Instrukcja Panasonic F-VXR70G

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic F-VXR70G. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Oczyszczacz powietrza
  • Model/nazwa: F-VXR70G
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , ,

Spis treści

Strona: 0
SPECYFIKACJE
PYTANIA I ODPOWIEDZI
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OBSŁUGA
GŁÓWNE ELEMENTY
WYMOGI UMIEJSCOWIENIA I EKSPLOATACJI
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE • OCZYSZCZANIE / NAWILŻANIE
PROGRAMATOR CZASOWY • BLOKADA RODZICIELSKA
USTAWIENIA NAWILŻANIA • NAWIEW PUNKTOWY
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA•PRZEPŁYW POWIETRZA • ECONAVI
INSTALACJA
KONSERWACJA
DŁUGOTRWAŁE NIEUŻYTKOWANIE
SPOSÓB CZYSZCZENIA
DODATKOWE INFORMACJE
TYLNA OSŁONA
27
27
WYMIANA ŻALUZJI
WYMIANA FILTRA
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
INFORMACJE
I
INSTALACJA
OBSŁUGA
KONSERWACJA
INNE
INFORMACJE
SPIS TREŚCI
5
8~9
12
13
14
19
2~4
10~11
12~15
20~22
25~26
23~24
15~19
16~18
15
19
F-VXR70G
Nawilżacz i oczyszczacz powietrza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Model
Produkt jest przeznaczony do użytku tylko w pomieszczeniach.
6~7
FUNKCJE PRODUKTU
Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Panasonic.
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania
lub jakimkolwiek czynnościami konserwacyjnymi.
Przed użyciem należy także zapoznać się z rozdziałem „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” (str. 2 ~ 4).
Niezastosowanie się do instrukcji obsługi mogłoby prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Produkt objęty jest e-gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl
Strona: 1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Środki ostrożności powinny być ściśle przestrzegane, by zapobiegać ewentualnym obrażeniom lub uszkodzeniom mienia.
Sytuacje lub zachowania opisywane w tej kolumnie
mogą stanowić zagrożenie poważnymi obrażeniami
lub śmiercią.
Sytuacje lub zachowania opisywane w tej kolumnie
mogą stanowić zagrożenie lekkimi obrażeniami lub
uszkodzeniem mienia.
Ten symbol oznacza rzeczy, których
nie wolno robić.
Ten symbol oznacza, że coś musi
być zrobione.
Symbole przedstawiane poniżej różnicują poziomy zagrożenia lub obrażeń, do których mogłoby dojść w
przypadku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją.
Symbole przedstawiane poniżej są używane do sygnalizowania rodzaju udzielanych instrukcji.
(Poniższe symbole to tylko przykłady)
Ściśle przestrzegać
Nie stosować chlorowych ani
kwasowych środków czyszczenia.
(Gazy toksyczne wydzielane przez takie
środki mogą szkodzić zdrowiu.)
Nie dopuszczać do
zalania urządzenia.
Nie dotykać wtyczki zasilania
mokrymi dłońmi.
(Mogłoby to prowadzić do
porażenia prądem.)
Nie stosować zasilania innego niż
zasilanie znamionowe (230 V~ 50 Hz).
(Mogłoby to powodować przegrzanie kabla
zasilania prowadzące do pożaru.)
Nie wkładać palców, przedmiotów
metalowych lub innych przedmiotów
do wlotów/wylotów powietrza oraz do
szczelin wentylacyjnych.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuszczać do uszkodzeń kabla
zasilania lub wtyczki.
Nie przecinać kabla zasilania, nie modyfikow-
ać go, nie zginać nadmiernie, nie skręcać,
nie ściskać ani nie umieszczać blisko źródeł
ciepła, nie stawiać na nim ciężkich przedmi-
otów itp. (Mogłoby to powodować jego
uszkodzenie, co powodowałoby zagrożenie
pożarem lub porażeniem prądem.)
Podczas przemieszczania lub skład-
owania produktu nie wolno ciągnąć
za kabel zasilania.
(Mogłoby to powodować jego uszkodzenie, co
powodowałoby zagrożenie pożarem lub poraże-
niem prądem.)
2
Odłączyć zasilanie przed jakimikolwiek czynnościami konserwacyjnymi lub napełnianiem wodą.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta
producenta lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, by nie było żadnych zagrożeń.
Instrukcje czyszczenia i odkamieniania są podane w „konserwacji”, a instrukcje napełniania
(napełnianie wodą) - w części „INSTALACJA”.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych
zdolnościach psychofizycznych lub sensorycznych oraz przez osoby nieposiadające wystarczającego
doświadczenia lub wiedzy, o ile będą nadzorowane lub instruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania
urządzenia, i będą rozumieć ewentualne zagrożenia. Zabrania się dzieciom bawienia się urządzeniem.
Bez właściwego nadzoru, zabrania się dzieciom czyszczenia i konserwacji urządzenia.
(Mogłoby to prowadzić do
zwarcia wewnątrz urządzenia, co
powodowałoby zagrożenie
pożarem lub porażeniem prądem)
(Wewnętrzne podzespoły urządzenia mogą
spowodować obrażenia lub porażenie
prądem elektrycznym)
(Mogłoby to spowodować uszkodzenie
przedmiotu, zagrożenie pożarem lub
porażeniem prądem)
Podczas przemieszczania urządzenia
nie przejeżdżać kółkami po
przewodzie zasilania.
Strona: 2
→
Nie wolno produktu demontować ani
modyfikować.
(Mogłoby to prowadzić do nieprawidłowej
pracy urządzenia z możliwością pożaru lub
porażenia prądem.)
Skontaktować się z dostawcą w celu
zlecenia naprawy.
Regularnie czyścić wtyczkę zasilania.
(Zbieranie się pyłu na wtyczce zasilania
może powodować jego zawilgocenie,
uszkodzenia izolacji i pożar.)
Wyjąć wtyczkę zasilania i przetrzeć ją
suchą ściereczką.
W przypadku długotrwałego nieużytkowania
urządzenia wyjąć wtyczkę zasilania
z gniazdka.
→
W przypadku nieprawidłowej lub dziwnej
pracy urządzenia należy natychmiast
zaprzestać jego użytkowania i odłączyć
przewód zasilania od gniazdka.
(W innym razie mogłoby dojść do porażenia
prądem, pożaru lub dymienia.)
Przykłady nieprawidłowej lub dziwnej pracy
urządzenia>
Wyciek.
Urządzenie wstrzymuje pracę przy
poruszaniu przewodem zasilania.
Niesprawność jakichś przełączników.
Automatyczne wyłączenie się lub
przepalenie bezpiecznika.
Nadmierne nagrzewanie się przewodu
zasilania lub wtyczki.
Zapach spalenizny lub dziwne dźwięki lub
wibracje.
Zauważenie innych dziwnych zjawisk lub
nieprawidłowego działania.
Należy natychmiast zaprzestać
użytkowania urządzenia i odłączyć przewód
zasilania oraz skontaktować się z dostawcą
w celu zlecenia kontroli i naprawy.
Wtyczkę zasilania wkładać do końca.
(W innym razie mogłoby dojść do przegrza
nia przewodu zasilania i pożaru lub poraże
-
nia prądem elektrycznym.)
Nie używać uszkodzonych wtyczek zasilania
ani poluzowanych gniazdek.
Nie umieszczać urządzenia w miejs-
cach wymienianych poniżej.
Miejsca niestabilne lub pochyłe.
(Mogłoby to prowadzić do przewrócenia
urządzenia i odniesienia obrażeń, mogłaby
się wylać woda i mogłoby dojść do pożaru,
porażenia prądem, zamoczenia mebli itp.)
Miejsca o zbyt wysokiej temperaturze lub
wilgotności lub miejsca, gdzie często jest
używana woda - np. łazienki.
(W innym razie mogłoby dojść do upływu
prądu z możliwością pożaru lub porażenia
prądem.)
Miejsca, w których w powietrzu znajdują się
tłuszcze - np. kuchnie.
(Mogłoby to powodować pękanie urządzenia
lub mogłoby prowadzić do obrażeń.)
Miejsca, w których może dochodzić do
wycieku oleju lub palnych gazów.
(Mogłoby to prowadzić do pożaru wywołane-
go zapłonem od urządzenia.)
Miejsca, gdzie powietrze byłoby wydmuchi-
wane bezpośrednio na zwierzęta lub rośliny.
(Mogłoby to przeszkadzać zwierzętom i
wysuszać rośliny.)
→
Nie czyścić urządzenia benzyną czy
innymi mieszankami lotnych
rozpuszczalników, unikać kontaktu ze
środkami owadobójczymi w sprayu.
(Mogłyby one powodować pękanie urządze-
nia lub zwarcia, które mogą stanowić
zagrożenie obrażeniami, pożarem lub
porażenie prądem.)
Nie używać urządzenia w miejscach,
gdzie są stosowane fumigacyjne
środki owadobójcze do pomieszczeń
zamkniętych.
(Wewnątrz urządzenia mogłyby się osadzać
środki chemiczne, które następnie byłyby
wydmuchiwane przez urządzenie, stanowiąc
zagrożenie dla zdrowia.)
W przypadku stosowaniu środków owadobó-
jczych pomieszczenie należy dokładnie
wywietrzyć, zanim włączy się urządzenie.
Nie opierać się o urządzenie ani na
nim nie siadać.
(Mogłoby to prowadzić do przewrócenia
urządzenia i odniesienia obrażeń, mogłaby
się wylać woda i mogłoby dojść do pożaru,
porażenia prądem, zamoczenia mebli itp.)
W domach z dziećmi należy zachowywać
większą ostrożność.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ściśle przestrzegać
3
INFORMACJE
I
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE
UWAGA
-
Strona: 3
UWAGA
Nie umieszczać urządzenia blisko
materiałów palnych - np. zapalonych
papierosów, kadzidełek itp.
(Mogłyby one być zasysane do urządzenia i
spowodować pożar.)
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ściśle przestrzegać
Nie napierać na urządzenie ani go nie
przewracać.
(W innym razie mogłoby dojść do wylania się
wody i pożaru, porażenia prądem,
zamoczenia mebli itp.)
Nie używać zbiornika, który jest
uszkodzony lub przekłuty.
(Mogłoby to prowadzić do wylania się wody i
zamoczenia mebli itp.)
W przypadku korzystania z urządze-
nia w pomieszczeniu z piecem należy
pomieszczenie dobrze wietrzyć.
(W innym razie mogłoby dojść do zatrucia
tlenkiem węgla.)
To urządzenie nie jest w stanie usuwać tlenku
węgla.
→
Pilnować czystości urządzenia i wody
w zbiorniku.
Codziennie wymieniać wodę w zbiorniku.
Używać wody z kranu.
Regularnie wykonywać prace konserwacyjne
wewnątrz urządzenia.
(Zanieczyszczenie wnętrza urządzenia
pyłem lub kamieniem może powodować
nieprzyjemny zapach wywoływany rozwojem
pleśni lub różnych gatunków bakterii, co w
przypadku niektórych osób może być szkod-
liwe dla zdrowia.)
W przypadku złego samopoczucia należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Przemieszczanie urządzenia na
kółkach
Przed przemieszczeniem
urządzenia należy zwolnić
blokadę kółek.
(W innym razie
urządzenie mogłoby się
łatwo przewrócić, powodując obrażenia ciała.)
Urządzenie przemieszczać
poziomo.
(W innym razie mogłoby dojść
do zarysowania podłogi lub
wykładziny.)
[Odblokuj]
(Podnieść
zapadkę
blokady) Blokada kółka
Unieść urządzenie, trzymając za
uchwyty, i przenieść je na wykładzinę
lub dywan.
(W innym razie mogłoby dojść do uszkodze-
nia wykładziny lub dywanu.)
4
Nie używać rodzajów wody wymie-
nianych poniżej.
Woda z dodatkiem środków chemicznych,
odświeżaczy powietrza, alkoholu czy
olejków eterycznych.
(Mogłyby one powodować nieprawidłową
pracę zbiornika i zamoczenie mebli itp.)
Woda z oczyszczacza wody, woda
zjonizowana o odczynie zasadowym, woda
mineralna i woda studzienna (w której
szybko rozmnaża się pleśń i różne bakterie).
W przypadku złego samopoczucia należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
→
Tacę wyjmować powoli.
(Szybkie wyjęcie tacy mogłoby powodować
wylanie się wody i zamoczenie mebli itp.)
Przemieszczanie urządzenia.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
zasilania z gniazdka, wyjąć zbiornik i wylać
wodę z tacy.
(W innym razie mogłoby dojść do wylania się
wody i pożaru, porażenia prądem, zamoczenia
mebli itp.)
Podczas przenoszenia urządzenia
należy je trzymać za lewy i prawy
uchwyt, nie za żaluzję, panel
przedni ani zbiornik.
(W innym razie urządzenie
mogłoby się wyślizgnąć, prowadząc
do obrażeń ciała.)
Wodę wylewać po wyjęciu tacy - nie
wylewać wody bezpośrednio z
urządzenia.
(W innym razie mogłoby dojść do pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym w wyniku
zwarcia.)
Podczas wyjmowania wtyczki z gnia-
zdka należy chwytać za wtyczkę, a
nie za przewód.
(Mogłoby to powodować jego uszkodzenie,
co powodowałoby zagrożenie pożarem lub
porażeniem prądem.)
Strona: 4
5
WYMOGI UMIEJSCOWIENIA I EKSPLOATACJI
Umiejscowienie urządzenia może zwiększać jego skuteczność!
Ustawić urządzenie na podłodze, by eliminować pyłki.
Sposób na skuteczniejszą cyrkulację powietrza.
Urządzenie ustawiać tak, by jego lewa i prawa strona oraz góra były w odległości przynajmniej 30 cm od
ścian, mebli, zasłon itp. W innym razie oczyszczanie powietrza będzie trudniejsze.
By urządzenie działało skutecznie, z tyłu urządzenia należy zostawić przynajmniej 1 cm wolnego miejsca.
→
Nie umieszczać urządzenia w miejscach wymienianych poniżej.
Miejsca, w których byłoby wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, naprzeciw
wylotu powietrza z klimatyzatora, źródła ciepła itp.
(W innym razie mogłoby dojść do odkształcenia, odbarwienia, zepsucia się lub awarii urządzenia.)
Blisko takich urządzeń jak odbiorniki telewizyjne lub radiowe.
(W innym razie mogłyby występować zakłócenia obrazu lub dźwięku.)
Użytkować produkt w odległości przynajmniej 1 m od takich urządzeń.
Miejsca, gdzie okno lub inne podobne rzeczy mogłyby przeszkadzać czujnikowi wilgotności.
(W innym razie czujnik wilgotności może pracować nieprawidłowo.)
→
Nie korzystać z tego samego gniazdka do zasilania telewizorów, odbiorników radiowych itp.
(W innym razie mogłyby występować zakłócenia obrazu lub dźwięku.)
W takim przypadku należy przełączyć urządzenie do innego gniazdka.
Użytkowanie urządzenie w tym samym miejscu przez dłuższy czas.
Ciągłe korzystanie z urządzenia w tym samym miejscu może powodować zanieczyszczanie ścian lub podłogi w
tym miejscu. Zalecamy przemieszczanie urządzenia na czas prac konserwacyjnych w inne miejsce.
W przypadku możliwości spadku temperatury poniżej zera należy opróżnić pojemnik
na wodę i tacę.
(Praca urządzenia w temperaturach poniżej zera mogłaby spowodować jego awarię.)
Nie umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów - np. magnesów czy przedmiotów metalowych.
(Pole magnetyczne mogłoby powodować zakłócenia pracy wbudowanych magnesów i zapalanie się lampek
kontrolnych lub niesprawność sterowania.)
Pył i pyłki unoszą się zwykle w powietrzu nad podłogą, zalecamy więc
ustawienie urządzenia na podłodze w pokoju.
INFORMACJE
I
INSTALACJA
.
Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Zjonizowane powietrze wytwarzane przez urządzenie wbudowane w oczyszczacz powietrza elimunuje
bakterie, wirusy oraz wzrost pleśni w powietrzu i na powierzchniach wnętrza.
Substancje czynne: Wolne rodniki wytwarzane z otaczającego powietrza lub wody.
Środki przeciwgrzybiczne hamują wzrost pleśni w filtrze nawilżającym.
Substancje czynne: Thiabendazole (TBZ) i 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC).
1
2
Oczyszczacz powietrza zawiera opisane poniżej produkty biobójcze.
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających systemy zbiórki i recyklingu.
Niniejszy symbol umieszczony na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza,
że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z innymi odpadami
domowymi/komunalnymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z
przepisami prawa krajowego.
Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomagasz
oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie
człowieka oraz na stan środowiska naturalnego.
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.
Strona: 5
zapewnia sterylizację 1
, eliminowanie alergenów 2
,
Informacja o technologii nanoe
Technologia nanoeTM
hamowanie rozwoju grzybów 3
i aromatyzowanie 4
powietrza, a więc tworzy
środowisko sprzyjające właściwemu nawilżeniu skóry.
Funkcja „automatycznego otwierania przedniego panelu” i nawilżania
może być źródłem dopływu nawilżonego i czystego powietrza.
Wyposażone w technologię nanoeTM
.
Tryb Econavi umożliwia energooszczędną pracę urządzenia.
Gdy czujnik wykryje zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniu, przedni
panel automatycznie odsunie się do góry, by wzmocnić adsorpcję.
(Dwulamelowa żaluzję na wyposażeniu)
Funkcja jest włączana detektorem aktywności człowieka i ma działanie
prewencyjne - zapobiega rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w
pomieszczeniu i zbieraniu pyłu przy wysokich prędkościach roboczych.
TM
<zarodniki grzybów unoszące się w powietrzu> Wynik 4-godzinnego testu w przestrzeni zamkniętej
o kubaturze 25 m3
, nie w sytuacji faktycznego zastosowania urządzenia.
<przywieranie bakterii> Wynik 8-godzinnego testu w przestrzeni zamkniętej o kubaturze 23 m3
, nie
w sytuacji faktycznego zastosowania urządzenia.
nanoeTM
to maleńki jon otoczony cząsteczkami wody dzięki najnowszej technologii.
1
Jednostka prowadząca test: Kitasato Research Center of Environmental Sciences
Metoda badawcza: ekspozycja bezpośrednia i pomiar stężenia zarodników grzybów w
przestrzeni testowej o kubaturze 25 m3
Metoda sterylizacji: uwalnianie cząsteczek nanoe
TM
Cel: zarodniki grzybów unoszące się w powietrzu
Wynik testu: eliminacja przynajmniej 99% grzybów w ciągu 4 godzin (test numer 24_0301_1)
Jednostka prowadząca test: Japan Food Research Laboratories
Metoda badawcza: pomiar stężenia bakterii przywierających do materiału w przestrzeni testowej o kubaturze 23 m3
Metoda sterylizacji: uwalnianie cząsteczek nanoe
TM
Cel: bakterie przywierające do standardowego materiału
Wynik testu: eliminacja przynajmniej 99% bakterii w ciągu 8 godzin (test numer 13044083003-01)
(Test dla jednego typu jednego gatunku bakterii)
<zarodniki grzybów unoszące się w powietrzu>
<przywieranie bakterii>
2 Jednostka prowadząca test: Panasonic Corporation Analysis Center
Metoda badawcza: pomiar stężenia alergenów przywierających do materiału w przestrzeni
testowej o kubaturze 23 m3
metodą ELISA
Metoda wychwytywania: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: pyłki alergenne
Wynik testu: wychwytano przynajmniej 88% alergenów w ciągu 8 godzin (BAA33-130402-F01)
3 Jednostka prowadząca test: Japan Food Research Laboratories
Metoda badawcza: pomiar stężenia zarodników grzybów przywierających do materiału w
przestrzeni testowej o kubaturze 23 m3
Metoda sterylizacji: uwalnianie cząsteczek nanoe
TM
Cel: przywarte zarodniki grzybów
Wynik testu: potwierdzenie skuteczności po 8 godzinach [numer testu 13044083002-01]
TM
6
FUNKCJE PRODUKTU
Strona: 6
prędkość wentylatora.
4 Jednostka prowadząca test: Panasonic Corporation Analysis Center
Metoda badawcza: przeprowadzenie weryfikacji z użyciem 6-etapowego badania intensywności zapachu w
przestrzeni testowej o kubaturze 23 m3
Metoda dezodoryzacji: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: przywieranie zapachu papierosów
Wynik testu: intensywność zapachu spada do 1,2 po 2 godzinach [BAA33-130125-D01]
Jest to wynik weryfikacji urządzenia nanoeTM
, różni się on od weryfikacji dla tego urządzenia.
Wpływ dezodoryzacji jest różny dla różnych warunków otoczenia (temperatura, wilgotność), czasu pracy,
rodzaju zapachu i materiału.
To urządzenie nie jest urządzeniem medycznym.
Informacje o „Czujnik aktywności człowieka”
Schemat poglądowy detekcji
(wykrywanie przed urządzeniem).
Urządzenie może automatycznie regulować prędkość
wentylatora, gdy wykryje aktywność człowieka lub
zwierzęcia domowego. Przewiduje ono zapylenie
pomieszczenia przez daną aktywność i reaguje na
nie, zanim zanieczyszczenia zostaną rozproszone.
(Kiedy podczas pracy urządzenia prędkość wentylatora
jest ustawiona na tryb automatyczny („Auto Vol”),
pełną automatykę („Full Auto” lub ECONAVI.)
(Nie każda aktywność zwierzęcia domowego może
być wykryta.)
Informacje o „Chwytacz dużych cząstek”
Gdy detektor (str. 20) wykryje zanieczyszczenie
powietrza, to panel przedni otwiera się w sposób
i w stopniu dostosowanym do wykrytego zapylenia
tak, by wymuszany przepływ powietrza optymalnie
absorbował zanieczyszczenia. (str. 21)
Całe pomieszczenie
Usuwane są zapachy
i smog
Przepływ
powietrza przy
usuwaniu
zapachów i smogu
Przepływ kurzu
domowego
Cała powierzchnia podłogi
Usuwane są pyłki, roztocza
(martwe roztocza i ich
odchody) oraz inne
rodzaje kurzu domowego
Informacje o pracy w
„trybie automatycznego uśpienia”
Urządzenie wykrywa natężenie oświetlenia dzięki
czujnikowi światła i automatycznie dostosowuje
jaskrawość wskaźników na panelu sterowania i z
przodu urządzenia oraz . (str. 22)
7
INFORMACJE
I
INSTALACJA
FUNKCJE PRODUKTU
Uwaga: nanoe
TM
i znak nanoeTM
są znakami zastrzeżonymi Panasonic Corporation.
Strona: 7
GŁÓWNE ELEMENTY
Przód Tył
Panel sterowania
Żaluzja (przód)
Zbiornik
Taca
Blokada kółka Blokada kółka
Wcisnąć
zapadkę blokady
Podnieść
zapadkę blokady
Blokada kółek: wcisnąć zapadkę blokady.
Zwalnianie blokady kółek: podnieść zapadkę blokady.
(Urządzenie może się przesuwać po śliskiej podłodze
nawet przy zablokowanych kółkach.)
Pływak (wewnątrz)
Kółka (4 pod
urządzeniem)
Zespół
grzybobójczy
(wewnątrz)
Wziernik
poziomu wody
Żaluzja
(tył)
Panel
przedni
Sygnalizator
przedni
Wlot
powietrza
(obie strony)
Wlot powietrza (przód)
Wylot powietrza
(wylot cząsteczek
nanoeTM
)
Detektor
zapachów
Czujnik zanieczyszczenia
Przewód
zasilania
Wtyczka zasilania
Uchwyt
(lewy i prawy)
Zespół filtra
nawilżającego
Czujnik
wilgotności
Panel sterowania
Przedni panel sygnalizacyjny
8
Przycisk / wskaźnik
programatora czasowego
Przycisk / wskaźnik
przepływu powietrza
Przycisk / wskaźnik
oczyszczania /
nawilżania powietrza
Przycisk / wskaźnik
ustawień wilgotności
Przycisk
włączania /
wyłączania
Czujnik światła
Przycisk / wskaźnik
Econavi
Przycisk / wskaźnik
blokady rodzicielskiej
Przycisk / wskaźnik
prędkości wentylatora
Przycisk / wskaźnik
nawiewu punktowego
Sygnalizator
czystości
Wskaźnik kontroli
Detektor
aktywności
człowieka
Wskaźnik detektora
aktywności człowieka
Wskaźnik
wilgotności
Wskaźnik
Econavi
Wskaźnik
konieczności
wymiany filtra
Wskaźnik
napełnienia
zbiornika wody
Wskaźnik
nanoeTM
Strona: 8
GŁÓWNE ELEMENTY
Wykrywa aktywność człowieka i sygnalizuje ją
wskaźnikiem aktywności człowieka (zapaleniem
się wskaźnika).
Czułość czujnika można zmieniać. (str. 24)
Wykrywa natężenie oświetlenia w pomieszczeniu
dzięki czujnikowi światła i automatycznie
dostosowuje jaskrawość wskaźników oraz prędkość
wentylatora. Po pójściu do łóżka w pomieszczeniu
jest ciemno i urządzenie przechodzi w
„automatyczny tryb uśpienia”. (str. 22)
Detektor aktywności człowieka (str. 7)
Sygnalizator czystości
Wskaźnik napełnienia zbiornika wody
Wskaźnik wilgotności
Niska wilgotność
(świeci się czerwona
lampka)
Odpowiednia wilgotność
(świeci się zielona lampka)
Wysoka wilgotność
(świeci się czerwona
lampka)
Miganie lub ciągłe palenie się wskaźnika
napełnienia oznacza konieczność dolania wody do
urządzenia. Jeżeli powietrze ma być nawilżane, to
należy dolać wody. (str. 11)
Po dolaniu wody wskaźnik napełnienia
gaśnie.
Wskaźnik miga: woda jest używana w „trybie
nawilżania powietrza”.
Wskaźnik świeci się ciągle: woda jest używana w
„automatycznym trybie nawilżania powietrza”.
Czujnik światła
Wskaźnik kontroli
Jeżeli świeci się wskaźnik kontroli, to należy
sprawdzić informacje podawane na str. 26.
(Wskaźnik jedynie sygnalizuje poziom wilgotności -
jej wartości nie można ustawić.)
Sygnalizowany poziom wilgotności jest przybliżony -
jej wartość może być inna, niż mierzona przez
wilgotnościomierz.
Pokazuje poziom zanieczyszczenia powietrza
wykrywanego przez czujnik.
Niebieski: oznacza czyste powietrze
Fioletowy: oznacza lekkie zanieczyszczenie
powietrza
Czerwony: oznacza duże zanieczyszczenie
powietrza
Wytwarzanie cząsteczek nanoeTM
jest sygnalizowane
zapaleniem się wskaźnika. Cząsteczki nanoeTM
są
wytwarzane we wszystkich trybach pracy, jeżeli ich
generowanie nie zostało wyłączone (str. 20).
Wskaźnik nanoeTM
Czujnik zanieczyszczenia i detektor zapachów
Czujnik zanieczyszczenia może wykrywać kurz
domowy w powietrzu itp. Detektor zapachów może
wykrywać zapach papierosów itp. Czułość czujnika
można zmieniać. (str. 20)
9
INFORMACJE
I
INSTALACJA
Strona: 9
INSTALACJA
10
(1) Zdejmij panel przedni.
(2) Przed zdjęciem filtra podnieść zaczep
(3 rodzaje).
Panel przedni
Ściągnąć dwiema
rękami
Filtr węglowy
dezodoryzujący
Kompozytowy filtr
HEPA
Torebka
polietylenowa
Prosimy nie zdejmować czarnej siatki filtru
węglowego dezodoryzującego.
Przed uruchomieniem
Wpisać na etykiecie
datę pierwszego
użycia.
Wyjmij filtr węglowy
dezodoryzujący z plastikowej
torebki.
(3) Wyjmij filtr węglowy dezodoryzujący
z plastikowej torebki
Montaż filtrów
Zamontować filtry
(3 rodzaje) i
panel przedni.
(1) Włóż filtr węglowy dezodoryzujący
(nie ma rozróżnienia pomiędzy
stroną wewnętrzną i zewnętrzną,
górną i dolną).
(2) Włóż kompozytowy filtr HEPA
(jest rozróżnienie pomiędzy
stroną wewnętrzną a zewnętrzną).
Zaczep filtra
(Obróć do góry)
Wklęsła część
urządzenia.
Ustaw filtr czarną (przednią) stroną
do siebie i włóż go do wklęsłej części
urządzenia.
Ściągnąć dwiema
rękami
Kompozytowy filtr
HEPA
Filtr wstępny
Koniecznie przeczytać informacje
podane na stronach 2-5 przed
konfiguracją urządzenia.
Filtr węglowy dezodoryzujący
(owinięty w czarną siatkę)
Informacja
Informacja
Numer części
Wymienny kompozytowy filtr HEPA
Wymienić co około 10 lat
Filtr wymienny
Data instalacji:
Numer części
Filtr wymienny
Data instalacji:
Wymienny filtr węglowy dezodoryzujący
Wymienić na nowy, kiedy skuteczność
filtra stanie się mniejsza (Wymienić co
około 10 lat).
Numer części
Filtr wymienny
Data instalacji:
Wymienny filtr nawilżający
Wymienić co około 10 lat (jeżeli jest
używany 8 godzin dziennie)
F-ZXRP90Z
Tłumaczenie w
następujący sposób
Strona: 10
INSTALACJA
(4) Przestawić zaczep filtra w
położenie dolne, by
unieruchomić filtr.
Montaż filtrów
Przed rozpoczęciem użytkowania
koniecznie założyć panel przedni.
(5) Zamontować panel przedni.
Wyjąć zbiornik na wodę,
napełnić go i włożyć z
powrotem do urządzenia.
(Nie ma znaczenia, czy
urządzenie pracuje w trybie
„oczyszczanie powietrza”.)
Nacisnąć przycisk -
sygnalizator czystości będzie
migał przez około 5 sekund.
Włożyć wtyczkę
zasilania do gniazdka
(Przed ponownym
przyłączeniem zasilania
należy dokładnie wytrzeć
wtyczkę zasilania
i ręce.)
Napełnianie zbiornika wodą Zasilanie
Detektor zapachów rejestruje
czystość powietrza po włożeniu
wtyczki do gniazdka, zalecamy
więc wkładanie wtyczki do
gniazdka, gdy powietrze jest
świeże (tj. gdy nie ma zapachu
papierosów). (Standardowy
poziom zapachu jest
automatycznie przez detektor
aktualizowany zgodnie ze
stopniem czystości w
pomieszczeniu.)
Upewnić się, że kabel zasilania
został odłączony.
(1) Nacisnąć zaczep filtra, wyjąć
zbiornik, a następnie odkręcić
osłonę zbiornika.
Używać tylko wody kranowej.
Jest ona zwykle chlorowana, więc w
wodzie kranowej różnym bakteriom trudno
jest się rozmnażać.
(2) Napełnić zbiornik wodą.
(3) Szczelnie dokręcić korek
wlewu wody.
Przytrzymywać zbiornik,
by się nie przechylał.
Obrócić zbiornik i włożyć go do
urządzenia korkiem wlewu
do dołu.
(4) Włożyć zbiornik z powrotem
do urządzenia.
Dociskać uchwyt
zbiornika aż do
usłyszenia
kliknięcia.
Wspornik
Zbiornik może stać na wsporniku
stołu automatycznego obracania.
Nie używać rodzajów wody wymienianych poniżej.
Jeżeli jest konieczność użycia wody
studziennej (pitnej), to prosimy o częstsze
serwisowanie i czyszczenie tacy, zespołu filtra
nawilżacza i zespołu grzybobójczego.
Zbiornik wody wystarcza na około 5 godzin.
(Pod warunkiem, że temperatura w
pomieszczeniu wynosi 20 °C, a wilgotność -
30% i że urządzenie pracuje z wysoką
prędkością.)
Osłona
zbiornika
Zbiornik
Zaczep
Znacznik poziomu
napełniania wodą
11
INFORMACJE
I
INSTALACJA
(3) Zamontować filtr wstępny.
(Strona wewnętrzna filtra jest
inna, niż zewnętrzna.)
Filtr wstępny
Uchwyt
Zaczep filtra
(opuścić)
Woda w temperaturze powyżej 40 °C lub woda z
dodatkiem środków czystości.
(Mogłoby to spowodować odkształcenie zbiorni-
ka.)
Woda z dodatkiem środków chemicznych,
odświeżaczy powietrza, alkoholu czy olejków
eterycznych.
(Mogłyby one powodować nieprawidłową pracę
zbiornika i zamoczenie mebli itp.)
Woda z oczyszczacza wody, woda zjonizowana o
odczynie zasadowym, woda mineralna i woda
studzienna (w której szybko rozmnaża się pleśń i
różne bakterie).
W przypadku złego samopoczucia należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
→
Informacja
Informacja
Strona: 11
OBSŁUGA
12
Ponownie wcisnąć przycisk, by wstrzymać pracę urządzenia.
Włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Nacisnąć przycisk, by włączyć urządzenie.
Przy pierwszym użyciu urządzenie ustawione jest w trybie pełnym automatycznym.
Przy każdym kolejnym użyciu praca jest wznawiana zgodnie z ostatnim używanym trybem.
Włączanie / Wyłączanie
(Wskaźnik
świeci się ciągle)
Wybór trybu pracy.
Praca automatyczna
Tryb oczyszczania powietrza
Tryb oczyszczania i nawilżania powietrza
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego trybu pracy,
jak to opisano poniżej.
Oczyszczanie • Nawilżanie
Urządzenie będzie automatycznie oczyszczać powietrze i optymalizować
jego wilgotność zgodnie ze stopniem jego zanieczyszczenia i wilgotności.
Przepływ i prędkość wentylatora jest sterowana automatycznie.
(Nie można ich zmieniać ręcznie.)
Jeżeli w zbiorniku nie ma wody, to urządzenie nie będzie mogło nawilżać
powietrza.
Woda nie jest potrzebna.
Jeżeli w urządzeniu są resztki wody, to będzie ono lekko nawilżać powietrze.
(Poziom wody w zbiorniku będzie się powoli zmniejszał.)
Jeżeli funkcja nawilżania nie jest potrzebna, to prosimy o opróżnienie
zbiornika i tacy.
Jeżeli w zbiorniku nie ma wody, to urządzenie nie będzie mogło
nawilżać powietrza.
Przycisk / wskaźnik
programatora
czasowego
Przycisk / wskaźnik
przepływu powietrza
Przycisk / wskaźnik
oczyszczania /
nawilżania powietrza
Przycisk / wskaźnik
ustawień wilgotności
Przycisk
włączania /
wyłączania
Przycisk / wskaźnik
Econavi
Przycisk / wskaźnik
blokady rodzicielskiej
Przycisk / wskaźnik
prędkości wentylatora
Przycisk / wskaźnik
nawiewu punktowego
PIP-PIP!
PIP!
PIP!
Strona: 12
13
关/开
(Wskaźnik świeci
się ciągle)
Inteligentny tryb energooszczędny.
Wcisnąć ponownie, by anulować. (Wskaźnik się nie świeci)
(Po wybraniu „oczyszczania powietrza” lub „oczyszczania / nawilżania” tryb Econavi
można też anulować, naciskając przycisk .)
Econavi
Econavi to energooszczędny, inteligentny tryb będący połączeniem „trybu monitorowania”
i „trybu uczenia się”, w którym prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie. (str. 22)
(Wskaźnik świeci się ciągle)
Szybkie oczyszczanie lub nawilżanie powietrza.
Oczyszczanie lub nawilżanie powietrza ze średnią prędkością.
Cicha praca przy niskiej prędkości, wolne oczyszczanie lub
nawilżanie powietrza.
Wybór prędkości wentylatora odpowiedniej do oczyszczenia lub nawilżenia powietrza.
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego statusu,
jak to opisano poniżej.
Automatyczna regulacja prędkości wentylatora zależna od stopnia
zanieczyszczenia powietrza i jego wilgotności wykrytego przez
detektor i oczyszczanie powietrza lub jego nawilżanie dostosowane
do optymalnej prędkości.
Prędkość wentylatora
(tylko w przypadku „trybu oczyszczania i nawilżania powietrza”, „trybu oczyszczania powietrza”)
OBSŁUGA
关/开
(Wskaźnik świeci się ciągle)
Usuwanie zapachów i dymu papierosowego.
Usuwanie substancji, na które występuje nadwrażliwość - np. pyłków.
Zmiana przepływu powietrza w zależności od rodzaju zanieczyszczenia.
Urządzenie będzie w różny sposób zasysać i wydmuchiwać powietrze przez panel
przedni i żaluzję. (str. 21)
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego statusu,
jak to opisano poniżej.
Automatyczne odpylanie powietrza i jego dezodoryzacja w
zależności od zanieczyszczenia.
Przepływ powietrza
(tylko w przypadku „trybu oczyszczania i nawilżania powietrza”, „trybu oczyszczania powietrza”)
OBSŁUGA
PIP-PIP!
PIP-PIP!
PIP!
PIP!
PIP!
PIP!
PIP!
Strona: 13
14
Nacisnąć przycisk lub
, by anulować.
(Wskaźnik się nie świeci)
OBSŁUGA
Zmienia się kierunek nadmuchu powietrza. (Żaluzja się obraca.)
Nadmuch powietrza w jednym kierunku. (Żaluzja się nie obraca.)
W trybie „nawiewu punktowego”
nie można włączyć trybu Econavi.
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego statusu,
jak to opisano poniżej.
(Wskaźnik świeci się ciągle)
Utrzymywanie pożądanego
poziomu wilgotności
Ustawienie wilgotności
(docelowej)
Około 50%
Około 60%
Około 40%
Przeznaczone do miejsc suchych i
szybkiego nawilżania
Do wolnego nawilżania
Ze względu na wpływ miejsca użytkowania (np. wilgotności otoczenia, temperatury w pomieszczeniu lub
jego wielkości) zadana wilgotność może nie być w pełni osiągana. (str. 23 Pyt. 4, str. 26 )
Gdy świeci się wskaźnik konieczności dolania wody, to wilgotności nie można ustawiać.
Ustawianie wilgotności
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego statusu,
jak to opisano poniżej.
Ustawienia nawilżania
(Wskaźnik świeci się ciągle)
Zmiana kierunku nadmuchu powietrza poprzez regulację położenia żaluzji.
Nawiew punktowy
(tylko do trybu w pełni zautomatyzowanego oczyszczania i nawilżania powietrza
(automatyczna prędkość))
9
PIP-PIP!
PIP!
PIP!
PIP-PIP!
PIP!
Informacja
Informacja
Jeżeli w trybie „oczyszczania / nawilżania” wybrany zostanie tryb „Econavi” bez „automatycznej prędkości
wentylatora”, to wilgotność można ustawiać.
Strona: 14
15
(Wskaźnik świeci
się ciągle)
(Długie
wciśnięcie - 3 s)
Długie wciśnięcie przycisku - na 3 sekundy - powoduje włączenie blokady rodzicielskiej.
To ustawienie powoduje nieaktywność przycisków - ich naciśnięcie wywołuje jedynie
sygnał dźwiękowy - „pip-pip”.
Uniemożliwianie dzieciom zmiany ustawień.
By anulować to ustawienie, należy ponownie wcisnąć przycisk i przytrzymać go przez 3 s.
(Wskaźnik się nie świeci)
Blokada rodzicielska
(Wskaźnik
świeci się ciągle)
(Wskaźnik świeci
się ciągle)
(Wskaźnik świeci
się ciągle)
(Wskaźnik się
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego statusu,
jak to opisano poniżej.
nie świeci )
Programator czasowy pracy przez 2 godziny, 4 godziny lub uśpienia (8 godz.).
Programator czasowy 2 godzin pracy
Urządzenie przestanie pracować po 2 godzinach.
Programator czasowy 4 godzin pracy
Urządzenie przestanie pracować po 4 godzinach.
Anulowanie ustawienia programatora czasowego
Programator czasowy uśpienia (8 godz.).
Programator czasowy
OBSŁUGA
Podczas pracy urządzenia nie wolno ręcznie regulować ustawienia panelu
przedniego ani żaluzji.
(W innym razie zmieniony zostanie kąt nadmuchu i zakres ruchu elementu.)
Ręczna regulacja ustawienia wymaga zatrzymania urządzenia.
(Urządzenie może przywrócić normalne ustawienia po ponownym włączeniu.)
→
Żaluzja
OBSŁUGA
KONSERWACJA
Wylać wodę z tacy po jej wyjęciu, nie
wylewać wody bezpośrednio z urządzenia.
UWAGA
(W innym razie mogłoby dojść do pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym w wyniku
zwarcia.)
Przed czyszczeniem urządzenia upewnić
się, że kabel zasilania został odłączony.
OSTRZEŻENIE
(W innym razie urządzenie może wciąż pracow-
ać, co stwarza zagrożenie porażeniem prądem
lub odniesieniem obrażeń.)
PIP-PIP!
PIP!
PIP!
PIIP!
Informacja
KONSERWACJA
Wskaźniki na przednim panelu sygnalizacyjnym i wskaźniki wydatku
prędkości wentylatora się nie świecą. Wskaźnik pracy na panelu
sterowania jest przygaszany. Urządzenie rozpoczyna pracę z niską
prędkością i wyłącza się po 8 godzinach.
Strona: 15
Zbiornik
W zespole filtra nawilżającego jest wałek
gruby i cienki. Podczas jego ponownego
montażu w tacy należy zachować ostrożność.
Pływak
Zespół
grzybobójczy
Zespół filtra
nawilżającego
Wałek (z tyłu):
gruby
Wałek: cienki
Gniazdo wałka
cienkiego
Gniazdo wałka
grubego
16
KONSERWACJA
Nie używać środków czyszczących
wymienianych poniżej.
(Wybielacza tlenowego można używać jedynie
do filtra nawilżającego.)
Zmywacze
Zasadowe
środki
czyszczące
Rozcieńczalniki
Wybielacze
Alkohole,
benzyna
Sposób montażu i demontażu panelu
przedniego, filtrów i zbiornika jest omówiony
na str. 10~11.
Podczas wykonywania prac konserwacyjnych nie
zostawiać zdemontowanych części bez nadzoru.
(W innym razie mogłoby dojść do potknięcia się l
ub uszkodzenia mienia.)
Nie używać urządzenia z wyjętym kompozytowym
filtrem HEPA.
(Do podzespołów wewnętrznych urządzenia
zostałby zassany pył, co mogłoby spowodować
awarię produktu. Kompozytowy filtr HEPA nie
będzie działał po wyjęciu.)
Nie używać urządzenia z wyjętym filtrem
nawilżającym.
(Filtr nawilżający nie będzie działał po wyjęciu.)
Nie używać urządzenia z wyjętym zespołem
grzybobójczym.
(Zespół grzybobójczy nie będzie działał
po wyjęciu.)
W przypadku korzystania ze ściereczki
nasączonej środkiem chemicznym należy
dokładnie przestrzegać instrukcji.
Sposób czyszczenia
Umyć w wodzie
Jeżeli są plamy z osadu, zetrzeć je
miękką ściereczką zwilżoną ciepłą
woda lub wodą z obojętnym środkiem
czyszczącym do użytku kuchennego.
Wyjąć zbiornik, a następnie powoli
wyciągnąć tacę.
Zatrzask
Zatrzask
Ścisnąć zatrzask, by wyjąć ten komponent
Taca
Zbiornik
<codziennie>
Umyć w wodzie
(po wyjęciu zespołu grzybobójczego)
Jeżeli są plamy z osadu, zetrzeć je miękką
ściereczką zwilżoną ciepłą woda lub wodą
z obojętnym środkiem czyszczącym do
użytku kuchennego.
Zetrzeć zanieczyszczenia pałeczką
higieniczną lub szczoteczką do zębów.
Nie wyjmować pływaka.
Taca
<mniej więcej raz na miesiąc※1
>
Stopień zabrudzenia zależy od jakości używanej
wody, więc prace konserwacyjne mogą być
wymagane przed upływem miesiąca od ostatniego
czyszczenia, jeżeli zbiornik nieprzyjemnie pachnie
lub woda ze zbiornika jest pobierana przy niskiej
prędkości pracy urządzenia.
※1
Panel przedni
Informacja
Nie używać urządzenia z wyjętym węglowym
filtrem węglowym dezodoryzującym.
(Filtr dezodoryzujący nie będzie działał
po wyjęciu.)
Strona: 16
Zespół grzybobójczy
(zawiera środek grzybobójczy)
17
KONSERWACJA
Demontaż
Mycie
Ponowny montaż
Włożyć do roztworu obojętnego środka czyszczącego
do użytku kuchennego i umyć.
Moczyć w ciepłym roztworze obojętnego środka czyszczącego
do użytku kuchennego przez 30 minut, następnie przepłukać
2~3 razy czystą wodą.
Nie rozbierać, wyszorować szczoteczką.
W zespole grzybobójczym może znajdować
się proszek.
Nie ma to wpływu na pracę urządzenia.
Ilość środka grzybobójczego będzie się
zmniejszała podczas użytkowania.
Nie ma to wpływu na działanie grzybobójcze.
Środek grzybobójczy ma specyficzny
zapach, jednak nie jest szkodliwy dla ludzi.
Działanie zespołu grzybobójczego
Powstrzymywanie rozwoju bakterii pleśniowych dzięki
środkowi grzybobójczemu.
Organ wykonujący badanie: Boken Quality Evaluation Institute
Metoda badawcza: Montaż zespołu grzybobójczego w
tacy i weryfikacja skuteczności metody w zwalczaniu
bakterii pleśniowych (metoda Halo)
Wynik testu: Bardzo skuteczne zapobieganie rozwojowi
bakterii pleśniowych.
Podczas montażu trzymać poziomo, włożyć
we wklęsłą część tacy. Taca
Zdjąć 6 zaczepów
z ramki filtra.
Filtr nawilżający
Włożyć filtr nawilżający do ramki filtra.
(W przypadku filtra nawilżającego nie ma znaczenia,
którą stroną jest wkładany)
Filtr nawilżający nie może wystawać poza ramkę filtra
ani być pomięty.
(Mogłoby to zmniejszyć ilość nawilżania.)
Jeżeli plamy z osadu trudno się zmywają, to należy
silnie zabrudzony filtr włożyć na około 30 minut do
ciepłej wody z dodatkiem obojętnego środka
czyszczącego do użytku kuchennego lub roztworu
kwasku cytrynowego, następnie go wyszorować i
ypłukać 2~3 razy w czystej wodzie.
Nie szorować szczoteczką ani nie myć w pralce.
Nie suszyć z użyciem suszarki.
(Mogłoby to powodować jego skurczenie się.)
Można używać tylko obojętnego
środka czyszczącego lub kwasku
cytrynowego.
Użycie zasadowego środka
czyszczącego mogłoby spowodować
odkształcenie elementu i zmniejszenie
wydajności urządzenia.
Proporcje roztworu kwasku cytrynowego:
20 g kwasku na 3 L wody.
Naciskając, umyć filtr w ciepłej wodzie (do 40 °C).
Zaczep
(6 miejsc)
Zaczep (6 miejsc)
Ramka filtra
Ramka filtra
Ramka filtra
Tarcza filtra
Tarcza filtra
Trójkątna
wypustka
Tarcza filtra
Filtr
nawilżający
Umyć ramkę i wieko filtra wodą.
Stopień zabrudzenia zależy od jakości używanej wody, więc prace konserwacyjne mogą być wymagane przed
upływem miesiąca od ostatniego czyszczenia, jeżeli zbiornik nieprzyjemnie pachnie lub woda ze zbiornika jest
pobierana przy niskiej prędkości pracy urządzenia.
※1
Zespół grzybobójczy <mniej więcej raz na miesiąc※1
>
Zespół filtra nawilżającego <mniej więcej raz na miesiąc※1
>
KONSERWACJA
1
2
Informacja
Informacja
(Trójkątne wypustki pasują do wgłębień w osłonie.)
Nałożyć tarczę filtra na sześć zaczepów, pilnując, by
zaczepy były naprzeciw zagłębień na ramce.
Strona: 17
18
KONSERWACJA
Niepotrzebne żadne czynności konserwacyjne
Filtr węglowy dezodoryzujący
Jeżeli wokół filtra dezodoryzującego zbierze
się pył, to należy go usunąć - np. odkurzaczem
Oczyścić czarną (przednią) stronę - np.
odkurzaczem
Kompozytowy filtr HEPA
<mniej więcej co 2 tygodnie>
Odkurzać z założoną na
odkurzacz szczotką lub
końcówką szczelinową
Nie myć filtra wodą.
Zetrzeć kurz i zanieczyszczenia mocno
wykręconą miękką ściereczką.
Korpus i panel przedni
<mniej więcej raz na miesiąc>
Nie przecierać szorstką ściereczką ani nie
pocierać zbyt mocno.
Mogłoby to uszkodzić powierzchnię.
Przetrzeć wtyczkę zasilania suchą ściereczką.
Zetrzeć zanieczyszczenia z soczewki suchym wacikiem kosmetycznym
Czujnik zanieczyszczenia
<mniej więcej co 3 miesiące>
Zdjąć z czujnika zanieczyszczenia zewnętrzną osłonę.
Przetrzeć soczewkę suchym wacikiem
kosmetycznym, jak to pokazano poniżej.
Soczewka (górny lewy róg)
Suchy wacik kosmetyczny
Filtr wstępny
<mniej więcej raz na miesiąc>
Umyć w wodzie
Jeżeli są plamy z osadu, zetrzeć je miękką
ściereczką zwilżoną ciepłą woda lub wodą z
obojętnym środkiem czyszczącym do użytku
kuchennego.
1
2
1 2
Nie naciskać zbyt mocno, gdyż filtr
można uszkodzić.
Biała (tylna) strona nie wymaga żadnych
czynności konserwacyjnych.
Ułożyć na gazecie lub czymś
podobnym, by nie zakurzyć podłogi.
Nie wkładać wacika kosmetycznego nigdzie indziej
do urządzenia - można nim czyścić tylko soczewkę.
Przed czyszczeniem upewnić się, że wtyczka
zasilania została wyjęta z gniazdka.
Soczewkę można oświetlić, by ją lepiej widzieć.
Regularnie przecierać soczewkę.
(Czujnik może nie pracować prawidłowo, jeżeli
będzie na nim wilgoć lub osad z dymu
papierosowego.)
Nie myć filtra wodą.
Strona: 18
Filtr nawilżający
19
KONSERWACJA
Gdy filtr zasysa dym z 6 papierosów dziennie.
(Japan Electrical Manufacturers’ Association JEM1467)
Warunki
Gdy zaświeci się wskaźnik konieczności wymiany filtra.
(Mniej więcej co 10 lat)※1
Mniej więcej co 10 lat※2
Przy założeniu 8 godzin
pracy dziennie
(zgodnie z testem
przeprowadzonym
przez firmę)
Częstotliwość
wymiany
(Wyposażenie opcjonalne: tylna osłona)
Kompozytowy filtr HEPA Filtr węglowy dezodoryzujący
Filtra, który trzeba było wymienić nie wolno używać ponownie po umyciu - zużyte filtry należy utylizować jako
odpad niepalny.
Przy wymianie filtra nawilżającego nie wyrzucać ramki filtra ani wieka filtra.
Wymiany filtra mogą być wymagane częściej - zależy to od środowiska użytkowania urządzenia (np. przy
częstszym paleniu). Filtr należy wymieniać, gdy przestaje być skuteczny.
Żywotność filtra nawilżającego może zależeć od jakości wody. Wymienić natychmiast w którymkolwiek z
poniższych przypadków.
Po czynnościach konserwacyjnych nie znikł nieprzyjemny zapach.
Ilość wody w zbiorniku się nie zmniejsza.
Filtr jest poważnie uszkodzony.
Po wymianie (za wyjątkiem filtra nawilżającego) nacisnąć jednocześnie przyciski i przytrzymać je
przez około 3 sekundy - aż zgaśnie wskaźnik konieczności wymiany filtra, co oznacza jego zresetowanie.
Wpisać do etykiety datę wymiany i przykleić etykietę na urządzeniu, zakrywając poprzednią datę wymiany (str. 10).
※1
※2
1.Po wyłączeniu urządzenia należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka.
(Nawet wyłączone urządzenie zużywa nieco prądu.)
2.Opróżnić pojemnik na wodę i tacę i wykonać czynności konserwacyjne.
3.Całkowicie wysuszyć urządzenie w środku. (W innym razie mogłoby dojść do
awarii urządzenia spowodowanej rdzewieniem.)
Zespół filtra nawilżającego suszyć w chłodnym miejscu. (środowisko grzybobójcze)
4.Okryć urządzenie workiem foliowym i przechowywać w suchym miejscu.
(Położenie urządzenia lub jego składowanie poziomo mogłoby spowodować jego awarię.)
Wymiana filtra
Długotrwałe nieużytkowanie KONSERWACJA
1
2
W przypadku użytkowania urządzenia w pomieszczeniu (zwłaszcza hotelowym), w którym są intensywne
zapachy - np. dezodorantu, dymu tytoniowego czy grilla - zapachy te mogą przywierać do filtra. Gdy zdolność
adsorpcyjna filtra zostanie wyczerpana, zapachy będą ponownie wydmuchiwane z powietrzem. W takiej sytuacji
prosimy o wymianę filtra dezodoryzującego, nawet jeżeli nie świeci się jeszcze lampka sygnalizująca taką
konieczność. Poza tym w przypadku częstego użytkowania urządzenia w pomieszczeniu o intensywnych
zapachach należy regularnie otwierać tam okna i wietrzyć pomieszczenie.
Informacja
Strona: 19
20
DODATKOWE INFORMACJE
Warunki wytwarzania cząsteczek nanoe
TM
Cząsteczki nanoeTM
są wytwarzane z użyciem powietrza z pomieszczenia, a więc w zależności od temperatury i
wilgotności mikrocząsteczki nanoeTM
mogą nie być wytwarzane jednakowo.
Temperatura w pomieszczeniu: około 5 °C∼35 °C (temperatura punktu rosy: przynajmniej 2 °C)
Wilgotność względna: około 30%∼85%
Podczas wytwarzania cząsteczek nanoe
TM
wydziela się niewielka ilość ozonu.
. Jednak jego ilość będzie znacznie
niższa niż w środowisku naturalnym - na przykład w lesie - i nie będzie szkodliwa dla ludzi.
Informacja o technologii nanoeTM
W tym celu należy podczas pracy wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przez około 3 sekundy przyciski
i (zgaśnie lampka sygnalizacyjna funkcji nanoe
TM
).
By ponownie włączyć nanoe
TM
, należy wykonać tę samą czynność.
Funkcję nanoeTM
można wyłączyć.
Czujnik może wykrywać zanieczyszczenie powietrza i pokazywać jego poziom na sygnalizatorze czystości.
Urządzenie może automatycznie dostosowywać prędkość wentylatora do stopnia zanieczyszczenia powietrza i
oczyszczać je, optymalizując prędkość - ustawienie „pełna automatyka”, „prędkość automatyczna” i „automatyczne
ustawianie kierunku”.
Informacje na temat detektora zapachów / czujnika zanieczyszczenia
Zakres monitorowania
Detektor
zapachów
Czujnik
zanieczyszczenia
Zapach papierosów, kadzidełek, gotowania,
zwierząt domowych
Kosmetyki, alkohol, spraye itp.
Wilgoć (para wodna), opary oleju
Opary oleju i mgła kondensacyjna
Kurz domowy (pył, martwe roztocza lub ich
odchody, zarodniki pleśni, pyłki itp.)
Dym (papierosowy, z kadzidełek itp.)
Przeciąg przy otwieraniu lub
zamykaniu drzwi lub okien lub
gwałtowne zmiany temperatury
Możliwość wykrywania
Czujnik
Działanie czujnika może być różne dla różnych przepływów powietrza występujących w pomieszczeniu,
jeżeli blisko urządzenia w danym pomieszczeniu umieszczono grzejnik.
Czujnik nie wykrywa bakterii ani wirusów.
Zatrzymać pracę urządzenia, a następnie jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy
przyciski i . (Wskaźniki prędkości wentylatora rotacyjnie się zaświecają.)
Czułość czujnika można regulować. (Ustawieniem fabrycznym jest „średnia czułość”.)
Zwolnić przyciski przy pożądanej czułości.
Średnia czułość
Wysoka czułość
Niska czułość
1
2
Strona: 20
Żaluzja
Panel przedni
21
DODATKOWE INFORMACJE
Informacje dotyczące przepływu powietrza
Żaluzja i panel przedni podczas pracy urządzenia ustawiają się w położeniu najlepszym dla danego rodzaju i
stopnia zanieczyszczeń.
Urządzenie steruje funkcją przepływu powietrza niezależnie, w zależności od rodzaju zanieczyszczenia, by
zoptymalizować skuteczność usuwania zanieczyszczeń.
Zanieczyszczenie powietrza i położenie żaluzji i panelu przedniego.
Automatyczne ustawianie kierunku
Obsługa ręczna
Zapachy i smog Kurz domowy
Powietrze
zanieczyszczone
Powietrze czyste Niebieski
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Zamknięty A
A
B
B
C
B C
C
D
D
Otwarty
do przodu
Otwarty
do góry
Otwarty
do góry
Kierunek zmienny
Kierunek zmienny
Do góry
Do przodu
Wykryto
zapachy i smog
Wykryto zapachy,
smog lub kurz
domowy
Wykryto kurz
domowy
Sygnalizator
czystości
Rysunek
Kierunek
nawiewu z
żaluzji
Kierunek
nawiewu z
panelu przedniego
Cały panel przedni skutecznie absorbuje z powietr-
za zapachy i smog. Jeżeli w pomieszczeniu ktoś
gotuje lub pali, usuwane są zarówno zapachy, jak i
smog. (Rysunek )
Dolna część panelu przedniego absorbuje kurz
domowy - np. pyłki - który łatwo osiada na
podłodze. W sezonie pylenia - zwłaszcza kurz
domowy. (Rysunek )
INNE
INFORMACJE
Kiedy prędkość wentylatora jest ustawiona na wysoką („Hi”), to urządzenie będzie pracować z
otwartym panelem przednim.
Urządzenie będzie pracować z otwartym panelem przednim po 10 minutach pracy.
Informacja
Strona: 21
Automatyczny tryb uśpienia 1
Automatyczny
tryb uśpienia 1
Automatyczny
tryb uśpienia 2
Automatyczny tryb
uśpienia 2
Brak automatycznego
trybu uśpienia
Brak
automatycznego
trybu uśpienia
„Praca w trybie automatycznego uśpienia” może być modyfikowana. (Ustawieniem fabrycznym jest
„automatyczny tryb uśpienia 1”.)
Zwolnić przyciski przy
pożądanej czułości.
Wykrywanie natężenia oświetlenia w pomieszczeniu dzięki czujnikowi światła i automatyczne dostosowywanie
jaskrawości wskaźników na panelu sterowania przednim panelu sygnalizacyjnym oraz prędkości wentylatora.
Podczas snu w pomieszczeniu jest ciemno i wskaźniki zostaną przyciemnione lub wyłączone, a prędkość
wentylatora zostanie zmniejszona.
Informacje o pracy w trybie automatycznego uśpienia
Zatrzymać pracę urządzenia, a następnie jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przyciski
( ) i ( ). (Wskaźniki przepływu powietrza rotacyjnie się zapalają.)
Natężenie oświetlenia w
pomieszczeniu
panel sterowania
Wskaźniki
Przyciemnione Ciemno
przedni panel
sygnalizacyjny
panel sterowania
przedni panel
sygnalizacyjny
panel sterowania
przedni panel
sygnalizacyjny
Tryb
22
DODATKOWE INFORMACJE
Informacje o trybie Econavi
Tryb monitorowania
Tryb uczenia się
Tryb Econavi to tryb pracy automatycznej, w którym urządzenie stosuje „tryb monitorowania” sprawdzający co
godzinę poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Dzięki „trybowi uczenia się”, w którym urządzenie
jest w stanie przewidywać zanieczyszczenie na podstawie czasu pojawiania się zanieczyszczenia każdego dnia.
Automatyczne wstrzymywanie pracy urządzenia po wykryciu czystego powietrza z wcześniejszą eliminacją rozprz-
estrzeniania się zanieczyszczenia, a więc ograniczanie czasu pracy i oszczędność energii.
Urządzenie przestanie pracować po oczyszczeniu powietrza. Po
wstrzymaniu pracy urządzenia przez 55 minut urządzenie będzie
pracowało przez kolejne 5 minut z prędkością wentylatora ustawioną
dla poziomu średniego („Med”) w trybie monitorowania.
Urządzenie rejestruje podczas pracy czas i zanieczyszczenie powietrza i prewencyjnie włącza się 5 minut przed
przewidywanym momentem osiągnięcia określonego poziomu zanieczyszczenia.(Rejestry są aktualizowane
codziennie, jednak dane są tracone po wyjęciu wtyczki zasilania z gniazdka.)
Jeżeli praca urządzenia jest wstrzymana w trybie monitorowania i wykryte
zostanie zanieczyszczenie, to urządzenie włączy się z prędkością
wentylatora odpowiednią dla danego poziomu zanieczyszczenia powietrza.
W przypadku wybrania ustawienia „pełnej automatyki” lub „oczyszczania /
nawilżania powietrza” urządzenie będzie także pracować zgodnie z
poziomem wilgotności w pomieszczeniu nawet wtedy, gdy powietrze w
pomieszczeniu jest czyste.
Jeżeli praca urządzenia została wstrzymana i nikogo nie ma w
pomieszczeniu, to wskaźniki będą wyłączone. Jeżeli ktoś jest w
pomieszczeniu, ale detektor aktywności człowieka nie wykrywa danej
osoby, to wskaźnik też nie będzie się świecił.
1
2 Niski poziom
oświetlenia
Niski poziom
oświetlenia
Niski poziom
oświetlenia
Niski poziom
oświetlenia
Niski poziom
oświetlenia
Oświetlenie
wyłączone
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Informacja
Jeżeli prędkość wentylatora ustawiono
na „wysoką” („Hi”), „średnią” („Med”) lub
„niską” („Lo”), to prędkość wentylatora
nie będzie regulowana automatycznie.
Strona: 22
By wyłączyć wskaźniki podczas pracy
urządzenia, należy jednocześnie nacisnąć i
przytrzymać przez około 3 sekundy przycis-
ki i .
By ponownie włączyć wskaźniki, należy
ponownie wcisnąć przyciski i przytrzymać
przez 3 s.
23
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dlaczego sygnalizator czystości powietrza
nigdy się nie zmienia i panel przedni zawsze
jest otwarty?
Wyłączanie wskaźników na przednim
panelu sygnalizacyjnym.
Dlaczego nadmuchiwane powietrze
podczas nawilżania jest zimne?
Dlaczego zmienia się barwa filtra
nawilżającego?
Dlaczego na ściankach i szybce jest rosa?
Dlaczego podczas nawilżania nie ma pary?
Dlaczego zmniejszył się poziom nawilżenia?
Dlaczego wskaźnik wilgotności wciąż świeci się
na czerwono?
(wskaźnik wilgotności)
Wskaźnik zawsze się świeci.
To urządzenie może w niektórych miejscach
nieprawidłowo wykrywać wilgotność.
Zmienić miejsce ustawienia. (str. 5)
Sygnalizator nawilżania pełni funkcję
jedynie informacyjną
Jego wskazanie czasami może się różnić od
wskazania używanego w domu wilgotnościomierza.
Poziom wilgotności będzie różny dla
różnych temperatur.
Poziom wilgotności może także być
różny dla różnych nawiewów.
Przed zadaniem pytania lub wysłaniem urządzenia do naprawy prosimy o sprawdzenie rzeczy omawianych poniżej.
Podczas pracy w „trybie nawilżania” lub
„automatycznym trybie nawilżania” urządzenie
wydmuchuje powietrze w temperaturze poniżej
temperatury pokojowej, gdyż zawierające wodę
powietrze z filtra nawilżania będzie
absorbowało ciepło z powietrza.
To urządzenie ma jedynie po wykryciu przepływu
powietrza wytwarzać na filtrze nawilżającym
wilgotne powietrze, a nie podgrzewać wodę do
wrzenia, a wiec nie wytwarza ono pary.
Kolor filtra może się zmieniać w zależności od
jakości wody. Nie jest to oznaką
nieprawidłowego działania urządzenia.
Nawet jeśli wilgotność z pomieszczeniu jest
umiarkowana, może dochodzić do osadzania
się rosy na zimnych oknach lub ścianach.
Tego rodzaju problemy często występują, gdy
czułość czujnika jest ustawiona na wysoką /
niską.
Czułość czujnika można regulować.
W porze deszczowej, gdy wilgotność jest wysoka,
lub gdy jest zimno poziom nawilżenia może się
zmieniać w zależności od temperatury i wilgotności
w pomieszczeniu - analogicznie do szybkości
suszenia się prania. Poziom nawilżenia będzie
się zwiększał, gdy jest ciepło i sucho.
Czasem słychać dziwny dźwięk z
otworu nadmuchowego.
Wytwarzaniu cząsteczek nanoe®
towarzyszy
dźwięk. W zależności od miejsca eksploatacji
i trybu pracy urządzenia dźwięk ten może być
głośny lub niesłyszalny, jednak nie jest to
objawem nieprawidłowej pracy urządzenia
Wskaźnik zawsze się świeci.
.
Pomieszczenie jest zbyt duże dla tego urządzenia?
Sprawdzić dopuszczalną wielkość pomieszczenia.
(tylna osłona)
INNE
INFORMACJE
PYT.
1
PYT.
2
Odp.
Odp.
PYT.
5
PYT.
6
PYT.
3
PYT.
4
PYT.
8
PYT.
9
PYT.
7
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Informacja
Strona: 23
24
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czułość czujnika można regulować.
(Ustawieniem fabrycznym jest
„standardowa czułość”.)
Czujnik wyłączony
Wysoka czułość
Standardowa czułość
Detektor
aktywności
człowieka
Zwolnić przyciski przy pożądanej czułości.
Zatrzymać pracę urządzenia, a następnie
jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez
około 3 sekundy przyciski i .
(Wskaźniki oczyszczania / nawilżania powietrza
rotacyjnie się zapalają.)
Wyłączanie detektora aktywności człowieka.
(Zmiana czułości czujnika)
Czy detektor aktywności ludzi jest wyłączony?
Dlaczego wskaźnik aktywności człowieka
zawsze się świeci, nawet gdy ludzie czy
zwierzęta się nie poruszają?
Podczas pracy wskaźniki na przednim
panelu sygnalizacyjnym się nie palą.
W przypadku używania grzejnika
elektrycznego z funkcją obracania się
zmiana temperatury w pomieszczeniu
może powodować automatyczne włączanie
się funkcji nawet wtedy, gdy nikt się nie
porusza.
Detektor aktywności człowieka nie działa
przez 2 minuty od przyłączenia zasilania.
Detektor aktywności człowieka nie będzie
reagował na to, co dzieje się poza
monitorowanym przez detektor obszarem lub
obszarem przysłanianym przez meble.
Detektor aktywności człowieka może nie
działać prawidłowo, gdy temperatura ciała jest
taka sama, jak temperatura otoczenia.
Czy detektor aktywności człowieka jest
zabrudzony?
Do czyszczenia użyć suchego wacika
kosmetycznego.
Monitorowanie natężenia oświetlenia w
pomieszczeniu i automatyczna zmiana jasności
wskaźników przez funkcję „praca w trybie
automatycznego uśpienia”. (str. 22)
Jeżeli praca w trybie monitorowania Econavi
została wstrzymana i detektor aktywności
człowieka nie wykrywa żadnego ruchu, to
wskaźniki zostaną wyłączone. (str. 22)
1
2
PYT.
10
PYT.
12
PYT.
13
PYT.
11
Odp. Odp.
Odp.
Odp.
Strona: 24
25
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku wystąpienia problemu należy go przeanalizować, sprawdzając rzeczy wymienione poniżej.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, prosimy o wyjęcie wtyczki zasilania z gniazdka i skontaktowanie się z
dostawcą w celu zlecenia naprawy.
Sygnalizator czystości
świeci na czerwono nawet
podczas pracy urządzenia.
Sygnalizator czystości
pozostaje niebieski, nawet
gdy powietrze jest
zanieczyszczone.
Wskaźnik może się świecić na czerwono, gdy wokół urządzenia znajduje się
para - np. z łazienki lub urządzeń rozpylających.
Gdy występuje zapylenie.
Czy czujnik zapylenia jest zanieczyszczony? (str. 18)
Nie można zatrzymać
pracy automatycznej
Problem Do sprawdzenia
Jeżeli w ustawieniach wybrano „oczyszczanie powietrza” lub „prędkość
automatyczna”, to urządzenie będzie pracować z niską prędkością także
wtedy, gdy powietrze w pomieszczeniu jest czyste.
W przypadku wybrania ustawienia „pełnej automatyki”, „oczyszczanie /
nawilżania powietrza” lub „automatycznej prędkości” urządzenie będzie
pracować zgodnie z poziomem wilgotności w pomieszczeniu nawet wtedy,
gdy powietrze w pomieszczeniu jest czyste.
Czy czujnik zapylenia jest zanieczyszczony? (str. 18)
Czy zanieczyszczony jest zbiornik, taca lub filtr nawilżający? (str. 16~17)
W przypadku używania ustawienia „oczyszczanie powietrza” prosimy o
wylanie wody z tacy i zbiornika.
Czy woda w zbiorniku jest codziennie wymieniana na świeżą wodę
kranową? (str. 11)
Kiedy pracuje zespół filtra nawilżającego, to czasami może w nim
skapywać woda. Jest to normalne.
Jest to dźwięk kapania wody podczas jej pobierania ze zbiornika.
Jest to normalne.
Po naciśnięciu przycisku , lub z okolicy żaluzji
czasami dobiegają jakieś dźwięki. Jest to normalne
Czy założono 6 zaczepów na filtr podczas montażu ramki z zestawu
filtra nawilżającego? (str. 17)
Czy urządzenie jest ustawione w miejscu, skąd trudno jest usunąć
zanieczyszczone powietrze? (str. 5)
Trudno usunąć
zanieczyszczone powietrze
Z urządzenia dobiegają
jakieś dźwięki
Czy kompozytowy filtr HEPA jest zanieczyszczony? (str. 18)
Oczyścić. Jeżeli problem się powtarza, wymienić filtr na nowy.
Czy kompozytowy filtr HEPA lub filtr nawilżający jest zanieczyszczony? (str. 17~18)
Oczyścić. Jeżeli problem się powtarza, wymienić filtr na nowy.
Wydatek powietrza jest niski
Z urządzenia dochodzi
niemiły zapach
Czy korpus, panel przedni lub kompozytowy filtr HEPA jest
zanieczyszczony? (str. 18)
Oczyścić. Jeżeli problem się powtarza, wymienić filtr na nowy.
(Szkodliwy tlenek węgla wytwarzany podczas palenia papierosów nie może być
usuwany przez to urządzenie)
INNE
INFORMACJE
1
2
3
4
5
6
7
Czy urządzenie było kiedykolwiek używane w pomieszczeniu z
intensywnymi zapachami?
W przypadku użytkowania urządzenia w pomieszczeniu, w którym są
intensywne zapachy, np. dezodorantu, dymu tytoniowego czy grilla,
to konieczne może być częstsze wymienianie filtra.
W przypadku używania urządzenia w takim miejscu zalecamy otwarcie
instalacji wentylacyjnej pomieszczenia lub otwarcie okien, by
jednocześnie wietrzyć pomieszczenie. Jeżeli urządzenie wciąż
wydmuchuje powietrze o intensywnym zapachu, prosimy o wymianę filtra
węglowego dezodoryzującego, nawet jeśli wskaźnik konieczności jego
wymiany jeszcze się nie zaświecił.
Strona: 25
26
Czy filtr nawilżający jest zanieczyszczony? (str. 17)
Czy włożono do urządzenia tacę?
Czy filtr nawilżający jest prawidłowo zamontowany? (str. 17)
Jeżeli filtr nawilżający jest zamontowany nieprawidłowo, to urządzenie
będzie wydawało dziwne dźwięki i nie będzie nawilżało powietrza.
Czy zespół grzybobójczy jest prawidłowo zamontowany? (str. 17)
Urządzenie przestanie nawilżać powietrze po osiągnięciu zadanego
poziomu wilgotności.
(Żaluzja się zamknie, a urządzenie przejdzie w tryb oczekiwania, jeżeli
powietrze w pomieszczeniu jest czyste.)
Po wstrzymaniu pracy urządzenia lub w zimnych pomieszczenia może
występować kondensacja. Jest to normalne.
Czy pomieszczenie jest wentylowane lub czy położono w nim dywan /
wykładzinę dywanową?
Jeżeli podłoga jest przykryta dywanem / wykładziną dywanową, to
czasami zwiększenie wilgotności może być utrudnione ze względu na
sposób wentylacji, i materiał, z którego wykonana jest podłoga i ściany.
Czy pomieszczenie jest zbyt duże dla tego urządzenia (str. 27)?
Problem Do sprawdzenia
Ilość wody w zbiorniku się nie
zmniejsza, a urządzenie nie
nawilża powietrza, jednak
wskaźnik pracy się świeci.
Wilgotność w pomieszczeniu
nie wzrasta
W tacy następuje skraplanie
Nawet gdy w zbiorniku jest
woda, wskaźnik konieczności
dolania wody miga lub świeci
się
Czy włożono do urządzenia tacę?
Czy urządzenie jest pochylone?
Prosimy u ustawienie urządzenia na równym i stabilnym stole lub podłodze.
Urządzenie mogło ulec awarii.
Prosimy o wyjęcie wtyczki zasilania z gniazdka i skontaktowanie się z
dostawcą w celu zlecenia naprawy.
W którymkolwiek z przypadków wymienianych poniżej należy natychmiast skontaktować się
z dostawcą i zlecić naprawę.
Świeci się wskaźnik kontroli i
migają wszystkie wskaźniki
prędkości wentylatora
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Świeci się wskaźnik kontroli
Czy doszło do wstrząśnięcia, pochylenia lub uderzenia urządzenia?
Wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, a następnie ponownie ją
włożyć.
Czy położono na urządzeniu magnes albo jakiś metalowy przedmiot? (str. 5)
Zdjąć ten przedmiot i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, następnie ponownie
ją włożyć.
Czy urządzenie jest przewrócone?
Wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.
Postawić urządzenie. (Zetrzeć rozlaną wodę)
Nie używać urządzenia przez pół dnia.
(Ma to umożliwić całkowite wyschnięcie urządzeniu w przypadku
dostania się wody do jego środka.)
Ponownie przyłączyć urządzenie do źródła zasilania - urządzenie
będzie działało.
13
Wskaźnik konieczności
dolania wody miga lub świeci
się
Czy zbiornik jest napełniony wodą? (str. 9)
Jeżeli powietrze ma być nawilżane, to należy wlać do zbiornika wody.
(str. 11)
1
2
3
4
8
9
Strona: 26
27
WYMIANA ŻALUZJI
Włożyć wydrążoną wypustkę
żaluzji (przedniej) do
prostokątnego otworu.
Lekko ugiąć środek żaluzji
i włożyć drugą stronę do
drugiego otworu.
Tak samo założyć drugą
(tylną) żaluzję.
Montaż żaluzji
Podczas montażu owiewek nie pomylić żaluzji przedniej z tylną.
Obrócić, by stabilnie
osadzić żaluzję
SPECYFIKACJE
※1
※2
F-VXR70G
Wysoki
2,0 m
około 3,5 L
10,2 kg
398 mmx[245 mm+(podstawa:20 mm)]x636 mm (szer. x gł. x wys.)
Średni Niski
230 V~ 50 Hz
Model
Zasilanie
Długość przewodu zasilania
Pojemność zbiornika
Wymiary urządzenia
Waga urządzenia
Ustawienia prędkości wentylatora
Objętość powietrza (m3
/min)
Poziom nawilżania (mL/h)
Zużycie energii (W)
Wydajność - powierzchnia
pomieszczenia (m2
)
Uwaga: To urządzenie nie jest przeznaczone do usuwania takich substancji niebezpiecznych jak tlenek
węgla zawarty w dymie papierosowym.
Tryby pracy Oczyszczanie powietrza Oczyszczanie / nawilżanie
Zużycie energii to około 0,8 W przy wyłączonym urządzeniu.
(Gdy wtyczka zasilania jest włożona do gniazdka.)
Poziom nawilżania z tabeli powyżej został sprawdzony przy wysokiej prędkości urządzenia, w temperaturze
20 °C i wilgotności wynoszącej 30%. Poziom nawilżania może być różny dla różnych temperatur i poziomów
wilgotności w pomieszczeniu.
Jeżeli w zbiorniku jest woda, urządzenie będzie ją zużywało do delikatnego nawilżania.
(Poziom wody w zbiorniku będzie się powoli zmniejszał.)
Wydajność w metrach kwadratowych pomieszczenia jest wyliczona na podstawie JEM1467 i przy
pracy z wysoką prędkością.
Wydajność w metrach kwadratowych pomieszczenia jest wyliczona na podstawie JEM1426 i przy pracy z
wysoką prędkością.
(Japan Electrical Manufacturers’ Association)
52 32
Wysoki Średni Niski
※4
※4
※5
※5
※3
※ 2
※1
※3 ※3 ※3
66 11
6,7
-- -- --
2,7
6
1,1
58 15
6,3 3,1
10
700 400 250
1,9
INNE
INFORMACJE
Wydrążona wypustka
Żaluzja
(przód)
Prostokątny otwór
Żaluzja
(tył)
Wydrążona
wypustka
Prostokątny
otwór
Żaluzja (tylna) ma
żebrowanie pomocnicze
Informacja
(Japan Electrical Manufacturers’ Association)
Strona: 27
WWymienny kompozytowy
filtr HEPA
Wymienny filtr węglowy
dezodoryzujący
Wymienny filtr
nawilżający
Świeci się wskaźnik kontroli i migają wszystkie wskaźniki prędkości wentylatora.
Urządzenie mogło ulec awarii. Prosimy o wyjęcie wtyczki zasilania z gniazdka i skontaktowanie się z dostawcą w
celu zlecenia naprawy.
Kontakt z dostawcą
Panasonic Corporation
Strona internetowa: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2018 P1218-0 VXR7G8954 C
F-ZXRP90Z F-ZXFD70Z F-ZXKE90Z
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Data wydania: 12/2018
Bez ramki filtra i tarczy
filtra
Producent: Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.
2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone, Foshan, Guangdong 528306, Chiny
Upoważniony Przedstawiciel w UE: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Numer części: Numer części: Numer części:

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic F-VXR70G

Zadaj pytanie o Panasonic F-VXR70G

Masz pytanie dotyczące Panasonic F-VXR70G, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic F-VXR70G. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic F-VXR70G tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.