Auckland 4+ G

Instrukcja Outdoorchef Auckland 4+ G

Auckland 4+ G

Podręcznik dla Outdoorchef Auckland 4+ G w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 132 stron.

Strona: 1
OUTDOORCHEF.COM 1 12 Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem użytkowania grilla gazowego OUTDOORCHEF należy zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi. Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. Ważne dla bezpieczeństwa użytkowników Osoby obsługujące grill muszą dokładnie zapoznać się ze sposobem zapalania i postępować zgodnie z nim. Zabrania się obsługi grilla dzieciom. W czasie podłączania należy postępować dokładnie ze wskazówkami montażu . Niewłaściwy montaż może być przyczyną niebezpiecznych następstw. W pobliżu grilla nie należy stawiać palnych cieczy, materiałów lub zapasowych butli z gazem. Nie należy nigdy stawiać grilla lub butli z gazem w zamkniętych pomieszczeniach bez wentylacji. Przed uruchomieniem grilla gazowego należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Grill można użytkować na zewnątrz pomieszczeń, zachowując co najmniej 1.5 m odległości bezpieczeństwa od palnych przedmiotów.en. BUTLE Z GAZEM Na ziemi można stawiać butle z gazem o ciężarze netto do 7.5 kg. Umieścić butlę w odpowiednim miejscu, patrz instrukcja montażu. Prosimy zwrócić uwagę, czy wszystkie złącza są szczelne. Każdorazowo przed użyciem lub po każdej wymianie butli należy przeprowadzić KONTROLĘ SZCZELNOŚCI. Butli gazowych nie można przechowywać w temperaturze powyżej 50° C, w pomieszczeniach zamkniętych lub piwnicznych. Należy zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa wskazanymi na wykorzystywanych butlach gazowych i postępować zgodnie z nimi. max 500 mm max Ø 310 mm 1 2 3 WAŻNE: Należy zanotować numer seryjny grilla, znajdujący się na ostatniej stronie tej instrukcji obsługi. W zależności od modelu grilla numer znajduje się na podstawie grilla, albo na płycie spodniej. Numer artykułu i oznaczenie gazowego grilla gazowego znajdą Państwo na karcie powitalnej, załączonej do teczki dokumentacyjnej. Numer seryjny i numer artykułu są ważne, aby bezproblemowo uzyskać odpowiedź na pytanie, zamówić części zamienne lub przeprowadzić postępowanie gwarancyjne. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. Typ: PIN 0063 BP 3628 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich 00632014 Made in China Cat.I =30mbar 3 B/P DK NO NL SE LU =28-30/37mbar Cat.I 3+ GB FR BE ES IT CH 30/37 mbar PT FI Butane / Propane G30 / G31 CZ RO PL Serial No.: Article No.: one main burner: Qn= Total rate SQn= Side burner: Qn= 30/37 mbar 30/37 mbar LOGIN CARD PL
Strona: 2
1 13 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA Instrukcję bezpieczeństwa należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Uruchomić grill zgodnie z opisem rozdziału INSTRUKCJA ROZPALANIA. • Użytkować tylko na świeżym powietrzu. • Nie użytkować grilla pod zadaszeniem. • Nie zostawiać włączonego grilla bez nadzoru. • UWAGA: Dostępne elementy grilla mogą być bardzo gorące. Nie dopuszczać dzieci w pobliże grilla. • Nie przemieszczać urządzenia podczas eksploatacji. • Nie przestawiać urządzeń wyposażonych w obrotowe kółka na nierównych podłożach lub stopniach. • Upewnić się, że szuflada na tłuszcz podczas użytkowania grilla jest dokładnie zamknięta i odpowiednio osadzona. • Podczas użytkowania trzymać urządzenie z dala od materiałów zapalnych. Zachowywać odległość 1.5 m. • Należy zakładać rękawice ochronne, jeżeli dotykają Państwo rozgrzanych części. • Po zakończeniu grillowania zawsze należy ustawić przycisk regulacyjny gazu w pozycji i zamknąć dopływ gazu przy butli. • W czasie zmiany butli gazowej, należy zwrócić uwagę, czy przycisk regulacyjny gazu ustawiony jest w pozycji i czy zamknięty został dopływ gazu przy butli. WAŻNE: W pobliżu nie mogą znajdować się żadne źródła zapalne. • Po podłączeniu nowej butli gazowej, należy sprawdzić części przyłączy zgodnie z instrukcją KONTROLI SZCZELNOŚCI. • W przypadku podejrzenia występowania nieszczelnych części przyłączy, należy ustawić przycisk regulacyjny gazu w pozycji i zamknąć dopływ gazu przy butli. Części przewodzące gaz należy sprawdzić w specjalistycznym serwisie gazowym. • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub objawów zużycia węża gazowego, należy go natychmiast wymienić. Wąż gazowy nie może wykazywać załamań ani pęknięć. Przed odłączeniem węża gazowego należy pamiętać o zakręceniu gałki regulacji gazu oraz dopływu gazu. • Wąż oraz regulator ciśnienia gazu należy wymienić po 3 latach użytkowania od czasu daty zakupu. Należy zwrócić uwagę, czy regulator ciśnienia gazu oraz wąż, spełniają odpowiednie standardy. • Zalecana długość węża gazowego wynosi 90 cm i nie może przekraczać 150 cm. • Nigdy nie blokować szczeliny zasysania powietrza w obudowie lub szczeliny powietrza w pokrywie. Nie zamykać, ani nie zakrywać otworów wentylacyjnych pomieszczenia butli gazowej. • Nie wprowadzać zmian w obrębie urządzenia. Nie zmieniać nic zwłaszcza w obrębie kurka gazowego, bezpiecznika zapalnika, palnika ani innych części grilla. Jeśli występuje podejrzenie nieprawidłowego funkcjonowania, należy skontaktować się z fachowcem. • Grill dostarczany jest w zestawie z dopasowanym wężem gazowym wraz z regulatorem ciśnienia gazu. Wąż gazowy w żadnym wypadku nie może dotykać rozgrzanych części zewnętrznych grilla. Nie dopuszczać do skręcenia węża. W modelach wyposażonych w korytka na węże wąż należy zamocować w tych miejscach. • Wąż i regulator spełniają odpowiednie przepisy krajowe oraz standardy EN. • W przypadku, gdy nie można uzyskać pełnej mocy i istnieje podejrzenie zapchania dopływu gazu, należy skontaktować się z serwisem specjalistycznym. • Grill użytkować wyłącznie na twardym i pewnym podłożu. Nigdy nie stawiać włączonego grilla na podłogach drewnianych lub innych palnych podłożach. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy grillem i materiałami palnymi. • W przypadku urządzeń z płytą granitową, należy unikać szoku termicznego płyty. • Nie przechowywać grilla w pobliżu cieczy i materiałów łatwopalnych. • W przypadku składowania na zimę grilla w pomieszczeniu, należy koniecznie odłączyć butlę gazową. Butle gazowe należy przechowywać na zewnątrz, w dobrze wentylowanych miejscach, do których dzieci nie mają dostępu. • Przed włączeniem grilla, ustawić go w miejscu dobrze osłoniętym od wiatru. • Jeśli grill nie jest użytkowany, po całkowitym ostygnięciu należy go zabezpieczyć pokrywą przed czynnikami atmosferycznymi. Pokrywę można nabyć w sklepach sprzedających grille. • Po silnych opadach deszczu należy otworzyć pokrywę w celu zapobiegania zbieraniu się wilgoci.
Strona: 3
OUTDOORCHEF.COM 1 14 ONTROLA SZCZELNOŚCI Ostrzeżenie W czasie sprawdzania szczelności, w pobliżu nie mogło znajdować się źródła zapalne. Dotyczy to także palenia papierosów. Nie sprawdzać szczelności przy pomocy płonącej zapałki lub innego otwartego płomienia. Kontrolę przeprowadzać zawsze na zewnątrz. 1. Przycisk regulacyjny gazu należy ustawić w pozycji . 2. W tym celu należy otworzyć dopływ gazu w butli, a następnie nanieść pędzlem mieszankę 50 % mydła i 50 % wody na wszystkie części przewodzące (łącze butli gazowej / regulator ciśnienia gazu / wąż gazowy / wpust gazu / łącze przy wentylu). Można też zastosować spray do wyszukiwania przecieków. 3. Tworzenie pęcherzyków powietrza mieszanki mydła wskazuje nieszczelne miejsca. WAŻNE: Grill jest gotowy do użytkowania dopiero po usunięciu wszystkich nieszczelnych miejsc. W tym celu należy odłączyć dopływ gazu przy butli. 4. Nieszczelne miejsca w miarę możliwości należy usunąć poprzez zaciągnięcie łączy lub wymianę uszkodzonych części. 5. Należy powtórzyć krok 1 i 2. 6. W przypadku braku możliwości usunięcia nieszczelnych miejsc, należy skontaktować się z serwisem specjalistycznym. WSKAZÓWKA: KONTROLĘ SZCZELNOŚCI należy przeprowadzać każdorazowo przed użyciem lub po każdej wymianie butli oraz przed rozpoczęciem sezonu grillowania. Objaśnienie oznaczeń na konsoli obsługi PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM 1. Należy umyć wszystkie części, które mają kontakt z produktami spożywczymi. 2. Należy sprawdzić wszystkie części przewodzące gaz zgodnie z opisem rozdziału KONTROLA SZCZELNOŚCI. Kontrolę należy przeprowadzić również wtedy, gdy zakupiony został już złożony grill gazowy. 3. Rozpalać grill przez ok. 20–25 minut do ustawienia . 4. Upewnić się, że szuflada blaszana na tłuszcz została wsunięta do oporu. Dotyczy to także standardowego grillowania. Stopnie grzewcze i zapalnik : Włączanie pozycji 0 : niska moc : średnia moc : pełna moc : zapłon : Zapalnik
Strona: 4
1 15 INSTRUKCJA ZAPALANIA WSKAZÓWKA: Nie trzeba używać za każdym razem wszystkich palników. Ilość używanych palników zależy od rodzaju produktów oraz od ich ilości. ROZPALANIE PALNIKÓW GŁÓWNYCH (CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G / CANBERRA 4 G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G) 1. Należy upewnić się, że wszystkie połączenia pomiędzy wężem gazowym, regulatorem ciśnienie gazu i butlą gazową zostały dobrze skręcone. (Dalej postępować zgodnie z instrukcją rozdziału KONTROLA SZCZELNOŚCI) 2. Otworzyć pokrywę grilla. UWAGA: Nigdy nie zapalać grilla przy zamkniętej pokrywie. 3. Otworzyć dopływ gazu przy butli. 4. Nacisnąć przycisk regulacji gazu i przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara do ustawienia . Nacisnąć czarny przycisk zapalania i przytrzymać do momentu wytworzenia iskry i zapalenia gazu. 5. Jeśli gaz nie zapali się w ciągu 3 sekund, przestawić przycisk regulacji gazu na . Poczekać 2 minuty w celu ulotnienia niespalonego gazu. Następnie powtórzyć punkty 2 do 4. 6. W przypadku braku możliwości uruchomienia grilla mimo 3 prób, należy sprawdzić przyczyny (zgodnie z opisem rozdziału USUWANIE BŁĘDÓW). 7. Palniki muszą być uruchamiane od lewej strony do prawej. ROZPALANIE PALNIKA BOCZNEGO (HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G) 1. Należy upewnić się, że wszystkie połączenia pomiędzy wężem gazowym, regulatorem ciśnienie gazu i butlą gazową zostały dobrze skręcone. (Dalej postępować zgodnie z instrukcją rozdziału KONTROLA SZCZELNOŚCI) 2. Zdjąć osłonę granitową w AUCKLAND 4+ G palnika bocznego i umieścić ją pod prawym schowkiem bocznym w przewidzianej dla niego mocowaniu lub otworzyć osłonę przy palniku bocznym HAMILTON 3+ G lub PERTH 4+ G. 3. UWAGA: Nigdy nie rozpalać grilla przy zamkniętej pokrywie granitowej lub zamkniętej osłonie. 4. Otworzyć dopływ gazu przy butli. 5. Nacisnąć przycisk regulacji gazu z napisem SIDE BURNER i przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara do ustawienia . Nacisnąć przycisk zapalania i przytrzymać do momentu wytworzenia iskry i zapalenia gazu. 6. Jeśli gaz nie zapali się w ciągu 3 sekund, przestawić przycisk regulacji gazu na . Poczekać 2 minuty w celu ulotnienia niespalonego gazu. Następnie powtórzyć punkty 2 do 4. 7. W przypadku braku możliwości uruchomienia palnika bocznego mimo 3 prób, należy sprawdzić przyczyny (zgodnie z opisem rozdziału USUWANIE BŁĘDÓW). 8. Po całkowitym ostygnięciu nałożyć na palnik boczny osłonę granitową (tylko w modelu AUCKLAND 4+ G) lub zamknąć osłonę (w modelach HAMILTON 3+ G lub PERTH 4+ G). ROZPALANIE PALNIKA PODCZERWONEGO (POWER BURNER w AUCKLAND 4+ G) UWAGA: Użytkowanie palnika podczerwonego przy zamkniętej pokrywie jest zabronione. 1. Należy upewnić się, że wszystkie połączenia pomiędzy wężem gazowym, regulatorem ciśnienie gazu i butlą gazową zostały dobrze skręcone. (Dalej postępować zgodnie z instrukcją rozdziału KONTROLA SZCZELNOŚCI) 2. Otworzyć pokrywę grilla. UWAGA: Nigdy nie rozpalać grilla z zamkniętą pokrywą oraz nie umieszczać płyty grilla nad palnikiem podczerwonym. Mogłoby to prowadzić do odbarwień pokrywy i skutkować deformacją płyty grilla. 3. Otworzyć dopływ gazu przy butli. 4. Nacisnąć przycisk regulacji gazu z napisem POWER BURNER i przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara do ustawienia . Nacisnąć przycisk zapalania i przytrzymać do momentu wytworzenia iskry i zapalenia gazu. 5. Jeśli gaz nie zapali się w ciągu 3 sekund, przestawić przycisk regulacji gazu na . Poczekać 2 minuty w celu ulotnienia niespalonego gazu. Następnie powtórzyć punkty 2 do 4. 6. W przypadku braku możliwości uruchomienia palnika podczerwonego mimo 3 prób, należy sprawdzić przyczyny (zgodnie z opisem rozdziału USUWANIE BŁĘDÓW).
Strona: 5
OUTDOORCHEF.COM 1 16 AUSTRALIJSKI SYSTEM GRILLOWANIA OUTDOORCHEF Australia słynie z profesjonalnego sprzętu do grillowania. Równie okazała jest australijska linia produktów OUTDOORCHEF. Obejmuje ona wysokiej jakości i w pełni niezawodny sprzęt. Na wytrzymałym stelażu, którym można swobodnie manewrować, występuje duża powierzchnia robocza. Trwałe żeliwne palniki dostarczają ciepło i rozprowadzają je równomiernie w komorze grilla. Dzięki zintegrowanemu termometrowi można w każdej chwili skontrolować temperaturę, a opracowane specjalnie do tego systemu grillowego daszki płomieniowe chronią grillowane produkty przed spaleniem. INSTRUKCJA OBSŁUGI AUSTRALIJSKIEGO GRILLA NA GAZ Obsługa jest naprawdę prosta: 1. Przy zamkniętej pokrywie podgrzać grill przez ok. 10 minut na ustawieniu . 2. Ułożyć grillowane produkty na ruszcie grilla lub na płycie grilla i wyregulować temperaturę odpowiednio do potrzeb – . 3. RADA: W przypadku niewielkiej ilości produktów do grillowania korzystać tylko z jednego palnika. Grillowanie z zamkniętą pokrywą skraca czas grillowania i zmniejsza zużycie gazu. 4. Po każdym grillowaniu przestawić przycisk regulowania gazu w położenie . Następnie należy zamknąć dopływ gazu przy butli. Kurek butli gazowej musi być zamknięty także w przypadku pustych butli. GRILLOWANIE Z UŻYCIEM PALNIKA PODCZERWONEGO 1. Przy OTWARTEJ POKRYWIE podgrzewać grill przez ok. 5 minut na ustawieniu . 2. Ułożyć grillowane produkty na ruszcie. Palnik podczerwony jest odpowiedni do szybkiego przyrumieniania lub do krótkiego pieczenia. 3. UWAGA: Zabronione jest używanie palnika podczerwonego przy zamkniętej pokrywie oraz umieszczanie płyty grilla nad palnikiem podczerwonym. Mogłoby to prowadzić do odbarwień pokrywy i skutkować deformacją płyty grilla. 4. Po każdym grillowaniu przestawić przycisk regulowania gazu w położenie . Następnie należy zamknąć dopływ gazu przy butli. Kurek butli gazowej musi być zamknięty także w przypadku pustych butli. Wybór odpowiedniego wyposażenia dodatkowego OUTDOORCHEF pozwala uzyskać więcej przyjemności z grillowania. Mogą Państwo dać ujście własnej kreatywności i przyjemności eksperymentowania! Wszystkie akcesoria do grilla można znaleźć na stronie OUTDOORCHEF.COM Po zakończeniu grillowania 1. Przestawić przycisk regulacji gazu każdego palnika na ustawienie . 2. W tym celu należy odłączyć dopływ gazu przy butli. 3. Poczekać na całkowite ochłodzenie grilla, a następnie wyczyścić. 4. Przykryć grill odpowiednią pokrywą. TRYB GRZANIA BEZPOŚREDNIEGO TRYB GRZANIA POŚREDNIEGO Do bezpośredniego grillowania i gotowania: Umieścić grillowane produkty nad włączonym palnikiem. Do grillowania, gotowania i pieczenia w trybie grzania pośredniego. Umieścić grillowane produkty na środku, zamknąć pokrywę i rozpalić tylko oba zewnętrzne palniki.
Strona: 6
1 17 CZYSZCZENIE Ponieważ tłuszcz albo odparowuje, albo spływa do miski zbiorczej, to pomiędzy kolejnym grillowaniem konieczne jest jedynie podstawowe oczyszczenie. Do czyszczenia rusztu oraz płyty używać szczotkę z drutami mosiężnymi (a nie stalowymi). Do usuwania resztek produktów oraz bardziej dokładnego czyszczenia używać OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Opcjonalnie, w celu usunięcia luźnych pozostałości, można używać nylonowej gąbki kuchennej oraz mieszanki wody i mydła. Zdjąć ruszt grilla i płytę grilla oraz oczyścić palnik żeliwny. Palnika podczerwonego nie trzeba czyścić, ponieważ tłuszcz wypala się podczas grillowania. Na zakończenie można wyjąć miskę zbiorczą, opróżnić ją i oczyścić przy pomocy OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. WAŻNE: W przypadku stosowania środków czyszczących, po zakończeniu czyszczenia należy dobrze osuszyć grill. W celu przyspieszenia osuszania można włączyć grill i przez kilka minut pozostawić go włączonym na ustawieniu przy otwartej pokrywie. ZASTOSOWANIE OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER WAŻNE: W czasie stosowania OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER grill nie może być włączony. Dbając o zdrowie dłoni, założyć rękawice, w miarę możliwości także okulary. Należy gruntownie spryskać jeszcze lekko ciepły grill i pozostawić na 15–30 minut. Zabrudzone miejsca ponownie spryskać, po czym gruntownie spłukać wodą i osuszyć. KONSERWACJA Regularna konserwacja grilla gwarantuje jego bezawaryjne działanie. Wszystkie części przewodzące gaz należy sprawdzać co najmniej dwa razy w roku oraz każdorazowo po dłuższym składowaniu. Pająki i inne owady mogą powodować zatkanie części grilla, które należy usunąć przed użytkowaniem. Jeżeli grill regularnie jest przestawiany na nierównym podłożu, to należy od czasu do czasu sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone. Jeżeli grill przez dłuższy okres czasu nie jest używany, to przed ponownym uruchomieniem należy przeprowadzić KONTROLĘ SZCZELNOŚCI. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do dostawcy gazu lub serwisu sprzedaży. W celu zapobiegania uszkodzeniom na skutek korozji, wszystkie części metalowe przed dłuższym składowaniem należy naoliwić. Po dłuższym okresie składowania, a także podczas sezonu grillowego, należy sprawdzić, czy wąż gazowy nie posiada spękań, załamań lub innych uszkodzeń. Uszkodzony wąż gazowy należy niezwłocznie wymienić zgodnie z opisem wskazówek bezpieczeństwa. Aby możliwe było jak najdłuższe użytkowanie grilla, po każdorazowym ostygnięciu grilla należy zabezpieczać go odpowiednią osłoną OUTDOORCHEF przed czynnikami środowiskowymi. Po silnych opadach deszczu należy otworzyć pokrywę w celu zapobiegania zbieraniu się wilgoci. Pokrywę można nabyć w sklepach sprzedających grille. USUWANIE BŁĘDÓW Nie można rozpalić palnika: • Należy sprawdzić, czy został otwarty dopływ gazu z butli. • Należy upewnić się, że w butli znajduje się wystarczająca ilość gazu. • Należy sprawdzić, czy iskra z elektrody przeskakuje do palnika. Brak iskry: • Należy upewnić się, czy właściwie zostały włożona bateria (dotyczy urządzeń z rozpalaniem elektrycznym). • Odstęp pomiędzy palnikiem i elektrodą powinien wynosić 5–8 mm. • Należy sprawdzić, czy kable rozpalania elektrycznego i elektrody zostały dobrze włożone do gniazd. • Należy wymienić nową baterię (Typ AA, LR02, 1.5 Volt) w zapalniku elektrycznym (dotyczy urządzeń z rozpalaniem elektrycznym). W przypadku trudności z rozruchem grilla mimo zastosowania się do powyższych wskazówek, należy się skontaktować z punktem sprzedaży.
Strona: 7
OUTDOORCHEF.COM 1 18 WARUNKI GWARANCJI 1. Gwarancja Wraz z zakupem produktu OUTDOORCHEF w autoryzowanym punkcie sprzedaży, poza tym produktem, nabyli Państwo gwarancję producenta DKB Household Switzerland AG („DKB“) na okres 3 lat zgodnie z aktualnymi postanowieniami Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę wad materiałowych i produkcyjnych, które zostały stwierdzone w ramach użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. 2. Procedura Prosimy o sprawdzenie produktu pod względem wad i działania bezpośrednio po jego otrzymaniu. W przypadku nieoczekiwanego stwierdzenia wad produktu, prosimy o postępowanie zgodnie z następującymi zasadami (gwarancja bring-in): • W terminie 30 dni od stwierdzenia wady, prosimy o kontakt z punktem sprzedaży* wraz z produktem / częścią produktu, paragonem, nume- rem serii i numerem artykułu** • Prosimy o opisanie stanu rzeczy okazując reklamowany produkt / część produktu lub zdjęcie • Po dokonaniu oceny wady poprzez punkt sprzedaży lub DKB, moc prawną uzyskuje bezpłatne świadczenie gwarancyjne zgodnie z punktem 3 (z zastrzeżeniem kosztów transportu i przesyłki do pierwszego kupca prywatnego). 3. Zakres gwarancji Gwarancja producenta DKB rozpoczyna się w dniu zakupu i jest ważna wobec pierwszego kupca prywatnego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest okazanie oryginalnego paragonu zakupu. Świadczenia gwarancyjne udzielane są według uznania DKB poprzez naprawę, wymianę wadliwych części, wymianę produktu lub poprzez obniżenie ceny zakupu, w przypadku, gdy nie stwierdzono wpływu na działanie produktu. Wyklucza się anulowanie umowy sprzedaży z powodu przypadków objętych gwarancją. W okresie prowadzenia napraw gwarancyjnych nie udziela się produktów zamiennych. Udzielenie świadczeń gwarancyjnych nie wpływa na przedłużenie, bądź ustanowienie nowego okresu gwarancji. Wymienione części produktów przechodzą na własność DKB. W przypadku wymiany produktu, okres gwarancji naliczany jest od nowa. Udziela się następujących okresów gwarancji: • 3 lata na rdzę emaliowanych części kuli (część spodnia i pokrywa) • 3 lata na rdzę lub spalenie emaliowanego rusztu grilla • 3 lata na rdzę lub spalenie wszystkich elementów ze stali nierdzewnej • 2 lata na wszystkie pozostałe wady produkcyjne i materiałowe • Gwarancja dla wad powłok emaliowanych udzielana jest wyłącznie w przypadku zgłoszeń w okresie 30 dni od daty zakupu. Dotyczy ona nowych, jeszcze nieużywanych urządzeń. 4. Wyłączenie z gwarancji Brak wad, tzn. zgodnie z postanowieniami nie występują wady materiałowe lub produkcyjne, względnie nie udziela się świadczeń gwarancyjnych w następujących przypadkach: • Standardowe zużycie w czasie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek błędnego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, jak też na skutek niewłaściwej instalacji, montażu lub prób naprawy przez osoby nieposiadające autoryzacji. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek nie przestrzegania instrukcji obsługi lub zasad użytkowania / konserwacji (jak na przykład uszkodzenia w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego czyszczenia powłok emaliowanych tuby lub rusztu grilla, nieprzeprowadzenia próby szczelności, etc.) • Nierówności, różnice kolorystyczne powłok emaliowanych oraz małe błędy (jak na przykład wynikające z produkcji, punkty na powłoce dolnej krawędzi pokrywy lub na zawieszeniach). • Zabarwienia i uszkodzenia produktu (np. koloru powierzchni) na skutek wpływu warunków pogodowych (włącznie z gradem), niewłaściwego (brak ochrony przed czynnikami atmosferycznymi) przechowywania produktu lub niewłaściwego stosowania środków chemicznych. • Tworzenie rdzy i nalotów na skutek wpływu czynników wietrzenia lub niewłaściwego stosowania środków chemicznych. • Wady, które nie wpływają znacząco na użytkowanie zgodne z przeznaczeniem lub korzystanie z produktu. • Ogólnie dla części zużywających się, takich jak ruszt grilla, tuba, palnik, termometr, zapalnik z baterią, elektroda, kabel zapłonu, wąż gazowy, regulator ciśnienia gazu, część grzewcza, reflektor, ochronna folia aluminiowa lub ruszt węglowy • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek zmian w celu niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania lub celowego uszkodzenia. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek niewłaściwych prac konserwacyjnych lub naprawczych. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek nieprzeprowadzenia rutynowych czynności konserwacyjnych. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek pierwotnego transportu. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek siły wyższej. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek zużycia w ramach profesjonalnego użytkowania (hotelarstwo, gastronomia, imprezy zorganizowane, etc). * Autoryzację dealera znajdą Państwo na naszej stronie internetowej OUTDOORCHEF.COM ** Numer seryjny oraz numer artykułu znajduje się na opisie danych zamieszczonym na grillu (patrz KULISTY GRILL GAZOWY)
Strona: 8
1 19 DKB wyklucza dalsze roszczenia klienta, wykraczające poza opisane przypadki, jeżeli nie wynikają one z obowiązków ustawowych lub odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to roszczeń na odszkodowanie z tytułu niewypełnienia, zamiany uszkodzeń powstałych w następstwie, utraty wartości na skutek szkód w czasie transportu, które nie zostały zgłoszone w punkcie sprzedaży w terminie do 30 dni od czasu otrzymania produktu. Produkty OUTDOORCHEF podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego zmiany produktów mogą następować bez wcześniejszego obowiązku powiadomienia. Zarejestrowana marka OUTDOORCHEF reprezentowana jest przez następujące przedsiębiorstwo: DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Postfach 8052 Zürich – Szwajcaria www.dkbrands.com
Strona: 9
OUTDOORCHEF.COM 120 INFORMACJE TECHNICZNE CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G CE 0063 Gaz Propan/Butan 30/31 Moc 7.50 kW Zużycie gazu 546 g/h Dysza (28–30/37 mbar) 0.78 mm / Zaznaczenie: BD Dysza (50 mbar) 0.85 mm / Zaznaczenie: AD Ciśnienie gazu Butan 28 mbar Propan 37 mbar Zalecane butle gazowe Butan maks. 13 kg Propan maks. 10.5 kg Maksymalne dopuszczalne obciążenie Butan maks. 7.5 kg stelażu grilla butlą gazową Propan maks. 7.5 kg CANBERRA 4 G / PERTH 4+ G CE 0063 Gaz Propan/Butan 30/31 Moc 12.80 kW Zużycie gazu 932 g/h Dysza (28–30/37 mbar) 0.86 mm / Zaznaczenie: BE Dysza (50 mbar) 0.74 mm / Zaznaczenie: AE Ciśnienie gazu Butan 28 mbar Propan 37 mbar Zalecane butle gazowe Butan maks. 13 kg Propan maks. 10.5 kg Maksymalne dopuszczalne obciążenie Butan maks. 7.5 kg stelażu grilla butlą gazową Propan maks. 7.5 kg AUCKLAND 4+ G CE 0063 Gaz Propan/Butan 30/31 Moc 9.60 kW Zużycie gazu 699 g/h Dysza (28–30/37 mbar) 0.86 mm / Zaznaczenie: BE Dysza (50 mbar) 0.74 mm / Zaznaczenie: AE Ciśnienie gazu Butan 28 mbar Propan 37 mbar Zalecane butle gazowe Butan maks. 13 kg Propan maks. 10.5 kg Maksymalne dopuszczalne obciążenie Butan maks. 7.5 kg stelażu grilla butlą gazową Propan maks. 7.5 kg PALNIK BOCZNY HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G / AUCK- LAND 4+ G) CE 0063 Gaz Propan/Butan 30/31 Moc 3.80 kW Zużycie gazu 276 g/h Dysza (28–30/37 mbar) 0.98 mm / Zaznaczenie: BK Dysza (50 mbar) 0.85 mm / Zaznaczenie: AG Ciśnienie gazu Butan 28 mbar Propan 37 mbar PALNIK PODCZERWONY (AUCKLAND 4+G) CE 0063 Gaz Propan/Butan 30/31 Moc 6.20 kW Zużycie gazu 451 g/h Dysza (28–30/37 mbar) 1.16 mm / Zaznaczenie: BP Dysza (50 mbar) 1.00 mm / Zaznaczenie: AP Ciśnienie gazu Butan 28 mbar Propan 37 mbar KATEGORIE I3B/P(30 mbar) DK, FI, NL, NO, SE, LU I3B/P (50 mbar) CH, AT, DE I3+ (28/30/37 mbar) BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT ZAPŁON ELEKTRYCZNY Działanie urządzeń wyposażonych w zapalnik elektryczny wymaga zastosowania baterii (Typ AA, LR02, 1.5 Volt). WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WSKAZAŃ TEMPERATURY Zakres błędu wskaźnika termometru wynosi +/– 10%. STRONA INTERNETOWA Dalsze informacje, wskazówki i porady, przepisy i inne interesujące wiadomości na temat produktów OUTDOORCHEF znajdą Państwo na OUTDOORCHEF.COM Instrukcja obsługi kulistego grilla gazowego 2014_Nr art. 19.120.10

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Outdoorchef Auckland 4+ G, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Outdoorchef Auckland 4+ G. Upewnij się, że opisujesz trudności z Outdoorchef Auckland 4+ G tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Outdoorchef Auckland 4+ G

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Outdoorchef Auckland 4+ G. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Outdoorchef
  • Produkt: Piekarniki
  • Model/nazwa: Auckland 4+ G
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Norweski, Holenderski, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Finlandia, Czech, Rumuński