Instrukcja Panasonic ER-CA70

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic ER-CA70. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Cążki
  • Model/nazwa: ER-CA70
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 67
68
Polski
Instrukcje bezpieczeństwa
Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do śmierci,
poważnych obrażeń, porażenia prądem, pożaru lub spięcia.
Obchodź się z zasilaczem ostrożnie
Przed rozpoczęciem czyszczenia maszynki do strzyżenia odłącz
zasilacz z gniazdka zasilania.
Zawsze chwytaj za zasilacz a nie za przewód zasilania.
Nie używaj maszynki, jeśli przewód zasilania lub zasilacz są zużyte lub
uszkodzone, lub jeśli zasilacz nie pasuje dobrze do gniazdka zasilania.
Uważaj by nie uszkodzić ani nie odkształcić przewodu zasilania. Nie
kładź na przewodzie zasilania żadnych ciężkich przedmiotów i uważaj
by go nie przytrzasnąć.
Oczyszczaj wtyczkę zasilania regularnie, aby usunąć wszelkie
zabrudzenia lub kurz.
Kabla zasilacza nie można wymienić. W przypadku uszkodzenia,
adapter AC należy wyrzucić.
Chroń przed płynami
Nie używaj maszynki zasilanej przez zasilacz w łazience.
Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza mokrymi rękami.
Nie pozwól by zasilacz został zamoczony.
Nie przecieraj maszynki do strzyżenia ani zasilacza rozcieńczalnikiem,
benzyną lub alkoholem.
Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić
do uszkodzeń skóry
Nie przyciskaj ostrza do skóry.
Nie używaj maszynki do strzyżenia do celów innych niż strzyżenie.
Nie używaj maszynki do strzyżenia zwierząt domowych.
Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy ostrza nie są
uszkodzone lub odkształcone.
Przed każdym użyciem nałóż olej w miejscach oznaczonych strzałkami.
(Patrz strona 72.)
Ostrzeżenie dotyczące ładowania
Ładowanie dłużej niż 48 godzin może zmniejszyć żywotność
►
•
‑
•
•
•
•
►
•
•
•
•
►
•
•
•
•
•
►
•
akumulatora.
Maszynka może się nagrzewać podczas pracy i/lub ładowania. To
całkowicie normalne.
Aby maszynka pracowała poprawnie, należy ją ładować w temperaturze
otoczenia od 5 °C do 35 °C.
Nie stosuj przewodów zasilania ani zasilaczy innych niż te przeznaczone
dla tego modelu maszynki. (RE9‑36)
Ostrzeżenie dotyczące użytkowania i przechowywania
Nie demontuj ani nie modyfikuj maszynki do strzyżenia. Nie podejmuj
prób samodzielnej naprawy maszynki.
Naprawę maszynki należy zawsze zamawiać u sprzedawcy.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej lub
nie posiadające wystarczającej wiedzy lub doświadczenia, chyba że
zostały one odpowiednio poinstruowane o sposobie użytkowania
urządzenia przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo lub
pozostają pod odpowiednią opieką. Dzieci muszą pozostawać pod
opieką, tak aby dopilnować by nie bawiły się urządzeniem.
Ta maszynka do strzyżenia jest przeznaczona jedynie do użytku
wewnątrz pomieszczeń.
Nie przechowuj maszynki do strzyżenia w miejscu narażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu grzejnika lub
innego źródła ciepła.
Dane techniczne
Źródło zasilania: 
Patrz tabliczka znamionowa produktu.
(automatyczna zmiana napięcia zasilania)
Napięcie silnika: prąd stały 1,2 V
Czas ładowania: 8 godzin
Poziom hałasu: 55 (dB (A) odp. 1 pW)
•
•
•
►
•
‑
•
•
•
Strona: 68
Polski
69
Ładowanie
Ł
a
d
o
w
a
n
i
e
1. Ustaw przełącznik
w położenie
“0•CHARGE”
(ładowanie) i
podłącz przewód
zasilania do
maszynki.
2. Podłącz zasilacz
do gniazdka
zasilania. Zapali
się kontrolka
ładowania.
3. Odłącz zasilacz
od gniazdka
zasilania po
zakończeniu
ładowania.
Czas ładowania wynosi 8 godzin.
Jedno całkowite naładowanie maszynki wystarczy na około 40 minut
nieprzerwanej pracy.
Nakładanie końcówki
Końcówki 20/30/40 mm, 50/60/70 mm
1. Ustaw końcówkę na żądaną długość włosów
wsuwając ją aż do usłyszenia odgłosu
kliknięcia, z przełącznikiem ustawionym
w położeniu “0•CHARGE”.
Ustaw końcówkę w odpowiedniej pozycji.
W przeciwnym wypadku przestawienie
przełącznika w położenie “1” będzie niemożliwe.
Rzeczywista długość włosów po strzyżeniu będzie
nieznacznie dłuższa od ustawionej.
•
•
•
•
►
Oznaczenie części
AOstrze
BMocowanie końcówek
CPrzełącznik
DKontrolka ładowania
EKońcówka 3/6 mm
FKońcówka 9/12 mm
GKońcówka 15/18 mm
HKońcówka do strzyżenia naturalnego
IKońcówka do precyzyjnego
przycinania końcówek włosów
JKońcówka do przerzedzania (1/3)
KKońcówka 20/30/40 mm
LKońcówka 50/60/70 mm
MDźwignia czyszczenia
NZasilacz (RE9‑36)
OPrzewód zasilania
POlej
QSzczoteczka do czyszczenia









20
30
40
mm
50
60
70
mm
3mm
6








Końcówki ER‑CA70 ER‑CA35
Końcówka 3/6 mm
Końcówka 9/12 mm
Końcówka 15/18 mm -
Końcówka do strzyżenia naturalnego -
Końcówka do precyzyjnego
przycinania końcówek włosów
-
Końcówka do przerzedzania (1/3) -
Końcówka 20/30/40 mm
Końcówka 50/60/70 mm -
Strona: 69
70
Polski Końcówka do przerzedzania
1. Nałóż końcówkę na ostrza
maszynki aż do
zatrzaśnięcia, zgodnie
z ilustracją.
2. Aby zdjąć końcówkę,
naciskając na boki końcówki
ściągnij ją z maszynki.
Strzyżenie włosów
S
t
r
z
y
ż
e
n
i
e
1 Strzyż włosy do odpowiedniej długości
przesuwając maszynkę pod włos.
• Nie używaj maszynki w odwróconej pozycji.
Może to prowadzić do nadmiernego przycinania
włosów.
►
Końcówki 3/6 mm, 9/12 mm, 15/18 mm
3mm
6
6mm
3mm
9mm
12mm
18mm
15mm
3/6mm
9/12mm
15/18mm
1. Wybierz
wysokość
strzyżenia
zgodnie z
oznaczeniami
wewnątrz
i po bokach
końcówek.
2. Zamocuj
końcówkę na
maszynce
zgodnie
z ilustracją.
3. Zdejmij końcówkę
z maszynki.
Końcówka do strzyżenia naturalnego i końcówka do
precyzyjnego przycinania końcówek włosów
Te końcówki pozwalają na przerzedzanie włosów
poprzez strzyżenie od wewnętrznej strony.
Gęstość włosów zostaje zmniejszona, a końcówki
włosów są przycinane na różnych długościach, co
zapewnia naturalny wygląd fryzury.
Końcówka do strzyżenia naturalnego:
Wymagana długość włosów: 30 mm–70 mm
(włosy krótsze niż 30 mm w niektórych sytuacjach
mogą być zbyt krótkie.)
Końcówka do precyzyjnego przycinania
końcówek włosów:
Wymagana długość włosów dla tej końcówki to
mniej niż 30 mm (do przycinania baków oraz
okolic wokół uszu.)
NATURAL
CUTTING
POINT
CUTTING
►
►
Strona: 70
Polski
71
Strzyżenie bez końcówek
Strzyżenie bez końcówki prowadzi do przycięcia włosów na długość
1 mm lub mniej.
1. Przycinaj włosy umieszczając głowicę
maszynki bezpośrednio na skórze głowy.
Praca z zasilaczem
Jeśli podłączysz zasilacz do maszynki tak jak dla ładowania i ustawisz
przełącznik w położenie “1”, możesz korzystać z maszynki nawet jeśli
poziom naładowania akumulatora jest niski.
Jeśli maszynka nie działa, przestaw przełącznik w położenie
“0•CHARGE”, odczekaj około minuty i przestaw przełącznik ponownie w
położenie “1”.
Uważaj by nie rozładować akumulatora całkowicie z przełącznikiem
pozostawionym w położeniu “1”. Prowadzi to do skrócenia żywotności
akumulatora.
Konserwacja ostrza
O
b
s
ł
u
g
a
Poniżej znajduje się symbol maszynek do strzyżenia, które
można myć pod wodą. Symbol oznacza, że część trzymana
w ręce może być myta pod wodą.
►
►
•
•
Montowanie i zdejmowanie ostrza
1. Trzymaj maszynkę z napisem “Panasonic”
do góry, pchnij ostrze kciukiem i złap je
drugą ręką.
Pamiętaj o ustawieniu przełącznika w położenie
“0•CHARGE” przed zdjęciem ostrza.
•
2. Aby ponownie zamontować ostrze, włóż
haczyk mocujący w mocowanie ostrza na
maszynce i pchnij ostrze, do momentu
usłyszenia kliknięcia.
Trwałość ostrza
Trwałość ostrza różni się w zależności od częstości i długości
użytkowania. Przewidywany okres trwałości ostrza wynosi około 2 lata
w przypadku używania maszynki dwa razy w miesiącu po 20 minut. Jeśli
skuteczność strzyżenia spadnie mimo przeprowadzania poprawnej
konserwacji, należy wymienić ostrza.
Żywotność akumulatora
Trwałość akumulatora różni się w zależności od częstości i długości
użytkowania. Jeśli akumulatory są ładowane trzy razy w miesiącu, ich
żywotność wyniesie około 3 lata.
Zaleca się doładowanie maszynki co najmniej raz na 6 miesięcy, nawet
jeśli nie jest regularnie użytkowana, ponieważ nawet wtedy poziom
naładowania akumulatorów powoli spada i ich żywotność może ulec
zmniejszeniu.
►
►
•
Strona: 71
72
Polski
Czyszczenie ostrza
W przypadku mycia pod wodą
Ostrzeżenie – Odłącz część maszynki trzymaną w ręce od przewodu
zasilania przed rozpoczęciem mycia w wodzie.
1. Spłucz włosy przyklejone
do ostrza i włosy z wnętrza
maszynki.
2. Potrząśnij maszynką
delikatnie 4 do 5 razy, zetrzyj
pozostałe krople wody z
maszynki i jej ostrza i odłóż
maszynkę na ręcznik, aby
wyschła, z oznaczeniem
“Washable” do góry.
W przypadku czyszczenia szczoteczką
1. Zetrzyj
szczoteczką
włosy
z maszynki
i z okolic
ostrza.
2. Zdejmij ostrze
i zetrzyj
szczoteczką
włosy
z krawędzi
ostrza.
3. Zetrzyj szczoteczką włosy
spomiędzy ostrza
nieruchomego a ostrza
ruchomego jednocześnie
przyciskając dźwignię
czyszczenia w celu
podniesienia ostrza
ruchomego.
►
►
Po oczyszczeniu ostrza wodą lub szczoteczką
1. Nałóż kilka kropli oleju w punktach
oznaczonych strzałkami.
2. Zamontuj ostrze ponownie na maszynce.
Po użyciu stosuj olej do nasmarowania maszynki. W
przeciwnym wypadku ostrza mogą się stępić,
wydawać nietypowe dźwięki lub nagrzewać się, co
doprowadzi do spadku skuteczności strzyżenia.
•
Wyjmowanie wbudowanego akumulatora
Wyjmij akumulator zgodnie z ilustracją.
Przed wyjęciem akumulatora z maszynki odłącz ją od adaptera AC.
Całkowicie rozładuj maszynkę.
Zachowaj ostrożność, aby nie doprowadzić do zwarcia końcówek + i –
akumulatora po jego wyjęciu.
Ważne informacje dotyczące ochrony środowiska
Wbudowany akumulatora niklowo-metalowodorkowy zawiera
substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska. Przed
wyrzuceniem maszynki, należy wymontować z niej akumulator.
►
1.
2.
3.
Strona: 72
Polski
73
Ochrona środowiska i recykling materiałów
Ta maszynka zawiera akumulator niklowo-wodorkowy.
Prosimy o oddanie zużytej baterii do likwidacji w miejscu oficjalnie do
tego wskazanym, jeżeli takie istnieje w waszym kraju.
Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się
zużytych urządzeń i baterii
Niniejsze symbole umieszczane na produktach,
opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej
oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi
odpadami domowymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania,
utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów i baterii,
należy oddawać je do wyznaczonych punktów
gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa
krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE
i 2006/66/WE.
Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów i baterii
pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i
zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego,
który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami.
Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych
produktów i baterii można otrzymać od władz lokalnych,
miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w
punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył
przedmiotowe towary.
Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów
mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa
krajowego.
Dotyczy użytkowników firmowych działających na
terenie Unii Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych
informacji.
[Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w
państwach trzecich]
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii
Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować
się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie
właściwego sposobu pozbywania się tego rodzaju
przedmiotów.
Dotyczy symbolu baterii (symbole przykładowe):
Ten symbol może występować wraz z symbolem
pierwiastka chemicznego. W takim przypadku spełnia
on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego
środka chemicznego.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic ER-CA70

Zadaj pytanie o Panasonic ER-CA70

Masz pytanie dotyczące Panasonic ER-CA70, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic ER-CA70. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic ER-CA70 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.