Instrukcja Nilfisk IV 040

Podręcznik dla Nilfisk IV 040 w Polski. Ten podręcznik PDF ma 60 stron.

Strona: 1
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401105(1)2004-04 D 1 Wprowadzenie ......................................................................................................................... 2 Opis ............................................................................................................................................................................. 2 Środki bezpieczeństwa ........................................................................................................... 2 Ogólne środki bezpieczeństwa.................................................................................................................................... 2 Ważne ostrzeżenia ...................................................................................................................................................... 2 Instrukcje dotyczące uziemienia.................................................................................................................................. 3 Dane maszyny.......................................................................................................................... 3 Dane identyfikacyjne ................................................................................................................................................... 3 Główne elementy......................................................................................................................................................... 3 Wartość graniczna....................................................................................................................................................... 3 Bezpieczeństwo....................................................................................................................... 4 Tabliczki ostrzegawcze................................................................................................................................................ 4 Testowanie, dostawa, montaż................................................................................................ 5 Testowanie .................................................................................................................................................................. 5 Dostawa i przeładunek ................................................................................................................................................ 5 Świadectwo gwarancyjne ............................................................................................................................................ 5 Montaż odkurzacza ..................................................................................................................................................... 5 Podłączanie do gniazda sieciowego............................................................................................................................ 5 Sprawdzanie poprawności podłączenia ...................................................................................................................... 6 Urządzenia sterujące............................................................................................................... 6 Uruchamianie i zatrzymywanie .............................................................................................. 6 Uruchamianie .............................................................................................................................................................. 6 Zatrzymywanie ............................................................................................................................................................ 6 Użytkowanie odkurzacza ........................................................................................................ 7 Prawidłowe użytkowanie odkurzacza .......................................................................................................................... 7 Czyszczenie filtra podstawowego................................................................................................................................ 7 Opróżnianie pojemnika................................................................................................................................................ 7 Wyposażenie dodatkowe........................................................................................................ 8 Maszyna wyposażona w elektryczną wstrząsarkę filtra ...................................................... 8 Wersja ATEX odporna na wybuch ......................................................................................... 8 Odkurzacz do azbestu............................................................................................................. 9 Filtr zupełny ............................................................................................................................. 9 Kategorie użytkowe............................................................................................................... 10 Opróżnianie pojemnika (wersja H-)...................................................................................... 10 Dane techniczne .................................................................................................................... 11 Konserwacja .......................................................................................................................... 11 Wprowadzenie........................................................................................................................................................... 11 Sprawdzanie i kontrola rozruchu ............................................................................................................................... 11 Przed uruchomieniem................................................................................................................................................ 11 Przy uruchomionym odkurzaczu ............................................................................................................................... 11 Regularna obsługa .................................................................................................................................................... 11 Przed każdą zmianą roboczą .................................................................................................................................... 12 Obsługa co 200 godzin (raz w miesiącu)................................................................................................................... 12 Obsługa co 2000 godzin (raz w roku)........................................................................................................................ 12 Jak przeprowadzać wymagane kontrole ................................................................................................................... 12 Wymiana filtra podstawowego................................................................................................................................... 12 Wymiana filtra zupełnego .......................................................................................................................................... 13 Sprawdzanie stanu węży........................................................................................................................................... 13 Sprawdzanie stanu wentylatora ssącego .................................................................................................................. 13 Zalecane części zamienne ........................................................................................................................................ 13 Rozwiązywanie problemów .................................................................................................. 14
Strona: 2
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 2 32401105(1)2004-04 D Wprowadzenie Bezpieczeństwo eksploatacji maszyny będącej w Twoim posiadaniu powierza się pracownikom, którzy na co dzień ją użytkują. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w celu poinformowania użytkowników maszyny o środkach i zasadach bezpieczeństwa, aby zapewnić im bezpieczeństwo i utrzymanie odkurzacza w dobrym stanie technicznym. Pracownicy uprawnieni do pracy z niniejszą maszyną muszą zrozumieć instrukcję obsługi przed uruchomieniem maszyny. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu maszyny, w osłoniętym i suchym miejscu, z daleka od bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz w gotowości do użycia w razie potrzeby. Niniejsza instrukcja obsługi odzwierciedla aktualny stan rozwoju technologii na dzień sprzedaży i nie może być uznana za nieadekwatną, jeśli zmiany zostaną wprowadzone później. Producent zastrzega sobie prawo do uaktualnienia zakresu produkcji i odpowiednich instrukcji obsługi bez zobowiązania do uaktualnienia wcześniejszych maszyn i instrukcji obsługi. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z najbliższym centrum obsługi posprzedażnej lub firmą Nilfisk-Advance. Opis Niniejsza maszyna została zaprojektowana do zbierania wiórów, skrawków, pyłu i różnych innych materiałów odpadowych. Została ona zawieszona na twardych, gumowych kółkach, z których dwa skręcają się, aby ułatwić przemieszczanie maszyny. Maszyna posiada również hamulce, aby można było unieruchomić ją bezpiecznie w miejscu użytkowania. Odkurzacz został zaprojektowany i skonstruowany do pracy w warunkach przemysłowych, gdzie może on być używany nieprzerwanie lub okresowo w celu zwykłego czyszczenia. Zasysane materiały podlegają działaniu siły odśrodkowej wewnątrz pojemnika, do którego z powodu swojej masy wpadają grubsze cząsteczki. Powietrze przechodzi przez powierzchnię filtrującą, na której zatrzymywane są zawiesiny. Zamontowany w maszynie wskaźnik ciśnienia ostrzega użytkownika o stanie filtra: wzrost ciśnienia odpowiada spadkowi możliwości filtrowania przez filtr. Firma Nilfisk-Advance może dostarczyć maszyny zdolne do pracy z płynami i substancjami korozyjnymi lub w środowiskach o wysokim zagrożeniu wybuchem. Dostępne są również maszyny z filtrem zupełnym. Wysoka jakość odkurzacza zagwarantowana jest najsurowszymi testami. Materiały i części składowe maszyny podlegają w czasie różnych etapów produkcji serii surowych kontroli tak, aby zapewnić zgodność z ustanowionymi wysokimi standardami jakości. Środki bezpieczeństwa Ogólne środki bezpieczeństwa Należy gruntownie zaznajomić się z zawartością niniejszej instrukcji obsługi przed uruchomieniem, użytkowaniem, wykonywaniem czynności serwisowych lub eksploatacją odkurzacza w jakikolwiek sposób. Nigdy nie pozwalać nieuprawnionym pracownikom na pracę z odkurzaczem. Nigdy nie nosić nie zapiętej lub luźnej odzieży, która mogłyby być złapana przez odkurzacz. Nosić odpowiednią odzież. Skonsultuj się ze swoim pracodawcą w sprawie bieżących postanowień dotyczących bezpieczeństwa i określonych urządzeń zabezpieczających przed wypadkami, których powinieneś użyć w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Miejsce, w którym wykonywane są czynności konserwacyjne (zwykłe lub nadzwyczajne) musi zawsze być czyste i suche. Odpowiednie narzędzia muszą być zawsze dostępne. Naprawy mogą być wykonywane tylko wówczas, gdy maszyna znajduje się w stanie spoczynku i jest odłączona od zasilania elektrycznego. Nigdy nie wykonywać napraw bez wcześniejszego uzyskania koniecznych uprawnień. Ważne ostrzeżenia Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała: nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do prądu. Odłącz go od gniazda, gdy nie jest użytkowane lub wykonywane są czynności serwisowe. Nie pozwalaj na używanie maszyny jako zabawki. Wymagana jest baczna uwaga w przypadku używania przez dzieci lub w ich pobliżu. Używaj tylko sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Używaj tylko zalecanych przez producenta załączników. Nie używaj, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli urządzenie nie działa, tak jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz budynku lub upuszczone do wody, zwróć jest do centrum serwisowego. Nie ciągnij i nie przenoś za przewód, nie używaj przewodu jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na przewodzie i nie przeciągaj przewodu po ostrych krawędziach lub narożnikach. Nie przejeżdżaj urządzeniem przez przewód. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni. UWAGA! Przeczytaj instrukcję przed eksploatacją i konserwacją urządzenia. UWAGA! Przeczytaj instrukcję obsługi przed użytkowaniem maszyny. OSTRZE¯ENIE! Może dojść do porażenia elektrycznego, jeśli urządzenie użytkowane jest na zewnątrz budynku lub na mokrych powierzchniach.
Strona: 3
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401105(1)2004-04 D 3 Nie wyłączaj z gniazda ciągnąc za przewód. Aby wyłączyć z gniazda, uchwyć wtyczkę, a nie przewód. Nie dotykaj wtyczki lub urządzenia mokrymi rękoma. Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory. Nie używaj maszyny, jeśli jakikolwiek otwór jest zatkany; dopilnuj, aby na otworach nie było pyłu, włókien, włosów lub czegokolwiek, co może zmniejszać przepływ powietrza. Utrzymuj włosy, luźną odzież, palce i wszystkie inne części ciała z daleka od otworów i części ruchomych. W żadnych okolicznościach nie wolno używać maszyny do zbierania materiałów gorących. W szczególności nie wolno używać maszyny do czyszczenia otwartych i zamkniętych kominków, pieców lub podobnych miejsc, które zawierają ciepłe lub żarzące się popioły. Nie używaj bez zamontowanego worka pyłowego i/lub filtrów. Wyłącz wszystkie przyrządy sterujące przed odłączeniem z gniazda. Zachowaj szczególną ostrożność sprzątając na schodach. Nie wolno używać maszyny do zbierania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, jak również nie wolno jej używać w atmosferze wybuchowej. Podłączać tylko do właściwie uziemionych gniazd. Zobacz instrukcje dotyczące uziemienia. Instrukcje dotyczące uziemienia Niniejsze urządzenie musi być uziemione. W wypadku nieprawidłowego działania lub zepsucia się, uziemienie zapewnia prądowi elektrycznemu drogę o najmniejszym oporze, zmniejszając ryzyko porażenia elektrycznego. Niniejsze urządzenie wyposażone jest w przewód z uziemiającą je żyłą przewodzącą i wtyczkę uziemiającą. Wtyczka musi być włożona do odpowiedniego gniazda, które zostało właściwie zamontowane i uziemione, zgodnie z wszystkimi krajowymi przepisami i rozporządzeniami. Dane maszyny Dane identyfikacyjne Kontaktując się z centrum obsługi posprzedażnej firmy Nilfisk-Advance należy zawsze podać wszystkie dane identyfikacyjne maszyny. Dokładna identyfikacja modelu maszyny i numeru seryjnego zapobiegnie podaniu niewłaściwej informacji. Tabliczka znamionowa z danymi maszyny przedstawiona jest na rys. 1.: A Typ B Zasilanie elektryczne C Numer seryjny - rrttXXXX (rr=rok tt = tydzień XXXX = numer) D Częstotliwość robocza E Kategoria klasy pyłu F Numer referencyjny G Napięcie H Prąd maksymalny I Masa całkowita Główne elementy Poniższa lista głównych elementów pomoże użytkownikom w zrozumieniu terminów użytych w niniejszej instrukcji obsługi. 1. Uchwyt wstrząsarki filtra 2. Pokrywa zespołu filtrującego 3, Filtr podstawowy z materiału syntetycznego 4. Tłumik wydechowy 5. Wskaźnik ciśnienia monitorujący stan zapchania filtra 6. Pojemnik na odpady 7. Rama bazowa 8. Kółka samonastawne z hamulcami 9. Elektryczny silnik zasysający 10. Panel elektryczny 11. Wyłącznik główny 12. Wskaźnik zasilania 13. Przycisk ON/OFF (Włączony/Wyłączony) 14. Wskaźnik fazy 15. Dodatkowy pojemnik 16. Rura łącznikowa Wartość graniczna Wszystkie modele wyposażone są w prawidłowo skalibrowany zawór nadmiarowy "1", który zabezpiecza przed ryzykiem powstałym na skutek długiego działania z całkowicie zablokowanym lub zapchanym filtrem (zamknięty otwór wlotowy). Zawór otwiera się, umożliwiając przepływ powierza przez dmuchawę, zapobiegając tym samym przegrzaniu się wirnika i pobieraniu przez silnik elektryczny nadmiernej ilości energii. OSTRZE¯ENIE! Niewłaściwe podłączenie uziemiającej urządzenie żyły przewodzącej może spowodować ryzyko porażenia elektrycznego. Jeśli masz wątpliwości dotyczące poprawności uziemienia gniazda, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem obsługi. Nie modyfikować wtyczki dostarczonej z urządzeniem - jeśli nie pasuje ona do gniazda, wykwalifikowany elektryk musi zamontować właściwe gniazdo. UWAGA! W żadnym przypadku użytkownik nie może manipulować przy wyposażeniu. Wszystkie próby rozmontowania, modyfikacji lub, bardziej ogólnie, manipulowania przy jakiejkolwiek części odkurzacza, poczynione przez użytkownika lub nieuprawnionych pracowników, spowodują unieważnienie gwarancji. W wypadku uszkodzenia skontaktuj się z najbliższym centrum obsługi posprzedażnej.
Strona: 4
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 4 32401105(1)2004-04 D Bezpieczeństwo Nigdy nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Na początku każdej zmiany roboczej lub przed rozpoczęciem użytkowania maszyny, należy zawsze sprawdzić, czy urządzenia zabezpieczające i ochronne są zamocowane i działają. Jeśli tak nie jest, należy wyłączyć odkurzacz i zgłosić uszkodzenie. Odkurzacz został wyprodukowany ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo operatora. Należy stosować się do procedur konserwacyjnych i wsparcia technicznego oraz informacji przekazanych w niniejszej instrukcji obsługi. Nigdy nie używaj sprężonego powietrza do czyszczenia maszyny lub jej elementów. Nigdy nie otwieraj pojemnika na odpady podczas pracy odkurzacza. Przed rozpoczęciem podłączania do prądu elektrycznego, należy sprawdzić, czy wartości napięcia i częstotliwości są takie same, jak te wskazane na tabliczce znamionowej maszyny. Podłączać maszynę do gniazda sieciowego ze sprawnym obwodem uziemiającym. Tylko upoważnieni pracownicy mogą być dopuszczeni do obsługi części elektrycznych maszyny, która zawsze musi być w tym czasie odłączona od gniazda sieciowego. Nigdy nie przemieszczaj odkurzacza ciągnąc za przewód. Uszkodziło by to odkurzacz, narażając jednocześnie operatora na śmiertelne porażenie prądem elektrycznym. Tabliczki ostrzegawcze A Tabliczka zwracająca uwagę Zwraca uwagę operatorowi, że filtr może być wstrząsany tylko, gdy maszyna jest wyłączona. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje, że wstrząsanie nie da żadnego rezultatu, a filtr może zostać uszkodzony. B Tabliczka wydana przez TÜV, zaświadczająca zgodność z normami TÜV. TÜV jest niemiecką instytucją rządową, która kontroluje bezpieczeństwo i jakość budowy maszyn. C Tabliczka na panelu zasilania Wskazuje, że panel jest zasilany napięciem podanym na tabliczce. Z tego powodu, tylko wyraźnie upoważnieni pracownicy mogą mieć dostęp do panelu. Części elektryczne mogą być odsłonięte tylko po odłączeniu zasilania poprzez ustawienie wyłącznika głównego "11" (rys. 2.) w pozycji “0” (wyłączony) oraz po wyjęciu wtyczki z gniazda prądu elektrycznego. UWAGA! Przed uruchomieniem i użyciem maszyny należy sprawdzić, czy wszystkie pokrywy są prawidłowo umiejscowione i właściwie działają. UWAGA! Stosować się do ostrzeżeń zamieszczonych na tabliczce znamionowej. Nie uczynienie tego może spowodować obrażenia ciała, a nawet śmierć. Należy sprawdzać, czy tabliczki znamionowe są zawsze przymocowane i czytelne. Wymień je, jeśli tak nie jest. W razie nagłego wypadku, wyłącz główny wyłącznik i wyjmij wtyczkę. UWAGA! Filtrem wstrzĄsać tylko, gdy maszyna jest wyŁĄczona.
Strona: 5
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401105(1)2004-04 D 5 Testowanie, dostawa, montaż Testowanie Maszyna została przetestowana w naszym zakładzie, aby zapewnić, że działa ona prawidłowo. Podczas tej fazy wykonuje się testy wartości ssania. Zapewnia to, że odkurzacz został zoptymalizowany względem zadań, do jakich został zaprojektowany. Dostawa i przeładunek Maszyna w czasie dostawy jest przytwierdzona do palety i opakowana w pudło tekturowe. Podczas odbioru maszyny należy dokonać sprawdzenia pod kątem ukrytych uszkodzeń. Jeśli uszkodzenie zostanie wykryte, należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi reklamację. Do rozładunku odkurzacza należy użyć podnośnika widłowego. Maszyna może być przechowywana w temperaturze pomiędzy 0°C a 30°C i przy wilgotności względnej wynoszącej 65%. Należy upewnić się, że powierzchnia podłogi posiada odpowiednią nośność, aby unieść ciężar maszyny. Przed złożeniem w magazynie, maszyna musi być zawsze wyczyszczona zgodnie z instrukcjami. Maszyna może pracować w zakresie temperatur od -5°C do + 30°C i przy wilgotności względnej wynoszącej 65%. Opakowanie, w którym została dostarczona powinno być zlikwidowane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Maszynę, która nie nadaje się już do użytku, należy zlikwidować zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Do czyszczenia maszyny należy używać tylko dostępnych w handlu, niepalnych i nietoksycznych rozpuszczalników. Jeśli użycie sprężonego powietrza jest całkowicie nieuniknione, należy założyć okulary ochronne z ochraniaczami bocznymi i ograniczyć ciśnienie do maksimum 2 bar. Świadectwo gwarancyjne Świadectwo gwarancyjne zostało zapakowane z odkurzaczem. Montaż odkurzacza Podłoga, na której odkurzacz będzie pracował, powinna być pozioma, płaska i utwardzona. Jeśli odkurzacz ma pracować w stałym ustawieniu, należy pozostawić wokół niego wystarczającą przestrzeń, aby zapewnić swobodne przemieszczanie się i umożliwić nieskrępowane działanie pracownikom wykonującym konserwację. Podłączanie do gniazda sieciowego Sprawdź, czy zasilanie elektryczne pokrywa się z tabliczką znamionową maszyny. Jeśli zachodzi konieczność wymiany przewodu zasilającego "2", należy otworzyć drzwiczki skrzynki elektrycznej "5". Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić przewodu uziemiającego “4”, który podłączony jest do drzwiczek “5”. Odłącz od przyłączy "3" trzy przewody oraz żółto-zielony przewód uziemiający. Wyjmij przewód i zastąp go przewodem o takiej samej charakterystyce, mocując go do tych samych przyłączy "3". UWAGA! Maszynę podnosić podnośnikiem widłowym o odpowiednim udźwigu. Biorąc pod uwagę dużą wysokość odkurzacza, należy upewnić się, że ładunek jest stabilnie ułożony na widłach. Aby zapewnić większą widoczność, stabilność i bezpieczeństwo pracy podczas transportowania odkurzacza, ładunek należy utrzymywać jak najniżej. Widły muszą zostać ściągnięte i ustawione na środku maszyny. UWAGA! Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że montaż jest zgodny z obowiązującymi w kraju przepisami ustawowymi. Urządzenie musi zmontować wykwalifikowany technik, który przeczytał i zrozumiał niniejsze instrukcje. UWAGA! Sprawdzić, czy wartości napięcia i częstotliwości w gnieździe sieciowym odpowiadają wartościom wskazanym na tabliczce znamionowej. Wszystkie prace montażowe i konserwacyjne, obejmujące części elektryczne, muszą być wykonywane przez wyspecjalizowanych pracowników. Podłączyć urządzenie do sprawnego uziemienia. UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz panelu elektrycznego, należy zawsze wyjąć wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego (zob. rys. 3).
Strona: 6
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 6 32401105(1)2004-04 D Sprawdzanie poprawności podłączenia Sprawdź, czy obecne są wszystkie trzy fazy. Jeśli wskaźnik świetlny “6” (żółty) świeci się, oznacza to, że fazy są odwrócone i należy je zamienić zgodnie z podaną poniżej procedurą. Aby sprawdzić kierunek obrotów, postępuj w następujący sposób: 1. Jeśli po naciśnięciu przycisku ON "4", świeci się żółta lampka “6”, a maszyna nie uruchamia się. 2. Odłącz maszynę od gniazda sieciowego i odwróć we wtyczce lub na głównym wyłączniku w skrzynce elektrycznej dwa z trzech przewodów (rys. 3.). 3. Zamknij wtyczkę lub skrzynkę elektryczną, podłącz maszynę do gniazda sieciowego i uruchom ją naciskając przycisk ON "4" (rys. 4.). Urządzenia sterujące 1. Wskaźnik podciśnienia pokazujący zapychanie się filtra. Wskazuje stopień zapchania filtra w stosunku do podciśnienia wyrażonego w milimetrach słupa wody. Sprawdzenie należy wykonać, gdy do maszyny nie jest podłączony żaden osprzęt. Jeśli wskazówka pokazuje na czerwone pole, filtr należy wyczyścić, a jeśli to nie wystarcza, należy go wymienić. 2. Główny wyłącznik. Czerwony na żółtym tle 0 = Odkurzacz odłączony od gniazda sieciowego 1 = Odkurzacz podłączony do zasilania elektrycznego 3. Wskaźnik włączonego zasilania (biała lampka) 4. Przycisk włączający "ON" (zielony) 5. Przycisk wyłączający "OFF" (czerwony) 6. Wska˙nik fazy (żółta lampka). Uruchamianie i zatrzymywanie Uruchamianie Sprawdź, czy maszyna została skutecznie podłączona do gniazda sieciowego. Sprawdź w szczególności, czy wartości zasilania i częstotliwości w gnieździe sieciowym odpowiadają tym, które wskazane zostały na tabliczce znamionowej (zob. rys. 1.). Zamocuj osprzęt "1" do otworu ssącego. Ustaw odkurzacz w pobliżu miejsca użytkowania, a następnie zablokuj przednie kółka, naciskając na dół dźwignie. Przestaw główny wyłącznik "3" z pozycji “0” (wyłączony) do pozycji "1" (włączony). Odkurzacz jest teraz gotowy do użycia. Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk włączający "ON" - "4"- (zielony). Zatrzymywanie Aby zatrzymać odkurzacz, naciśnij przycisk wyłączający "OFF" - "5" - (czerwony). Przekręć główny wyłącznik “3” z pozycji “1” (włączony) do pozycji "0" (wyłączony). Wyłączy to odkurzacz od zasilania elektrycznego. UWAGA! Zabrania się używania odkurzacza nieupoważnionym pracownikom. Operator musi sprawdzić, czy wszystkie osłony są zamocowane, oraz czy urządzenia zabezpieczające zostały zamontowane i są sprawne. UWAGA Pozostaw główny wyłącznik "3" w pozycji 0 (wyłączony) i rozłączony odłącznik sieciowy, gdy odkurzacz nie jest używany.
Strona: 7
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401105(1)2004-04 D 7 Użytkowanie odkurzacza Prawidłowe użytkowanie odkurzacza Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny, podłącz rurę zasysającą do otworu wlotowego. Długie rury zasysające utrzymuj w jak najprostszym ułożeniu. Nie pozwól, aby się zaginały lub skręcały, jako że spowoduje to ich nadmierne zużywanie się i zapychanie. Gdy odkurzacz jest włączony, w rurze wlotowej wytwarzane jest ssanie, które zasysa materiały odpadowe. Materiały te przechodzą przez rurę i osprzęt do otworu wlotowego "4", aż dotrą do pojemnika "6", gdzie deflektor "5" znajdujący się w komorze filtrowej poddaje je działaniu siły odśrodkowej powodując, że cięższe ciała stałe odkładają się na dnie pojemnika "6". Filtr podstawowy zatrzyma lżejsze cząsteczki z przepływającego powietrza "3", gdy będzie ono przez niego przechodzić. Na koniec, przefiltrowane powietrze wchodzi do wirnika "1" zespołu zasysającego, a następnie jest wydmuchiwane przez panel wylotowy "2". Czyszczenie filtra podstawowego Wskaźnik próżni "1", który zamontowany został na przedniej części odkurzacza (zob. rys. 4.) wskazuje podciśnienie wytworzone wewnątrz samego odkurzacza. Podciśnienie wyrażone jest milimetrach słupa wody. Jeśli wskazówka znajduje się z prawej strony (pole zielone), oznacza to, że filtr jest w dobrym stanie. Jeśli wskazówka przesunie się na prawą stronę (pole czerwone), oznacza to, że filtr jest zapchany i ma zmniejszoną wydajność filtrowania. W takim przypadku konieczne będzie wyczyszczenie filtra podstawowego. Wyłącz odkurzacz, naciskając przycisk wyłączający "OFF" - 5 - (czerwony)(rys. 4.). Zadziałaj kilkakrotnie uchwytem wstrząsarki filtra "2" (rys. 7.), w celu oddzielenia pyłu od filtra. Odczekaj kilka minut, aż pył osiądzie na dnie pojemnika i opróżnij go. W takim przypadku należy wyczyścić rurę. Opróżnianie pojemnika Aby zapobiec nadmiernemu wypełnieniu się pojemnika, sprawdzaj ilość odpadów w nim zawartych stosownie do ilości wykonanej pracy. Przed opróżnieniem pojemnika "1", wyłącz najpierw odkurzacz naciskając przycisk wyłączający "OFF" (czerwony), a następnie przekręcając główny wyłącznik do pozycji 0 (wyłączony). Zaleca się również wyczyszczenie filtra podstawowego za pomocą uchwytu wstrząsarki. Odczekaj kilka minut, aż pył oddzieli się od filtra i osiądzie w pojemniku "1". Unieś dźwignię "4" znajdującą się pod otworem wlotowym. Pojemnik "1" obniży się do pozycji, w której spocznie swoimi kółkami na podłodze. Chwyć uchwyt "2" i przesuń pojemnik, a następnie opróżnij jego zawartość. Aby ułatwić opróżnianie pojemnika "1", firma Nilfisk-Advance dostarcza pas do podnoszenia, który można użyć podnosząc pojemnik za pomocą podnośnika widłowego lub dźwignicy. Włóż pas do wsporników do zawieszania, znajdujących się na pojemniku. Aby zamocować pojemnik, umieść go pod zespołem filtrującym "5". Naciśnij teraz na dół dźwignię "4", podnosząc pojemnik, aż uszczelni się on z komorą filtrową "5". Aby ułatwić czynności opróżniania i czyszczenia pojemnika, zaleca się używanie worków plastikowych "1", tak jak to wskazano na rysunku 9. UWAGA! Jeśli maszyna będzie używana do zbierania płynów lub mokrych materiałów i zacznie się z niej wydostawać płyn, należy ją niezwłocznie wyłączyć, wyczyścić, wysuszyć i wymienić wszystkie filtry. UWAGA Jeśli wskaźnik podciśnienia "1" (rys. 7.) w dalszym ciągu znajdować się będzie na polu czerwonym, zatkana może być rura, a nie filtr. UWAGA! Pojemnika nie wolno opróżniać, jeśli zawiera pył sklasyfikowany jako zagrażający zdrowiu (Pył klasyfikacji M i H). Do usuwania niebezpiecznego pyłu należy użyć torby plastikowej lub alternatywnie, pojemnika ABS z pokrywą. Numery artykułów odpowiadające tym pozycjom podane są w rozdziale 9. UWAGA! Sprawdź, czy po zamocowaniu na swoim miejscu pojemnik "1" jest całkowicie uszczelniony. UWAGA! Worków takich nie można używać, jeśli odpady zawierają ciecze lub ostre przedmioty.
Strona: 8
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 8 32401105(1)2004-04 D Wyposażenie dodatkowe Wykazane poniżej wyposażenie może być używane z odkurzaczem. 32400150 Zestaw do układu z workiem pyłowym 32400151 Zestaw do układu z bezpiecznym workiem 32400152 Zestaw do układu z workiem plastikowym 32400153 Pojemnik ze stali nierdzewnej 32400154 Kompletny zestaw do cieczy, wraz z pojemnikiem ze stali nierdzewnej 32400155 Zestaw do czyszczenia "Pluse jet" 32400156 Zestaw filtrowy klasy "M" 32400157 Zestaw filtrowy klasy "H" 32400158 Zestaw do azbestu 32400159 Zestaw pojemnika ABS Aby uzyskać informacje dotyczące części zapasowych, prosimy odwołać się do Katalogu Części Zapasowych. Maszyna wyposażona w elektryczną wstrząsarkę filtra Jedna odmiana każdego z czterech typów maszyn wyposażona jest w elektryczną wstrząsarkę filtra. Składa się ona z elektrycznego zespołu redukcyjnego i układu dźwigni, który ruchem postępowo-zwrotnym w pozycji poziomej obraca filtrem. Ruchy obrotowe wykonywane są o około 10 stopni w prawo i 10 stopni w lewo, z częstotliwością około 180 cykli na minutę. Pył oddziela się od filtra na skutek dużej ilości cykli. Filtr podtrzymywany jest przez kosz sitowy, wytrzymujący ciśnienie wywierane przez sam filtr, przytrzymujący filtr podczas działania wstrząsarki filtra oraz napinający go w czasie zasysania. Można zaprogramować czyszczenie filtra, aby wykonywane było co ustalony okres czasu, bez względu na stopień jego zapychania się. Można ustawić je również wg zróżnicowania wskaźnika podciśnienia, który uruchamia czyszczenie filtra tylko przy określonym stopniu zapchania. Czynności związane ze sprawdzaniem i wymianą filtra należy powierzać tylko kompetentnym pracownikom. Jeśli wykonywane były prace związane z układem elektrycznej wstrząsarki filtra (tzn. wymiana filtra lub tym podobne), należy postąpić wg poniższej instrukcji. Po zakończeniu pracy przy odkurzaczu, a przed zamknięciem pokrywy "4", należy sprawdzić, czy worki filtra "8" i podtrzymujący je kosz sitowy "9" znajdują się w pozycji pionowej. Gdy dźwignia "7" przymocowana do wałka roboczego "2" znajduje się w pozycji neutralnej, w połowie swojej drogi, podłącz pręt "5" do skrzynki przekładniowej "6". Tylko ustawiony w taki sposób, kosz "9" przesunie się po równo w prawą i lewą stronę podczas pracy zespołu skrzynki przekładniowej. Potrząśnij ręcznie filtrem "8" i koszem "9", aby usunąć wszelkie małe niedokładności w ustawieniu, a następnie dociśnij zacisk na filtrze "8", aby unieruchomić go w tej pozycji. Jeśli się tego nie zrobi, może dojść do rozerwania filtra i spalenia się silnika zespołu skrzynki przekładniowej. Załóż zacisk "3" na swoje miejsce i zamocuj rurę ssącą. Należy przedsięwziąć również te same środki ostrożności przy ustawianiu dźwigni, gdy rusza się samą pokrywę bez pierścienia filtra. Wersja ATEX odporna na wybuch Jeśli odkurzacz używany jest w miejscach, gdzie obecne są substancje łatwopalne lub wybuchowe, firma Nilfisk-Advance może wyposażyć maszynę odpowiednio do pracy w kategoriach: – Strefa ATEX 21 (Wcześniej niedostępna); – Strefa ATEX 22, Klasa “L”. Prosimy skontaktować się z firmą Nilfisk-Advance, jeśli chciałbyś skorzystać z tych możliwości lub potrzebujesz dalszych informacji. UWAGA! Przed rozruchem i oddaniem maszyny do eksploatacji, należy zawsze sprawdzić, czy dane podane na tabliczce znamionowej maszyny spełniają przepisy bezpieczeństwa, mające zastosowanie do warunków, w których odkurzacz ma być używany. Upewnij się, że odkurzacz nadaje się do pracy w klasyfikacji odpowiedniej dla jego otoczenia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, przed rozpoczęciem pracy z maszyną skontaktuj się z autoryzowanym centrum obsługi klienta firmy Nilfisk-Advance.
Strona: 9
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401105(1)2004-04 D 9 Odkurzacz do azbestu W odkurzaczach z osprzętem do usuwania pyłu azbestowego musi zawsze być użyta wkładka do pojemnika ABS lub system worków ochronnych. Łącze wydechowe musi być podłączone do bocznego otworu wylotowego, przez który powietrze może zostać wyprowadzone z obszaru roboczego. Wąż wydechowy może zostać skierowany na otwarte powietrze lub do układu wentylacyjnego zamontowanego w obszarze roboczym. Łącze wydechowe wylotu powietrza musi być wyposażone w wąż typu PUR H o średnicy 70 mm i długości < 5 m. Wąż taki znajduje się w zestawie do azbestu, w który maszyna może zostać zaopatrzona. Jak wspomniano uprzednio, wąż może albo wychodzić bezpośrednio na otwarte powietrze, albo do układu wentylacyjnego zamontowanego w obszarze roboczym. Podczas transportu maszyny, musisz upewnić się, że została ona wyczyszczona zgodnie z wymogami TRGS 519. Maszyna może być również transportowana w uszczelnionym pojemniku, z którego nie może wydostać się skażony pył. Wymiana filtra Upewnij się, że filtr przed wyjęciem zostanie przykryty odpowiednim workiem plastikowym. Odłącz rurę ssącą "1" od dolnego łącza. Jeśli zespół filtrowy jest bardzo ciężki, zdejmij górną pokrywę i unieś zespół z maszyny używając dwóch uchwytów, w które jest wyposażony. Odkręć zacisk mocujący filtr do kosza i wyjmij kosz z filtra. Obróć filtr i odsłoń pasek plastikowy "2". Włóż filtr do worka plastikowego, rozetnij pasek plastikowy i uwolnij kosz z filtra. Uszczelnij worek plastikowy zawierający filtr. Jeśli filtr zanieczyszczony jest trującym lub niebezpiecznym pyłem, nie wyrzucaj go. Dostarcz go właściwemu organowi władzy, uprawnionemu do likwidacji tego typu odpadów. Wymieniając filtr główny lub filtr zupełny zastosuj szczególne środki ostrożności i załóż maskę typu P3 . Zaopatrz się w filtr o takiej samej charakterystyce, co stary filtr i postępuj w następujący sposób: (Rys. 17.). Załóż blokadę filtra i pierścień uszczelniający ze starego filtra na nowy filtr. Włóż kosz "4" i zabezpiecz u dołu filtr przy użyciu pasków plastikowych "2". Zamocuj pręt filtra w układzie wstrząsającym filtr i dokręć śrubę. Zamocuj pokrywę górną na zespół filtrowy. Włóż zespół filtrowy do maszyny. Podłącz rurę ssącą "1" do jej pierwotnego miejsca. Zamocuj zacisk utrzymujący zespół filtrowy w maszynie. Filtr zupełny Jeśli odkurzacz musi pracować w środowisku pomieszczeń czystych, wymagany jest wysoki stopień czystość lub musi on czyścić materiały niebezpieczne dla operatora, należy zamontować filtr HEPA "1". Filtr ten montowany jest w komorze filtrowej znajdującej się na górze maszyny, pomiędzy filtrem podstawowym a zespołem dmuchawy. Pozwala on uzyskać maszynie wydajność w zatrzymywaniu cząstek równą 99,995% MPP, dla cząstek o wielkości 0,3 mikrona, które przeszły przez filtr podstawowy. Wartość ta została zmierzona metodą D.O.P. UWAGA Jeśli maszyna ma być używana do zasysania pyłu azbestowego, musi zostać użyty albo pojemnik ABS, albo system worków ochronnych. UWAGA! Wymiana filtra jest ważną procedurą. Filtr musi być zastąpiony filtrem o takiej samej charakterystyce, takiej samej powierzchni filtrującej i kategorii. Odkurzacz może działać nieprawidłowo, jeśli nie będzie się przestrzegać tych zasad.
Strona: 10
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 32401105(1)2004-04 D Kategorie użytkowe Użytkować zgodnie z normami. Sprawdź, do której kategorii przystosowana jest twoja maszyna (zob. tabliczkę identyfikacyjną). Maszyna nie może być użytkowana dla kilku kategorii w tym samym czasie, chyba że używane jest odpowiednie wyposażenie, jak np. zestaw do cieczy, jeśli maszyna używana jest do cieczy. Pył klasy “L” (Małe niebezpieczeństwo – określone w EN 60335-2-69). Niniejszy odkurzacz przemysłowy został zatwierdzony zgonie z EN 60335-2-69 dla kategorii użytkowej "L” i jest wyposażony do zasysania suchego, niepalnego i nietoksycznego pyłu o wartościach MAK>wynoszących1mg/m3 ; czyste powietrze odprowadzane jest z powrotem do miejsca pracy. Pył klasy “M” (Średnie niebezpieczeństwo – określone w EN 60335-2-69). Nadaje się do usuwania niebezpiecznych, suchych, niepalnych pyłów, których wartość graniczna MAK jest większa od 0,1 mg/cm. Pył klasy “H” (Duże niebezpieczeństwo – określone w EN 60335-2-69). Nadaje się do usuwania niebezpiecznych, suchych, niepalnych pyłów o wszystkich wartościach granicznych MAK, jak również do suchych, niepalnych pyłów substancji rakotwórczych. Oczyszczone powietrze jest zwracane do atmosfery miejsca pracy. Kategoria użytkowa ATEX Odkurzacze przemysłowe z dodatkowym typem maszynowym ATEX są testowane i zatwierdzone do usuwania osadu pyłów niepalnych. Pyły o bardzo niskiej minimalnej energii zapłonowej (< 1 mJ), takie jak tonery, siarka, proch aluminiowy czy stearynian ołowiu są wykluczone. W przypadku takim, eksploatacja maszyny wymaga uwzględnienia specjalnych zabezpieczeń. Niniejszy odkurzacz może być wykorzystywany tylko do czyszczenia powierzchni. Nie może być wykorzystywany do odkurzania maszyn ruchomych lub prochów sklasyfikowanych jako podatne na wybuch zgodnie z kategorią wybuchową G, w klasie ST3, jak również łatwopalnych cieczy i łatwopalnych prochów zmieszanych z łatwopalnymi cieczami. Opróżnianie pojemnika (wersja H-) Przed opróżnianiem należy wyłączyć silnik. Potrząśnij filtrem kilka razy i odczekaj chwilę, aż pył osiądzie. Zwolnij pojemnik za pomocą dźwigni. Włącz z powrotem silnik i postępuj wg następujących kroków: – wyjmij pojemnik z pod maszyny; – zamknij pokrywę pojemnika "1"; – wyjmij zamknięty pojemnik "2"; – włóż nowy, pusty pojemnik do pojemnika na pył i zamocuj go w odkurzaczu. Sprawdź uważnie, czy pojemnik na odpady (gdy jest zamocowany) jest całkowicie szczelny z komorą filtrową. Usuwanie pojemnika zawierającego substancje toksyczne musi być przeprowadzone w zgodzie z obowiązującymi zasadami. Używanie układu z bezpiecznym workiem pyłowym - Pył klasy H. Mocowanie bezpiecznego worka pyłowego Ułóż specjalny worek pyłowy płasko w pojemniku, nakierowując jego otwór w stronę wlotu do pojemnika. Nasuń teraz otwór w specjalnym worku pyłowym na wlot do pojemnika, tak daleko jak się da - bez żadnego przekręcania. Następnie zawiń worek plastikowy w dół, na obrzeżu pojemnika. Naciągnij teraz ciasno na kołnierz tę część worka plastikowego, która zachodzi na obrzeże pojemnika (przed przymocowaniem górnej i dolnej części odkurzacza). Gdy worek pyłowy wypełni się Zostaw wąż podłączony lub zamknij pokrywę! Po otwarciu urządzenia, ostrożnie oddziel worek plastikowy spoczywający na obrzeżu pojemnika, zamknij go i uszczelnij. Odłącz tylną część kołnierza łączącego, naciskając go krótko i mocno w dół po kątem, jednocześnie trzymając mocno część przednią za element łączący. Połączenie węża plastikowego jest teraz widoczne i może być bezpiecznie podwiązane za pomocą linki wiążącej poprzez ściągnięcie. Po zapewnieniu, że żaden pył nie wydostanie się, odłącz od elementu łączącego również przednią część kołnierza. Używanie układu z workiem pyłowym (wkładka z worka plastikowego) (Rys. 9.) Po otwarciu układu należy ostrożnie zdjąć z obrzeża pojemnika brzeg worka plastikowego, który go zakrywa. Zamknij otwór worka i wyjmij go z pojemnika. Włóż do pojemnika nowy worek. Zadbaj, aby był on przypasowany do dna i ścian pojemnika. Naciągnij brzeg worka na obrzeże pojemnika i wygładź go. Pył klasy “L” Maszyny o tej kategorii zastosowania mogą być używane bez worka pyłowego. W przypadku takim, prosimy upewnić się, że usuwanie pyłu odbywa się w specjalnym miejscu i używane są ochronne maski do oddychania.
Strona: 11
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401105(1)2004-04 D 11 Dane techniczne Konserwacja Wprowadzenie Zespół zasysający nie wymaga szczególnej konserwacji lub smarowania. Należy jednak pamiętać, że właściwe użytkowanie i obsługa są istotne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i wydajność odkurzacza. Aby zapewnić prawidłowe i niezmienne działanie, oraz aby zapobiec unieważnieniu gwarancji, w razie konieczności wymiany należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Nilfisk-Advance A/S. Sprawdzanie i kontrola rozruchu Klient (odbiorca) powinien przeprowadzić następujące kontrole, aby zapewnić, że odkurzacz nie został uszkodzony podczas transportu. Przed uruchomieniem Sprawdź, czy wartość napięcia w sieci odpowiada tej, na którą maszyna została ustawiona. Sprawdź, czy wszystkie tabliczki ostrzegawcze i mówiące o niebezpieczeństwie są przymocowane i czytelne. Sprawdź, czy wszystkie zabezpieczenia są zamontowane i sprawne. Przy uruchomionym odkurzaczu Sprawdź, czy wszystkie uszczelki powietrza są całkowicie szczelne. Sprawdź, czy wszystkie zamocowane zabezpieczenia są sprawne. Wykonaj test ssania używając tych samych materiałów, które będą używane podczas pracy. Pozwoli to stwierdzić, czy wszystkie części odkurzacza działają prawidłowo. Regularna obsługa Należy ściśle wykonywać następujące czynności, aby zapewnić, że odkurzacz będzie nieprzerwanie niezawodny. Model IV 022 IV 022 EL S.IV 040 IV 040 EL S A [mm] 1.210 1.210 1.210 1.210 B [mm] 630 630 630 630 C [mm] 1.500 1.500 1.500 1.500 Masa [kg] 180 187 197 205 Dane IV 022 IV 040 Zakres napięcia [V] 3x200 - 415 3x200 - 3x600 Częstotliwość robocza [Hz] 50/60 50/60 Stopień ochrony IP 55 55 Klasa izolacji F F Klasa pyłu L, M, H L, M, H Moc znamionowa [W] 2.200 4.000 Siła ssąca [W] 267 588 Przepływ powietrza [L/sek.] 84 100 Podciśnienie [kPa] 15,7 20,8 Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1,5m (DBA) ISO3744 67,9 73,2 Pojemność pojemnika [L] 100 100 Powierzchnia filtra głównego 17.600 17.600 Długość przewodu [m] 9,5 9,5 Wlotowego [mm] 50/70 50/70 Wys. x Dł. x Szer. [mm] 1.210x630x1.500 1.210x630x1.500 Masa [kg] 180 197 UWAGA! Wszystkie czynności związane z czyszczeniem i konserwacją odkurzacza myszą być wykonywane, gdy jest on wyłączony i odłączony od gniazda sieciowego.
Strona: 12
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 12 32401105(1)2004-04 D Przed każdą zmianą roboczą Sprawdź, czy wszystkie tabliczki ostrzegawcze i mówiące o niebezpieczeństwie są przymocowane i czytelne. Wymień je, jeśli są uszkodzone lub niekompletne. Sprawdź, czy pojemnik na odpady jest pusty. Jeśli tak nie jest, opróżnij go. Włącz odkurzacz i sprawdź na wskaźniku "1" wydajność filtra. Obsługa co 200 godzin (raz w miesiącu) Sprawdź szczelność powietrzną odkurzacza. Nie może być żadnych nieszczelności. Sprawdź stan węża ssącego i osprzętu. Nie mogą być rozerwane, rozcięte lub złamane ponieważ obniży to skuteczność zasysania. Sprawdź, czy przewód zasilający nie został uszkodzony, rozerwany lub zmiażdżony. Jeśli ma to miejsce, należy go niezwłocznie wymienić ściśle przestrzegając instrukcji. Sprawdź stan filtra podstawowego. Musi być nie uszkodzony, tzn. nie może na nim być żadnych rozerwań, dziur lub innych uszkodzeń. Jeśli ma to miejsce, należy wymienić filtr. Obsługa co 2000 godzin (raz w roku) Sprawdź stan zespołu zasysającego. Oddaj odkurzacz do przeglądu generalnego, przeprowadzanego przez producenta lub autoryzowane centrum obsługi posprzedażnej. Jak przeprowadzać wymagane kontrole Kolejne opisy zilustrują użytkownikowi, w jaki sposób należy przeprowadzać wymagane kontrole. Wymiana filtra podstawowego Podczas wymiany filtra podstawowego, należy w miarę możliwości pozostawać na zewnątrz budynku. Stary filtr musi zostać usunięty w specjalnym worku plastikowym. Poluzuj zacisk mocujący zespół filtrowy do maszyny. Odłącz rurę ssącą "1" od dolnego łącza rurowego. Jeśli zespół filtrowy jest bardzo ciężki, zdejmij górną pokrywę filtra i unieś zespół filtrowy z maszyny używając dwóch uchwytów. Odkręć zacisk blokujący filtr na koszu nośnym i wyjmij go z filtra. Przewróć filtr odsłaniając paski plastikowe "2". Włóż filtr do worka plastikowego "3", rozetnij paski plastikowe i oddziel kosz od filtra. Zamknij worek plastikowy zawierający filtr. Jeśli jest on zanieczyszczony toksycznym lub niebezpiecznym pyłem, nie wyrzucaj go. Dostarcz go właściwemu organowi władzy, uprawnionemu do likwidacji takiego odpadu. Filtr podstawowy i filtr zupełny należy wymieniać z zachowaniem szczególnej ostrożności, a ponad wszystko używając maski typu P3. Zaopatrz się w filtr o identycznej charakterystyce, co poprzedni filtr i postępuj w następujący sposób (rys. 17.): – przełóż blokadę filtra i pierścień zatrzymujący ze starego na nowy filtr; – włóż kosz "4" i przymocuj go u dołu filtra za pomocą pasków plastikowych "2"; – zamocuj pręt filtra w układzie wstrząsającym filtr i dokręć śrubę; – zamocuj górną pokrywę zespołu filtrowego; – włóż z powrotem zespół filtrowy do maszyny; – podłącz na swoje miejsce rurę ssącą "1"; – przymocuj zacisk mocujący zespół filtrowy do maszyny. UWAGA! Jeśli odkurzacz był wykorzystywany do zbierania materiałów, które są niebezpieczne dla zdrowia operatora, pracownicy wykonujący konserwację muszą nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej. UWAGA! Wymiana filtra jest ważną czynnością. Filtr musi być wymieniony na taki, który posiada identyczną charakterystykę, dostępną powierzchnię filtrującą i kategorię. Niestosowanie się do tych zasad może narazić prawidłowe działanie odkurzacza.
Strona: 13
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401105(1)2004-04 D 13 Wymiana filtra zupełnego Jeśli jest zamontowany, filtr zupełny należy wymieniać w następujący sposób: – poluzuj zacisk mocujący zespół filtrowy do maszyny; – odłącz rurę ssącą od dolnego łącza rurowego; – poluzuj zacisk mocujący górną pokrywę komory filtra zupełnego; – teraz możliwe będzie wyjęcie filtra zupełnego "1" i zastąpienie go nowym; – załóż pokrywę górną i zamocuj zacisk; – zamocuj rurę ssącą; – zamocuj na swoje miejsce zespół filtrowy i zaciśnij zacisk. Wymontowany i wymieniony filtr zupełny mysi być przykryty workiem nylonowym i usunięty w odpowiedni sposób. Filtr podstawowy i filtr zupełny należy wymieniać z zachowaniem szczególnej ostrożności, a ponad wszystko używając maski typu P3. Sprawdzanie stanu węży Aby zapewnić, że odkurzacz będzie działał w najlepszy sposób, cały obwód ssący musi być zupełnie szczelny. Należy sprawdzić stan węża "1" łączącego filtr główny z komorą filtra zupełnego. Sprawdź, czy jest on właściwie zamocowany. Sprawdź wąż "2" łączący komorę filtra zupełnego z silnikiem ssącym oraz wąż "3" łączący silnik ssący z wydechem. Sprawdzanie stanu wentylatora ssącego Osady pyłu mogą naruszyć wyważenie wentylatora, powodując nienormalne wibracje i szybkie zużywanie się łożysk. W przypadku takim, poproś o wsparcie techniczne firmę Nilfisk-Advance lub jedno z autoryzowanych przez producenta centrów obsługi posprzedażnej. Pamiętaj, aby wyjąć zespół zasysający z obudowy; będzie to konieczne, aby wykorzystać pomoc przyrządów do podnoszenia i zapewnić bezpieczne przymocowanie. Zespół może ważyć do 50 kg. Jeśli prace wykonywane są w wyjątkowo zapylonym środowisku, należy okresowo sprawdzać, czy na obudowie turbiny "2" nie osadził się pył. Jeśli w środowisku występuje pył lub mgła olejowa, należy upewnić się, że otwory chłodzące w głowicy silnika "1" nie zapychają się. Może spowodować to, że silnik nie będzie skutecznie chłodzony i doprowadzić do włączenia się zabezpieczenia termicznego, lub, co gorsza, do zepsucia się silnika. Zalecane części zamienne Poniżej znajduje się lista części zamiennych, które powinny być dostępne na miejscu, aby przyspieszyć prace konserwacyjne. UWAGA Filtr zupełny jest odpadem toksycznym i należy się z nim obchodzić w sposób właściwy dla takich odpadów. Dostarcz go jednemu z organów władzy, który uprawniony jest do likwidacji takich materiałów. Zalecenia ogólne. Podczas rozmontowywania i składania maszyny, wymiany filtra itp., prosimy zwracać szczególną uwagę na połączenia uziemiające. Numer Ilość Opis 32400345 1 Mocowanie zaciskowe śr. 360 32400337 1 Uszczelka do pojemnika z filtrem śr. 360 32400338 1 Uszczelka do pojemnika na pył śr. 460 32400323 1 Amortyzator do urządzenia wstrząsającego 32400336 1 Uszczelka do pojemnika z filtrem śr. 460 32400326 1 Poliestrowy filtr standardowy (zależnie od wersji) 32400327 1 Filtr PTFE (zależnie od wersji) 32400328 1 Antystatyczny filtr standardowy (zależnie od wersji) 32400329 1 Antystatyczny filtr PTFE (zależnie od wersji) 32400330 1 Filtr NOMEX (zależnie od wersji) 32400344 1 Mocowanie zaciskowe śr. 460
Strona: 14
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 14 32401105(1)2004-04 D Rozwiązywanie problemów Usterka Przyczyna Środki zaradcze Odkurzacz zatrzymuje się nagle Filtr podstawowy jest zapchany Wstrząsnąć filtrem. Wymienić, jeśli to nie wystarcza. Włącza się zabezpieczenie silnika Zapchana rura ssąca Sprawdź ułożenie. Sprawdź rurę ssącą i wyczyść ją. Sprawdź pobór mocy silnika. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażnej. Z odkurzacza uwalnia się pył Filtr jest rozdarty Wymień go na nowy, tej samej kategorii. Nieodpowiedni filtr Wymień go na inny, o odpowiedniej kategorii i skontroluj. Odkurzacz dmucha zamiast zasysać Nieprawidłowe podłączenie do gniazda sieciowego Sprawdź wszystkie podłączenia uziemiające. W szczególności sprawdź mocowanie na zasysającym otworze wlotowym. Wyjmij wtyczkę i odwróć dwa z przewodów będących pod napięciem. Prąd elektrostatyczny na odkurzaczu Brak lub niesprawne uziemienie Ostatecznie rura musi byś całkowicie antystatyczna

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Nilfisk IV 040, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Nilfisk IV 040. Upewnij się, że opisujesz trudności z Nilfisk IV 040 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Nilfisk IV 040

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Nilfisk IV 040. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Nilfisk
  • Produkt: Odkurzacze
  • Model/nazwa: IV 040
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Szwedzki, Duński, Norweski, Finlandia, Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Grecki, Polski, Łotewski, Litewski, Estoński