City 420 E

Instrukcja Outdoorchef City 420 E

City 420 E

Podręcznik dla Outdoorchef City 420 E w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 104 stron.

Strona: 1
OUTDOORCHEF.COM 88 Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem użytkowania elektrycznego grilla kulistego OUTDOORCHEF należy zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi. ELEKTRYCZNY GRILL KULISTY Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed skorzystaniem z grilla elektrycznego OUTDOORCHEF. Nieprzestrzeganie zawartych w instrukcji obsługi wskazówek, ostrzeżeń i środków ostrożności może prowadzić do doznania poważnych lub nawet śmiertelnych obrażeń lub do wystąpienia szkód rzeczowych w wyniku pożaru lub wybuchu. 1. Wężownica grzejna 2. Wymienna aluminiowa folia ochronna 3. Reflektor cieplny 4. Szuflada na tłuszcz 5. Regulator temperatury 6. Główny przełącznik UWAGA: Porażenie elektryczne Dla opisywanego urządzenia obowiązują następujące wartości znamionowe: 230 wolt – 50/60 Hz Moc 2000 W PL Numer seryjny i numer artykułu są ważne, aby bezproblemowo uzyskać odpowiedź na pytanie, zamówić części zamienne lub przeprowadzić postępowanie gwarancyjne. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Zawiera ona ważne infor- macje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. LOGIN CARD WAŻNE: Należy zanotować numer seryjny elektrycznego grilla kulistego na ostatniej stronie tej instrukcji obsługi. Numer ten znajduje się pod regulatorem temperatury i na opakowaniu. Numer artykułu i oznaczenie elektrycznego grilla kulistego znajdą Państwo na karcie powitalnej, załączonej do teczki dokumentacyjnej. 1 2 3 4 5 6
Strona: 2
89 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA Ostrzeżenie • W opisywanym grillu nie należy stosować węgla drzewnego ani innych substancji zapalnych. W przeciwnym razie może występić zagrożenie pożarowe. Ogień może prowadzić do zakłócenia eksploatacji grilla i powodować jego uszkodzenie. • Grill jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania na świeżym powietrzu. • Należy unikać kontaktu grilla z zapalnymi materiałami, jak papier, ręczniki, chemikalia itp. oraz nie umieszczać grilla w pobliżu łatwopalnych przedmiotów, jak zasłony, ścianki działowe, drewno, siano, suche gałęzie itp. • Podłączać i eksploatować urządzenie wyłącznie według danych na tabliczce znamionowej. • Korzystać z urządzenia tylko wówczas, kiedy kabel sieciowy, gniazdko i urządzenie nie są uszkodzone. Kontrolować przed każdym użyciem. Podłączać element grzejny do regulatora temperatury przed włożeniem kabla sieciowego do gniazdka, Oznaczenie „UP“ na elemencie grzejnym musi być wyraźne i czytelne. • Podłączać urządzenie tylko do uziemionego gniazdka. • Nie eksploatować urządzenia, jeśli gniazdko jest uszkodzone. • Upewnić się, że w tym samym obwodzie elektrycznym nie są podłączone inne urządzenia o wysokim zużyciu mocy, działające w tym samym czasie, co grill. • Po każdym użyciu lub w razie wystąpienia błędu wyciągnąć wtyczkę. UWAGA: Ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel sieciowy. • UWAGA: Uważać, aby kabel sieciowy się nie zakleszczył ani nie przetarł na ostrych krawędziach i kontrolować go od czasu do czasu. • Kabel sieciowy urządzenia nie może zostać wymieniony. Uszkodzenie kabla sieciowego pociąga za sobą utylizację całego urządzenia. • Trzymać kabel sieciowy z dala od gorących części. • Nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi rękami. • Eksploatować grill wyłącznie na poziomej i stabilnej powierzchni. • Nie przesuwać grilla podczas eksploatacji. • Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas eksploatacji. • UWAGA: Niektóre części grilla mogą się znacznie rozgrzać. Dlatego małe dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do grilla. • Dzieci muszą pozostawać pod kontrolą w celu zapewnienia, że nie będą one bawić się w obrębie grilla. • Urządzenie nie może być eksploatowane przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi właściwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i przejdą instruktaż, jak korzystać z urządzenia. • Należy zakładać rękawice ochronne, jeżeli dotykają Państwo rozgrzanych części. • Urządzenie pozostaje gorące przez długi czas po wyłączeniu. Należy uważać, aby się nie oparzyć. Nie należy też układać na grillu żadnych przedmiotów, ponieważ wiąże się to z zagrożeniem pożarowym. • Należy ustawiać grill w odległości przynajmniej 3 m od zbiorników wodnych, jak baseny lub stawy, aby grill nie został zamoczony i aby wykluczyć możliwość jego wpadnięcia do wody. • Nie korzystać z grilla podczas deszczu, ponieważ jest to urządzenie elektryczne. • W celu uniknięcia zagrożeń naprawy urządzenia mogą być wykonywane tylko przez dział obsługi klienta oficjalnego partnera handlowego lub serwisowego. • Nie wolno modyfikować dostarczonych przez producenta oryginalnych części. • Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy stosować tylko uziemione kable przedłużające o natężeniu prądu przynajmniej 10 A (230 V) (przekrój kabla min. 1.5 mm) i zwracać uwagę na to, aby nie stwarzały one zagrożenia potknięciem lub ryzyka przewrócenia urządzenia. • W miarę możliwości należy korzystać z krótkich kabli przedłużających. • Nigdy nie łączyć ze sobą 2 lub większej ilości kabli przedłużających. • Nie układać kabla sieciowego na drodze. • Nigdy nie zanurzać grilla, elementów grzejnych i kabli sieciowych w wodzie lub w innym płynie w celu wyczyszczenia: niebezpieczeństwo zranienia, pożaru i porażenia prądem. • Jeśli urządzenie zostanie zamoczone, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nie sięgać kończynami w obręb zamoczonego urządzenia. • Przed wyjęciem elementu grzejnego z grilla należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. • Także w krótkim czasie nieużytkowania urządzenia przełączać regulator temperatury i główny przełącznik urządzenia w położenie , „O“. • Także w krótkim czasie nieużytkowania urządzenia przełączać regulator temperatury w położenie . • Podczas grillowania szuflada na tłuszcz stale musi być włożona do grilla. • Należy regularnie czyścić szufladę na tłuszcz. • Nie przechowywać grilla na świeżym powietrzu. • Po grillowaniu najpierw poczekać na całkowite ostygnięcie urządzenia, a dopiero następnie przystąpić do jego oczyszczania lub przestawiania. • Nie stosować grilla elektrycznego jako urządzenia grzewczego lub do osuszania mokrych ubrań. • Nie stosować grilla w domu ani do tradycyjnego gotowania.
Strona: 3
OUTDOORCHEF.COM 90 • Jeśli na grillu wystąpi płomień spiczasty, nie należy gasić ognia wodą. Wyłączyć grill. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać, aż grill całkowicie ostygnie. • Upewnić się, że na stosowanym gniazdku zawsze występuje właściwe napięcie (230 V). Oprócz tego gniazdko musi być odpowiednie dla instalacji o zużyciu mocy 2200 watów. • Należy korzystać z grilla wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji. Wszystkie inne, nieopisane w instrukcji, formy zastosowania mogą spowodować pożar, porażenie elektryczne lub inne obrażenia i uszkodzenia. • Urządzenie spełnia standardy techniczne oraz regulacje bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych. • Nie stosować grilla z regulatorem temperatury z uszkodzonym kablem lub z uszkodzoną wtyczką. W razie zapotrzebowania na zastępczy regulator temperatury zwrócić się do dealera. Regulator temperatury jest przeznaczony specjalnie do tego grilla. ZALETY ELEKTRYCZNEGO GRILLA KULISTEGO OUTDOORCHEF • Grill kulisty OUTDOORCHEF to innowacja w segmencie grilli elektrycznych. Folia EASY REFLECT zapewnia równomierny rozkład ciepła, a w razie potrzeby umożliwia grillowanie w wysokiej temperaturze do 300° C. • Ściekające kroplami tłuszcz i marynaty parują na aluminiowej folii ochronnej i nadają grillowanym potrawom charakterystyczny smak. • Wymienna aluminiowa folia ochronna chroni EASY REFLECT przed ściekającymi kroplami tłuszczu i marynat. • Ściekające krople z grilla są gromadzone w szufladzie na tłuszcz. • Bezstopniowa regulacja ciepła umożliwia przyrządzanie potraw także w niskich temperaturach (rostbef, pieczeń itp.) UŻYTKOWANIE • Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci. • Nigdy nie pozostawiać włączonego elektrycznego grilla OUTDOORCHEF bez nadzoru. • Nie wolno modyfikować dostarczonych przez producenta oryginalnych części. • Każda modyfikacja grilla może prowadzić do wystąpienia zagrożeń. • Przed eksploatacją należy przeprowadzić kontrolę wzrokową kabli, wtyczek i regulatora elementów grzejnych pod względem uszkodzeń i zużycia. • Przy pierwszym użyciu grilla można poczuć lekki swąd. Wynika on ze spalania środków smarnych pozostałych w elemencie grzejnym. Nie wpływa to na bezpieczeństwo użytkowania grilla. • W celu uniknięcia pożaru lub porażenia elektrycznego nowe obwody elektryczne lub gniazdka muszą być montowane przez wykwalifikowanego elektryka. • Nieprawidłowo uziemione gniazdka mogą grozić porażeniem elektrycznym. • Stosowanie przedłużaczy nie jest zalecane. Jeśli użycie przedłużacza jest konieczne, należy zastosować jak najkrótszy kabel przedłużający. Przyłącza nie mogą znajdować się w pobliżu podłoża i muszą być suche. Nie zawieszać kabla nad narożnikami blatu stołu, ponieważ wówczas występuje ryzyko potknięcia o kabel lub pociągnięcia za kabel przez dzieci. Należy stosować wyłącznie przedłużacze przeznaczone do użytkowania na świeżym powietrzu. • Należy czyścić ruszt grilla i komorę grilla po każdorazowym użyciu urządzenia. • Ustawiać elektryczny grill kulisty na równej, stabilnej powierzchni, tak by nie mógł się przewrócić. WAŻNE: Nie stawiać urządzenia na, pod lub w pobliżu przedmiotów wrażliwych na ciepło lub łatwopalnych. • Grille elektryczne OUTDOORCHEF nie są przeznaczone do montażu na pojazdach rekreacyjnych, kamperach i/lub łodziach! • Cała komora grilla silnie się nagrzewa przy użytkowaniu. Nigdy nie pozostawiać grilla bez nadzoru. Usunąć wszystkie zapalne materiały w obwodzie 60 cm. • Przed każdym użyciem grilla kontrolować szufladę na tłuszcz na obecność tłuszczu. Usunąć tłuszcz, aby nie mógł powstawać spiczasty płomień. • W celu uniknięcia porażenia elektrycznego NIGDY nie należy zanurzać wtyczek, kabli, elementów grzejnych i regulatorów temperatury w wodzie lub w innych płynach. • Trzymać kabel elektryczny z dala od wszystkich gorących powierzchni. • Nie stosować w obrębie powierzchni grilla zapalnych gazów i cieczy, np. benzyny, alkoholu itp. oraz innych materiałów zapalnych. • Podczas eksploatacji grill musi być ustawiony na równym i stabilnym podłożu, a w jego pobliżu nie mogą znajdować się materiały zapalne.
Strona: 4
91 • Przed użyciem rozłączyć kabel sieciowy. Unikać kontaktu kabla z komorą lub pokrywą grilla. • Należy umyć wszystkie części, które mają kontakt z produktami spożywczymi. • Nie zmieniać położenia grilla elektrycznego OUTDOORCHEF podczas grillowania lub kiedy grill jest gorący. URUCHOMIENIE • Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy skontrolować, czy napięcie sieciowe jest zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej. • Włożyć wtyczkę sieciową do uziemionego gniazdka (230 V). WAŻNE: Nie zakleszczać kabla sieciowego. Nie pozostawiać wiszących kabli, ponieważ w przeciwnym razie występuje ryzyko potknięcia. • Grill elektryczny OUTDOORCHEF nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. PRZED GRILLOWANIEM • Przed pierwszym grillowaniem oczyścić ruszt grilla. • Upewnić się, że kabel sieciowy nie jest podłączony do obwodu prądowego. • Upewnić się, że kabel nie styka się z gorącym grillem lub pokrywą grilla. • Umieścić szufladę na tłuszcz w przeznaczonym dla niej położeniu w kuli. • Umieścić aluminiową folię ochronną na EASY REFLECT i zastosować w grillu. • Wymienić folię ochronną na EASY REFLECT, jeśli znajdują się na niej pozostałości tłuszczu. • Włożyć element grzejny, tabliczka „UP“ (góra), która znajduje się na elemencie grzejnym, musi być czytelna. Upewnić się, że poprzeczne uszty- wnienia elementu grzejnego znajdują się w odpowiednich wycięciach, a element grzejny jest w całości zamocowany. • Włożyć ruszt grilla. • Nałożyć pokrywę. REGULATOR TEMPERATURY 0 I : Główny przełącznik położenie O / I = Włączanie i wyłączanie grilla ON OFF : Regulator temperatury: położenie OFF / ON : Przyciski wyboru funkcji : Przyciski wyboru funkcji Położenie 1 = 70–90° C Położenie 2 = 150–170° C Położenie 3 = 170–190° C Położenie 4 = 230–250° C Położenie 5 = 250–280° C Położenie 6 = 280–310° C Położenie 7 = 310–350° C UWAGA: Z funkcji „7“ należy korzystać wyłącznie do intensywnego rumienienia i tylko BEZ POKRYWY. W razie używania tej funkcji z zamkniętą pokrywą może wystąpić przegrzanie. : Kontrolka: • a. Migająca kontrolka oznacza nagrzewanie grilla. • b. Jeśli kontrolka świeci się światłem stałym, oznacza to, że grill osiągnął żądaną temperaturę. 1 2 3 4 5 6 7 ON OFF 0 I
Strona: 5
OUTDOORCHEF.COM 92 OBSŁUGA GRILLA 1. Należy upewnić się, że element grzejny jest włożony prawidłowo. 2. Włożyć wtyczkę sieciową do uziemionego gniazdka. 3. UWAGA: Urządzenie musi być podłączone przez wyłącznik ochronny prądowy z błędem nominalnym maksymalnie 30 mA. 4. Ustawić główny przełącznik w położeniu „I“. 5. Ustawić regulator temperatury w położeniu „ON“. 6. Zielona kontrolka na poziomie 1 zaczyna migać i pokazuje w ten sposób, że element grzejny nagrzewa się. 7. Wybrać żądane temperatury na regulatorze temperatury przy użyciu przycisków ze strzałkami > lub <, w miarę potrzeby z poziomów 1–7 i nagrzewać z zamkniętą pokrywą, do chwili, kiedy zielona kontrolka zacznie się świecić światłem stałym, sygnalizując w ten sposób, że została osiągnięta żądana temperatura. Nagrzewanie trwa ok. 10–15 minut, w zależności od poziomu, wiatru i pogody. 8. Na poziomie 7 grill nagrzewa się przez cały czas. UWAGA: W tym położeniu grillować TYLKO Z OTWARTĄ POKRYWĄ. 9. Wiatr i pogoda mogą wymagać dostosowania przy użyciu regulatora temperatury w celu utrzymania właściwej temperatury grillowania. Wskazówki i porady • Elektryczny grill kulisty OUTDOORCHEF umożliwia grillowanie (z pokrywą lub bez) i gotowanie (z pokrywą). • WSKAZÓWKA: W celu uniknięcia przegrzania nie należy przykrywać urządzenia materiałami stałymi lub elastycznymi, jak np. osłony aluminiowe, folie aluminiowe lub inne materiały odporne na gorąco. Stosowanie takich przedmiotów lub materiałów na ruszcie grilla prowadzi do zmniejszenia bezpieczeństwa produktu i może powodować poważne uszkodzenie produktu. • Wybór odpowiedniego wyposażenia dodatkowego OUTDOORCHEF pozwala uzyskać więcej przyjemności z grillowania. Podczas grillowania i gotowania – mogą Państwo dać ujście własnej kreatywności i przyjemności eksperymentowania! • Wszystkie akcesoria do grilla można znaleźć na stronie OUTDOORCHEF.COM PO ZAKOŃCZENIU GRILLOWANIA • Przełączyć regulator temperatury w położenie „OFF“. • Ustawić główny przełącznik w położeniu „O“. • W razie nieużytkowania urządzenia wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej tylko poprzez wyciągnięcie wtyczki. Przy wyciąganiu wtyczki zawsze należy ciągnąć za wtyczkę, a nigdy za kabel. • Należy czyścić ruszt grilla i szufladę na tłuszcz po każdorazowym użyciu urządzenia. Poczekać na całkowite ostygnięcie grilla, a następnie wyczyścić. CZYSZCZENIE • Przed rozpoczęciem czyszczenia przełączyć regulator temperatury w położenie „OFF“. • Ustawić główny przełącznik w położeniu „O“. • Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać na całkowite ostygnięcie grilla. • UWAGA: Nigdy nie zanurzać grilla i elementów grzejnych z kablem sieciowym w wodzie ani nie czyścić ich pod bieżącą wodą. Unikać wszelkiego kontaktu komponentów elektrycznych z wodą. • Wytrzeć elementy grzejne lekko zwilżoną ściereczką i wysuszyć miękką, suchą ściereczką. • WAŻNE: Nie stosować ostrych lub szorujących środków czyszczących i rozpuszczalników do czyszczenia elektrycznego grilla kulistego. • Czyścić ruszt szczotką do grilla z mosiężnym włosiem (nie włosiem stalowym). Nie stosować ostrych przedmiotów ani agresywnych środków czyszczących. • Myć szufladę na tłuszcz wodą z mydłem. • Większość tłuszczu paruje lub ścieka kroplami na aluminiową folię ochronną i jest odprowadzana do szuflady na tłuszcz. Dlatego należy regularnie wymieniać aluminiową folię ochronną na EASY REFLECT, najpóźniej wówczas, kiedy pokryje się ona pozostałościami tłuszczu. • WAŻNE: Czystsza aluminiowa folia ochronna wyrównuje nierównomierności ciepła i pozwala osiągnąć lepsze wyniki grillowania! • Do pozostałych części oraz do dokładniejszego czyszczenia należy stosować gąbkę z nylonu i wodę z mydłem w celu usunięcia wszystkich swobodnych pozostałości. Możliwe jest także stosowanie środka do czyszczenia pieca. • WAŻNE: Po każdym dokładnym czyszczeniu należy pozostawić grill na poziomie 6 do wyschnięcia (wypalenia), ponieważ większość środków do czyszczenia pieców ma intensywny zapach.
Strona: 6
93 KONSERWACJA • Należy regularnie kontrolować kabel sieciowy pod względem występowania uszkodzeń. Urządzenie nie może być stosowane z uszkodzonym kablem. • Należy regularnie wymieniać aluminiową folię ochronną na reflektorze cieplnym, aby było zapewnione równomierne rozkładanie się ciepła i aby tłuszcz lub pozostałości mogły łatwiej spływać. • W celu zapobiegania uszkodzeniom na skutek korozji, wszystkie części metalowe przed dłuższym składowaniem należy naoliwić. • Dla przedłużenia trwałości grilla zalecamy zabezpieczenie grilla odpowiednią osłoną OUTDOORCHEF przed czynnikami zewnętrznymi po całkowitym ostygnięciu grilla. Po silnych opadach deszczu należy otworzyć pokrywę w celu zapobiegania zbieraniu się wilgoci. • Pokrywę można nabyć w sklepach sprzedających grille. PRZECHOWYWANIE I/LUB OKRES NIEUŻYTKOWANIA URZĄDZENIA Jeśli elektryczny grill kulisty OUTDOORCHEF nie jest używany, należy przestawić główny przełącznik w położenie „O“. Wyciągnąć kabel sie- ciowy z gniazdka i przechowywać go w domu. UTYLIZACJA Zużyte urządzenia można bezpłatnie oddać w punkcie sprzedaży z przeznaczeniem do zgodnej z przepisami utylizacji. Urządzenia z niebezpiecznym defektem należy natychmiast usunąć i upewnić się, że nie będą już więcej stosowane. Nie należy wyrzucać urządzenia razem z niesegregowanymi odpadami domowymi. Segregować odpady tego rodzaju, ponieważ konieczne jest ich specjalne przetwarzanie. WARUNKI GWARANCJI 1. Gwarancja Wraz z zakupem produktu OUTDOORCHEF w autoryzowanym punkcie sprzedaży, poza tym produktem, nabyli Państwo gwarancję producenta DKB Household Switzerland AG („DKB“) na okres 3 lat zgodnie z aktualnymi postanowieniami Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę wad materiałowych i produkcyjnych, które zostały stwierdzone w ramach użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. 2. Procedura Należy sprawdzić produkt pod względem wad i działania bezpośrednio po jego otrzymaniu. W przypadku nieoczekiwanego stwierdzenia wad produktu, należy postępować zgodnie z następującymi zasadami (gwarancja bring-in): • W terminie 30 dni od stwierdzenia wady, należy skontaktować się z punktem sprzedaży* wraz z produktem / częścią produktu, paragonem, numerem seryjnym i numerem artykułu** • Należy opisać stan rzeczy okazując reklamowany produkt / część produktu lub zdjęcie • Po dokonaniu oceny wady poprzez punkt sprzedaży lub DKB, moc prawną uzyskuje bezpłatne świadczenie gwarancyjne zgodnie z punktem 3 (z zastrzeżeniem kosztów transportu i przesyłki do pierwszego kupca prywatnego) 3. Zakres gwarancji Gwarancja producenta DKB rozpoczyna się w dniu zakupu i jest ważna wobec pierwszego kupca prywatnego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest okazanie oryginalnego paragonu zakupu. Świadczenia gwarancyjne udzielane są według uznania DKB poprzez naprawę, wymianę wadliwych części, wymianę produktu lub poprzez obniżenie ceny zakupu, w przypadku, gdy nie stwierdzono wpływu na działanie produktu. Wyklucza się anulowanie umowy sprzedaży z powodu przypadków objętych gwarancją. W okresie prowadzenia napraw gwarancyjnych nie udziela się produktów zamiennych. Udzielenie świadczeń gwarancyjnych nie wpływa na przedłużenie, bądź ustanowienie nowego okresu gwarancji. Wymienione części produktów przechodzą na własność DKB. W przypadku wymiany produktu, okres gwarancji naliczany jest od nowa. Udziela się następujących okresów gwarancji: • 3 lata na rdzę emaliowanych części kuli (część spodnia i pokrywa) • 3 lata na rdzę lub spalenie emaliowanego rusztu grilla • 3 lata na rdzę lub spalenie wszystkich elementów ze stali nierdzewnej • 2 lata na wszystkie pozostałe wady produkcyjne i materiałowe • Gwarancja dla wad powłok emaliowanych udzielana jest wyłącznie w przypadku zgłoszeń w okresie 30 dni od daty zakupu. Dotyczy ona nowych, jeszcze nieużywanych urządzeń. * Autoryzację dealera znajdą Państwo na naszej stronie internetowej OUTDOORCHEF.COM ** Numer seryjny oraz numer artykułu znajduje się na opisie danych zamieszczonym na grillu (patrz ELEKTRYCZNY GRILL KULISTY)
Strona: 7
OUTDOORCHEF.COM 94 4. Wyłączenie z gwarancji Brak wad, tzn. zgodnie z postanowieniami nie występują wady materiałowe lub produkcyjne, względnie nie udziela się świadczeń gwarancyjnych w następujących przypadkach: • Standardowe zużycie w czasie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek błędnego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, jak też na skutek niewłaściwej instalacji, montażu lub prób naprawy przez osoby nieposiadające autoryzacji. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek nie przestrzegania instrukcji obsługi lub zasad użytkowania / konserwacji (jak na przykład uszkodzenia w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego czyszczenia powłok emaliowanych tuby lub rusztu grilla, nieprzeprowadzenia próby szczelności, etc.) • Nierówności, różnice kolorystyczne powłok emaliowanych oraz małe błędy (jak na przykład wynikające z produkcji punkty na powłoce dolnej krawędzi pokrywy lub na zawieszeniach). • Zabarwienia i uszkodzenia produktu (np. koloru powierzchni) na skutek wpływu warunków pogodowych (włącznie z gradem), niewłaściwego (brak ochrony przed czynnikami atmosferycznymi) przechowywania produktu lub niewłaściwego stosowania środków chemicznych. • Tworzenie rdzy i nalotów na skutek wpływu warunków pogodowych lub niewłaściwego stosowania środków chemicznych. • Wady, które nie wpływają znacząco na użytkowanie zgodne z przeznaczeniem lub korzystanie z produktu. • Ogólnie dla części zużywających się, takich jak ruszt grilla, tuba, palnik, termometr, zapalnik z baterią, elektroda, kabel zapłonu, wąż gazowy, regulator ciśnienia gazu, część grzewcza, reflektor, ochronna folia aluminiowa lub ruszt węglowy • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek zmian w celu niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania lub celowego uszkodzenia. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek niewłaściwych prac konserwacyjnych lub naprawczych. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek nieprzeprowadzenia rutynowych czynności konserwacyjnych. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek pierwotnego transportu. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek siły wyższej. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek zużycia w ramach profesjonalnego użytkowania (hotelarstwo, gastronomia, imprezy zorganizowane, etc). DKB wyklucza dalsze roszczenia klienta, wykraczające poza opisane przypadki, jeżeli nie wynikają one z obowiązków ustawowych lub odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to roszczeń na odszkodowanie z tytułu niewypełnienia, zamiany uszkodzeń powstałych w następstwie, utraty wartości na skutek szkód w czasie transportu, które nie zostały zgłoszone w punkcie sprzedaży w terminie do 30 dni od czasu otrzymania produktu. Produkty OUTDOORCHEF podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego zmiany produktów mogą następować bez wcześniejszego obowiązku powiadomienia. Zarejestrowana marka OUTDOORCHEF reprezentowana jest przez następujące przedsiębiorstwo: DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Postfach 8052 Zürich – Szwajcaria www.dkbrands.com STRONA INTERNETOWA Dalsze informacje, wskazówki i porady, przepisy i inne interesujące wiadomości na temat produktów OUTDOORCHEF znajdą Państwo na OUTDOORCHEF.COM Instrukcja obsługi elektrycznego grilla kulistego 2014_Nr art. 19.140.04

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Outdoorchef City 420 E, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Outdoorchef City 420 E. Upewnij się, że opisujesz trudności z Outdoorchef City 420 E tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Outdoorchef City 420 E

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Outdoorchef City 420 E. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Outdoorchef
  • Produkt: Grille
  • Model/nazwa: City 420 E
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński