Instrukcja Panasonic DMP-BBT01

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic DMP-BBT01. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Odtwarzacz Blu-ray
  • Model/nazwa: DMP-BBT01
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 127
2 VQT3W11
Spis treści
Korzystanie z instrukcji obsługi (format PDF) . . . . . . . . 2
Zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nośniki, które mogą być odtwarzane . . . . . . . . . . . . . . 4
Korzystanie z panelu dotykowego. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KROK 1 : Instalacja urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KROK 2 : Podłączenie do telewizora. . . . . . . . . . . . . . 8
KROK 3 : Podłączanie do sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KROK 4 : Podłączenie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KROK 5 : Konfiguracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wkładanie lub usuwanie nośników . . . . . . . . . . . . . . . 10
Menu HOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Środki ostrożności dotyczące połączenia
sieci bezprzewodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Urządzenie
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia,
≥ Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu,
wilgoci, kapanie lub zachlapanie.
≥ Na urządzeniu nie należy ustawiać żadnych naczyń
zawierających płyny, takich jak wazony.
≥ Należy korzystać wyłącznie z zalecanych akcesoriów.
≥ Nie należy demontować obudowy urządzenia.
≥ Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy.
Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym
pracownikom serwisu.
≥ Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się
metalowe przedmioty.
≥ Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych ciężkich
przedmiotów.
Przewód zasilania
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia,
≥ Należy się upewnić, że napięcie źródła zasilania
odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
≥ Dokładnie podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazda ściennego.
≥ Nie wolno ciągnąć za przewód, zginać go ani kłaść na nim
ciężkich przedmiotów.
≥ Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami.
≥ Przy odłączaniu przewodu należy chwycić za wtyczkę.
≥ Nie wolno podłączać urządzenia do uszkodzonego
gniazda ściennego oraz gdy wtyczka przewodu
zasilającego jest uszkodzona.
Urządzenie należy zainstalować w takim miejscu, aby można
było natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazda w
przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.
Niewielki przedmiot
≥ Przechowywać Kartę pamięci poza zasięgiem dzieci, aby
uniknąć przełknięcia.
≥ Śrubę należy trzymać z dala od dzieci, aby zapobiec jej
połknięciu.
Dziękujemy za nabycie tego produktu.
Aby optymalnie i bezpiecznie korzystać z tego
urządzenia, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
Dokładniejsze instrukcje dotyczące
obsługi urządzenia można znaleźć w
pliku “Instrukcja obsługi (format
PDF)” na załączonej płycie CD-ROM.
Zainstaluj instrukcję na komputerze, aby ją
przeczytać.
Korzystanie z instrukcji
obsługi
(format PDF)
∫ Windows
1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM zawierającą
instrukcję obsługi (w zestawie).
2 Wybierz żądany język i kliknij [Instrukcja obsługi], aby
zainstalować.
3 Dwukrotnie kliknij ikonę skrótu “BBT01EG Instrukcja
obsługi” na pulpicie.
Gdy instrukcja obsługi (format PDF) się nie otwiera
W celu przeglądania lub drukowania instrukcji obsługi (format
PDF) niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader 5.0 lub
nowszy bądź Adobe Reader 7.0 lub nowszy.
INależy włożyć płytę CD-ROM zawierającą instrukcję obsługi
(w zestawie), kliknąć [Adobe(R) Reader(R)], a następnie
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby zainstalować.
(Zgodne systemy operacyjne: Windows XP SP3/Windows
Vista SP2/Windows 7)
≥ Z podanej poniżej strony internetowej należy pobrać i
zainstalować wersję programu Adobe Reader, która jest
obsługiwana przez posiadany system operacyjny.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
Odinstalowanie instrukcji obsługi (format PDF)
Należy usunąć plik PDF z folderu
“Program Files\Panasonic\DMP\”.
≥ Jeżeli nie można wyświetlić zawartości folderu Program
Files, należy kliknąć [Show the contents of this folder], aby
ją wyświetlić.
∫ Macintosh
1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM zawierającą
instrukcję obsługi (w zestawie).
2 Otwórz folder “Manual” w “VFF0885”, a następnie
przekopiuj plik PDF w żądanym języku do folderu.
3 Dwukrotnie kliknij plik PDF, aby go otworzyć.
Instrukcja obsługi (format PDF) nie może zostać
odtworzona na odtwarzaczu.
Ograniczenie wykorzystania treści kopiowanych
bez zezwolenia (> 11)
Zasady bezpieczeństwa
OSTRZEËENIE
(128)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 2 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 128
Polski
3
VQT3W11
Urządzenie
≥ W tym urządzeniu znajduje się laser. Wykonywanie
regulacji innych niż opisane lub postępowanie w sposób
nieprzewidziany w instrukcji obsługi grozi niebezpiecznym
naświetleniem promieniami lasera.
≥ Nie należy umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego
ognia, takich jak zapalone świece.
≥ To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane
użyciem telefonu komórkowego. Jeżeli takie zakłócenia
wystąpią, wskazane jest zwiększenie odległości pomiędzy
urządzeniem a telefonem komórkowym.
Wybór miejsca
Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni.
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia,
≥ Niniejszego urządzenia nie należy instalować lub
umieszczać w szafce na książki, zabudowanej szafce lub
innej ograniczonej przestrzeni, w celu zapewnienia dobrej
wentylacji.
≥ Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, obrusami, zasłonami i podobnymi
przedmiotami.
≥ Nie umieszczaj urządzenia na wzmacniaczu/odbiorniku
lub nagrzewających się urządzeniach. Wysoka
temperatura może uszkodzić to urządzenie.
≥ Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą,
wysoką wilgotnością oraz nadmiernymi drganiami.
Baterie
Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić
do wycieku elektrolitu i może być także przyczyną pożaru.
≥ Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku, gdy
baterie zostaną nieprawidłowo włożone. Baterie należy
wymieniać wyłącznie na baterie typu zalecanego przez
producenta.
≥ W przypadku utylizacji baterii, należy się skontaktować z
lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania
informacji o prawidłowym sposobie postępowania.
≥ Nie wkładaj do pilota jednocześnie starych i nowych baterii
oraz baterii różnych typów.
≥ Nie ogrzewaj i nie wrzucaj do ognia.
≥ Nie należy pozostawiać baterii przez dłuższy czas w
samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami
wystawionym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
≥ Nie demontuj i nie powoduj zwarcia.
≥ Baterii alkalicznych lub manganowych nie należy ładować
ponownie.
≥ Nie używaj baterii, z których usunięta została osłona.
Baterie należy wyjąć, jeżeli pilot nie będzie używany przez
dłuższy czas. Należy je przechowywać w chłodnym, ciemnym
miejscu.
Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy można podłączyć do źródła prądu o
napięciu od 100 V do 240 V.
Jednak jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka sieciowego,
należy się zaopatrzyć w odpowiednią przejściówkę.
CAUTION
≥ Urządzenie jest przeznaczone do używania w klimacie
umiarkowanym.
Akcesoria
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia sprawdź
załączone akcesoria.
1 Pilot zdalnego sterowania
(N2QAYB000712)
2 Baterie do pilota
1 Zasilacz sieciowy
1 Przewód zasilania
1 Kabel HDMI
1 Podstawa
1 CD-ROM
	
≥ Numery produktów podane w niniejszej instrukcji obsługi
według stanu na kwiecień 2012. Mogą ulec zmianie.
≥ Nie należy używać zasilacza z innymi urządzeniami.
∫ Korzystanie z pilota
Włóż tak, aby bieguny (i i j) odpowiadały biegunom w
pilocie.
Na stronie 8 można znaleźć informacje na temat
położenia czujnika sygnału pilota zdalnego sterowania.


LR6, AA
(baterie alkaliczne)
(129)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 3 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 129
4 VQT3W11
Nośniki, które mogą być odtwarzane
Urządzenie Logo płyty Typ urządzenia Format zawartości
BD-Video Video
BD-RE Video, JPEG, MPO
BD-R Video, DivX®
, MKV
DVD-Video Video
DVD-R
Video, AVCHD, DivX®
,
MKV, JPEG, MPO, FLAC,
MP3, WAV
DVD-R DL
DVD-RW
Video, AVCHD
— +R/+RW/+R DL
Płyta CD z muzyką Muzyka [CD-DA]
—
CD-R
CD-RW
DivX®
, MKV, JPEG, MPO,
FLAC, MP3,
Muzyka [CD-DA], WAV
Karta pamięci SD (od 8 MB do 2 GB)
Karta pamięci SDHC (od 4 GB do 32 GB)
Karta pamięci SDXC (48 GB, 64 GB)
(zgodne z kartami mini i mikro)
AVCHD, AVCHD 3D,
MP4, MPEG2, JPEG,
MPO
—
Urządzenie USB
(do 2 TB)
DivX®, MKV, MP4,
MPEG2, JPEG, MPO,
FLAC, MP3, WAV
BD
DVD
CD
SD
USB
(130)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 4 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 130
Polski
5
VQT3W11
∫ Płyty, których nie można użyć w tym
urządzeniu
∫ Informacja dotycząca regionów
∫ Finalizacja
Płyty DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL i CD-R/RW
nagrane przez nagrywarkę itp. należy zamknąć przez
nagrywarkę, aby odtworzyć na tym urządzeniu.
Przeczytaj instrukcję obsługi nagrywarki.
∫ BD-Video
Niniejsze urządzenie obsługuje dźwięk o wysokiej
szybkości transmisji (Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio)
stosowany w formacie BD-Video.
∫ 3D
≥ Filmy wideo i zdjęcia 3D mogą być odtwarzane po
podłączeniu urządzenia do telewizora zgodnego z 3D
przy użyciu kabla High Speed HDMI.
∫ Płyta CD z muzyką
Działanie i jakość dźwięku płyt CD nieodpowiadających
specyfikacjom CD-DA (CD z ochroną od kopiowania, itp.)
nie może być gwarantowana.
∫ Karta SD
≥ Można użyć kart miniSD, microSD,
microSDHC i microSDXC ale tylko z
adapterem. Adaptery są zazwyczaj
dołączane do takich kart.
≥ Aby chronić zawartość karty, przesuń
przełącznik zapisu (na karcie SD) na
położenie “LOCK”.
≥ Nieniejsze urządzenie jest zgodne z
kartami pamięci SD obsługującymi
formaty FAT12 i FAT16 kart SD, karty pamięci SDHC w
formacie FAT32 oraz karty pamięci SDXC w formacie
exFAT.
≥ Jeśli karta SD używana jest z niezgodnym
komputerem lub innym urządzeniem, zapisana
zawartość może zostać usunięta z powodu
sformatowania karty itp.
≥ Dostępna ilość miejsca na karcie może być nieco
mniejsza od jej pojemności.
∫ Urządzenie USB
≥ To urządzenie nie gwarantuje połączenia ze
wszystkimi urządzeniami USB.
≥ Niniejsze urządzenie nie obsługuje ładowania
urządzeń USB.
≥ Obsługiwane systemy plików to FAT12, FAT16, FAT32
i NTFS.
≥ Niniejsze urządzenie obsługuje specyfikację USB2.0
High Speed.
≥ Urządzenie obsługuje dyski twarde sformatowane w
systemie plików FAT32 i NTFS.
Dyski twarde niektórych typów mogą wymagać
zastosowania własnego zewnętrznego zasilacza.
	
≥ W niektórych przypadkach nie będzie można odtworzyć
powyższych nośników z powodu rodzaju nośnika, stanu
nagrania, metody nagrywania i sposobu utworzenia plików.
≥ Producent płyty może kontrolować sposób odtwarzania
płyt. Dlatego nie zawsze możliwe jest sterowanie
odtwarzaniem tak, jak opisano w niniejszej instrukcji
obsługi. Dokładnie przeczytaj instrukcje dotyczące płyty.
≥ DVD-RAM
≥ Super Audio CD
≥ Photo CD
≥ DVD-Audio
≥ Video CD i Super Video
CD
≥ Płyty WMA
≥ Płyty DivX Plus HD
≥ HD DVD
BD-Video
Urządzenie może odtwarzać płyty BD-Video
przeznaczone dla regionu “B”.
Przykład:
DVD-Video
Urządzenie może odtwarzać płyty DVD-Video
przeznaczone dla regionu “2” lub “ALL”.
Przykład:
≥ Filmy wideo 2D można odtwarzać wirtualnie jako 3D.
([OPTION] > “Ustawienia 3D” > “Typ wyjścia” > “2D
do 3D”)
2 ALL 3
5
2
∫ BD-RE, BD-R
Płyty nagrane w trybie DR przy użyciu nagrywarek
Blu-ray firmy Panasonic mogą nie odtwarzać we
właściwy sposób dźwięku itp.
(131)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 5 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 131
6 VQT3W11
Korzystanie z panelu
dotykowego
Panel dotykowy na pilocie służy do wykonywania
różnych operacji, np. przesunięcia podświetlenia lub
kursora, zatwierdzenia wyboru, sterowania
odtwarzaniem, wprowadzania znaków itp.
Podstawowa obsługa panelu
dotykowego
∫ Przesuwanie podświetlenia lub
kursora
Po dotknięciu panelu dotykowego podświetlenie lub
kursor przesuwa się zgodnie z ruchem palca.
np.,
Możesz przesuwać podświetlenie w sposób ciągły w
górę, w dół, w lewo i w prawo, dotykając krawędzi
panelu dotykowego i ją przytrzymując.
≥ Funkcja nie działa na niektórych ekranach.
∫ Zatwierdzanie wyboru
W celu zatwierdzenia wyboru należy stuknąć palcem w
panel dotykowy.
Palec należy oderwać natychmiast po dotknięciu panelu
dotykowego.
Ustawienia odtwarzacza
Sieć
Język
3D
Dźwięk
Obraz
∫ Przełączanie ekranu
Niektóre ekrany można przełączać za pomocą lekkiego
przesunięcia palca w poziomie lub w pionie po panelu
dotykowym.
Należy szybko przesunąć palec i oderwać go od panelu
dotykowego.
np.,
Przykład niewłaściwego przesuwania
Palec zatrzymuje się na panelu dotykowym
Palec jest przesuwany zbyt wolno
	
≥ Panel dotykowy może nie działać prawidłowo w
następujących przypadkach:
– obsługi panelu paznokciami
– obsługi panelu w rękawiczkach
– obsługi panelu mokrymi rękami
≥ Nie należy naciskać panelu dotykowego szpiczastymi
przedmiotami, np. długopisem, ani wywierać zbytniego
nacisku na panel dotykowy.
(132)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 6 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 132
Polski
7
VQT3W11
Korzystanie z ekranu KEYS
Ekran KEYS, umożliwiający wybieranie elementów,
sterowanie odtwarzaniem, wprowadzanie tekstu itp.,
zostaje wyświetlony na ekranie po naciśnięciu [KEYS].
Operacja na ekranie KEYS będzie miała pierwszeństwo
przed wszystkimi innymi operacjami na ekranie.
1 Wybierz ekran w celu wykonania operacji,
kilkukrotnie naciskając [KEYS].
(> poniżej, Rodzaje ekranu KEYS)
≥ Ekran można również przełączyć, przesuwając
palcem w poziomie.
2 Przesuń kursor na klawisz, aby wybrać.
3 Oderwij palec, a następnie stuknij w panel.
Aby ukryć ekran KEYS
Naciśnij [RETURN].
∫ Rodzaje ekranu KEYS
Po każdym naciśnięciu [KEYS] wyświetlane są kolejno
poniższe ekrany.
1 Wybór numerów tytułów itp./Wpisywanie cyfr lub
znaków
2 Wyświetlanie głównego menu
3 Wyświetlanie menu podręcznego
4 Wyświetlenie komunikatów statusu
5 [3, 4, 2, 1] : Przesunięcie podświetlenia wyboru
[OK] : Zatwierdzenie wyboru
6 Zmiana położenia wyświetlania ekranu KEYS.
Położenie zostaje zmienione po każdym wybraniu
klawisza.
7 Podstawowe przyciski sterowania odtwarzaniem
[∫] : Stop
[;] : Pauza
[6][5] : Wyszukiwanie/Przewijanie powolne
[:][9] : Przeskocz
[AUDIO] : Zmiana dźwięku
[-10s] : Cofanie o 10 sekund
≥ Wskazania [HOME], [KEYS], [OPTION] i [RETURN]
służą wyłącznie do orientacji. Nie można wybrać tych
klawiszy na ekranie KEYS.
2 3
4 5 6
7
1
Wprowadzanie znaków
1 Po wyświetleniu ekranu klawiatury:
Przesuń podświetlenie lub kursor na “Tryb”, a
następnie stuknij palcem.
Można wybrać jedną z dwóch metod wprowadzania
przedstawionych poniżej. Tryb zostaje zmieniony po
każdym wybraniu “Tryb”.
Tryb 1:
Podświetlenie przesuwa się w pionie lub w
poziomie, gdy palec jest przesuwany po panelu
dotykowym.
Tryb 2:
Kursor przesuwa się swobodnie zgodnie z ruchem
palca.
2 Przesuń podświetlenie lub kursor na klawisz, a
następnie stuknij palcem.
Symbole Alfanumeryczny Inne znaki
Wprowadź przydomek
Przesuwać
Tryb
Usuń
Zakończ
Użytkownik 2
L
Wprowadź przydomek
Przesuwać
Tryb
Usuń
Zakończ
Użytkownik 2
Symbole Alfanumeryczny Inne znaki
Służy do przesuwania kursora w polu tekstowym
(133)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 7 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 133
8 VQT3W11
Podłączenies i ustawienies
Zaleca się korzystanie z kabla HDMI marki Panasonic. W przypadku używania sygnału 1080p należy używać kabli
HDMI o długości maksimum 5,0 m.
Numer zalecanej części (kabel High Speed HDMI):
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), itp.
KROK 1 : Instalacja urządzenia
Urządzenie można zainstalować na cztery sposoby. Informacje na temat sposobów instalacji innych niż opisane
poniżej można znaleźć w dokumencie “Instrukcja obsługi” na dołączonej płycie CD-ROM.
≥ Użyj podstawy dołączonej do urządzenia.
≥ Uważaj, aby podczas podłączania kabli po zainstalowaniu nie przewrócić ani nie zrzucić urządzenia głównego.
≥ Aktywny czujnik sygnału pilota zdalnego sterowania zależy od sposobu instalacji, zwracaj więc na to uwagę,
kierując pilot na urządzenie.
Przy tym sposobie instalacji aktywny będzie czujnik A. Przy pozostałych sposobach aktywny będzie czujnik B.
Zwracaj więc na to uwagę, kierując pilot na urządzenie.



Etykieta na
spodzie
Czujnik sygnału zdalnego sterowania
(A)
Czujnik sygnału zdalnego sterowania
(B)
≥ Zamontuj podstawę, przesuwając ją w kierunku strzałek.
KROK 2 : Podłączenie do telewizora
≥ Przed połączeniem urządzeń zalecamy tymczasowe odłączenie wszystkich urządzeń z gniazdka elektrycznego.
≥ Należy używać kabli High Speed HDMI. Nie można stosować kabli niezgodnych z HDMI.
Do głównego urządzenia jest dołączony kabel zgodny z HDMI.
Kabel HDMI (w zestawie)
HDMI IN
(134)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 8 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 134
Polski
9
VQT3W11
Po podłączeniu urządzenia do sieci szerokopasmowej można używać następujących usług.
Aby uzyskać więcej informacji o metodzie połączenia, przeczytaj instrukcję obsługi podłączonego sprzętu.
≥ Najnowsze informacje na temat zgodności routera sieci bezprzewodowej znajdują się na adresie
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Witryna ta jest tylko w jęz. angielskim.)
≥ Do podłączania urządzeń peryferyjnych należy używać prostych kabli sieciowych (STP) kategorii 5 lub wyższej.
≥ Włożenie do złącza LAN jakichkolwiek innych kabli, oprócz kabla LAN może uszkodzić urządzenie.
KROK 3 : Podłączanie do sieci
≥ Oprogramowanie układowe można aktualizować
≥ Można oglądać BD-Live
≥ Można oglądać VIERA Connect
≥ Można uzyskać dostęp do innego urządzenia (Sieć domowa)
≥ Urządzenie obsługuje funkcję Wi-Fi DirectTM
i można je podłączyć bezprzewodowo do innego urządzenia
bezprzewodowego bez konieczności stosowania routera. Można korzystać z tej funkcji w ramach sieci domowej itp.
W przypadku podłączenia za pośrednictwem Wi-Fi DirectTM
nie ma dostępu do Internetu.
Połączenie sieci bezprzewodowej
Urządzenie można podłączyć bezprzewodowo do routera sieci bezprzewodowej.
Router bezprzewodowy, itp. Internet
≥ To urządzenie nie jest kompatybilne z publicznymi usługami sieci bezprzewodowej dostępnymi na lotniskach,
stacjach kolejowych, w kawiarniach itd.
≥ Informacje na temat środków bezpieczeństwa w odniesieniu do połączenia sieci bezprzewodowej można znaleźć
na stronie 12.
Połączenie kabla sieciowego
Kabel LAN
Internet
Router sieci szerokopasmowej, itp.
KROK 4 : Podłączenie zasilania
Przewód zasilania (w zestawie)
Do gniazdka elektrycznego
Zasilacz sieciowy
(w zestawie)
≥ Główne urządzenie pobiera małą ilość energii (> 12), nawet gdy jest wyłączone. W celu oszczędności energii
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka sieciowego, gdy urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas.
≥ Po podłączeniu przewodu zasilania urządzenie znajduje się w trybie gotowości (wskaźniki LED stanu gotowości/
włączenia świecą się na czerwono) (> 10). Obwód pierwotny jest zawsze pod napięciem, gdy zasilacz jest
podłączony do gniazda sieciowego.
≥ Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do urządzenia.
(135)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 9 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 135
10 VQT3W11
Po podłączeniu nowego odtwarzacza po raz pierwszy i
po wciśnięciu [Í], pojawi się okno z podstawowymi
ustawieniami.
Przygotowanie
Włącz telewizor i wybierz odpowiednie źródło
odbioru sygnału w telewizorze.
1 Naciśnij [Í].
Poczekaj, aż wskaźnik stanu LED (C) zaświeci się
na niebiesko.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji.
2 Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
dokonać ustawień.
	
∫ Połączenie “Przewodowy”
Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
skonfigurować połączenie.
∫ Połączenie “Bezprzewodowy”
Odtwarzanie
Wkładanie lub usuwanie
nośników
Uwagi
≥ Wkładając nośnik, sprawdź, czy jest obrócony w
odpowiednią stronę.
≥ Wyjmując kartę SD należy nacisnąć środek karty i
wyciągnąć prosto na zewnątrz.
≥ W przypadku podłączenia produktu Panasonic przy
użyciu kabla połączenia USB, na podłączonym
urządzeniu może pojawić się ekran konfiguracji.
Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi
podłączanego sprzętu.
KROK 5 : Konfiguracja
Łatwe ustawienie
Przełącznik gotowości/włączania (Í/I)
Dotknij, aby przełączyć urządzenie z trybu pracy
do stanu gotowości lub odwrotnie. W trybie
gotowości urządzenie też zużywa niewielkie
ilości energii.
Wskaźnik LED stanu gotowości/włączenia
(czerwony/zielony)
Gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka
sieciowego, ten wskaźnik świeci się na czerwono
w trybie gotowości, a na zielono, gdy urządzenie
jest włączone.
≥ Można kiedykolwiek przeprowadzić tę konfigurację
wybierając “Łatwe ustawienie” w menu Ustawienia.
([HOME] > “Ustawienia” > “Ustawienia odtwarzacza” >
“System”)
≥ Jeśli urządzenie jest podłączone do telewizora marki
Panasonic (VIERA) obsługującego funkcję HDAVI
Control 2 lub nowszą przy użyciu kabla HDMI, wtedy
urządzenie otrzymuje informacje o konfiguracji telewizora,
np. “Język ekranu”.
Łatwe ustawienie sieci
Po zakończeniu “Łatwe ustawienie”, można wykonać
“Łatwe ustawienie sieci”.
Wybierz “Przewodowy” lub “Bezprzewodowy”.
Wybierz “Wyszukiwanie sieci bezprzewodowej.” lub
“WPS (przycisk PUSH)”, a następnie wykonuj
instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zmienić
ustawienia.
Wkładanie płyty do szczeliny płyty
Po częściowym włożeniu płyty zostanie ona wciągnięta.
Aby wysunąć płytę
Dotknij [<].
np. w przypadku instalacji pionowej
Strona z etykietą
(136)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 10 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 136
Polski
11
VQT3W11
Menu HOME
Można sterować ważniejszymi funkcjami tego
urządzenia przy użyciu menu HOME.
Przygotowanie
Włącz telewizor i wybierz odpowiednie wejście wideo w
telewizorze.
1 Wciśnij [Í] aby włączyć urządzenie.
≥ Jeśli są jakiekolwiek inne elementy, należy
powtórzyć ten krok.
Aby wyświetlić menu HOME
Naciśnij [HOME].
	
≥ Wyświetlane elementy różnią się w zależności od użytego
nośnika.
Odtwarzanie
1 Włóż nośnik.
Rozpoczyna się odtwarzanie, odpowiednio do
nośnika.
W razie potrzeby powtórz powyższe czynności.
	
≥ W celu oszczędności energii, zasilanie zostaje wyłączone
automatycznie po około 30 minutach bezczynności, jeżeli
urządzenie nie znajduje się w trybie odtwarzania (np. w
trybie pauzy, podczas wyświetlania menu, wyświetlania
zdjęć itp.).
2 Wybierz element za pośrednictwem panelu
dotykowego.
Stuknij, aby wybrać środkowy element.
Przeciągnij lub przesuń palec w górę, w dół, w
lewo lub w prawo, aby wybrać inne elementy.
Wideo
Muzyka
Zdjęcia Ustawienia
Sieć
HOME
Odtwarzacz Blu-ray Disc
Zarej. 1-szego
użytkownika
2 Wybierz odtwarzany element.
≥ Podstawowe przyciski sterowania odtwarzaniem (> 7)
Ograniczenie wykorzystania
treści kopiowanych bez
zezwolenia
Niniejsze urządzenie wykorzystuje następującą
technologię ochrony praw autorskich.
Powiadomienie o technologii Cinavia
W niniejszym produkcie zastosowano technologię
Cinavia w celu ograniczenia przypadków użycia
nieautoryzowanych kopii niektórych komercyjnych
produkcji filmowych i filmów oraz ich ścieżek
dźwiękowych. W razie wykrycia nielegalnego użycia
nieautoryzowanej kopii zostanie wyświetlony
komunikat, a odtwarzanie lub kopiowanie zostanie
przerwane.
Więcej informacji o technologii Cinavia znajduje się
w internetowym centrum informacji konsumenckich
Cinavia (Online Consumer Information Center) na
stronie http://www.cinavia.com. Aby otrzymać
dodatkowe informacje o technologii Cinavia za
pośrednictwem poczty, należy wysłać kartę
pocztową z adresem korespondencyjnym na adres:
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
(137)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 11 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 137
12 VQT3W11
Dane techniczne
≥ To urządzenie obsługuje funkcję “HDAVI Control 5”.
Środki ostrożności
dotyczące połączenia
sieci bezprzewodowej
Dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia.
System sygnału PAL/NTSC
Zakres temperatury
roboczej
i5 oC do i35 oC
Dopuszczalna
wilgotność podczas
pracy
10 % do 80 % RH (bez
kondensacji)
Cyfrowe wyjście audio Optyczne wyjście cyfrowe
(Gniazdo optyczne)
Wyjście HDMI AV Złącze wyjścia: Typ A (19 pin)
1 system
Gniazdo kart SD 1 system
Gniazdo USB USB2.0
1 system
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
1 system
Sieć bezprzewodowa
LAN
Zgodność z normami:
IEEE802.11 b/g/n
Zakres częstotliwości: Pasmo
2,4 GHz
Zabezpieczenia: WPATM
/
WPA2TM (Szyfrowanie: TKIP/
AES, Uwierzytelnianie: PSK),
WEP (64 bitów/128 bitów)
Dane techniczne
LASERA
Produkt LASEROWY klasy 1
Długość fali: 790 nm (CDs)/
660 nm (DVDs)/405 nm (BDs)
Moc lasera: Brak szkodliwego
promieniowania przy
stosowanych zabezpieczeniach
Zasilanie DC 12 V (złącze wejścia DC)
Pobór mocy* W przybliż. 8,9 W
Pobór mocy w trybie
gotowości*
W przybliż. 0,5 W
Pobór mocy w trybie
gotowości z
przyspieszonym
uruchamianiem*
W przybliż. 4 W
Zasilacz sieciowy ródło zasilania:100 do 240 V,
50/60 Hz
Pobór mocy: 42 W
Wyjście prądu stałego (DC):
DC 12 V 2500 mA
Rozmiary
(Szer.kWys.kGłęb.)
Instalacja pozioma bez
podstawy
179 mmk27 mmk180 mm
≥ Z wystającymi częściami
Rozmiary
(Szer.kWys.kGłęb.)
Instalacja pozioma po
przekątnej z podstawą
253 mmk95 mmk250 mm
≥ Z wystającymi częściami
Masa W przybliż. 0,9 kg
Masa
Włącznie z podstawą
W przybliż. 1,0 kg
* Przy użyciu dołączonego do zestawu zasilacza sieciowego
≥ Oznakowanie identyfikacyjne produktu znajduje się
odpowiednio na spodzie urządzenia głównego i zasilacza
sieciowego.
Poniższe ograniczenia dotyczą korzystania z niniejszego
urządzenia. Należy się z nimi zapoznać przed
rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za żadne
uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania tych
ograniczeń lub warunków użytkowania bądź
nieużywania urządzenia.
≥ Dane przesyłane za pośrednictwem fal radiowych
mogą być przechwytywane i monitorowane.
≥ Urządzenie zawiera delikatne podzespoły
elektroniczne.
Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem
oraz przestrzegać następujących wskazówek:
– Urządzenie należy chronić przed wysoką
temperaturą oraz bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych.
– Nie zginać ani nie narażać urządzenia na silne
uderzenia.
– Chronić urządzenie przed wilgocią.
– Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia w
żaden sposób.
Deklaracja Zgodności (DoC)
Niniejszym, “Panasonic Corporation” deklaruje, iż niniejszy
produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi
odnośnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Klienci mogą skopiować oryginał Deklaracji Zgodności
(DoC) dla naszych produktów radiowych i końcowych
urządzeń teletransmisyjnych (R&TTE) z naszego serwera
DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakty w Unii Europejskiej: Panasonic Services Europe,
Oddział firmy Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Niemcy
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użycia w
poniższych krajach.
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czech, Dania,
Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy,
Islandia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Królestwo
Niderlandów, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone
Królestwo, Szwajcaria.
Niniejszy produkt jest przeznaczony dla ogółu klientów.
(Kategoria 3)
Funkcja WLAN niniejszego produktu może być używana
wyłącznie wewnątrz budynków.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do podłączania do
punktu dostępu WLAN 2,4 GHz.
(138)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 12 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 138
Polski
13
VQT3W11
“AVCHD”, “AVCHD 3D”, “AVCHD Progressive” i “AVCHD 3D/Progressive” są znakami towarowymi Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle oraz/lub jej spółek stowarzyszonych.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Wyprodukowano na licencji objętej patentami amerykańskimi o numerach: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 oraz innymi patentami amerykańskimi i międzynarodowymi wystawionymi oraz oczekującymi.
DTS-HD, Symbol oraz DTS-HD i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS-HD Master Audio | Essential jest
znakiem towarowym firmy DTS, Inc . Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Licencja na produkt jest udzielana w ramach portfolio patentów AVC i VC-1 w zakresie użytku prywatnego i niekomercyjnego w celu
(i) kodowania wideo zgodnie ze standardem AVC i VC-1 (“wideo AVC/VC-1”) oraz/lub (ii) dekodowania wideo AVC/VC-1
zakodowanego przez użytkownika w ramach użytku prywatnego i niekomercyjnego oraz/lub uzyskanego od dystrybutora wideo
posiadającego licencje na dystrybucje wideo AVC/VC-1. Nie udziela się licencji, w tym dorozumianej, w zakresie jakiegokolwiek
innego użytku. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, LLC.
Zobacz http://www.mpegla.com.
HDAVI Control™ jest znakiem handlowym Panasonic Corporation.
VIERA Connect jest znakiem handlowym Panasonic Corporation.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji firmy Fraunhofer IIS i Thomson.
Logo SDXC jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
Logo DVD jest znakiem towarowym DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem zgodności z normą Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Protected Setup jest znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi
Alliance.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “Wi-Fi Direct”, “WPA” i “WPA2” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
DivX®
, DivX Certified®
i powiązane logo są znakami towarowymi Rovi Corporation lub jej spółek zależnych i są używane na mocy
licencji.
DivX®
, DivX Certified®
and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
INFORMACJE O PLIKACH WIDEO DIVX:
DivX® to cyfrowy format wideo stworzony przez DivX, LLC, spółkę zależną Rovi Corporation. Jest to urządzenie z oficjalnym
certyfikatem DivX Certified®, które umożliwia odtwarzanie wideo DivX. Na stronie divx.com można znaleźć więcej informacji i
programów służących do konwersji plików na wideo DivX.
INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby umożliwić odtwarzanie zakupionych filmów DivX Video-on-Demand (VOD).
Aby uzyskać kod rejestracyjny, znajdź sekcję DivX VOD w menu ustawień urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat rejestracji znajdują się na stronie vod.divx.com.
(139)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 13 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 139
14 VQT3W11
W produkcie zastosowano następujące oprogramowanie:
(1) oprogramowanie stworzone niezależnie przez firmę Panasonic Corporation lub na jej zlecenie,
(2) oprogramowanie, które należy do strony trzeciej, udostępnione firmie Panasonic Corporation na mocy licencji,
(3) oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
(4) oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) oraz/lub
(5) oprogramowanie z otwartym kodem źródłowym rozpowszechniane na licencjach innych niż GPL v2 oraz/lub LGPL v2.1
W przypadku oprogramowania należącego do kategorii (3) i (4), odnośne warunki licencji odpowiednio GPL v2 i LGPL v2.1 znajdują się
pod adresem
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html i
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
Ponadto, prawa autorskie do oprogramowania należącego do kategorii (3) i (4) są w posiadaniu określonych osób. Informacje
dotyczące praw autorskich tych osób znajdują się pod adresem
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPP12.html
Oprogramowanie GPL/LGPL jest rozpowszechniane z nadzieją, że będzie przydatne, ale NIE JEST OBJĘTE ŻADNĄ GWARANCJĄ,
szczególnie dorozumianą gwarancją PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ i PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.
Przez co najmniej 3 (trzy) lata od momentu dostarczenia produktów, firma będzie dostarczała wszystkim stronom trzecim, które
skontaktują się z firmą Panasonic przy użyciu podanych poniżej informacji kontaktowych, za cenę nieprzekraczającą fizycznych
kosztów dystrybucji kodów źródłowych, pełną kopię odnośnych kodów źródłowych rozpowszechnianych na mocy GPL v2/LGPL v2.1 w
postaci przeznaczonej do odczytywania na komputerze.
Informacje kontaktowe
cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com
Kody źródłowe są też dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób w witrynie internetowej pod poniższym adresem.
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPP12.html
Do oprogramowania należącego do kategorii (5) należą następujące pozycje.
1. Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone przez OpenSSL Project do celów wykorzystywania w zestawie narzędzi OpenSSL
Toolkit.
(http://www.openssl.org/)
2. Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone na University of California w Berkeley oraz przez współpracujące z nim osoby.
3. Kod FreeType.
4. Oprogramowanie JPEG Independent JPEG Group.
(1) MS/WMA
Ten produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej należące do Microsoft Corporation oraz osób trzecich.
Wykorzystywanie lub dystrybucja tej technologii poza niniejszym produktem bez uzyskania licencji od firmy Microsoft lub
autoryzowanej spółki zależnej Microsoft są zabronione.
(2) Oznakowanie MS/PlayReady/produktu końcowego
Ten produkt zawiera technologię chronioną przez określone prawa własności intelektualnej należące do Microsoft. Wykorzystywanie
lub dystrybucja tej technologii poza niniejszym produktem bez uzyskania licencji od firmy Microsoft są zabronione.
(3) Informacje MS/PlayReady/dla użytkowników końcowych
Właściciele treści stosują technologię kontroli dostępu do treści Microsoft PlayReady™ w celu ochrony własności intelektualnej, w tym
treści chronionych prawami autorskimi. Niniejsze urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady w celu uzyskania dostępu do treści
chronionych przez PlayReady oraz WMDRM. Jeśli urządzenie nie egzekwuje ograniczeń korzystania z treści, właściciele treści mogą
zażądać od firmy Microsoft cofnięcia możliwości odtwarzania przez urządzenie treści chronionych przez PlayReady. Takie wycofanie
nie powinno mieć wpływu na treści niechronione oraz treści chronione innymi technologiami kontroli dostępu. Właściciele treści mogą
zażądać od użytkownika aktualizacji PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich treści. W przypadku niedokonania aktualizacji dostęp
do treści wymagających aktualizacji będzie niemożliwy.
(4) Vorbis, FLAC, WPA Supplicant
Licencje na oprogramowanie zostają wyświetlone po wybraniu “Licencja oprogramowania” w menu ustawień.*
* [HOME] > “Ustawienia” > “Ustawienia odtwarzacza” > “System” > “Informacje o systemie”
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network
Alliance.
Windows jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i w innych krajach.
Skype, powiązane znaki towarowe i logo oraz logo “ ” są znakami towarowymi firmy Skype Limited.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ jest znakiem towarowym firmy Verance. Produkt chroniony amerykańskim patentem nr
7,369,677 oraz przez ogólnoświatowe patenty wydane i oczekujące na wydanie na licencji Verance Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
(140)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 14 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分
Strona: 140
Polski
15
VQT3W11
Pozbywanie się lub oddawanie urządzenia
W urządzeniu mogą być zachowane ustawienia użytkownika. W przypadku pozbywania się urządzenia należy wykonać
procedurę przywracania ustawień fabrycznych dla wszystkich funkcji.
≥ W pamięci urządzenia może być zachowana historia operacji.
Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji
towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych
produktów i baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia
odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw
2002/96/WE i 2006/66/WE.
Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów i baterii pomaga oszczędzać cenne
zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie
człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej
gospodarce odpadami.
Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów i baterii można
otrzymać od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w
punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył przedmiotowe towary.
Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary
przewidziane przepisami prawa krajowego.
Dotyczy użytkowników firmowych działających na terenie Unii Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych
informacji.
[Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich]
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć
się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się z
władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego
rodzaju przedmiotów.
Dotyczy symbolu baterii (symbole przykładowe):
Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim
przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka
chemicznego.
Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń i baterii
Cd
(141)
DMP-BBT01EG-VQT3W11_pol.book 15 ページ 2012年4月10日 火曜日 午後8時12分

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic DMP-BBT01

Zadaj pytanie o Panasonic DMP-BBT01

Masz pytanie dotyczące Panasonic DMP-BBT01, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic DMP-BBT01. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic DMP-BBT01 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.