Instrukcja Panasonic ER207

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic ER207. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Maszynki do brody
  • Model/nazwa: ER207
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 20
Trymer (przycinarka) brody/wáosów
sáuĪy do przycinania i pielĊgnacji
wąsów, brody i wáosów. DáugoĞü
przycinania moĪna regulowaü miĊdzy
2 a 8 mm. Trymer (przycinarka)
moĪe byü zasilany ze Ĩródáa zasilania
prądem zmiennym lub z wáasnego
akumulatora.
Opis czĊĞci.
(patrz rys. )
A Wyáącznik
PrzesuĔ w górĊ, aby wáączyü,
przesuĔ w dóá, aby wyáączyü.
B WskaĨnik stanu áadowania
ĝwieci, gdy urządzenie jest
wáączone poprzez zasilacz J do
Ĩródáa prądu zmiennego w celu
doáadowania.
C Ostrze gáówne
Precyzyjne ostrze o szerokoĞci 39
mm, które moĪe byü uĪyte z
nasadką grzebienia E.
D Potencjometr szybkiej regulacji
PrzekrĊü potencjometr na wyĪsze
ustawienie, aby podwyĪszyü lub
zniĪyü nasadkĊ grzebienia E do
Īądanej pozycji (pomiĊdzy 2 a 8
mm) (patrz rys. 2).
E Nasadka grzebienia
UĪyj jej do sterowania dáugoĞcią
przycinania. (patrz rys. 3)
F Ostrze stacjonarne
G Ostrze ruchome
H DĨwignia czyszczenia
NaciĞnij dĨwigniĊ, aby usunąü
kawaáki wáosów, które dostaáy siĊ
pomiĊdzy ostrze stacjonarne a
ostrze ruchome.
I Blokada ostrza
Zwolnij blokadĊ ostrza, aby usunąü
ją z osáony w celu wyczyszczenia
lub wymiany ostrza (patrz rys. 7).
J Zasilacz
UĪyj go do podáączenia trymera
(przycinarki) do Ĩródáa zasilania
prądem zmiennym w celu
naáadowania lub pracy przy
zasilaniu prądem zmiennym.
K Smar
Smaruj przestrzeĔ miĊdzy ostrzem
stacjonarnym a ruchomym,
stosując 2 lub 3 krople po uĪyciu
(patrz rys. 9).
L PĊdzelek do czyszczenia
WskaĨnik dáugoĞci przycinania
WskaĨnik DáugoĞü ciĊcia
1 2,0mm
2 3,0mm
3 4,5mm
4 6,0mm
5 7,5mm
6 9,0mm
7 10,5mm
8 12,0mm
9 13,5mm
10 15,0mm
11 16,5mm
12 18,0mm
41
40
Dziaáanie
Praca akumulatorowa
Naáaduj akumulator przez wáączenie
zasilacza trymera (przycinarki) do Ĩródáa
zasilania prądem zmiennym. Wyáącznik
podczas áadowania powinien byü
ustawiony w pozycji 0·Charge.
àadowanie przez 8 godzin wystarcza
przeciĊtnie na 50 minut pracy.
Dziaáanie przy zasilaniu prądem
zmiennym
Podáącz trymer (przycinarkĊ) do Ĩródáa
zasilania prądem zmiennym,
uĪywając zasilacza z wyáącznikiem
ustawionym w pozycji 0·Charge.
Poczekaj okoáo 0 sekund, a
nastĊpnie wáącz trymer (przycinarkĊ).
Po uĪyciu przeáącz z powrotem do
pozycji 0·Charge.
Przycinanie brody
UmieĞü brzeg grzebienia przy skórze i tnij
brodĊ przez przesuwanie trymera
(przycinarki) we wszystkich kierunkach,
aby uzyskaü jednolite ciĊcie (patrz rys. 4).
Nasadka grzebienia moĪe nie obciąü
wszystkich wáosów, gdy na twarzy znajduje
siĊ kĊdzierzawy zarost. W takim
przypadku, usuĔ nasadkĊ grzebienia i uĪyj
zwykáego grzebienia by przyciągnąü
pozostaáy, nieprzyciĊty zarost (patrz rys. 5).
UsuĔ nasadkĊ grzebienia podczas
modelowania brody. UmieĞü brzeg ostrza
przy skórze i wyrównaj ksztaát brody.
Konserwacja
Ostrza
. WyczyĞü mechanizm tnący (patrz
rys. 6).
2. Przytrzymaj korpus trymera
(przycinarki) znakiem Panasonic
ku górze, umieĞü kciuk przy
ostrzach i odepchnij je od
gáównego korpusu (patrz rys. 7).
3. NaciĞnij dzwigniĊ, aby podnieĞü
ostrze ruchome i wyczyĞciü
pĊdzlem przestrzeĔ miĊdzy
ostrzami (patrz rys. 8).
4. UmieĞü parĊ kropel oleju na
ostrzach (patrz rys. 9).
ĩywotnoĞü ostrza
ĩywotnoĞü ostrza bĊdzie zaleĪeü od
czĊstotliwoĞci i dáugoĞci uĪywania. Na
przykáad uĪywając urządzenia przez
0 minut co 3 dni, przewidywana
ĪywotnoĞü wyniesie przeciĊtnie 3 lata.
JeĪeli wydajnoĞü ciĊcia jest znacznie
zredukowana pomimo prawidáowej
konserwacji, ostrza przekroczyáy
swoją ĪywotnoĞü i naleĪy je wymieniü.
Nr czĊĞci zamiennej to WER960Y.
ĩywotnoĞü akumulatora
ĩywotnoĞü akumulatora zaleĪy od
czĊstotliwoĞci i dáugoĞci uĪywania.
JeĪeli akumulator jest áadowany 3 razy
w miesiącu, ĪywotnoĞü wyniesie
przeciĊtnie 6 lat. JeĪeli urządzenie jest
pozostawione bez áadowania dáuĪej
nie 6 miesiĊcy, akumulator bĊdzie
rozáadowany i jego ĪywotnoĞü moĪe
ulec skróceniu.
W związku z tym, nawet przy
nieregularnym uĪywaniu, zaleca siĊ
d o á a d o w y w a n i e u r z ą d z e n i a
przynajmniej raz na szeĞü miesiĊcy.
Strona: 21
43
42
Tento zastĜihovaþ brady/vlasĤ slouží
k zastĜihávání knírĤ, brad a vlasĤ.
Délku zastĜižení lze nastavit od 2 do
8 mm. ZastĜihovaþ lze napájet buć
ze zdroje stĜídavého napČtí nebo z
jeho vlastního akumulátoru.
Oznaþení þástí
(viz obr. )
A Vypínaþ
Posunutím nahoru zapnete,
posunutím dolĤ vypnete.
B Indikátor dobíjení
Rozsvítí se, když je strojek pĜipojen
pomocí adaptéru J do zdroje
stĜídavého napČtí, aby se dobíjel.
C Hlavní bĜit
PĜesnČ pracující bĜit široký 39mm,
který lze použít s doplĖkovým
hĜebenem E.
D Koleþko pro rychlé nastavení
Otáþením koleþka na vyšší
nastavení mĤžete zvýšit nebo
snížit polohu doplĖkového hĜebenu
E na požadovanou délku (od 2 do
8 mm). (viz obr. 2)
E DoplĖkový hĜeben
Použijte ho pro Ĝízení hloubky
zastĜižení. (viz obr. 3)
F Pevný bĜit
G Pohyblivý bĜit
H ýistící páþka
Stisknutím této páþky mĤžete
vyþistit kousky vlasĤ zachycené
mezi pevným a pohyblivým bĜitem.
I StĜíhací jednotka
UvolnČním mĤžete vyjmout
stĜíhací jednotku ze skĜíĖky a
vyþistit nebo vymČnit bĜity.
(viz obr. 7)
Indikátor Délka zastĜíhávání
1 2,0mm
2 3,0mm
3 4,5mm
4 6,0mm
5 7,5mm
6 9,0mm
7 10,5mm
8 12,0mm
9 13,5mm
10 15,0mm
11 16,5mm
12 18,0mm
J Adaptér
Adaptér používejte k pĜipojení
zastĜihovaþe ke zdroji stĜídavého
napČtí pro dobíjení nebo pro pĜímé
napájení stĜídavým napČtím.
K Olej
Prostor mezi pevným a pohyblivým
bĜitem namažte po použití dvČma
nebo tĜemi kapkami oleje.
(viz obr. 9)
L ýistící kartáþek
Indikátor délky zastĜihávání
Ochrona Ğrodowiska, powtórne
uĪycie materiaáów
W trymerze (przycinarce) zastosowano
akumulator niklowo-wodorkowy.
NaleĪy pamiĊtaü o tym, Īe tego typu
akumulatory powinny byü przekazywane
do specjalnych, oficjalnie wyznaczonych
punktów skáadowania, o ile istnieją one
w danym kraju.
Sposób wyjmowania wbudowanego
akumulatora przed wyrzuceniem
zuĪytego trymera (przycinarki)
UĪytkownik nie powinien samodzielnie
wymieniaü akumulatora w trymerze
(przycinarce). Istnieje jednak moĪliwoĞü
wymiany akumulatora w autoryzowanym
punkcie serwisowym. Podany poniĪej
sposób postĊpowania dotyczy wyáącznie
wyjmowania akumulatora w celu jego
odpowiedniej utylizacji.
. Wyjmij wtyczkĊ przewodu
z a s i l a j ą c e g o z g n i a z d k a
sieciowego i odáącz przewód
zasilający od trymera (przycinarki).
2. UsuĔ ostrze z trymera (przycinarki).
UsuĔ 4 wkrĊty (a). (patrz rys. 0)
3. UsuĔ pokrywĊ korpusu (obudowy)
(patrz rys. ).
4. UsuĔ akumulator (patrz rys. 2).
Uwaga
B Nie áaduj trymera (przycinarki) w
temperaturze niĪszej niĪ 0 °C, ani w
temperaturze wyĪszej niĪ 40 °C, lub
w miejscach naraĪonych na
bezpoĞrednie dziaáanie promieni
sáoĔca, poáoĪonych blisko grzejnika,
lub bardzo zawilgoconych.
B Nie áaduj akumulatora dáuĪej niĪ 48
godzin MoĪe to byü powodem jego
uszkodzenia.
B CzyĞü obudowĊ tylko suchą
Ğciereczką, delikatnie zwilĪoną
wodą lub wodą z mydáem. Nigdy
nie uĪywaj substancji Īrących
takich jak benzen lub wybielacz.
B Nigdy nie zanurzaj trymera
(przycinarki) w wodzie.
B Trymer (przycinarka) moĪe staü siĊ
gorący podczas pracy lub zwykáego
áadowania. To jest prawidáowe.
OstrzeĪenie
. Nie naleĪy uĪywaü trymera
(przycinarki) w pobliĪu lub nad
umywalką napeánioną wodą.
2. Nigdy nie naleĪy uĪywaü go, mając
mokre rĊce.
3. Przechowywaü w miejscu
niedostĊpnym dla dzieci.
4. Nigdy nie naleĪy manipulowaü przy
ruchomych czĊĞciach.
5. Nie naleĪy podnosiü trymera
(przycinarki) za kabel. MoĪe to
doprowadziü do jego uszkodzenia,
powodując szkody lub obraĪenia ciaáa.
6. Nie stosowaü na zwierzĊtach.
7. Nigdy nie naleĪy demontowaü trymera
(przycinarki). JeĪeli wymagana jest
naprawa lub inne czynnoĞci
serwisowe, naleĪy dostarczyü go
wykwalifikowanemu serwisantowi.
8. Nie naleĪy uĪywaü Īadnego kabla
zasilania lub zasilacza innego niĪ
zaprojektowanych specjalnie dla tego
modelu. UĪywaü tylko zasilacza RE5-62.
Specyfikacja
ħródáo zasilania: 230 V AC, 50 Hz
NapiĊcie silnika: ,2 V DC
Czas áadowania: 8 godzin

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic ER207

Zadaj pytanie o Panasonic ER207

Masz pytanie dotyczące Panasonic ER207, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic ER207. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic ER207 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.