Instrukcja Panasonic F-VXR50G

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic F-VXR50G. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Oczyszczacz powietrza
  • Model/nazwa: F-VXR50G
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , ,

Spis treści

Strona: 0
Nawilżacz i oczyszczacz powietrza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Model
OBSŁUGA
GŁÓWNE ELEMENTY
WYMOGI UMIEJSCOWIENIA I
EKSPLOATACJI
FUNKCJE PRODUKTU
INSTALACJA
KONSERWACJA
DŁUGOTRWAŁE NIEUŻYTKOWANIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY FILTRÓW
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
INFORMACJE
I
INSTALACJA
OBSŁUGA
KONSERWACJA
INNE
INFORMACJE
SPIS TREŚCI
PANEL STEROWANIA / PRZEDNI PANEL
SYGNALIZACYJNY
WYBÓR TRYBU PRACY, BLOKADA
RODZICIELSKA, PROGRAMATOR CZASOWY
WYBÓR PRZEPŁYWU POWIETRZA, PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA, ECONAVI I NAWIEWU
PUNKTOWEGO
...........................................2~5
..............................................................6
..............................................7~8
.....................................................8
.............................................................9~10
............................................................11~13
.......................................................11
................12
............................................................13
..................................................14~17
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE ..................................23
SPECYFIKACJE...........................................................23
DODATKOWE INFORMACJE ...........................18~19
PYTANIA I ODPOWIEDZI.............................................20
...................17
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.........................21~22
...........................16
Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Panasonic.
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania
lub jakimkolwiek czynnościami konserwacyjnymi.
Przed użyciem należy także zapoznać się z rozdziałem „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” (str. 2~5).
Niezastosowanie się do instrukcji obsługi mogłoby prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Produkt objęty jest e-gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl
Produkt jest przeznaczony do użytku tylko w pomieszczeniach
F-VXR50G
Strona: 1
2
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Środki ostrożności powinny być ściśle przestrzegane, by zapobiegać ewentualnym obrażeniom lub uszkodzeniom mienia.
Ten symbol oznacza rzeczy, których
nie wolno robić.
Ten symbol oznacza, że coś musi
być zrobione.
Symbole przedstawiane poniżej różnicują poziomy zagrożenia lub obrażeń, do których mogłoby dojść w
przypadku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją.
Symbole przedstawiane poniżej są używane do sygnalizowania rodzaju udzielanych instrukcji.
(Poniższe symbole to tylko przykłady)
Podczas przemieszczania lub
składowania produktu nie wolno
ciągnąć za kabel zasilania.
(Mogłoby to powodować jego uszkodzenie,
co powodowałoby zagrożenie pożarem lub
porażeniem prądem.)
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta,
serwisanta producenta lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, by nie było żadnych zagrożeń.
Odłączyć zasilanie przed jakimikolwiek czynnościami konserwacyjnymi lub napełnianiem wodą.
Nie dotykać wtyczki zasilania
mokrymi dłońmi.
(Mogłoby to prowadzić do
porażenia prądem.)
Nie stosować chlorowych ani
kwasowych środków czyszczenia.
(Gazy toksyczne wydzielane przez takie
środki mogą szkodzić zdrowiu.)
Nie stosować zasilania innego niż
zasilanie znamionowe (230 V~ 50 Hz).
(Mogłoby to powodować przegrzanie
kabla zasilania prowadzące do pożaru.)
→
Nie wolno produktu demontować ani
modyfikować.
(Mogłoby to prowadzić do nieprawidłowej pracy
urządzenia z możliwością pożaru lub porażenia
prądem.)
Skontaktować się z dostawcą w celu
zlecenia naprawy.
Nie przecinać kabla zasilania, nie modyfikować
go, nie zginać nadmiernie, nie skręcać, nie
ściskać ani nie umieszczać blisko źródeł ciepła,
nie stawiać na nim ciężkich przedmiotów itp.
Nie dopuszczać do uszkodzeń kabla
zasilania lub wtyczki.
(Mogłoby to powodować jego uszkodzenie,
co powodowałoby zagrożenie pożarem lub
porażeniem prądem.)
OSTRZEŻENIE
Nie wkładać palców, przedmiotów
metalowych lub innych przedmiotów
do wlotów/wylotów powietrza oraz do
szczelin wentylacyjnych.
(Wewnętrzne podzespoły mogłyby
powodować obrażenia lub mogłoby dojść
do porażenia prądem.)
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ściśle przestrzegać
Instrukcje czyszczenia i odkamieniania są podane w „konserwacji”, a instrukcje napełniania
(napełnianie wodą) - w części „INSTALACJA”.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych
zdolnościach psychofizycznych lub sensorycznych oraz przez osoby nieposiadające wystarczającego
doświadczenia lub wiedzy, o ile będą nadzorowane lub instruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania
urządzenia, i będą rozumieć ewentualne zagrożenia. Zabrania się dzieciom bawienia się urządzeniem. Bez
właściwego nadzoru, zabrania się dzieciom czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Sytuacje lub zachowania opisywane w tej kolumnie
mogą stanowić zagrożenie poważnymi obrażeniami
lub śmiercią.
Sytuacje lub zachowania opisywane w tej kolumnie
mogą stanowić zagrożenie lekkimi obrażeniami lub
uszkodzeniem mienia.
(Mogłoby to prowadzić do zwarcia
wewnątrz urządzenia, co powodowałoby
zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.)
Nie dopuszczać do
zalania urządzenia.
Strona: 2
3
OSTRZEŻENIE
→
W przypadku nieprawidłowej lub dziwnej
pracy urządzenia należy natychmiast
zaprzestać jego użytkowania i odłączyć
przewód zasilania od gniazdka.
(W innym razie mogłoby dojść do porażenia
prądem, pożaru lub dymienia.)
<Przykłady nieprawidłowej lub dziwnej pracy
urządzenia>
Wyciek.
Urządzenie przestaje pracować przy
poruszaniu przewodem zasilania.
Niesprawność jakichś przełączników.
Automatyczne wyłączenie się lub
przepalenie się bezpiecznika.
Nadmierne nagrzewanie się przewodu
zasilania lub wtyczki.
Zapach spalenizny lub dziwne dźwięki lub
wibracje.
Zauważenie innych dziwnych zjawisk lub
nieprawidłowego działania.
Należy natychmiast zaprzestać użytkowania
urządzenia i odłączyć przewód zasilania oraz
skontaktować się z dostawcą w celu zlecenia
kontroli i naprawy.
Wtyczkę zasilania wkładać do
końca.
(W innym razie mogłoby dojść do
przegrzania przewodu zasilania i pożaru
lub porażenia prądem elektrycznym.)
Nie używać uszkodzonych wtyczek
zasilania ani poluzowanych gniazdek.
Regularnie czyścić wtyczkę zasilania.
Wyjąć wtyczkę zasilania i przetrzeć ją suchą
ściereczką.
(Zbieranie się pyłu na wtyczce zasilania
może powodować jego zawilgocenie,
uszkodzenia izolacji i pożar.)
W przypadku długotrwałego nieużytkowania
urządzenia wyjąć wtyczkę zasilania z
gniazdka.
INFORMACJE
I
INSTALACJA
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ściśle przestrzegać
Strona: 3
4
→
Pilnować czystości urządzenia i
wody w zbiorniku.
W przypadku korzystania z urządzenia
w pomieszczeniu z piecem należy
pomieszczenie dobrze wietrzyć.
(W innym razie mogłoby dojść do zatrucia
tlenkiem węgla.)
(W innym razie urządzenie mogłoby się
wyślizgnąć, prowadząc do obrażeń ciała.)
Przemieszczanie urządzenia.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
zasilania z gniazdka, wyjąć zbiornik i wylać
wodę z tacy.
Nie napierać na urządzenie ani go nie
przewracać.
(W innym razie mogłoby dojść do wylania się
wody i pożaru, porażenia prądem,
zamoczenia mebli itp.)
Nie opierać się o urządzenie ani na
nim nie siadać.
(Mogłoby to prowadzić do przewrócenia
urządzenia i odniesienia obrażeń, mogłaby
się wylać woda i mogłoby dojść do pożaru,
porażenia prądem, zamoczenia mebli itp.)
W domach z dziećmi należy zachowywać
szczególną ostrożność.
Nie umieszczać urządzenia w
miejscach wymienianych poniżej.
Miejsca niestabilne lub pochyłe.
(Mogłoby to prowadzić do przewrócenia
urządzenia i odniesienia obrażeń, mogłaby
się wylać woda i mogłoby dojść do pożaru,
porażenia prądem, zamoczenia mebli itp.)
Miejsca o bardzo wysokiej temperaturze lub
wilgotności lub miejsca, gdzie często jest
używana woda - np. łazienki.
(W innym razie mogłoby dojść do upływu prądu
z możliwością pożaru lub porażenia prądem.)
Miejsca, w których są opary tłuszczu - np.
kuchnie.
(Mogłoby to powodować pękanie urządzenia
lub mogłoby prowadzić do obrażeń.)
Miejsca, w których może dochodzić do
wycieku oleju lub palnych gazów.
(Mogłoby to prowadzić do pożaru
wywołanego zapłonem od urządzenia.)
Miejsca, gdzie powietrze byłoby wydmuchiwane
bezpośrednio na zwierzęta lub rośliny.
(Mogłoby to przeszkadzać zwierzętom i
wysuszać rośliny.)
UWAGA
To urządzenie nie jest w stanie usuwać
tlenku węgla.
W przypadku złego samopoczucia należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Codziennie wymieniać wodę w
zbiorniku. Używać wody z kranu.
Regularnie wykonywać prace
konserwacyjne wewnątrz urządzenia.
(Zanieczyszczenie wnętrza urządzenia
pyłem lub kamieniem może powodować
nieprzyjemny zapach wywoływany
rozwojem pleśni lub różnych gatunków
bakterii, co w przypadku niektórych osób
może być szkodliwe dla zdrowia.)
Podczas przenoszenia urządzenia należy je
trzymać za lewy i prawy uchwyt, nie za
żaluzję ani uchwyt zbiornika.
(W innym razie mogłoby dojść do wylania się
wody i pożaru, porażenia prądem,
zamoczenia mebli itp.)
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ściśle przestrzegać
Strona: 4
5
UWAGA
Nie używać rodzajów wody
wymienianych poniżej.
Wodazdodatkiemśrodkówchemicznych,odświeżaczy
powietrza,alkoholuczyolejkóweterycznych.
(Mogłybyonepowodowaćnieprawidłowąpracę
zbiornikaizamoczeniemebliitp.)
→
Nie czyścić urządzenia benzyną czy
innymi mieszankami lotnych
rozpuszczalników, unikać kontaktu ze
środkami owadobójczymi w sprayu.
(Mogłyby one powodować pękanie urządzenia
lub zwarcia, które mogą stanowić zagrożenie
obrażeniami, pożarem lub porażenie prądem.)
Woda z oczyszczacza wody, woda
zjonizowana o odczynie zasadowym, woda
mineralna i woda studzienna (w której szybko
rozmnaża się pleśń i różne bakterie).
W przypadku złego samopoczucia należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie umieszczać urządzenia blisko
materiałów palnych - np. zapalonych
papierosów, kadzidełek itp.
(Mogłyby one zostać zassane do urządzenia
i spowodować pożar.)
Nie używać zbiornika, który jest
uszkodzony lub przekłuty.
(Mogłoby to prowadzić do wylania się
wody i zamoczenia mebli itp.)
→
Nie używać urządzenia w miejscach,
gdzie są stosowane fumigacyjne
środki owadobójcze do pomieszczeń
zamkniętych.
W przypadku stosowaniu środków owadobójczych
pomieszczenie należy dokładnie wywietrzyć,
zanim włączy się urządzenie.
(Wewnątrz urządzenia mogłyby się osadzać środki
chemiczne, które następnie byłyby wydmuchiwane
przez urządzenie, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia.)
Wodę wylewać po wyjęciu tacy - nie
wylewać wody bezpośrednio z
urządzenia.
(W innym razie mogłoby dojść do pożaru
lub porażenia prądem elektrycznym w
wyniku zwarcia.)
Tacę wyjmować powoli.
(Szybkie wyjęcie tacy mogłoby powodować
wylanie się wody i zamoczenie mebli itp.)
Podczas wyjmowania wtyczki z
gniazdka należy chwytać za wty-
czkę, a nie za przewód.
(Mogłoby to powodować jego uszkodzenie,
co powodowałoby zagrożenie pożarem lub
porażeniem prądem.)
INFORMACJE
I
INSTALACJA
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ściśle przestrzegać
Strona: 5
6
WYMOGI UMIEJSCOWIENIA I EKSPLOATACJI
Umiejscowienie urządzenia może zwiększać jego skuteczność!
Ustawić urządzenie na podłodze, by eliminować pyłki.
Sposób na skuteczniejszą cyrkulację powietrza.
Urządzenie ustawiać tak, by jego lewa i prawa strona oraz góra były w odległości przynajmniej 30 cm od
ścian, mebli, zasłon itp., w innym razie trudno będzie oczyszczać powietrze.
By urządzenie działało skutecznie, z tyłu urządzenia należy zostawić przynajmniej 1 cm wolnego miejsca.
→
Nie umieszczać urządzenia w miejscach wymienianych poniżej.
Miejsca, w których byłoby wystawione na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, naprzeciw wylotu powietrza z klimatyzatora, źródła ciepła itp.
(W innym razie mogłoby dojść do odkształcenia, odbarwienia, zepsucia
się lub awarii urządzenia.)
Blisko takich urządzeń jak odbiorniki telewizyjne lub radiowe.
(W innym razie mogłyby występować zakłócenia obrazu
lub dźwięku.)
Użytkować produkt w odległości przynajmniej 1 m od
takich urządzeń.
Miejsca, gdzie okno lub inne podobne rzeczy
mogłyby przeszkadzać czujnikowi wilgotności.
(W innym razie czujnik wilgotności może
pracować nieprawidłowo.)
→
Nie korzystać z tego samego gniazdka do
zasilania telewizorów, odbiorników radiowych itp.
(W innym razie mogłyby występować
zakłócenia obrazu lub dźwięku.)
W takim przypadku należy przełączyć urządzenie do
innego gniazdka.
W przypadku możliwości spadku temperatury poniżej
zera należy opróżnić pojemnik na wodę i tacę.
(Praca urządzenia w temperaturach poniżej zera
mogłaby spowodować jego awarię.)
Użytkowanie urządzenie w tym samym
miejscu przez dłuższy czas.
Ciągłe korzystanie z urządzenia w tym samym
miejscu może powodować zanieczyszczanie ścian
lub podłogi w tym miejscu. Zalecamy
przemieszczanie urządzenia na czas prac
konserwacyjnych w inne miejsce.
Nie umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów
- np. magnesów czy przedmiotów metalowych.
(Pole magnetyczne mogłoby powodować zakłócenia
pracy wbudowanych magnesów i zapalanie się
lampek kontrolnych lub niesprawność sterowania.)
Pył i pyłki unoszą się zwykle w powietrzu nad podłogą, zalecamy więc
ustawienie urządzenia na podłodze w pokoju.
Zjonizowane powietrze wytwarzane przez urządzenie wbudowane w oczyszczacz powietrza elimunuje
bakterie, wirusy oraz wzrost pleśni w powietrzu i na powierzchniach wnętrza.
Substancje czynne: Wolne rodniki wytwarzane z otaczającego powietrza lub wody.
Środki przeciwgrzybiczne hamują wzrost pleśni w filtrze nawilżającym.
Substancje czynne:Thiabendazole (TBZ) i 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC).
1
2
Oczyszczacz powietrza zawiera opisane poniżej produkty biobójcze.
Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających systemy zbiórki i recyklingu.
Niniejszy symbol umieszczony na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza,
że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z innymi odpadami
domowymi/komunalnymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z
przepisami prawa krajowego.
Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomagasz
oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie
człowieka oraz na stan środowiska naturalnego.
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.
Strona: 6
Technologia nanoeTM
zapewnia sterylizację 1
, eliminowanie alergenów 2
, hamowanie
rozwoju grzybów 3
i aromatyzowanie 4
powietrza, a więc tworzy środowisko
sprzyjające właściwemu nawilżeniu skóry.
7
INFORMACJE
I
INSTALACJA
1
Jednostka prowadząca test: Kitasato Research Center of Environmental Sciences
Metoda badawcza: ekspozycja bezpośrednia i pomiar stężenia zarodników grzybów w przestrzeni
testowej o kubaturze 25 m3
Metoda sterylizacji: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: zarodniki grzybów unoszące się w powietrzu
Wynik testu: eliminacja przynajmniej 99% grzybów w ciągu 4 godzin (test numer 24_0301_1)
<przywieranie bakterii>
<zarodniki grzybów w powietrzu>
Jednostka prowadząca test: Japan Food Research Laboratories
Metoda badawcza: pomiar stężenia bakterii przywierających do materiału w przestrzeni testowej o kubaturze 23 m3
Metoda sterylizacji: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: bakterie przywierające do standardowego materiału
Wynik testu: eliminacja przynajmniej 99% bakterii w ciągu 8 godzin (test numer 13044083003-01)
(Test dla jednego typu jednego gatunku bakterii)
3
4
Cel: pyłki alergenne
Wynik testu: wychwytano przynajmniej 88% alergenów w ciągu 8 godzin (BAA33-130402-F01)
Jednostka prowadząca test: Panasonic Corporation Analysis Center
Metoda badawcza: przeprowadzenie weryfikacji z użyciem 6-etapowego badania intensywności zapachu
w przestrzeni testowej o kubaturze 23 m3
Metoda dezodoryzacji: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: przywieranie zapachu papierosów
Wynik testu: intensywność zapachu spada do 1,2 po 2 godzinach [BAA33-130125-D01]
Jednostka prowadząca test: Japan Food Research Laboratories
Metoda badawcza: pomiar stężenia zarodników grzybów przywierających do materiału w przestrzeni testowej o
kubaturze 23 m3
Metoda sterylizacji: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: przywarte zarodniki grzybów
Wynik testu: potwierdzenie skuteczności po 8 godzinach [numer testu 13044083002-01]
Informacja o technologii nanoeTM
<zarodniki grzybów unoszące się w powietrzu> Wynik 4-godzinnego testu w
przestrzeni zamkniętej o kubaturze 25 m3
, nie w sytuacji faktycznego zastosowania urządzenia.
<przywieranie bakterii> Wynik 8-godzinnego testu w przestrzeni zamkniętej o kubaturze
23 m3
, nie w sytuacji faktycznego zastosowania urządzenia.
nanoeTM
to maleńki jon otoczony cząsteczkami wody dzięki najnowszej technologii.
2 Jednostka prowadząca test: Panasonic Corporation Analysis Center
Metoda badawcza: pomiar stężenia alergenów przywierających do materiału w przestrzeni testowej o
kubaturze 23 m3
metodą ELISA
Metoda wychwytywania: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
To urządzenie nie jest urządzeniem medycznym
Wpływ dezodoryzacji jest różny dla różnych warunków otoczenia (temperatura, wilgotność), czasu pracy,
rodzaju zapachu i materiału.
Jest to wynik weryfikacji urządzenia nanoeTM
, różni się on od weryfikacji dla tego urządzenia.
FUNKCJE PRODUKTU
„Chwytacz dużych cząstek” i „nanoeTM
” zapewniają
nawilżone i czyste powietrze.
Wyposażone w technologię nanoeTM
.
Niski pobór energii w trybie Econavi.
Jeżeli czujnik wykryje zanieczyszczenie powietrza, to panel przedni szeroko
się otworzy i włączy się funkcja „Chwytacza dużych cząstek”.
™
Uwaga: nanoeTM
i znak nanoeTM
są znakami zastrzeżonymi Panasonic Corporation.
Strona: 7
GŁÓWNE ELEMENTY
8
Przód Tył
Panel sterowania
Panel przedni
Przedni panel
sygnalizacyjny
Wlot powietrza
(obie strony)
Wlot powietrza
(przód)
Detektor zapachów
Czujnik wilgotności
Czujnik
zanieczyszczenia
Przewód
zasilania
Wtyczka zasilania
Uchwyt
(lewy i prawy)
Zbiornik
Taca
Pływak (wewnątrz) Zespół grzybobójczy (wewnątrz)
Wziernik
poziomu wody
Żaluzja
Wylot powietrza
(wylot cząsteczek nanoeTM
)
Zespół filtra nawilżającego
FUNKCJE PRODUKTU
Cała powierzchnia podłogi
Całe
pomieszczenie
Usuwane są zapachy i smog
Usuwane są pyłki, roztocza
(martwe roztocza i ich odchody)
oraz inne rodzaje kurzu domowego
Przepływ
powietrza
przy usuwaniu
zapachów
i smogu
Przepływ
kurzu
domowego
Informacje o „Chwytacz dużych cząstek”
Gdy detektor wykryje zanieczyszczenie
powietrza, to panel przedni otwiera się w
sposób i w stopniu dostosowanym do
wykrytego zapylenia tak, by wymuszany
przepływ powietrza optymalnie absorbował
zanieczyszczenia. (str. 19)
Strona: 8
INSTALACJA
9
(1) Zdejmij panel przedni.
(2) Przed zdjęciem filtra podnieść
zaczep (2 rodzaje).
Panel przedni
Filtr węglowy
dezodoryzujący
Ściągnąć dwiema
rękami
Ściągnąć dwiema
rękami
Filtr węglowy dezodoryzujący
(owinięty w czarną siatkę)
Kompozytowy filtr
HEPA
Kompozytowy filtr
HEPA Etykieta
Torebka polietylenowa
Zaczep filtra (opuścić)
Koniecznie przeczytać informacje
podane na stronach 2~6 przed
konfiguracją urządzenia.
Prosimy nie zdejmować czarnej
siatki filtru węglowego
dezodoryzującego.
Przed uruchomieniem
Wpisać na etykiecie
datę pierwszego użycia.
Wyjmij filtr węglowy
dezodoryzujący z
plastikowej torebki.
(3) Wyjmij filtr węglowy
dezodoryzujący z plastikowej
torebki.
(3) Przestawić zaczep
filtra w położenie
dolne, by
unieruchomić filtr.
(4) Zamontować
panel przedni.
Montaż filtrów
Zaczep filtra (podnieść)
INFORMACJE
I
INSTALACJA
(1) Włóż filtr węglowy dezodoryzujący
(nie ma rozróżnienia pomiędzy
stroną wewnętrzną i zewnętrzną,
górną i dolną).
(2) Włóż kompozytowy filtr HEPA
(jest rozróżnienie pomiędzy
stroną wewnętrzną a zewnętrzną).
Przed rozpoczęciem użytkowania
koniecznie założyć panel przedni.
Zamontować filtry
(2 rodzaje) i panel
przedni.
Ustaw filtr czarną
(przednią) stroną do
siebie i włóż go do
wklęsłej części
urządzenia.
Wklęsła
część
urządzenia.
Informacja
Informacja
Wymienny filtr nawilżający
Wymienić co około 10 lat (jeżeli jest
używany 8 godzin dziennie)
Numer części
Filtr wymienny
Data instalacji:
Numer części
Filtr wymienny
Data instalacji:
Wymienny filtr węglowy dezodoryzujący
Wymienić na nowy, kiedy skuteczność
filtra stanie się mniejsza (Wymienić co
około 10 lat).
Wymienny kompozytowy filtr HEPA
Wymienić co około 10 lat
Filtr wymienny
Numer części
Data instalacji:
Tłumaczenie w następujący sposób
Strona: 9
10
INSTALACJA
Wyjąć zbiornik na wodę,
napełnić go i włożyć z
powrotem do urządzenia.
(Nie ma znaczenia, czy
urządzenie pracuje w trybie
„oczyszczanie powietrza”.)
Upewnić się, że kabel zasilania
został odłączony.
(1) Nacisnąć zaczep filtra, wyjąć
zbiornik, a następnie odkręcić
osłonę zbiornika.
Osłona
zbiornika
Zbiornik
Zaczep
(2) Napełnić zbiornik wodą.
Zbiornik może stać na wsporniku stołu
automatycznego obracania.
Wspornik
Znacznik poziomu
napełniania wodą
(3) Szczelnie dokręcić korek wlewu wody.
Przytrzymywać zbiornik, by się nie
przechylał.
(4) Włożyć zbiornik z powrotem do urządzenia.
Obrócić zbiornik i włożyć go do urządzenia
korkiem wlewu do dołu.
Dociskać uchwyt zbiornika
aż do usłyszenia kliknięcia.
(Przed ponownym
przyłączeniem zasilania
należy dokładnie wytrzeć
wtyczkę zasilania i ręce.)
Przy włożeniu wtyczki do
gniazdka detektor zapachów
rejestruje czystość powietrza i
zapamiętuje ten poziom jako
standardowy, zalecamy więc
wkładanie wtyczki do gniazdka,
gdy powietrze jest świeże (tj. gdy
nie ma zapachu papierosów).
(Standardowy poziom zapachu
jest automatycznie przez
detektor aktualizowany zgodnie
ze stopniem czystości w
pomieszczeniu.)
Po naciśnięciu przycisku
sygnalizator czystości
(str. 11) będzie świecił się na
niebiesko lub czerwono, migając
co około 5 sekund.
Włożyć wtczkę
zasilania do
gniazdka.
(Jest ona zwykle chlorowana, więc w
wodzie kranowej różnym bakteriom
trudno jest się rozmnażać.)
Używać tylko wody kranowej.
Nie używać rodzajów wody
wymienianych poniżej.
Woda z oczyszczacza wody, woda
zjonizowana o odczynie zasadowym,
woda mineralna i woda studzienna
(w której szybko rozmnaża się pleśń
i różne bakterie).
Jeżeli jest konieczność użycia wody
studziennej (pitnej), to prosimy o
częstsze serwisowanie i czyszczenie
tacy, zespołu filtra nawilżacza i
zespołu grzybobójczego.
Zbiornik wody wystarcza na około
4,6 godz. (Pod warunkiem, że
temperatura w pomieszczeniu
wynosi 20 °C, a wilgotność - 30% i
że urządzenie pracuje z wysoką
prędkością.)
Napełnianie zbiornika wodą Zasilanie
W przypadku złego samopoczucia należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Woda w temperaturze powyżej 40 °C lub
woda z dodatkiem środków czystości.
(Mogłoby to spowodować odkształcenie
zbiornika.)
Woda z dodatkiem środków
chemicznych, odświeżaczy powietrza,
alkoholu czy olejków eterycznych.
(Mogłyby one powodować
nieprawidłową pracę zbiornika i
zamoczenie mebli itp.)
Informacja
Strona: 10
11
OBSŁUGA
Panel sterowania
Funkcję nanoeTM
można wyłączyć.
Należy podczas pracy urządzenia jednocześnie nacisnąć i
przytrzymać przez około 3 sekundy przyciski i .
(Wskaźnik nanoeTM
zgaśnie)
By ponownie włączyć wytwarzanie cząsteczek, należy znowu
wcisnąć przyciski i przytrzymać przez około 3 sekundy.
(Wskaźnik nanoeTM
się zaświeci)
Wskaźnik zapala się we wszystkich trybach pracy.
Niska wilgotność
(świeci się czerwona lampka)
Wysoka wilgotność
(świeci się czerwona lampka)
Odpowiednia wilgotność
(świeci się zielona lampka)
Przedni panel sygnalizacyjny
Wskaźnik napełnienia zbiornika wody
Kiedy wskaźnik napełnienia zbiornika wody
miga lub świeci stale oznacza to, że należy
uzupełnić zbiornik wody.
Jeśli wymagane nawilżanie, należy dolać wody
(str. 10).
Po dolaniu wody, wskaźnik napełnienia zbiornika
wody zgaśnie, a urządzenie zostanie
zrestartowany w celu nawilżania automatycznie.
Wskaźnik konieczności wymiany filtra
Świeci się wskaźnik kontroli (str. 22)
Wykrywanie natężenia światła w pomieszczeniu
(czujnik światła)
Wskaźnik nanoeTM
sygnalizuje wytwarzanie
cząsteczek nanoeTM
Jeżeli świeci się ten wskaźnik, to oznacza to,
że należy wymienić kompozytowy filtr HEPA
i filtr węglowy dezodoryzujący. (str. 17)
Czujnik wykrywa zanieczyszczenie powietrza i je wyświetla
(na wskaźniku)
Czułość czujnika można zmieniać. (str. 20, Pyt. 8)
OBSŁUGA
Przycisk /
wskaźnik
Econavi
Przycisk /
wskaźnik
blokady
rodzicielskiej
Wskaźnik Econavi
Wskaźnik konieczności
wymiany filtra
Wskaźnik napełnienia
zbiornika wody Wskaźnik kontroli
Przycisk /
wskaźnik
programatora
czasowego
Przycisk /
wskaźnik
prędkości
wentylatora
Przycisk /
wskaźnik
przepływu
powietrza
Przycisk /
wskaźnik
nawiewu
punktowego
Przycisk
włączania /
wyłączania
Czujnik światła
Wskaźnik
nanoeTM
Sygnalizator czystości pokazuje poziom zanieczyszczenia
powietrza
(Niebieski) czyste
(Czerwony, mały) nieco zanieczyszczone
(Czerwony, duży) zanieczyszczone
Sygnalizator wilgotności pokazuje wilgotność
Urządzenie wykrywa natężenie oświetlenia dzięki czujnikowi
światła i automatycznie dostosowuje jaskrawość wskaźników na
panelu sterowania i z przodu urządzenia oraz prędkość
wentylatora. Po pójściu do łóżka w pomieszczeniu jest ciemno i
urządzenie przechodzi w „automatyczny tryb uśpienia”. (str. 18)
(Jeżeli prędkość wentylatora ustawiono na wysoką” („Hi”),
„średnią” („Med”) lub „niską”(„Lo”), to prędkość wentylatora
nie będzie regulowana automatycznie.)
Nie przestawiać ręcznie panelu przedniego ani żaluzji.
(Mogłoby to spowodować zmianę kąta nawiewu i zakresu działania)
Jeżeli ich ustawienie zostało zmienione, to należy natychmiast
wyłączyć urządzenie.
(Urządzenie przywróci ich normalne ustawienie po ponownym
włączeniu.)
Przycisk / wskaźnik
oczyszczania /
nawilżania
powietrza
Wskaźnik
wilgotności
Strona: 11
Ustawianie przepływu powietrza i prędkości wentylatora
12
OBSŁUGA
Włączyć urządzenie.
Wybrać tryb pracy
Wstrzymywanie pracy
Wybrać jeden z trzech trybów „oczyszczania · nawilżania”
Pełny tryb
automatyczny
Oczyszczanie powietrza
Oczyszczanie/
nawilżanie
Praca automatyczna
Oczyszczanie powietrza※
Jeżeli nie ma wody, to urządzenie przełączy
się w tryb oczyszczania powietrza.
Wytwarzanie cząsteczek nanoeTM
.
Wytwarzanie cząsteczek nanoeTM
.
Wytwarzanie cząsteczek nanoeTM
.
Ustawianie przepływu powietrza i prędkości wentylatora
Zmniejszanie rachunków za prąd
Zmniejszanie rachunków za prąd
Zmniejszanie rachunków za prąd
Informacje szczegółowe dotyczące przepływu powietrza i
prędkości wentylatora i trybu Econavi są podane na następnej stronie.
Urządzenie będzie automatycznie oczyszczać
powietrze i optymalizować jego wilgotność
zgodnie ze stopniem jego zanieczyszczenia
i wilgotności. Przepływ powietrza i prędkość
wentylatora jest sterowana automatycznie.
(Nie można ich zmieniać ręcznie.)
Woda nie jest potrzebna.
Jeżeli w urządzeniu są resztki wody, to będzie
ono lekko nawilżać powietrze.
(Poziom wody w zbiorniku będzie się powoli zmniejszał.)
Jeżeli nawilżanie jest niepożądane, należy
opróżnić zbiornik na wodę i tacę.
Jednoczesne oczyszczanie i nawilżanie
powietrza
Urządzenie nie może pracować bez wody.
Blokada rodzicielska Programator czasowy
(Wskaźnik świeci
się ciągle)
(Wskaźnik się
świeci)
(długie wciśnięcie - 3 s)
Należy ponownie wcisnąć przycisk i przytrzymać go
przez 3 s. (Wskaźnik się nie świeci)
Uniemożliwia dzieciom bawienie się
przyciskami. W tym ustawieniu
naciśnięcie dowolnego przycisku za
wyjatkiem , urządzenie
wyda dźwięk „BI-BI”, i nie będzie
można urządzenia obłsugiwać.
Wcisnąć ten przycisk kilkukrotnie, aż zgaśnie wskaźnik
2 godz., 4 godz. (aż wszystkie wskaźniki uśpienia zgasną).
Wyłączenie tej funkcji
Wyłączanie tej funkcji
PIP-PIP!
PIP!
PIP!
Nacisnąć ten przycisk, by włączyć tryb
programatora czasowego: wyłączenie za 2
godziny, wyłączenie za 4 godziny lub tryb
uśpienia (przez 8 godz.). W trybie uśpienia (8
godz.) wskaźniki przednie i wskaźnik prędkości
wentylatora są wyłączone.Wskaźniki pracy na
górze są przyciemniane, a urządzenie zaczyna
pracować z niską prędkością.
Strona: 12
(Przyciskiem można także anulować ustawienia
„oczyszczania powietrza” i „oczyszczania / nawilżania”.
Nacisnąć przycisk - włączy się „tryb Econavi”.
„Tryb Econavi” to tryb energooszczędnej pracy automatycznej
będący połączeniem „trybu monitorowania” i „trybu uczenia się”.
prędkość wentylatora jest sterowana automatycznie. (str. 19)
Po pójściu do łóżka w pomieszczeniu jest ciemno , urządzenie
przechodzi w "automatyczny tryb uśpienia". Wentylator pracuje
ze zmniejszoną prędkością.
13
OBSŁUGA
Oczyszczanie lub nawilżanie powietrza ze
średnią prędkością.
Cicha praca przy niskiej prędkości, wolne
oczyszczanie lub nawilżanie powietrza.
Nacisnąć przycisk ponownie (wskaźnik gaśnie).
OPERATION
Zmiana przepływu powietrza i prędkości wentylatora
Zmiana przepływu powietrza w zależności od rodzaju zanieczyszczenia.
Praca w trybie Econavi
Przechodzenie do trybu nadmuchu punktowego
Praca z określoną prędkością wentylatora.
Zmniejszanie rachunków za prąd
Wyłączanie tej funkcji
Wychodzenie z trybu „nadmuchu punktowego”
Urządzenie będzie w różny sposób zasysać i wydmuchiwać
powietrze przez panel przedni i żaluzję. (str. 20)
Funkcje „odpylanie” i „usuwanie zapachów”
będą przełączane automatycznie.
"Odpylanie". Substancje, na które występuje
nadwrażliwość - np. pyłki - będą usuwane.
Usuwanie zapachów i dymu papierosowego.
Prędkość wentylatora będzie zmieniana
automatycznie.
Przyśpieszone nawilżanie. Pyłki i kurz z
powietrza są szybko usuwane.
(Wskaźnik świeci się ciągle)
(Wskaźnik świeci się ciągle)
(Wskaźnik świeci się ciągle)
(Wskaźnik świeci się ciągle)
Przełączać, naciskając przycisk.
Przełączać, naciskając przycisk.
Przełączać, naciskając
przycisk.
Nadmuch w trybie
„rozpraszania”.
Nadmuch w trybie
„punktowym”.
Nacisnąć przycisk lub
Zmiana przepływu
powietrza
Zmiana prędkości
wentylatora
OBSŁUGA
PIP-PIP!
PIP-PIP!
PIP!
PIP!
PIP!
PIP-PIP!
PIP!
PIP!
PIP!
Nie możana przełączać urządzenia z
trybu 「nadmuchu punktowego」 do
trybu 「Econavi」.
Informacja
Strona: 13
14
Przed czyszczeniem urządzenia upewnić
się, że kabel zasilania został odłączony.
OSTRZEŻENIE
(W innym razie urządzenie może wciąż pracować,
co stwarza zagrożenie porażeniem prądem lub
odniesieniem obrażeń.)
KONSERWACJA
Wylać wodę z tacy po jej wyjęciu, nie
wylewać wody bezpośrednio z
urządzenia.
UWAGA
(W innym razie mogłoby dojść do pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym w wyniku
zwarcia.)
Wybielacza tlenowego
można używać jedynie do
filtra nawilżającego.
Nie używać środków czyszczących
wymienianych z prawej strony.
W przypadku korzystania
ze ściereczki nasączonej
środkiem chemicznym należy
dokładnie przestrzegać instrukcji.
Filtr węglowy
dezodoryzujący
Kompozytowy filtr
HEPA
Czujnik
zanieczyszczenia
Panel przedni
Wałek (z tyłu):
gruby
Pływak
Zespół
grzybobójczy
Wałek: cienki
Gniazdo wałka
cienkiego
Gniazdo wałka grubego
Wyjąć zbiornik i powoli
wyciągnąć tacę.
Na filtrze jest wałek gruby i
wałek cienki.
Podczas wkładania tacy na
wodę należy zachować
ostrożność.
Informacja
Przetrzeć urządzenie i panel przedni mocno
wykręconą, miękką ściereczką.
Nie przecierać szorstką ściereczką ani nie trzeć
zbyt mocno. Mogłoby to uszkodzić powierzchnię.
Przetrzeć wtyczkę zasilania suchą ściereczką.
Nie używać urządzenia z wyjętym kompozytowym
filtrem HEPA. (Do podzespołów wewnętrznych
urządzenia zostałby zassany pył, co mogłoby
spowodować awarię produktu. Kompozytowy filtr
HEPA nie będzie działał po wyjęciu.)
Nie używać urządzenia z wyjętym filtrem
węglowym dezodoryzującym. (Filtr dezodoryzujący
nie będzie działał po wyjęciu.)
Podczas czyszczenia nie zostawiać żadnych
części bez nadzoru (pozostawienie części bez
nadzoru może być przyczyną potknięcia się o nie
lub ich uszkodzenia).
Zmywacze
Zasadowe
środki
czyszczące
Rozcieńczalniki
Wybielacze
Alkohole,
benzyna
Strona: 14
(Sposób montażu i demontażu str. 9)
15
KONSERWACJA
Filtr węglowy dezodoryzujący
Jeżeli wokół filtra dezodoryzującego zbierze się
kurz, to należy go usunąć - np. odkurzaczem.
Nie myć filtra wodą.
mniej więcej co 3 miesiące
KONSERWACJA
Kompozytowy filtr HEPA
mniej więcej co 2 tygodnie
Oczyścić czarną stronę (przednią) - np.
odkurzaczem
Nie myć filtra wodą.
Nie naciskać zbyt mocno, gdyż filtr można
uszkodzić.
Biała (tylna) strona nie wymaga żadnych czynności
konserwacyjnych.
Odkurzać z założoną na
odkurzacz szczotką lub
końcówką szczelinową
Ułożyć na gazecie lub czymś
podobnym, by nie zakurzyć
podłogi.
Zetrzeć zanieczyszczenia z soczewki suchym
wacikiem kosmetycznym.
Czujnik zanieczyszczenia
Regularnie przecierać soczewkę.
(Czujnik może nie pracować prawidłowo po
zabrudzeniu wilgocią i dymem papierosowym.)
Nie wkładać wacika kosmetycznego nigdzie
indziej niż do soczewki.
Przed wykonaniem tej czynności upewnić się, że
wtyczka zasilania została wyjęta z gniazdka.
Jeśli miejsce nie jest dobrze widoczne, należy je
doświetlić.
Zdjąć z czujnika
zanieczyszczenia
zewnętrzną osłonę.
Przetrzeć soczewkę suchym
wacikiem kosmetycznym, jak
to pokazano na rysunku.
Soczewka (górny lewy róg)
Suchy wacik kosmetyczny
Zbiornik <codziennie>
Umyć w wodzie
Plamy z osadu
Plamy z osadu zetrzeć miękką
ściereczką zwilżoną ciepłą woda
lub wodą lub wodą z obojętnym
środkiem czyszczącym do użytku
kuchennego.
Niepotrzebne żadne czynności konserwacyjne
Strona: 15
16
KONSERWACJA
(mniej więcej raz na miesiąc 1)
Zespół
grzybobójczy
Taca
Zespół grzybobójczy
(mniej więcej raz na miesiąc 1)
Włożyć do roztworu obojętnego środka
czyszczącego do użytku kuchennego i umyć,
a następnie opłukać.
Moczyć w ciepłym roztworze
obojętnego środka
czyszczącego do użytku
kuchennego przez około
30 minut, następnie przepłukać
2~3 razy czystą wodą.
Nie szorować szczoteczką ani
nie rozbierać.
Podczas montażu trzymać poziomo,
włożyć we wklęsłą część tacy.
Działanie zespołu grzybobójczego
Powstrzymywanie rozwoju bakterii pleśniowych
dzięki środkowi grzybobójczemu.
Organ wykonujący badanie:
Boken Quality Evaluation Institute
Metoda badawcza: Montaż zespołu
grzybobójczego w tacy i weryfikacja skuteczności
metody w zwalczaniu bakterii pleśniowych
(metoda Halo)
Wynik testu: Bardzo skuteczne zapobieganie
rozwojowi bakterii pleśniowych.
W zespole grzybobójczym może znajdować się
proszek. To normalne zjawisko, a nie problem
z użytkowaniem.
Ilość środka grzybobójczego będzie malała
podczas użytkowania. To nie jest problem ze
środkiem grzybobójczym.
Nie używać urządzenia z wyjętym filtrem nawilżającym. (Filtr nawilżający nie będzie działał po wyjęciu.)
Nie używać urządzenia z wyjętym zespołem grzybobójczym. (Zespół grzybobójczy nie będzie działał po wyjęciu.)
Taca
Umyć w wodzie
Wyjąć zespół grzybobójczy
Plamy z osadu zetrzeć miękką ściereczką zwilżoną
ciepłą woda lub wodą lub wodą z obojętnym
środkiem czyszczącym do użytku kuchennego.
Zetrzeć zanieczyszczenia pałeczką higieniczną lub
szczoteczką do zębów.
Nie wyjmować pływaka (styropianowego).
Plamy z osadu
Długotrwałe nieużytkowanie
Wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.
(Nawet wyłączone urządzenie zużywa nieco prądu.)
Opróżnić pojemnik na wodę i tacę i wykonać
czynności konserwacyjne.
Całkowicie wysuszyć wnętrze urządzenia. (W innym
razie mogłoby dojść do awarii urządzenia
spowodowanej rdzewieniem.)
Zespół filtra nawilżającego suszyć w chłodnym miejscu.
(środowisko grzybobójcze)
Okryć urządzenie workiem foliowym i przechowywać
w miejscu o niskiej wilgotności. (Przechowywanie w
położeniu poziomym, a następnie odwrócenie
mogłoby spowodować awarię.)
Informacja
Informacja
Środek grzybobójczy ma specyficzny zapach,
jednak nie jest szkodliwy dla ludzi.
Strona: 16
17
Kompozytowy filtr
HEPA
KONSERWACJA
KONSERWACJA
(mniejwięcejraznamiesiąc 1)
Filtr nawilżający
Umyć ramkę i wieko filtra wodą.
Plamy z osadu
Naciskając, umyć filtr w ciepłej wodzie (do 40 °C).
Nie szorować szczoteczką ani nie myć w pralce.
Nie suszyć z użyciem suszarki. (Mogłoby to powodować jego skurczenie się.)
Filtr nawilżający nie może wystawać poza ramkę filtra ani być pomięty.
(Mogłoby to zmniejszyć ilość nawilżania.)
Można używać tylko obojętnego środka czyszczącego lub kwasku cytrynowego.
Użycie zasadowego środka czyszczącego lub podobnego detergentu mogłoby
spowodować odkształcenie elementu i spadek wydajności urządzenia.
Włożyć filtr nawilżający do ramki filtra. (Nie ma rozróżnienia na stronę wewnętrzną
i zewnętrzną filtra nawilżającego.)
Jeżeli plamy z osadu trudno się zmywają, to należy silnie zabrudzony filtr włożyć na około
30 minut do ciepłej wody z dodatkiem obojętnego środka czyszczącego do użytku kuchennego
lub roztworu kwasku cytrynowego, następnie go wyszorować i wypłukać 2~3 razy w czystej wodzie.
Proporcje roztworu kwasku cytrynowego: 20 g kwasku na 3 L wody.
Zaczep (6 miejsc)
Zaczep
(6 miejsc)
Ramka filtra
Ramka filtra
Ramka filtra
Tarcza filtra
Tarcza filtra
Tarcza filtra
Filtr nawilżający
Trójkątna wypustka
Zespół filtra nawilżającego
Demontaż
Zdjąć sześć zaczepów z ramki filtra.
Mycie
Ponowny montaż
Nałożyć tarczę filtra na sześć zaczepów, pilnując, by zaczepy były
naprzeciw zagłębień na ramce.
(Trójkątne wypustki pasują do wgłębień w osłonie.)
Stopień zabrudzenia zależy od jakości używanej wody, więc prace konserwacyjne mogą być wymagane przed
upływem miesiąca od ostatniego czyszczenia, jeżeli zbiornik nieprzyjemnie pachnie lub woda ze zbiornika jest
pobierana przy niskiej prędkości pracy urządzenia.
Częstotliwość wymiany filtrów
(Wyposażenie
opcjonalne: str. 23)
Filtr nawilżający
Potrzeba wymiany filtra jest sygnalizowana
dla wypalania sześciu papierosów dziennie.
(Japan Electrical Manufacturer’s
Association JEM1467)
Warunki
Warunki
Gdy zaświeci się wskaźnik
konieczności wymiany filtra.
(Mniej więcej co 10 lat)
Mniej więcej co 10 lat※3 Urządzenie pracuje przez 8 godzin dziennie (zgodnie z testem
przeprowadzonym przez firmę)
Może się okazać, że filtr należy wymieniać częściej - jest to zależne od miejsca i sposobu użytkowania urządzenia.
(Na przykład w miejscach, gdzie często się pali.) Filtr należy wymienić, gdy już jest niewydajny.
Po wymianie nacisnąć jednocześnie przyciski i i przytrzymać je przez 3 sekundy - aż zgaśnie wskaźnik konieczności
wymiany filtra, co oznacza jego zresetowanie. Następnie należy wpisać datę założenia filtra na etykiecie i przykleić ją z tyłu urządzenia.
Informacje ogólne dotyczące wymiany
Informacje ogólne dotyczące wymiany
Filtr węglowy
dezodoryzujący
※2
※3 Żywotność filtra nawilżającego może zależeć od jakości wody. Wymienić natychmiast w którymkolwiek z
poniższych przypadków.
Po wymianie należy wpisać datę montażu filtra na etykiecie i przykleić ją z tyłu urządzenia.
Zużyte filtry należy utylizować jako odpad niepalny. Przy wymianie filtra nawilżającego nie wyrzucać ramki filtra ani
tarczy filtra.
Ilość wody w zbiorniku się nie
zmniejsza.
Po czynnościach konserwacyjnych nie znikł
nieprzyjemny zapach.
IFiltr jest poważnie
uszkodzony.
Zużyte filtry należy utylizować jako odpad niepalny.
W przypadku użytkowania urządzenia w pomieszczeniu (zwłaszcza hotelowym), w którym są
intensywne zapachy - np. dezodorantu, dymu tytoniowego czy grilla - zapachy te mogą przywierać do filtra.
Gdy zdolność adsorpcyjna filtra zostanie wyczerpana,
W takiej sytuacji prosimy o wymianę filtra węglowego dezodoryzującego, nawet jeżeli nie świeci się jeszcze lampka
sygnalizująca taką konieczność. Poza tym w przypadku częstego użytkowania urządzenia w pomieszczeniu o
intensywnych zapachach należy regularnie otwierać tam okna i wietrzyć pomieszczenie.
zapachy będą ponownie wydmuchiwane z powietrzem.
Strona: 17
Wstrzymać pracę i jednocześnie nacisnąć i
przytrzymać przyciski i .
(Wskaźniki przepływu powietrza kolejno się zapalają.)
18
DODATKOWE INFORMACJE
Temperatura w pomieszczeniu: około 5 °C∼35 °C (temperatura punktu rosy: przynajmniej 2 °C)
Wilgotność względna: około 30%∼85%
Środowisko wytwarzania cząsteczek Podczas wytwarzania cząsteczek nanoeTM
wydziela się niewielka ilość ozonu.
Informacja o technologii nanoeTM
Warunki wytwarzania cząsteczek
Podczas wytwarzania jonów nanoeTM
wydziela się
niewielka ilość ozonu. Jednak ilość ta będzie
porównywalna do zwykłego poziomu ozonu w
środowisku naturalnym lub lesie i nie będzie
szkodliwa dla ludzi.
Cząsteczki nanoeTM
są wytwarzane z użyciem
powietrza z pomieszczenia, a więc w zależności od t
emperatury i wilgotności może się zdarzyć, że
cząsteczki nanoeTM
nie będą być wytwarzane stabilnie.
Praca w trybie automatycznego uśpienia
Urządzenie wykrywa natężenie oświetlenia dzięki czujnikowi światła i automatycznie dostosowuje jaskrawość
wskaźników na panelu sterowania i z przodu urządzenia oraz prędkość wentylatora
Zwolnić przyciski w momencie osiągnięcia
pożądanego ustawienia.
(Podczas pierwszego użycia domyślnym ustawieniem jest „Automatyczny tryb uśpienia 1”)
Automatyczny tryb uśpienia 1
Automatyczny tryb uśpienia 2
Brak automatycznego trybu uśpienia
Jeżeli prędkość wentylatora ustawiono na „wysoką” („Hi”), „średnią” („Med”) lub „niską” („Lo”), to prędkość
wentylatora nie będzie regulowana automatycznie.
Jasność sygnalizatora przedniego podczas „pracy w
trybie automatycznego uśpienia” można zmieniać.
Automatyczny
tryb uśpienia 1
Automatyczny
tryb uśpienia 2
Brak
automatycznego
trybu uśpienia
Natężenie oświetlenia w pomieszczeniu
panel sterowania
Wskaźniki
Przyciemnione Ciemno
przedni panel
sygnalizacyjny
panel sterowania
przedni panel
sygnalizacyjny
panel sterowania
przedni panel
sygnalizacyjny
Tryb
Niski poziom
oświetlenia
Niski poziom
oświetlenia
Niski poziom
oświetlenia
Niski poziom
oświetlenia
Niski poziom
oświetlenia
Oświetlenie
wyłączone
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Strona: 18
19
DODATKOWE INFORMACJE
INNE
INFORMACJE
Funkcje detektora zapachów / czujnika zanieczyszczenia
Czujnik może wykrywać zanieczyszczenie powietrza i pokazywać jego poziom na sygnalizatorze czystości. W
trybach automatycznych [Auto Dir] i [ Auto Vol.], optymalny przepływ powietrza oraz prędkość wentylatora będą
wybrane w zależności od typu zanieczyszczenia.
Działanie czujnika może być różne dla różnej cyrkulacji powietrza występującej w pomieszczeniu, jeżeli blisko
urządzenia w danym pomieszczeniu umieszczono grzejnik.
Detektor
zapachów
Typ
Czujnik
zanieczyszczenia
Zakres monitorowania Możliwość wykrywania
Zapach papierosów, kadzidełek, gotowania i zwierząt
domowych
Kosmetyki, alkohole, spraye itp.
Wilgoć (para wodna), opary oleju
Gwałtowne zmiany temperatury - np. przy
otwarciu lub zamknięciu drzwi.
Opary oleju i mgła kondensacyjna
Rodzaj przepływu powietrza
Żaluzja i panel przedni podczas pracy urządzenia ustawiają się w położeniu najlepszym dla danego rodzaju i
stopnia zanieczyszczeń.
Autom.
Kurz domowy (pył, martwe roztocza lub ich odchody,
zarodniki pleśni, pyłki itp.)
Dym (papierosowy, z kadzidełek itp.)
Urządzenie steruje funkcją przepływu powietrza niezależnie,
w zależności od rodzaju zanieczyszczenia, by
zoptymalizować skuteczność usuwania zanieczyszczeń.
Zanieczyszczenie powietrza i położenie żaluzji i p
anelu przedniego.
Obsługa ręczna
Powietrze
zanieczyszczone
Sygnalizator
czystości
Kierunek nawiewu
z żaluzji
Kierunek nawiewu
z panelu przedniego
Rysunek
Powietrze czyste
Wykryto zapachy
i smog
Wykryto kurz
domowy
Wykryto zapachy,
dym lub kurz
domowy
Niebieski
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Kierunek zmienny
Do góry
Do przodu
Kierunek zmienny
Zamknięty
Otwarty do
przodu
Otwarty do
góry
Otwarty
do góry
Zapachy i dym Kurz domowy
Cały panel przedni skutecznie
absorbuje z powietrza
zapachy i dym. Jeżeli w
pomieszczeniu ktoś gotuje l
ub pali, usuwane są zarówno
zapachy, jak i dym.
(Rysunek )
Dolna część panelu przedniego
absorbuje kurz domowy
- np. pyłki - który łatwo osiada
na podłodze. W sezonie
pylenia - zwłaszcza kurz
domowy.
(Rysune )
Kiedy prędkość wentylatora jest ustawiona na poziom wysoki („Hi”),
to urządzenie będzie pracować z otwartym panelem przednim.
Urządzenie będzie pracować z otwartym panelem
przednim po 10 minutach pracy.
Praca w trybie Econavi
Jest to tryb pracy automatycznej, w którym urządzenie stosuje „tryb monitorowania” sprawdzający co godzinę poziom zanie
czyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Dzięki „trybowi uczenia się”, w którym urządzenie jest w stanie przewidywać zanie
czyszczenie na podstawie czasu pojawiania się zanieczyszczenia każdego dnia.Umożliwia on oszczędzanie energii
poprzez automatyczne wstrzymywanie pracy, gdy powietrze jest czyste. Jednocześnie urządzenie będzie reagować z
wyprzedzeniem i zapobiegać rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia powietrza, skracając w ten sposób czas pracy.
Tryb monitorowania
Urządzenie przestanie pracować po oczyszczeniu powietrza.
Po wstrzymaniu pracy urządzenia przez 50 minut urządzenie będzie pracowało przez kolejne 10
minut z prędkością wentylatora ustawioną dla poziomu średniego („Med”) w trybie monitorowania.
Jeżeli praca urządzenia jest wstrzymana w trybie monitorowania i wykryte zostanie zapylenie,
to urządzenie włączy się z prędkością wentylatora odpowiednią dla danego poziomu
zanieczyszczenia powietrza.
Jeżeli wybrano „pełną automatykę” lub „oczyszczanie / nawilżanie powietrza”, to urządzenie będzie
także pracować zgodnie z poziomem wilgotności w pomieszczeniu nawet wtedy, gdy powietrze w
pomieszczeniu jest czyste.
Tryb uczenia się
Urządzenie rejestruje podczas pracy „czas i zanieczyszczenie powietrza” i prewencyjnie włącza się 5
minut przed przewidywanym momentem osiągnięcia określonego poziomu zanieczyszczenia.
(Rejestry są aktualizowane codziennie, jednak dane są tracone po wyjęciu wtyczki zasilania z gniazdka.)
Żaluzja
Panel przedni
Strona: 19
20
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Przed zadaniem pytania lub wysłaniem urządzenia do naprawy
prosimy o sprawdzenie rzeczy omawianych poniżej.
Dlaczego nadmuchiwane powietrze podczas
nawilżania jest zimne?
Dlaczego podczas nawilżania nie ma pary?
Dlaczego zmniejszył się poziom nawilżenia?
Dlaczego sygnalizator wilgotności jest wciąż
czerwony?
Wskaźnik zawsze się świeci.
Wskaźnik zawsze się świeci.
To urządzenie może w niektórych miejscach
użytkowania nieprawidłowo wykrywać wilgotność.
Zmienić miejsce użytkowania. (str. 6)
(wskaźnik
wilgotności)
Czy pomieszczenie jest zbyt duże dla tego urządzenia?
Sprawdzić dopuszczalną wielkość
pomieszczenia. (str. 23)
Dlaczego z otworu nadmuchowego dobiega
dziwny dźwięk?
Dlaczego zmienia się kolor filtra
nawilżającego?
Kolor filtra może się zmieniać w zależności od
jakości wody. Nie jest to oznaką
nieprawidłowego działania urządzenia.
Dlaczego na ścianach i oknach jest rosa?
Nawet jeśli wilgotność w pomieszczeniu jest
umiarkowana, może dochodzić do osadzania się
rosy na zimnych oknach lub ścianach.
Tego rodzaju problemy często występują, gdy
czułość czujnika jest ustawiona na wysoką / niską.
Czułość czujnika można zmieniać.
(Podczas pierwszego użycia domyślnym
ustawieniem jest poziom średni „Med”)
(Wskaźnik prędkości wentylatora)
Po dostosowaniu czułości zwolnić przyciski.
Sygnalizator przedni tego urządzenia można
wyłączyć.
(Panel przedni gaśnie)
Średni:Ustawienieśredniegopoziomuczułości
Wysoki:Ustawieniewysokiegopoziomuczułości
Niski:Ustawienieniskiegopoziomuczułości
Podczas pracy urządzenia jednocześnie
nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy
przyciski i i .
By z powrotem włączyć świecenie panelu
przedniego, należy ponownie wcisnąć te
przyciski i przytrzymać je przez około 3 s.
(Panel przedni zapala się)
Wyłączanie wskaźników na przednim panelu.
Podczas pracy gasną wskazania na panelu
przednim.
Monitorowanie natężenia oświetlenia w
pomieszczeniu i automatyczna zmiana jasności
wskaźników przednik przez funkcję „praca w
trybie automatycznego uśpienia”. (str. 18)
Wstrzymać pracę urządzenia i jednocześnie
nacisnąć i przytrzymać przyciski
i .(Wskaźniki prędkości
wentylatora kolejno się zapalają.)
Pyt. 1 Pyt. 6
Pyt. 7
Pyt. 8
Pyt. 9
Pyt. 10
Pyt. 2
Pyt. 3
Pyt. 4
Pyt. 5
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
To urządzenie ma jedynie po wykryciu przepływu
powietrza wytwarzać na filtrze nawilżającym
wilgotne powietrze, a nie podgrzewać wodę do
wrzenia, a wiec nie wytwarza ono pary.
W porze deszczowej, gdy wilgotność jest wysoka,
lub gdy jest zimno poziom nawilżenia może się
zmieniać w zależności od temperatury i wilgotności
w pomieszczeniu - analogicznie do szybkości
suszenia się prania. Poziom nawilżenia będzie się
zwiększał, gdy jest ciepło i sucho.
Podczas pracy w „trybie całkowicie automatycznym” lub
„oczyszczania / oczyszczania” urządzenie wydmuchuje
powietrze w temperaturze poniżej temperatury
pokojowej, gdyż zawierające wodę powietrze z filtra
nawilżania będzie absorbowało ciepło z powietrza.
Sygnalizator nawilżania pełni funkcję jedynie informacyjną.
Jego wskazanie czasami może się różnić od
wskazania używanego w domu wilgotnościomierza.
Poziom wilgotności będzie różny dla różnych
temperatur.
Poziom wilgotności może także być różny dla
różnych nawiewów.
WytwarzaniucząsteczeknanoeTM
towarzyszydźwięk.W
zależnościodmiejscaeksploatacjiitrybupracyurządzenia
dźwięktenmożewydawaćsięgłośnylubniesłyszalny,
jednakniejesttoobjawemnieprawidłowejpracyurządzenia.
Wskazanie na sygnalizatorze czystości się nie zmienia.
Panel przedni jest zawsze otwarty.
(Zmiana czułości czujnika)
Informacja
Strona: 20
21
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Czy kompozytowy filtr HEPA jest zanieczyszczony? (str. 15)
Czy kompozytowy filtr HEPA lub filtr nawilżający jest zanieczyszczony? (str. 15,str.17)
INNE
INFORMACJE
W przypadku wystąpienia problemu należy go przeanalizować, sprawdzając rzeczy wymienione poniżej.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, prosimy o wyjęcie wtyczki zasilania z gniazdka i skontaktowanie się z
dostawcą w celu zlecenia naprawy.
Do sprawdzenia:
Sygnalizator czystości świeci
na czerwono nawet podczas
pracy urządzenia
Wskaźnik może się świecić na czerwono, gdy wokół urządzenia znajduje się
para - np. z łazienki lub urządzeń rozpylających.
Czy czujnik zapylenia jest zanieczyszczony? (str. 15)
Nie można zatrzymać
pracy automatycznej
W przypadku ustawienia „oczyszczania powietrza”, „automatycznej prędkości wentylatora”
To urządzenie będzie pracować z niską prędkością także wtedy, gdy powietrze
w pomieszczeniu jest czyste.
W przypadku ustawienia „pełnej automatyki” i „oczyszczania / nawilżania”,
„automatycznej prędkości wentylatora”
Urządzenie będzie pracować zgodnie z poziomem wilgotności w pomieszczeniu
nawet wtedy, gdy powietrze w pomieszczeniu jest czyste.
Sygnalizator czystości
pozostaje niebieski, nawet gdy
powietrze jest zanieczyszczone. Czy czujnik zapylenia jest zanieczyszczony? (str. 15))
Czy urządzenie jest ustawione w miejscu, skąd trudno jest usunąć zanieczyszczone powietrze
lub czy wielkość pomieszczenia nie jest za duża dla tego urządzenia? (str. 6 ,str. 23)
Trudno usunąć
zanieczyszczone powietrze Oczyścić. Jeżeli problem się powtarza, wymienić filtr na nowy.
Z urządzenia dobiegają
jakieś dźwięki
Wydatek powietrza jest niski
Z urządzenia dochodzi
niemiły zapach
Ilość wody w zbiorniku się nie
zmniejsza, wskaźnik pracy się
świeci, jednak urządzenie nie
nawilża powietrza.
Kiedy pracuje zespół filtra nawilżającego, to czasami może w nim skapywać woda.
Jest to normalne.
Jest to dźwięk kapania wody podczas jej pobierania ze zbiornika. Jest to normalne.
Po naciśnięciu przycisku , lub z okolicy żaluzji
czasami dobiegają jakieś dźwięki. Jest to normalne.
Czy założono 6 zaczepów na filtr podczas montażu ramki filtra z zespołu filtra
nawilżającego? (str. 17)
Oczyścić. Jeżeli problem się powtarza, wymienić filtr na nowy.
Czy jest zanieczyszczenie zbiornika wody, tacy na wodę lub filtra nawilżającego? (str.15~17)
Czy woda w zbiorniku jest codziennie wymieniana na świeżą wodę kranową? (str. 4)
W trybie oczyszczania powietrza należy opróżnić tacę zbiornika.
Czy korpus, panel przedni lub kompozytowy filtr HEPA jest zanieczyszczony?(str.14~17)
Oczyścić. Jeżeli problem się powtarza, wymienić filtr na nowy.
(To urządzenie nie może usuwać szkodliwego tlenku węgla wytwarzanego
podczas palenia papierosów.)
Czy filtr nawilżający jest zanieczyszczony? (str. 17)
Czy na wskaźniku wilgotności wyświetlane jest „przynajmniej 70%”?
Czy zespół grzybobójczy jest prawidłowo zamontowany? (str. 16)
Czy włożono do urządzenia tacę?
Przy „prędkości wentylatora” ustawionej na „automatyczny” ustawionym na
„automatyczny” - np. w trybie „pełnej automatyki” - urządzenie przestanie nawilżać
powietrze po wyświetleniu „przynajmniej 70%”, by zapewnić zadany poziom wilgotności.
(Żaluzja się zamknie, a urządzenie przejdzie w tryb oczekiwania, jeżeli powietrze
w pomieszczeniu jest czyste.)
Czy filtr nawilżający jest prawidłowo zamontowany? (str. 17)
Jeżeli filtr nawilżający jest zamontowany nieprawidłowo, to urządzenie będzie
wydawało dziwne dźwięki i nie będzie nawilżało powietrza.
Problem
Czy urządzenie było kiedykolwiek używane w pomieszczeniu z
intensywnymi zapachami?
W przypadku użytkowania urządzenia w pomieszczeniu, w którym są
intensywne zapachy, np. dezodorantu, dymu tytoniowego czy grilla,
to konieczne może być częstsze wymienianie filtra.
W przypadku używania urządzenia w takim miejscu zalecamy otwarcie
instalacji wentylacyjnej pomieszczenia lub otwarcie okien, by
jednocześnie wietrzyć pomieszczenie. Jeżeli urządzenie wciąż
wydmuchuje powietrze o intensywnym zapachu, prosimy o wymianę filtra
węglowego dezodoryzującego, nawet jeśli wskaźnik konieczności jego
wymiany jeszcze się nie zaświecił.
Strona: 21
Czy urządzenie jest przewrócone?
Wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.
Postawić urządzenie. (Zetrzeć z niego wodę)
Nie używać urządzenia przez pół dnia.
(Ma to umożliwić całkowite wyschnięcie urządzenia w przypadku dostania się
wody do środka urządzenia.)
Ponownie przyłączyć urządzenie do źródła zasilania - urządzenie będzie działało.
Czy pomieszczenie jest wentylowane lub czy położono w nim dywan / wykładzinę
dywanową?
Jeżeli podłoga jest przykryta dywanem / wykładziną dywanową, to czasami
zwiększenie wilgotności może być utrudnione ze względu na sposób wentylacji i
materiał, z którego wykonana jest podłoga i ściany.
22
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Urządzenie mogło ulec awarii.
W przypadku wystąpienia problemu należy go przeanalizować, sprawdzając rzeczy wymienione poniżej.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, prosimy o wyjęcie wtyczki zasilania z gniazdka i skontaktowanie się z
dostawcą w celu zlecenia naprawy.
Do sprawdzenia:
Wilgotność w pomieszczeniu
nie wzrasta
W tacy następuje skraplanie
Świeci się wskaźnik kontroli
Wskaźnik napełnienia
zbiornika wody miga lub
świeci się
Nawet gdy w zbiorniku jest
woda, wskaźnik konieczności
dolania wody wciąż miga lub
świeci się.
Czy pomieszczenie jest zbyt duże dla tego urządzenia? (str. 23)
Po wstrzymaniu pracy urządzenia lub w zimnych pomieszczenia może występować
kondensacja. Jest to normalne.
Czy zbiornik jest napełniony wodą?
By nawilżanie powietrza było kontynuowane, należy dolać wody do
zbiornika (str. 10).
Czy włożono do urządzenia tacę?
Czy urządzenie jest pochylone?
Prosimy u ustawienie urządzenia na równym i stabilnym stole lub podłodze.
Czy doszło do wstrząśnięcia, pochylenia lub uderzenia urządzenia?
Wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, a następnie ponownie ją włożyć.
Czy położono na urządzeniu magnes albo jakiś metalowy przedmiot?
Wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, a następnie ponownie ją włożyć.
W którymkolwiek z przypadków wymienianych poniżej należy natychmiast skontaktować się z dostawcą.
Świeci się wskaźnik kontroli i
migają wszystkie wskaźniki
prędkości wentylatora.
Prosimy o wyjęcie wtyczki zasilania z gniazdka i wysłanie urządzenia do
dostawcy do naprawy.
Problem
Strona: 22
23
SPECYFIKACJE
F-VXR50G
230 V 50 Hz
46
5,1 1,9 0,9 4,9 2,3 1,3
9 9
6 13
46
500 230 150
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Wymienny filtr węglowy
dezodoryzujący
Wymienny filtr
nawilżający
Bez ramki filtra i tarczy
filtra
Świeci się wskaźnik kontroli i migają wszystkie wskaźniki prędkości wentylatora.
Kontakt z dostawcą
Wyposażenie opcjonalne
Urządzenie mogło ulec awarii. Prosimy o wyjęcie wtyczki zasilania z gniazdka i skontaktowanie się z dostawcą w
celu zlecenia naprawy.
F-ZXRP50Z F-ZXHD55Z F-ZXHE50Z
Wymienny kompozytowy
filtr HEPA
INNE
INFORMACJE
SPECYFIKACJE
Model
Zasilanie
Długość przewodu zasilania
Pojemność zbiornika
Wymiary urządzenia
Waga urządzenia
Ustawienia prędkości wentylatora
Objętość powietrza (m3
/min)
Poziom nawilżania (mL/h)
Zużycie energii (W)
Wydajność - powierzchnia pomieszczenia (m2
)
Tryby pracy
※2
※1
Oczyszczanie powietrza Oczyszczanie powietrza
Wysoki
Do 40 m2
w standardowym budynku mieszkalnym Do 23 m2
w standardowym budynku mieszkalnym
Średni Niski Wysoki Średni Niski
※3
-- ※3
-- ※3
--
Około 2,3 L
2,0 m
360 mm x [230 mm + (podstawa: 10 mm)] x 560 mm (szer. x gł. x wys.)
8,6 kg
Zużycie energii to około 0,3 W przy wyłączonym urządzeniu.
(Gdy wtyczka zasilania jest włożona do gniazdka.)
Poziom nawilżania może być różny dla różnych temperatur i poziomów wilgotności w pomieszczeniu. (str. 20)
Jeżeli w zbiorniku jest woda, urządzenie będzie ją zużywało do delikatnego nawilżania.
(Poziom wody w zbiorniku będzie się powoli zmniejszał.)
※4 ※5
Uwaga: To urządzenie nie jest przeznaczone do usuwania takich substancji niebezpiecznych jak tlenek węgla
zawarty w dymie papierosowym.
Wydajność w metrach kwadratowych pomieszczenia jest wyliczona na podstawie JEM1467 i przy pracy z
wysoką prędkością.
(Japan Electrical Manufacturers’ Association)
Wydajność w metrach kwadratowych pomieszczenia jest wyliczona na podstawie JEM1426 i przy pracy z
wysoką prędkością.
※4
※3
※2
※1
※5
Numer części: Numer części: Numer części:

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic F-VXR50G

Zadaj pytanie o Panasonic F-VXR50G

Masz pytanie dotyczące Panasonic F-VXR50G, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic F-VXR50G. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic F-VXR50G tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.