Instrukcja Panasonic HC-V10EP

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic HC-V10EP. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Kamera
  • Model/nazwa: HC-V10EP
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Słowacki, Polski, Węgierski, Czech, Angielski

Spis treści

Strona: 0
Instrukcja obsługi
KAMERA VIDEO DV
Nr modelu HC-V10
Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.
until
2012/2/10
VQT4C57
Strona: 1
- 2 -
∫ Informacje na temat formatu
nagrywania filmów
≥ Niniejsze urządzenie to kamera formatu
MP4 (standard plików MPEG-4 AVC) do
nagrywania filmów o wysokiej
rozdzielczości.
≥ Filmy AVCHD i MPEG2 są innego formatu
i, co za tym idzie, nie są obsługiwane
przez to urządzenie.
∫ Odszkodowanie za zawartość
zapisów
Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za
szkody bezpośrednio lub pośrednio
spowodowane jakimikolwiek problemami
skutkującymi utratą nagranych lub
edytowanych materiałów, jak również nie
udziela gwarancji w odniesieniu do
jakichkolwiek materiałów, w przypadku
nieprawidłowego działania nagrywania lub
edycji. Analogicznie, powyższe zastrzeżenia
mają zastosowanie w przypadku
dokonywania jakichkolwiek napraw kamery.
∫ Informacje o skraplającej się
parze (zaparowanie obiektywu
lub ekranu LCD)
Do skroplenia pary wodnej dochodzi w
przypadku zmiany temperatury otoczenia
lub wilgotności. Należy zwracać na to
uwagę, gdyż może to powodować plamy na
obiektywie lub ekranie LCD, rozwój grzybów
oraz usterki kamery.
≥ Szczegółowe informacje na temat
przyczyn skraplania się pary wodnej oraz
wymaganych działań znajdują się na
stronie 86.
∫ Karty, których można używać z
tą kamerą
Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC i
karta pamięci SDXC
≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub
większej bez logo SDHC lub karty pamięci
o pojemności 48 GB lub większej bez logo
SDXC nie są zgodne ze specyfikacją
karty SD.
≥ Więcej informacji o kartach SD znajduje
się na stronie 13.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Strona: 2
- 3 -
∫ W niniejszej instrukcji obsługi
≥ Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC
oraz karta pamięci SDXC są określane
wspólnie jako “karta SD”.
≥ W niniejszej instrukcji obsługi funkcje
stosowane do nagrywania/odtwarzania
filmów oznaczone zostały .
≥ W niniejszej instrukcji obsługi funkcje
stosowane do robienia/wyświetlania zdjęć
oznaczone zostały .
≥ Odnośne strony oznaczone zostały
strzałką, np. l 00
Strona: 3
- 4 -
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa.........................................2
Przygotowanie
Nazwy i funkcje najważniejszych
części .........................................................6
Zasilanie ....................................................9
Wkładanie/wyjmowanie
akumulatora ........................................ 9
Ładowanie akumulatora.................... 10
Czas ładowania i czas
nagrywania........................................ 12
Nagrywanie na karcie .............................13
Karty, których można używać z tą
kamerą .............................................. 13
Wkładanie/wyjmowanie karty SD...... 14
Włączanie/wyłączanie kamery ...............15
Wybieranie trybu.....................................16
Ustawianie daty i czasu..........................17
Podstawowe
Przed rozpoczęciem nagrywania...........18
Nagrywanie filmów .................................19
Robienie zdjęć.........................................21
Tryb Intelligent Auto ...............................22
Odtwarzanie filmów/zdjęć ......................24
Korzystanie z ekranu menu ...................27
Korzystanie z menu ustawień................28
Zaawansowane
(Nagrywanie)
Korzystanie z zoomu ..............................33
Funkcja optycznego stabilizatora
obrazu ......................................................34
Funkcje nagrywania ikon obsługi .........35
Ikony obsługi ..................................... 35
Funkcje nagrywania menu.....................39
Nagrywanie ręczne .................................44
Balans bieli........................................ 44
Ręczna regulacja czasu
naświetlania/przysłony ...................... 46
Nagrywanie z ręczną regulacją
ostrości ............................................. 47
Czynności zaawansowane
(odtwarzanie)
Funkcje odtwarzania .............................. 48
Odtwarzanie filmów za pomocą
ikony obsługi ..................................... 48
Wyodrębnianie zdjęć z filmów........... 49
Powtarzanie odtwarzania.................. 49
Kontynuowanie poprzedniego
odtwarzania ...................................... 50
Powiększanie odtwarzanego zdjęcia
(Odtwarzanie z powiększeniem)....... 50
Różne funkcje odtwarzania.................... 51
Odtwarzanie filmów/zdjęć zgodnie z
datą nagrania.................................... 51
Zmiana ustawień odtwarzania i
wyświetlenie pokazu slajdów ............ 52
Usuwanie scen/zdjęć.............................. 53
Dzielenie sceny w celu częściowego
usunięcia........................................... 55
Zabezpieczanie scen/zdjęć............... 56
Odtwarzanie filmów/zdjęć na
telewizorze .............................................. 57
Podłączanie przy użyciu kabla Mini
HDMI................................................. 59
Odtwarzanie z VIERA Link ..................... 60
Kopiowanie
Kopiowanie obrazów na inne
urządzenie wideo.................................... 62
Spis treści
Strona: 4
- 5 -
Praca z komputerem
Opis funkcji kamery po połączeniu z
komputerem ............................................63
Umowa licencyjna użytkownika
oprogramowania ............................... 65
Wymagania systemowe..........................67
Instalacja .................................................70
Podłączanie do komputera ....................71
Informacje dotyczące sposobu
wyświetlania na komputerze ............. 73
Uruchamianie programu
HD Writer HE 1.0 .....................................74
Czytanie instrukcji obsługi
programów ........................................ 74
Korzystanie z komputera Mac ...............75
Inne
Symbole i wskaźniki ...............................76
Komunikaty .............................................78
O odzyskiwaniu................................. 78
Rozwiązywanie problemów....................79
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania.....83
Informacje dotyczące praw
autorskich................................................87
Tryby nagrywania/przybliżony czas
nagrywania ..............................................88
Przybliżona liczba możliwych do
zapisania zdjęć........................................89
Strona: 5
- 6 -
1 Ekran LCD
≥ Ekran można otworzyć do 90o.
≥ Ekran można obracać w zakresie 180o A
w kierunku obiektywu lub 90o B w
kierunku przeciwnym.
2 Przycisk Intelligent Auto/przycisk
trybu ręcznego [iA/MANUAL] (l 22,
l 44)
3 Przycisk optycznego stabilizatora
obrazu [ O.I.S.] (l 34)
4 Przycisk zasilania [ ] (l 15)
5 Przycisk usuwania [ ] (l 53)
6 Gniazdo wyjścia audio-wideo [A/V]
(l 57, 62)
≥ Używaj kabla AV (wyłącznie dołączonego
do zestawu).
7 Gniazdo USB [ ] (l 10, 71)
8 Kontrolka dostępu [ACCESS] (l 14)
9 Gniazdo karty SD (l 14)
10 Pokrywa gniazda karty SD
[SD CARD] (l 14)
Przygotowanie
Nazwy i funkcje najważniejszych
części
1 2 3
4 5 6 7 8
10
9
Z uwagi na ograniczenia w technologii
produkcji LCD, na ekranie LCD mogą
znajdować się pewne jasne lub ciemne
punkty. Nie stanowi to usterki i nie
wpływa na nagrywany obraz.
 
Strona: 6
- 7 -
11 Pokrywa obiektywu
12 Obiektyw
13 Przełącznik otwierania/zamykania
pokrywy obiektywu
Gdy kamera nie jest używana, zamknij
pokrywę obiektywu w celu ochrony
obiektywu.
≥ Przesuń przełącznik otwierania/
zamykania, aby otworzyć/zamknąć
pokrywę.
14 Wbudowane mikrofony stereo
15 Przycisk menu [MENU] (l 27)
16 Wskaźnik stanu (l 15)
17 Przełącznik wyboru trybu (l 16)
18 Przycisk rozpoczynania/kończenia
nagrywania (l 19)
19 Przycisk kursora (l 24, 27, 35)
≥ Przy użyciu przycisku kursora można
wybierać funkcje nagrywania, czynności
związane z odtwarzaniem oraz
obsługiwać ekran menu.
≥ W tej instrukcji obsługi przycisk kursora
jest oznaczony jak na rysunku poniżej lub
jako 3/4/2/1.
Przykład: Aby nacisnąć przycisk w dół
20 Przycisk akceptacji [ENTER]
(l 24, 27, 35)
21 Komora akumulatora (l 9)
12
13
14
11
17
15 18
21
20
19
16
lub
Naciśnij
przycisk 4
Strona: 7
- 8 -
22 Suwak zwalniania akumulatora
[BATTERY] (l 9)
23 Gniazdo statywu
≥ Użycie statywu ze śrubą o długości
5,5 mm lub dłuższą może uszkodzić
urządzenie.
24 Przycisk do nagrywania stopklatek
[ ] (l 21)
25 Dźwignia zoom [W/T] (w trybie
nagrywania) (l 33)
Przełącznik ekranu miniatur
[ / ]/Suwak regulacji głośności
[sVOLr] (w trybie odtwarzania)
(l 25)
26 Głośnik
27 Pasek na rękę
Wyreguluj pasek na rękę, tak aby pasował
do dłoni.
1 Odwróć pasek.
2 Wyreguluj długość.
3 Zamocuj pasek.
28 Złącze mini HDMI (l 57, 60)
22 23
25
24
27
26
28



Strona: 8
- 9 -
∫ Informacje dotyczące akumulatorów, których można używać z tą kamerą
Akumulator, którego można używać z kamerą, to VW-VBL090/VW-VBK180/
VW-VBK360.
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
≥ Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 15)
Zainstaluj akumulator, wkładając go w kierunku pokazanym na rysunku.
Przygotowanie
Zasilanie
Stwierdzono, że na niektórych rynkach dostępne są podróbki akumulatorów
zbliżone wyglądem do oryginalnych produktów. Część z nich nie ma
odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznego i w związku z tym nie spełnia
odnośnych norm bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może grozić pożarem lub
wybuchem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub usterki
powstałe na skutek używania podróbek akumulatorów. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa należy używać oryginalnych akumulatorów Panasonic.
Wyjmowanie akumulatora
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż
zgaśnie wskaźnik stanu. Następnie wyjmij
akumulator, przytrzymując kamerę, aby jej
nie upuścić.
Przesuń suwak zwalniania akumulatora
w kierunku wskazywanym przez strzałkę
i wyjmij akumulator po zwolnieniu
blokady.
BATTERY
Wsuwaj akumulator do momentu,
gdy zatrzaśnie się on na miejscu.
Strona: 9
- 10 -
Ładowanie akumulatora
∫ Ładowanie przy użyciu zasilacza sieciowego.
Po podłączeniu zasilacza sieciowego kamera znajduje się w trybie gotowości. Główny
obwód jest zawsze pod napięciem, gdy zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego.
Ważne:
≥ Należy używać dostarczonego w zestawie zasilacza sieciowego i kabla USB. Nie
należy używać akcesoriów dołączonych do innych urządzeń.
≥ Zasilacz sieciowy i kabel USB są przeznaczone do użytku wyłącznie z tym
urządzeniem. Nie należy ich używać z innym sprzętem. Analogicznie, nie należy
używać zasilaczy sieciowych i kabli USB od innego sprzętu z tym urządzeniem.
≥ Gdy zasilanie jest włączone, akumulator nie jest ładowany. Naciśnij przycisk
zasilania, aby wyłączyć zasilanie. (l 15)
≥ Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10 oC do 30 oC.
(Temperatura akumulatora powinna być taka sama.)
A Gniazdo USB
B Do gniazdka sieciowego
≥ Wkładaj wtyczki do oporu.
1 Otwórz ekran LCD.
2 Podłącz kabel USB do zasilacza sieciowego.
≥ Należy sprawdzić, czy wtyczka zasilacza sieciowego nie jest poluzowana lub źle
dopasowana.
≥ Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do urządzenia.
≥ Używaj tylko kabla USB, który jest dołączony do kamery (nie gwarantujemy prawidłowego
działania z innymi kablami USB).
3 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
4 Podłącz kabel USB do kamery.
≥ Kontrolka stanu C będzie migała na czerwono w odstępach około 2-sekundowych (wyłączona
przez ok. 1 sekundy, włączona przez ok. 1 sekundy), wskazując, że rozpoczęło się ładowanie.
Wyłączy się po zakończeniu ładowania.
Akumulator dołączony do urządzenia nie jest naładowany. Przed pierwszym
użyciem kamery należy w pełni naładować akumulator.








Strona: 10
- 11 -
∫ Podłączanie do gniazdka sieciowego
W przypadku włączenia kamery, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy, można korzystać z
zasilania doprowadzanego z gniazda zasilania.
Używaj razem z akumulatorem podczas nagrywania przez długi czas z podłączonym
zasilaczem sieciowym.
∫ Podłączanie do komputera i ładowanie.
Można w ten sposób naładować urządzenie, nie mając zasilacza sieciowego pod ręką.
A Kabel USB (w zestawie)
≥ Wkładaj wtyczki do oporu.
≥ Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 15)
1 Włącz komputer.
2 Podłącz kabel USB
≥ Kontrolka stanu B będzie migała na czerwono w odstępach około 2-sekundowych (wyłączona
przez ok. 1 sekundy, włączona przez ok. 1 sekundy), wskazując, że rozpoczęło się ładowanie.
Wyłączy się po zakończeniu ładowania.
≥ Używaj tylko kabla USB, który jest dołączony do kamery (nie gwarantujemy prawidłowego
działania z innymi kablami USB).
≥ Zawsze należy podłączać bezpośrednio do komputera.
≥ Nie można ładować, jeśli wskaźnik stanu miga szybko albo jeśli w ogóle się nie świeci. Do
ładowania używaj zasilacza sieciowego. (l 10)
≥ Ładowanie wydłuży się 2 lub 3 razy w porównaniu z ładowaniem za pomocą zasilacza sieciowego.
≥ Jeżeli wskaźnik pracy miga bardzo szybko lub bardzo wolno, patrz strona 85.
≥ Jeżeli kamera nie będzie używana przez dłuższy czas, należy dla bezpieczeństwa
odłączyć od niej kabel USB.
≥ Ładowanie może nie być możliwe, w zależności od środowiska pracy używanego
komputera (np. komputery samodzielnie składane).
≥ Ładowanie zostanie przerwane w przypadku wyłączenia komputera lub przełączenia go w
tryb uśpienia. Ładowanie rozpocznie się ponownie po włączeniu komputera lub
wybudzeniu z trybu uśpienia.
≥ Po podłączeniu do komputera, na górze ekranu monitora może zostać wyświetlony
komunikat błędu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 82.
≥ Kamera będzie ładowana po podłączeniu do nagrywarki Blu-ray lub nagrywarki DVD
Panasonic za pomocą kabla USB, nawet po wyłączeniu zasilania.
≥ Zalecamy stosowanie akumulatorów Panasonic (l 12).
≥ W przypadku użycia innych akumulatorów, nie gwarantujemy jakości działania kamery.
≥ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury lub ognia.
≥ Nie należy pozostawiać akumulatora w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami,
zaparkowanym w miejscu nasłonecznionym przez dłuższy czas.


Strona: 11
- 12 -
Czas ładowania i czas nagrywania
∫ Czas ładowania/nagrywania
≥ Temperatura: 25 oC/wilgotność względna: 60%RH
≥ Czas podany w nawiasach to czas ładowania po podłączeniu urządzenia do komputera,
nagrywarki Blu-ray disc lub nagrywarki DVD firmy Panasonic.
≥ Jest to czas przybliżony.
≥ Podany czas ładowania dotyczy całkowicie rozładowanego akumulatora. Czas
ładowania i czas nagrywania różnią się w zależności od warunków eksploatacji, np.
wysokiej lub niskiej temperatury.
≥ Faktyczny czas nagrywania oznacza czas nagrywania, podczas którego wielokrotnie
przerywa się i wznawia nagrywanie, włącza i wyłącza kamerę, przesuwa dźwignię zoom itp.
≥ Akumulatory nagrzewają się podczas pracy i ładowania. Nie oznacza to usterki.
Numer modelu
akumulatora
[Napięcie/pojemność
(minimum)]
Czas
ładowania
Tryb nagrywania
Maksymalny
czas
ciągłego
nagrywania
Faktyczny
czas
nagrywania
Dołączony akumulator/
VW-VBL090 (opcjonalny)
[3,6 V/895 mAh]
2 h 10 min
(3 h)
[1280k720/50p] 1 h 25 min 40 min
[iFrame]/
[640k480/50p]
1 h 40 min 50 min
VW-VBK180
(opcjonalny)
[3,6 V/1790 mAh]
2 h 50 min
(5 h 20 min)
[1280k720/50p] 3 h 10 min 1 h 40 min
[iFrame]/
[640k480/50p]
3 h 45 min 1 h 55 min
VW-VBK360
(opcjonalny)
[3,6 V/3580 mAh]
4 h 45 min
(10 h)
[1280k720/50p] 6 h 30 min 3 h 20 min
[iFrame]/
[640k480/50p]
7 h 30 min 3 h 55 min
Pozostały poziom zasilania
Wraz ze zmniejszaniem się poziomu naładowania akumulatora, wyświetlany symbol
będzie się zmieniał.
# # # #
Gdy akumulator jest rozładowany, miga na czerwono.
Strona: 12
- 13 -
Karty, których można używać z tą kamerą
Do nagrywania filmów należy stosować karty SD zgodne z Class 4 lub wyższą SD
Speed Class Rating*.
* SD Speed Class Rating to standard
szybkości ciągłego zapisu. Informacje mogą
być umieszczone na naklejce na karcie itp.
≥ Najnowsze informacje dotyczące kart pamięci SD/SDHC/SDXC do nagrywania filmów
można znaleźć na stronie podanej poniżej.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Strona jest dostępna jedynie w języku angielskim.)
≥ Nie gwarantuje się działania kart pamięci SD o pojemności 256 MB i mniejszej. Ponadto,
kart pamięci SD o pojemności 32 MB i mniejszej nie można używać do nagrywania filmów.
≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub większej bez logo SDHC lub karty pamięci o
pojemności 48 GB lub większej bez logo SDXC nie są zgodne ze specyfikacją karty SD.
≥ Nie gwarantujemy działania kart pamięci o pojemności większej niż 64 GB.
≥ Po zablokowaniu blokady zapisu A w karcie SD, na karcie nie będzie
można nagrywać, usuwać z niej nagrań ani ich edytować.
≥ Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci, aby zapobiec jej połknięciu.
Przygotowanie
Nagrywanie na karcie
Ta kamera (będąca urządzeniem zgodnym z SDXC) jest zgodna z kartami pamięci SD,
kartami pamięci SDHC i kartami pamięci SDXC. W przypadku używania karty pamięci SDHC/
karty pamięci SDXC w innym urządzeniu, należy się upewnić, że obsługuje ono takie karty.
Typ karty Pojemność
Karta pamięci SD 512 MB/1 GB/2 GB
Karta pamięci SDHC 4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
Karta pamięci SDXC 48 GB/64 GB
np.:
32
Strona: 13
- 14 -
Wkładanie/wyjmowanie karty SD
Uwaga:
Sprawdź, czy kontrolka dostępu zgasła.
1 Otwórz ekran LCD.
2 Otwórz pokrywę gniazda karty
SD i włóż (wyjmij) kartę SD do
(z) gniazda B.
≥ Skieruj kartę stroną z naklejką C w
kierunku pokazanym na ilustracji i wciśnij
ją prosto do końca.
≥ Wciśnij środek karty SD, a następnie
wyciągnij ją.
3 Dobrze zamknij pokrywę
gniazda karty SD.
≥ Starannie zamknij pokrywę gniazda karty
SD, aby się zatrzasnęła.
≥ Nie dotykaj styków z tyłu karty SD.
≥ Nie należy poddawać karty SD silnym
wstrząsom, zginać jej ani upuszczać.
≥ Zakłócenia elektryczne, elektryczność
statyczna lub usterka kamery bądź karty
SD może uszkodzić albo usunąć dane
zapisane na karcie SD.
≥ Gdy świeci się kontrolka dostępu do karty, nie
wolno wykonywać następujących czynności:
jWyjmowanie karty SD
jWyłączanie kamery
jPodłączanie lub odłączanie kabla USB
jNarażanie kamery na drgania i wstrząsy
Wykonanie wspomnianych czynności przy
włączonej lampie może spowodować
uszkodzenie danych/karty pamięci SD lub
kamery.
≥ Nie wystawiaj końcówek karty SD na
działanie wody, brudu lub kurzu.
≥ Nie umieszczaj kart SD:
jW miejscu silnie nasłonecznionym
jW miejscu mocno zapylonym lub wilgotnym
jW pobliżu grzejnika
jW miejscach narażonych na znaczne
zmiany temperatury (może dojść do
skroplenia pary wodnej.)
jW miejscu występowania elektryczności
statycznej lub fal elektromagnetycznych
≥ Aby chronić karty SD, kiedy z nich nie
korzystasz, przechowuj je w odpowiednich
pudełkach.
≥ Informacje dotyczące utylizacji i
pozbywania się karty pamięci SD. (l 86)
Jeżeli karta SD firmy innej niż Panasonic bądź wykorzystywana w innym urządzeniu będzie
używana po raz pierwszy w kamerze, należy ją sformatować. (l 32) Formatowanie karty
spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych, bez możliwości ich przywrócenia.



Kontrolka dostępu [ACCESS] A
≥ Kontrolka dostępu świeci się podczas
wykonywania operacji na karcie SD.
Strona: 14
- 15 -
Można włączyć lub wyłączyć zasilanie przy użyciu przycisku zasilania bądź otwierając lub
zamykając ekran LCD.
Otwórz ekran LCD i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć kamerę.
A Wskaźnik stanu zapala się.
Otwarcie ekranu LCD powoduje włączenie zasilania, a jego zamknięcie – wyłączenie
zasilania.
Podczas normalnej eksploatacji można w wygodny sposób włączać/wyłączać
zasilanie, otwierając i zamykając ekran LCD.
∫ Włączanie zasilania
A Wskaźnik stanu zapala się.
∫ Wyłączanie zasilania
B Wskaźnik stanu gaśnie.
≥ Zasilanie się nie wyłączy, dopóki kamera nagrywa filmy, pomimo że ekran LCD będzie
zamknięty.
≥ W następujących przypadkach otwarcie ekranu LCD nie powoduje włączenia zasilania.
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć kamerę.
jPrzy włączaniu kamery po raz pierwszy po jej zakupieniu
jPo wyłączeniu kamery przy użyciu przycisku zasilania
Przygotowanie
Włączanie/wyłączanie kamery
Włączanie i wyłączanie zasilania przy użyciu przycisku zasilania
Włączanie i wyłączanie urządzenia przy użyciu ekranu LCD

Wyłączanie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż
zgaśnie wskaźnik stanu.
 
Strona: 15
- 16 -
Zmień tryb na nagrywanie lub odtwarzanie.
Przełącznik trybu służy do zmiany trybu na lub .
Przygotowanie
Wybieranie trybu
Tryb nagrywania (l 19, 21)
Tryb odtwarzania (l 24, 48)
Strona: 16
- 17 -
Gdy kamera jest włączana po raz pierwszy, pojawi się komunikat o potrzebie wpisania daty i
czasu.
Wybierz [TAK] i wykonaj czynności opisane w punktach 2 i 3 poniżej, aby ustawić datę i czas.
¬ Zmień tryb na .
1 Wybierz menu. (l 27)
2 Wybierz datę lub godzinę przy użyciu 2/1 i ustaw pożądaną
wartość za pomocą 3/4.
A Wyświetlanie ustawienia czasu
światowego (l 28):
[DOM]/ [CEL PODRÓŻY]
≥ Można wybrać rok z przedziału od 2000
do 2039.
≥ Czas jest wyświetlany w systemie
24-godzinnym.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
≥ Wyświetlony może zostać komunikat dotyczący ustawiania czasu światowego. Ustaw czas
światowy, naciskając przycisk ENTER. (l 28)
≥ Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć ustawianie.
≥ Funkcja daty i czasu jest zasilana z wbudowanej baterii litowej.
≥ Jeśli wyświetlacz czasu pokazuje [- -], oznacza to, że wbudowana bateria litowa jest
rozładowana. Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż akumulator do kamery, aby rozpocząć
ładowanie baterii litowej. Pozostaw kamerę na około 24 godziny. Po naładowaniu bateria
litowa pozwoli na działanie funkcji godziny i daty przez około 4 miesięcy. (Nawet jeżeli
kamera jest wyłączona, akumulator będzie się ładował.)
Przygotowanie
Ustawianie daty i czasu
: [USTAWIENIA] # [UST. ZEG.]
Strona: 17
- 18 -
∫ Podstawowe ustawienie kamery
1 Trzymaj kamerę obiema rękami.
2 Przełóż dłoń pod paskiem na rękę.
≥ Podczas nagrywania stój pewnie i uważaj, aby nie wpaść na inne osoby lub przedmioty.
≥ Kiedy jesteś na dworze, nagrywaj ze słońcem za plecami. Jeśli nagrywany obiekt jest
oświetlony od tyłu, na nagraniu będzie on zbyt ciemny.
≥ Trzymaj ręce blisko ciała. Rozstaw nogi w celu zapewnienia lepszej równowagi.
≥ Nie zakrywaj mikrofonu rękami itp.
∫ Podstawowe wskazówki dotyczące nagrywania filmów
≥ Podczas nagrywania kamerę należy zazwyczaj trzymać nieruchomo.
≥ W przypadku przesuwania kamery podczas nagrywania, należy to robić powoli ze stałą
prędkością.
≥ Funkcja zoomu jest użyteczna w przypadku obiektów, do których nie można się zbliżyć.
Jednak zbyt częste zbliżenia i oddalenia obniżają jakość filmu.
∫ Nagrywanie samego siebie
Obróć ekran LCD w kierunku obiektywu.
≥ Obraz jest obrócony w poziomie, tak jakby patrzyło się w
lustro. (Jednak obraz nagrywany jest normalnie, a nie
odwrócony.)
≥ Na ekranie będą pojawiać się tylko niektóre oznaczenia.
Kiedy na ekranie pojawi się , ustaw ekran LCD w
normalnym położeniu i sprawdź ostrzeżenie/alarm. (l 78)
Podstawowe
Przed rozpoczęciem nagrywania
Strona: 18
- 19 -
≥ Przed włączeniem kamery otwórz pokrywę obiektywu. (l 7)
1 Zmień tryb na i otwórz ekran
LCD.
2 Aby rozpocząć nagrywanie,
naciśnij przycisk rozpoczynania/
kończenia nagrywania.
A Po rozpoczęciu nagrywania, wskazanie ;
zmienia się na ¥.
3 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk
rozpoczynania/kończenia nagrywania.
∫ Informacje dotyczące oznaczeń na ekranie w trybie nagrywania
filmów
Podstawowe
Nagrywanie filmów
Tryb nagrywania
R 1h20m
Przybliżony pozostały czas nagrywania
≥ Kiedy pozostały czas to mniej niż
minuta, wskaźnik R 0h00m miga na
czerwono.
0h00m00s
Czas nagrania (który upłynął)
≥ “h” to skrót od hour (godzina), “m” od
minuta, a “s” od sekunda.
≥ Po każdym włączeniu pauzy
nagrywania licznik zostanie
wyzerowany i będzie wyświetlać
0h00m00s.

0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s
R 1h20m
R 1h20m
R 1h20m
Strona: 19
- 20 -
≥ Obrazy nagrane pomiędzy naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania,
a ponownym naciśnięciem przycisku w celu włączenia pauzy nagrywania stają się jedną
sceną.
Sceny dłuższe niż około 20 minut zostaną automatycznie podzielone (nagrywanie jest
kontynuowane).
≥ W momencie wstrzymania nagrywania ekran na chwilę się zatrzyma.
≥ (Maksymalna liczba scen możliwych do zapisania na jednej karcie SD)
Liczba możliwych do zapisania scen : Około 89100
Różne daty (l 51) : Około 900
≥ Maksymalna liczba możliwych do nagrania scen oraz maksymalna liczba różnych dat będą
mniejsze niż podane w tabeli powyżej, jeśli na karcie SD znajdują się jednocześnie sceny i
zdjęcia.
≥ Nagrywanie nie zostanie zatrzymane nawet w przypadku zamknięcia ekranu LCD.
≥ Informacje dotyczące przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć na stronie 88.
Informacje dotyczące kompatybilności nagrywanych filmów
≥ Nie są one kompatybilne z urządzeniami innymi niż urządzenia obsługujące MP4.
Obrazów nie można odtwarzać na sprzęcie nieobsługującym MP4. Sprawdź w
instrukcji obsługi używanego urządzenia, czy obsługuje ono format MP4.
≥ W pewnych przypadkach nagrane filmy nie mogą być odtwarzane, nawet gdy
urządzenie obsługuje MP4. W takim przypadku odtwarzaj je na tym urządzeniu.
Strona: 20
- 21 -
≥ Przed włączeniem kamery otwórz pokrywę obiektywu. (l 7)
1 Zmień tryb na i otwórz
ekran LCD.
2 Naciśnij przycisk .
∫ Informacje dotyczące oznaczeń na ekranie w trybie robienia zdjęć
≥ Podczas nagrywania filmu lub kiedy kamera jest ustawiona na PRE-REC, nie można robić
zdjęć.
≥ Podczas robienia zdjęć w ciemnych miejscach czas otwarcia migawki się wydłuża, dlatego
w takim przypadku zaleca się używanie statywu.
≥ W celu wydrukowania zdjęcia należy korzystać z komputera lub drukarki.
≥ Podczas druku brzegi zdjęć nagranych za pomocą tej kamery w formacie 16:9 mogą
zostać ucięte. Sprawdź to przed drukowaniem.
≥ Informacje dotyczące liczby obrazów możliwych do zapisania znajdują się na stronie 89.
Podstawowe
Robienie zdjęć
Jakość zdjęć (l 43)
Rozmiar zdjęć (l 40)
R3000
Pozostała liczba zdjęć
≥ Miga na czerwono, kiedy pojawi się [0].
Wskaźnik robienia zdjęć (l 77)
0.9M
R3000
R3000
R3000
0.9M
Strona: 21
- 22 -
Poniższe tryby, odpowiednie do warunków nagrywania, wybierane są po nakierowaniu
kamery na filmowany obiekt.
≥ W zależności od warunków nagrywania żądany tryb może nie zostać wybrany.
≥ W trybie portretu, oświetlenia punktowego lub słabego oświetlenia, wykryta twarz zostanie
otoczona białą ramką. W trybie portretu, obiekt większy i znajdujący się bliżej środka
ekranu zostanie otoczony pomarańczową ramką. (l 41)
≥ Twarze mogą nie zostać wykryte w zależności od warunków nagrywania, np. w przypadku
twarzy pewnych rozmiarów lub twarzy przechylonych bądź podczas używania zoomu
cyfrowego.
Podstawowe
Tryb Intelligent Auto
Tryb Efekt
Portret Automatyczne wykrywanie twarzy i ustawianie ostrości oraz
regulacja jasności w celu zapewnienia wyraźnego obrazu.
Pejzaż Nagrywanie całego krajobrazu w żywych kolorach bez
wyblaknięcia nieba w tle, które może być bardzo jasne.
Oświetlenie
punktowe
Wyraźny obraz bardzo jasnych obiektów.
Słabe oświetlenie Nagrywanie wyraźnych obrazów, nawet w ciemnym
pomieszczeniu lub półmroku.
Normalny W trybach innych niż opisane powyżej kontrast jest
regulowany, aby zapewnić wyraźny obraz.
Przycisk Intelligent Auto/przycisk trybu
ręcznego
Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć tryb
Intelligent Auto/tryb ręczny.
≥ Szczegółowe informacje dotyczące trybu ręcznego
znajdują się na stronie 44.
/MANUAL
Strona: 22
- 23 -
∫ Tryb Intelligent Auto
Po włączeniu trybu Intelligent Auto, automatyczny balans bieli i automatyczna regulacja
ostrości automatycznie ustawiają balans kolorów i ostrość.
W zależności od jasności obiektu itp., apertura i szybkości migawki zostaną automatycznie
ustawione, aby osiągnąć najlepszą jasność.
≥ W zależności od źródeł światła i nagrywanych scen, balans koloru i ostrość mogą nie
zostać ustawione automatycznie. W tym przypadku ustaw je ręcznie. (l 44, 47)
Automatyczny balans bieli
Obrazek pokazuje zakres działania automatycznego balansu bieli.
1) Skuteczny zakres regulacji balansu bieli w kamerze
2) Niebieskie niebo
3) Zachmurzone niebo (deszcz)
4) Światło słoneczne
5) Białe światło świetlówki
6) Światło halogenowe
7) Światło żarówki
8) Wchód i zachód słońca
9) Światło świec
Jeżeli automatyczny balans bieli nie działa poprawnie,
wyreguluj go ręcznie. (l 44)
Automatyczna regulacja ostrości
Kamera ustawia ostrość automatycznie.
≥ Automatyczna regulacja ostrości nie działa poprawnie w
niżej opisanych sytuacjach. Zdjęcia rób, korzystając z
ręcznej regulacji ostrości. (l 47)
jJednoczesne nagrywanie odległych i bliskich obiektów
jNagrywanie obiektu za brudną lub zakurzoną szybą
jNagrywanie obiektów otoczonych błyszczącymi obiektami lub obiektami silnie
odbijającymi światło
4)
5)
6)
7)
8)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
6 000K
5 000K
4 000K
3 000K
2 000K
2)
1)
3)
9)
Strona: 23
- 24 -
1 Zmień tryb na .
2 Zaznacz ikonę wyboru trybu
odtwarzania A przy użyciu
3/4/2 i naciśnij przycisk
ENTER.
3 Wybierz [WIDEO/ZDJĘCIE] do odtwarzania, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
≥ Naciśnij przycisk MENU.
≥ Po wybraniu elementu wideo, na ekranie miniatur pojawi się ikona. ( , ,
)
4 Wybierz scenę lub zdjęcie,
które chcesz odtworzyć przy
użyciu 3/4/2/1, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
≥ Po wybraniu / i naciśnięciu
przycisku ENTER, wyświetlona zostanie następna (poprzednia) strona.
Podstawowe
Odtwarzanie filmów/zdjęć

15.11.2012
0h00m15s
Strona: 24
- 25 -
5 Wybierz ikonę obsługi za pomocą
3/4/2/1.
B Ikona obsługi
≥ Aby wyświetlić/ukryć ikonę obsługi, naciśnij
przycisk ENTER.
∫ Zmiana ekranu miniatur
Podczas wyświetlania miniatur, jeśli obsługiwana jest dźwignia zoomu w stronę lub w
stronę , wyświetlanie miniatur zmienia się w następującej kolejności.
20 scen () 9 scen () 1 scena
≥ Wyświetlanie 9 scen zostaje przywrócone po wyłączeniu
zasilania lub zmianie trybu.
∫ Regulacja głośności
Przesuń suwak głośności w celu regulacji
poziomu głośnika podczas odtwarzania filmu.
≥ Z wyjątkiem normalnego odtwarzania, dźwięk nie jest odtwarzany.
≥ Jeśli pauza jest włączona przez 5 minut, ekran przełączy się do miniatur.
≥ Czas odtwarzania, który upłynął, zostanie ustawiony na 0h00m00s dla każdej sceny.
≥ W momencie przełączania scen obraz może zostać na chwilę wstrzymany, a ekran zrobi
się czarny.
Odtwarzanie filmów Przeglądanie zdjęć
1/;: Odtwarzanie/pauza
6: Szybki przegląd nagrania
wstecz
5: Szybki przegląd nagrania do
przodu
∫: Zatrzymuje odtwarzanie i
wyświetla miniatury.
1/;: Rozpocznij/zatrzymaj pokaz
slajdów (wyświetlanie zdjęć w
kolejności numerycznej).
2;: Wyświetla poprzednie zdjęcie.
;1: Wyświetla następne zdjęcie.
∫: Zatrzymuje odtwarzanie i
wyświetla miniatury.
W kierunku “r”: Głośność wzrasta
W kierunku “s”: Głośność spada
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

Strona: 25
- 26 -
Kompatybilność filmów
≥ Urządzenie jest zgodne z formatem MP4 (standard plików MPEG-4 AVC).
≥ Filmy nagrane w innym sprzęcie kompatybilnym z MP4 mogą nie być odtwarzane
normalnie lub odtwarzanie może nie być możliwe w tym urządzeniu. Analogicznie,
filmy nagrane w tym urządzeniu mogą nie być odtwarzane normalnie lub odtwarzanie
może nie być możliwe w innym sprzęcie kompatybilnym z MP4. ( jest
wyświetlane dla obrazów wideo, których nie można odtwarzać w tym urządzeniu)
Kompatybilność zdjęć
≥ Ta kamera jest zgodna ze zunifikowaną normą DCF (Design rule for Camera File
system) utworzoną przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
≥ Format plików zdjęć obsługiwanych przez kamerę to JPEG. (Nie wszystkie pliki w
formacie JPEG będą wyświetlane.)
≥ Ta kamera może obniżyć jakość lub nie odtworzyć danych nagranych lub utworzonych
na innym urządzeniu, a inne urządzenia mogą obniżyć jakość lub nie odtworzyć
danych nagranych tą kamerą.
Strona: 26
- 27 -
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Za pomocą 3/4/2/1 wybierz
menu główne A, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3 Wybierz podmenu B za
pomocą 3/4 i naciśnij
przycisk 1 lub ENTER.
4 Wybierz żądany element za
pomocą 3/4, a następnie
naciśnij przycisk ENTER, aby
go ustawić.
Aby cofnąć się do poprzedniego
ekranu
Naciśnij przycisk kursora 2.
Aby wyjść z ekranu menu
Naciśnij przycisk MENU.
∫ Wyświetlanie informacji
Opisy wybranych menu niższego rzędu oraz
elementów wyświetlanych w punktach 3 i 4 i
instrukcje potwierdzania ustawień są
wyświetlane.
∫ Informacje o ikonach obsługi
/ :
Wybierz i naciśnij przycisk ENTER, aby
przełączyć menu i stronę ekranu
miniatur.
:
W przypadku potrzeby ustawienia menu
itp., wybierz i naciśnij przycisk ENTER,
aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Podstawowe
Korzystanie z ekranu menu
Strona: 27
- 28 -
≥ Wyświetlane elementy różnią się w zależności od położenia lub ustawień
przełącznika trybu.
Wybierz menu.
Można zmienić wskazania wyświetlane na ekranie na [WŁ.] (wyświetlanie wszystkich
informacji) lub [WYŁ.] (wyświetlanie części informacji).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 59.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 17.
Możliwe jest wyświetlanie i nagrywanie czasu w miejscu podróży poprzez wybranie miejsca
zamieszkania i miejsca podróży.
1 Wybierz [STREFA CZAS.] i naciśnij przycisk ENTER.
≥ Jeżeli zegar nie jest ustawiony, ustaw aktualną godzinę. (l 17)
≥ Jeżeli opcja [DOM] (miejsce zamieszkania) nie jest ustawiona, wyświetli się komunikat.
Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do punktu 3.
2 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca zamieszkania)
Wybierz [DOM] korzystając z 2/1 i naciśnij przycisk ENTER.
3 (Tylko w przypadku ustawiania
miejsca zamieszkania)
Wybierz miejsce zamieszkania
przy użyciu 2/1 i naciśnij
przycisk ENTER.
≥ Aby ustawić czas letni, naciśnij
przycisk 3. Pojawi się i
włączone zostanie ustawienie czasu
letniego; czas zostanie przesunięty o
godzinę do przodu w stosunku do
czasu uniwersalnego. Ponowne
naciśnięcie 3 powoduje
przywrócenie normalnego ustawienia
czasu.
4 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca podróży)
Wybierz [CEL PODRÓŻY] korzystając z 2/1 i naciśnij przycisk ENTER.
≥ W przypadku ustawiania miejsca zamieszkania po raz pierwszy, ekran wyboru miejsca
zamieszkania/podróży zostaje wyświetlony po ustawieniu miejsca zamieszkania. Jeżeli
miejsce zamieszkania było już ustawiane, wykonaj czynność opisaną w punkcie 1.
Podstawowe
Korzystanie z menu ustawień
: [USTAWIENIA] # żądane ustawienie
[WYŚWIETL.] [WŁ.]/[WYŁ.]
[ZEWN. WYŚW.] [PODST.]/[SZCZEG.]/[WYŁ.]
[UST. ZEG.]
[STREFA CZAS.]


A Aktualny czas
B Różnica czasu w porównaniu
z czasem uniwersalnym (GMT
– czas Greenwich)
Strona: 28
- 29 -
5 (Tylko w przypadku ustawiania
miejsca podróży)
Wybierz cel podróży używając
2/1 i naciśnij przycisk ENTER.
≥ Aby ustawić czas letni, naciśnij 3.
Pojawi się i włączone
zostanie ustawienie czasu letniego.
Czas w docelowym miejscu
podróży i różnica w stosunku do
czasu miejsca zamieszkania
zostaną przesunięte o godzinę do
przodu. Aby przywrócić normalne
ustawienie czasu, dotknij 3
ponownie.
≥ Zakończ ustawianie, naciskając
przycisk MENU. Wyświetlony zostanie
wskaźnik i czas w miejscu podróży.
Aby przywrócić wyświetlanie czasu w miejscu zamieszkania
Ustaw miejsce zamieszkania, wykonując czynności od 1 do 3, i zakończ ustawianie,
naciskając przycisk MENU.
≥ Jeżeli nie możesz znaleźć miejsca podróży na ekranie, ustaw je, korzystając z różnicy
czasu w porównaniu z miejscem zamieszkania.
Można zmienić tryb wyświetlania daty i czasu.
Można zmienić format daty.
Jeśli przez około pięć minut nie wykona się żadnego działania kamerą, wyłączy się ona
automatycznie, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
≥ Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli opcja [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)]
jest ustawiona na [WŁ.], w następujących przypadkach:
jGdy podłączony jest zasilacz sieciowy*
jdo gniazda USB jest podłączony komputer itp.
jużywana jest funkcja PRE-REC
jTrwa odtwarzanie pokazu slajdów
* Po włączeniu funkcji [OSZCZ.ENERG. (AC)] urządzenie automatycznie się wyłącza.
[DATA/CZAS] [DATA]/[CZAS]/[WYŁ.]
[FORMAT DATY] [R/M/D]/[M/D/R]/[D/M/R]
[OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] [WŁ.]/[WYŁ.]


C Czas lokalny w wybranym miejscu
podróży
D Różnica czasu w porównaniu z
czasem w miejscu zamieszkania
Strona: 29
- 30 -
Jeśli przez około 30 minut nie zostanie uruchomiona żadna funkcja, a do urządzenia jest
podłączony zasilacz sieciowy, urządzenie automatycznie się wyłączy.
≥ Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli opcja [OSZCZ.ENERG. (AC)] jest
ustawiona na [WŁ.], w następujących przypadkach:
jdo gniazda USB jest podłączony komputer itp.
jużywana jest funkcja PRE-REC
jTrwa odtwarzanie pokazu slajdów
Kamera powróci do trybu pauzy nagrywania około 0,8 sekundy po otwarciu ekranu LCD.
≥ W trybie gotowości szybkiego uruchamiania, pobierane jest około 60% energii
zużywanej w trybie pauzy nagrywania, w związku z czym czas nagrywania będzie
krótszy.
≥ Szybkie uruchamianie nie działa, jeżeli nie została włożona karta SD.
≥ Podczas korzystania z kabla USB nie można zamknąć ekranu LCD, dlatego należy
odłączyć kabel od kamery.
≥ Zmień tryb na .
1 Ustaw [SZYBKI START] na [WŁ.].
2 Zamknij ekran LCD.
Wskaźnik stanu A miga na zielono, a kamera
przełącza się na tryb gotowości szybkiego
uruchamiania.
3 Otwórz ekran LCD.
Wskaźnik stanu A zapala się na czerwono i kamera
przełącza się na tryb pauzy nagrywania.
≥ Szybkie uruchamianie zostaje wyłączone
jpo upływie 5 minut
jpo wybraniu trybu
≥ Automatyczne ustawienie balansu bieli może trochę potrwać.
≥ W przypadku szybkiego uruchamiania kamery, wartość powiększenia zmienia się na 1k.
≥ Jeśli urządzenie automatycznie przeszło w tryb gotowości szybkiego uruchamiania z
funkcją [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] (l 29)/[OSZCZ.ENERG. (AC)], zamknij ekran LCD i
otwórz go znowu.
≥ Wyłącz kamerę przy użyciu przycisku zasilania.
[OSZCZ.ENERG. (AC)] [WŁ.]/[WYŁ.]
[SZYBKI START] [WŁ.]/[WYŁ.]


Strona: 30
- 31 -
Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania oraz włączenie/wyłączenie urządzenia może zostać
potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
2 sygnały dźwiękowe 4 razy
Kiedy wystąpił błąd. Sprawdź komunikat błędu wyświetlony na ekranie. (l 78)
Ułatwia to korzystanie z ekranu LCD w jasnych miejscach, również na zewnątrz
pomieszczeń.
≥ Te ustawienia nie mają wpływu na nagrywane obrazy.
≥ Gdy kamera jest podłączona do zasilacza sieciowego, monitor LCD automatycznie
przechodzi w tryb .
≥ Gdy ekran LCD jest jasny, czas nagrywania w przypadku korzystania z akumulatora
będzie krótszy.
Regulacja jasności i nasycenia kolorów ekranu LCD.
≥ Te ustawienia nie mają wpływu na nagrywane obrazy.
1 Wybierz [USTAW LCD] i naciśnij przycisk ENTER.
2 Wybierz element za pomocą 3/4, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby
zapisać ustawienie.
3 W celu wyregulowania, naciśnij 2/1, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
≥ Naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z ekranu menu.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 59.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 60.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 59.
Ustaw na [TAK], aby przywrócić ustawienia fabryczne funkcji w menu.
(Tylko gdy wybrany jest tryb )
≥ Ustawienia opcji [UST. ZEG.] i [LANGUAGE] nie ulegną zmianie.
[DŹW. BIP] / /[WYŁ.]
(Niski poziom głośności)/
(Wysoki poziom głośności)
[JASNOŚĆ LCD] / / /
(Ekran jeszcze jaśniejszy)/ (Ekran jaśniejszy)/ (Normalny)/ (Ekran ciemniejszy)
[USTAW LCD]
[JASNOŚĆ]: Jasność ekranu LCD
[KOLOR]: Poziom kolorów ekranu LCD
[ROZDZ. HDMI] [AUTO]/[720p]/[576p]
[VIERA Link] [WŁ.]/[WYŁ.]
[FORMAT TV] [16:9]/[4:3]
[UST.WST.]
+2 +1 0 -1
+2 +1 0 -1
+1
Strona: 31
- 32 -
Należy pamiętać, że podczas formatowania nośnika usuwane są wszystkie nagrane na nim
dane i nie będzie ich można przywrócić. Zalecamy zapisanie ważnych danych w
komputerze, na płycie itp. (l 63)
≥ Po zakończeniu formatowania, naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z ekranu komunikatu.
≥ Przed utylizacją lub pozbyciem się karty pamięci SD należy dokonać fizycznego
formatowania karty. (l 86)
≥ Podczas formatowania nie wyłączaj kamery ani nie wyjmuj karty SD. Nie narażaj kamery
na drgania i wstrząsy.
Można sprawdzić zajęte miejsce na karcie SD i dostępny pozostały czas nagrania.
≥ Gdy przełącznik trybu jest ustawiony na , wyświetla się pozostały czas nagrywania dla
wybranego trybu nagrywania.
≥ Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć wskazanie.
≥ Część pamięci na karcie SD jest wykorzystywana do zapisywania informacji i zarządzania
plikami systemowymi, w związku z czym faktyczna ilość użytecznego miejsca może być
mniejsza. Ilość użytecznego miejsca jest zazwyczaj obliczana jako 1 GB=1.000.000.000 bajtów.
W przypadku kamery, komputerów osobistych i oprogramowania pojemność jest wyrażana jako
1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 bajtów. W związku z tym podana pojemność wydaje
się mniejsza.
Ten element służy do uruchamiania trybu demonstracyjnego kamery.
(Tylko gdy wybrany jest tryb )
Gdy [F-CJA DEMO] jest przełączony na [WŁ.], karta SD jest niewłożona, przycisk MENU
zostanie naciśnięty, a urządzenie jest podłączone do zasilacza, demonstracja rozpoczyna
się automatycznie.
Po wykonaniu dowolnej czynności tryb demonstracyjny zostaje wyłączony. Jednak jeśli przez
około 5 minut nie przeprowadzi się żadnego działania kamerą, tryb demonstracyjny
automatycznie rozpocznie się ponownie. Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, ustaw [F-CJA
DEMO] na [WYŁ.] lub włóż kartę SD.
Ten element służy do uruchamiania trybu demonstracyjnego optycznego stabilizatora
obrazu.
(Tylko gdy wybrany jest tryb )
Po wybraniu [O.I.S. - DEMO] i naciśnięciu przycisku ENTER kamera automatycznie
przełączy się na tryb demonstracyjny.
Po naciśnięciu przycisku MENU demonstracja zostanie wyłączona.
Można wybrać język komunikatów na ekranie i w menu.
[FORM.KARTY]
Do formatowania nośników należy używać tej kamery.
Nie formatować karty SD w innych urządzeniach, takich jak komputer. Karty nie
można stosować w tej kamerze.
[STAN KARTY]
[F-CJA DEMO] [WŁ.]/[WYŁ.]
[O.I.S. - DEMO]
[LANGUAGE]
Strona: 32
- 33 -
¬ Zmień tryb na .
A Pasek zoomu
≥ Szybkość zoomu różni się w zależności od stopnia odchylenia dźwigni zoom.
≥ Maksymalną wartość zoomu można ustawić przy użyciu opcji [ZOOM CYFR.]. (l 40)
∫ Informacje o pasku zoomu
Pasek zoomu jest wyświetlany podczas obsługi zoomu.
≥ Jeżeli zdejmiesz palec z dźwigni zoom podczas przybliżania lub oddalania, może zostać
nagrany odgłos zwolnienia dźwigni. Przywracając oryginalne ustawienie dźwigni należy ją
przesuwać bezgłośnie.
≥ Gdy wartość powiększenia wynosi 70k, ostrość jest ustawiana na obiektach w odległości
około 1,5 m lub więcej.
≥ Gdy powiększenie wynosi 1k, kamera może nastawić ostrość na obiekt oddalony o ok.
2 cm od obiektywu.
Zaawansowane (Nagrywanie)
Korzystanie z zoomu
Dźwignia zoom
W kierunku T:
Nagrywanie w powiększeniu (zbliżenie)
W kierunku W:
Nagrywanie szerokokątne (oddalenie)
6 W
T
6 W
T

ヸ ヵ
ヷヰロ
T
W
 
B Zoom optyczny
C Zoom cyfrowy (niebieski)
Strona: 33
- 34 -
Optyczny stabilizator obrazu zapewnia stabilizację obrazu bez znacznego pogorszenia
jakości obrazu.
¬ Zmień tryb na .
≥ Gdy kamera jest silnie wstrząsana, stabilizacja może nie być możliwa.
Zaawansowane (Nagrywanie)
Funkcja optycznego stabilizatora
obrazu
Przycisk optycznego stabilizatora obrazu
Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć optyczny
stabilizator obrazu.
(Wł.) # ustawienie anulowane
≥ Jeśli zamierzasz nagrywać podczas chodzenia,
zalecamy włączenie funkcji optycznego stabilizatora
obrazu.
≥ Podczas korzystania ze statywu należy wyłączyć funkcję
optycznego stabilizatora obrazu.
ヰハリハヴハ
Strona: 34
- 35 -
Wybierz ikony obsługi w celu dodania różnych efektów do nagrywanych obrazów.
¬ Zmień tryb na .
1 Aby wyświetlić ikony obsługi
na ekranie, naciśnij przycisk
ENTER.
≥ Ikony zmieniają się po każdym naciśnięciu
4 przycisku kursora.
≥ Aby wyświetlić/ukryć ikonę obsługi,
naciśnij przycisk ENTER.
2 (np. Kompensacja oświetlenia tła)
Wybierz ikonę obsługi.
≥ Aby wyłączyć funkcję, wybierz ikonę
obsługi ponownie.
≥ Informacje dotyczące wyłączania
poniższych funkcji podane zostały na
odnośnych stronach.
jTryb pomocy (l 36)
jLinie pomocy (l 36)
Ikony obsługi
*1 Nie jest wyświetlany w trakcie
nagrywania.
*2 Element nie jest wyświetlany w trybie
Intelligent Auto.
≥ Po wyłączeniu kamery lub zmianie trybu
na , funkcje kompensacji tylnego
światła, PRE-REC i nagrywania kolorów w
ciemności zostają wyłączone.
≥ Jeśli wyłączysz zasilanie, funkcja
stopniowego pojawiania się zostanie
anulowana.
≥ Można ustawić za pośrednictwem menu.
(poza Tryb pomocy i PRE-REC)
Zaawansowane (Nagrywanie)
Funkcje nagrywania ikon obsługi
1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
Zanikanie/pojawianie się
Kompensacja oświetlenia tła
Tryb pomocy*1
Linie pomocy
PRE-REC*1
Tryb wygładzania skóry*1, 2
Inteligentna kontrola kontrastu*2
Nagrywanie kolorów w
ciemności*1, 2
Strona: 35
- 36 -
Po rozpoczęciu nagrywania, obraz i dźwięk pojawiają się
stopniowo. (Pojawianie się)
Po włączeniu pauzy nagrywania, obraz i dźwięk zanikają
stopniowo. (Zanikanie)
≥ Ustawienie pojawiania się/zanikania zostanie wyłączone po
zatrzymaniu nagrywania.
∫ Aby wybrać kolor dla pojawiania się/zanikania
≥ Miniatury scen nagranych przy użyciu funkcji pojawiania się są czarne (lub białe).
≥ Jeśli w trakcie rejestracji filmu skończy się czas nagrywania, nagranie automatycznie
zaniknie i zostanie zatrzymane.
Funkcja ta rozjaśnia obraz, zapobiegając ściemnieniu obiektu podświetlonego od tyłu.
Aby wyświetlić objaśnienie na ekranie,
wybierz żądaną ikonę za pomocą
przycisku kursora.
Wyjście z ekranu pomocy
Naciśnij przycisk MENU lub wybierz [END].
≥ Kiedy urządzenie pracuje w trybie pomocy nie można nagrywać ani ustawiać funkcji.
Podczas nagrywania można sprawdzić, czy obraz jest poziomy. Funkcja ta służy
również do oceny rozplanowania kadru.
Funkcja ta będzie przełączana po każdym wybraniu ikony.
# # # ustawienie anulowane
≥ Linie pomocy nie pojawiają się na nagrywanym obrazie.
Zanikanie/pojawianie się
: [UST. NAGR.] # [WYGAŚ KOL.] # [BIAŁY] lub
[CZARNY]
Kompensacja oświetlenia tła
Tryb pomocy
Linie pomocy
(Pojawianie się)
(Zanikanie)
Strona: 36
- 37 -
Funkcja ta umożliwia rozpoczęcie nagrywania obrazu i dźwięku około 3 sekund przed
naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania.
≥ Na ekranie pojawi się ikona .
≥ Nakieruj wcześniej kamerę na obiekt.
≥ Nie ma sygnału dźwiękowego.
≥ PRE-REC zostaje wyłączone w następujących przypadkach.
jPo zmianie trybu
jPo wyjęciu karty SD
jPo naciśnięciu przycisku MENU
jPo wyłączeniu kamery
jPo rozpoczęciu nagrywania
jPo upłynięciu 3 godzin.
≥ Po ustawieniu PRE-REC, jeżeli zapis rozpocznie się po upływie mniej niż 3 sekund, nie
zostaną nagrane filmy zapisane 3 sekundy przed naciśnięciem przycisku rozpoczynania/
kończenia nagrywania.
≥ Obrazy wyświetlane jako miniatury w trybie odtwarzania będą różnić się od filmów
wyświetlanych na początku odtwarzania.
W tym trybie kolor skóry jest mniej intensywny, co poprawia wygląd nagrywanych osób.
Efekt jest wyraźniejszy w przypadku nagrywania z bliska – od torsu w górę.
≥ Jeśli tło lub coś innego w scenie ma kolor zbliżony do koloru skóry, ich obraz również
zostanie wygładzony.
≥ Jeśli jasność jest zbyt niska, efekt może nie być wyraźnie widoczny.
≥ Podczas filmowania osoby znajdującej się w większej odległości, twarz może nie być
wyraźnie widoczna. W tym przypadku należy wyłączyć tryb wygładzania skóry lub dokonać
powiększenia (zbliżenia) filmowanej twarzy.
PRE-REC
Funkcja ta umożliwia uchwycenie niepowtarzalnych ujęć.
Tryb wygładzania skóry
PRE-REC
Strona: 37
- 38 -
Funkcja ta służy do rozjaśniania zacienionych fragmentów przy jednoczesnym
ograniczaniu nasycenia bieli zbyt jasnych fragmentów. Zarówno jasne, jak i ciemne
fragmenty są wyraźnie widoczne.
≥ Jeżeli występują fragmenty bardzo ciemne lub bardzo jasne bądź jasność jest
niewystarczająca, efekt może nie być wyraźny.
Funkcja ta pozwala na nagrywanie kolorowych obrazów w ciemnych miejscach.
(Minimalne wymagane natężenie oświetlenia: około 1 lx)
≥ Nagrywana scena wygląda tak, jakby pominięto pewne klatki filmu.
≥ Jeśli funkcję włączy się w jasnym miejscu, ekran może przez chwilę świecić na biało.
≥ Mogą być widoczne zwykle niezauważalne jasne punkty, ale nie jest to usterka.
≥ Zaleca się używanie statywu.
≥ W ciemnych miejscach automatyczne ustawianie ostrości może zajmować więcej czasu.
To normalne.
Inteligentna kontrola kontrastu
Nagrywanie kolorów w ciemności
Strona: 38
- 39 -
≥ Zmień tryb na .
Kiedy nagrywa się obrazy w różnych sytuacjach, ten tryb automatycznie ustawia optymalny
czas naświetlenia i przysłony.
≥ (Zachód słońca/Słabe oświetlenie)
jCzas naświetlania wynosi 1/25 lub więcej.
≥ (Zachód słońca/Fajerwerki/Pejzaż/Nocny pejzaż)
jObraz może być niewyraźny w przypadku obiektów znajdujących się blisko kamery.
≥ (Sport)
jPodczas normalnego odtwarzania film może wydawać się mało płynny.
jKolory i jasność ekranu mogą ulec zmianie w przypadku oświetlenia w
pomieszczeniach.
jJeśli jasność jest niewystarczająca, tryb sportowy nie działa. Symbol będzie migać.
≥ (Portret)
jKolory i jasność ekranu mogą ulec zmianie w przypadku oświetlenia w
pomieszczeniach.
≥ (Fajerwerki)
jCzas naświetlania wynosi 1/25.
jObraz może być wyblakły w przypadku jasnego otoczenia.
≥ (Nocny pejzaż)
jZaleca się używanie statywu.
Zaawansowane (Nagrywanie)
Funkcje nagrywania menu
[F-CJA SCENY]
: [UST. NAGR.] # [F-CJA SCENY] # żądane ustawienie
[WYŁ.]: Anuluj ustawienie
5Sport: Mniejsze drgania obrazu podczas odtwarzania ujęć szybko
poruszających się obiektów w zwolnionym tempie lub
podczas pauzy odtwarzania
Portret: Aby wyraźnie oddzielić nagrywane osoby od tła
Oświetlenie punktowe: Lepsza jakość przy jasno oświetlonym obiekcie.
Śnieg: Lepsza jakość obrazu podczas filmowania w miejscach
ośnieżonych.
Plaża: Intensywniejszy błękit morza i nieba
Zachód słońca: Intensywniejsza czerwień wschodu i zachodu słońca
Fajerwerki: Piękne ujęcia fajerwerków na tle nocnego nieba
Pejzaż: Rozległy krajobraz
Nocny pejzaż: Piękne ujęcia krajobrazu wieczorem lub w nocy.
Słabe oświetlenie: Ciemne sceny, np. o zmierzchu
Strona: 39
- 40 -
Ustaw maksymalną wartość zoomu.
≥ Im większy poziom zoomu cyfrowego, tym gorsza jakość obrazu.
Wybierz jakość obrazu i format nagrania nagrywanych filmów.
*1 Nagranie będzie miało wyższą jakość w następującej kolejności: [1280k720/50p] i
[640k480/50p].
*2 [iFrame] jest formatem odpowiednim do odtwarzania i obróbki na komputerach Mac
(iMovie’11). Jest on zalecany w przypadku korzystania z komputera Mac.
∫ Informacje o rozmiarze robionego zdjęcia
Rozmiar robionego zdjęcia zależy od trybu nagrywania.
≥ Czas nagrywania w przypadku korzystania z akumulatora (l 12)
≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na tryb [1280k720/50p].
≥ Informacje dotyczące przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć na stronie 88.
≥ W trybie [640k480/50p] z prawej i lewej strony będą wyświetlane czarne pasy.
[ZOOM CYFR.]
: [UST. NAGR.] # [ZOOM CYFR.] # żądane ustawienie
[100k]: Zoom cyfrowy (Do 100k)
[3500k]: Zoom cyfrowy (Do 3500k)
[WYŁ.]: Tylko zoom optyczny (Do 70k)
[TRYB ZAP.]
: [UST. NAGR.] # [TRYB ZAP.] # żądane ustawienie
[1280k720/50p]/
[640k480/50p]*1
: Ustaw tryb nagrywania na MP4.
[iFrame]*2
: Ustaw tryb nagrywania na iFrame.
Tryb nagrywania
Współczynnik
proporcji
Rozmiar zdjęć
[1280k720/50p]/
[iFrame]
16:9 1280k720
[640k480/50p] 4:3 640k480
0.9M
0.3M
Strona: 40
- 41 -
Wykryte twarze zostaną otoczone ramkami.
≥ Istnieje możliwość wyświetlenia maksymalnie 15 ramek. Większe twarze i twarze bliżej
środka ekranu mają priorytet przed innymi.
∫ Priorytet wykrywania
Twarze z priorytetem wykrywania są otaczane pomarańczowymi ramkami. Ostrość i jasność
zostaną ustawione na twarzy z priorytetem wykrywania.
≥ Obramowanie najważniejszej twarzy wyświetla się tylko w trybie portretu lub Intelligent
Auto.
≥ Biała ramka służy tylko do wykrywania twarzy.
Jeśli kamera będzie odwrócona do góry nogami podczas nagrywania filmów, automatycznie
włączy się pauza nagrywania.
≥ Funkcja SAMOWYŁĄCZ. może się włączyć, gdy nagrywasz obiekty znajdujące się nad
tobą lub pod tobą.
Można nagrywać jasne obrazy nawet w ciemnych miejscach dzięki wydłużeniu czasu
naświetlania.
≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 44)
≥ Czas naświetlania zostaje ustawiony na 1/25 lub dłuższy, w zależności od jasności
otoczenia.
≥ Gdy czas naświetlania wynosi 1/25, obraz na ekranie wygląda tak, jakby brakowało w nim
niektórych klatek i może występować zjawisko powidoku.
[OBRAMOW. TWARZY]
: [UST. NAGR.] # [OBRAMOW. TWARZY] # żądane ustawienie
[WYBR.]:
Wyświetlana jest tylko ramka dla twarzy z priorytetem
wykrywania.
[WSZYST.]:
Wyświetlane są wszystkie ramki wykrywania twarzy.
[WYŁ.]:
Anuluj ustawienie.
[SAMOWYŁĄCZ.]
: [UST. NAGR.] # [SAMOWYŁĄCZ.] # [WŁ.]
[AUT.WOLN.MIG.]
: [UST. NAGR.] # [AUT.WOLN.MIG.] # [WŁ.]
Strona: 41
- 42 -
Ta funkcja służy do ograniczania szumu wiatru odbieranego przez wbudowane mikrofony.
≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 44)
≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na [WYŁ.].
≥ Po przełączeniu na tryb Intelligent Auto, ustawienie opcji [ANTYWIATR.] zostaje ustalone
na [WYŁ.] i nie można go zmienić.
≥ Można nie zobaczyć pełnego efektu w zależności od warunków nagrywania.
Podczas nagrywania można dokonywać regulacji poziomu wejścia wbudowanych mikrofonów.
≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 44)
1 Wybierz menu.
2 (Po wybraniu [USTAWr ]/[USTAW])
Aby dostosować, naciśnij 2/1.
≥ Wyreguluj poziom wejścia mikrofonu w taki
sposób, aby ostatnie 2 segmenty wartości
wzmocnienia nie były czerwone.
(W przeciwnym razie dźwięk będzie
zniekształcony.) Wybierz niższy poziom
wejścia mikrofonu.
3 Naciśnij przycisk ENTER, aby określić
poziom wejścia mikrofonu, a
następnie naciśnij przycisk MENU.
≥ (Wskaźnik poziomu wejścia
mikrofonu) jest wyświetlany na ekranie.
≥ W trybie Intelligent Auto ta opcja jest ustawiona na [AUTO] i nie można jej zmienić.
≥ Wskaźnik poziomu wejścia mikrofonu pokazuje mocniejsze z wejść 2 wbudowanych mikrofonów.
≥ Nie można nagrywać z całkowicie wyciszonym dźwiękiem.
[ANTYWIATR.]
: [UST. NAGR.] # [ANTYWIATR.] # [WŁ.]
[POZIOM MIC]
: [UST. NAGR.] # [POZIOM MIC] # żądane ustawienie
[AUTO]: Funkcja AGC włączona i poziom nagrywania jest regulowany
automatycznie.
[USTAWr ]: Można ustawić żądany poziom nagrywania.
Układ AGC jest włączony i redukuje szum.
[USTAW]: Można ustawić żądany poziom nagrywania.
Umożliwi to nagrywanie naturalnie brzmiącego dźwięku.
A Lewy
B Prawy
C Poziom wejścia mikrofonu
Strona: 42
- 43 -
Wybór jakości obrazu.
Możesz dodać dźwięk migawki podczas fotografowania.
[JAKOŚĆ]
: [FOTOGRAFIA] # [JAKOŚĆ] # żądane ustawienie
: Zdjęcia będą zapisywane w wysokiej jakości.
: Ważniejsza będzie ilość możliwych do zapisania zdjęć. Zdjęcia będą
zapisywane w normalnej jakości.
[DŹWIĘK MIG.]
: [FOTOGRAFIA] # [DŹWIĘK MIG.] # żądane ustawienie
: Niski poziom głośności
: Wysoki poziom głośności
[WYŁ.]: Anuluj ustawienie.
Strona: 43
- 44 -
¬ Zmień tryb na .
Naciśnij przycisk iA/MANUAL, aby przełączyć do trybu ręcznego.
≥ Na ekranie pojawi się ikona .
≥ Aby wyświetlić/ukryć ikonę trybu ręcznego, naciśnij przycisk ENTER.
≥ Strony zmieniają się po każdym naciśnięciu 4.
Balans bieli
Funkcja automatycznego balansu bieli może nie pozwalać na uzyskanie naturalnych kolorów
z uwagi na warunki oświetlenia lub rodzaj sceny. W tym wypadku można ustawić balans bieli
ręcznie.
≥ Naciśnij przycisk iA/MANUAL, aby przełączyć do trybu ręcznego.
1 Wybierz [WB] przy użyciu przycisku kursora.
2 Naciśnij 2/1, aby wybrać tryb
balansu bieli.
≥ Wybierz optymalny tryb, sprawdzając kolory na
ekranie.
Zaawansowane (Nagrywanie)
Nagrywanie ręczne
MNL
4/5NEXT
4/5NEXT
4/5NEXT 5/5NEXT
5/5NEXT
5/5NEXT
/MANUAL
Balans bieli
Ręczna regulacja czasu naświetlania
(l 46)
Regulacja przysłony (l 46)
Ustawianie ostrości (l 47)
BACK
BACK
BACK
Strona: 44
- 45 -
≥ Aby powrócić do ustawiania automatycznego, wybierz lub naciśnij przycisk iA/
MANUAL.
∫ Aby ręcznie ustawić balans bieli
1 Naciśnij 2/1, aby wybrać i skieruj
obiektyw na biały obiekt.
2 W celu ustawienia naciśnij 3.
≥ Gdy symbol przestanie migać i jest wyświetlany
przez cały czas, oznacza to, że ustawianie zostało
zakończone.
≥ Kiedy symbol nie przestaje migać, balansu bieli
nie można było ustawić. W tym przypadku należy użyć innych trybów balansu bieli.
≥ W przypadku włączenia kamery z zamkniętą pokrywą obiektywu, automatyczna regulacja
balansu bieli nie będzie działać poprawnie. Przed włączeniem kamery należy zawsze
otworzyć pokrywę obiektywu.
≥ Kiedy symbol miga, wcześniej ustawiony ręczny balans bieli zostaje zapisany. Po
każdej zmianie warunków nagrywania należy ponownie ustawić balans bieli.
≥ W przypadku ustawiania balansu bieli i przesłony/wzmocnienia, najpierw należy ustawić
balans bieli.
≥ nie pojawia się na ekranie podczas ustawiania .
Ikona Tryb/warunki nagrywania
Automatyczna regulacja balansu bieli
Słońce: Na zewnątrz pomieszczeń przy czystym niebie
Tryb zachmurzonego dnia: Na zewnątrz pomieszczeń w pochmurny dzień
Pomieszczenie 1: Oświetlenie żarówkami, lampami wideo jak w studio itp.
Pomieszczenie 2: Oświetlenie kolorowymi świetlówkami, lampami sodowymi
w sali gimnastycznej itp.
Tryb ręcznej regulacji:
≥ Lampy rtęciowe, lampy sodowe, niektóre świetlówki
≥ Światła służące do oświetlania wesel w hotelach, światła punktowe w
teatrach
≥ Wschód i zachód słońca itp.
AWB
AWB
BACK
BACK
BACK
AWB AWB
Strona: 45
- 46 -
Ręczna regulacja czasu naświetlania/przysłony
Czas naświetlania:
Ustaw, jeśli nagrywasz szybko poruszające się obiekty.
Przysłona:
Ustaw, jeśli ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.
≥ Naciśnij przycisk iA/MANUAL, aby przełączyć do trybu ręcznego. (l 44)
1 Wybierz [SHTR] lub [IRIS] używając przycisku kursora.
2 Aby dostosować ustawienia, naciśnij 2/1.
A : Czas naświetlania:
1/50 do 1/8000
≥ Jeśli opcja [AUT.WOLN.MIG.] zostanie
ustawiona na [WŁ.], szybkość migawki zostanie
ustawiona między 1/25 i 1/8000.
≥ Czas naświetlania bliżej 1/8000 jest krótszy.
B : Przysłona/wartość wzmocnienia:
CLOSE !# (F16 do F2.0) !# OPEN !# (0dB do 18dB)
≥ Wartość bliższa CLOSE ściemnia obraz.
≥ Wartość bliższa 18dB rozjaśnia obraz.
≥ Gdy wartość przysłony jest jaśniejsza niż OPEN, zmienia się ona na wartość wzmocnienia.
≥ Aby powrócić do ustawiania automatycznego, naciśnij przycisk iA/MANUAL.
≥ W przypadku ustawiania czasu naświetlania i wartości wzmocnienia/przysłony, najpierw
ustaw czas naświetlania.
Ręczna regulacja czasu naświetlania
≥ Wokół jasno świecącego obiektu lub obiektu bardzo odbijającego światło może wystąpić
efekt halo.
≥ Podczas normalnego odtwarzania film może wydawać się mało płynny.
≥ W przypadku filmowania bardzo jasnego obiektu lub przy oświetleniu w pomieszczeniach,
kolory lub jasność ekranu mogą ulegać zmianie lub na obrazie może występować pozioma
linia. Wówczas należy nagrywać w trybie Intelligent Auto lub ustawić czas naświetlania na
1/100 w regionach, gdzie częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz lub 1/125 w regionach,
gdzie częstotliwość zasilania wynosi 60 Hz.
Ręczna regulacja przysłony/wzmocnienia
≥ Po zwiększeniu wartości wzmocnienia, na ekranie pojawia się więcej zakłóceń.
≥ W zależności od stopnia powiększenia zoom, niektóre wartości przysłony nie są
wyświetlane.
ᧂ
OPEN
OPEN
1/100
100


BACK
BACK
BACK
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
Strona: 46
- 47 -
Nagrywanie z ręczną regulacją ostrości
Jeśli automatyczna regulacja ostrości jest utrudniona z uwagi na warunki nagrywania, można
skorzystać z ręcznej regulacji ostrości.
≥ Naciśnij przycisk iA/MANUAL, aby przełączyć do trybu ręcznego. (l 44)
1 Aby przełączyć ikonę trybu ręcznego, naciśnij 4.
2 Przy użyciu przycisku kursora wybierz [MF], aby zmienić na ręczną
regulację ostrości.
≥ Na ekranie pojawi się ikona MF.
3 Aby ustawić ostrość, naciśnij 2/1.
≥ Aby przywrócić automatyczną regulację ostrości, wybierz [AF] lub naciśnij przycisk
iA/MANUAL.
: Ustawianie ostrości na bliskim obiekcie
: Ustawianie ostrości na dalekim obiekcie
MF
MF
5/5NEXT
5/5NEXT
5/5NEXT
MF
MF
Strona: 47
- 48 -
Odtwarzanie filmów za pomocą ikony obsługi
Szczegółowe informacje dotyczące podstawowych funkcji odtwarzania można znaleźć na
stronie 24.
Czynności zaawansowane (odtwarzanie)
Funkcje odtwarzania
Funkcja
odtwarzania
Przycisk kursora/
Wyświetlacz
odtwarzania
Kroki obsługi
Szybki przegląd
nagrania do
przodu/wstecz
Podczas
odtwarzania
Naciśnij przycisk kursora 1 podczas
odtwarzania, aby przeglądać do
przodu.
(Naciśnij 2, aby przeglądać wstecz.)
≥ lNaciśnij jeszcze raz, aby przyśpieszyć
przeglądanie do przodu/wstecz
(wskazanie na ekranie zmieni się z 5
na ).
≥ Kamera wraca do normalnego
odtwarzania po naciśnięciu 3.
Odtwarzanie w
zwolnionym
tempie
Podczas pauzy
Przy wstrzymanym odtwarzaniu naciśnij
i przytrzymaj przycisk kursora 1.
(Aby przeglądać wstecz w zwolnionym
tempie, naciśnij i przytrzymaj 2)
Obraz będzie odtwarzany w zwolnionym
tempie do chwili zwolnienia przycisku.
≥ Kamera wraca do normalnego
odtwarzania po naciśnięciu 3.
≥ Podczas odtwarzania filmów w
zwolnionym tempie do tyłu są one
wyświetlane ciągle z szybkością
wynoszącą w przybliżeniu 2/5 szybkości
normalnego odtwarzania. (MP4)
≥ Podczas odtwarzania filmów w
zwolnionym tempie do tyłu są one
wyświetlane ciągle z szybkością
wynoszącą w przybliżeniu 2/3 szybkości
normalnego odtwarzania (iFrame).
Odtwarzanie
klatka po klatce
Film jest
odtwarzany klatka
po klatce.
Przy wstrzymanym odtwarzaniu
naciśnij przycisk kursora 1.
(Po naciśnięciu 2 klatki będą
odtwarzane jedna po drugiej do tyłu.)
≥ Kamera wraca do normalnego
odtwarzania po naciśnięciu 3.
≥ Podczas odtwarzania filmów klatka po
klatce do tyłu są one wyświetlane w
odstępach co 0,5 sekundy (MP4).
≥ Podczas odtwarzania filmów klatka po
klatce do tyłu są one wyświetlane w
odstępach co 1 sekundy (iFrame).
Strona: 48
- 49 -
Wyodrębnianie zdjęć z filmów
Można zapisać pojedynczą klatkę z nagranego filmu jako zdjęcie.
Rozmiar zdjęcia, które zostanie utworzone będzie się różnił w zależności od trybu
nagrywania użytego podczas nagrywania filmu.
W trakcie odtwarzania, naciśnij przycisk , aby zapisać wybraną
klatkę jako zdjęcie.
≥ Dla wygody można użyć pauzy, odtwarzania w zwolnionym tempie lub odtwarzania klatka
po klatce.
≥ Data nagrania filmu zostanie zarejestrowana jako data zrobienia zdjęcia.
≥ Jakość będzie inna niż w przypadku normalnego zdjęcia.
Powtarzanie odtwarzania
Odtwarzanie pierwszej sceny rozpoczyna się po zakończeniu odtwarzania ostatniej sceny.
Na pełnym ekranie pojawi się ikona .
≥ Wszystkie sceny są odtwarzane z powtórzeniem. (W przypadku odtwarzania filmów
zgodnie z datą nagrania, wszystkie sceny nagrane danego dnia są odtwarzane z
powtórzeniem.)
Tryb nagrywania
Współczynnik
proporcji
Rozmiar utworzonego zdjęcia
[1280k720/50p]
16:9
1280k720
[iFrame] 960k540
[640k480/50p] 4:3 640k480
: [KONF.WIDEO] # [POWT.ODTW.] # [WŁ.]
0.9M
0.5M
0.3M
Strona: 49
- 50 -
Kontynuowanie poprzedniego odtwarzania
Jeżeli odtwarzanie sceny zostało zatrzymane w połowie, może ono zostać wznowione od
miejsca, w którym zostało zatrzymane.
Po zatrzymaniu odtwarzania filmu, na symbolu miniatury zatrzymanej sceny pojawia się
symbol .
≥ Zapamiętana pozycja kontynuowania jest wykasowana, gdy wyłączasz zasilanie lub
zmieniasz tryb. (Ustawienie [WZNÓW ODTW.] nie ulega zmianie.)
Powiększanie odtwarzanego zdjęcia (Odtwarzanie z
powiększeniem)
Podczas odtwarzania zdjęć można korzystać z zoomu optycznego.
1 Przesuń dźwignię zoomu na stronę .
≥ Można powiększyć maksymalnie o 4a. (k1 # k2 # k4)
2 Przesuwaj pozycję
powiększonego obszaru przy
użyciu przycisku kursora.
≥ Lokalizacja zoomu jest wyświetlana przez
około 1 sekundy podczas powiększania
(zmniejszania) lub przesuwania wyświetlonej
lokalizacji.
≥ Im bardziej powiększone zdjęcie, tym gorsza
jest jego jakość.
Zmniejszanie powiększonego zdjęcia
Przesuń dźwignię zoomu w kierunku , aby oddalić. (k4 # k2 # k1)
: [KONF.WIDEO] # [WZNÓW ODTW.] # [WŁ.]
A Wyświetlona
lokalizacja zoomu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic HC-V10EP

Zadaj pytanie o Panasonic HC-V10EP

Masz pytanie dotyczące Panasonic HC-V10EP, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic HC-V10EP. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic HC-V10EP tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.