AERO 21

Instrukcja Nilfisk AERO 21

AERO 21

Podręcznik dla Nilfisk AERO 21 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 228 stron.

Strona: 1
*) Akcesoria opcjonalne / Opcja zależy od modelu Tłumaczenie oryginału instrukcji 121 Przewodnik szybkiego odniesienia Obrazkowy przewodnik szybkiego odniesienia Obrazkowy przewodnik szybkiego odniesienia ułatwia uruchamianie, obsługiwanie i przechowywanie jednostki. Przewodnik jest podzielony na 4 części, którym odpowiadają następujące symbole: A Zanim zaczniesz 1A – Rozpakowywanie akcesoriów 2A – Zakładanie worka 3A – Podłączanie węża 4A – Mocowanie rury 5A – Zakładanie akcesoriów B Sterowanie/działanie 1B – Opróżnianie pojemnika 2B – Wydmuch 3B – Push & Clean 4B – Przechowywanie kabla 5B – Przechowywanie węża C Podłączanie urządzeń elektrycznych 1C – Elektronarzędzie D Wymiana: 1D – Wymiana worka 2D – Wymiana filtra *) Akcesoria opcjonalne / Opcja zależy od modelu Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ..................................... 122 1.1 Symbole użyte w celu oznaczenia instrukcji................................................. 122 1.2 Instrukcja obsługi................................... 122 1.3 Przeznaczenie ....................................... 122 1.4 Połączenie elektryczne.......................... 122 1.5 Przedłużacz ........................................... 122 1.6 Gwarancja.............................................. 122 1.7 Testy i zatwierdzenia.............................. 123 1.8 Ważne ostrzeżenia ................................ 123 1.9 Urządzenia podwójnie izolowane*......... 123 2 Zagrożenia ............................................ 124 2.1 Podzespoły elektryczne......................... 124 2.2 Zbieranie cieczy..................................... 124 2.3 Materiały niebezpieczne ........................ 124 2.4 Części zamienne i akcesoria. ................ 124 2.5 Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń.. 125 2.6 Wybuchowe lub palne atmosfery........... 125 2.7 Funkcja dmuchawy. .............................. 125 3 Sterowanie/działanie ............................. 125 3.1 Uruchamianie i obsługiwanie urządzenia: ............................................ 125 3.2 Automatyczne włączanie/wyłączanie dla elektronarzędzi* ............................... 125 3.3 Przed zasysaniem cieczy ...................... 125 3.4 Opróżnianie po zasysaniu cieczy .......... 125 3.5 Opróżnianie po zasysaniu materiału suchego ................................................ 125 3.6 Push & Clean......................................... 126 4 Po użyciu odkurzacza ........................... 126 4.1 Po użyciu ............................................... 126 4.2 Transport................................................ 126 4.3 Przechowywanie.................................... 126 4.4 Recykling odkurzacza............................ 126 5 Konserwacja .......................................... 126 5.1 Regularne serwisowanie i przeglądy ..... 126 5.2 Konserwacja .......................................... 126 6 Dodatkowe informacje .......................... 127 6.1 Deklaracja zgodności UE....................... 127 6.2 Specyfikacje........................................... 127
Strona: 2
*) Akcesoria opcjonalne / Opcja zależy od modelu Tłumaczenie oryginału instrukcji 122 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dokument ten zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzenia, a także przewodnik szybkiego odniesienia. Przed pierwszym uruchomieniem odkurzacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości. Dalsze wsparcie Dalsze informacje na temat urządzenia zamieszczono na stronie www.nilfisk-alto.com. Dalsze pytania prosimy kierować do krajowego przedstawiciela serwisu Nilfisk-ALTO. Patrz odwrót tego dokumentu. 1.1 Symbole użyte w celu oznaczenia instrukcji NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo, które bezpośrednio skutkuje poważnymi lub trwałymi obrażeniami ciała, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. UWAGA Niebezpieczeństwo, które może prowadzić do drobnych urazów oraz awarii. 1.2 Instrukcja obsługi Urządzenie: • musi być użytkowane tylko przez osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie prawidłowej eksploatacji oraz jednoznacznie oddelegowane do obsługi urządzenia, • musi być obsługiwane pod nadzorem, • To urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (również dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy. • Dzieci należy pilnować, aby nie używały urządzenia do zabawy. • Nie należy stosować niebezpiecznych metod pracy. • Nie należy używać odkurzacza bez filtra. • W następujących sytuacjach należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda: • Przed czyszczeniem i serwisowaniem • Przed wymianą komponentów • Przed przełączeniem urządzenia • Jeśli powstaje piana lub wylewa się płyn Oprócz instrukcji obsługi oraz krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom należy też przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz zasad prawidłowej eksploatacji. 1.3 Przeznaczenie Odkurzacz został zaprojektowany, opracowany i rygorystycznie przetestowany pod kątem wydajnej i bezpiecznej pracy pod warunkiem prawidłowej konserwacji i eksploatowania zgodnie z zawartymi tu instrukcjami. Odkurzacz jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych lub prywatnych. Tylko osoby korzystające z urządzenia mogą zapobiec wypadkom wynikającym z nieprawidłowej obsługi. NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I PRZESTRZEGAĆ ICH. Urządzenie jest przeznaczone do zasysania suchego, niepalnego pyłu oraz cieczy. Wszelkie inne zastosowania stanowią nieprawidłowe użytkowanie. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w taki sposób. Ryzyko takiego eksploatowania produktu ponosi wyłącznie użytkownik. Właściwa eksploatacja urządzenia obejmuje też prawidłową obsługę, serwisowanie i naprawy zgodnie z instrukcjami producenta. 1.4 Połączenie elektryczne 1. Zalecamy podłączanie odkurzacza do instalacji wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy. 2. Połączyć części elektryczne (gniazda, wtyczki i złącza) i rozłożyć przedłużacz w taki sposób, aby zachować klasę ochrony. 3. Wtyki i złącza kabli zasilających oraz przedłużaczy muszą być wodoszczelne. 1.5 Przedłużacz 1. Używać wyłącznie przedłużaczy określonych przez producenta lub wyższej jakości. 2. W przypadku korzystania z przedłużaczy należy sprawdzić minimalny przekrój kabla: Długość kabla Przekrój < 16 A < 25 A do 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2 20 do 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2 1.6 Gwarancja Niniejsza gwarancja podlega ogólnym zasadom prowadzenia działalności przez firmę Nilfisk ALTO. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niedozwolonych modyfikacji
Strona: 3
*) Akcesoria opcjonalne / Opcja zależy od modelu Tłumaczenie oryginału instrukcji 123 urządzenia, korzystania z niewłaściwych szczotek, a także użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 1.7 Testy i zatwierdzenia Testy bezpieczeństwa elektrycznego muszą być prowadzone zgodnie z normą EN 62638. Należy je przeprowadzać w regularnych odstępach, a także po naprawach lub modyfikacjach. Odkurzacz został zatwierdzony zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69. 1.8 Ważne ostrzeżenia OSTRZEŻENIE • Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia pożaru, urazów lub porażenia prądem, przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa oraz oznaczeniami ostrzegawczymi i zastosować się do nich. Dopóki odkurzacz jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, jego eksploatacja jest bezpieczna. W przypadku uszkodzenia podzespołów elektrycznych lub części mechanicznych odkurzacza lub jego akcesoriów, zanim będzie możliwe ich ponowne użycie, odkurzacz lub akcesoria muszą zostać naprawione przez odpowiedni punkt serwisowy lub producenta. Pozwoli to uchronić urządzenie przed dalszymi uszkodzeniami, a użytkownika przed ewentualnymi obrażeniami ciała. • Nie należy oddalać się od urządzenia, jeśli jest podłączone do zasilania. Odłączać urządzenie od zasilania, jeśli nie będzie używane, a także przed konserwacją. • Nie używać odkurzacza, którego przewód lub wtyczka są uszkodzone. Aby odłączyć od gniazda, chwycić za wtyczkę, a nie za przewód. Nie dotykać wtyczki ani odkurzacza mokrymi dłońmi. Przed odłączeniem wyłączyć wszystkie funkcje. • Nie ciągnąć za kabel i nie przenosić za kabel urządzenia, nie używać kabla jak uchwytu, nie przytrzaskiwać kabla drzwiami i nie przeciągać go wokół ostrych krawędzi czy naroży. Nie najeżdżać na przewód odkurzaczem. Nie zbliżać przewodu do rozgrzanych powierzchni. • Nie zbliżać włosów, luźnych ubrań, palców ani jakichkolwiek części ciała do otworów oraz ruchomych elementów. Nie wkładać niczego do otworów urządzenia i nie używać urządzenia, jeśli otwory są zablokowane. Usuwać z otworów kurz, kłaczki, włosy oraz wszystko, co mogłoby ograniczać przepływ powietrza. • Urządzenie nie nadaje się do zbierania niebezpiecznych pyłów. • Nie zbierać palnych ani zapalnych płynów, takich jak benzyna, i nie używać w miejscach, gdzie mogą się znajdować takie płyny. • Nie zasysać niczego, co płonie lub dymi, np. papierosów, zapałek czy gorącego popiołu. • Należy zachować szczególną ostrożność podczas odkurzania schodów. • Nie używać urządzenia, jeśli filtry nie są założone. • Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo lub został upuszczony, uszkodzony, zostawiony na świeżym powietrzu lub wrzucony do wody, należy oddać go do punktu serwisowego lub producenta. • Jeżeli z urządzenia wydostaje się piana lub płyn, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. • Nie wolno używać odkurzacza jako pompy do wody. Odkurzacz jest przeznaczony do zasysania powietrza i mieszanek wodnych. • Podłączać odkurzacz do odpowiednio uziemionych gniazd sieciowych. Gniazdo i przedłużacz muszą mieć przewodnik ochronny. • Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy. • Nie używać odkurzacza jako drabiny czy stopnia. Odkurzacz może się przewrócić i ulec uszkodzeniu. Ryzyko odniesienia obrażeń. 1.9 Urządzenia podwójnie izolowane* UWAGA • Użytkować wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji i wyłącznie w połączeniu z końcówkami zalecanymi przez producenta. • PRZED PODŁĄCZENIEM ODKURZACZA należy się upewnić, że napięcie sieci zasilającej nie różni się od napięcia podanego na tabliczce znamionowej o więcej niż 10%. • Urządzenie jest wyposażone w podwójną izolację. Używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Patrz instrukcje serwisowania podwójnie izolowanych urządzeń. W urządzeniu podwójnie izolowanym zamiast uziemienia zastosowano dwa systemy izolujące. Urządzenie podwójnie izolowane jest pozbawione środków umożliwiających jego uziemienie. Nie należy instalować takich środków w urządzeniu.
Strona: 4
*) Akcesoria opcjonalne / Opcja zależy od modelu Tłumaczenie oryginału instrukcji 124 Serwisowanie podwójnie izolowanych urządzeń wymaga szczególnej ostrożności i znajomości systemu, dlatego powinno być zlecane wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom. Części zamienne do podwójnie izolowanych urządzeń muszą być identyczne, jak zastępowane części. Podwójnie izolowane urządzenie jest oznaczone słowami „DOUBLE INSULATION” (podwójna izolacja) lub „DOUBLE INSULATED” (podwójnie izolowane). Na produkcie może się również znajdować symbol (kwadrat wewnątrz kwadratu). Urządzenie jest wyposażone w specjalny kabel. Jeśli kabel ten ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony na kabel tego samego typu. Takie kable są dostępne w autoryzowanych centrach serwisowych oraz u dystrybutora i muszą być instalowane przez przeszkolony personel. 2 Zagrożenia 2.1 Podzespoły elektryczne NIEBEZPIECZEŃSTWO W górnej części odkurzacza znajdują się podzespoły pod napięciem. Dotykanie podzespołów znajdujących się pod napięciem grozi poważnymi, a nawet śmiertelnymi urazami. • Nie rozpylać wody na górną część odkurzacza. NIEBEZPIECZEŃSTWO Porażenie prądem przez uszkodzony kabel zasilający. Dotykanie uszkodzonego kabla zasilającego grozi poważnymi, a nawet śmiertelnymi urazami. • Nie uszkadzać kabla zasilającego (np. przejeżdżając po nim, ciągnąc go lub przygniatając). • Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń oraz oznak zużycia. • Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego dystrybutora Nilfisk lub osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia. • W żadnym wypadku nie należy owijać kabla zasilającego wokół palca lub innych części ciała. UWAGA Gniazdo urządzeń.* Gniazdo urządzeń zostało zaprojektowane wyłącznie do celów opisanych w instrukcji. Podłączanie innych urządzeń grozi uszkodzeniem. • Zawsze przed podłączeniem urządzenia należy wyłączać odkurzacz oraz podłączane urządzenie. • Należy przeczytać instrukcję obsługi podłączanego urządzenia i zastosować się do zawartych w niej informacji na temat bezpieczeństwa. UWAGA Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym napięciem sieci zasilającej. Urządzenie może ulec uszkodzeniu w przypadku podłączenia do sieci zasilającej o niewłaściwym napięciu. • Napięcie sieci zasilającej musi odpowiadać wartości podanej na tabliczce znamionowej. 2.2 Zbieranie cieczy UWAGA Zbieranie cieczy. Nie zbierać łatwopalnych cieczy • Przed rozpoczęciem zbierania cieczy wyjąć worek i upewnić się, że pływak lub ogranicznik poziomu wody są sprawne. • Zalecamy stosowanie oddzielnego wkładu filtracyjnego lub sita. • W razie pojawienia się piany należy natychmiast przerwać pracę i opróżnić zbiornik. 2.3 Materiały niebezpieczne OSTRZEŻENIE Materiały niebezpieczne. Odkurzanie niebezpiecznych substancji może prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń • Zabronione jest zbieranie materiałów wymienionych poniższej: • pyły niebezpieczne • gorące substancje (tlące się niedopałki papierosów, gorący popiół itp.) • łatwopalne, wybuchowe i żrące ciecze (np. benzyna, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia itp.) • łatwopalne, wybuchowe pyły (np. pyły magnezowe lub aluminiowe itp.) 2.4 Części zamienne i akcesoria. UWAGA Części zamienne i akcesoria. Korzystanie z nieoryginalnych części zamiennych i akcesoriów może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia. • Korzystać wyłącznie z części zamiennych i akcesoriów dostarczonych przez Nilfisk- ALTO. • Korzystać wyłącznie ze szczotek
Strona: 5
*) Akcesoria opcjonalne / Opcja zależy od modelu Tłumaczenie oryginału instrukcji 125 dostarczonych wraz z odkurzaczem lub opisanych w instrukcji obsługi. 2.5 Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń UWAGA Zbieranie materiałów niebezpiecznych dla środowiska. Materiały takie mogą być niebezpieczne dla środowiska. • Wszelkie zanieczyszczenia należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2.6 Wybuchowe lub palne atmosfery UWAGA Urządzenie nie nadaje się do użytku w wybuchowych lub palnych atmosferach ani w miejscach gdzie takie atmosfery mogą powstawać na skutek obecności lotnych cieczy lub palnych gazów lub oparów. 2.7 Funkcja dmuchawy. UWAGA Odkurzacz ma funkcję dmuchawy.. Nie należy wydmuchiwać powietrza w przypadkowych kierunkach w obszarach zamkniętych. Funkcji dmuchawy używać wyłącznie z czystym wężem. Kurz może być szkodliwy dla zdrowia. 3 Sterowanie/działanie 3.1 Uruchamianie i obsługiwanie urządzenia: Upewnić się, że wyłącznik elektryczny znajduje się w położeniu wyłączenia (położenie 0). Upewnić się, że w urządzeniu zainstalowane są odpowiednie filtry. Następnie podłączyć wąż ssący do wlotu ssącego urządzenia, pchając wąż do przodu, aż pewnie osiądzie we wlocie. Połączyć dwie rury z uchwytem węża i skręcić je w celu prawidłowego zmontowania. Przymocować do rury odpowiednią dyszę. Dyszę należy dobrać do zasysanego materiału. Włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego. Ustawić wyłącznik elektryczny w położeniu 1, aby uruchomić silnik. Wcisnąć I: Włączenie urządzenia Wcisnąć 0: Zatrzymanie urządzenia Wcisnąć I: Włączenie urządzenia Wcisnąć 0: Zatrzymanie urządzenia Wcisnąć : Aktywacja automatycznego włączania/wyłączania Wcisnąć I: Włączanie urządzenia – obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić prędkość Wcisnąć 0: Zatrzymanie urządzenia Wcisnąć : Aktywacja automatycznego włączania/wyłączania – obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić prędkość 3.2 Automatyczne włączanie/wyłączanie dla elektronarzędzi* W odkurzaczu zamontowano gniazdo z uziemieniem. Można do niego podłączać elektronarzędzia. Odkurzacz można włączać i wyłączać za pomocą podłączonego elektronarzędzia. Zabrudzenia są natychmiast zbierane ze źródła kurzu. Dla zgodności z przepisami należy podłączać tylko zatwierdzone narzędzia wytwarzające kurz. Maksymalny pobór mocy podłączonego urządzenia elektrycznego podano w części „Specyfikacje”. Przed ustawieniem przełącznika w pozycji należy się upewnić, że narzędzie podłączone do gniazda urządzeń jest wyłączone. 3.3 Przed zasysaniem cieczy UWAGA Urządzenie jest wyposażone w system pływakowy, który odcina przepływ powietrza przez urządzenie, jeśli osiągnięty zostanie maksymalny poziom cieczy. W takim przypadku dźwięk dochodzący z silnika wyraźnie się zmieni, a moc zasysania zauważalnie spadnie. Należy wówczas wyłączyć urządzenie. Odłączyć urządzenie od gniazda. Nie zasysać płynów, jeśli pływak nie znajduje się na miejscu. 3.4 Opróżnianie po zasysaniu cieczy Przed opróżnieniem pojemnika odłączyć odkurzacz. Wyciągnąć wąż z wlotu. Zwolnić zatrzask, ciągnąc do zewnątrz, dopóki pokrywa silnika nie zostanie zwolniona. Otworzyć pokrywę silnika. Zawsze po zasysaniu cieczy opróżniać i czyścić pojemnik oraz system pływakowy. Nie zasysać płynów, jeśli system pływakowy i filtr nie są założone. Opróżnić pojemnik, przechylając go do tyłu i wylewając ciecz do odpływu itp. Założyć pokrywę silnika na pojemnik. Zablokować pokrywę silnika zatrzaskami. 3.5 Opróżnianie po zasysaniu materiału suchego Przed przystąpieniem do opróżniania po zasysaniu materiału suchego należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Regularnie sprawdzać filtry i worek na kurz. Zwolnić zatrzask, ciągnąc do zewnątrz, dopóki pokrywa silnika nie zostanie zwolniona. Otworzyć pokrywę silnika.
Strona: 6
*) Akcesoria opcjonalne / Opcja zależy od modelu Tłumaczenie oryginału instrukcji 126 Filtr kasetowy: aby wyczyścić filtr, można nim potrząsać, wyszczotkować go lub umyć. Przed ponownym użyciem należy zaczekać, aż filtr wyschnie. Worek na kurz: sprawdzić worek pod kątem zapełnienia. W razie potrzeby wymienić worek na kurz. Wyjąć stary worek. W celu założenia nowego worka należy przełożyć kartonowy element z gumową membraną przez wlot odkurzacza. Upewnić się, że gumowa membrana wystaje za wypust na wlocie odkurzacza. Po opróżnieniu: Zamknąć pokrywę silnika na pojemniku i zablokować zatrzaskami. Nie zasysać suchego materiału, jeśli filtr kasetowy i worek na kurz nie są założone. Wydajność odkurzacza zależy od wielkości i jakości filtra oraz worka na kurz. Należy zatem używać wyłącznie oryginalnych filtrów i worków na kurz. 3.6 Push & Clean Urządzenie jest wyposażone w półautomatyczny system czyszczenia filtra Push & Clean. System należy uruchamiać najpóźniej kiedy wydajność odkurzacza jest niewystarczająca. Regularne korzystanie z tej funkcji wydłuża żywotność filtra. 4 Po użyciu odkurzacza 4.1 Po użyciu Wyjąć wtyczkę z gniazda, jeśli urządzenie nie będzie używane. Zwinąć kabel, zaczynając przy urządzeniu. Kabel zasilający można owinąć wokół pokrywy silnika lub na pojemniku. Niektóre warianty odkurzacza mają specjalne miejsca przeznaczone do przechowywania akcesoriów. 4.2 Transport • Przed transportowaniem zbiornika zanieczyszczeń należy zamknąć wszystkie blokady. • Nie przechylać odkurzacza, jeśli w zbiorniku zanieczyszczeń znajduje się płyn. • Nie używać haków dźwigowych do podnoszenia odkurzacza. 4.3 Przechowywanie • Przechowywać urządzenie w suchym miejscu zabezpieczonym przed deszczem i mrozem. • Urządzenie może być przechowywane wyłącznie w pomieszczeniach. 4.4 Recykling odkurzacza Wyłączyć z użytku stary odkurzacz. 1. Odłączyć odkurzacz od zasilania. 2. Przeciąć kabel zasilania. 3. Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami domowymi. Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/EU w sprawie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia muszą być składowane osobno i usuwane w bezpieczny dla środowiska sposób. 5 Konserwacja 5.1 Regularne serwisowanie i przeglądy Regularne serwisowanie i przeglądy urządzenia muszą być przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowany personel zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami. W szczególności należy często przeprowadzać testy bezpieczeństwa elektrycznego pod kątem ciągłości uziemienia, rezystancji izolacji oraz stanu kabla. W razie jakiejkolwiek wady urządzenie MUSI zostać wycofane z użytku, gruntownie sprawdzone i naprawione przez autoryzowany serwis. 5.2 Konserwacja Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazda. Przed użyciem urządzenia upewnić się, że częstotliwość i napięcie na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom sieci zasilającej. Odkurzacz został zaprojektowany do długotrwałej i intensywnej eksploatacji. Filtr należy wymieniać w zależności od przepracowanych godzin. Czyścić odkurzacz suchą ściereczką i niewielką ilością środka do nadawania połysku w aerozolu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat serwisu posprzedażnego należy skontaktować się z dystrybutorem lub krajowym przedstawicielem serwisu Nilfisk-ALTO. Patrz odwrót tego dokumentu.
Strona: 7
*) Akcesoria opcjonalne / Opcja zależy od modelu Tłumaczenie oryginału instrukcji 127 6 Dodatkowe informacje 6.1 Deklaracja zgodności UE Deklaracja zgodności UE Produkt: Odkurzacz do czyszczenia na mokro i na sucho Typ: AERO 21 Konstrukcja jednostki jest zgodna z następującymi stosownymi przepisami: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE Dyrektywa RoHS 2011/65/WE Stosowane zharmonizowane normy: EN 60335-1:2012, EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 61000-3-3:2008 Stosowane międzynarodowe normy i specyfikacje techniczne: IEC 60335-2-69:2012 IEC 60335-1:2010 Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej: Anton Sørensen, Senior Vice President – Global R&D Nilfisk A/S Banemarksvej 58, DK-2605 Broendby Nazwisko i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta: Anton Sørensen, Senior Vice President – Global R&D Nilfisk A/S Banemarksvej 58, DK-2605 Broendby Miejscowość i data sporządzenia deklaracji: Hadsund 11-03-2015 Na potrzeby wymogów japońskich produkt jest zgodny z normami IEC 60335-1:2001 i IEC 60335-2-2:2002 6.2 Specyfikacje AERO 21 EU GB CH US JP 21-01 21-21 21-01 21-01 21-01 21-21 21-01 21-01 Dopuszczalne napięcie V 220-240V 220-240V 230V 110V 230V 230V 120V 100V Moc Piec W 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Podłączone obciążenie gniazda urządzenia W - 2600 / 1300* - - - 1300 - - Częstotliwość napięcia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Bezpiecznik A 16 / 10* 16 / 10* 13 16 10 10 15 15 Stopień ochrony (wilgoć, kurz) IP24 Klasa ochronności (elektrycznej) II I II II II I II II Przepływ powietrza l/min m3 /h 3600 216 Podciśnienie kPa 21 Poziom hałasu na powierzchni pomiaru z odległości 1 m, EN 60704-1 dB(A)+/-2 72 Hałas podczas pracy dB(A)+/-2 64 Wibracje ISO 5349 m/s²+/- 1 <1,5 Ciężar kg 7,5 / 8,5 (INOX) * DK Specyfikacje i parametry mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Nilfisk AERO 21, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Nilfisk AERO 21. Upewnij się, że opisujesz trudności z Nilfisk AERO 21 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Nilfisk AERO 21

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Nilfisk AERO 21. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Nilfisk
  • Produkt: Odkurzacze
  • Model/nazwa: AERO 21
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chiński, Chorwacki, Indonezyjski, Arabski, Bułgarski, Łotewski,