Instrukcja Panasonic ER1611

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic ER1611. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Cążki
  • Model/nazwa: ER1611
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Chiński, Arabski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Węgierski, Chorwacki, Grecki

Spis treści

Strona: 56
57
Polski
Ważne
Przed rozpoczęciem użytkowania
Maszynka jest przeznaczona do użytku profesjonalnego i służy do
przycinania włosów i zarostu. Przed pierwszym użyciem,
maszynkę należy ładować przez 8 godzin, w celu prawidłowego
sformatowania wbudowanych akumulatorów. Maszynka może być
zasilana przez zasilacz lub akumulatory. Przed rozpoczęciem
użytkowania proszę dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
Ładowanie maszynki
Używaj maszynki ER1611 tylko w połączeniu z zasilaczem
RE9‑39.
Unikaj ładowania akumulatorów w temperaturze poniżej 5 °C lub
powyżej 35 °C.
Unikaj ładowania akumulatorów w miejscu narażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu
źródła ciepła.
Kontrolka ładowania akumulatora ( ) może migać na
początku, jeśli akumulator jest używany po raz pierwszy, lub jeśli
nie był używany przez 6 miesięcy lub dłużej, nawet jeśli jest
całkowicie naładowany. Nie jest to usterka.
Nawet jeśli maszynka nie jest używana przez dłuższy czas, ładuj
akumulator co 6 miesięcy, w celu zwiększenia trwałości
akumulatora.
Kabla zasilania nie można wymieniać. W przypadku uszkodzenia
kabla, należy zaniechać używania zasilacza.
Używanie maszynki
Ostrzeżenie – Maszynka musi być sucha.
Maszynka może się nagrzewać podczas pracy i/lub ładowania.
To normalne zjawisko.
Przed użyciem sprawdź czy ostrza i nasadki nie są uszkodzone.
Jeśli są uszkodzone, wymień je.


•
•
•
•
•
•

•
•
•
Nie wolno pozwalać na kontakt środka do trwałej ondulacji,
środka na porost włosów lub lakieru do włosów z korpusem
maszynki lub ostrzami.
Może to spowodować pękanie, odbarwienie lub korozję.
Nie wolno upuszczać maszynki na podłogę.
Nie uderzać ostrzami i nasadkami o twarde przedmioty.
Nie przycinać włosów zwierząt domowych.
Czyszczenie maszynki
Czyść obudowę tylko ściereczką lekko zwilżoną wodą lub
delikatnym roztworem mydła.
Nigdy nie stosuj roztworu żrącego.
Nigdy nie zanurzaj maszynki w wodzie.
Przechowywanie maszynki
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub
umysłowej lub nie posiadające wystarczającej wiedzy lub
doświadczenia, chyba że zostały one odpowiednio
poinstruowane o sposobie użytkowania urządzania przez osobę
odpowiadającą za ich bezpieczeństwo lub pozostają pod
odpowiednią opieką. Dzieci muszą pozostawać pod opieką, tak
aby dopilnować by nie bawiły się urządzeniem.
Nigdy nie manipuluj przy ruchomych częściach.
Nie chwytać maszynki za kabel zasilania, ponieważ może dojść
do jego obluzowania lub oderwania, co może spowodować
uszkodzenie lub obrażenia ciała.
Jeśli maszynka nie działa poprawnie, oddaj ją do naprawy w
autoryzowanym serwisie.
Dane techniczne
Źródło zasilania: 
Patrz tabliczka znamionowa produktu.
(automatyczna zmiana napięcia zasilania)
Napięcie silnika: 2,4 V DC
Czas ładowania: 1 godzina
Poziom hałasu: 60 (dB (A) re 1 pW)
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
Strona: 57
58
Polski
Opis części
 








 


  







A Korpus
1 Wskaźnik wysokości
przycinania
2 Przycisk OFF/ON
3 Pokrętło (Regulacja
wysokości)
4 Kontrolka ładowanie
akumulatora ( )
5 Kontrolka stanu ładowania
( )
6 Gniazdko
B Ostrze
7 Hak mocujący
8 Dźwignia czyszczenie
9 Ruchome ostrze
 Ostrze nieruchome
C Nasadka do krótkiego
przycinania (3 mm/4 mm)
D Nasadka do przycinania na
średnią długość (6 mm/
9 mm)
E Nasadka do przycinania na
dużą długość (12 mm/
15 mm)
F Zasilacz (RE9‑39)
; Kabel zasilania
 Wtyczka
G Szczoteczka do czyszczenia
H Olej
 Podstawka do ładowania
 Stelaż do mocowania
nasadki
 Wtyczka ładowania
 Gniazdko
Ładowanie maszynki
Ł
a
d
o
w
a
n
i
e
Miganie kontrolki ładowania akumulatora ( ) oznacza, że
akumulatory maszynki wymagają doładowania. Maszynkę można
używać jeszcze przez około 5 minut, od momentu kiedy kontrolka
ładowania ( ) zacznie migać.
1
1 Podłącz przewód
zasilania do podstawki
do ładowania.
2
2 Wyłącz maszynkę za
pomocą przycisku
OFF/ON.
3
3 Ustaw maszynkę na
podstawce do
ładowania i podłącz
zasilacz do gniazdka
ściennego.
Kontrolka stanu ładowania ( ) zapali się i rozpocznie się
ładowanie.
Ładowanie jest zakończone, kiedy kontrolka stanu
ładowania ( ) zacznie migać. (Maks. 1 godzinę później)
Jedno całkowite naładowanie starcza na około 50 minut
nieprzerwanej pracy.
•
•
•
Strona: 58
59
Polski
Ładowanie bez podstawki do ładowania
1. Wciśnij przycisk OFF/ON w celu
wyłączenia zasilania i podłącz wtyczkę
do maszynki.
2. Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.
Praca zasilacza
Po podłączeniu zasilacza do maszynki tak samo jak do ładowania
i po włączeniu zasilania, można używać maszynki, nawet gdy
poziom naładowania akumulatora jest niski.
Jeśli maszynka nie działa, najpierw ładuj ją przez co najmniej 1
minutę.
Uważaj by całkowicie nie rozładować akumulatora przy
włączonym zasilaniu. Prowadzi to do zmniejszenia trwałości
akumulatora.


•
•
Użytkowanie maszynki
P
r
z
y
c
i
n
a
n
i
e
Obracaj pokrętłem zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym by
poprzez wysunięcie lub schowanie ruchomego
ostrza uzyskać żądaną wysokość. Możliwa jest 5 –
stopniowa regulacja od 0,8 mm do 2,0 mm co
0,3 mm bez nasadek.
0.8
Użytkowanie nasadek
1
1 Wybierz wysokość
przycinania zgodnie z
informacjami podanymi po
bokach i wewnątrz nasadek.
2
2 Ustaw pokrętło na “0.8” i
zamocuj nasadkę na
maszynce zgodnie z
ilustracją.
0.8
Zdejmowanie nasadki z maszynki
Zsuń jeden bok nasadki z mocowania w
kierunku wskazywanym strzałką.

Strona: 59
60
Polski
Konserwacja ostrza
P
i
e
l
ę
g
n
a
c
j
a
Zdejmowanie i mocowanie ostrza
Zdejmowanie ostrza
1. Przytrzymaj maszynkę
włącznikiem skierowaną do góry,
pchnij ostrze kciukiem i złap je
drugą ręką.
Pamiętaj o wyłączeniu zasilania
przed zdjęciem ostrza.
•
Mocowanie ostrza
1. Ustaw pokrętło na “2.0”.
2.0
2.0
2. Zamocuj hak mocujący na
zaczepie w maszynce i pchnij je
aż do zatrzaśnięcia.


Czyszczenie ostrza
1. Usuń
wszelkie
włosy z
maszynki i
wokół
ostrza.
2. Zdejmij
ostrze i
usuń
szczoteczką
włosy z
krawędzi
ostrza.
3. Wciśnij dźwignię
czyszczenie w celu
podniesienia ostrza
ruchomego i usuń
szczoteczką włosy
spomiędzy ostrza
ruchomego i
nieruchomego.
Smarowanie
1. Wpuść kilka kropli oleju
pomiędzy ostrza
nieruchome i ruchome.
Smaruj maszynkę olejem
przed i po każdym
użyciu.
2. Ustaw pokrętło na “2.0” i
zamontuj ostrze na
maszynce.
•
Strona: 60
61
Polski
Wyjmowanie wbudowanych akumulatorów
Wyjmij akumulatory postępując zgodnie z ilustracją.
Odłącz maszynkę z gniazdka zasilania.
Całkowicie rozładuj akumulatory.
Uważaj, by nie zewrzeć akumulatorów.
 


OSTRZEŻENIE – Nie próbuj wymieniać akumulatorów w celu
ponownego użycia maszynki. Może to spowodować ryzyko
pożaru lub porażenia prądem.
Ważne informacje dotyczące ochrony środowiska
Wbudowane akumulatory niklowo-wodorkowe zawierają
substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Przed
oddaniem maszynki do utylizacji należy usunąć akumulatory.
•
•
•
Ochrona środowiska i recykling materiałów
Ta maszynka zawiera akumulatory niklowo-wodorkowe.
Proszę zapewnić, aby akumulatory zostały oddane do
odpowiedniego punktu zbiórki, jeśli takie miejsce wyznaczono w
kraju użytkowania.
Proszę przeczytać “Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i
pozbywaniu się zużytych urządzeń i baterii” na stronie 94.
Strona: 93
94
Polski
Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się
zużytych urządzeń i baterii
Niniejsze symbole umieszczane na produktach,
opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej
oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi
odpadami domowymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania,
utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów i baterii,
należy oddawać je do wyznaczonych punktów
gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa
krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE
i 2006/66/WE.
Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów i baterii
pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i
zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego,
który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami.
Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych
produktów i baterii można otrzymać od władz lokalnych,
miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w
punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył
przedmiotowe towary.
Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów
mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa
krajowego.
Dotyczy użytkowników firmowych działających na
terenie Unii Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych
informacji.
[Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w
państwach trzecich]
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii
Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować
się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie
właściwego sposobu pozbywania się tego rodzaju
przedmiotów.
Dotyczy symbolu baterii (symbole przykładowe):
Ten symbol może występować wraz z symbolem
pierwiastka chemicznego. W takim przypadku spełnia
on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego
środka chemicznego.
Česky
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z
elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z
domácností.
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní
dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a
elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného
domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou
možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité
baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte
žádné poplatky, v souladu s platnými národnímu
předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit
cenné suroviny a předcházet možným negativním
účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které
jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s
odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých
přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní
úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic ER1611

Zadaj pytanie o Panasonic ER1611

Masz pytanie dotyczące Panasonic ER1611, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic ER1611. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic ER1611 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.