Instrukcja Panasonic F-VXR90G

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic F-VXR90G. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Oczyszczacz powietrza
  • Model/nazwa: F-VXR90G
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , ,

Spis treści

Strona: 0
PROGRAMATOR CZASOWY•BLOKADA RODZICIELSKA
DODATKOWE INFORMACJE
PYTANIA I ODPOWIEDZI
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
WYMIANA ŻALUZJI
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
F-VXR90G
Nawilżacz i oczyszczacz powietrza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Model
Produkt jest przeznaczony do użytku tylko w pomieszczeniach
OBSŁUGA
GŁÓWNE ELEMENTY
WYMOGI UMIEJSCOWIENIA I EKSPLOATACJI
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE•OCZYSZCZANIE / NAWILŻANIE
USTAWIENIA NAWILŻANIA•NAWIEW PUNKTOWY
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA•PRZEPŁYW POWIETRZA•ECONAVI
INSTALACJA
KONSERWACJA
DŁUGOTRWAŁE NIEUŻYTKOWANIE
SPOSÓB CZYSZCZENIA
TYLNA OSŁONA
27
27
SPECYFIKACJE
WYMIANA FILTRA
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
INFORMACJE
I
INSTALACJA
OBSŁUGA
KONSERWACJA
INNE
INFORMACJE
SPIS TREŚCI
5
8~9
6~7
12
13
14
19
2~4
10~11
12~15
20~22
25~26
23~24
15~19
16~18
15
19
FUNKCJE PRODUKTU
Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Panasonic.
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania
lub jakimkolwiek czynnościami konserwacyjnymi.
Przed użyciem należy także zapoznać się z rozdziałem „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” (str. 2 ~ 4).
Niezastosowanie się do instrukcji obsługi mogłoby prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Produkt objęty jest e-gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl
Strona: 1
UWAGA
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Sytuacje lub zachowania opisywane w tej kolumnie
mogą stanowić zagrożenie poważnymi obrażeniami
lub śmiercią.
Sytuacje lub zachowania opisywane w tej kolumnie
mogą stanowić zagrożenie lekkimi obrażeniami lub
uszkodzeniem mienia.
Ten symbol oznacza rzeczy, których nie
wolno robić.
Ten symbol oznacza, że na coś trzeba
zwrócić szczególną uwagę.
Symbole przedstawiane poniżej różnicują poziomy zagrożenia lub obrażeń, do których mogłoby dojść w
przypadku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją.
Symbole przedstawiane poniżej są używane do sygnalizowania rodzaju udzielanych instrukcji.
(Poniższe symbole to tylko przykłady)
Nie dopuszczać do uszkodzeń kabla
zasilania lub wtyczki.
Podczas przemieszczania lub skład-
owania produktu nie wolno ciągnąć
za kabel zasilania.
(Mogłoby to powodować jego uszkodzenie,
co powodowałoby zagrożenie pożarem lub
porażeniem prądem.)
Nie stosować zasilania innego niż
zasilanie znamionowe (230 V~ 50 Hz).
(Mogłoby to powodować przegrzanie kabla
zasilania prowadzące do pożaru.)
(Mogłoby to prowadzić do
zwarcia wewnątrz urządzenia, co
powodowałoby zagrożenie
pożarem lub porażeniem
prądem)
szczelin wentylacyjnych.
2
Odłączyć zasilanie przed jakimikolwiek czynnościami konserwacyjnymi lub napełnianiem wodą.
Instrukcje czyszczenia i odkamieniania są podane w „konserwacji”, a instrukcje napełniania
(napełnianie wodą) - w części „INSTALACJA”.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta
producenta lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, by nie było żadnych zagrożeń.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych
zdolnościach psychofizycznych lub sensorycznych oraz przez osoby nieposiadające wystarczającego
doświadczenia lub wiedzy, o ile będą nadzorowane lub instruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania
urządzenia, i będą rozumieć ewentualne zagrożenia. Zabrania się dzieciom zabawę urządzeniem.
Dzieci nie powinny czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru opiekuna.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ściśle przestrzegać
Środki ostrożności powinny być ściśle przestrzegane, by zapobiegać ewentualnym obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia.
Nie przecinać kabla zasilania, nie mody-
fikować go, nie zginać nadmiernie, nie skrę-
cać, nie ściskać ani nie umieszczać blisko
źródeł ciepła, nie stawiać na nim ciężkich
przedmiotów itp.
(Mogłoby to spowodować jego uszkodzenie,
co zagraża pożarem lub porażeniem prądem
elektrycznym.)
Nie dopuszczać do zalania
urządzenia.
Nie wkładać palców, przedmiotów
metalowych lub innych przedmiotów do
wlotów/wylotów powietrza oraz do
(Wewnętrzne podzespoły urządzenia mogą
spowodować obrażenia lub porażenie
prądem elektrycznym)
(Mogłoby to spowodować uszkodzenie
przedmiotu, zagrożenie pożarem lub
porażeniem prądem)
Podczas przemieszczania urządzenia
nie przejeżdżać kółkami po
przewodzie zasilania.
Nie stosować chlorowych ani
kwasowych środków czyszczenia.
(Gazy toksyczne wydzielane przez takie
środki mogą szkodzić zdrowiu.)
Nie dotykać wtyczki zasilania
mokrymi dłońmi.
(Mogłoby to doprowadzić do
porażenia prądem)
Strona: 2
→
Nie wolno produktu demontować ani
modyfikować.
(Mogłoby to prowadzić do nieprawidłowej
pracy urządzenia z możliwością pożaru lub
porażenia prądem.)
Skontaktować się z dostawcą w celu
zlecenia naprawy.
Regularnie czyścić wtyczkę
zasilania.
(Zbieranie się pyłu na wtyczce zasilania
może powodować jego zawilgocenie,
uszkodzenia izolacji i pożar.)
Wyjąć wtyczkę zasilania i przetrzeć ją
suchą ściereczką.
W przypadku długotrwałego nieużytkowania
urządzenia wyjąć wtyczkę zasilania
z gniazdka.
OSTRZEŻENIE
→
W przypadku nieprawidłowej lub
dziwnej pracy urządzenia należy
natychmiast zaprzestać jego
użytkowania i odłączyć przewód
zasilania od gniazdka.
(W innym razie mogłoby dojść do porażenia
prądem, pożaru lub dymienia.)
Przykłady nieprawidłowej lub dziwnej pracy
urządzenia>
Wyciek.
Urządzenie wstrzymuje pracę przy
poruszaniu przewodem zasilania.
Niesprawność jakichś przełączników.
Automatyczne wyłączenie się lub
przepalenie bezpiecznika.
Nadmierne nagrzewanie się przewodu
zasilania lub wtyczki.
Zapach spalenizny lub dziwne dźwięki lub
wibracje.
Zauważenie innych dziwnych zjawisk lub
nieprawidłowego działania.
Należy natychmiast zaprzestać użytkowania
urządzenia i odłączyć przewód zasilania
oraz skontaktować się z dostawcą w celu
zlecenia kontroli i naprawy.
Wtyczkę zasilania wkładać do końca.
UWAGA
Nie umieszczać urządzenia w miejs-
cach wymienianych poniżej.
Miejsca niestabilne lub pochyłe.
(Mogłoby to prowadzić do przewrócenia
urządzenia i odniesienia obrażeń, mogłaby
się wylać woda i mogłoby dojść do pożaru,
porażenia prądem, zamoczenia mebli itp.)
Miejsca o zbyt wysokiej temperaturze lub
wilgotności lub miejsca, gdzie często jest
używana woda - np. łazienki.
(W innym razie mogłoby dojść do upływu
prądu z możliwością pożaru lub porażenia
prądem.)
Miejsca, w których w powietrzu znajdują się
tłuszcze - np. kuchnie.
(Mogłoby to powodować pękanie urządzenia
lub mogłoby prowadzić do obrażeń.)
Miejsca, w których może dochodzić do
wycieku oleju lub palnych gazów.
(Mogłoby to prowadzić do pożaru wywołane-
go zapłonem od urządzenia.)
Miejsca, gdzie powietrze byłoby wydmuchi-
wane bezpośrednio na zwierzęta lub rośliny.
(Mogłoby to przeszkadzać zwierzętom i
wysuszać rośliny.)
3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ściśle przestrzegać
→
Nie czyścić urządzenia benzyną czy
innymi mieszankami lotnych
rozpuszczalników, unikać kontaktu ze
środkami owadobójczymi w sprayu.
(Mogłyby one powodować pękanie urządzenia
lub zwarcia, które mogą stanowić zagrożenie
obrażeniami, pożarem lub porażenie prądem.)
Nie używać urządzenia w miejscach,
gdzie są stosowane fumigacyjne środki
owadobójcze do pomieszczeń
zamkniętych.
(Wewnątrz urządzenia mogłyby się osadzać
środki chemiczne, które następnie byłyby
wydmuchiwane przez urządzenie, stanowiąc
zagrożenie dla zdrowia.)
W przypadku stosowaniu środków
owadobójczych pomieszczenie należy
dokładnie wywietrzyć, zanim włączy się
urządzenie.
Nie opierać się o urządzenie ani na
nim nie siadać.
(Mogłoby to prowadzić do przewrócenia
urządzenia i odniesienia obrażeń, mogłaby
się wylać woda i mogłoby dojść do pożaru,
porażenia prądem, zamoczenia mebli itp.)
W domach z dziećmi należy zachowywać
większą ostrożność.
(W innym razie mogłoby dość do
przegrzania przewodu zasilania, pożaru lub
porażenia prądem)
INFORMACJE
I
INSTALACJA
Nie używać uszkodzonych wtyczek zasilania
ani poluzowanych gniazdek.
Strona: 3
4
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ściśle przestrzegać
UWAGA
Nie umieszczać urządzenia blisko
materiałów palnych - np. zapalonych
papierosów, kadzidełek itp.
(Mogłyby one być zasysane do urządzenia i
spowodować pożar.)
W przypadku korzystania z urządze-
nia w pomieszczeniu z piecem należy
pomieszczenie dobrze wietrzyć.
(W innym razie mogłoby dojść do zatrucia
tlenkiem węgla.)
To urządzenie nie jest w stanie usuwać tlenku
węgla.
→
Pilnować czystości urządzenia i wody
w zbiorniku.
Codziennie wymieniać wodę w zbiorniku.
Używać wody z kranu.
Regularnie wykonywać prace konserwacyjne
wewnątrz urządzenia.
(Zanieczyszczenie wnętrza urządzenia
pyłem lub kamieniem może powodować
nieprzyjemny zapach wywoływany rozwojem
pleśni lub różnych gatunków bakterii, co w
przypadku niektórych osób może być szkod-
liwe dla zdrowia.)
W przypadku złego samopoczucia należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Nie napierać na urządzenie ani go nie
przewracać.
(W innym razie mogłoby dojść do wylania się
wody i pożaru, porażenia prądem,
zamoczenia mebli itp.)
Nie używać zbiornika, który jest
uszkodzony lub przekłuty.
(Mogłoby to prowadzić do wylania się
wody i zamoczenia mebli itp.)
Nie używać rodzajów wody wymie-
nianych poniżej.
Woda z dodatkiem środków chemicznych,
odświeżaczy powietrza, alkoholu czy olejków
eterycznych.
(Mogłyby one powodować nieprawidłową pracę
zbiornika i zamoczenie mebli itp.)
Woda z oczyszczacza wody, woda zjonizowa-
na o odczynie zasadowym, woda mineralna i
woda studzienna (w której szybko rozmnaża
się pleśń i różne bakterie).
W przypadku złego samopoczucia należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
→
Tacę wyjmować powoli.
(Szybkie wyjęcie tacy mogłoby powodować
wylanie się wody i zamoczenie mebli itp.)
Przemieszczanie urządzenia.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
zasilania z gniazdka, wyjąć zbiornik i wylać
wodę z tacy.
(W innym razie mogłoby dojść do wylania się
wody i pożaru, porażenia prądem,
zamoczenia mebli itp.)
Podczas przenoszenia
urządzenia należy je trzymać za
lewy i prawy uchwyt, nie za
żaluzję, panel przedni ani zbiornik.
(W innym razie urządzenie mogłoby się
wyślizgnąć, prowadząc do obrażeń ciała.)
Wodę wylewać po wyjęciu tacy - nie
wylewać wody bezpośrednio z
urządzenia.
(W innym razie mogłoby dojść do pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym w wyniku
zwarcia.)
Przemieszczanie urządzenia na
kółkach
Przed przemieszczeniem
urządzenia należy zwolnić
blokadę kółek.
(W innym razie
urządzenie mogłoby
się łatwo przewrócić, powodując obrażenia
ciała.)
Urządzenie przemieszczać
poziomo.
(W innym razie mogłoby
dojść do zarysowania podłogi
lub wykładziny.)
(Podnieść
zapadkę
blokady)
Blokada kółka
Unieść urządzenie, trzymając za
uchwyty, i przenieść je na wykładzinę
lub dywan.
(W innym razie mogłoby dojść do uszkodze-
nia wykładziny lub dywanu.)
Podczas wyjmowania wtyczki z gnia-
zdka należy chwytać za wtyczkę, a
nie za przewód.
(Mogłoby to powodować jego uszkodzenie,
co powodowałoby zagrożenie pożarem lub
porażeniem prądem.)
[Odblokuj]
Strona: 4
WYMOGI UMIEJSCOWIENIA I EKSPLOATACJI
Umiejscowienie urządzenia może zwiększać jego skuteczność!
Ustawić urządzenie na podłodze, by eliminować pyłki.
Sposób na skuteczniejszą cyrkulację powietrza.
Urządzenie ustawiać tak, by jego lewa i prawa strona oraz góra były w odległości przynajmniej 30 cm od
ścian, mebli, zasłon itp. W innym razie oczyszczanie powietrza będzie trudniejsze.
By urządzenie działało skutecznie, z tyłu urządzenia należy zostawić przynajmniej 1 cm wolnego miejsca.
→
Nie umieszczać urządzenia w miejscach wymienianych poniżej.
Miejsca, w których byłoby wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, naprzeciw
wylotu powietrza z klimatyzatora, źródła ciepła itp.
(W innym razie mogłoby dojść do odkształcenia, odbarwienia, zepsucia się lub awarii urządzenia.)
Blisko takich urządzeń, jak odbiorniki telewizyjne lub radiowe.
(W innym razie mogłyby występować zakłócenia obrazu lub dźwięku.)
Użytkować produkt w odległości przynajmniej 1 m od takich urządzeń.
Miejsca, gdzie okno lub inne podobne rzeczy mogłyby przeszkadzać czujnikowi wilgotności.
(W innym razie czujnik wilgotności może pracować nieprawidłowo.)
→
Nie korzystać z tego samego gniazdka do zasilania telewizorów, odbiorników radiowych itp.
(W innym razie mogłyby występować zakłócenia obrazu lub dźwięku.)
W takim przypadku należy przełączyć urządzenie do innego gniazdka.
Użytkowanie urządzenie w tym samym miejscu przez dłuższy czas.
Ciągłe korzystanie z urządzenia w tym samym miejscu może powodować zanieczyszczanie ścian lub podłogi w
tym miejscu. Zalecamy przemieszczanie urządzenia na czas prac konserwacyjnych w inne miejsce.
W przypadku możliwości spadku temperatury poniżej zera należy opróżnić pojemnik na wodę i tacę.
(Praca urządzenia w temperaturach poniżej zera mogłaby spowodować jego awarię.)
Nie umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów - np. magnesów czy przedmiotów
metalowych.
(Pole magnetyczne mogłoby powodować zakłócenia pracy wbudowanych magnesów i zapalanie się lampek
kontrolnych lub niesprawność sterowania.)cannot be operated.)
Pył i pyłki unoszą się zwykle w powietrzu nad podłogą, zalecamy więc
ustawienie urządzenia na podłodze w pokoju.
5
Zjonizowane powietrze wytwarzane przez urządzenie wbudowane w oczyszczacz powietrza elimunuje
bakterie, wirusy oraz wzrost pleśni w powietrzu i na powierzchniach wnętrza.
Substancje czynne: Wolne rodniki wytwarzane z otaczającego powietrza lub wody.
Środki przeciwgrzybiczne hamują wzrost pleśni w filtrze nawilżającym.
Substancje czynne: Thiabendazole (TBZ) i 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC).
.
1
2
Oczyszczacz powietrza zawiera opisane poniżej produkty biobójcze.
Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających systemy zbiórki i recyklingu.
Niniejszy symbol umieszczony na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza,
że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z innymi odpadami
domowymi/komunalnymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z
przepisami prawa krajowego.
Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomagasz
oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie
człowieka oraz na stan środowiska naturalnego.
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.
INFORMACJE
I
INSTALACJA
Strona: 5
zapewnia sterylizację , eliminowanie alergenów ,
Informacja o technologii nanoe
Funkcja „automatycznego otwierania przedniego panelu” i nawilżania
może być źródłem dopływu nawilżonego i czystego powietrza.
Wyposażone w technologię nanoeTM
.
Tryb Econavi umożliwia energooszczędną pracę urządzenia.
Gdy czujnik wykryje zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniu,
przedni panel automatycznie odsunie się do góry, by wzmocnić adsorpcję.
(Dwulamelowa żaluzja na wyposażeniu)
Funkcja jest włączana detektorem aktywności człowieka i ma działanie
prewencyjne - zapobiega rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w
pomieszczeniu i zbieraniu pyłu przy wysokich prędkościach roboczych.
FUNKCJE PRODUKTU
6
3 Jednostka prowadząca test: Japan Food Research Laboratories
Metoda sterylizacji: uwalnianie cząsteczek nanoe
TM
Cel: przywarte zarodniki grzybów
Wynik testu: potwierdzenie skuteczności po 8 godzinach [numer testu 13044083002-01]
Metoda badawcza: pomiar stężenia zarodników grzybów przywierających do materiału w
przestrzeni testowej o kubaturze 23 m3
2 Jednostka prowadząca test: Panasonic Corporation Analysis Center
Metoda wychwytywania: uwalnianie cząsteczek nanoe
TM
Cel: pyłki alergenne
Wynik testu: wychwytano przynajmniej 88% alergenów w ciągu 8 godzin (BAA33-130402-F01)
Metoda badawcza: pomiar stężenia alergenów przywierających do materiału w przestrzeni testowej
o kubaturze 23 m3
metodą ELISA
TM
Technologia nanoe
TM 1 2
hamowanie rozwoju grzybów
3
i aromatyzowanie
4
powietrza, a więc tworzy
środowisko sprzyjające właściwemu nawilżeniu skóry.
<zarodniki grzybów unoszące się w powietrzu> Wynik 4-godzinnego testu w przestrzeni zamkniętej o
kubaturze 25 m3
, nie w sytuacji faktycznego zastosowania urządzenia.
<przywieranie bakterii> Wynik 8-godzinnego testu w przestrzeni zamkniętej o kubaturze 23 m3
, nie w sytuacji
faktycznego zastosowania urządzenia.
nanoe
TM
to maleńki jon otoczony cząsteczkami wody dzięki najnowszej technologii.
1
Jednostka prowadząca test: Kitasato Research Center of Environmental Sciences
Metoda badawcza: ekspozycja bezpośrednia i pomiar stężenia zarodników grzybów w
przestrzeni testowej o kubaturze 25 m3
Metoda sterylizacji: uwalnianie cząsteczek nanoe
TM
Cel: zarodniki grzybów unoszące się w powietrzu
Wynik testu: eliminacja przynajmniej 99% grzybów w ciągu 4 godzin (test numer 24_0301_1)
Jednostka prowadząca test: Japan Food Research Laboratories
Metoda badawcza: pomiar stężenia bakterii przywierających do materiału w przestrzeni testowej o kubaturze 23 m3
Metoda sterylizacji: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: bakterie przywierające do standardowego materiału
Wynik testu: eliminacja przynajmniej 99% bakterii w ciągu 8 godzin (test numer 13044083003-01)
(Test dla jednego typu jednego gatunku bakterii)
<zarodniki grzybów unoszące się w powietrzu>
<przywieranie bakterii>
Strona: 6
Informacje o „Czujnik aktywności
człowieka”
Schemat poglądowy detekcji (wykrywanie
przed urządzeniem).
Informacje o „Chwytacz dużych cząstek”
Gdy detektor (str. 20) wykryje zanieczyszczenie
powietrza, to panel przedni otwiera się w sposób i
w stopniu dostosowanym do wykrytego zapylenia
tak, by wymuszany przepływ powietrza optymalnie
absorbował zanieczyszczenia. (str. 21)
Całe pomieszczenie
Usuwane są zapachy
i smog
Przepływ
powietrza przy
usuwaniu
zapachów i smogu
Cała powierzchnia podłogi
Usuwane są pyłki, roztocza
(martwe roztocza i ich
odchody) oraz inne rodzaje
kurzu domowego
Informacje o pracy w „trybie
automatycznego uśpienia”
Urządzenie wykrywa natężenie oświetlenia dzięki
czujnikowi światła i automatycznie dostosowuje
jaskrawość wskaźników na panelu sterowania i z
przodu urządzenia oraz prędkość wentylatora. (str. 22)
7
FUNKCJE PRODUKTU
4 Jednostka prowadząca test: Panasonic Corporation Analysis Center
Metoda badawcza: przeprowadzenie weryfikacji z użyciem 6-etapowego badania intensywności zapachu w
przestrzeni testowej o kubaturze 23 m3
Metoda dezodoryzacji: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: przywieranie zapachu papierosów
Wynik testu: intensywność zapachu spada do 1,2 po 2 godzinach [BAA33-130125-D01]
Jest to wynik weryfikacji urządzenia nanoeTM
, różni się on od weryfikacji dla tego urządzenia.
Wpływ dezodoryzacji jest różny dla różnych warunków otoczenia (temperatura, wilgotność), czasu pracy,
rodzaju zapachu i materiału.
To urządzenie nie jest urządzeniem medycznym.
Przepływ kurzu
domowego
Urządzenie może automatycznie regulować prędkość
wentylatora, gdy wykryje aktywność człowieka lub
zwierzęcia domowego. Przewiduje ono zapylenie
pomieszczenia przez daną aktywność i reaguje na nie,
zanim zanieczyszczenia zostaną rozproszone.
(Kiedy podczas pracy urządzenia prędkość wentylatora
jest ustawiona na tryb automatyczny („Auto Vol”), pełną
automatykę („Full Auto” lub ECONAVI.)
(Nie każda aktywność zwierzęcia domowego może
być wykryta.) .
INFORMACJE
I
INSTALACJA
Uwaga: nanoe
TM
i znak nanoeTM
są znakami zastrzeżonymi Panasonic Corporation.
Strona: 7
GŁÓWNE ELEMENTY
Przód Tył
Żaluzja (przód)
Zbiornik
Taca
Blokada kółka Blokada kółka
Wcisnąć
zapadkę blokady
Podnieść
zapadkę blokady
Blokada kółek: wcisnąć zapadkę blokady.
Zwalnianie blokady kółek: podnieść zapadkę blokady.
(Urządzenie może się przesuwać po śliskiej podłodze
nawet przy zablokowanych kółkach.)
Pływak (wewnątrz)
Kółka (4 pod
urządzeniem)
Zespół
grzybobójczy
(wewnątrz)
Wziernik
poziomu wody
Żaluzja
(tył)
Wylot powietrza
(wylot cząsteczek
nanoeTM
)
Panel sterowania
Panel
przedni
Przedni panel
sygnalizacyjny
Wlot powietrza
(obie strony)
Wlot powietrza (przód)
Detektor
zapachów
Czujnik
wilgotności
Czujnik
zanieczyszczenia
Przewód
zasilania
Wtyczka zasilania
Uchwyt
(lewy i prawy)
Zespół filtra
nawilżającego
Panel sterowania
Przedni panel sygnalizacyjny
8
Czujnik światła
Przycisk /
wskaźnik
Econavi
Przycisk / wskaźnik
prędkości wentylatora
Przycisk / wskaźnik
przepływu powietrza
Przycisk / wskaźnik
nawiewu punktowego
Przycisk / wskaźnik
oczyszczania / nawilżania powietrza
Przycisk / wskaźnik
ustawień wilgotności
Przycisk
włączania /
wyłączania
Przycisk / wskaźnik
blokady rodzicielskiej
Przycisk / wskaźnik
programatora czasowego
Wskaźnik wilgotności
Wskaźnik Econavi
Detektor aktywności
człowieka
Wskaźnik detektora
aktywności człowieka
Wskaźnik konieczności
wymiany filtra
Wskaźnik nanoeTM
Wskaźnik napełnienia
zbiornika wody
Wskaźnik kontroli
Sygnalizator czystości
Strona: 8
GŁÓWNE ELEMENTY
Wykrywa aktywność człowieka i sygnalizuje ją
wskaźnikiem aktywności człowieka (zapaleniem
się wskaźnika).
Czułość czujnika można zmieniać. (str. 24)
Wykrywa natężenie oświetlenia w pomieszczeniu
dzięki czujnikowi światła i automatycznie
dostosowuje jaskrawość wskaźników oraz
prędkość wentylatora. Po pójściu do łóżka w
pomieszczeniu jest ciemno i urządzenie
przechodzi w „automatyczny tryb uśpienia”. (str. 22)
Detektor aktywności człowieka (str. 7)
Sygnalizator czystości
Wskaźnik napełnienia zbiornika wody
Wskaźnik wilgotności
Miganie lub ciągłe palenie się wskaźnika
napełnienia oznacza konieczność dolania wody do
urządzenia. Jeżeli powietrze ma być nawilżane, to
należy dolać wody. (str. 11)
Po dolaniu wody wskaźnik napełnienia gaśnie.
Wskaźnik miga: woda jest używana w „trybie
nawilżania powietrza”.
Wskaźnik świeci się ciągle: woda jest używana w
„automatycznym trybie nawilżania powietrza”.
Czujnik światła
Wskaźnik kontroli
Jeżeli świeci się wskaźnik kontroli, to należy
sprawdzić informacje podawane na str. 26.
Wskaźnik jedynie sygnalizuje poziom
wilgotności - jej wartości nie można ustawić.)
Sygnalizowany poziom wilgotności jest przybliżony -
jej wartość może być inna, niż mierzona przez
wilgotnościomierz.
Pokazuje poziom zanieczyszczenia powietrza
wykrywanego przez czujnik.
Niebieski: oznacza czyste powietrze
Fioletowy: oznacza lekkie zanieczyszczenie
powietrza
Czerwony: oznacza duże zanieczyszczenie
powietrza
Wytwarzanie cząsteczek nanoeTM
jest sygnalizowane
zapaleniem się wskaźnika. Cząsteczki nanoeTM
są
wytwarzane we wszystkich trybach pracy, jeżeli ich
generowanie nie zostało wyłączone (str. 20).
Wskaźnik nanoeTM
Czujnik zanieczyszczenia i detektor zapachów
Czujnik zanieczyszczenia może wykrywać kurz
domowy w powietrzu itp. Detektor zapachów może
wykrywać zapach papierosów itp. Czułość czujnika
można zmieniać. (str. 20)
Jednostką wilgotności jest 1%.
(wskaźnik świeci się)
Wyświetlany zakres wilgotności względnej to
od 20% do 85%.
Gdy wilgotność jest poniżej 20%, to świeci się
wskaźnik (20).
Gdy wilgotność jest powyżej 85%, to świeci się
wskaźnik (85).
9
INFORMACJE
I
INSTALACJA
Strona: 9
INSTALACJA
(1) Zdejmij panel przedni.
(2)Przed zdjęciem filtra podnieść zaczep
(3 rodzaje).
Panel przedni
Ściągnąć
dwiema rękami
Filtr węglowy dezodoryzujący
(owinięty w czarną siatkę)
Filtr węglowy
dezodoryzujący
Kompozytowy filtr
HEPA
Kompozytowy filtr
HEPA
Torebka
polietylenowa
Prosimy nie zdejmować czarnej siatki filtru
węglowego dezodoryzującego.
Przed uruchomieniem
Wpisać na etykiecie
datę pierwszego
użycia.
Wyjmij filtr węglowy
dezodoryzujący z plastikowej
torebki.
(3) Wyjmij filtr węglowy dezodoryzujący
z plastikowej torebki
Montaż filtrów
Zamontować filtry
(3 rodzaje) i panel
przedni.
(1) Włóż filtr węglowy dezodoryzujący
(nie ma rozróżnienia pomiędzy
stroną wewnętrzną i zewnętrzną,
górną i dolną).
(2) Włóż kompozytowy filtr HEPA
(Jest rozróżnienie pomiędzy
stroną wewnętrzną a zewnętrzną).
Zaczep filtra
(Obróć do góry)
Ustaw filtr czarną (przednią) stroną
do siebie i włóż go do wklęsłej
części urządzenia.
Wklęsła
część urządzenia.
Ściągnąć dwiema
rękami
Filtr wstępny
10
Koniecznie przeczytać
informacje podane na
stronach 2~5 przed
konfiguracją urządzenia.
Informacja
Informacja
Numer części
Wymienny kompozytowy filtr HEPA
Wymienić co około 10 lat
Filtr wymienny
Data instalacji:
Numer części
Filtr wymienny
Data instalacji:
Wymienny filtr węglowy dezodoryzujący
Wymienić na nowy, kiedy skuteczność
filtra stanie się mniejsza (Wymienić co
około 10 lat).
Numer części
Filtr wymienny
Data instalacji:
Wymienny filtr nawilżający
Wymienić co około 10 lat (jeżeli jest
używany 8 godzin dziennie)
F-ZXRP90Z
Tłumaczenie w
następujący sposób
Strona: 10
(4)Włożyć zbiornik z
powrotem do urządzenia.
INSTALACJA
Montaż filtrów
Przed rozpoczęciem użytkowania
koniecznie założyć panel przedni.
(5)Zamontować panel przedni.
Wyjąć zbiornik na wodę,
napełnić go i włożyć z
powrotem do urządzenia.
(Nie ma znaczenia, czy
urządzenie pracuje w trybie
„oczyszczanie powietrza”.)
(Przed ponownym
przyłączeniem zasilania
należy dokładnie wytrzeć
wtyczkę zasilania i ręce.)
Nacisnąć przycisk -
sygnalizator czystości będzie
migał przez około 5 sekund.
Włożyć wtyczkę
zasilaniado gniazdka
Napełnianie zbiornika wodą Zasilanie
Detektor zapachów rejestruje
czystość powietrza po włożeniu
wtyczki do gniazdka, zalecamy
więc wkładanie wtyczki do
gniazdka, gdy powietrze jest
świeże (tj. gdy nie ma zapachu
papierosów). (Standardowy
poziom zapachu jest
automatycznie przez detektor
aktualizowany zgodnie ze
stopniem czystości w
pomieszczeniu.)
Upewnić się, że kabel zasilania
został odłączony.
Używać tylko wody kranowej.
(1)Nacisnąć zaczep filtra, wyjąć zbiornik,
a następnie odkręcić osłonę zbiornika.
(2)Napełnić zbiornik wodą.
(3)Szczelnie dokręcić korek
wlewu wody.
Obrócić zbiornik i włożyć
go do urządzenia korkiem
wlewu do dołu.
Dociskać uchwyt
zbiornika aż do
usłyszenia kliknięcia.
Przytrzymywać zbiornik,
by się nie przechylał.
Wspornik
Zbiornik może stać na wsporniku
stołu automatycznego obracania.
Jest ona zwykle chlorowana, więc w wodzie
kranowej różnym bakteriom trudno jest się
rozmnażać.
Nie używać rodzajów wody wymienianych
Jeżeli jest konieczność użycia wody
studziennej (pitnej), to prosimy o częstsze
serwisowanie i czyszczenie tacy, zespołu
filtra nawilżacza i zespołu grzybobójczego.
Zbiornik wody wystarcza na około 5 godzin.
(Pod warunkiem, że temperatura w
pomieszczeniu wynosi 20 °C, a wilgotność -
30% i że urządzenie pracuje z wysoką
prędkością.)
Osłona
zbiornika
Zbiornik
Zaczep
Znacznik poziomu
napełniania wodą
(3)Zamontować filtr wstępny.
(Strona wewnętrzna filtra jest
inna, niż zewnętrzna.)
(4)Przestawić zaczep filtra w
położenie dolne, by
unieruchomić filtr.
Zaczep filtra
(opuścić)
Filtr
wstępny
Uchwyt
11
Woda w temperaturze powyżej 40 °C lub
woda z dodatkiem środków czystości.
(Mogłoby to spowodować odkształcenie
zbiornika.)
Woda z dodatkiem środków chemicznych,
odświeżaczy powietrza, alkoholu czy olejków
eterycznych.
(Mogłyby one powodować nieprawidłową
pracę zbiornika i zamoczenie mebli itp.)
Woda z oczyszczacza wody, woda
zjonizowana o odczynie zasadowym, woda
mineralna i woda studzienna (w której szybko
rozmnaża się pleśń i różne bakterie).
W przypadku złego samopoczucia należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
→
Informacja
Informacja
INFORMACJE
I
INSTALACJA
poniżej.
Strona: 11
OBSŁUGA
12
Ponownie wcisnąć przycisk, by wstrzymać pracę urządzenia.
Włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Nacisnąć przycisk, by włączyć urządzenie.
Przy pierwszym użyciu urządzenie ustawione jest w trybie pełnym automatycznym.
Przy każdym kolejnym użyciu praca jest wznawiana zgodnie z ostatnim używanym trybem.
Włączanie / Wyłączanie
Wybór trybu pracy.
Praca automatyczna
Tryb oczyszczania powietrza
Tryb oczyszczania i nawilżania powietrza
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego trybu pracy,
jak to opisano poniżej.
Oczyszczanie • nawilżanie
Urządzenie będzie automatycznie oczyszczać powietrze i optymalizować
jego wilgotność zgodnie ze stopniem jego zanieczyszczenia i wilgotności.
Przepływ i prędkość wentylatora jest sterowany automatycznie.
(Nie można ich zmieniać ręcznie.)
Jeżeli w zbiorniku nie ma wody, to urządzenie nie będzie mogło nawilżać
powietrza.
Woda nie jest potrzebna.
Jeżeli w urządzeniu są resztki wody, to będzie ono lekko nawilżać
powietrze.
(Poziom wody w zbiorniku będzie się powoli zmniejszał.)
Jeżeli funkcja nawilżania nie jest potrzebna, to prosimy o opróżnienie
zbiornika i tacy.
Jeżeli w zbiorniku nie ma wody, to urządzenie nie będzie mogło
nawilżać powietrza.
Panel sterowania
Panel sterowania jest ekranem dotykowym.
Wyświetlane są jedynie przyciski dostępne.
(Wskaźnik
świeci się ciągle)
Przycisk /
wskaźnik Econavi
Przycisk / wskaźnik
prędkości wentylatora
Przycisk / wskaźnik
przepływu powietrza
Przycisk / wskaźnik
nawiewu punktowego
Przycisk / wskaźnik oczyszczania /
nawilżania powietrza
Przycisk / wskaźnik
ustawień wilgotności
Przycisk
włączania /
wyłączania
Przycisk / wskaźnik
blokady rodzicielskiej
Przycisk / wskaźnik
programatora czasowego
PIP-PIP!
PIP!
PIP!
Strona: 12
13
关/开
(Wskaźnik świeci
się ciągle)
Inteligentny tryb energooszczędny.
Wcisnąć ponownie, by anulować. (Wskaźnik się nie świeci)
(Po wybraniu „oczyszczania powietrza” lub „oczyszczania / nawilżania” tryb Econavi można też
anulować, naciskając przycisk .)
Econavi
Econavi to energooszczędny, inteligentny tryb będący połączeniem „trybu monitorowania” i
„trybu uczenia się”, w którym prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie. (str. 22)
(Wskaźnik świeci się ciągle)
Szybkie oczyszczanie lub nawilżanie powietrza.
Oczyszczanie lub nawilżanie powietrza ze średnią prędkością.
Cicha praca przy niskiej prędkości, wolne oczyszczanie lub
nawilżanie powietrza.
Wybór prędkości wentylatora odpowiedniej do oczyszczenia lub nawilżenia powietrza.
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego statusu,
jak to opisano poniżej.
Automatyczna regulacja prędkości wentylatora zależna od stopnia
zanieczyszczenia powietrza i jego wilgotności wykrytego przez
detektor i oczyszczanie powietrza lub jego nawilżanie dostosowane
do optymalnej prędkości.
Prędkość wentylatora
(tylko w przypadku „trybu oczyszczania i nawilżania powietrza”, „trybu oczyszczania powietrza”)
OBSŁUGA
关/开
(Wskaźnik świeci się ciągle)
Usuwanie zapachów i dymu papierosowego.
Usuwanie substancji, na które występuje nadwrażliwość - np. pyłków.
Zmiana przepływu powietrza w zależności od rodzaju zanieczyszczenia.
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego statusu,
jak to opisano poniżej.
Urządzenie będzie w różny sposób zasysać i wydmuchiwać powietrze przez panel
przedni i żaluzję. (str. 21)
Automatyczne odpylanie powietrza i jego dezodoryzacja w zależności
od zanieczyszczenia.
Przepływ powietrza
(tylko w przypadku „trybu oczyszczania i nawilżania powietrza”, „trybu oczyszczania powietrza”)
PIP-PIP!
PIP-PIP!
PIP!
PIP!
PIP!
PIP!
PIP!
OBSŁUGA
Strona: 13
Nacisnąć przycisk lub , by anulować.
(Wskaźnik się nie świeci)
OBSŁUGA
Zmienia się kierunek nadmuchu powietrza. (Żaluzja się obraca.)
Nadmuch powietrza w jednym kierunku. (Żaluzja się nie obraca.)
W trybie „nawiewu punktowego”
nie można włączyć trybu Econavi.
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego statusu,
jak to opisano poniżej.
(Wskaźnik świeci się ciągle)
Utrzymywanie pożądanego
poziomu wilgotności
Ustawienie wilgotności
(docelowej)
Około 50%
Około 60%
Około 40%
Przeznaczone do miejsc suchych i
szybkiego nawilżania
Do wolnego nawilżania
Ze względu na wpływ miejsca użytkowania (np. wilgotności otoczenia, temperatury w pomieszczeniu lub
jego wielkości) zadana wilgotność może nie być w pełni osiągana. (str. 23 Pyt. 4, str. 26 )
Gdy świeci się wskaźnik konieczności dolania wody, to wilgotności nie można ustawiać.
Jeżeli w trybie „oczyszczania / nawilżania” wybrany zostanie tryb „Econavi” bez „automatycznej prędkości
wentylatora”, to wilgotność można ustawiać.
Ustawianie wilgotności
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego statusu,
jak to opisano poniżej.
Ustawienia nawilżania
(Wskaźnik świeci się ciągle)
Zmiana kierunku nadmuchu powietrza poprzez regulację położenia żaluzji.
Nawiew punktowy
14
(tylko do trybu w pełni zautomatyzowanego oczyszczania i nawilżania powietrza (automatyczna prędkość))
9
PIP-PIP!
PIP!
PIP-PIP!
PIP!
PIP!
Informacja
Informacja
Strona: 14
Podczas pracy urządzenia nie wolno ręcznie regulować ustawienia panelu
przedniego ani żaluzji.
(W innym razie zmieniony zostanie kąt nadmuchu i zakres ruchu elementu.)
Ręczna regulacja ustawienia wymaga zatrzymania urządzenia.
(Urządzenie może przywrócić normalne ustawienia po ponownym
włączeniu.)
→
15
(Wskaźnik
świeci się ciągle)
(Wskaźnik
świeci się ciągle)
(Wskaźnik
świeci się ciągle)
(Wskaźnik
świeci się ciągle)
(Długie
wciśnięcie – 3 s)
Długie wciśnięcie przycisku - na 3 sekundy - powoduje włączenie blokady rodzicielskiej.
To ustawienie powoduje nieaktywność przycisków - ich naciśnięcie wywołuje jedynie sygnał
dźwiękowy - „pip-pip”.
Uniemożliwianie dzieciom zmiany ustawień.
By anulować to ustawienie, należy ponownie wcisnąć przycisk i przytrzymać go przez 3 s.
(Wskaźnik się nie świeci)
Blokada rodzicielska
(Wskaźnik
się nie świeci)
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego statusu,
jak to opisano poniżej.
Programator czasowy pracy przez 2 godziny, 4 godziny lub uśpienia (8 godz.).
Programator czasowy 2 godzin pracy
Urządzenie przestanie pracować po 2 godzinach.
Programator czasowy 4 godzin pracy
Urządzenie przestanie pracować po 4 godzinach.
Anulowanie ustawienia programatora czasowego
Programator czasowy uśpienia (8 godz.).
Wskaźniki na przednim panelu sygnalizacyjnym i wskaźniki wydatku
prędkości wentylatora się nie świecą. Wskaźnik pracy na panelu
sterowania jest przygaszany. Urządzenie rozpoczyna pracę z niską
prędkością i wyłącza się po 8 godzinach.
Programator czasowy
OBSŁUGA PROGRAMATOR CZASOWY • BLOKADA RODZICIELSKA
OBSŁUGA
KONSERWACJA
Wylać wodę z tacy po jej wyjęciu, nie
wylewać wody bezpośrednio z
urządzenia.
UWAGA
(W innym razie mogłoby dojść do pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym w wyniku
zwarcia.)
Przed czyszczeniem urządzenia
upewnić się, że kabel zasilania
został odłączony.
OSTRZEŻENIE
(W innym razie urządzenie może wciąż pracować,
co stwarza zagrożenie porażeniem prądem lub
odniesieniem obrażeń.)
PIP!
PIP!
PIP!
PIP!
Informacja
KONSERWACJA
Żaluzja
Strona: 15
Zbiornik
Pływak
Zespół
grzybobójczy
Zespół filtra
nawilżającego
Wałek (z tyłu):
gruby
Wałek: cienki
Gniazdo wałka
cienkiego
Panel przedni
Gniazdo wałka
grubego
16
KONSERWACJA
Nie używać środków czyszczących
wymienianych poniżej.
(Wybielacza tlenowego można używać jedynie
do filtra nawilżającego.)
Zmywacze
Zasadowe
środki
czyszczące
Rozcieńczalniki
Wybielacze
Alkohole,
benzyna
Sposób montażu i demontażu panelu
przedniego, filtrów i zbiornika jest omówiony
na str. 10~11.
Nie używać urządzenia z wyjętym kompozytowym
filtrem HEPA.
(Do podzespołów wewnętrznych urządzenia
zostałby zassany pył, co mogłoby spowodować
awarię produktu. Kompozytowy filtr HEPA nie
będzie działał po wyjęciu.
(Filtr dezodoryzujący nie będzie działał
po wyjęciu.)
Nie używać urządzenia z wyjętym filtrem
nawilżającym.
(Filtr nawilżający nie będzie działał po wyjęciu.)
Nie używać urządzenia z wyjętym zespołem
grzybobójczym.
(Zespół grzybobójczy nie będzie działał
po wyjęciu.)
W przypadku korzystania ze ściereczki
nasączonej środkiem chemicznym należy
dokładnie przestrzegać instrukcji.
Sposób czyszczenia
Umyć w wodzie
Jeżeli są plamy z osadu, zetrzeć je miękką
ściereczką zwilżoną ciepłą woda lub wodą
z obojętnym środkiem czyszczącym do
użytku kuchennego.
Ścisnąć zatrzask, by wyjąć ten komponent
Zatrzask
Zatrzask
Taca
Zbiornik
<codziennie>
Umyć w wodzie
(po wyjęciu zespołu grzybobójczego)
Jeżeli są plamy z osadu, zetrzeć je miękką
ściereczką zwilżoną ciepłą woda lub wodą z
obojętnym środkiem czyszczącym do użytku
kuchennego.
Zetrzeć zanieczyszczenia pałeczką
higieniczną lub szczoteczką do zębów.
Nie wyjmować pływaka.
Taca
<mniej więcej raz na miesiąc >
Stopień zabrudzenia zależy od jakości używanej
wody, więc prace konserwacyjne mogą być
wymagane przed upływem miesiąca od ostatniego
czyszczenia, jeżeli zbiornik nieprzyjemnie pachnie
lub woda ze zbiornika jest pobierana przy niskiej
prędkości pracy urządzenia.
※1
Podczas wykonywania prac konserwacyjnych nie
zostawiać zdemontowanych części bez nadzoru.
(W innym razie mogłoby dojść do potknięcia się
lub uszkodzenia mienia.)
※
Informacja
1
Nie używać urządzenia z wyjętym węglowym
filtrem węglowym dezodoryzującym.
Wyjąć zbiornik, a następnie powoli
wyciągnąć tacę.
W zespole filtra nawilżającego jest wałek
gruby i cienki. Podczas jego ponownego
montażu w tacy należy zachować ostrożność.
Strona: 16
Zespół grzybobójczy
(zawiera środek grzybobójczy)
17
KONSERWACJA
Demontaż
Mycie
Ponowny montaż
Włożyć do roztworu obojętnego środka czyszczącego
do użytku kuchennego i umyć.
Moczyć w ciepłym roztworze obojętnego środka czyszczącego
do użytku kuchennego przez 30 minut, następnie przepłukać
2~3 razy czystą wodą.
Nie rozbierać, wyszorować szczoteczką.
W zespole grzybobójczym może
znajdować się proszek.
Nie ma to wpływu na pracę urządzenia.
Ilość środka grzybobójczego będzie się
zmniejszała podczas użytkowania.
Nie ma to wpływu na działanie grzybobójcze.
Środek grzybobójczy ma specyficzny zapach,
jednak nie jest szkodliwy dla ludzi.
Działanie zespołu grzybobójczego
Powstrzymywanie rozwoju bakterii pleśniowych dzięki
środkowi grzybobójczemu.
Organ wykonujący badanie:
Boken Quality Evaluation Institute
Metoda badawcza: Montaż zespołu grzybobójczego w tacy
i weryfikacja skuteczności metody w zwalczaniu bakterii
pleśniowych (metoda Halo)
Wynik testu: Bardzo skuteczne zapobieganie rozwojowi
bakterii pleśniowych.
Podczas montażu trzymać poziomo, włożyć we
wklęsłą część tacy.
Taca
Zdjąć 6 zaczepów
z ramki filtra.
Filtr nawilżający
Umyć ramkę i wieko filtra wodą.
Włożyć filtr nawilżający do ramki filtra.
(W przypadku filtra nawilżającego nie ma znaczenia,
którą stroną jest wkładany)
Filtr nawilżający nie może wystawać poza ramkę filtra
ani być pomięty.
(Mogłoby to zmniejszyć poziom nawilżania.)
(Trójkątne wypustki pasują do wgłębień w osłonie.)
Nie szorować szczoteczką ani nie myć w pralce.
Nie suszyć z użyciem suszarki.
(Mogłoby to powodować jego skurczenie się.)
Jeżeli plamy z osadu trudno się zmywają, to należy
silnie zabrudzony filtr włożyć na około 30 minut do
ciepłej wody z dodatkiem obojętnego środka
czyszczącego do użytku kuchennego lub roztworu
kwasku cytrynowego, następnie go wyszorować i
wypłukać 2~3 razy w czystej wodzie.
Można używać tylko obojętnego
środka czyszczącego lub kwasku
cytrynowego.
Użycie zasadowego środka
czyszczącego mogłoby spowodować
odkształcenie elementu i zmniejszenie
wydajności urządzenia.
Proporcje roztworu kwasku cytrynowego:
20 g kwasku na 3 L wody.
Naciskając, umyć filtr w ciepłej wodzie (do 40 °C).
Zaczep
(6 miejsc)
Zaczep (6 miejsc)
Ramka filtra
Ramka filtra
Ramka filtra
Trójkątna
wypustka
Filtr
nawilżający
Stopień zabrudzenia zależy od jakości używanej wody, więc prace konserwacyjne mogą być wymagane przed
upływem miesiąca od ostatniego czyszczenia, jeżeli zbiornik nieprzyjemnie pachnie lub woda ze zbiornika jest
pobierana przy niskiej prędkości pracy urządzenia.
※1
Zespół grzybobójczy <mniej więcej raz na miesiąc※1
>
Zespół filtra nawilżającego <mniej więcej raz na miesiąc※1
>
1
2
Informacja
Informacja
Tarcza filtra
Tarcza filtra
Tarcza filtra
Nałożyć tarczę filtra na sześć zaczepów, pilnując, by
zaczepy były naprzeciw zagłębień na ramce.
KONSERWACJA
Strona: 17
18
KONSERWACJA
Niepotrzebne żadne czynności konserwacyjne
Filtr węglowy dezodoryzujący
Jeżeli wokół filtra dezodoryzującego zbierze się
pył, to należy go usunąć - np.
odkurzaczem
Oczyścić czarną (przednią) stronę - np.
odkurzaczem
Kompozytowy filtr HEPA
<mniej więcej co 2 tygodnie>
Nie myć filtra wodą.
Nie wolno myć filtra wodą.
Zetrzeć kurz i zanieczyszczenia mocno
wykręconą miękką ściereczką.
Korpus i panel przedni
<mniej więcej raz na miesiąc>
Nie przecierać szorstką ściereczką ani nie pocierać
zbyt mocno.
Mogłoby to uszkodzić powierzchnię.
Przetrzeć wtyczkę zasilania suchą ściereczką.
Nie wkładać wacika kosmetycznego nigdzie indziej
do urządzenia - można nim czyścić tylko soczewkę.
Przed czyszczeniem upewnić się, że wtyczka
zasilania została wyjęta z gniazdka.
Soczewkę można oświetlić, by ją lepiej widzieć.
Zetrzeć zanieczyszczenia z soczewki suchym wacikiem kosmetycznym
Czujnik zanieczyszczenia
<mniej więcej co 3 miesiące>
Zdjąć z czujnika zanieczyszczenia zewnętrzną osłonę.
Przetrzeć soczewkę suchym wacikiem
kosmetycznym, jak to pokazano poniżej.
Soczewka (górny
lewy róg)
Suchy wacik
kosmetyczny
Filtr wstępny
<mniej więcej raz na miesiąc>
Umyć w wodzie
Jeżeli są plamy z osadu, zetrzeć je miękką
ściereczką zwilżoną ciepłą woda lub wodą z
obojętnym środkiem czyszczącym do użytku
kuchennego.
1
2
1 2
Nie naciskać zbyt mocno, gdyż filtr
można uszkodzić.
Biała (tylna) strona nie wymaga
żadnych czynności konserwacyjnych.
Odkurzać z założoną
na odkurzacz szczotką
lub końcówką szczelinową
Ułożyć na gazecie lub
czymś podobnym, by
nie zakurzyć podłogi.
Regularnie przecierać soczewkę.
(Czujnik może nie pracować prawidłowo, jeżeli
będzie na nim wilgoć lub osad z dymu
papierosowego.)
Strona: 18
Filtr nawilżający
19
KONSERWACJA
Gdy filtr zasysa dym z 6 papierosów dziennie.
(Japan Electrical Manufacturers’ Association JEM1467)
Warunki
Gdy zaświeci się wskaźnik konieczności wymiany filtra.
(Mniej więcej co 10 lat)
Mniej więcej co 10 lat※2
Przy założeniu 8 godzin
pracy dziennie
(zgodnie z testem
przeprowadzonym przez
firmę)
Częstotliwość
wymiany
(Wyposażenie opcjonalne: tylna osłona)
Kompozytowy filtr HEPA Filtr węglowy dezodoryzujący
Wymiany filtra mogą być wymagane częściej - zależy to od środowiska użytkowania urządzenia (np. przy częstszym
paleniu). Filtr należy wymieniać, gdy przestaje być skuteczny.
Żywotność filtra nawilżającego może zależeć od jakości wody. Wymienić natychmiast w którymkolwiek z poniższych
przypadków.
Po czynnościach konserwacyjnych nie znikł nieprzyjemny zapach.
Ilość wody w zbiorniku się nie zmniejsza.
Filtr jest poważnie uszkodzony.
Po wymianie (za wyjątkiem filtra nawilżającego) nacisnąć jednocześnie przyciski i i przytrzymać je przez
około 3 sekundy - aż zgaśnie wskaźnik konieczności wymiany filtra, co oznacza jego zresetowanie.
Wpisać do etykiety datę wymiany i przykleić etykietę na urządzeniu, zakrywając poprzednią datę wymiany (str. 10).
※1
※1
※2
Wymiana filtra
1. Po wyłączeniu urządzenia należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka.
(Nawet wyłączone urządzenie zużywa nieco prądu.)
2. Opróżnić pojemnik na wodę i tacę i wykonać czynności konserwacyjne.
3. Całkowicie wysuszyć urządzenie w środku. (W innym razie mogłoby dojść do awarii urządzenia
spowodowanej rdzewieniem.)
Zespół filtra nawilżającego suszyć w chłodnym miejscu. (środowisko grzybobójcze)
4. Okryć urządzenie workiem foliowym i przechowywać w suchym miejscu.
(Położenie urządzenia lub jego składowanie poziomo mogłoby spowodować jego awarię.)
Długotrwałe nieużytkowanie
1
2
Filtra, który trzeba było wymienić nie wolno używać ponownie po umyciu - zużyte filtry należy utylizować
jako odpad niepalny.
W przypadku użytkowania urządzenia w pomieszczeniu (zwłaszcza hotelowym), w którym są
intensywne zapachy - np. dezodorantu, dymu tytoniowego czy grilla - zapachy te mogą przywierać do filtra.
Gdy zdolność adsorpcyjna filtra zostanie wyczerpana,
W takiej sytuacji prosimy o wymianę filtra węglowego dezodoryzującego, nawet jeżeli nie świeci się jeszcze lampka
sygnalizująca taką konieczność. Poza tym w przypadku częstego użytkowania urządzenia w pomieszczeniu o
intensywnych zapachach należy regularnie otwierać tam okna i wietrzyć pomieszczenie.
zapachy będą ponownie wydmuchiwane z powietrzem.
Informacja
Przy wymianie filtra nawilżającego nie wyrzucać ramki filtra ani tarczy filtra.
KONSERWACJA
Strona: 19
20
DODATKOWE INFORMACJE
Warunki wytwarzania cząsteczek nanoeTM
Cząsteczki nanoeTM
są wytwarzane z użyciem powietrza z pomieszczenia, a więc w zależności od temperatury i
wilgotności mikrocząsteczki nanoeTM
mogą nie być wytwarzane jednakowo.
• Temperatura w pomieszczeniu: około 5 °C∼35 °C (temperatura punktu rosy: przynajmniej 2 °C)
• Wilgotność względna: około 30%∼85%
Podczas wytwarzania cząsteczek nanoe
TM
wydziela się niewielka ilość ozonu. Jednak jego ilość będzie znacznie
niższa niż w środowisku naturalnym - na przykład w lesie - i nie będzie szkodliwa dla ludzi.
W tym celu należy podczas pracy wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przez około 3 sekundy przyciski
i (zgaśnie lampka sygnalizacyjna funkcji nanoeTM
).
By ponownie włączyć nanoeTM
, należy wykonać tę samą czynność.
Funkcję nanoeTM
można wyłączyć.
Informacje na temat detektora zapachów / czujnika zanieczyszczenia
Zakres monitorowania
Detektor
zapachów
Czujnik
zanieczyszczenia
• Zapach papierosów, kadzidełek,
gotowania, zwierząt domowych
• Kosmetyki, alkohol, spraye itp.
• Wilgoć (para wodna), opary oleju
• Przeciąg przy otwieraniu lub zamykaniu
drzwi lub okien lub gwałtowne zmiany
temperatury
• Opary oleju i mgła kondensacyjna
• Kurz domowy (pył, martwe roztocza lub ich
odchody, zarodniki pleśni, pyłki itp.)
• Dym (papierosowy, z kadzidełek itp.)
Możliwość wykrywania
Czujnik
Działanie czujnika może być różne dla różnych przepływów powietrza występujących w pomieszczeniu,
jeżeli blisko urządzenia w danym pomieszczeniu umieszczono grzejnik.
Czujnik nie wykrywa bakterii ani wirusów.
Czułość czujnika można regulować. (Ustawieniem fabrycznym jest „średnia czułość”.)
Zwolnić przyciski przy pożądanej czułości.
Średnia czułość
Wysoka czułość
Niska czułość
1
2
Zatrzymać pracę urządzenia, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy . Wskaźnik na przycisku się zaświeci.
Następnie jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przyciski i .
(Wskaźniki prędkości wentylatora rotacyjnie się zapalają.)
Czujnik może wykrywać zanieczyszczenie powietrza i pokazywać jego poziom na sygnalizatorze czystości.
Urządzenie może automatycznie dostosowywać prędkość wentylatora do stopnia zanieczyszczenia powietrza i
oczyszczać je, optymalizując prędkość - ustawienie „pełna automatyka”, „prędkość automatyczna” i „automatyczne
ustawianie kierunku”.
Informacja o technologii nanoeTM
Strona: 20
Cały panel przedni skutecznie absorbuje z powietrza
zapachy i smog. Jeżeli w pomieszczeniu ktoś gotuje lub
świeci, usuwane są zarówno zapachy, jak i smog.
(Rysunek )
Panel przedni
21
DODATKOWE INFORMACJE
Informacje dotyczące przepływu powietrza
Żaluzje i panel przedni podczas pracy urządzenia ustawiają się w położeniu najlepszym dla danego rodzaju i
stopnia zanieczyszczeń.
Urządzenie steruje funkcją przepływu powietrza niezależnie, w zależności od rodzaju zanieczyszczenia,
by zoptymalizować skuteczność usuwania zanieczyszczeń.
Zanieczyszczenie powietrza i położenie żaluzji i panelu przedniego.
Automatyczne ustawianie kierunku
Obsługa ręczna
Zapachy i smog Kurz domowy
Powietrze
zanieczyszczone
Powietrze czyste Niebieski
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Zamknięty A
A
B
B
C
B
C
C
D
D
Otwarty do
przodu
Otwarty do
góry
Otwarty do
góry
Kierunek zmienny
Kierunek zmienny
Do góry
Do przodu
Wykryto zapachy
i smog
Wykryto zapachy,
smog lub kurz
domowy
Wykryto kurz
domowy
Sygnalizator
czystości
Rysunek
Kierunek nawiewu
z żaluzji
Kierunek
nawiewu z
panelu przedniego
Dolna część panelu przedniego absorbuje kurz
domowy - np. pyłki - który łatwo osiada na
podłodze. W sezonie pylenia - zwłaszcza kurz
domowy. (Rysunek )
Kiedy prędkość wentylatora jest ustawiona na poziom wysoki („Hi”), to urządzenie będzie pracować z otwartym
panelem przednim.
Urządzenie będzie pracować z otwartym panelem przednim po 10 minutach pracy.
Informacja
INNE
INFORMACJE
Żaluzja
Strona: 21
Automatyczny tryb uśpienia 1
Automatyczny
tryb uśpienia 1
Automatyczny
tryb uśpienia 2
Automatyczny tryb uśpienia 2
Brak automatycznego trybu
uśpienia
Brak
automatycznego
trybu uśpienia
„Praca w trybie automatycznego uśpienia” może być modyfikowana. (Ustawieniem fabrycznym jest
„automatyczny tryb uśpienia 1”.)
Zwolnić przyciski przy
pożądanej czułości.
Wykrywanie natężenia oświetlenia w pomieszczeniu dzięki czujnikowi światła i automatyczne dostosowywanie
jaskrawości wskaźników na panelu sterowania przednim panelu sygnalizacyjnym oraz prędkości wentylatora.
Podczas snu w pomieszczeniu jest ciemno i wskaźniki zostaną przyciemnione lub wyłączone, a prędkość
wentylatora zostanie zmniejszona.
Informacje o pracy w trybie automatycznego uśpienia
Zatrzymać pracę urządzenia, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy . Wskaźnik na przycisku się zaświeci.
Następnie jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przyciski i .
(Wskaźniki przepływu powietrza rotacyjnie się zapalają.)
Natężenie oświetlenia w pomieszczeniu
panel sterowania
Wskaźniki
Przyciemnione Ciemno
przedni panel
sygnalizacyjny
panel sterowania
przedni panel
sygnalizacyjny
panel sterowania
przedni panel
sygnalizacyjny
Tryb
DODATKOWE INFORMACJE
Informacje o trybie Econavi
Tryb monitorowania
Tryb Econavi to tryb pracy automatycznej, w którym urządzenie stosuje „tryb monitorowania” sprawdzający co
godzinę poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Dzięki „trybowi uczenia się”, w którym urządzenie
jest w stanie przewidywać zanieczyszczenie na podstawie czasu pojawiania się zanieczyszczenia każdego dnia.
Automatyczne wstrzymywanie pracy urządzenia po wykryciu czystego powietrza z wcześniejszą eliminacją
rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia, a więc ograniczanie czasu pracy i oszczędność energii.
Urządzenie przestanie pracować po oczyszczeniu powietrza. Po
wstrzymaniu pracy urządzenia przez 55 minut urządzenie będzie
pracowało przez kolejne 5 minut z prędkością wentylatora ustawioną dla
poziomu średniego („Med”) w trybie monitorowania.
Tryb uczenia się
Urządzenie rejestruje podczas pracy czas i zanieczyszczenie powietrza i prewencyjnie włącza się 5 minut przed
przewidywanym momentem osiągnięcia określonego poziomu zanieczyszczenia.
(Rejestry są aktualizowane codziennie, jednak dane są tracone po wyjęciu wtyczki zasilania z gniazdka.)
22
Niski poziom
oświetlenia
Niski poziom
oświetlenia
Niski poziom
oświetlenia
Niski poziom
oświetlenia
Niski poziom
oświetlenia
Oświetlenie
wyłączone
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
1
2
Informacja
Jeżeli prędkość wentylatora ustawiono na
„wysoką” („Hi”), „średnią” („Med”) lub „niską”
(„Lo”), to prędkość wentylatora nie będzie
regulowana automatycznie.
Jeżeli praca urządzenia jest wstrzymana w trybie monitorowania i wykryte
zostanie zanieczyszczenie, to urządzenie włączy się z prędkością
wentylatora odpowiednią dla danego poziomu zanieczyszczenia powietrza.
W przypadku wybrania ustawienia „pełnej automatyki” lub „oczyszczania /
nawilżania powietrza” urządzenie będzie także pracować zgodnie z
poziomem wilgotności w pomieszczeniu nawet wtedy, gdy powietrze w
pomieszczeniu jest czyste.
Jeżeli praca urządzenia została wstrzymana i nikogo nie ma w
pomieszczeniu, to wskaźniki będą wyłączone. Jeżeli ktoś jest w
pomieszczeniu, ale detektor aktywności człowieka nie wykrywa danej
osoby, to wskaźnik też nie będzie się świecił.
Strona: 22
By wyłączyć wskaźniki podczas pracy
urządzenia, należy jednocześnie nacisnąć i
przytrzymać przez około 3 sekundy
przyciski i .
By ponownie włączyć wskaźniki, należy
ponowniewcisnąć przyciski i przytrzymać
przez 3 s.
23
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dlaczego sygnalizator czystości powietrza
nigdy się nie zmienia i panel przedni zawsze
jest otwarty?
Wyłączanie wskaźników na przednim
panelu sygnalizacyjnym.
Dlaczego nadmuchiwane powietrze podczas
nawilżania jest zimne?
Dlaczego zmienia się barwa filtra
nawilżającego?
Dlaczego na ściankach i szybce jest rosa?
Dlaczego podczas nawilżania nie ma pary?
Dlaczego zmniejszył się poziom nawilżenia?
Dlaczego wskaźnik wilgotności wciąż świeci
na czerwono?
Wskaźnik zawsze się świeci.
To urządzenie może w niektórych miejscach
nieprawidłowo wykrywać wilgotność.
Zmienić miejsce ustawienia. (str. 5)
Sygnalizator nawilżania pełni funkcję
jedynie informacyjną.
Jego wskazanie czasami może się różnić od
wskazania używanego w domu wilgotnościomierza.
Poziom wilgotności będzie różny dla
różnych temperatur.
Poziom wilgotności może także być różny
dla różnych nawiewów.
Przed zadaniem pytania lub wysłaniem urządzenia do naprawy prosimy o sprawdzenie rzeczy omawianych poniżej.
Podczas pracy w „trybie nawilżania” lub
„automatycznym trybie nawilżania” urządzenie
wydmuchuje powietrze w temperaturze poniżej
temperatury pokojowej, gdyż zawierające wodę
powietrze z filtra nawilżania będzie
absorbowało ciepło z powietrza.
To urządzenie ma jedynie po wykryciu przepływu
powietrza wytwarzać na filtrze nawilżającym
wilgotne powietrze, a nie podgrzewać wodę do
wrzenia, a wiec nie wytwarza ono pary.
Kolor filtra może się zmieniać w zależności od
jakości wody. Nie jest to oznaką
nieprawidłowego działania urządzenia.
Nawet jeśli wilgotność z pomieszczeniu jest
umiarkowana, może dochodzić do osadzania
się rosy na zimnych oknach lub ścianach.
W porze deszczowej, gdy wilgotność jest wysoka,
lub gdy jest zimno poziom nawilżenia może się
zmieniać w zależności od temperatury i wilgotności
w pomieszczeniu - analogicznie do szybkości
suszenia się prania. Poziom nawilżenia będzie
się zwiększał, gdy jest ciepło i sucho.
Czasem słychać dziwny dźwięk z otworu
nadmuchowego.
Wytwarzaniu cząsteczek nanoe®
towarzyszy
dźwięk. W zależności od miejsca eksploatacji
i trybu pracy urządzenia dźwięk ten może być
głośny lub niesłyszalny, jednak nie jest to
objawem nieprawidłowej pracy urządzenia.
(wskaźnik wilgotności)
PYT.
1
Odp.
Odp.
PYT.
5
PYT.
2
PYT.
6
PYT.
3
PYT.
4
PYT.
8
PYT.
9
PYT.
7
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Informacja
INNE
INFORMACJE
Tego rodzaju problemy często występują, gdy
czułość czujnika jest ustawiona na wysoką /
niską.
Czułość czujnika można regulować.
Strona: 23
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czułość czujnika można regulować.
(Ustawieniem fabrycznym jest „standardowa
czułość”.)
Detektor
aktywności
człowieka
Zwolnić przyciski przy pożądanej czułości.
Wyłączanie detektora aktywności człowieka.
(Zmiana czułości czujnika)
Czy detektor aktywności człowieka jest
wyłączony?
Dlaczego wskaźnik aktywności człowieka
zawsze się świeci, nawet gdy ludzie czy
zwierzęta się nie poruszają?
Podczas pracy wskaźniki na przednim panelu
sygnalizacyjnym się nie palą.
W przypadku używania grzejnika
elektrycznego z funkcją obracania się zmiana
temperatury w pomieszczeniu może
powodować automatyczne włączanie się
funkcji nawet wtedy, gdy nikt się nie porusza.
Detektor aktywności człowieka nie działa
przez 2 minuty od przyłączenia zasilania.
Detektor aktywności człowieka nie będzie
reagował na to, co dzieje się poza
monitorowanym przez detektor obszarem lub
obszarem przysłanianym przez meble.
Detektor aktywności człowieka może nie
działać prawidłowo, gdy temperatura ciała jest
taka sama, jak temperatura otoczenia.
Czy detektor aktywności człowieka jest
zabrudzony?
Do czyszczenia użyć suchego wacika
kosmetycznego.
24
1
2
Monitorowanie natężenia oświetlenia w
pomieszczeniu i automatyczna zmiana jasności
wskaźników przez funkcję „praca w trybie
automatycznego uśpienia”. (str. 22)
Czujnik wyłączony
Wysoka czułość
Standardowa czułość
Zatrzymać pracę urządzenia, nacisnąć i
przytrzymać przez 3 sekundy .
Wskaźnik na przycisku się świeci.
Następnie jednocześnie nacisnąć i
przytrzymać przez około 3 sekundy przyciski
i . (Wskaźniki oczyszczania /
nawilżania powietrza rotacyjnie się zapalają.)
PYT.
10
PYT.
11
PYT.
13
PYT.
12
Odp. Odp.
Odp.
Odp.
Jeżeli praca w trybie monitorowania Econavi
została wstrzymana i detektor aktywności
człowieka nie wykrywa żadnego ruchu, to
wskaźniki zostaną wyłączone. (str. 22)
Strona: 24
25
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku wystąpienia problemu należy go przeanalizować, sprawdzając rzeczy wymienione poniżej.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, prosimy o wyjęcie wtyczki zasilania z gniazdka i skontaktowanie
się z dostawcą w celu zlecenia naprawy.
Sygnalizator czystości świeci
na czerwono nawet podczas
pracy urządzenia.
Sygnalizator czystości
pozostaje niebieski, nawet
gdy powietrze jest
zanieczyszczone.
Wskaźnik może się świecić na czerwono, gdy wokół urządzenia znajduje się
para - np. z łazienki lub urządzeń rozpylających.
Gdy występuje zapylenie.
Czy czujnik zapylenia jest zanieczyszczony. (str. 18)
Nie można zatrzymać
pracy automatycznej.
Problem Do sprawdzenia
Czy zanieczyszczony jest zbiornik, taca lub filtr nawilżający? (str. 16~17)
W przypadku używania ustawienia „oczyszczanie powietrza” prosimy o
wylanie wody z tacy i zbiornika.
Czy woda w zbiorniku jest codziennie wymieniana na świeżą wodę
kranową? (str. 11)
Kiedy pracuje zespół filtra nawilżającego, to czasami może w nim
skapywać woda. Jest to normalne.
Jest to dźwięk kapania wody podczas jej pobierania ze zbiornika.
Jest to normalne.
Po naciśnięciu przycisku , lub z okolicy żaluzji
czasami dobiegają jakieś dźwięki. Jest to normalne.
Czy założono 6 zaczepów na filtr podczas montażu ramki z zestawu
filtra nawilżającego? (str. 17)
Czy urządzenie jest ustawione w miejscu, skąd trudno jest usunąć
zanieczyszczone powietrze? (str. 5)
Czy czujnik zapylenia jest zanieczyszczony? (str. 18)
Trudno usunąć
zanieczyszczone powietrze
Z urządzenia dobiegają
jakieś dźwięki
Czy kompozytowy filtr HEPA jest zanieczyszczony? (str. 18)
Oczyścić. Jeżeli problem się powtarza, wymienić filtr na nowy.
Czy kompozytowy filtr HEPA lub filtr nawilżający jest zanieczyszczony? (str. 17~18)
Oczyścić. Jeżeli problem się powtarza, wymienić filtr na nowy.
Wydatek powietrza jest niski
Z urządzenia dochodzi
niemiły zapach
Czy korpus, panel przedni lub kompozytowy filtr HEPA jest
zanieczyszczony? (str. 18)
Oczyścić. Jeżeli problem się powtarza, wymienić filtr na nowy.
(Szkodliwy tlenek węgla wytwarzany podczas palenia papierosów nie
może być usuwany przez to urządzenie)
1
2
3
4
5
6
7
Jeżeli w ustawieniach wybrano „oczyszczanie powietrza” lub „prędkość
automatyczna”, to urządzenie będzie pracować z niskim wydatkiem także wtedy,
gdy powietrze w pomieszczeniu jest czyste.
W przypadku wybrania ustawienia „pełnej automatyki”, „prędkość automatyczna/
nawilżania powietrza” lub „automatycznego prędkości” urządzenie będzie
pracować zgodnie z poziomem wilgotności w pomieszczeniu nawet wtedy, gdy
powietrze w pomieszczeniu jest czyste.
Czy urządzenie było kiedykolwiek używane w pomieszczeniu z
intensywnymi zapachami?
W przypadku użytkowania urządzenia w pomieszczeniu, w którym są
intensywne zapachy, np. dezodorantu, dymu tytoniowego czy grilla,
to konieczne może być częstsze wymienianie filtra.
W przypadku używania urządzenia w takim miejscu zalecamy otwarcie
instalacji wentylacyjnej pomieszczenia lub otwarcie okien, by
jednocześnie wietrzyć pomieszczenie. Jeżeli urządzenie wciąż
wydmuchuje powietrze o intensywnym zapachu, prosimy o wymianę filtra
węglowego dezodoryzującego, nawet jeśli wskaźnik konieczności jego
wymiany jeszcze się nie zaświecił.
INNE
INFORMACJE
Strona: 25
26
Czy filtr nawilżający jest zanieczyszczony? (str. 17)
Czy włożono do urządzenia tacę?
Czy filtr nawilżający jest prawidłowo zamontowany? (str. 17)
Jeżeli filtr nawilżający jest zamontowany nieprawidłowo, to urządzenie będzie
wydawało dziwne dźwięki i nie będzie nawilżało powietrza.
Czy zespół grzybobójczy jest prawidłowo zamontowany? (str. 17)
Urządzenie przestanie nawilżać powietrze po osiągnięciu zadanego poziomu
wilgotności.
(Żaluzje się zamknie, a urządzenie przejdzie w tryb oczekiwania, jeżeli
powietrze w pomieszczeniu jest czyste.)
Po wstrzymaniu pracy urządzenia lub w zimnych pomieszczenia może
występować kondensacja. Jest to normalne.
Czy pomieszczenie jest wentylowane lub czy położono w nim dywan /
wykładzinę dywanową?
Jeżeli podłoga jest przykryta dywanem / wykładziną dywanową, to
czasami zwiększenie wilgotności może być utrudnione ze względu na sposób
wentylacji, i materiał, z którego wykonana jest podłoga i ściany.
Czy pomieszczenie jest zbyt duże dla tego urządzenia (str. 27)?
Problem Do sprawdzenia
Ilość wody w zbiorniku się
nie zmniejsza, a urządzenie
nie nawilża powietrza, jednak
wskaźnik pracy się świeci.
Wilgotność w pomieszczeniu
nie wzrasta
W tacy następuje skraplanie
Urządzenie mogło ulec awarii.
Prosimy o wyjęcie wtyczki zasilania z gniazdka i skontaktowanie się z
dostawcą w celu zlecenia naprawy.
W którymkolwiek z przypadków wymienianych poniżej należy natychmiast skontaktować się z dostawcą i zlecić naprawę.a
Świeci się wskaźnik kontroli i
migają wszystkie wskaźniki
prędkości wentylatora
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Świeci się wskaźnik kontroli
Nawet gdy w zbiorniku jest
woda, wskaźnik konieczności
dolania wody miga lub świeci
się
Czy włożono do urządzenia tacę?
Czy urządzenie jest pochylone?
Prosimy u ustawienie urządzenia na równym i stabilnym stole lub podłodze.
Czy doszło do wstrząśnięcia, pochylenia lub uderzenia urządzenia?
Wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, a następnie
ponownie ją włożyć.
Czy położono na urządzeniu magnes albo jakiś metalowy przedmiot? (str. 5)
Zdjąć ten przedmiot i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, następnie
ponownie ją włożyć.
Czy urządzenie jest przewrócone?
1 Wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.
Postawić urządzenie. (Zetrzeć rozlaną wodę)
Nie używać urządzenia przez pół dnia.
(Ma to umożliwić całkowite wyschnięcie urządzeniu w przypadku
dostania się wody do jego środka.)
Ponownie przyłączyć urządzenie do źródła zasilania - urządzenie będzie działało.
Wskaźnik konieczności
dolania wody miga lub świeci
się
Czy zbiornik jest napełniony wodą? (str. 9)
Jeżeli powietrze ma być nawilżane, to należy wlać do
zbiornika wody. (str. 11)
13
12
11
10
8
9
Miga sygnalizator czystości Praca urządzenia może być zakłócana falami elektromagnetycznymi
Trzymać z dala od tego urządzenia inne urządzenia wytwarzające
promieniowanie elektromagnetyczne.
14
Strona: 26
27
WYMIANA ŻALUZJI
Włożyć wydrążoną wypustkę
żaluzji (przedniej) do
prostokątnego otworu.
Lekko ugiąć środek żaluzji i
włożyć drugą stronę do
drugiego otworu.
Tak samo założyć drugą
(tylną) żaluzję.
Montaż żaluzji
Podczas montażu żaluzji nie pomylić żaluzji przedniej z tylną.
※1
※2
F-VXR90G
Wysoki
2,0 m
około 4,2 L
11,5 kg
398 mmx[275 mm+(podstawa:22 mm)]x636 mm (szer. x gł. x wys.)
Średni Niski
230 V~ 50 Hz
Model
Zasilanie
Długość przewodu zasilania
Pojemność zbiornika
Wymiary urządzenia
Waga urządzenia
Ustawienia prędkości wentylatora
Objętość powietrza (m3
/min)
Poziom nawilżania (mL/h)
Zużycie energii (W)
Wydajność - powierzchnia pomieszczenia (m2
)
Uwaga: To urządzenie nie jest przeznaczone do usuwania takich substancji niebezpiecznych jak tlenek węgla
zawarty w dymie papierosowym.
Tryby pracy Oczyszczanie powietrza Oczyszczanie / nawilżanie
Zużycie energii to około 0,45 W przy wyłączonym urządzeniu.
(Gdy wtyczka zasilania jest włożona do gniazdka.)
Jeżeli w zbiorniku jest woda, urządzenie będzie ją zużywało do delikatnego nawilżania.
(Poziom wody w zbiorniku będzie się powoli zmniejszał.)
Wydajność w metrach kwadratowych pomieszczenia jest wyliczona na podstawie JEM1467 i przy pracy z
wysoką prędkością.
(Japan Electrical Manufacturers’ Association)
(Japan Electrical Manufacturers’ Association)
Wydajność w metrach kwadratowych pomieszczenia jest wyliczona na podstawie JEM1426 i przy pracy z
wysoką prędkością.
66 38
Wysoki Średni Niski
※4
※4
※5
※5
※3
※2
※1
※3 ※3 ※3
88 12,5
8,7
-- -- --
3,1
6,8
1,1
63 18
7,4 3,6
11,8
830 450 300
1,8
SPECYFIKACJE
Obrócić, by stabilnie
osadzić żaluzję
Żaluzja
(przód)
Żaluzja
(tył)
Wydrążona wypustka
Wydrążona wypustka
Prostokątny otwór
Prostokątny otwór
Żaluzja (tylna) ma
żebrowanie pomocnicze
Informacja
INNE
INFORMACJE
Poziom nawilżania z tabeli powyżej został sprawdzony przy wysokiej prędkości urządzenia, w temperaturze
20 °C i wilgotności wynoszącej 30%. Poziom nawilżania może być różny dla różnych temperatur i poziomów
wilgotności w pomieszczeniu.
Strona: 27
Wymienny kompozytowy
filtr HEPA
Wymienny filtr węglowy
dezodoryzujący
Wymienny filtr
nawilżający
Numer części: Numer części: Numer części:
Świeci się wskaźnik kontroli i migają wszystkie wskaźniki prędkości wentylatora.
Urządzenie mogło ulec awarii. Prosimy o wyjęcie wtyczki zasilania z gniazdka i skontaktowanie się z dostawcą
w celu zlecenia naprawy.
Kontakt z dostawcą
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Panasonic Corporation
Strona internetowa: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2018
F-ZXRP90Z F-ZXFD70Z F-ZXKE90Z
P1218-0 VXR9G8954 C
Data wydania:12/2018
Bez ramki filtra i tarczy
filtra
Producent: Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.
2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone, Foshan, Guangdong 528306, Chiny
Upoważniony Przedstawiciel w UE: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic F-VXR90G

Zadaj pytanie o Panasonic F-VXR90G

Masz pytanie dotyczące Panasonic F-VXR90G, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic F-VXR90G. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic F-VXR90G tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.