Handy 2-in-1

Instrukcja Nilfisk Handy 2-in-1

Handy 2-in-1

Podręcznik dla Nilfisk Handy 2-in-1 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 198 stron.

Strona: 1
183 Indeks 1. Widok ogólny.......................................183 2. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.184 3. Instrukcja obsługi ................................185 4. Ładowanie akumulatora......................187 5. Usuwanie odpadów.............................188 6. Serwis i konserwacja...........................189 7. Usuwanie urządzenia..........................101 8. Gwarancja i serwis..............................102 9. WEEE..................................................195 1 Przełącznik On/Off (jed- nostka ręczna) 2 Kontrolka ładowania 3 Przycisk zwalniający pojemnik na kurz 4 Dodatkowy filtr 5 Główny filtr 6 Pojemnik na kurz 7 Chowana szczotka szczelinowa 8 Jednostka ssąca 9 Przełącznik On/Off (jed- nostka stojąca) 10 Składany uchwyt 11 Przycisk blokujący uchwyt 12 Przycisk zwalniający jednostkę ręczną 13 Korpus stojący 14 Przycisk blokujący szczotkę podłogową 15 Wskaźnik pracy szczotki podłogowej 16 Szczotka podłogowa 17 Obudowa szczotki obrotowej 18 Szczotka obrotowa 19 Statyw ładujący 20 Baza ładująca 21 Śruba do montażu na ścianie 22 Kołek rozporowy do montażu na ścianie 23 Zasilacz 1 Widok ogólny 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 14 13 19 20 23 21 22 18 17 16 15 10 8 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 183 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 183 18-01-2010 14:25:18 18-01-2010 14:25:18
Strona: 2
184 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa • To urządzenie jest przezna- czone tylko do odkurzania suchych materiałów z małych powierzchni. Nie używać do odkurzania wody ani innych płynów. • Iskry wewnątrz silnika mogą wywołać zapłon palnych opa- rów lub pyłów. Nie odkurzać ani nie używać tego urządze- nia w pobliżu palnych płynów (np. benzyny lub innych paliw, paliwa do zapalniczek, środków do czyszczenia, farb olejnych), gazów (np. gazu ziemnego, wodoru) czy wybu- chowych pyłów (np. pyłu wę- glowego, pyłu magnezowego, pyłu zbożowego, prochu strzelniczego). Nie odkurzać przedmiotów dymiących lub palących się (np. papierosów, zapałek, gorących popiołów). Nigdy nie odkurzać materia- łów toksycznych, ponieważ opary lub pyły mogą być zagrożeniem dla zdrowia. • To urządzenie nie jest zabaw- ką. Należy zwrócić szczegól- ną uwagę, kiedy urządzenie jest używane przez dzieci albo w pobliżu ich lub zwie- rząt. Nigdy nie odkurzać zwierząt. • Nigdy nie używać uszkodzo- nego odkurzacza, zasilacza ani bazy ładującej. • Nie uszkadzać ani nie palić akumulatorów, ponieważ w wysokiej temperaturze wy- buchną. • Zasilacza nie włączać ani nie wyłączać z gniazdka elek- trycznego mokrymi rękami. Całkowicie wysuszyć urzą- dzenie przed umieszczeniem go w bazie ładującej. • Nie wkładać urządzenia do wody ani innych płynów. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody lub innego płynu, nie dotykać go ani nie sięgać do wody. • Nie ładować urządzenia, jeśli kabel zasilający jest przecię- ty, uszkodzony lub widoczne są przewody. • Kabel zasilacza i urządzenie nie powinny znajdować się w pobliżu gorących powierzch- ni. • Aby wyłączyć zasilacz z gniazdka elektrycznego, po- ciągnąć za korpus zasilacza. Nie ciągnąć za kabel. • Nie naprężać kabla zasila- cza w miejscu połączenia z urządzeniem, ponieważ kabel może ulec uszkodzeniu i przerwać się. • Jeżeli z tym urządzeniem używany jest przedłużacz, kable lub przedłużacz powin- ny mieć parametry prądowe co najmniej równe parame- trom urządzenia. • Nie używać urządzenia, jeśli występują uszkodzenia kabla lub wtyczki zasilacza, uster- ki w działaniu, zostało ono upuszczone lub uszkodzone, pozostawione poza pomiesz- czeniami lub zanurzone w wodzie. Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzone przez autoryzowane centrum serwisowe. • Nie używać tego urządzenia poza pomieszczeniami. W celu optymalnego działania należy przechowywać to urządzenie w miejscu o tem- peraturze nieprzekraczającej 40°C (104°F). • Nie używać urządzenia w czasie ładowania. • Bazę ładującą przechowywać w miejscu, gdzie nie będzie narażona na wysoką tempe- raturę, płomienie czy płyny. • Nigdy nie wkładać przedmio- tów do żadnego z otworów urządzenia. Nie używać urzą- dzenia, jeśli któryś z otworów jest zablokowany. • Nie używać tego urządzenia do odkurzania metalowych przedmiotów, takich jak mo- nety, śruby, gwoździe, pinezki itp. • Sprawdzić, czy kółka i szczot- ka końcówki są czyste, aby uniknąć zarysowania delikat- nych podłóg. • Opróżnić urządzenie po każdym użyciu. Usunąć kurz, nitki, włosy i wszystko, co może zmniejszać przepływ powietrza. • Uważać, aby włosy, luź- ne części odzieży, a także części ciała nie znalazły się w pobliżu otworów lub części ruchomych, zwłaszcza ssącej części urządzenia. • Podczas pracy urządzenia nie zbliżać końcówki ssącej do twarzy, a zwłaszcza do oczu i uszu. • Nie używać urządzenia bez filtrów i zamocowanego po- jemnika na kurz. • Aby uniknąć upadków, ostrożnie używać urządzenia na schodach. • Zaciski do ładowania aku- mulatora znajdujące się w odkurzaczu i bazie ładującej muszą być czyste. • Używać wyłącznie bazy ładującej i zasilacza dostar- czonego z urządzeniem. Nie używać żadnych części, których nie dostarcza lub nie zaleca firma Nilfisk. • To urządzenie nie powin- no być obsługiwane przez osoby (również dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnoś- nie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Urzą- dzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy pilnować dzieci, by nie bawiły się urzą- dzeniem. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 184 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 184 18-01-2010 14:25:25 18-01-2010 14:25:25
Strona: 3
185 3 Instrukcja obsługi 3.1 Włączanie i wyłączanie 3.1.1 Włączanie Włączyć jednostkę, naciskając przełącznik On/Off (wł./wył.) w dół. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator. Należy go również naładować, jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas (dłużej niż miesiąc). Zapewni to długi czas eksploatacji akumulatora. • Akumulator jest całkowicie naładowany po 16 godzinach. Dłuższe ładowanie może zmniejszyć czas eksploatacji akumulatora i jest niekorzyst- ne dla środowiska. • Naładować ponownie akumu- lator, kiedy siła ssąca stanie się niewystarczająca. Zapew- ni to długi czas eksploatacji akumulatora. • Wyłączyć urządzenie, kiedy akumulator jest rozłado- wany. Akumulator ulegnie uszkodzeniu, jeśli urządze- nie będzie przechowywane z przełącznikiem w pozycji „ON”. Sprawdzić, czy akumulator jest całkowicie naładowany, kiedy urządzenie jest używane po raz pierw- szy lub po dłuższej przerwie. • Nie ładować akumulatora dłużej niż 16 godzin. • Nie zostawiać urządzania z przełącznikiem w pozycji „On” (wł.), jeżeli akumulator jest rozładowany. • Naładować akumulator, kiedy jest rozładowany, i nie pozostawiać go w stanie rozładowania przez dłuższy czas. 3.1.2 Wyłączanie Wyłączyć jednostkę, naciskając przełącznik On/Off (wł./wył.) w górę. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 185 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 185 18-01-2010 14:25:25 18-01-2010 14:25:25
Strona: 4
186 3.2 Przygotowanie odkurzacza Sprawdzić, czy przełączniki znajdują się w pozycji „OFF”. Click 1 Click 2 3 4 5 1. Wyprostować składany uchwyt do „kliknięcia”. 2. Założyć szczotkę podłogową do „kliknięcia”. 3. Zmontować bazę ładującą. 4. Umieścić jednostkę ssącą na korpusie stojącym. 5. Umieścić urządzenie Nilfisk Handy 2-in-1 w statywie ładującym w celu pierwszego ładowania. (Zapoznać się z rozdziałem dotyczącym łado- wania.) Przy pierwszym ładowaniu nale- ży ładować odkurzacz przez co najmniej 16 godzin. 3.3 Obsługa odkurzacza W czasie krótkich przerw w odkurzaniu można pozostawić odkurzacz w pozycji stojącej, pochylając go delikatnie w przód, aż oprze się na szczotce podłogowej. Uwaga! Zawsze należy wyłą- czyć pozostawiony w pozycji stojącej odkurzacz, ponieważ szczotka może uszkodzić pod- łogę lub dywan. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 186 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 186 18-01-2010 14:25:25 18-01-2010 14:25:25
Strona: 5
187 4 Ładowanie akumulatora Należy zwrócić uwagę, by ładować akumulator w następujących sytuacjach: • Kiedy urządzenie będzie używane po raz pierwszy po zakupie. • Kiedy siła ssąca staje się niewystarczająca. • Kiedy urządzenie nie było używane przez dłuższy czas (dłużej niż miesiąc). 2 3 1. Podłączyć zasilacz do staty- wu ładującego. 2. Umieścić jednostkę ssącą na korpusie stojącym. Zawsze ustawiać przełącz- nik na jednostce stojącej w pozycji OFF, kiedy jednostka ręczna montowana jest na korpusie stojącym. Nic nie powinno się znaj- dować pomiędzy stykami jednostki i korpusu stojącego. 3. Umieścić urządzenie Nilfisk Handy 2-in-1 w statywie ładu- jącym. Jeśli urządzenie Nilfisk Handy 2-in-1 nie jest właściwie umieszczone w statywie ładu- jącym, nie będzie ono łado- wane i może się przewrócić. Podczas ładowania unikać niestabilnych powierzchni, ponieważ z powodu niepew- nego styku akumulator nie będzie ładowany. Statyw ładujący ustawić na stabilnej powierzchni. Podczas ładowania akumula- tora zachować ostrożność w związku z ryzykiem potknięcia się o kabel zasilający. 4. Podłączyć kabel zasilający do gniazdka. Kiedy wtyczka ładowarki akumulatora jest podłączona do gniazdka prądu przemien- nego, świeci kontrolka. Informacja: Kontrolka świeci zawsze, kiedy podłączone jest zasilanie. Podczas ładowania korpus może nagrzać się. Nie jest to anomalia. 1 4 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 187 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 187 18-01-2010 14:25:34 18-01-2010 14:25:34
Strona: 6
188 5 Usuwanie odpadów • Należy starać się jak najczęściej usuwać śmieci zebrane podczas odkurzania. Kurz przyczepiony do filtra może powodować zmniejszenie siły ssącej i przeciążenie silnika. • Zasilanie zawsze powinno być wyłączone podczas usuwania śmieci. 1. Odczepić pojemnik na kurz. 2. Wyjąć filtry. 3. Opróżnić pojemnik na kurz. 4. Założyć filtry w odpowiednim porządku i miejscu. 5. Zamocować pojemnik na kurz w jednostce ssącej. Uwaga Nie odkurzać dużej ilości kurzu na raz ani nie zasysać dużych przedmiotów. Może dojść do zablokowania otworu ssącego i zmniejszenia siły ssącej. Nie odkurzać nafty, benzyny ani niedopałków papierosów. Może dojść do pożaru. Często usuwać kurz, aby urzą- dzenie nie uległo uszkodzeniu. Press 1 2 3 4 Click 5 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 188 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 188 18-01-2010 14:25:42 18-01-2010 14:25:42
Strona: 7
189 6 Serwis i konserwacja Przed rozpoczęciem konserwacji zawsze wyłączyć zasilanie i wyjąć z gniazdka zasilania wtyczkę ładowarki akumulatora. 6.1 Jednostka ssąca, kor- pus stojący, baza ładują- ca Przy użyciu suchej i miękkiej szmatki wytrzeć brud z urządze- nia. W przypadku uporczywego brudu czyścić miękką szmat- ką zwilżoną wodą z niewielką ilością neutralnego detergentu, a następnie wytrzeć suchą szmatką. Nie używać rozcieńczalnika, benzenu ani środków do czysz- czenia w sprayu. 6.2 Pojemnik na kurz Najpierw usunąć cały zebrany w zbiorniku kurz, a następnie umyć go letnią wodą. Przed ponownym założeniem pojemnika na kurz sprawdzić, czy jest on całkowicie suchy. 6.3 Filtr Nie prać filtrów w pralce. Nie suszyć ich przy użyciu źró- deł ciepłego powietrza, takich jak suszarka lub suszarka do włosów. W przypadku uporczywego bru- du lub zmniejszenia siły ssącej wypłukać je zgodnie z instrukcją poniżej. 1. Najpierw usunąć kurz. 2. Wypłukać wodą. 3. Przed ponownym założeniem części sprawdzić, czy filtry są całkowicie suche. 6.4 Szczotka obrotowa Przeprowadzić konserwację, jeśli w szczotkę zaplączą się śmieci, nitki lub włosy. Regularna konserwacja Powoli obracać szczotkę ręcznie i usuwać wszelkie zaplątane w szczotkę zanieczyszczenia. Konserwacja, kiedy nie moż- na ręcznie obrócić szczotki obrotowej 1. Odkręcić lewą stronę, unieść i odblokować obudowę szczot- ki. 2. Unieść lewą stronę szczotki obrotowej i zdjąć pas z jej końca. 1 2 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 189 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 189 18-01-2010 14:25:50 18-01-2010 14:25:50
Strona: 8
190 3. Wyjąć szczotkę obrotową i usunąć blokadę. Usunąć śmieci. 4. Zamontować ponownie szczotkę obrotową. Na koniec sprawdzić, czy obudowa szczotki jest odpowiednio zamocowana, a szczotka obraca się właściwie. 3 4 Attach the belt 4 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 190 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 190 18-01-2010 14:25:56 18-01-2010 14:25:56
Strona: 9
191 3 4 7 Usuwanie urządzenia Kiedy akumulatory przestają utrzymywać odpowiedni poziom zasilania, urządzenie osiągnęło koniec swojego czasu eksploatacji. Przed wyrzuceniem urządzenia akumulator z możliwością ponownego ładowania należy wymontować i poddać recyklingowi zgodnie z prawem państwowym i lokalnym, jak opisano poniżej. INFORMACJA: Nie ma możliwości wymiany akumulatora. Po wymontowaniu go urządzenie należy wyrzucić. 1. Śrubokrętem odkręcić obudo- wę. 2. Nożyczkami lub szczypca- mi przeciąć przewody, aby całkowicie wyjąć z urządzenia komorę akumulatora. 3. Wyjąć komorę akumulatora z silnikiem. Odkręcić klamry akumulatora. 4. Wymontować akumulator z urządzenia. OSTRZEŻENIE: Nie uszkadzać ani nie palić akumulatora, ponieważ w wy- sokiej temperaturze wybuch- nie. OSTRZEŻENIE-- Ryzyko poża- ru lub poważnych obrażeń: Nigdy nie dotykać obydwu zaci- sków akumulatora metalowym przedmiotem i/lub jakąś częścią ciała, ponieważ może dojść do zwarcia. Po wymontowaniu wszystkie zaciski akumulatora zakleić mocną taśmą klejącą. Nie podejmować prób zniszcze- nia czy rozłożenia akumulatora ani też usunięcia jego elemen- tów. Akumulatory należy poddać recyklingowi lub w odpowiedni sposób usunąć. Akumulatory należy przechowywać w miej- scu niedostępnym dla dzieci. 1 2 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 191 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 191 18-01-2010 14:26:01 18-01-2010 14:26:01
Strona: 10
192 8 Gwarancja i serwis Ten ładowany odkurzacz Nilfisk Handy 2-in-1 posiada dwuletnią (2) gwarancję na urządzenie, która obejmuje silnik, zasi- lacz, przełącznik i obudowę. Akumulatory, filtry, szczotka podłogowa i inne akcesoria są objęte dwunastomiesięczną gwarancją wyłącznie w zakresie wad fabrycznych z wyłączeniem zużycia. Gwarancja obejmuje części za- mienne oraz koszty pracy i doty- czy wad wykonania i materiału, które mogą ujawnić się w czasie normalnego użytku domowego. Gwarancyjne usługi serwisowe zostaną wykonane jedynie, jeśli dowiedzione zostanie, że wada wystąpiła w okresie gwaran- cyjnym (poprawnie wypełniona karta gwarancyjna lub wydru- kowany/opieczętowany dowód zakupu z datą i opisem produk- tu), i pod warunkiem, że odku- rzacz został kupiony jako nowe urządzenie rozprowadzane przez firmę Nilfisk-Advance. W przypadku napraw usterek klient musi skontaktować się z firmą Nilfisk-Advance, która skieru- je go do serwisanta na koszt klienta. Po przeprowadzeniu koniecznych napraw odkurzacz zostanie zwrócony klientowi na odpowiedzialność i koszt firmy Nilfisk-Advance. Gwarancja nie obejmuje: • Normalnego zużycia akceso- riów i filtrów. • Usterek lub uszkodzeń bez- pośrednio lub niebezpośred- nio wynikających z niewłaści- wego użycia - np. odkurzania gruzu, gorących popiołów czy preparatu do odświeżania dywanów na sucho. • Przypadków niewłaściwej, niewystarczającej lub bra- ku konserwacji opisanej w instrukcji obsługi. • Używania urządzenia do domowych remontów. • Używania urządzenia do od- kurzania wody, pyłu gipsowe- go lub trocin. Nie obejmuje ona także nie- właściwej lub nieodpowiedniej konfiguracji, tzn. instalacji lub podłączenia, ani też uszkodzeń wywołanych przez pożar, ude- rzenie pioruna, nadzwyczajne wahania napięcia czy jakiekol- wiek inne zakłócenia elektrycz- ne, jak wadliwe bezpieczniki lub wadliwe instalacje elektryczne w sieci zasilania, jak również w ogóle wad czy uszkodzeń, które firma Nilfisk-Advance uzna za wynikające z przyczyn innych niż wady wykonania i materiału. Utrata gwarancji następuje, gdy: • Usterka jest spowodowana używaniem części innych niż oryginalne części firmy Nilfisk. • Numer identyfikacyjny został usunięty z odkurzacza. • Odkurzacz nie był naprawia- ny przez sprzedawcę autory- zowanego przez firmę Nilfisk. • Urządzenie jest używane komercyjnie, np. przez przed- siębiorców budowlanych, firmy sprzątające, branże profesjonalne lub ma jakiekol- wiek zastosowanie inne niż domowe. Gwarancja jest ważna w na- stępujących krajach: Dania, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Irlandia, Bel- gia, Holandia, Francja, Niemcy, Polska, Rosja, Austria, Szwaj- caria, Hiszpania, Portugalia, Au- stralia i Nowa Zelandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Grecja, Słowenia, Słowacja, Republi- ka Czeska, Włochy, Finlandia, Bułgaria, Rumunia i Turcja. Infolinia dla klientów z Australii: telefon 1300 733 171 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 192 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 192 18-01-2010 14:26:04 18-01-2010 14:26:04
Strona: 11
196 Polska WEEE - odpady elektryczne i elektroniczne- Symbol na produkcie lub baterii oznacza, że tego produktu nie można usuwać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do odpowiedniego punktu skupu surowców wtórnych, zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i ele- ktronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 196 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 196 18-01-2010 14:26:06 18-01-2010 14:26:06

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Nilfisk Handy 2-in-1, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Nilfisk Handy 2-in-1. Upewnij się, że opisujesz trudności z Nilfisk Handy 2-in-1 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Nilfisk Handy 2-in-1

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Nilfisk Handy 2-in-1. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Nilfisk
  • Produkt: Odkurzacz ręczny
  • Model/nazwa: Handy 2-in-1
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Bułgarski, Czech, Słowacki