Instrukcja Nilfisk Family VP600

Podręcznik dla Nilfisk Family VP600 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 204 stron.

Strona: 1
Tłumaczenie oryginału instrukcji 130 1 Ważne wskazówki dotyczące bez- pieczeństwa 1.2 Instrukcja obsługi Oprócz instrukcji obsługi oraz odnośnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom należy też przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz zasad prawidło- wej eksploatacji. 1.3 Przeznaczenie Urządzenie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, np. w hotelach, szkołach, placów- kach szpitalnych, zakładach przemysłowych, sklepach i biurach, tj. innego niż normalny użytek domowy. Tylko osoby korzystające z urządzenia mogą zapobiec wypadkom wynika- jącym z nieprawidłowej obsługi. NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I PRZESTRZE- GAĆ ICH. Urządzenie jest przeznaczone do zbierania suchego, niepalnego pyłu i kurzu. Wszelkie inne zastosowania stanowią nieprawidłowe użytkowanie. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w taki sposób. Ryzyko takiego eksploatowania produktu ponosi wyłącznie użytkownik. Właściwa eksploatacja urządzenia obejmuje też prawidłową obsługę, serwisowanie i naprawy zgod- nie z instrukcjami producenta. 1.4 Ważne ostrzeżenia OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważ- nych obrażeń ciała, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo, które bezpośrednio skutkuje po- ważnymi lub trwałymi obrażeniami ciała, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią. UWAGA Niebezpieczeństwo, które może prowadzić do drobnych urazów oraz awarii. 1.1 Symbole użyte w celu oznaczenia instrukcji Przed pierwszym uruchomieniem odkurzacza należy uważnie przeczytać tę in- strukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości. OSTRZEŻENIE • Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia pożaru, urazów lub porażenia prądem, przed uruchomieniem urządzenia na- leży zapoznać się z wszystkimi instrukcjami bezpieczeń- stwa oraz oznaczeniami ostrzegawczymi i zastosować się do nich. Dopóki odkurzacz jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, jego eksploatacja jest bezpieczna. W przypadku uszkodzenia podzespołów elektrycznych lub części mechanicznych odkurzacza lub jego akcesoriów, za- nim będzie możliwe ich ponowne użycie, odkurzacz lub ak-
Strona: 2
Tłumaczenie oryginału instrukcji 131 cesoria muszą zostać naprawione przez odpowiedni punkt serwisowy lub producenta. Pozwoli to uchronić urządzenie przed dalszymi uszkodzeniami, a użytkownika przed ewen- tualnymi obrażeniami ciała. • Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w po- mieszczeniach. • Urządzenie może być przechowywane wyłącznie w po- mieszczeniach. • Należy używać gniazda ssącego wyłącznie w sposób zgod- ny z jego przeznaczeniem. • Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeśli jest podłączo- ne do zasilania. Odłączyć je od gniazda, jeśli nie będzie używane, a także przed konserwacją. • Nie używać odkurzacza, którego przewód lub wtyczka są uszkodzone. W celu odłączenia chwytać za wtyczkę, a nie za przewód. Nie dotykać wtyczki ani odkurzacza mokrymi dłońmi. Przed odłączeniem wyłączyć wszystkie funkcje. • Nie ciągnąć za przewód i nie używać go do przenoszenia urządzenia; nie używać przewodu jako rączki, nie przytrza- skiwać przewodu drzwiami i nie przeciągać go przez ostre krawędzie lub narożniki. Nie najeżdżać na przewód odku- rzaczem. Nie zbliżać przewodu do rozgrzanych powierzch- ni. • Nie zbliżać włosów, luźnych ubrań, palców ani innych czę- ści ciała do otworów lub ruchomych elementów urządzenia. Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządze- nia i nie używać urządzenia, jeśli otwory są zablokowane. Usuwać z otworów kurz, nitki, włosy i wszystko, co może zmniejszać przepływ powietrza. • Urządzenie nie nadaje się do zbierania niebezpiecznych pyłów. • Nie zbierać palnych ani zapalnych cieczy, takich jak benzy- na, i nie używać w obszarach, w których takie ciecze mogą się znajdować. • Nie zbierać niczego, co płonie lub dymi, np. papierosów, za- pałek czy żarzącego się popiołu. • To urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby
Strona: 3
Tłumaczenie oryginału instrukcji 132 1.5 Urządzenia podwójnie izolowane UWAGA • Użytkować wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji i wyłącznie w połączeniu z końcówkami zalecanymi przez producenta. • PRZED PODŁĄCZENIEM ODKURZACZA należy spraw- dzić napięcie znamionowe podane na jego na tabliczce znamionowej i porównać je z napięciem zasilania – wartość nie może się różnić o więcej niż 10%. • Urządzenie jest wyposażone w podwójną izolację. Używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Patrz instrukcje serwisowania podwójnie izolowanych urządzeń. (również dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizyczny- mi, sensorycznymi lub psychicznymi, przez osoby bez do- świadczenia lub wiedzy. • Dzieci należy pilnować, aby nie używały urządzenia do za- bawy. • Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osób do- rosłych. • Należy zachować szczególną ostrożność podczas odkurza- nia schodów. • Nie używać urządzenia, jeśli filtry nie są założone. • Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo lub został upusz- czony, uszkodzony, zostawiony na świeżym powietrzu lub wrzucony do wody, należy oddać go do punktu serwisowe- go lub producenta. • Jeżeli z urządzenia wydostaje się piana lub płyn, należy na- tychmiast wyłączyć urządzenie. • operatorzy maszyn muszą zostać odpowiednio przeszkole- ni w zakresie ich obsługi.
Strona: 4
Tłumaczenie oryginału instrukcji 133 W urządzeniu podwójnie izolowanym zamiast uziemienia zastosowano dwa systemy izo- lujące. Urządzenie podwójnie izolowane jest pozbawione środków umożliwiających jego uziemienie. Nie należy instalować takich środków w urządzeniu. Serwisowanie podwójnie izolowanych urządzeń wymaga szczególnej ostrożności i znajomości systemu, dlatego powinno być zlecane wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom. Części zamienne do po- dwójnie izolowanych urządzeń muszą być identyczne, jak zastępowane części. Podwójnie izolowane urządzenie jest oznaczone słowami „DOUBLE INSULATION” (podwójna izola- cja) lub „DOUBLE INSULATED” (podwójnie izolowane). Na produkcie może również się znajdo- wać symbol (kwadrat wewnątrz kwadratu). Urządzenie jest wyposażone w specjalny kabel. Jeśli kabel ten ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony na kabel tego samego typu. Takie kable są dostępne w autoryzowa- nych centrach serwisowych oraz u dystrybutora i muszą być instalowane przez przeszko- lony personel. 1.6 Podłączenie zasilania elektrycznego OSTRZEŻENIE • Nie wolno manipulować przy zabezpieczeniach mechanicz- nych, elektrycznych ani termicznych urządzenia. • Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci ani osoby o obni- żonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, o ile nie zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub in- struktaż. • Należy dopilnować, aby małe dzieci nie bawiły się urządze- niem. 1.7 Niebezpieczne materiały OSTRZEŻENIE Odkurzanie niebezpiecznych materiałów może prowadzić do ciężkiego lub śmiertelnego wypadku. Odkurzacz nie jest pr zeznaczony do zbierania: • Pyły szkodliwe dla zdrowia • Gorących materiałów (żarzące się niedopałki, gorący popiół itp.) • Palnych, wybuchowych, agresywnych cieczy (np. benzyna, rozpuszczalniki, kwasy, ługi itp.) • Palnych, wybuchowych pyłów (np. pył magnezowy, alumi- niowy itp.)
Strona: 5
Tłumaczenie oryginału instrukcji 134 1.8 Konserwacja Odkurzacz należy przechowywać w suchym miejscu. Odkurzacz przystosowany jest do ciągłej i intensywnej pracy. Filtry należy wymieniać w zależności od liczby godzin pracy urządzenia. Zbiornik należy czyścić za pomocą suchej ściereczki oraz niewielkiej ilości środka do nadawania połysku w sprayu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o usługach posprzedażnych, należy skontaktować się bezpośrednio z firmą Nilfisk-Advance. 1.9 Gwarancja W odniesieniu do gwarancji i rękojmi obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży i do- staw. Zmiany w ramach ulepszeń technicznych zastrzeżone. Samowolne przeróbki urządzenia, stosowanie nieprawidłowych części zamiennych lub osprzętu oraz zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem wykluczają odpowiedzialność producenta za spowodowane na skutek tego szkody. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/EU o przeznaczonych na złomowanie urzą- dzeniach elektrycznych i sprzęcie elektronicznym, zużyte urządzenia elektryczne nale- ży zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Strona: 6
Tłumaczenie oryginału instrukcji 135 Specyfikacje VP600 Basic EU VP600 Basic UK VP600 STD1 Aus/NZ VP600 STD2 EU VP600 STD2 UK Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 Częstotliwość napięcia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Pobór mocy IEC W 800 800 350/800 350/800 350/800 Siła zasysania z założonym wężem i rurą W 200 200 200 75/200 75/200 Przepływ powietrza l/min 1800 1800 1800 1440/1800 1440/1800 Podciśnienie kPa 22 22 22 15/22 15/22 Poziom ciśnienia akustyczne- go LPA (IEC 60335-2-69) dB(A) 58 58 58 58/53 58/53 Poziom mocy akustycznej LWA (IEC 60335-2-69) dB(A) 71 71 71 71/66 71/66 Drgania ISO 5349 ah m/s2 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 Kabel zasilania: Długość m 10 10 10 15 10 Klasa izolacji II II II II II Rodzaj ochrony IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 Pojemność netto worka na kurz l 8 8 8 8 8 Szerokość mm 300 300 300 300 300 Głębokość mm 480 480 480 480 480 Wysokość mm 270 270 270 270 270 Ciężar samego odkurzacza kg 7 7 7 7 7 Filtr 2 2 2 2 2 Filtr HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 Specyfikacje i parametry mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Strona: 7
Tłumaczenie oryginału instrukcji 136 Specyfikacje VP600 STD2 US VP600 STD2 CN VP600 STD3 EU VP600 STD3 UK VP 600 STD3 JP VP600 STD3 Aus/Nz Napięcie V 120 220-240 220-240 220-240 100 220-240 Częstotliwość napięcia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Pobór mocy IEC W 350/800 800/350 350/800 350/800 350/800 350/800 Siła zasysania z założonym wę- żem i rurą W 75/200 75/200 75/200 75/200 75/200 75/200 Przepływ powie- trza l/min 1440/1800 1440/1800 1440/1800 1440/1800 1440/1800 1440/1800 Podciśnienie kPa 15/22 15/22 15/22 15/22 15/22 15/22 Poziom ciśnienia akustycznego LPA (IEC 60335-2-69) dB(A) 58/53 58/53 58/53 58/53 58/53 58/53 Poziom mocy aku- stycznej LWA (IEC 60335-2-69) dB(A) 71/66 71/66 71/66 71/66 71/66 71/66 Drgania ISO 5349 ah m/s2 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 Kabel zasilania: Długość m 10 15 10 8 7,5 10 Klasa izolacji II II II II II II Rodzaj ochrony IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 Pojemność netto worka na kurz l 8 8 8 8 8 8 Szerokość mm 300 300 300 300 300 300 Głębokość mm 480 480 480 480 480 480 Wysokość mm 270 270 270 270 270 270 Ciężar samego odkurzacza kg 7 7 7 8 8 8 Filtr 2 2 2 2 2 2 Filtr HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 Specyfikacje i parametry mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Strona: 8
Tłumaczenie oryginału instrukcji 137 Deklaracja zgodności UE My, Nilfisk-Advance A/S Sognevej 1 DK-2605 Broendby DANIA, niniejszym oświadczamy, że produkt: Produkt Opis Typ Odkurzacz IP 20 VP600 spełnia wymogi poniższych norm: Numer i wydanie Tytuł EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne EN 60335-2-69:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-69: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowy- ch i handlowych EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 1: Emisja EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 2: Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne – Norma grupy wyrobów EN 61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Po- ziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmo- nicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A) EN 61000-3-3:2013 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Do- puszczalne poziomy – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w sieciach zasilających niskiego napięcia powodowanych przez odbiorniki o prądzie znami- onowym ≤ 16 A przyłączane bezwarunkowo Zgodnie z postanowieniami następujących aktów prawnych: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE Dyrektywa RoHS 2011/65/WE Etykietowanie energetyczne odkurzaczy 665/2013/WE Wymogi dotyczące ekoprojektu dla odkurzaczy 666/2013/WE Hadsund 30-04-2014 Anton Sørensen, Senior Vice President – Global Operations Miejsce Data Imię, nazwisko i stanowisko Podpis

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Nilfisk Family VP600, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Nilfisk Family VP600. Upewnij się, że opisujesz trudności z Nilfisk Family VP600 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Nilfisk Family VP600

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Nilfisk Family VP600. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Nilfisk
  • Produkt: Odkurzacze
  • Model/nazwa: Family VP600
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chiński, Chorwacki, Bułgarski, Łotewski