Instrukcja Nilfisk GD 911 Battery

Podręcznik dla Nilfisk GD 911 Battery w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 36 stron.

Strona: 1
22 Instrukcja obsługi - akumulatory Odkurzacz ten zasilany jest akumulatorami litowo-jonowymi. Wraz z urządzeniem, w wyposażeniu standardowym dostarczane są dwa takie akumulatory. W górnej części każdego akumulatora znajduje się dioda LED. Gdy akumulator jest naładowany i pracuje przy normalnym poziomie mocy, dioda ta świeci się ciągłym zielonym światłem. Do odkurzacza można podłączyć dwa akumulatory jednocześnie. Gdy dioda na akumulatorze zaczyna migotać, oznacza to, że pozostało mniej niż 30 % maksymalnej energii akumulatora. Jeśli jeden akumulator wyładuje się, czyli stan jego energii wyniesie 0 %, odkurzacz automatycznie przełączy się na zasilanie z drugiego akumulatora (o ile jest on naładowany). Zwiększa to wydajność urządzenia i wydłuża czas pracy maksymalnie do 60 minut. Istnieje również możliwość zamówienia dodatkowego, trzeciego akumulatora - w ten sposób czas pracy urządzenia zostanie jeszcze bardziej wydłużony. Na akumulatorze znajduje się przycisk. Jego przeznaczeniem jest wskazywanie pozostałej energii akumulatora podczas przechowywania go poza obrębem odkurzacza. Wciśnij przycisk – wówczas na 30 sekund zostanie wyświetlona obok diody LED pozostała wartość energii naładowania akumulatora. Gdy dioda na akumulatorze zaczyna migotać, oznacza to, że pozostało mniej niż 30 % wartości maksymalnej energii akumulatora i wkrótce konieczne będzie naładowanie go. Uwaga! W celu oszczędzania energii, baterie nieużywane przez okres 8 tygodni zostają przełączone w tryb przechowywania. Jeśli tak się stanie, należy nacisnąć przycisk resetowania. Usuwanie i instalacja akumulatorów A) Wyjmij akumulator z odkurzacza 1. Wciśnij przycisk zwalniający na uchwycie odkurzacza. 2. Zwolnij przycisk i w tym samym momencie wysuń akumulator do góry, a następnie wyjmij go z odkurzacza. B) Zainstaluj w odkurzaczu nowy akumulator 1. Wsuń akumulator do środka, a następnie do góry, do gniazda zasilania odkurzacza. 2. Wepchnij akumulator w dół. Czas pracy każdego akumulatora wynosi około 30 minut. Zazwyczaj akumulator będzie pracować tak długo, aż osiągnie stan 0% i wyłączy się sam. Dwa akumulatory zostaną w pełni naładowane w ciągu 100 minut. Urządzenie przeznaczone jest do pracy na sucho i nie powinno być używane ani przechowywane na wolnym powietrzu w środowisku wilgotnym. Przechowuj urządzenie w warunkach zamkniętych, w temperaturze od 0 °C (stopni Celsjusza) do 50 °C (stopni Celsjusza) od 32 do 122 °F. Odkurzacza nie wolno wykorzystywać do zbierania substancji niebezpiecznych – tj. toksycznego pyłu, materiałów palnych lub wybuchowych, ani korzystać z niego w warunkach zagrożenia wybuchem. W żadnym wypadku nie należy używać odkurzacza do zbierania materiałów o wysokiej temperaturze. Odkurzacza nie wolno używać w szczególności do czyszczenia otwartych lub zamkniętych kominków, kuchenek, czy też podobnych urządzeń, które zawierają ciepły lub żarzący się popiół. Odkurzacza nie wolno używać do zasysania wody, płynów lub łatwopalnych gazów. Niedozwolone jest użytkowanie tego urządzenia przez dzieci, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, o ile korzystanie z urządzenia nie odbywa pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu. Należy nadzorować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Nie wolno manipulować przy zabezpieczeniach mechanicznych, elektrycznych ani termicznych urządzenia. Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik termiczny, który chroni silnik oraz inne ważne części odkurzacza przed przegrzaniem. W przypadku zadziałania wyłącznika należy odczekać przynajmniej 5-10 minut przed ponownym włączeniem urządzenia. W międzyczasie należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego, a następnie sprawdzić wąż, worek oraz filtr w celu wyeliminowania ewentualnych przeszkód w przepływie powietrza. Instrukcja obsługi - odkurzacz Urządzenie to nadaje się do użytku profesjonalnego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, zakładach przemysłowych, sklepach i biurach, oraz do tradycyjnego użytku domowego. Przed użyciem tego urządzenia proszę dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Dane i szczegóły techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Akcesoria pokazane na ilustracjach mogą różnić się, w zależności od modelu. Czynności konserwacyjne - odkurzacz Zawsze przechowuj odkurzacz w suchym miejscu. Odkurzacz przystosowany jest do ciągłej i intensywnej pracy. Filtry należy wymieniać w zależności od liczby godzin pracy urządzenia. Podczas odkurzania filtra odkurzacza w urządzeniu musi być zamontowany worek na kurz. Zbiornik należy czyścić za pomocą suchej ściereczki oraz niewielkiej ilości środka nabłyszczającego w sprayu. Rozmiary i jakość worka i filtrów wpływają na skuteczność działania odkurzacza. Korzystanie z nieoryginalnych worków lub filtrów może spowodować ograniczenie przepływu powietrza, co prowadzić może do przeciążenia maszyny. Używanie nieoryginalnych worków lub filtrów unieważni gwarancję. Korzystaj z odkurzacza tylko i wyłącznie z wyposażeniem i nasadkami dostarczonymi wraz z maszyną. Użycie innych, nieoryginalnych nasadek może wpłynąć ujemnie na bezpieczeństwo pracy. Ponadto wszystkie prawa związane z gwarancją wygasają z chwilą użycia nieoryginalnych akcesoriów. POLSKI Instrukcja obsługi - ładowarka Ładowarka powinna zawsze znajdować się na stole lub półce, może też być zamontowana na ścianie. Jeśli ładowarka ma być zamontowana na ścianie, wybierz śruby i, w razie potrzeby, kołki rozporowe, za pomocą których odpowiednio przymocujesz ładowarkę do ściany. Gdy dioda LED na akumulatorze zaczyna migotać, oznacza to, że pozostało mniej niż 30 procent maksymalnej energii baterii. Zazwyczaj akumulator będzie pracować tak długo, aż osiągnie poziom 0 % i wyłączy się sam. Aby naładować akumulatory, postępuj według poniższych wskazówek: 1. Umieść wtyczkę elektryczną ładowarki w gniazdku. 2. Umieść akumulator na ładowarce. 3. Pociągnij akumulator do tyłu, w stronę gniazda ładowarki. 4. Wetknij drugi koniec przewodu do gniazdka elektrycznego. Akumulatory będą ładować się automatycznie, a migotanie w kolorze zielonym diody LED na akumulatorze oznaczać będzie ładowanie się akumulatora. Gdy akumulator będzie całkowicie naładowany, dioda LED na akumulatorze świecić się będzie ciągłym zielonym światłem. Dwa akumulatory zostaną w pełni naładowane w ciągu 100 minut. Naładowany akumulator może pozostać w ładowarce aż do jego użycia. Nie występuje ryzyko przeciążenia go. Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można usuwać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do odpowiedniego punktu skupu surowców wtórnych, zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. * Odkurzacz ten zasilany jest akumulatorami litowo-jonowymi. Zużytych akumulatorów należy pozbyć się w sposób bezpieczny - umieścić je w szczelnym woreczku foliowym i przekazać do utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami oraz przepisami ochrony środowiska naturalnego. * W odkurzaczu nie należy stosować akumulatorów, których nie można ładować. * Jeśli zachodzi potrzeba wymiany akumulatorów, należy wymienić je tylko na oryginalne. * Jeśli akumulatory przeciekają, należy oddać je do zakładu utylizacyjnego lub do podobnego lokalnego przedsiębiorstwa. * Przed złomowaniem urządzenia należy wyjąć akumulatory. * Usuwanie zużytych akumulatorów powinno odbywać się w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi lokalnie środkami ostrożności oraz przepisami ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Cykle ładowania i rozładowania akumulatora na początku użytkowania polepszają parametry jego późniejszej pracy. * W ładowarce nie wolno ładować zwykłych, jednorazowych baterii. * Przed każdym kolejnym użyciem należy sprawdzić akumulatory pod kątem obecności jakichkolwiek uszkodzeń. *. Nie zgniatać akumulatorów. * Nie demontować. * Nie wolno nagrzewać ani spopielać akumulatorów. * Nie wolno zwierać biegunów akumulatorów. * Nie wolno zanurzać ich w żadnej cieczy. * Nie wolno ładować akumulatorów w temperaturze poniżej 0 °C. * Nie wolno ładować uszkodzonych akumulatorów. * Nie wolno przechowywać akumulatorów wraz z przedmiotami metalowymi, mogącymi spowodować zwarcie. Ważne ostrzeżenia - ładowarka Przed użyciem ładowarki przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia. * UWAGA! Aby zmniejszyć ryzyko obrazeń ciała, nie należy ładować akumulatorów innych niż litowo-jonowe. Inne rodzaje akumulatorów mogą wybuchnąć powodując obrażenia ciała oraz uszkodzenie wyrobu. * Należy regularnie sprawdzać główny przewód zasilający ładowarki pod kątem jakichkolwiek śladów uszkodzenia. Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń. * Jeśli przewód zasilający ładowarki jest uszkodzony, należy wymienić go na oryginalny przewód dostępny u producenta lub u jego agenta serwisowego. * Należy chronić ładowarkę przed wilgocią i przechowywać ją w warunkach suchych. * Nie wolno używać ładowarki, jeśli jest ona mokra. * Nie wolno ładować akumulatorów w temperaturze poniżej 0 °C. * Dostępne napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce znamionowej ładowarki. * Nie wolno włączać ładowarki w warunkach zagrożenia wybuchem. * Nie wolno przenosić ładowarki, trzymając ją za główny przewód. * Nie wolno dotykać przewodu elektrycznego ani wtyczki mokrymi rękami. * Nie wolno odłączać odkurzacza od sieci, ciągnąc za przewód zasilający. W celu odłączenia urządzenia od sieci należy chwycić za wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód. * Nie wolno przykrywać ładowarki. * Nie wolno otwierać ładowarki. Wszelkie naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. * Nie wolno ładować uszkodzonych akumulatorów. * Ładować można tylko i wyłącznie akumulatory suche. * W ładowarce nie wolno ładować zwykłych, jednorazowych baterii. * Urządzenie nie powinno być używane przez małe dzieci lub osoby z ograniczoną sprawnością, bez nadzoru. Ważne ostrzeżenia - ładowarka Ważne ostrzeżenia - akumulatory Ważne ostrzeżenia - odkurzacz Przed użyciem ładowarki należy przeczytać wszelkie instrukcje i ostrzeżenia umieszczone na akumulatorze, ładowarce i urządzeniu dotyczące korzystania z akumulatora. ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi różnych modeli ładowarek. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 823 0110 000 Instruction for use GD 911Battery.indd 22 823 0110 000 Instruction for use GD 911Battery.indd 22 2008-01-30 10:50:02 2008-01-30 10:50:02

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Nilfisk GD 911 Battery, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Nilfisk GD 911 Battery. Upewnij się, że opisujesz trudności z Nilfisk GD 911 Battery tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Nilfisk GD 911 Battery

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Nilfisk GD 911 Battery. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Nilfisk
  • Produkt: Odkurzacze
  • Model/nazwa: GD 911 Battery
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chiński, Język Japoński, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Estoński