Ascona 570 G

Instrukcja Outdoorchef Ascona 570 G

Ascona 570 G

Podręcznik dla Outdoorchef Ascona 570 G w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 160 stron.

Strona: 1
OUTDOORCHEF.COM 136 Instrukcja obsługi WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW Osoby obsługujące grill muszą dokładnie zapoznać się ze sposobem rozpalania i postępować zgodnie z nim. Zabrania się obsługi grilla dzieciom. W czasie podłączenia należy postępować dokładnie ze wskazówkami montażu . Niewłaściwy montaż może być przyczyną niebezpiecznych następstw. W pobliżu grilla nie należy stawiać palnych cieczy, materiałów lub zapasowych butli z gazem. Prosimy nigdy nie stawiać grilla lub butli z gazem w zamkniętych pomieszczeniach bez wentylacji. Przed uruchomieniem gzowego grilla kulistego prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Grill można użytkować tylko na zewnątrz pomieszczeń, zachowując co najmniej 1.5 m odstęp bezpieczeństwa od palnych przedmiotów. BUTLE Z GAZEM Na płycie dolnej można stawiać butle z gazem o ciężarze netto do 7.5 kg. Prosimy ustawić butlę w odpowiednim miejscu, patrz instruk- cja montażu. Do przymocowania służy znajdujący się w zestawie pas do butli lub przewidziane zamocowanie butli gazowej. Prosimy zwrócić uwagę, czy wszystkie złącza są szczelne. Każdorazowo przed użyciem lub po każdej wymianie butli należy przeprowadzić KONTROLĘ SZCZELNOŚCI. Butli gazowych nie można wystawiać na działanie temperatury powyżej 50o C, ani przeholowywać w zamkniętych pomieszczeniach czy piwnicach. Należy zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa wskazanymi na wykorzystywanych butlach gazowych i postępować zgodnie z nimi. WAŻNE: Najpierw należy zanotować sobie numer seryjny gazowego grilla kulowego, który można znaleźć z tyłu tej instrukcji obsługi. W zależności od modelu grilla numer ten można znaleźć również na etykiecie znamionowej, umieszczonej albo na podstawie grilla lub na jego dnie. Numer artykułu oraz oznaczenie gazowego grilla kulowego znajduje się na Welcome Card, znajdującej się w teczce z dokumentacją urządzenia. Numer seryjny i numer artykułu są ważne, aby zapewnić bezproblemową obsługę w przypadku jakichkolwiek pytań, podczas zamawiania części zamiennych oraz w przypadku korzystania z jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych. Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, eksploatacji i konserwacji urządzenia. Typ: PIN 0063 BP 3628 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich 00632014 Made in China Cat.I =30mbar 3 B/P DK NO NL SE LU =28-30/37mbar Cat.I 3+ GB FR BE ES IT CH 30/37 mbar PT FI Butane / Propane G30 / G31 CZ RO PL Serial No.: Article No.: one main burner: Qn= Total rate SQn= Side burner: Qn= 30/37 mbar 30/37 mbar LOGIN CARD PL max 500 mm max Ø 310 mm 1 2 3
Strona: 2
137 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA Instrukcję bezpieczeństwa należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Grill należy uruchomić zgodnie z informacjami w rozdziale INSTRUKCJA ZAPALANIA GRILLA. • Grill można użytkować wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń • Nie użytkować grilla pod zadaszeniem podcieni • Nie zostawiać włączonego grilla bez dozoru. • UWAGA: Niektóre części grilla mogą się znacznie rozgrzać. Dlatego należy zabezpieczyć grill przed dostępem małych dzieci. • Nie przemieszczać urządzenia podczas pracy. • Nie przesuwać urządzeń wyposażonych w kółka zwrotne na nierównych podłożach lub stopniach. • Należy zachować 1.5 m odstęp bezpieczeństwa od materiałów palnych. • Prosimy zakładać rękawice ochronne, jeżeli dotykają Państwo rozgrzane części. • Po zakończeniu grillowania zawsze należy ustawić przycisk regulacyjny gazu w pozycji i zamknąć dopływ gazu przy butli. • W czasie zmiany butli gazowej, należy zwrócić uwagę, czy przycisk regulacyjny gazu ustawiony jest w pozycji i zamknięty został dopływ gazu przy butli. WAŻNE W pobliżu nie mogą znajdować się żadne źródła zapłonu. • Po podłączeniu nowej butli gazowej, należy sprawdzić części przyłączy zgodnie z instrukcją KONTROLI SZCZELNOŚCI. • W przypadku podejrzenia nieszczelnych części przyłączy, należy ustawić przycisk regulacyjny gazu w pozycji i zamknąć dopływ gazu przy butli. Części przewodzące gaz należy sprawdzić w specjalistycznym serwisie gazowym. • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub objawów zużycia węża gazowego, należy go natychmiast wymienić. Wąż gazowy nie może wykazy- wać załamań, ani pęknięć. Przed odłączeniem węża gazowego należy pamiętać o zakręceniu gałki regulacji gazu oraz dopływu gazu. • Wąż oraz regulator ciśnienia gazu należy wymienić po 3 latach użytkowania od daty zakupu. Należy zwrócić uwagę, czy regulator ciśnienia gazu oraz wąż, spełniają odpowiednie standardy EN. • Zalecana długość węża gazowego wynosi 90 cm i nie może przekraczać 150 cm. • Nigdy nie zasłaniać dużego, okrągłego otworu zasysania powietrza na dnie urządzenia, ani 6 szczelin napowietrzania w pokrywie. Nie zamy- kać, ani nie zakrywać otworów wentylacyjnych przestrzeni dla butli gazowej. • Nie należy dokonywać żadnych zmian przy kurku gazowym, przy bezpieczniku zapalnika, przy palniku, ani przy innych częściach grilla. W przypadku podejrzenia wadliwego działania, należy skontaktować się ze specjalistą. • Grill dostarczany jest w zestawie z dopasowanym wężem gazowym wraz z regulatorem ciśnienia gazu. Wąż gazowy w żadnym wypadku nie może dotykać rozgrzanych części zewnętrznych grilla. Nie dopuszczać do skręcenia węża. W modelach wyposażonych w korytka na węże, wąż należy zamocować w tych miejscach. • Wąż i regulator spełniają odpowiednie przepisy krajowe oraz standardy EN. • W przypadku, gdy nie można uzyskać pełnej mocy i istnieje podejrzenie zapchania dopływu gazu, należy skontaktować się z serwisem specjalistycznym. • Grill używać wyłącznie na twardym i pewnym podłożu. Nigdy nie stawiać włączonego grilla na podłogach drewnianych lub innych palnych podłożach. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy grillem i materiałami palnymi. • W przypadku urządzeń z płytą granitową, należy unikać szoku termicznego płyty. • Nie przechowywać grilla w pobliżu cieczy i materiałów łatwopalnych. • W przypadku składowania na zimę grilla w pomieszczeniu, należy koniecznie odłączyć butlę gazową. Butle gazowe należy przechowywać zawsze na zewnątrz, w dobrze napowietrzonych miejscach, do których dzieci nie mają dostępu. • Przed włączeniem grilla, ustawić go w miejscu dobrze osłoniętym od wiatru. • Jeżeli grill nie jest używany, należy, po całkowitym ochłodzeniu, zamknąć go pokrywą w celu ochrony przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pokrywę można nabyć w sklepach sprzedających grille. • Po silnych opadach deszczu należy otworzyć pokrywę w celu zapobiegania zbieraniu się wilgoci.
Strona: 3
OUTDOORCHEF.COM 138 KONTROLA SZCZELNOŚCI OSTRZEŻENIE W czasie sprawdzania szczelności, w pobliżu nie mogą znajdować się źródła zapalne. Dotyczy to także palenia papierosów. Nie sprawdzać szczelności przy pomocy płonącej zapałki lub innego otwartego płomienia. Kontrolę przeprowadzać zawsze na zewnątrz. 1. Przycisk regulacyjny gazu należy ustawić w pozycji . 2. W tym celu należy otworzyć dopływ gazu w butli, a następnie nanieść pędzlem roztwór 50 % płynnego mydła i 50 % wody na wszystkie czę- ści przewodzące (łącze butli gazowej / regulator ciśnienia gazu / wąż gazowy / wpust gazu / łącze przy wentylu). Można zastosować także Aerozol do wyszukiwania nieszczelności. 3. Tworzenie pęcherzyków powietrza roztworu mydła wskazuje nieszczelne miejsca. WAŻNE: Grill jest gotowy do użytkowania dopiero po usu- nięciu wszystkich nieszczelnych miejsc. W tym celu należy zamknąć dopływ gazu przy butli. 4. Nieszczelne miejsca w miarę możliwości należy usunąć poprzez dociągnięcie łączy lub wymianę uszkodzonych części. 5. Należy powtórzyć krok 1 i 2. 6. W przypadku braku możliwości usunięcia nieszczelnych miejsc, należy skontaktować się z gazowym serwisem specjalistycznym. UWAGA: KONTROLĘ SZCZELNOŚCI należy przeprowadzać po każdym podłączeniu lub wymianie butli gazowej oraz przed rozpoczęciem sezonu grillowego. Objaśnienie oznaczeń na konsoli obsługi Stopnie grzewcze i zapalnik : panela Z pozycji : niska moc : średnia moc : pełna moc : Zapłon : Zapalnik Ustawienie tuby EASY FLIP Pozycja bezpośrednia tuby EASY FLIP Pozycja pośrednia tuby EASY FLIP
Strona: 4
139 System palników kuli Modele z palnikiem pierścieniowym Palnik pierścieniowy osiąga maksymalną moc na ustawieniu , a najniższą moc na ustawieniu . Modele z dwoma palnikami pierścieniowymi Duży palnik pierścieniowy osiąga maksymalną moc na ustawieniu , a najniższą moc na ustawieniu . Jest on przeznaczony do użytkowania w zakresie średnich i wysokich temperatur. Mały palnik pierścieniowy jest przeznaczony do wolnego gotowania w zakresie niskich temperatur i posiada ograniczone możliwości regulacji. Różnice pomiędzy i nie są widoczne. Mały palnik pierścieniowy osiąga temperaturę od ok. 100 do 120° C. System palników dodatkowej powierzchni grillowania w modelu VENEZIA 570 G Oba palniki są identyczne. Palniki osiągają maksymalną moc na ustawieniu , a najniższą moc na ustawieniu . Są one przeznaczone do użytkowania w zakresie średnich i wysokich temperatur. > 180° C 360° F 480G +/- 100° C 210° F > 180° C 360° F 570G +/- 100° C 210° F > 180° C 360° F 570G
Strona: 5
OUTDOORCHEF.COM 140 Przed pierwszym włączeniem 1. Należy umyć wszystkie części, które mają kontakt z produktami spożywczymi. 2. Należy sprawdzić wszystkie części przewodzące gaz zgodnie z opisem rozdziału KONTROLA SZCZELNOŚCI. Kontrolę należy przeprowa- dzić również wtedy, gdy zakupiony został już złożony gazowy grill kulisty. 3. Należy włączyć grill na ok. 20–25 minut na ustawieniu . INSTRUKCJA ROZPALANIA 1. Należy upewnić się, że wszystkie połączenia pomiędzy wężem gazowym, regulatorem ciśnienie gazu i butlą gazową zostały dobrze skręcone. (Dalej postępować zgodnie z instrukcją rozdziału KONTROLA SZCZELNOŚCI) 2. Otworzyć pokrywę grilla. UWAGA: Nigdy nie rozpalać grilla przy zamkniętej pokrywie. 3. Otworzyć dopływ gazu na butli. 4 a. Modele z jednym palnikiem pierścieniowym. Nacisnąć przycisk regulacji gazu i przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara do ustawienia . Nacisnąć czarny przycisk zapalania i przytrzymać do momentu wytworzenia iskry i zapalenia gazu. 4 b. Modele z dwoma palnikami pierścieniowymi i oddzielnym przyciskiem zapalania: Nacisnąć przycisk regulacji gazu małego palnika pierścieniowego (lewy przycisk) i przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara do ustawienia . Nacisnąć czarny przycisk zapalania i przytrzymać do momentu wytworzenia iskry i zapalenia gazu. lub Nacisnąć przycisk regulacji gazu dużego palnika pierście- niowego i przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara do ustawienia . Nacisnąć czarny przycisk zapalania i przytrzymać do momentu wytworzenia iskry i zapalenia gazu. 4 c. Modele z dwoma palnikami pierścieniowymi bez oddzielnego przycisku zapalania: Nacisnąć przycisk regulacji gazu dużego palnika pierścieniowego i przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara do ustawienia . Nacisnąć czarny przycisk zapalania i przytrzymać do momentu wytworzenia iskry i zapalenia gazu. > 180° C 360° F AUTOMATIC > 180° C 360° F AUTOMATIC > 180° C 360° F
Strona: 6
141 5. Jeżeli gaz nie zapali się w czasie 3 sekund, należy ustawić przycisk regulacji gazu . Poczekać 2 minuty w celu ulotnienia niespalonego gazu. Następnie powtórzyć punkt 4. 6. W przypadku braku możliwości uruchomienia grilla mimo 3 prób, należy sprawdzić przyczyny (zgodnie z opisem rozdziału USUWANIE WAD). INSTRUKCJA ROZPALANIA MODELU CITY 420 G 1. Należy upewnić się, że wszystkie połączenia pomiędzy wężem gazowym, regulatorem ciśnienie gazu i butlą gazową zostały dobrze skręcone. (Należy postępować zgodnie z instrukcją rozdziału KONTROLA SZCZELNOŚCI). 2. Otworzyć pokrywę grilla. UWAGA: Nigdy nie zapalać grilla przy zamkniętej pokrywie. 3. Otworzyć dopływ gazu na butli. 4. Nacisnąć przycisk regulacji gazu i przekręcić w kierunku prze- ciwnym do kierunku wskazówek zegara do ustawienia . Nacisnąć kilkakrotnie czerwony przycisk zapalania do momentu zapalenia się gazu. 5. Jeżeli gaz nie zapali się w czasie 3 sekund, należy ustawić przycisk regulacji gazu na pozycje . Poczekać 2 minuty w celu ulotnienia się niespalonego gazu. Następnie powtórzyć punkt 4. 6. W przypadku braku możliwości uruchomienia grilla mimo 3 prób, należy sprawdzić przyczyny (zgodnie z opisem rozdziału USUWANIE WAD). INSTRUKCJA ROZPALANIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI GRILLOWANIA w MODELU VENEZIA 570 G 1. Należy upewnić się, że wszystkie połączenia pomiędzy wężem gazowym, regulatorem ciśnienie gazu i butlą gazową zostały dobrze skręcone. (Należy postępować zgodnie z instrukcją rozdziału KONTROLA SZCZELNOŚCI). 2. Odkryć granitową pokrywę dodatkowej powierzchni grillowania i umieścić ją pod boczną półką na wmontowanym uchwycie. UWAGA: Nie rozpalać grilla przy zamkniętej pokrywie granitowej. 3. Otworzyć dopływ gazu przy butli. 4. Nacisnąć lewy lub prawy przycisk regulacji gazu i przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara do ustawienia . Nacisnąć przycisk zapalania i przytrzymać do momentu wytworzenia iskry i zapalenia gazu. 5. Jeżeli gaz nie zapali się w ciągu 3 sekund, należy ustawić przycisk regulacji gazu na . Poczekać 2 minuty w celu ulotnienia niespalonego gazu. Następnie powtórzyć punkt 4. 6. W przypadku braku możliwości uruchomienia palników dodatkowej powierzchni grillowania mimo 3 prób, należy sprawdzić przyczyny (zgodnie z opisem rozdziału USUWANIE WAD). 7. W celu uruchomienia drugiego palnika, należy postępować zgodnie z punktem 4. 8. Dodatkową powierzchnię grillowania można przykryć płytą granitową dopiero po całkowitym ochłodzeniu.
Strona: 7
OUTDOORCHEF.COM 142 System tuby EASY FLIP z jednego grilla robi dwa Najważniejszym urządzeniem gazowego grilla kulistego OUTDOORCHEF jest tuba EASY FLIP, ukazująca innowacyjność inżynierów OUTDOORCHEF. Tuba EASY FLIP umożliwia w czasie zaledwie kilku sekund dokonanie zmiany rozkładu grzania z trybu bezpośredniego na pośredni. Jednocześnie pełni ona funkcję inteligentnej zapory ochronnej przed szkodliwym wzniecaniem płomieni z tłuszczu i niepożądanym tworzeniem dymu. Jeden ruch ręki - prosty obrót tuby EASY FLIP - wystarcza do przestawienia z trybu bezpośredniego na pośredni funkcji grillowania, gotowania lub opiekania. Instrukcja obsługi gazowego grilla kulistego Obsługa jest naprawdę prosta: 1. Należy umieścić tubę EASY FLIP w odpowiedniej pozycji. UWAGA: Podczas grillowania zmianę pozycji tuby wykonywać w ogniotrwałych rękawicach. 2. W przypadku zapotrzebowania, skorzystać z wyposażenia dodatkowego. 3. Przy zamkniętej pokrywie podgrzać grill przez ok. 10-15 minut na ustawieniu . 4. Po zakończeniu grillowania przycisk regulacji gazu należy ustawić zawsze w pozycji . Następnie należy zamknąć dopływ gazu przy butli. Kurek butli gazowej musi być zamknięty także w przypadku pustych butli. Tryb grzania bezpośredniego Tryb grzania pośredniego Grillowanie, gotowanie i pieczenie w trybie grzania bezpośredniego Grillowanie, gotowanie i pieczenie w trybie grzania pośredniego Użytkowanie przy wysokich temperaturach, które koncentrują się na ruszcie. Na przykład w celu uzyskania ładnego wzoru rusztu na steku temperatura rozkłada się równomiernie w zamkniętym grillu kulistym Idealne do np. duszenia warzyw lub lekkiego garowania pieczeni.
Strona: 8
143 Wskazówki i porady W trybie podgrzewania pośredniego większe porcje pieczeni lub całe kurczaki: Dzięki tubie EASY FLIP podczas grillowania nie ma potrzeby obracania większych kawałków mięsa. Temperatura palnika gazowego podnosi się wewnątrz grilla kulistego do góry i rozkłada równomiernie w całej przestrzeni kuli. Umieścić produkty na podgrzanym ruszcie grilla i zamknąć pokrywę. Pomiędzy poszczególnymi porcjami mięsa należy pozostawić odstępy. Dzięki zamknięciu pokrywy, produkty są opiekane równomiernie z każdej strony, a pieczeń pozostaje soczysta. W celu uzyskania znakomitych wyników i pełnej kontroli w przypadku większych kawałków mięsa zalecamy stosowanie OUTDOORCHEF GOURMET CHECK – urządzenia do pomiaru temperatury wewnętrznej. W trybie podgrzewania bezpośredniego Mniejsze porcje mięsa, takie jak steki, kotlety i kiełbasy: Ułożyć produkty na podgrzanym ruszcie grilla po środku, a następnie krótko przyrumienić przy otwartej pokrywie. Następnie obrócić grillowane mięso, zmniejszyć temperaturę (rycina 1 włączanie płomienia) i zakończyć opiekanie przy zamkniętej pokrywie. W celu uzyskania optymalnych wyników przy krótkim grillowaniu, zalecamy stosowanie płyty żeliwnej OUTDOORCHEF. Wybór odpowiedniego wyposażenia dodatkowego OUTDOORCHEF pozwala uzyskać więcej przyjemności z grillowania. Podczas grillo- wania, gotowania czy pieczenia – mogą Państwo dać ujście własnej kreatywności i przyjemności eksperymentowania! Całość dodatkowego wyposażenia znajdą Państwo w internecie, na OUTDOORCHEF.COM Zamieszczona jest m. in. tabela czasów grillowania OUTDOORCHEF dla poszczególnych produktów. Grillowanie na powierzchni dodatkowej Rozgrzewać grill przez ok. 10 minut na pełnym płomieniu . Ułożyć produkty na ruszcie grilla i ustawić Temperaturę zgodnie z własnymi preferencjami – . Po zakończeniu grillowania 1. Ustawić przycisk regulacyjny gazu każdego palnika na . 2. Należy zamknąć dopływ gazu przy butli. 3. Poczekać na całkowite ochłodzenie grilla, a następnie wyczyścić. 4. Przykryć grill odpowiednią pokrywą. Czyszczenie Ponieważ tłuszcz albo odparowuje, albo spływa do miski zbiorczej, to pomiędzy kolejnymi sesjami grillowania konieczne jest jedynie podstawowe oczyszczenie. W przypadku większych zabrudzeń należy podgrzać grill na pełnej mocy przez ok. 10 minut. Do czyszczenia tuby oraz rusztu używać szczotki z drutami mosiężnymi (a nie stalowymi). Do usuwania resztek produktów oraz bardziej dokładnego czyszczenia używać OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Opcjonalnie, w celu usunięcia luźnych pozostałości, można używać nylonowej gąbki kuchennej oraz mieszanki wody i mydła. WAŻNE: Po każdym gruntownym czyszczeniu należy dobrze osuszyć (rozgrzać) grill, ustawiając pozycję . CZYSZCZENIE powierzchni dodatkowej W MODELU VENEZIA 570 G Ponieważ tłuszcz albo odparowuje, albo spływa do miski zbiorczej, to pomiędzy kolejnymi sesjami grillowania konieczne jest jedynie podstawowe oczyszczenie. Do czyszczenia rusztu oraz płyty używać szczotki z drutami mosiężnymi (a nie stalowymi). Na zakończenie można wyjąć miskę zbiorczą i oczyścić przy pomocy OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. WAŻNE W przypadku stosowania środków czyszczących, po zakończeniu czyszczenia należy dobrze osuszyć grill. W celu przyspieszenia procesu schnięcia, po zakończeniu czysz- czenia można na kilka minut włączyć grill na pełnej mocy.
Strona: 9
OUTDOORCHEF.COM 144 ZASTOSOWANIE OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER WAŻNE: W czasie stosowania OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER grill nie może być włączony. Dbając o zdrowie dłoni, założyć rękawi- ce, w miarę możliwości także okulary. Należy gruntownie spryskać jeszcze lekko ciepły grill i pozostawić na 15–30 minut. Zabrudzone miejsca ponownie spryskać, po czym gruntownie spłukać wodą i osuszyć. KONSERWACJA Regularna konserwacja grilla gwarantuje jego bezawaryjne działanie. • Wszystkie części przewodzące gaz należy sprawdzać co najmniej dwa razy w roku oraz każdorazowo po dłuższym składowaniu. Pająki i inne owady mogą powodować zatkanie części grilla, które należy usunąć przed użytkowaniem. • Jeżeli grill regularnie jest przestawiany na nierównym podłożu, należy od czasu do czasu sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone. • Jeżeli grill przez dłuższy czas nie jest używany, przed ponownym uruchomieniem należy przeprowadzić KONTROLĘ SZCZELNOŚCI. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do dostawcy gazu lub serwisu sprzedaży. • W celu zapobiegania uszkodzeniom na skutek korozji, wszystkie części metalowe przed dłuższym składowaniem należy naoliwić. • Po dłuższym okresie składowania, a także podczas sezonu grillowego, należy sprawdzić, czy wąż gazowy nie posiada spękań, załamań lub innych uszkodzeń. Uszkodzony wąż gazowy należy niezwłocznie wymienić zgodnie z opisem wskazówek BEZPIECZEŃSTWA. • Aby mogli Państwo długo cieszyć się niezawodnością grilla, zalecamy następujące czynności pielęgnacyjne: • Coroczna konserwacja wszystkich części drewnianych przy pomocy oleju do drewna – przeciwdziała tworzeniu się spękań. • Ochrona grilla przed czynnikami zewnętrznymi odpowiednią pokrywą OUTDOORCHEF, gdy grill jest chłodny. • Po silnych opadach deszczu należy otworzyć pokrywę w celu zapobiegania zbieraniu się wilgoci. Pokrywę można nabyć w sklepach sprzedają- cych grille. USUWANIE WAD Nie można rozpalić palnika: • Należy sprawdzić, czy został otwarty dopływ gazu z butli. • Należy upewnić się, że w butli znajduje się wystarczająca ilość gazu. • Należy sprawdzić, czy iskra z elektrody przeskakuje do palnika. Brak iskry: • Należy upewnić się, czy właściwie została włożona bateria (dotyczy urządzeń z rozpalaniem elektrycznym). • Odstęp pomiędzy palnikiem i elektrodą powinien wynosić 5–8 mm. • Należy sprawdzić, czy kable rozpalania elektrycznego i elektrody zostały dobrze włożone do gniazd. • Należy wymienić nową baterię (Typ AAA, LR03, 1.5 Volt) w zapalniku elektrycznym (dotyczy urządzeń z rozpalaniem elektrycznym). W przypadku trudności z rozruchem grilla mimo zastosowania się do powyższych wskazówek, należy się skontaktować z punktem sprzedaży. WARUNKI GWARANCJI 1. Gwarancja Wraz z zakupem produktu OUTDOORCHEF w autoryzowanym punkcie sprzedaży, poza tym produktem, nabyli Państwo gwarancję producenta DKB Household Switzerland AG („DKB“) na okres 3 lat zgodnie z aktualnymi postanowieniami. Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę wad materiałowych i produkcyjnych, które zostały stwierdzone w ramach użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. 2. Procedury Prosimy o sprawdzenie produktu pod względem wad i działania bezpośrednio po jego otrzymaniu. W przypadku nieoczekiwanego stwierdzenia wad produktu, prosimy o postępowanie zgodnie z następującymi zasadami (gwarancja bring-in): • W terminie 30 dni od stwierdzenia wady, prosimy o kontakt z punktem sprzedaży* wraz z produktem / częścią produktu, paragonem, numerem serii i numerem artykułu** • Prosimy o opisanie stanu rzeczy okazując reklamowany produkt / część produktu lub zdjęcie • Po dokonaniu oceny wady poprzez punkt sprzedaży lub DKB, moc prawną uzyskuje bezpłatne świadczenie gwarancyjne zgodnie z punktem 3 (z zastrzeżeniem kosztów transportu i przesyłki do pierwszego kupca prywatnego) * Lista naszych punktów sprzedaży znajduje się na naszej stronie internetowej OUTDOORCHEF.COM ** Numer seryjny oraz numer artykułu można odczytać z etykiety znamionowej umieszczonej na grillu (patrz odpowiedni fragment niniejszej INSTRUKCJI OBSŁUGI).
Strona: 10
145 3. Zakres gwarancji Gwarancja producenta DKB rozpoczyna się w dniu zakupu i jest ważna wobec pierwszego kupca prywatnego. Warunkiem roszczeń gwarancyjnych jest okazanie oryginalnego paragonu zakupu. Świadczenia gwarancyjne udzielane są według uznania DKB poprzez naprawę, wymianę wadliwych części, wymianę produktu lub poprzez obniżenie ceny zakupu w przypadku, gdy nie stwierdzono wpływu na działanie produktu. Wyklucza się odstąpienie od umowy sprzedaży z powodu przypadków objętych gwarancją. W okresie prowadzenia napraw gwarancyjnych nie udziela się produktów zamiennych. Udzielenie świadczeń gwarancyjnych nie wpływa na przedłużenie, bądź ustanowienie nowego okresu gwarancji. Wymienione części produktów przechodzą na własność DKB. W przypadku wymiany produktu, okres gwarancji naliczany jest od nowa. Udziela się następujących okresów gwarancji: • 3 lata na rdzę emaliowanych części kuli (część spodnia i pokrywa) • 3 lata na rdzę lub spalenie emaliowanego rusztu grilla • 3 lata na rdzę lub spalenie wszystkich elementów ze stali szlachetnej • 2 lata na wszystkie pozostałe wady produkcyjne i materiałowe • Gwarancja dla wad powłok emaliowanych udzielana jest wyłącznie w przypadku zgłoszeń w okresie 30 dni od daty zakupu. Dotyczy ona tylko nowych, jeszcze nieużywanych urządzeń. 4. Podłączenie Brak wad, tzn. zgodnie z postanowieniami nie występują wady materiałowe lub produkcyjne, względnie nie udziela się świadczeń gwarancyjnych w następujących przypadkach: • Standardowe zużycie w czasie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek błędnego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, jak też na skutek niewłaściwej instalacji, montażu lub prób naprawy przez osoby nie posiadające autoryzacji. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek nie przestrzegania instrukcji obsługi lub zasad użytkowania / konserwacji (jak na przykład uszkodzenia w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego czyszczenia powłok emaliowanych tuby lub rusztu grilla, nieprzeprowadzenia próby szczelności, etc.) • Nierówności, różnice kolorystyczne powłok emaliowanych oraz małe błędy (jak na przykład wynikające z produkcji punkty na powłoce dolnej krawędzi pokrywy lub na zawieszeniach). • Zabarwienia i uszkodzenia produktu (np. koloru powierzchni) na skutek wpływu czynników burzowych (włącznie z gradem), niewłaściwego (brak ochrony przed czynnikami atmosferycznymi) przechowywania produktu lub niewłaściwego stosowania środków chemicznych. • Tworzenie rdzy i nalotów na skutek wpływu czynników pogodowych lub niewłaściwego stosowania środków chemicznych. • Wady, które nie wpływają znacząco na użytkowanie zgodne z przeznaczeniem lub korzystanie z produktu. • Ogólnie dla części zużywających się, takich jak ruszt grilla, tuba, palnik, termometr, zapalnik z baterią, elektroda, kabel zapłonu, wąż gazowy, regulator ciśnienia gazu, część grzewcza, reflektor, ochronna folia aluminiowa lub ruszt węglowy • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek zmian, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, lub celowego uszkodzenia. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek niewłaściwych prac konserwacyjnych lub naprawczych. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek nieprzeprowadzenia rutynowych czynności konserwacyjnych. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek pierwotnego transportu. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek siły wyższej. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek zużycia w ramach profesjonalnego użytkowania (hotelarstwo, gastronomia, imprezy zorganizowane, etc). DKB wyklucza dalej idące roszczenia klienta, wykraczające poza opisane przypadki, jeżeli nie wynikają one z obowiązków ustawowych lub odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewypełnienia zobowiązania, rekompensat za szkody wynikłe z braku ciągłości dostaw, utraty zysku i szkód powstałych w czasie transportu, które nie zostały zgłoszone w punkcie sprzedaży w terminie do 30 dni od czasu otrzymania produktu. Produkty OUTDOORCHEF podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego zmiany produktów mogą następować bez wcześniejszego obowiązku powiadomienia. Zarejestrowana marka OUTDOORCHEF reprezentowana jest przez następujące przedsiębiorstwo: DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Kod pocztowy 8052 Zürich – Szwajcaria www.dkbrands.com
Strona: 11
OUTDOORCHEF.COM 146 INFORMACJE TECHNICZNE ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / PARIS DELUXE 570 G / VENEZIA 570 G / GENEVA 570 G CE 0063 Gaz Propan/Butan 30/31 Moc - mały palnik 1.20 kW - duży palnik 8.50 kW Zużycie gazu 702 g/h 28–30/37 mbar - dysza mały palnik 0.55 mm/oznaczenie: BF - dysza duży palnik 1.47 mm/oznaczenie: BT 50 mbar - dysza mały palnik 0.55 mm/oznaczenie: AF - dysza duży palnik 1.47 mm/oznaczenie: AT Ciśnienie gazu Butan 28 mbar Propan 37 mbar zalecane butle gazowe Butan max. 13 kg Propan maks. 10.5 kg Maksymalnie dopuszczalne butle gazowe Butan max. 7.5 kg na podstawie grilla Propan max. 7.5 kg LEON 570 G CE 0063 Gaz Propan/Butan 30/31 Moc 8.50 kW Zużycie gazu 612 g/h Dysza (28–30/37 mbar) 1.47 mm/Oznaczenie: BT Dysza (50 mbar) 1.27 mm/Oznaczenie: AT Ciśnienie gazu Butan 28 mbar Propan 37 mbar Zalecane butle gazowe Butan max. 13 kg Propan max. 10.5 kg Maksymalnie dopuszczalne butle gazowe Butan max. 7.5 kg na podstawie grilla Propan max. 7.5 kg AMBRI 480 G / DELTA 480 G / PORTO 480 G CE 0063 Gaz Propan/Butan 30/31 Moc 5.40 kW Zużycie gazu 389 g/h Dysza (28–30/37 mbar) 1.15 mm / Oznaczenie: BN Dysza (50 mbar) 1.02 mm / Oznaczenie: AN Ciśnienie gazu Butan 28 mbar Propan 37 mbar Zalecane butle gazowe Butan max. 13 kg Propan max. 10.5 kg Maksymalnie dopuszczalne butle gazowe Butan max. 7.5 kg na podstawie grilla Propan max. 7.5 kg CITY 420 G CE 0063 Gaz Propan/Butan 30/31 Moc 4.30 kW Zużycie gazu 315 g/h Dysza (28–30/37 mbar) 1.02 mm / Oznaczenie: BL Dysza (50 mbar) 0.88 mm / Oznaczenie: AH Ciśnienie gazu Butan 28 mbar Propan 37 mbar Zalecane butle gazowe Butan max. 13 kg Propan max. 10.5 kg Palnik boczny CE 0063 Gaz Propan/Butan 30/31 Moc 3.80 kW Zużycie gazu 276 g/h Dysza (28–30/37 mbar) 0.98 mm / Oznaczenie: BK Dysza (50 mbar) 0.85 mm / Oznaczenie: AG Ciśnienie gazu Butan 28 mbar Propan 37 mbar Dodatkowa powierzchnia grillowania VENEZIA 570 G CE 0063BT3928 Gaz Propan/Butan 30/31 moc 8.60 kW Zużycie gazu 630 g/h Dysza (28–30/37 mbar) 0.98 mm / oznaczenie: BK Dysza (50 mbar) 0.88 mm / Oznaczenie: AH Ciśnienie gazu Butan 28 mbar Propan 37 mbar Kategorie I3B/P (30 mbar) DK, FI, NL, NO, SE, LU I3B/P (50 mbar) CH, AT, DE I3+ (28/30/37 mbar) BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT Zapalnik elektryczny Działanie urządzeń wyposażonych w zapalnik elektryczny wymaga zasto- sowania baterii (Typ AAA, LR03, 1.5 Volt). Uwaga dotycząca wskaźnika temperatur Zakres błędu wskaźnika termometru wynosi +/– 10 %. Strona internetowa Dalsze informacje, wskazówki i porady, przepisy i inne interesujące wiadomości na temat produktów OUTDOORCHEF znajdą Państwo na OUTDOORCHEF.COM

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Outdoorchef Ascona 570 G, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Outdoorchef Ascona 570 G. Upewnij się, że opisujesz trudności z Outdoorchef Ascona 570 G tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Outdoorchef Ascona 570 G

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Outdoorchef Ascona 570 G. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Outdoorchef
  • Produkt: Grille
  • Model/nazwa: Ascona 570 G
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Indonezyjski