Multi 20

Instrukcja Nilfisk Multi 20

Multi 20

Podręcznik dla Nilfisk Multi 20 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 80 stron.

Strona: 1
60 Multi DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO BG PL SK RU ET LT LV EN Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup odkurzac- za Nilfisk. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej doku- mentacji i zachować ją na przyszłość. Przeznaczenie Odkurzacz przeznaczony jest do użytku prywatne- go, tj. w domach, w przydomowych warsztatach, do czyszczenia samochodu – do zbierania pyłów bezpiecznych oraz niepalnych cieczy. Symbole użyte w celu oznaczenia instrukcji OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i awarii. Ważne ostrzeżenia OSTRZEŻENIE • Zabronione są jakiekolwiek zmiany w obrębie mechanicznych, elektrycznych lub termicznych urządzeń zabezpieczających. • To urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (również dzieci do 8 roku życia) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychiczn- ych, przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do obsługi urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. • Dzieci należy pilnować, aby nie używały urządzenia do zabawy. • Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych. • Nie rozpylać wody na górną część odkur- zacza. Niebezpieczeństwo dla ludzi związane z ryzykiem wystąpienia zwarcia. • Nie używać odkurzacza w przypadku uszkodzenia filtra. • • Odkurzacz ma funkcję wydmuchu. Nie należy wydmuchiwać powietrza w otwartą przestrzeń. Z wydmuchu należy korzystać wyłącznie po podłączeniu czystej rury. Kurz może być szkodliwy dla zdrowia. Materiały niebezpieczne OSTRZEŻENIE Odkurzanie niebezpiecznych substancji może prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. Zabronione jest zbieranie materiałów wymienionych poniższej: • pyły niebezpieczne • gorące substancje (tlące się niedopałki papierosów, gorący popiół itp.) • łatwopalne, wybuchowe i żrące ciecze (np. benzyna, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia itp.) • łatwopalne, wybuchowe pyły (np. pyły magnezowe lub aluminiowe itp.) Połączenie elektryczne OSTRZEŻENIE • Przed użyciem odkurzacza należy upewnić się, że napięcie w sieci zasilającej odpowiada wartości napięcia podanej na tabliczce znamionowej odkurzacza. • Zalecamy podłączanie odkurzacza do instalacji wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy. • Nie należy uruchamiać odkurzacza, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Re- gularnie sprawdzać przewód i wtyczkę pod kątem uszkodzeń. Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez Nilfisk Service lub elektryka, tak aby uniknąć ryzyka związanego z dalszą eksploatacją odkurzacza. • Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilania mokrymi dłońmi. • Nie odłączać od gniazda przez ciągnięcie za przewód. Aby odłączyć od gniazda, chwycić za wtyczkę, a nie za przewód. Przed rozpoczęciem naprawy urządzenia lub kabla należy upewnić się, że wtyczka kabla zasilającego została odłączona od gniazda. Konserwacja Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych w obrębie urządzenia należy zawsze wyjąć z gniazda wtyczkę kabla zasilającego. Recykling odkurzacza Materiał opakowania nadaje się do powtórnego wykorzystania. Podzespołów nie należy usuwać wraz z innymi odpadami. Należy oddać je do punktu
Strona: 2
61 Multi DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO BG PL SK RU ET LT LV EN utylizacji odpadów. Opakowanie można również oddać bezpośrednio do punktu Nilfisk, gdzie zosta- nie ono przekazane dalej do utylizacji. Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia muszą być składowane osobno i usuwane w bezpieczny dla środowiska sposób. Dal- sze informacje dostępne są u przedstawicieli władz lokalnych oraz u dystrybutora. Gwarancja Gwarancja Nilfisk liczona jest od dnia przekazania produktu klientowi. Producent oświadcza, że ninie- jszy produkt jest wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje akumulatorów, żarówek i części zużywalnych. W razie wykrycia w czasie obowiązywania gwaran- cji wad produktu konieczne jest powiadomienie o tym fakcie firmy Nilfisk, która zaoferuje klientowi wedle własnego uznania naprawę wad, wymianę urządzenia lub zwrot ceny zakupu po otrzymaniu zwrotu urządzenia. Gwarancja nie obejmuje usterek, nieprawidłowości oraz zużycia, które są wynikiem zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji, niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub nieprzestrzegania instrukcji konserwacji. Otwar- cie obudowy urządzenia powoduje unieważnienie gwarancji. W takiej sytuacji dalsze reklamacje nie będą uwzględniane. Nie powoduje to utraty us- tawowych praw konsumenta. Składając reklamację, należy okazać produkt oraz dowód zakupu. Re- klamacje w ramach gwarancji producenta składać należy u producenta. Odbywa się to bez uszczerbku dla ustawowych praw konsumenta. Zbieranie cieczy Przed przystąpieniem do zasysania płynów należy zawsze wyjąć worek. Włożyć filtr do pracy z ciecza- mi. Sprawdzić, czy pływak działa prawidłowo. Jeżeli z urządzenia wydostaje się piana lub ciecz, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik. Podłączanie urządzeń elektrycznych Z gniazda dostępnego w odkurzaczu korzystać należy zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Przed podłączeniem urządzenia do gniazda odkurzacza: 1. Wyłączyć odkurzacz. 2. Wyłączyć podłączane urządzenie. UWAGA! Przestrzegać instrukcji obsługi i bezpieczeństwa dla urządzeń podłączanych do gniazda odkurzac- za. Przed użyciem należy zawsze rozwinąć kabel zasilający na całej jego długości. Zużycie energii podłączonego urządzenia nie może przekraczać maksymalnej wartości podanej na tabli- czce znamionowej odkurzacza. Napięcie sieci zasilającej musi odpowiadać wartości podanej na tabliczce znamionowej. Identyfikacja części (zob. rys. 1 i 2, str. 4) A. Wyłącznik B. Czyszczenie filtra C. Nawijanie kabla* D. Regulacja prędkości* E. Podłączanie urządzeń* F. Podłączanie rury G. Podłączanie do wydmuchu H. Odpływ wody* I. Schowek na akcesoria J. Schowek na wąż i kabel K. Szybkie składanie * W zależności od modelu. Model Multi 20Multi 30 Model Multi 20 Multi 30 CR T (CR / Inox) CR T (CR / INOX) INOX T VSC (CR / INOX) INOX T VSC (CR / INOX) Napięcie (V) 220 - 240 PIEC (W) 1150 (ZA 1200) 1350 Pmaks (W) 1400 1800 Gniazdo maks (W) BRAK EU, AU/NZ: 2000 GB: 1800 CH: 1100 BRAK EU, AU/NZ: 2000 GB: 1600 CH: 900 IP X4 Specyfikacje techniczne
Strona: 3
62 Multi DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO BG PL SK RU ET LT LV EN Instrukcje dotyczące obsługi Włączanie odkurzacza Położenie załączenia/wyłączenia (zob. str. 61) Wyłącznik 0-I Położenie Funkcja I Załączone 0 Wyłączone Wyłącznik I-0-II, funkcja automatyczna Położenie Funkcja I Załączone 0 Wyłączone II Tryb automatyczny wł./ wył. Czyszczenie filtra (zob. rys. 3, str. 4) W przypadku spadku wydajności ssania: 1. Podłączyć zasilanie prądem elektrycznym. 2. Obrócić regulator prędkości do położenia maksy- malnego (zob. str. 61) (w zależności od modelu). 3. Zamknąć otwór węża wewnętrzną częścią dłoni. 4. Nacisnąć w zdecydowany i szybki sposób przy- cisk czyszczenia filtra (zob. poz. „B” na str. 61). Nacisnąć jeszcze 3 razy. Powstały w tym czasie strumień powietrza spowoduje oczyszczenie filtra. Nawijanie kabla 1. Odłączyć zasilanie prądem elektrycznym. Przed nawinięciem kabel należy zawsze oczyścić wilgotną/nawilżoną ściereczką. 2. Nawinąć kabel za pomocą przycisku nawijania kabla (zob. poz. „C” na str. 61). OSTRZEŻENIE W czasie korzystania z automatycznej nawi- jarki kabla należy uważać, ponieważ wtyczka na końcu kabla może w ostatniej fazie nawijania gwałtownie zmienić kierunek ruchu. Zalecamy przy- trzymywanie wtyczki w czasie nawijania. Wymiana filtra (zob. rys. 4, str. 4) 1. Odłączyć zasilanie prądem elektrycznym. 2. Odkręcić tarczę filtra w lewo. Ostrożnie wyjąć filtr i sprawdzić pod kątem uszkodzeń. W razie I 0 I 0 II konieczności wymienić filtr, usuwając zużyty filtr zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oczyścić filtr sprężonym powietrzem (z zachowaniem odpowiedniej odległości, tak aby nie uszkodzić filtra) lub przepłukać wodą. Przed użyciem osuszyć. 3. Ostrożnie oczyścić obszar uszczelnień filtra, zamocować filtr i dokręcić, obracając go w prawo. Wymiana worka 1. Odłączyć zasilanie prądem elektrycznym. 2. Ostrożnie wyjąć worek z pojemnika i zamknąć suwak w górnej części worka. Worek należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Do pojemnika włożyć nowy worek i delikat- nie docisnąć obiema dłońmi w miejscu otworu wlotowego. Nilfisk zaleca korzystanie zawsze z worka do drobnych pyłów. Deklaracja zgodności CE Produkt: Odkurzacz do czyszczenia na mokro i na sucho Model: Multi 20, Multi 30 Opis: 230 V 1~, 50 Hz, 1150 W 220-240 V 1~, 50/60 Hz, 1150 W/1350W IP X4 Konstruk- cja urządzenia jest zgodna z następującymi stosownymi przepisami: Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/ WE Stosowane zharmo- nizowane normy: EN ISO 12100-1 (2004), EN ISO 12100-2 (2004) EN 60335-2-2 (2006) EN 55014-1 (2006), EN 55014- 2 (2001), EN 612000-3-2 (2006) Stosowane krajowe normy i specyfikacje techniczne: DIN EN 60335-2-2 (2007) Anton Sørensen General Manager, Technical Opera- tions EAPC Nilfisk Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Hadsund, 01.12.2010

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Nilfisk Multi 20, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Nilfisk Multi 20. Upewnij się, że opisujesz trudności z Nilfisk Multi 20 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Nilfisk Multi 20

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Nilfisk Multi 20. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Nilfisk
  • Produkt: Odkurzacze
  • Model/nazwa: Multi 20
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Estoński