Instrukcja Panasonic F-VXR35G

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic F-VXR35G. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Oczyszczacz powietrza
  • Model/nazwa: F-VXR35G
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Polski

Spis treści

Strona: 0
INFORMACJE
I
INSTALACJA
OBSŁUGA
KONSERWACJA
INNE
INFORMACJE
Nawilżacz i oczyszczacz powietrza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
F-VXR35G
Model
WYMOGI UMIEJSCOWIENIA
I EKSPLOATACJI ........................................................ 6
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ....................................... 2~5
SPIS TREŚCI
OBSŁUGA ........................................................... 13~15
GŁÓWNE ELEMENTY............................................ 8~9
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
• OCZYSZCZANIE / NAWILŻANIE....................................13
INSTALACJA ....................................................... 10~12
KONSERWACJA................................................. 15~19
DŁUGOTRWAŁE NIEUŻYWANIE.....................................19
DODATKOWE INFORMACJE............................. 20~21
PYTANIA I ODPOWIEDZI ......................................... 22
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW..................... 23~25
SPECYFIKACJE ....................................................... 26
WYMIANA FILTRA.............................................................19
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA • ECO • UŚPIENIE ...........14
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE............................... 27
SPOSÓB CZYSZCZENIA URZĄDZENIA....................16~18
BLOKADA RODZICIELSKA ..............................................15
FUNKCJE PRODUKTU............................................... 7
Produkt jest przeznaczony do użytku tylko w pomieszczeniach
Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Panasonic.
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania
lub jakimkolwiek czynnościami konserwacyjnymi.
Przed użyciem należy także zapoznać się z rozdziałem „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” (str. 2 ~ 5).
Niezastosowanie się do instrukcji obsługi mogłoby prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Produkt objęty jest e-gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl
Strona: 1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Odłączyć zasilanie przed jakimikolwiek czynnościami konserwacyjnymi lub napełnianiem wodą.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta,
serwisanta producenta lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, by nie było żadnych zagrożeń.
Środki ostrożności powinny być ściśle przestrzegane, by zapobiegać ewentualnym obrażeniom lub uszkodzeniom
mienia.
Symbole przedstawiane poniżej różnicują poziomy zagrożenia lub obrażeń, do których mogłoby dojść
w przypadku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Sytuacje lub zachowania opisywane w tej kolumnie
mogą stanowić zagrożenie poważnymi obrażeniami
lub śmiercią.
Sytuacje lub zachowania opisywane w tej kolumnie
mogą stanowić zagrożenie lekkimi obrażeniami lub
uszkodzeniem mienia.
Symbole przedstawiane poniżej są używane do sygnalizowania rodzaju udzielanych instrukcji.
(Poniższe symbole to tylko przykłady)
Ten symbol oznacza rzeczy,
których nie wolno robić.
Ten symbol oznacza, że coś musi
być zrobione.
Podczas przemieszczania lub
składowania produktu nie wolno
ciągnąć za kabel zasilania.
(Mogłoby to powodować jego uszkodzenie,
co powodowałoby zagrożenie pożarem
lub porażeniem prądem.)
Nie stosować chlorowych ani
kwasowych środków czyszczenia.
(Gazy toksyczne wydzielane przez takie
środki mogą szkodzić zdrowiu.)
Nie dopuszczać do uszkodzeń kabla
zasilania lub wtyczki.
Nie przecinać kabla zasilania, nie
modyfikować go, nie zginać nadmiernie,
nie skręcać, nie ściskać ani nie umieszczać
blisko źródeł ciepła, nie stawiać na nim
ciężkich przedmiotów itp.
(Mogłoby to powodować jego uszkodzenie,
co powodowałoby zagrożenie pożarem
lub porażeniem prądem.)
(Mogłoby to prowadzić do zwarcia
wewnątrz urządzenia, co
powodowałoby zagrożenie
pożarem lub porażeniem
prądem.)
2
Instrukcje czyszczenia i odkamieniania są podane w „konserwacji”, a instrukcje napełniania
(napełnianie wodą) - w części „INSTALACJA”.
Ściśle przestrzegać
OSTRZEŻENIE
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych
zdolnościach psychofizycznych lub sensorycznych oraz przez osoby nieposiadające wystarczającego
doświadczenia lub wiedzy, o ile będą nadzorowane lub instruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania
urządzenia, i będą rozumieć ewentualne zagrożenia. Zabrania się dzieciom bawienia się urządzeniem.
Bez właściwego nadzoru, zabrania się dzieciom czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Nie dopuszczać do zalania
urządzenia.
Strona: 2
INFORMACJE
I
INSTALACJA
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIE
3
Nie dotykać wtyczki zasilania
mokrymi dłońmi.
(Mogłoby to prowadzić
do porażenia prądem.)
Nie stosować zasilania innego
niż zasilanie znamionowe
(230 V~ 50 Hz).
(Mogłoby to powodować przegrzanie kabla
zasilania prowadzące do pożaru.)
Nie wkładać palców, przedmiotów
metalowych lub innych przedmiotów
do wlotów/wylotów powietrza oraz
do szczelin wentylacyjnych.
(Wewnętrzne podzespoły mogłyby
powodować obrażenia lub mogłoby
dojść do porażenia prądem.)
→
Nie wolno produktu demontować
ani modyfikować.
(Mogłoby to prowadzić do nieprawidłowej
pracy urządzenia z możliwością pożaru lub
porażenia prądem.)
Skontaktować się z dostawcą w celu
zlecenia naprawy.
→
Wyciek.
Urządzenie przestaje pracować przy
poruszaniu przewodem zasilania.
Niesprawność jakichś przełączników.
Automatyczne wyłączenie się lub przepalenie
się bezpiecznika.
Nadmierne nagrzewanie się przewodu
zasilania lub wtyczki.
Zapach spalenizny lub dziwne dźwięki lub
wibracje.
Zauważenie innych dziwnych zjawisk lub
nieprawidłowego działania.
Należy natychmiast zaprzestać użytkowania
urządzenia i odłączyć przewód zasilania oraz
skontaktować się z dostawcą w celu zlecenia
kontroli i naprawy.
(W innym razie mogłoby dojść do porażenia
prądem, pożaru lub dymienia.)
<Przykłady nieprawidłowej lub dziwnej
pracy urządzenia>
W przypadku nieprawidłowej lub
dziwnej pracy urządzenia należy
natychmiast zaprzestać jego
użytkowania i odłączyć przewód
zasilania od gniazdka.
Regularnie czyścić wtyczkę zasilania.
(Zbieranie się pyłu na wtyczce zasilania może
powodować jego zawilgocenie, uszkodzenia
izolacji i pożar.)
Wyjąć wtyczkę zasilania i przetrzeć ją suchą
ściereczką.
W przypadku długotrwałego nieużytkowania
urządzenia wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.
Wtyczkę zasilania wkładać do końca.
(W innym razie mogłoby dojść do
przegrzania przewodu zasilania i pożaru
lub porażenia prądem elektrycznym.)
Nie używać uszkodzonych wtyczek zasilania
ani poluzowanych gniazdek.
Ściśle przestrzegać
Strona: 3
4
→
Nie używać rodzajów wody
wymienianych poniżej.
Woda z dodatkiem środków chemicznych,
odświeżaczy powietrza, alkoholu czy
olejków eterycznych.
(Mogłyby one powodować nieprawidłową
pracę zbiornika i zamoczenie mebli itp.)
Woda z oczyszczacza wody, woda
zjonizowana o odczynie zasadowym, woda
mineralna i woda studzienna
(w której szybko rozmnaża się
pleśń i różne bakterie).
W przypadku złego samopoczucia należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Nie czyścić urządzenia benzyną czy
innymi mieszankami lotnych
rozpuszczalników, unikać kontaktu ze
środkami owadobójczymi w sprayu.
(Mogłyby one powodować pękanie
urządzenia lub zwarcia, które mogą stanowić
zagrożenie obrażeniami, pożarem lub
porażenie prądem.)
(Mogłyby one zostać zassane do urządzenia
i spowodować pożar.)
→
Nie używać urządzenia w miejscach,
gdzie są stosowane fumigacyjne
środki owadobójcze do pomieszczeń
zamkniętych.
(Wewnątrz urządzenia mogłyby się osadzać
środki chemiczne, które następnie byłyby
wydmuchiwane przez urządzenie, stanowiąc
zagrożenie dla zdrowia.)
W przypadku stosowaniu środków
owadobójczych pomieszczenie należy
dokładnie wywietrzyć, zanim włączy
się urządzenie.
Nie umieszczać urządzenia blisko
materiałów palnych - np. zapalonych
papierosów, kadzidełek itp.
Nie używać zbiornika, który jest
uszkodzony lub przekłuty.
(Mogłoby to prowadzić do wylania się
wody i zamoczenia mebli itp.)
Nie umieszczać urządzenia w
miejscach wymienianych poniżej.
Miejsca niestabilne lub pochyłe.
(Mogłoby to doprowadzić do przewrócenia
urządzenia, skutkiem czego mogłyby być:
wylanie wody, porażenie prądem, pożar,
zalanie mebli/podłogi itp.)
W miejscach o dużej wilgotności i
temperaturze, gdzie jest używana woda - np
łazinki. (Mogłoby dość do zwarcia
elektrycznego, porażenia prądem, pożaru itp)
W miejscach z dużymi oparami tłuszczu, np.
kuchnie. (Mogłoby to powodować
uszkodzenie urządzenia co może
doprowadzić do obrażeń ciała)
Miejsca, w których może dochodzić do
wycieku oleju lub palnych gazów.
(Mogłoby to prowadzić do pożaru
wywołanego zapłonem od urządzenia.)
Nie napierać na urządzenie ani go
nie przewracać.
(W innym razie mogłoby dojść do wylania
się wody i pożaru, porażenia prądem,
zamoczenia mebli itp.)
Nie opierać się o urządzenie ani na
nim nie siadać.
(Mogłoby to doprowadzić do przewrócenia
urządzenia, skutkiem czego mogą być
obrażenia ciała, wylanie wody, pożar,
porażenie prądem, zalanie mebli/podłogi itp.)
w domacz gdzie są dzieci należy zachowywać
szczególną ostrożność.
Miejsca, gdzie powietrze byłoby
wydmuchiwane bezpośrednio na zwierzęta
lub rośliny.
(Mogłoby to przeszkadzać zwierzętom i
wysuszać rośliny.)
Ściśle przestrzegać
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
UWAGA
Strona: 4
INFORMACJE
I
INSTALACJA
5
Ściśle przestrzegać
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
UWAGA
(Szybkie wyjęcie tacy mogłoby powodować
wylanie się wody i zamoczenie mebli itp.)
Tacę wyjmować powoli.
W przypadku korzystania z
urządzenia w pomieszczeniu z
piecem należy pomieszczenie
dobrze wietrzyć.
Pilnować czystości urządzenia i wody
w zbiorniku.
Codziennie wymieniać wodę w zbiorniku.
Używać wody z kranu.
Regularnie wykonywać prace konserwacyjne
wewnątrz urządzenia.
(Zanieczyszczenie wnętrza urządzenia
pyłem lub kamieniem może powodować
nieprzyjemny zapach wywoływany rozwojem
pleśni lub różnych gatunków bakterii, co w
przypadku niektórych osób może być
szkodliwe dla zdrowia.)
W przypadku złego samopoczucia należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Przemieszczanie urządzenia.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
zasilania z gniazdka, wyjąć zbiornik i wylać
wodę z tacy.
(W innym razie mogłoby dojść do wylania się
wody i pożaru, porażenia prądem,
zamoczenia mebli itp.)
Podczas przenoszenia urządzenia należy
je trzymać za lewy i prawy uchwyt, nie za
panel przedni ani uchwyt zbiornika.
(W innym razie urządzenie mogłoby się
wyślizgnąć, prowadząc do obrażeń ciała.)
→
Podczas wyjmowania wtyczki
z gniazdka należy chwytać za
wtyczkę, a nie za przewód.
(Mogłoby to powodować jego uszkodzenie,
co powodowałoby zagrożenie pożarem
lub porażeniem prądem.)
Wodę wylewać po wyjęciu tacy - nie
wylewać wody bezpośrednio z
urządzenia.
(W innym razie mogłoby dojść do pożaru
lub porażenia prądem elektrycznym w
wyniku zwarcia.)
(W innym razie mogłoby dojść do zatrucia
tlenkiem węgla.)
To urządzenie nie jest w stanie usuwać
tlenku węgla.
Strona: 5
6
Umiejscowienie urządzenia może zwiększać
jego skuteczność!
Urządzenie ustawiać tak, by jego lewa i prawa strona oraz góra były w odległości
przynajmniej 30 cm od ścian, mebli, zasłon itp., w innym razie trudno będzie oczyszczać powietrze.
By urządzenie działało skutecznie, z tyłu urządzenia należy zostawić przynajmniej 1 cm wolnego miejsca.
→
Nie umieszczać urządzenia w miejscach wymienianych
poniżej.
Miejsca, w których byłoby wystawione na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, naprzeciw wylotu powietrza
z klimatyzatora, źródła ciepła itp.
(W innym razie mogłoby dojść do odkształcenia,
odbarwienia, zepsucia się lub awarii urządzenia.)
Blisko takich urządzeń, jak odbiorniki telewizyjne lub radiowe.
(W innym razie mogłyby występować zakłócenia obrazu lub
dźwięku.)
Użytkować produkt w odległości przynajmniej 1 m od takich
urządzeń.
Użytkowanie urządzenie w tym samym
miejscu przez dłuższy czas.
Ciągłe korzystanie z urządzenia w tym samym
miejscu może powodować zanieczyszczanie
ścian lub podłogi w tym miejscu. Zalecamy
zmianę miejsca ustawienia urządzenia w
pomieszczeniu na czas jego pracy.
→
Nie korzystać z tego samego gniazdka do
zasilania telewizorów, odbiorników
radiowych itp.
(W innym razie mogłyby występować
zakłócenia obrazu lub dźwięku.)
W takim przypadku należy przełączyć
urządzenie do innego gniazdka.
Nie umieszczać na urządzeniu żadnych
przedmiotów - np. magnesów czy
przedmiotów metalowych.
(Pole magnetyczne mogłoby powodować
zakłócenia pracy urządzenia, zapalanie się
kontrolek lub zakłócenia w sterowaniu
urządzeniem.)
Ustawić urządzenie na podłodze, by eliminować pyłki.
Kurz i pyłki unoszą się zwykle w powietrzu nad podłogą,
zalecamy więc ustawienie urządzenia na podłodze w pokoju.
Sposób na skuteczniejszą cyrkulację powietrza.
(W innym razie czujnik wilgotności może pracować
nieprawidłowo.)
W przypadku możliwości spadku temperatury poniżej zera
należy opróżnić pojemnik na wodę i tacę.
(Praca urządzenia w temperaturach poniżej zera mogłaby
spowodować jego awarię.)
Miejsca, gdzie okno lub coś innego mogłoby zakłócać
działanie czujnika wilgotności.
WYMOGI UMIEJSCOWIENIA I EKSPLOATACJI
Zjonizowane powietrze wytwarzane przez urządzenie wbudowane w oczyszczacz powietrza elimunuje
bakterie, wirusy oraz wzrost pleśni w powietrzu i na powierzchniach wnętrza.
Substancje czynne: Wolne rodniki wytwarzane z otaczającego powietrza lub wody.
Środki przeciwgrzybiczne hamują wzrost pleśni w filtrze nawilżającym.
Substancje czynne: Thiabendazole (TBZ) i 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC).
1
2
Oczyszczacz powietrza zawiera opisane poniżej produkty biobójcze.
Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających systemy zbiórki i recyklingu.
Niniejszy symbol umieszczony na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza,
że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z innymi odpadami
domowymi/komunalnymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z
przepisami prawa krajowego.
Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomagasz
oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie
człowieka oraz na stan środowiska naturalnego.
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.
Strona: 6
Technologia nanoeTM
zapewnia sterylizację 1
, eliminowanie
alergenów 2
, hamowanie rozwoju grzybów 3
i aromatyzowanie 4
powietrza,
a więc tworzy środowisko sprzyjające właściwemu nawilżeniu skóry.
INFORMACJE
I
INSTALACJA
7
1
Jednostka prowadząca test: Kitasato Research Center of Environmental Sciences
Metoda badawcza: ekspozycja bezpośrednia i pomiar stężenia zarodników grzybów w przestrzeni
testowej o kubaturze 25 m3
Metoda sterylizacji: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: zarodniki grzybów unoszące się w powietrzu
Wynik testu: eliminacja przynajmniej 99% zarodników grzybów w ciągu 4 godzin (test numer 24_0301_1)
< zarodniki grzybów w powietrzu >
Informacja o technologii nanoeTM
<przywieranie bakterii> Wynik 8-godzinnego testu w przestrzeni zamkniętej o kubaturze 23 m3
,
nie w sytuacji faktycznego zastosowania urządzenia.
<zarodniki grzybów unoszące się w powietrzu> Wynik 4-godzinnego testu w przestrzeni
zamkniętej o kubaturze 25 m3
, nie w sytuacji faktycznego zastosowania urządzenia.
nanoeTM
maleńki jon otoczony cząsteczkami wody z użyciem najnowszej technologii.
„Oczyszczanie z kurzu” i „nanoeTM
” zapewniają
nawilżone i czyste powietrze.
Oczyszczaczanie zapewnia całkowite usuwanie pyłu i kurzu z powietrza
oraz tuż nad podlogą
Wyposażone w technologię nanoeTM
.
Zwarta i stylowa konstrukcja
Jednostka prowadząca test: Japan Food Research Laboratories
Metoda badawcza: pomiar stężenia bakterii przywierających do materiału w przestrzeni testowej o kubaturze 23 m3
Metoda sterylizacji: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: bakterie przywierające do standardowego materiału
Wynik testu: eliminacja przynajmniej 99% bakterii w ciągu 8 godzin (test numer 13044083003-01)
Test dla jednego typu jednego gatunku bakterii
< przywieranie bakterii >
To urządzenie nie jest urządzeniem medycznym.
Wpływ dezodoryzacji jest różny dla różnych warunków otoczenia (temperatura, wilgotność), czasu pracy,
rodzaju zapachu i materiału.
Jest to wynik weryfikacji urządzenia nanoeTM
, różni się on od weryfikacji dla tego urządzenia.
2 Jednostka prowadząca test: Panasonic Corporation Analysis Center
Metoda badawcza: pomiar stężenia alergenów przywierających do materiału w przestrzeni
testowej o kubaturze 23 m3
metodą ELISA
Metoda eliminacji: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: pyłki alergenne
Wynik testu: wychwytano przynajmniej 88% alergenów w ciągu 8 godzin (BAA33-130402-F01)
4 Jednostka prowadząca test: Panasonic Corporation Analysis Center
Metoda badawcza: przeprowadzenie weryfikacji z użyciem 6-etapowego badania intensywności zapachu
w przestrzeni testowej o kubaturze 23 m3
Metoda dezodoryzacji: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: przywieranie zapachu papierosów
Wynik testu: intensywność zapachu spada do 1,2 po dwóch godzinach [BAA33-130125-D01]
3 Jednostka prowadząca test: Japan Food Research Laboratories
Metoda badawcza: pomiar stężenia zarodników grzybów przywierających do materiału w przestrzeni
testowej o kubaturze 23 m3
Metoda sterylizacji: uwalnianie cząsteczek nanoeTM
Cel: przywarte zarodniki grzybów
Wynik testu: potwierdzenie skuteczności po 8 godzinach [numer testu 13044083002-01]
FUNKCJE PRODUKTU
™
Uwaga: nanoeTM
i znak nanoeTM
są znakami zastrzeżonymi Panasonic Corporation.
Strona: 7
8
GŁÓWNE ELEMENTY
Zespół grzybobójczy (wewnątrz)
Panel sterowania
Uchwyt
(lewy i prawy)
Wlot powietrza
(obie strony)
Czujnik wilgotności
Taca
Pływak (wewnątrz)
Wziernik
poziomu wody
Panel przedni
Wylot powietrza
(wylot cząsteczek nanoeTM
)
Detektor
zapachów
Przewód zasilania
Wtyczka zasilania
Zbiornik
Zespół filtra
nawilżającego
Sygnalizator czystości
Wlot powietrza (przód)
Detektor zapachów
Detektor zapachów może wykrywać
zapachy - np. dym itp. Czułość czujnika
można regulować. (str. 20)
Pokazuje poziom zanieczyszczenia powietrza
wykrywanego przez detektor zapachów.
Sygnalizator czystości można wyłączyć. (str. 22)
Sygnalizator czystości
Niebieski: oznacza czyste powietrze
Czerwony (mały): oznacza lekkie
zanieczyszczenie powietrza
Czerwony (duży): oznacza duże
zanieczyszczenie powietrza
Przycisk/wskaźnik
trybu Eco
Wskaźnik konieczności wymiany filtra
Wskaźnik wilgotności
Przycisk
włączania/
wyłączania
Wskaźnik nanoeTM
Wskaźnik napełnienia
zbiornika wody
Wskaźnik kontroli
Przycisk/
wskaźnik
oczyszczania/
nawilżania
powietrza
Przycisk/
wskaźnik
prędkości
wentylatora
Przycisk/
wskaźnik
uśpienia
Przycisk / wskaźnik
blokady rodzicielskiej
Przód Tył
Panel sterowania
Strona: 8
INFORMACJE
I
INSTALACJA
9
Wskaźnik wilgotności
Niska wilgotność
(świeci się czerwona lampka)
Wskaźnik kontroli
Jeżeli świeci się wskaźnik kontroli, to należy sprawdzić
informacje podawane na str. 25.
Wskaźnik konieczności wymiany filtra
Jeżeli świeci się wskaźnik konieczności wymiany, to
należy sprawdzić informacje podawane na str. 19.
(Wskaźnik jedynie sygnalizuje poziom
wilgotności - jej wartości nie można ustawić.)
Wysoka wilgotność
(świeci się czerwona lampka)
Odpowiednia wilgotność
(świeci się zielona lampka)
Wskaźnik napełnienia zbiornika wody
Miganie lub ciągłe świecenie się wskaźnika
napełnienia oznacza konieczność dolania wody
do urządzenia.
Jeżeli powietrze ma być nawilżane, to należy
dolać wody do zbiornika. (str. 11~12)
Po dolaniu wody wskaźnik napełnienia zbiornika
wody zgaśnie, a urządzenie wznowi
automatyczne nawilżanie.
Wskaźnik nanoeTM
Wytwarzanie cząsteczek nanoeTM
jest
sygnalizowane zapaleniem się wskaźnika.
Cząsteczki nanoeTM
są wytwarzane we
wszystkich trybach pracy, jeżeli ich generowanie
nie zostało wyłączone. (str. 20)
Sygnalizowany poziom wilgotności jest przybliżony - jej
wartość może być inna, niż mierzona przez wilgotnościomierz.
GŁÓWNE ELEMENTY
Strona: 9
10
INSTALACJA
Koniecznie przeczytać informacje
podane na stronach 2~6 przed
konfiguracją urządzenia.
Wpisać na etykiecie
datę pierwszego użycia.
Nie zdejmować z filtra węglowego dezodoryzującego czarnej siatki.
Kompozytowy filtr HEPA
Panel przedni
Zdjąć panel przedni.
Ściągnąć
dwiema rękami
Wyjąć filtry (2 rodzaje).
Ściągnąć
dwiema rękami
Filtr węglowy dezodoryzujący (owinięty w czarną siatkę)
Wyjąć filtr węglowy dezodoryzujący z plastikowej torebki.
Torebka polietylenowa
Wyjąć filtr węglowy dezodoryzujący z
plastikowej torebki.
Montaż filtrów
Przed uruchomieniem
Informacja
Informacja
HEPA kompozytowy filtr
wymienny
Wymieniać raz na 3 lata
Wymienić na nowy, kiedy skuteczność filtra stanie
się mniejsza (mniej więcej raz na 3 lata)
Data instalacji:
Numer części Numer części Numer części
Filtr wymienny
Data instalacji:
Filtr wymienny
Data instalacji:
Filtr wymienny
Wymienny filtr węglowy dezodoryzujący
Wymieniać co około 10 lat (jeżeli jest uzywany
8 godzin dziennie)
Wymienny filtr nawilżający
Tłumaczenie w następujący sposób
Etykieta
Strona: 10
INFORMACJE
I
INSTALACJA
11
Włóż kompozytowy filtr HEPA
(jest rozróżnienie pomiędzy
stroną wewnętrzną a zewnętrzną).
Wyjąć zbiornik na wodę, napełnić
go i włożyć z powrotem do
urządzenia.
(Nie ma znaczenia, czy urządzenie
pracuje w trybie „oczyszczanie powietrza”.)
Przed dolaniem wody upewnić się, że
wtyczka zasilania została wyjęta z
gniazdka.
Zamontować filtry (2 rodzaje) i panel
przedni.
Przed rozpoczęciem użytkowania koniecznie założyć
panel przedni.
(nie ma rozróżnienia pomiędzy
stroną wewnętrzną i zewnętrzną,
górną i dolną).
Włóż filtr węglowy dezodoryzujący
Zamontować panel przedni.
Na czas nalewania wody zbiornik trzeba
odwrócić do góry nogami.
Zbiornik
Upewnić się, że
zespół grzybobójczy
jest prawidłowo
zamontowany (str. 18).
Zespół
grzybobójczy
Nacisnąć zaczep i wyjąć zbiornik.
Zbiornik
Zaczep
Odkręcić korek.
Taca
Montaż filtrów Napełnianie zbiornika wodą
Założyć panel na zaczepy (2 miejsca)
na urządzeniu.
Włożyć wypustki w otwory (2 miejsca) na urządzeniu i docisnąć.
Wklęsła część
urządzenia.
Ustaw filtr czarną (przednią) stroną
do siebie i włóż go do wklęsłej
części urządzenia.
INSTALACJA
Informacja
Strona: 11
12
Przy włożeniu wtyczki do
gniazdka detektor
zapachów rejestruje
czystość powietrza i
zapamiętuje ten poziom
jako standardowy, zalecamy
więc wkładanie wtyczki do
gniazdka, gdy powietrze jest
świeże (tj. gdy nie ma
zapachu papierosów).
(Standardowy poziom
zapachu jest automatycznie
przez detektor
aktualizowany zgodnie ze
stopniem czystości w
pomieszczeniu.)
(Jest ona zwykle chlorowana, więc w wodzie kranowej różnym bakteriom
trudno jest się rozmnażać.)
Nie używać rodzajów wody wymienianych poniżej.
Używać tylko wody kranowej.
Jeżeli jest konieczność użycia wody studziennej (pitnej), to prosimy o
częstsze serwisowanie i czyszczenie tacy, zespołu filtra nawilżacza i
zespołu grzybobójczego.
Zbiornik wody wystarcza na około 6 godzin.
(Pod warunkiem, że temperatura w pomieszczeniu wynosi 20 °C, a
wilgotność - 30% i że urządzenie pracuje z wysoką prędkością.)
Woda w temperaturze powyżej 40 °C lub woda z dodatkiem środków
czystości.
(Mogłoby to spowodować odkształcenie zbiornika.)
Woda z dodatkiem środków chemicznych, odświeżaczy powietrza, alkoholu
czy olejków eterycznych.
(Mogłyby one powodować nieprawidłową pracę zbiornika i zamoczenie
mebli itp.)
Woda z oczyszczacza wody, woda zjonizowana o odczynie zasadowym,
woda mineralna i woda studzienna (w której szybko rozmnaża się pleśń i
różne bakterie).
W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
→
Napełnić wodą i mocno zakręcić korek.
Znacznik poziomu
napełniania wodą
Zbiornik stabilnie przytrzymywać,
by się nie przechylał.
Zbiornik można ustawiać
pionowo na podstawie.
Napełnianie zbiornika wodą Zasilanie
(Przed ponownym
przyłączeniem
zasilania należy
dokładnie wytrzeć
wtyczkę zasilania
i ręce.)
Włożyć wtyczkę
zasilania do
gniazdka
Nacisnąć przycisk
- sygnalizator czystości
będzie migał przez około
5 sekund.
INSTALACJA
Informacja
Strona: 12
OBSŁUGA
13
Wybór trybu pracy
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego trybu pracy, jak
to opisano poniżej.
Pełny tryb automatyczny
Urządzenie będzie automatycznie oczyszczać powietrze i optymalizować jego
wilgotność zgodnie ze stopniem jego zanieczyszczenia i wilgotności. Prędkość
wentylatora jest sterowana automatycznie (nie można jej zmieniać ręcznie).
Jeżeli w zbiorniku nie ma wody, to urządzenie nie będzie mogło nawilżać
powietrza.
(Wskaźnik świeci się ciągle)
Tryb oczyszczania i nawilżania powietrza.
Tryb oczyszczania powietrza
Woda nie jest potrzebna.
Jeżeli w urządzeniu są resztki wody, to będzie ono lekko nawilżać powietrze.
(Poziom wody w zbiorniku będzie się powoli zmniejszał.) Jeżeli funkcja nawilżania
nie jest potrzebna, to prosimy o opróżnienie zbiornika i tacy.
Jeżeli w zbiorniku nie ma wody, to urządzenie nie będzie mogło nawilżać
powietrza.
Włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Nacisnąć przycisk, by włączyć urządzenie.
Włączanie / Wyłączanie
Oczyszczanie · nawilżanie
Przy pierwszym użyciu urządzenie ustawione jest w trybie pełnym automatycznym.
Przy każdym kolejnym użyciu praca jest wznawiana zgodnie z ostatnim używanym trybem.
1.
Ponownie wcisnąć przycisk, by wyłaczyć urządzenie.
2.
Praca urządzenia w ciągu pierwszych 2 minut po włączeniu wtyczki zasilania do gniazdka;
wskaźnik prędkości wentylatora pod „prędkością automatyczną” będzie migał przez około 2
minuty, co oznacza, że detektor zapachów jest w trybie oczekiwania.
OBSŁUGA
Przycisk/
wskaźnik
uśpienia
Przycisk / wskaźnik
blokady rodzicielskiej
Przycisk włączania/
wyłączania
Przycisk/wskaźnik
oczyszczania/
nawilżania powietrza
Przycisk/wskaźnik
prędkości wentylatora
Przycisk/
wskaźnik
trybu ECO
Pip-pip!
Pip!
Pip!
Strona: 13
14
Prędkość wentylatora
Wybór prędkości wentylatora odpowiedniej do oczyszczenia lub nawilżenia powietrza.
Wciskanie przycisku będzie powodowało rotacyjne zmienianie sygnalizowanego statusu, jak
to opisano poniżej.
Oczyszczanie lub nawilżanie powietrza ze średnią prędkością.
(Wskaźnik świeci się ciągle)
Cicha praca przy niskiej prędkości, wolne oczyszczanie lub
nawilżanie powietrza.
Automatyczna regulacja prędkości wentylatora zależna od stopnia
zanieczyszczenia powietrza i jego wilgotności wykrytego przez
czujniki i oczyszczanie powietrza lub jego nawilżanie dostosowane
do ooptymalnej prędkości.
(tylko w przypadku „trybu oczyszczania i nawilżania powietrza”, „trybu oczyszczania powietrza”)
Szybkie oczyszczanie lub nawilżanie powietrza.
OBSŁUGA
(Wskaźnik świeci
się ciągle)
Uśpienie
Praca w trybie uśpienia.
Wciśnięcie tego przycisku powoduje zgaśnięcie wskaźnika czystości i prędkości wentylatora.
Wskaźniki pracy na panelu sterowania są przygaszane i urządzenie przechodzi w tryb
„niskiego prędkości”. Po 8 godzinach kończy się okres uśpienia i urządzenie wznawia
pracę.
Wcisnąć ponownie, by anulować. (Wskaźnik się nie świeci)
Po anulowaniu pracy w trybie uśpienia urządzenie wraca do pracy w ostatnio
ustawionym trybie.
Eco
(Wskaźnik świeci
się ciągle)
Inteligentny tryb energooszczędny.
Wcisnąć przycisk, by włączyć pracę w trybie Eco. Eco to energooszczędny, inteligentny
tryb będący połączeniem „trybu monitorowania” i „trybu uczenia się”, w którym wydatek
prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie. (str. 21)
Wcisnąć ponownie, by anulować. (Wskaźnik się nie świeci)
(Po wybraniu „filtrowania powietrza” lub „filtrowania / nawilżania” tryb Eco można też
anulować, naciskając przycisk .)
Pip-pip!
Pip!
Pip!
Pip!
Strona: 14
OBSŁUGA
KONSERWACJA
15
OBSŁUGA
Blokada rodzicielska
(Wskaźnik świeci
się ciągle)
(Długie wciśnięcie - 3 s)
Długie wciśnięcie przycisku - na 3 sekundy - powoduje włączenie blokady rodzicielskiej.
To ustawienie powoduje nieaktywność przycisków - ich naciśnięcie wywołuje jedynie
sygnał dźwiękowy - „pip-pip”.
Uniemożliwianie dzieciom zmiany ustawień.
By anulować to ustawienie, należy ponownie wcisnąć przycisk i przytrzymać go
przez 3 s. (Wskaźnik się nie świeci)
KONSERWACJA
Nie używać środków czyszczących wymienianych
poniżej.
(Wybielacza tlenowego można używać jedynie do
filtra nawilżającego.)
W przypadku korzystania ze ściereczki
nasączonej środkiem chemicznym należy
dokładnie przestrzegać instrukcji.
Nie używać urządzenia z wyjętym filtrem
nawilżającym.
(Filtr nawilżający nie będzie działał po wyjęciu.)
Zmywacze
Zasadowe
środki
czyszczące
Rozcieńczalniki
Wybielacze
Alkohole,
benzyna
Nie używać urządzenia z wyjętym zespołem
grzybobójczym.
(Zespół grzybobójczy nie będzie działał po wyjęciu.)
Nie używać urządzenia z wyjętym kompozytowym
filtrem HEPA.
(Do podzespołów wewnętrznych urządzenia
zostałby zassany pył, co mogłoby spowodować
awarię produktu. Kompozytowy filtr HEPA nie
będzie działał po wyjęciu.)
Podczas wykonywania prac konserwacyjnych nie
zostawiać zdemontowanych części bez nadzoru.
(W innym razie mogłoby dojść do potknięcia się lub
uszkodzenia mienia.)
Nie używać urządzenia z wyjętym filtrem węglowym
dezodoryzującym.
(Filtr dezodoryzujący nie będzie działał po wyjęciu.)
Wylać wodę z tacy po jej wyjęciu,
nie wylewać wody bezpośrednio z
urządzenia.
UWAGA
(W innym razie mogłoby dojść do pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym w wyniku
zwarcia.)
Przed czyszczeniem urządzenia
upewnić się, że kabel zasilania został
odłączony.
OSTRZEŻENIE
(W innym razie urządzenie może wciąż
pracować, co stwarza zagrożenie porażeniem
prądem lub odniesieniem obrażeń.)
Informacja
Strona: 15
16
Zespół filtra
nawilżającego
Pływak
Zespół
grzybobójczy
Wyjąć zbiornik,
a następnie powoli
wyciągnąć tacę.
Jeżeli są plamy z osadu, zetrzeć je
miękką ściereczką zwilżoną ciepłą
woda lub wodą z obojętnym środkiem
czyszczącym do użytku kuchennego.
Zbiornik <codziennie>
Umyć w wodzie
Zetrzeć zanieczyszczenia pałeczką
higieniczną lub szczoteczką do zębów.
Jeżeli są plamy z osadu, zetrzeć je miękką
ściereczką zwilżoną ciepłą woda lub wodą z
obojętnym środkiem czyszczącym do użytku
kuchennego.
Nie wyjmować pływaka.
Umyć w wodzie
(po wyjęciu zespołu grzybobójczego)
Taca <mniej więcej raz na miesiąc※1
>
KONSERWACJA
Niepotrzebne żadne czynności konserwacyjne
Filtr węglowy dezodoryzujący
Jeżeli wokół filtra dezodoryzującego zbierze się
pył, to należy go usunąć - np. odkurzaczem
Nie myć filtra wodą.
Korpus i panel przedni
<mniej więcej raz na miesiąc>
Nie przecierać szorstką ściereczką ani nie
pocierać zbyt mocno.
Mogłoby to uszkodzić powierzchnię.
Przetrzeć wtyczkę zasilania suchą ściereczką.
Sposób montażu i demontażu panelu przedniego,
filtrów i zbiornika jest omówiony na str. 10~12.
Sposób czyszczenia urządzenia
Oczyścić czarną stronę (przednią) - np.
odkurzaczem
Nie naciskać zbyt mocno,
gdyż filt można uszkodzić.
Biała (tylna) strona nie wymaga żadnych
czynności konserwacyjnych.
Nie myć filtra wodą.
Kompozytowy filtr HEPA
<mniej więcej co 2 tygodnie>
Odkurzać z założoną na
odkurzacz szczotką lub
końcówką szczelinową
Ułożyć na gazecie lub
czymś podobnym, by
nie zakurzyć podłogi.
Informacja
Zetrzeć kurz i zanieczyszczenia mocno
wykręconą miękką ściereczką.
Strona: 16
17
KONSERWACJA
KONSERWACJA
Stopień zabrudzenia zależy od jakości używanej wody, więc ponowna konserwacja może być wymagana
przed upływem miesiąca od ostatniego czyszczenia, jeżeli zbiornik nieprzyjemnie pachnie lub woda ze
zbiornika jest pobierana przy niskiej prędkości wentylatora.
※1
Demontaż
Zdjąć wieko ramki filtra,
a następnie wyjąć filtr
nawilżający z ramki filtra.
Ramka filtra Filtr nawilżający
Wieko ramki filtra
Połączenie na zakładkę
(z niebieską linią po stronie wewnętrznej)
Zespół filtra nawilżającego <mniej więcej raz na miesiąc※1
>
Mycie
Filtr nawilżający
Naciskając, umyć filtr w ciepłej wodzie (do 40° C).
Nie szorować szczoteczką ani nie myć w pralce.
Jeżeli plamy z osadu trudno się zmywają, to należy silnie zabrudzony
filtr włożyć na około 30 minut do ciepłej wody z dodatkiem obojętnego środka
czyszczącego do użytku kuchennego lub roztworu kwasku cytrynowego, następnie
go wyszorować i wypłukać 2~3 razy w czystej wodzie.
Nie suszyć z użyciem suszarki. (Mogłoby to powodować jego skurczenie się.)
Umyć ramkę i wieko ramki filtra wodą.
Ponowny montaż
Włożyć filtr nawilżający do ramki filtra przez specjalne połączenie na zakładkę.
1
Nakręcić wieko ramki filtra na ramkę filtra.
2
Nie zostawiać wolnego miejsca pomiędzy wiekiem ramki filtra i ramką filtra nawilżającego, nie naciągać
filtra nawilżającego na okrągłe elementy na obu końcach. (Mogłoby to zmniejszyć ilość nawilżania.)
Można używać tylko obojętnego środka czyszczącego lub kwasku cytrynowego. Użycie zasadowego
środka czyszczącego mogłoby spowodować odkształcenie elementu i zmniejszenie
wydajności urządzenia.
Proporcje roztworu kwasku cytrynowego: 20 g kwasku na 3 l wody.
Informacja
Strona: 17
18
KONSERWACJA
Stopień zabrudzenia zależy od jakości używanej wody, więc prace konserwacyjne mogą być wymagane przed
upływem miesiąca od ostatniego czyszczenia, jeżeli zbiornik nieprzyjemnie pachnie lub woda ze zbiornika jest
pobierana przy niskiej prędkości pracy urządzenia.
※1
Włożyć do roztworu obojętnego środka
czyszczącego do użytku kuchennego i umyć.
Moczyć w ciepłym roztworze obojętnego środka
czyszczącego do użytku kuchennego przez 30 minut,
następnie przepłukać 2~3 razy czystą wodą.
Nie rozbierać, wyszorować szczoteczką.
Podczas montażu trzymać poziomo,
włożyć we wklęsłą część tacy.
Zespół grzybobójczy <mniej więcej raz na miesiąc※1
>
Zespół grzybobójczy
(zawiera środek grzybobójczy)
Taca
W zespole grzybobójczym może
znajdować się proszek.
Nie ma to wpływu na pracę urządzenia.
Ilość środka grzybobójczego będzie się
zmniejszała podczas użytkowania.
Nie ma to wpływu na działanie grzybobójcze.
Środek grzybobójczy ma specyficzny zapach,
jednak nie jest szkodliwy dla ludzi.
Działanie zespołu grzybobójczego
Powstrzymywanie rozwoju bakterii pleśniowych dzięki
środkowi grzybobójczemu.
Organ wykonujący badanie: Boken Quality Evaluation
Institute
Metoda badawcza: Montaż zespołu grzybobójczego
w tacy i weryfikacja skuteczności metody
w zwalczaniu bakterii pleśniowych
(metoda Halo)
Wynik testu: Bardzo skuteczne zapobieganie rozwojowi
bakterii pleśniowych.
Informacja
Strona: 18
19
KONSERWACJA
Filtra, który trzeba było wymienić nie wolno używać ponownie po umyciu - zużyte filtry należy utylizować jako
odpad niepalny.
Przy wymianie filtra nawilżającego nie wyrzucać ramki filtra ani wieka ramki filtra nawilżającego.
W przypadku użytkowania urządzenia w pomieszczeniu (zwłaszcza hotelowym), w którym są intensywne
zapachy - np. dezodorantu, dymu tytoniowego czy grilla - zapachy te mogą przywierać do filtra. Gdy zdolność
adsorpcyjna filtra zostanie wyczerpana, zapachy będą ponownie wydmuchiwane z powietrzem. W takiej
sytuacji prosimy o wymianę filtra dezodoryzującego, nawet jeżeli nie świeci się jeszcze lampka sygnalizująca
taką konieczność. Poza tym w przypadku częstego użytkowania urządzenia w pomieszczeniu o intensywnych
zapachach należy regularnie otwierać tam okna i wietrzyć pomieszczenie.
Wymiany filtra mogą być wymagane częściej - zależy to od środowiska użytkowania urządzenia
(np. przy częstszym paleniu). Filtr należy wymieniać, gdy przestaje być skuteczny.
※2
Żywotność filtra nawilżającego może zależeć od jakości wody. Wymienić natychmiast w którymkolwiek z
poniższych przypadków.
Po czynnościach konserwacyjnych nie znikł nieprzyjemny zapach.
Ilość wody w zbiorniku się nie zmniejsza.
Filtr jest poważnie uszkodzony.
Po wymianie (za wyjątkiem filtra nawilżającego) nacisnąć jednocześnie przyciski i i przytrzymać
je przez około 3 sekundy - aż zgaśnie wskaźnik konieczności wymiany filtra, co oznacza jego zresetowanie.
Wpisać do etykiety datę wymiany i przykleić etykietę na urządzeniu, zakrywając poprzednią datę wymiany.
※3
1
2
Filtr nawilżający
Kompozytowy filtr HEPA Filtr węglowy dezodoryzujący
Wymiana filtra
(Wyposażenie opcjonalne: str. 27)
Gdy filtr zasysa dym z 6 papierosów dziennie.
(Japan Electrical Manufacturers’ Association JEM1467)
Warunki
mniej więcej co 10 lat※3
Przy założeniu 8 godzin pracy
dziennie (zgodnie z testem
przeprowadzonym przez firmę)
Częstotliwość
wymiany
Gdy zaświeci się wskaźnik konieczności wymiany filtra.
(mniej więcej co 3 lata)※2
KONSERWACJA
Długotrwałe nieużywanie
1.Po wyłączeniu urządzenia należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka.
(Nawet wyłączone urządzenie zużywa nieco prądu.)
2.Opróżnić pojemnik na wodę i tacę i wykonać czynności konserwacyjne.
3.Całkowicie wysuszyć urządzenie w środku. (W innym razie mogłoby dojść do awarii urządzenia spowodowanej
rdzewieniem.)
Zespół filtra nawilżającego suszyć w chłodnym miejscu. (środowisko grzybobójcze)
4.Okryć urządzenie workiem foliowym i przechowywać w suchym miejscu.
(Położenie urządzenia lub jego składowanie poziomo mogłoby spowodować jego awarię.)
Informacja
Strona: 19
20
DODATKOWE INFORMACJE
Podczas wytwarzania cząsteczek nanoeTM
wydziela się niewielka ilość ozonu. Jednak jego ilość będzie znacznie
niższa niż w środowisku naturalnym - na przykład w lesie - i nie będzie szkodliwa dla ludzi.
Informacja o technologii nanoeTM
Temperatura w pomieszczeniu: około 5 °C∼35 °C (temperatura punktu rosy: przynajmniej 2 °C)
Wilgotność względna: około 30%∼85%
Warunki wytwarzania cząsteczek nanoeTM
Cząsteczki nanoeTM
są wytwarzane z użyciem powietrza z pomieszczenia. Dlatego w niektórych przypadkach
różnica temperatury i wilgotności może sprawiać, że cząsteczki nanoeTM
nie będą stabilnie wytwarzane.
Funkcję nanoeTM
można wyłączyć.
W tym celu należy podczas pracy wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przez około 3 sekundy przyciski
i (zgaśnie lampka sygnalizacyjna funkcji nanoeTM
).
By ponownie włączyć funkcję nanoeTM
, należy wcisnąć przyciski i przytrzymać je przez ok. 3 s.
Czujnik może wykrywać zanieczyszczenie powietrza i pokazywać jego poziom na sygnalizatorze czystości.
W trybie automatycznym urządzenie może regulować prędkość wentylatora automatycznie.
Informacje o detektorze zapachów
Zakres monitorowania
Detektor
zapachów
Zapach papierosów, kadzidełek, gotowania,
zwierząt domowych
Kosmetyki, alkohole, spraye itp.
Może wykryć
Czujnik
Wilgotność (para wodna), opary oleju
Przeciąg przy otwieraniu lub
zamykaniu drzwi lub okien lub
gwałtowne zmiany temperatury
Działanie czujnika może być różne dla różnych przepływów powietrza występujących w pomieszczeniu, jeżeli
blisko urządzenia w danym pomieszczeniu umieszczono grzejnik.
Czujnik nie wykrywa bakterii ani wirusów.
Czułość czujnika można regulować. (Domyślnym ustawieniem poziomu czułości jest poziom średni („Med”).)
Zwolnić przyciski przy pożądanej czułości.
2
Średnia czułość Wysoka czułość Niska czułość
Zatrzymać pracę urządzenia, a następnie jednocześnie nacisnąć przyciski i .
(Wskaźniki prędkości wentylatora kolejno się zapalają.)
1
Strona: 20
21
INNE
INFORMACJE
DODATKOWE INFORMACJE
Informacje o trybie Eco
Tryb Eco to tryb pracy automatycznej, w którym urządzenie stosuje „tryb monitorowania” sprawdzający co godzinę
poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Dzięki „trybowi uczenia się”, w którym urządzenie jest w
stanie przewidywać zanieczyszczenie na podstawie czasu pojawiania się zanieczyszczenia każdego dnia.
Automatyczne wstrzymywanie pracy urządzenia po wykryciu czystego powietrza z wcześniejszą eliminacją
rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia, a więc ograniczanie czasu pracy i oszczędność energii.
Tryb monitorowania
The product will stop operating automatically after the air is cleaned. After the operation is paused for 50 min,the
product will operate for 10 min with air volume set to “Med” in the patrol mode.
Jeżeli praca urządzenia jest wstrzymana w trybie monitorowania i wykryte zostanie
zanieczyszczenie, to urządzenie włączy się z prędkością wentylatora odpowiednią dla
danego poziomu zanieczyszczenia powietrza.
W przypadku wybrania ustawienia „pełnej automatyki” lub „filtrowania / nawilżania
powietrza” urządzenie będzie także pracować zgodnie z poziomem wilgotności w
pomieszczeniu nawet wtedy, gdy powietrze w pomieszczeniu jest czyste.
Tryb uczenia się
Urządzenie rejestruje podczas pracy czas i zanieczyszczenie powietrza i następnego dnia prewencyjnie włącza się
5 minut przed przewidywanym momentem osiągnięcia określonego poziomu zanieczyszczenia.
(Rejestry są aktualizowane codziennie, jednak dane są tracone po wyjęciu wtyczki zasilania z gniazdka.)
Strona: 21
22
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Przed zadaniem pytania lub wysłaniem urządzenia do naprawy prosimy o sprawdzenie rzeczy omawianych poniżej.
Dlaczego nadmuchiwane powietrze podczas
nawilżania jest zimne?
Podczas pracy w „trybie całkowicie
automatycznym” lub „filtrowania /
oczyszczania” urządzenie wydmuchuje
powietrze w temperaturze poniżej
temperatury pokojowej, gdyż zawierające
wodę powietrze z filtra nawilżania będzie
absorbowało ciepło z powietrza.
Dlaczego podczas nawilżania nie ma pary?
To urządzenie ma jedynie po wykryciu
przepływu powietrza wytwarzać na filtrze
nawilżającym wilgotne powietrze, a nie
podgrzewać wodę do wrzenia, a wiec nie
wytwarza ono pary.
Dlaczego zmniejszył się poziom nawilżenia?
W porze deszczowej, gdy wilgotność jest
wysoka, lub gdy jest zimno poziom
nawilżania może się zmieniać w zależności
od temperatury i wilgotności w
pomieszczeniu - analogicznie do szybkości
suszenia się prania. Poziom nawilżania
będzie się zwiększał, gdy jest ciepło i sucho.
Dlaczego sygnalizator wilgotności się nie zmienia?
To urządzenie może w niektórych miejscach
nieprawidłowo wykrywać
wilgotność.
Zmienić miejsce ustawienia. (str. 6)
Pomieszczenie jest zbyt duże dla tego
urządzenia?
Sprawdzić dopuszczalną wielkość
pomieszczenia. (str. 26)
Sygnalizator nawilżania pełni funkcję jedynie
informacyjną.
Jego wskazanie czasami może się różnić od
wskazania używanego w domu wilgotnościomierza.
Poziom wilgotności będzie różny dla różnych
temperatur.
Poziom wilgotności może także być różny dla
różnych nawiewów.
Wskaźnik zawsze się świeci.
Wskaźnik zawsze się świeci.
Dlaczego na ścianach i szybach jest rosa?
Nawet jeśli wilgotność w pomieszczeniu
jest umiarkowana, może dochodzić do
osadzania się rosy na zimnych oknach
lub ścianach.
Dlaczego z otworu nadmuchowego dobiega
dziwny dźwięk?
Wytwarzaniu cząsteczek nanoeTM
towarzyszy dźwięk. W zależności od
miejsca eksploatacji i trybu pracy
urządzenia dźwięk ten może być głośny
lub niesłyszalny, jednak nie jest to
objawem nieprawidłowej pracy
urządzenia.
Dlaczego zmienia się barwa filtra
nawilżającego?
Kolor filtra może się zmieniać w
zależności od jakości wody.
Nie jest to oznaką nieprawidłowego
działania urządzenia.
Dlaczego sygnalizator czystości się nie
zmienia?
Tego rodzaju problemy często występują,
gdy czułość czujnika jest ustawiona na
wyższą lub niższą. Czułość czujnika
można zmieniać. (str. 20)
Jak wyłączyć sygnalizator czystości?
By ponownie włączyć sygnalizator
czystości, należy ponownie nacisnąć
przyciski i przytrzymać je przez ok. 3 s.
Podczas pracy urządzenia należy jednocześnie
nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy
przyciski ( ) i ( ).
Pyt.1
Pyt.2
Pyt.3
Pyt.4
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Odp.
Pyt.5
Pyt.6
Pyt.7
Pyt.8
Pyt.9
Informacja
(wskaźnik wilgotności)
Strona: 22
23
INNE
INFORMACJE
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku wystąpienia problemu należy go przeanalizować, sprawdzając rzeczy wymienione poniżej.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, prosimy o wyjęcie wtyczki zasilania z gniazdka i skontaktowanie się z
dostawcą w celu zlecenia naprawy.
Problem Do sprawdzenia
3 Sygnalizator czystości
pozostaje niebieski, nawet
gdy powietrze jest
zanieczyszczone.
2 Nie można zatrzymać pracy
automatycznej.
4 Trudno usunąć
zanieczyszczone powietrze.
Jeżeli w ustawieniach wybrano „filtrowanie powietrza” i „prędkość
automatyczna”, to urządzenie będzie pracować z niską prędkością
wentylatora także wtedy, gdy powietrze w pomieszczeniu jest czyste.
W przypadku wybrania ustawienia „pełnej automatyki”,
„filtrowania / nawilżania powietrza” lub „automatycznej prędkości”
urządzenie będzie pracować zgodnie z poziomem wilgotności w
pomieszczeniu nawet wtedy, gdy powietrze w pomieszczeniu jest czyste.
Czy urządzenie jest ustawione w miejscu, skąd trudno jest
usunąć zanieczyszczone powietrze? (str. 6)
Czy pomieszczenie jest zbyt duże dla tego urządzenia? (str. 26)
Czy kompozytowy filtr HEPA jest zanieczyszczony? (str. 16)
Prosimy oczyścić filtr. Jeżeli problem się powtarza,
wymienić filtr na nowy.
5 Z urządzenia dobiegają
dźwięki.
Jest to dźwięk kapania wody podczas jej pobierania ze zbiornika.
Jest to normalne.
Upewnić się, że zespół grzybobójczy jest prawidłowo
zamontowany. (str. 18)
6 Wydatek powietrza jest niski.
Czy kompozytowy filtr HEPA lub filtr nawilżający jest
zanieczyszczony? (str. 16~17)
Prosimy oczyścić filtr. Jeżeli problem się powtarza, wymienić filtr
na nowy.
1 Sygnalizator czystości świeci
na czerwono nawet podczas
pracy urządzenia.
Kolor wskaźnika może się zmienić na czerwony, gdy wokół
urządzenia znajduje się para - np. z łazienki lub urządzeń
rozpylających.
Strona: 23
24
Problem Do sprawdzenia
7 Z urządzenia dochodzi
niemiły zapach
Czy korpus, panel przedni lub filtr jest zanieczyszczony? (str. 16)
Jeżeli problemu nie udało się rozwiązać oczyszczeniem filtra, to
filtr należy wymienić na nowy. (Szkodliwy tlenek węgla wytwarzany
podczas palenia papierosów nie może być usuwany przez to urządzenie.)
Czy zanieczyszczony jest zbiornik, taca lub filtr nawilżający? (str. 16~17)
Czy woda w zbiorniku jest codziennie wymieniana na świeżą wodę
kranową? (str. 5)
Czy urządzenie było kiedykolwiek używane w pomieszczeniu z
intensywnymi zapachami?
W przypadku użytkowania urządzenia w pomieszczeniu, w którym są
intensywne zapachy, np. dezodorantu, dymu tytoniowego czy grilla,
to konieczne może być częstsze wymienianie filtra.
W przypadku używania urządzenia w takim miejscu zalecamy otwarcie
instalacji wentylacyjnej pomieszczenia lub otwarcie okien, by
jednocześnie wietrzyć pomieszczenie. Jeżeli urządzenie wciąż
wydmuchuje powietrze o intensywnym zapachu, prosimy o wymianę filtra
węglowego dezodoryzującego, nawet jeśli wskaźnik konieczności jego
wymiany jeszcze się nie zaświecił.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
8 Ilość wody w zbiorniku się nie
zmniejsza, a urządzenie nie
nawilża powietrza, jednak
wskaźnik pracy się świeci.
Czy filtr nawilżający jest zanieczyszczony? (str. 17)
Czy zespół grzybobójczy jest prawidłowo zamontowany? (str. 18)
Czy włożono do urządzenia tacę?
Czy na wskaźniku wilgotności wyświetlane jest „przynajmniej 70%”?
Przy „prędkości wentylatora” ustawionej na „automatyczny” - np. w
trybie „pełnej automatyki” - urządzenie przestanie nawilżać powietrze
po wyświetleniu „przynajmniej 70%”, by zapewnić zadany poziom
wilgotności.
Czy filtr nawilżający jest prawidłowo zamontowany? (str. 17)
Jeżeli filtr nawilżający jest zamontowany nieprawidłowo, to urządzenie
będzie wydawało dziwne dźwięki i nie będzie nawilżało powietrza.
9 Wilgotność w pomieszczeniu
nie wzrasta
Czy pomieszczenie jest wentylowane lub czy położono w nim
dywan / wykładzinę dywanową?
Jeżeli podłoga jest przykryta dywanem / wykładziną dywanową, to
czasami zwiększenie wilgotności może być utrudnione ze względu na
sposób wentylacji i materiał, z którego wykonana jest podłoga i ściany.
Czy pomieszczenie jest zbyt duże dla tego urządzenia? (str. 26)
Strona: 24
25
Po wstrzymaniu pracy urządzenia lub w zimnych pomieszczenia może
występować kondensacja. Jest to normalne.
W tacy następuje skraplanie
Czy włożono do urządzenia tacę?
Czy urządzenie jest pochylone?
Prosimy u ustawienie urządzenia na równym i stabilnym stole lub
podłodze.
Nawet wtedy, gdy w zbiorniku
jest woda, wskaźnik
konieczności dolania wody
miga lub świeci się
Czy doszło do wstrząśnięcia, pochylenia lub uderzenia urządzenia?
Wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, a następnie ponownie ją włożyć.
Czy urządzenie jest przewrócone?
Wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.
Postawić urządzenie. (Zetrzeć rozlaną wodę)
Nie używać urządzenia przez pół dnia.
(Ma to umożliwić całkowite wyschnięcie urządzenia w przypadku
dostania się wody do jego środka.)
Ponownie przyłączyć urządzenie do źródła zasilania - urządzenie
będzie działało.
1
2
3
4
Świeci się wskaźnik kontroli
W którymkolwiek z przypadków wymienianych poniżej należy natychmiast skontaktować się z dostawcą
i zlecić naprawę.
Urządzenie mogło ulec awarii.
Prosimy o wyjęcie wtyczki zasilania z gniazdka i skontaktowanie się z
dostawcą w celu zlecenia naprawy.
Świeci się wskaźnik kontroli i
migają wszystkie wskaźniki
prędkości wentylatora
Problem Do sprawdzenia
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
INNE
INFORMACJE
Strona: 25
26
※1
※2
Jeżeli w zbiorniku jest woda, urządzenie będzie ją zużywało do delikatnego nawilżania. (Poziom wody w
zbiorniku będzie się powoli zmniejszał.)
※3
Zużycie energii to około 0,75 W przy wyłączonym urządzeniu. (Gdy wtyczka zasilania jest włożona do
gniazdka.)
Poziom nawilżania z tabeli powyżej został sprawdzony w temperaturze 20 °C i wilgotności wynoszącej
30%. Poziom nawilżania może być różny dla różnych temperatur i poziomów wilgotności w
pomieszczeniu.
Wydajność w metrach kwadratowych pomieszczenia jest wyliczona na podstawie JEM1467 i przy pracy z
wysoką prędkością.
(Japan Electrical Manufacturers’ Association)
Wydajność w metrach kwadratowych pomieszczenia jest wyliczona na podstawie JEM1426 i przy pracy z
wysoką prędkością.
(Japan Electrical Manufacturers’ Association)
※4
※5
Model
Zasilanie
Ustawienia prędkości wentylatora
Tryby pracy
F-VXR35G
230 V~ 50 Hz
Oczyszczanie powietrza Oczyszczanie/nawilżanie
Wysoki Średni
41 10 6 41 12 8,5
Zużycie energii (W)※1
※3
--
※3
--
※3
-- 350 170 100
Objętość powietrza (m3
/min) 3,5 1,6 0,9 3,5 1,6 0,9
Pojemność zbiornika
Wydajność - powierzchnia
pomieszczenia (m2
)
Około 2,1 L
Długość przewodu zasilania
Wymiary urządzenia
Waga urządzenia
2,0 m
7,8 kg
360 mm x [200 mm + (podstawa: 5 mm)] x 560 mm (szer. x gł. x wys.)
26
※4
16
※5
Poziom nawilżania (ml/h)※2
SPECYFIKACJE
Niski Wysoki Średni Niski
Uwaga: To urządzenie nie jest przeznaczone do usuwania takich substancji niebezpiecznych jak tlenek węgla
zawarty w dymie papierosowym.
Strona: 26
27
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Wymienny
kompozytowy filtr HEPA
F-ZXRP35Z
Numer części:
Wymienny
filtr węglowy dezodoryzujący
F-ZXFD35X
Numer części:
Bez ramki filtra
i wieka ramki filtra
Wymienny
filtr nawilżający
F-ZXCE50X
Numer części:
Świeci się wskaźnik kontroli i migają wszystkie wskaźniki prędkości wentylatora.
Urządzenie mogło ulec awarii.
Prosimy o wyjęcie wtyczka zasilania z gniazdka i skontaktowanie się z dostawcą w celu zlecenia naprawy.
Kontakt z dostawcą
INNE
INFORMACJE

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic F-VXR35G

Zadaj pytanie o Panasonic F-VXR35G

Masz pytanie dotyczące Panasonic F-VXR35G, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic F-VXR35G. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic F-VXR35G tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.