Instrukcja Panasonic CS-E21NKEW

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic CS-E21NKEW. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Klimatyzacja
  • Model/nazwa: CS-E21NKEW
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Rumuński, Polski, Węgierski, Portugalski, Turecki, Grecki, Chorwacki, Bułgarski

Spis treści

Strona: 0
Instrukcja obsługi
klimatyzatorów
Jednostki wewnętrzne
INVERTER DELUXE XE
Jednostki zewnętrzne
dla układów split
CS-XE7NKEW
CS-XE9NKEW
CS-XE12NKEW
CS-XE15NKEW
CS-XE18NKEW
CS-XE21NKEW
INVERTER DELUXE E
CS-E7NKEW
CS-E9NKEW
CS-E12NKEW
CS-E15NKEW
CS-E18NKEW
CS-E21NKEW
POLSKI
Przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia należy dokładnie zapoznać
się ze wszystkimi informacjami zawartymi
w niniejszej instrukcji. Instrukcję należy
zachować do późniejszego wykorzystania
i przekazać ją kolejnym użytkownikom
urządzenia.
© Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia
Sdn. Bhd. 2012. Kopiowanie i rozpowszechnianie
bez zezwolenia zabronione.
CU-E7NKE
CU-E7NKE-3
CU-E9NKE
CU-E9NKE-3
CU-E12NKE
CU-E12NKE-3
CU-E15NKE
CU-E18NKE
CU-E21NKE
Jednostki zewnętrzne
dla układów multisplit
CU-2E15LBE
CU-2E18LBE
CU-3E18LBE
CU-4E23LBE
CU-4E27CBPG
INSTRUKCJA
SKRÓCONA
Strona: 1
2
Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Panasonic
SPIS TREŚCI
SYSTEMY MULTISPLIT 2
WARUNKI PRACY 3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 4~5
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 6~8
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA 9
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 10
INFORMACJE 11
INSTRUKCJA SKRÓCONA 12
UWAGA: Ilustracje w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe – urządzenia mogą różnić się od pokazanych na
ilustracjach. Ze względu na stale wprowadzane udoskonalenia ich budowa może podlegać modyfikacjom
bez uprzedzenia.
SYSTEMY MULTISPLIT
Ostrożnie
NANOE-G
Funkcję można włączyć nawet przy wyłączonym klimatyzatorze. W takim przypadku, jeżeli włączona jest lampka
sygnalizacyjna funkcji „nanoe-G”, urządzenie działa w automatycznym trybie wentylacji i omiatania powietrzem.
Funkcji tej nie można jednak włączyć lub jest ona wyłączana, jeżeli jednostka wewnętrzna włącza się w tryb grzania.
DEFINICJA
Systemy Multisplit, dzięki możliwości podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do pojedynczej
jednostki zewnętrznej, pozwalają na oszczędność powierzchni.
Pomieszczenie A
Pomieszczenie B
Pomieszczenie C
Jednostka zewnętrzna
dla układów multisplit
• Jednostki wewnętrzne mogą pracować indywidualnie lub równocześnie. Priorytetowy tryb pracy jest ustawiany
wg jednostki, która została włączona jako pierwsza.
• Podczas pracy systemu, trybu grzania i chłodzenia nie można włączyć równocześnie w różnych jednostkach
wewnętrznych. Miganie lampki sygnalizacyjnej zasilania oznacza, że jednostka jest w trybie oczekiwania
na włączenie innego trybu pracy.
Jednostki zewnętrzne dla układów multisplit
(CU-2E15LBE, CU-2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE, CU-4E27CBPG)
* Uwaga: szczegółowe informacje o możliwości łączenia urządzeń – patrz katalog.
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
Strona: 2
POLSKI
3
WARUNKI PRACY
Klimatyzatora należy używać w następujących zakresach temperatur:
Jednostki zewnętrzne w układach split (CU-E7NKE, CU-E9NKE, CU-E12NKE, CU-E15NKE, CU-E18NKE, CU-E21NKE)
Temperatura (°C)
Zewnętrzna
Wewnętrzna
CHŁODZENIE
Maks. 32 23 43 26
Min. 16 11 5 4
GRZANIE
Maks. 30 - 24 18
Min. 16 - -5 -6
WAŻNE: • Modele te nie są przeznaczone do pracy ciągłej w trybie grzania przy temperaturach poniżej -5 °C.
W przypadku temperatury zewnętrznej poniżej -5 °C i pracy urządzenia poza powyższymi zakresami, jednostka
zewnętrzna może zamarznąć i zostać wyłączona przez urządzenia zabezpieczające.
Jednostki zewnętrzne w układach multi split (CU-2E15LBE, CU-2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE, CU-4E27CBPG)
Temperatura (°C) CU-2E15LBE, CU-2E18LBE,
CU-4E27CBPG
CU-3E18LBE, CU-4E23LBE
*TS *TM *TM *TM
*TS *TS
CHŁODZENIE
Maks. 32 23 43 26 46 26
Min. 16 11 16 11 -10 -
GRZANIE
Maks. 30 - 24 18 24 18
Min. 16 - -10 -11 -15 -16
* TS: Temperatura wskazywana przez termometr suchy
* TM: Temperatura wskazywana przez termometr mokry
Jednostki zewnętrzne w układach split (CU-E7NKE-3, CU-E9NKE-3, CU-E12NKE-3)
Temperatura (°C)
*TS *TM *TM
*TS
*TS *TM *TM
*TS
CHŁODZENIE
Maks. 32 23 43 26
Min. 16 11 5 4
GRZANIE
Maks. 30 - 24 18
Min. 16 - -15 -16
WAŻNE: • Modele te nie są przeznaczone do pracy ciągłej w trybie grzania przy temperaturach poniżej -15 °C.
W przypadku temperatury zewnętrznej poniżej –15°C i pracy urządzenia poza powyższymi zakresami, jednostka
zewnętrzna może zamarznąć i zostać wyłączona przez urządzenia zabezpieczające przy temperaturze –18°C.
Zewnętrzna
Zewnętrzna Zewnętrzna
Wewnętrzna
Wewnętrzna
Strona: 3
4
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia własnego, innych osób
lub niebezpieczeństwa powstania szkód materialnych, należy
stosować się do poniższych zasad. Nieprawidłowa obsługa
spowodowana nieprzestrzeganiem poniższych wytycznych
może doprowadzić do zagrożeń, których stopień określono
poniżej:
Zagrożenie życia lub poważne zagrożenie dla zdrowia.
OSTROŻNIE
Zagrożenie dla zdrowia lub niebezpieczeństwo
powstania szkód materialnych.
Dalsze wytyczne oznaczono następującymi symbolami:
Dane postępowanie jest ZABRONIONE.
Dane postępowanie jest OBOWIĄZKOWE.
OSTRZEŻENIE
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
Niniejsze urządzenia nie powinny być obsługiwane
przez dzieci ani osoby o niepełnej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej, nieposiadające
właściwego doświadczenia ani wiedzy, chyba że są
one nadzorowane lub otrzymały właściwe i precyzyjne
wytyczne w zakresie sposobu obsługi urządzeń od
osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Dzieci
nie należy pozostawiać bez nadzoru, aby się upewnić,
by nie bawiły się one urządzeniem.
Czyszczenie elementów wewnętrznych, naprawę,
montaż i podłączenia, demontaż lub ponowny montaż
i podłączenia urządzeń może wykonywać tylko serwis
producenta. Nieprawidłowy montaż lub niewłaściwe
postępowanie z urządzeniami może spowodować
nieszczelność, porażenie elektryczne lub pożar.
W kwestii stosowania określonego typu czynnika
chłodniczego należy konsultować się z autoryzowanym
sprzedawcą lub wyspecjalizowanym instalatorem.
Zastosowanie czynnika chłodniczego innego niż
zalecany może spowodować uszkodzenie urządzenia,
wybuch, zagrożenie zdrowia itp.
Nie umieszczaj ani nie montuj urządzeń w miejscach
zagrożonych wybuchem, ani w pobliżu substancji
łatwopalnych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować pożar.
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów
do jednostek wewnętrznych ani zewnętrznych,
ponieważ ich obracające się części mogą
spowodować zagrożenie dla zdrowia.
Nie dotykaj jednostek zewnętrznych podczas
wyładowań atmosferycznych, ponieważ może to
spowodować porażenie elektryczne.
Nie narażaj się przez dłuższy czas na bezpośredni
nawiew zimnego powietrza, ponieważ może to
doprowadzić do nadmiernego wychłodzenia organizmu.
Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu,
ponieważ nie jest do tego przeznaczone.
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Nie pozwalaj dzieciom bawić się pilotem, ponieważ
mogą przypadkowo połknąć baterie.
ZASILANIE
Aby uniknąć przegrzania lub
pożaru, nie używaj uszkodzonych
przewodów, złączy ani przedłużaczy.
Aby zapobiegać przegrzaniu, pożarowi lub porażeniu
elektrycznemu:
• Nie korzystaj z gniazda, do którego podłączone są
inne urządzenia elektryczne.
• Nie obsługuj urządzenia mokrymi dłońmi.
• Nie zginaj zbytnio przewodu zasilającego.
• Nie włączaj ani nie wyłączaj urządzenia przez włożenie
wtyczki do gniazdka lub wyciągnięcie jej z gniazdka.
Wylot powietrza
Wylot
powietrza
Wlot
powietrza
Pilot zdalnego
sterowania
Zasilanie
Jednostka
wewnętrzna
Jednostka
zewnętrzna
OSTRZEŻENIE
Wlot
powietrza
Strona: 4
POLSKI
5
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
Nie czyść jednostki wewnętrznej wodą, benzenem,
rozpuszczalnikami ani proszkiem do szorowania,
ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
Nie używaj urządzenia do ochrony urządzeń
precyzyjnych, konserwacji żywności, ochrony zwierząt,
roślin, dzieł sztuki ani innych przedmiotów. Może to
spowodować pogorszenie ich właściwości itp.
Aby uniknąć rozprzestrzeniania ognia, nie używaj
żadnych substancji ani urządzeń łatwopalnych przed
wylotem powietrza.
Aby nie narażać zwierząt ani roślin, nie wystawiaj ich na
bezpośrednie działanie nawiewu.
Nie dotykaj żeberek aluminiowych parownika,
ponieważ są one ostre i mogą spowodować
zranienie.
Nie włączaj jednostki wewnętrznej w czasie woskowania/
pastowania podłóg. Po woskowaniu/pastowaniu i przed
włączeniem urządzenia, dokładnie przewietrz
pomieszczenie.
Aby chronić urządzenie przed uszkodzeniem, nie instaluj
go w miejscach zanieczyszczonych olejem ani
zadymionych.
Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia nie rozbieraj
urządzenia do czyszczenia.
Podczas czyszczenia urządzenia nie stawaj na
niestabilnych krzesłach ani ławkach, ponieważ może to
spowodować zagrożenie dla zdrowia.
Nie umieszczaj wazonów ani pojemników z wodą na
urządzeniu. Woda może przedostać się do jego wnętrza,
uszkodzić izolację i spowodować porażenie elektryczne.
Nie otwieraj okien ani drzwi na dłuższy czas, gdy
urządzenie pracuje w trybie chłodzenia/osuszania.
Upewnij się, że rura odprowadzania skroplin jest
prawidłowo podłączona i niezanieczyszczona oraz że
odbiornik, do którego skropliny są odprowadzane nie
jest wypełniony wodą, gdyż może to doprowadzić do
wycieków wody.
Po dłuższych okresach pracy urządzenia lub po użyciu
substancji łatwopalnej, dokładnie przewietrz
pomieszczenie.
Po dłuższych okresach pracy urządzenia upewnij się,
że jego wspornik montażowy nie jest uszkodzony, gdyż
może to doprowadzić do upadku urządzenia.
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Nie używaj akumulatorów z możliwością ładowania
niklowo-kadmowych (Ni-Cd). Mogą one spowodować
uszkodzenie pilota.
Aby zapobiegać nieprawidłowemu działaniu
i uszkodzeniu pilota:
• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, wyjmuj baterie.
• Baterie należy wymieniać na nowe, tego samego typu
i wkładać je zgodnie ze wskazanym układem biegunów.
ZASILANIE
Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie wyjmuj
wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód.
ZASILANIE
Aby uniknąć niebezpieczeństwa, uszkodzony przewód
zasilający musi zostać wymieniony przez serwis
producenta lub uprawnionego elektryka.
Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu lub pożarowi,
należy stosować wyłącznik wykrywający prąd
w przewodzie uziemiającym (typu ELCB) lub wyłącznik
różnicowoprądowy.
Aby zapobiegać przegrzaniu, pożarowi lub porażeniu
elektrycznemu:
• Uważnie wkładaj wtyczkę do gniazdka.
• Kurz z wtyczki należy okresowo ścierać suchą
ściereczką.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości/
usterek niezwłocznie wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę
z gniazda zasilania lub użyj wyłącznika zasilania
(zagrożenie zadymieniem/pożarem/porażeniem
elektrycznym).
Przykłady nieprawidłowości/usterek:
• Częsta aktywacja wyłącznika różnicowoprądowego.
• Zapach spalenizny.
• Nietypowe odgłosy lub wibracje urządzenia podczas
pracy.
• Wycieki wody z jednostki wewnętrznej.
• Nadmierne rozgrzewanie się przewodu zasilającego
lub wtyczki.
• Brak możliwości sterowania prędkością wentylatora.
• Natychmiastowe wyłączenie urządzenia po
włączeniu go.
• Działanie wentylatora po wyłączeniu urządzenia.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych
objawów niezwłocznie skontaktuj się z serwisem
producenta.
Aby uniknąć porażenia elektrycznego lub pożaru,
urządzenia należy uziemić.
Aby uniknąć porażenia elektrycznego, w następujących
przypadkach odłączaj zasilanie elektryczne:
– Przed rozpoczęciem czyszczenia lub przeglądu.
– Przed dłuższym okresem nieużywania urządzenia.
– Podczas wyjątkowo silnych wyładowań
atmosferycznych.
OSTRZEŻENIE OSTROŻNIE
Strona: 5
6
PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA
Przyciski sterowania na pilocie
1
WŁĄCZANIE LUB WYŁĄCZANIE
URZĄDZENIA
POWER
• Aby włączyć/wyłączyć urządzenie w sposób prawidłowy,
zwracaj uwagę na sygnalizację wyłączenia (OFF)
na wyświetlaczu pilota.
2 USTAWIANIE TEMPERATURY
• Zakres temperatur: 16°C ÷ 30°C.
• Używanie urządzenia w zalecanym zakresie temperatur
może skutkować oszczędnością energii.
Tryb grzania (HEAT): 20°C ÷ 24°C.
Tryb chłodzenia (COOL): 26°C ÷ 28°C.
Tryb osuszania (DRY): 1°C ÷ 2°C mniej niż temperatura
w pomieszczeniu.
3 WYBÓR TRYBU PRACY
Tryb automatyczny (AUTO) – dla Twojej wygody
• Podczas wyboru trybu pracy, lampka sygnalizacyjna
zasilania miga.
• Jednostka wybiera tryb pracy co 10 minut na podstawie
temperatury zadanej i temperatury w pomieszczeniu
(dla systemu split).
• Jednostka wybiera tryb pracy co 3 godziny na podstawie
temperatury zadanej, temperatury zewnętrznej
i temperatury w pomieszczeniu (dla systemu multisplit).
Tryb grzania (HEAT) – ciesz się ciepłem
• Urządzenie potrzebuje krótkiego czasu na rozgrzanie się.
Podczas rozgrzewania miga lampka sygnalizacyjna zasilania.
Tryb chłodzenia (COOL) – ciesz się chłodem
• Aby zmniejszyć pobór mocy w trybie chłodzenia chroń
pomieszczenie przed światłem słonecznym i napływem
ciepła z zewnątrz, zasłaniając okna.
Tryb osuszania (DRY) – osuszanie pomieszczeń
• Urządzenie pracuje z niską prędkością wentylatora
i delikatnie schładza pomieszczenie.
4 WYBÓR PRĘDKOŚCI WENTYLATORA
(5 USTAWIEŃ)
PRĘDKOŚĆ
WENTYLATORA
• W trybie automatycznym (AUTO) prędkość wentylatora
jednostki wewnętrznej jest automatycznie dostosowywana
do trybu pracy.
5
USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU
(5 USTAWIEŃ)
OMIATANIE
POWIETRZEM
• Zapewnia wentylację pomieszczenia.
• W trybie chłodzenia/osuszania, wybór automatycznego
ustawiania kierunku nawiewu powoduje, że żaluzje
ustawiają się automatycznie w lewo/w prawo i w górę/w dół.
• W trybie grzania, wybór automatycznego ustawiania
kierunku nawiewu, powoduje ustawienie żaluzji poziomych
w ustalonym położeniu. Po podniesieniu się temperatury,
żaluzje pionowe ustawiają się w prawo/w lewo.
AUTO
COMF ORT
MODE
POWERF UL/
QUIET
TEMP
OFF/ON
TIMER
SET
CANCEL
ON
OFF
1
2
3
AIR SWI NG
FAN SPE ED
MILD DRY
COOLING
SET CHE CK CLOCK
RESE T
AC
RC
MILD
DRY
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ECO NAVI
NANOE -G
3
10
6
2
5
1
Wyświetlacz
pilota
zdalnego
sterowania
9
4
8
7
Maksymalny
zasięg: 8 m
Czujnik aktywności
użytkownika
Lampki
sygnalizacyjne
(Zielona)
(Zielona)
(Pomarańczowa)
(Zielona)
(Niebieska)
(Pomarańczowa)
(Zielona)
POWER
TIMER
AUTO COMFORT
NANOE-G
POWERFUL
QUIET
Czujnik nasłonecznienia oraz
odbiornik zdalnego sterowania
Przyciski sterowania na pilocie
Strona: 6
POLSKI
7
6 OCZYSZCZANIE POWIETRZA NANOE-G
• Usuwa/neutralizuje szkodliwe mikroorganizmy, takie jak
wirusy, bakterie itp.
• Funkcję tę można włączyć nawet przy wyłączonym
klimatyzatorze. W tym przypadku nie można regulować
szybkości wentylatora, ani ruchu żaluzji.
• Funkcja nanoe-G uruchamia się automatycznie
po włączeniu urządzenia przyciskiem .
OFF/ON
7 POPRAWA WILGOTNOŚCI POWIETRZA
Systemy Split:
• Funkcja ta zmniejsza wysuszenie powietrza i zapewnia
komfortowe warunki otoczenia. Działa ona wyłącznie
w trybie chłodzenia.
• Jeżeli kierunek nawiewu pionowego ustawiany jest
automatycznie, zatrzymuje się on w najniższym położeniu,
pozwalając na uniknięcie bezpośredniego kontaktu
użytkownika z zimnym powietrzem. Można jednak ustawić
kierunek nawiewu manualnie.
Systemy Multisplit:
• Funkcja niedostępna.
8
PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBEM
O ZWIĘKSZONEJ WYDAJNOŚCI I CICHYM
POWERFUL/
QUIET
QUIET
POWERFUL NORMAL
Tryb
o zwiększonej
wydajności
(POWERFUL)
Tryb cichy
(QUIET)
SZYBKIE OSIĄGANIE
TEMPERATURY W POMIESZCZENIU
POWERFUL
• Systemy split: funkcja ta wyłącza się
automatycznie po 20 minutach.
• Systemy multisplit: aby wyłączyć tę funkcję,
naciśnij ponownie przycisk lub wyłącz
urządzenie.
CIESZ SIĘ CICHĄ PRACĄ
URZĄDZENIA
QUIET
• W tym trybie urządzenie pracuje ciszej niż
normalnie.
9 10
MONITOROWANIE OBECNOŚCI I AKTYWNOŚCI
OSÓB W CELU OSZCZĘDZANIA ENERGII
I ZAPEWNIENIA KOMFORTU
ECONAVI
Optymalizacja zużycia
energii
AUTO
COMFORT Maksymalny komfort AUTO COMFORT
• Po włączeniu jednego z tych trybów, urządzenie aktywuje
się przez około 1 minutę. Lampka sygnalizacyjna
obecności osób miga sekwencyjnie.
• Po aktywacji, czujnik aktywności osób rozpoczyna
wykrywanie źródła ciepła i ruchu. Na podstawie wskazań
czujnika urządzenie reguluje temperaturę i nawiew
powietrza, zapewniając właściwy komfort.
+1 stopień* -1°C
+1°C
+1 stopień
Aktywność użytkownika
Zadana prędkość
wentylatora
Tryb chłodzenia/osuszania
Zadana temperatura
≤ średnia
prędkość
wentylatora
+2°C
Niska Brak
Normalna
Wysoka
Zadana prędkość
wentylatora
-2°C
-2°C
Tryb grzania
Zadana temperatura
+0,3°C
* Przez pierwsze 15 min lub do osiągnięcia zadanej temperatury.
• Czujnik aktywności osób skanuje cały obszar pod kątem
obecności źródeł ciepła i ruchu w pomieszczeniu.
Lampka sygnalizacyjna
obecności osób
Koncentracja źródeł ciepła
i ruchu
W lewej części pomieszczenia
W prawej części pomieszczenia
W środkowej części lub kilku
częściach pomieszczenia
• Urządzenie określa koncentrację źródeł ciepła i ruchu
w pomieszczeniu i automatycznie ustawia kierunek
żaluzji nawiewu poziomego w ustalonym położeniu lub
włącza ich obrót w lewo/w prawo.
Obszar wykrywania
(widok z góry)
7m
120º
• Po włączeniu trybu manualnego omiatania powietrzem
, tryby ECONAVI i AUTO COMFORT są wyłączane.
• Czujnik może nie wykryć ruchu w odległości
przekraczającej 7 m lub poza kątem wykrywania.
• Na czułość czujnika ma wpływ położenie urządzenia,
prędkość ruchu, zakres temperatur itp.
• Czujnik aktywności osób może:
- Nieprawidłowo wykrywać jako osoby, obiekty
poruszające się i stanowiące źródła ciepła, takie jak
np. zwierzęta.
- Nieprawidłowo nie wykrywać osób, jako źródeł ciepła
i ruchu, jeżeli przez dłuższy czas pozostają one
w bezruchu.
• W czasie pracy funkcji ECONAVI, czujnik nasłonecznienia
wykrywa intensywność światła słonecznego padającego
przez okna i na tej podstawie odróżnia pogodę słoneczną
od pochmurnej/nocy, jeszcze lepiej optymalizując zużycie
energii poprzez odpowiednią regulację temperatury.
Warunki
zewnętrzne
Słonecznie Słonecznie
Pochmurno/
Noc
Pochmurno/
Noc
Zadanatemperaturawtrybie
chłodzenia/osuszania
Zadana temperatura
w trybie grzania -1°C -1°C
+1°C
ECONAVI jest aktywowana, kiedy jest pochmurno/w nocy
ECONAVI jest aktywowana, kiedy jest słonecznie
• W pomieszczeniu bez okien lub z oknami zasłoniętymi
grubymi zasłonami, czujnik nasłonecznienia wykrywa
pochmurną pogodę/noc.
Strona: 7
8
TIMER
SET
CANCEL
ON
OFF
1 2 3
SET CHECK CLOCK RESET
AC RC
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
USTAWIANIE PROGRAMATORA
• 2 zestawy programowanych włączeń i wyłączeń urządzenia
umożliwiają jego włączanie/wyłączanie o określonej porze.
• Aby ustawić poszczególne programy, należy wykonać
poniższe procedury.
ON
OFF
1
Cancel
Cancel
2
TIMER
SET
Wybór programu włączenia
lub wyłączenia
Ustawianie
godziny
Potwier-
dzenie
• Przykład zastosowania w pokoju dziennym:
Rano: WŁ o 07:00 (po obudzeniu)
WYŁ o 08:00 (po wyjściu do pracy)
Wieczór: WŁ o 17:00 (po powrocie do domu)
WYŁ o 22:00 (spoczynek nocny)
• Aby anulować program włączeń/wyłączeń, naciśnij
lub , aby wybrać odpowiedni program lub ,
a następnie naciśnij przycisk .
ON
OFF
CANCEL
• Jeżeli program zostanie anulowany manualnie lub
z powodu awarii zasilania, można go przywrócić
naciskając przycisk lub . Powoduje to wybór
odpowiedniego programu lub . Następnie potwierdź
wybór przyciskiem .
ON
OFF
SET
• Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony najbliższy program
i zostanie on uruchomiony o odpowiedniej godzinie.
• Jeżeli zaprogramowana jest godzina włączenia urządzenia,
może ono włączyć się wcześniej (do 35 minut), aby
o określonej godzinie osiągnąć zadaną temperaturę.
• Działanie programatora jest oparte na ustawieniach zegara
w pilocie zdalnego sterowania i powtarza się codziennie.
Ustawianie zegara jest opisane w części „Przygotowanie
pilota zdalnego sterowania” na ostatniej stronie okładki.
11
Naciśnięcie tego przycisku na 5 sekund powoduje
przyciemnienie lub rozjaśnienie lampek
sygnalizacyjnych na urządzeniu.
12
Naciśnięcie tego przycisku na około 10 sekund
umożliwia wyświetlenie zadanej temperatury w °C
lub °F.
13
Naciśnięcie tego przycisku powoduje przywrócenie
domyślnych ustawień pilota zdalnego sterowania.
14 Nieużywany podczas normalnego użytkowania.
NANOE-G
,
POWERFUL/
QUIET
POWERFUL/
QUIET
,
AUTO
COMFORT
AUTO
COMFORT
,
ECONAVI ECONAVI
, ,
• Funkcje te mogą zostać aktywowane we wszystkich
trybach i można je wyłączyć, ponownie naciskając
odpowiedni przycisk.
• Funkcji tych nie można włączyć równocześnie.
• Nie można ich także włączyć w trybie łagodnego
osuszania i chłodzenia (MILD DRY COOLING).
11
12
13
14
UWAGI
Strona: 8
POLSKI
9
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
OSTROŻNIE
•Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz zasilanie.
•Nie dotykaj żeberek aluminiowych parownika, ponieważ są
one ostre i mogą spowodować zranienie.
INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WSKAZÓWKA
• Nie używaj benzenu, rozpuszczalnika ani proszku do szorowania.
• Używaj wyłącznie mydła (pH ok. 7) lub obojętnego środka
czyszczącego dla gospodarstw domowych.
• Nie używaj wody o temperaturze powyżej 40°C.
• Aby zapewnić optymalne parametry urządzenia, czyszczenie
należy wykonywać w regularnych odstępach czasu.
Zanieczyszczone urządzenie może działać nieprawidłowo
i generować kod usterki H99. W takim przypadku skontaktuj się
z serwisem producenta.
POWE R
TIMER
AUTO C OMFO RT
NAN OE-G
POWE RFUL
QUIE T
5 CZUJNIK AKTYWNOSCI OSÓB
• Nie uderzaj, nie naciskaj zbyt mocno czujnika,
ani nie dotykaj go ostrymi przedmiotami. Może to
spowodować jego uszkodzenie i nieprawidłowe
działanie.
• Nie umieszczaj dużych przedmiotów w pobliżu
czujnika, a grzejniki lub nawilżacze umieszczaj
poza obszarem wykrywania czujnika. Mogą
one spowodować jego nieprawidłowe działanie.
2
8
1
4
9
5
6
7 3
10 GENERATOR nanoe-G
• Nie dotykaj podczas pracy urządzenia.
1 JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
• Wycieraj delikatnie za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.
2 PANEL PRZEDNI
Zdejmowanie panelu przedniego
• Aby zdjąć panel przedni podnieś go i pociągnij.
• Delikatnie umyj i osusz.
Zamykanie panelu przedniego
2
1 1
1 Aby zamknąć panel dociśnij w dół jego oba narożniki.
2 Aby dokładnie zamknąć panel, naciśnij go na środku.
(CS-XE18NKEW, CS-XE21NKEW, CS-E18NKEW,
CS-E21NKEW)
3 CZUJNIK NASŁONECZNIENIA ORAZ
ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA
4 ALUMINIOWE ŻEBERKA
5 CZUJNIK AKTYWNOŚCI OSÓB
6 ŻALUZJA POZIOMEGO NAWIEWU POWIETRZA
• Nie ustawiaj manualnie.
7 ŻALUZJA PIONOWEGO NAWIEWU POWIETRZA
• Nie ustawiaj manualnie.
8
PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO
WYŁĄCZANIA/WŁĄCZANIA
• Przycisku tego należy używać w przypadku zagubienia
lub nieprawidłowego działania pilota zdalnego sterowania.
Działanie Tryb
Automatyczny
Naciśnij raz.
Naciśnij i przytrzymaj do chwili usłyszenia
1 sygnału dźwiękowego, a następnie zwolnij. Chłodzenie
Naciśnij i przytrzymaj do chwili usłyszenia
1 sygnału dźwiękowego, a następnie zwolnij.
Naciśnij ponownie do usłyszenia 2 sygnałów
dźwiękowych, a następnie zwolnij.
Grzanie
Aby wyłączyć, naciśnij przycisk.
9 FILTRY POWIETRZA
• Filtr powietrza należy czyścić co dwa tygodnie.
• Delikatnie umyj/spłucz filtr wodą uważając, by nie
uszkodzić jego powierzchni.
• Osusz filtr starannie w zacienionym miejscu, z dala od
ognia i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
• Wymieniaj wszystkie uszkodzone filtry.
10 GENERATOR nanoe-G
Czyść za pomocą patyczków
kosmetycznych.
• Czyszczenie generatora nanoe-G
zaleca się wykonywać co 6 miesięcy.
Strona: 9
10
Rozwiązywanie problemów
Poniższe objawy nie oznaczają usterki.
Wydostawanie się mgiełki z jednostki wewnętrznej. ► • Skutek kondensacji podczas chłodzenia.
Dźwięk przepływania cieczy podczas pracy. ► • Przepływ czynnika chłodniczego wewnątrz jednostki.
Osobliwy zapach w pomieszczeniu. ► • Możliwość wydzielania zapachu wilgoci przez ściany,
dywany, meble lub odzież.
Okresowe wyłączanie się wentylatora jednostki wewnętrznej
przy włączonym trybie automatycznym wentylatora.
► • Wspomaganie usuwania zapachów z otoczenia.
Działanie nawiewu po wyłączeniu urządzenia. ► • Usuwanie ciepła resztkowego z jednostki wewnętrznej
(maksymalnie do 30 sekund).
Kilkuminutowe opóźnienie w działaniu urządzenia
po ponownym włączeniu.
► • Opóźnienie stanowiące zabezpieczenie sprężarki.
Wydzielanie wody/pary przez jednostkę zewnętrzną. ► • Skraplanie lub parowanie na orurowaniu.
Stale włączona lampka sygnalizacyjna programatora. ► • Codzienne powtarzanie zapisanego programu.
Miganie lampki sygnalizacyjnej zasilania w trybie grzania
i brak nawiewu ciepłego powietrza (zamknięte żaluzje).
► • Urządzenie w trybie odszraniania (i automatyczny tryb
omiatania powietrzem).
Okresowe wyłączanie się wentylatora jednostki wewnętrznej
w trybie grzania.
► • Unikanie niepożądanych efektów schłodzenia.
Migająca lampka sygnalizacyjna zasilania przed włączeniem
urządzenia.
► • Wstępny krok przygotowania do pracy po zaprogramowaniu
czasu włączenia.
Trzaski podczas pracy. ► • Zmiany temperatury powodujące rozszerzanie się/
kurczenie elementów urządzenia.
Równoczesne włączenie się 2 lub więcej lampek
sygnalizacyjnych aktywności osób.
► • Trwająca ocena źródeł ciepła i obszaru ruchu.
Przed wezwaniem serwisu sprawdź system w poniżej przedstawiony sposób.
OBJAW SPRAWDZENIE
OBJAW PRZYCZYNA
Ogrzewanie/chłodzenie nie działa wydajnie. ► • Czy temperatura jest prawidłowo ustawiona?
• Czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte?
• Czy filtry nie wymagają czyszczenia lub wymiany?
• Usuń wszystkie zanieczyszczenia, utrudniające dostęp
powietrza do wlotów i wylotów powietrza.
Nietypowe dźwięki podczas pracy. ► • Czy urządzenie nie jest ustawione na pochyłym podłożu?
• Czy panel przedni jest prawidłowo zamknięty?
Pilot zdalnego sterowania nie działa (słabo czytelny
wyświetlacz lub słaby sygnał).
► • Czy baterie są prawidłowo włożone?
• Wymień zużyte baterie.
Urządzenie nie działa. ► • Czy wyłącznik automatyczny nie jest włączony?
• Czy programator jest prawidłowo ustawiony?
Urządzenie nie odbiera sygnału z pilota zdalnego
sterowania.
► • Czy odbiornik nie jest zasłonięty?
• Niektóre świetlówki mogą zakłócać sygnał nadajnika.
Skontaktuj się z serwisem producenta.
Jeżeli urządzenie wyłączy się i miga lampka sygnalizacyjna programatora:
Jeżeli urządzenie wyłączy się i miga lampka sygnalizacyjna programatora:
Za pomocą pilota zdalnego sterowania ustal kod usterki.
TIMER
SET
CANCEL
ON
OFF
1 2 3
SET CHECK CLOCK RESET
AC RC
1 Naciśnij na
5 sekund.
3 Aby wyjść
z trybu
sprawdzania
naciśnij na
5 sekund.
2 Naciskaj, aż usłyszysz
sygnał dźwiękowy
i zapisz kod usterki.
Uwaga:
• W przypadku niektórych usterek
można uruchomić urządzenie
w ograniczonym zakresie. Jest
to sygnalizowane 4 sygnałami
dźwiękowymi podczas
uruchamiania.
4 Wyłącz urządzenie i podaj kod usterki serwisowi producenta.
Strona: 10
POLSKI
11
INFORMACJE
OKRESOWY PRZEGLĄD PO DŁUŻSZEJ PRZERWIE
W EKSPLOATACJI URZĄDZENIA
• Sprawdź baterie w pilocie zdalnego sterowania.
• Usuń wszystkie zanieczyszczenia, utrudniające dostęp
powietrza do wlotów i wylotów powietrza.
• Za pomocą przycisku automatycznego WYŁ/WŁ wybierz
tryb chłodzenia/grzania. Po 15 minutach pracy urządzenia
różnica temperatur pomiędzy wlotem i wylotem powietrza
powinna odpowiadać poniższym wartościom:
Chłodzenie: ≥ 8°C Grzanie: ≥ 14°C
PRZED DŁUŻSZĄ PRZERWĄ W EKSPLOATACJI
URZĄDZENIA
• Włącz na 2 do 3 godzin tryb grzania, aby usunąć resztki
wilgoci z wewnętrznych elementów urządzenia
i nie dopuścić do pojawienia się pleśni.
• Wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie.
• Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.
OBJAWY USTEREK
W przypadku wystąpienia choćby jednego z poniższych
objawów ODŁĄCZ ZASILANIE urządzenia i niezwłocznie
skontaktuj się z serwisem producenta:
• Nietypowe dźwięki podczas pracy.
• Dostanie się wody/zanieczyszczeń do pilota zdalnego
sterowania.
• Wycieki wody z jednostki wewnętrznej.
• Częste działanie wyłącznika automatycznego.
• Nietypowe rozgrzanie przewodu zasilania.
• Nieprawidłowe działanie przełączników lub przycisków.
Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Pb
Przedstawione obok symbole zamieszczone na produktach, opakowaniach i/lub dołączonych dokumentach oznaczają,
że tak oznakowanych urządzeń elektrycznych, elektronicznych ani zużytych baterii nie wolno po zakończeniu ich
eksploatacji wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych.
Produkt i baterie należy oddać w odpowiednim punkcie zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gdzie zostanie
poddany recyklingowi zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi i dyrektywami 2002/96/EC oraz 2006/66/EC.
Poprzez prawidłową utylizację tych wyrobów, użytkownik pomaga w zachowaniu cennych zasobów i zapobiega
ewentualnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, które mogłyby wyniknąć
z nieprawidłowego postępowania z odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odbioru i recyklingu urządzeń po zakończeniu eksploatacji i zużytych
baterii, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą zajmującą się odbiorem odpadów lub punktem sprzedaży,
w którym urządzenie zostało zakupione.
Niezgodne z obowiązującymi przepisami pozbywanie się tego rodzaju odpadów może podlegać karze.
Utylizacja większej liczby urządzeń na terenie Unii Europejskiej
Szczegółowe informacje dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego można uzyskać
u dostawcy urządzenia.
[Utylizacja zużytego sprzętu poza Unią Europejską]
Powyższe oznaczenia obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące sposobu legalnego pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza Unią Europejską,
należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych lub sprzedawcą urządzenia.
Zapamiętaj oznaczenia baterii (poniżej podano dwa przykłady oznaczeń):
Oznaczenie to może być używane w połączeniu z symbolem chemicznym. W takim przypadku jest ono zgodne
z wymaganiami dyrektywy dotyczącej używania substancji chemicznych.
Strona: 11
Panasonic Corporation
Strona internetowa: http://www.panasonic.pl
INSTRUKCJA SKRÓCONA
AUTO
COMFORT
MODE
POWERFUL/
QUIET
T E M P
OFF/ON
TIMER
SET
CANCEL
ON
OFF
1 2 3
AIR SWING
FAN SPEED
MILD DRY
COOLING
SET CHECK CLOCK RESET
AC RC
MILD
DRY
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ECONAVI
NANOE-G
2
1
3
Urządzenia zgodne z artykułem 9 (2) dyrektywy
2004/108/WE
Panasonic Testing Centre
Panasonic Service Europe, dział firmy
Panasonic Marketing Europe GmbH
Wydrukowano w Polsce
Przygotowanie pilota zdalnego sterowania
1
2
3
TIMER
SET
CANCEL
ON
OFF
1 2 3
SET CHECK CLOCK RESET
AC RC
4 5 6
1 Zdejmij pokrywę
2 Włóż baterie AAA lub R03 (można ich używać przez ok. 1 rok)
3 Zamknij pokrywę
4 Naciśnij przycisk CLOCK
5 Ustaw czas
6 Potwierdź
PRZYCISK MODE (TRYB)
AUTO
(AUTOMATYCZNY)
HEAT
(GRZANIE)
COOL
(CHŁODZENIE)
DRY
(OSUSZANIE)
Wybór żądanego trybu
1
PRZYCISK OFF/ON (WYŁ/WŁ)
Włączanie/wyłączanie urządzenia
2
PRZYCISK TEMP
Ustawianie żądanej temperatury
3

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic CS-E21NKEW

Zadaj pytanie o Panasonic CS-E21NKEW

Masz pytanie dotyczące Panasonic CS-E21NKEW, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic CS-E21NKEW. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic CS-E21NKEW tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.