Instrukcja Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000

Zobacz poniższy poradnik dla Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Microsoft
  • Produkt: Klawiatura
  • Model/nazwa: Natural Ergonomic Keyboard 4000
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Rosyjski, Chiński, Ukraiński, Duński, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Węgierski, Chorwacki

Spis treści

Strona: 74
74
Podręcznik użytkownika produktu
Ten symbol oznacza informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zamieszczone w podręczniku użytkowania
produktu i w innych instrukcjach obsługi produktów.
Niniejszy podręcznik zawiera ważne informacje dotyczące korzystania z zakupionego urządzenia firmy Microsoft®
w sposób bezpieczny
i nieszkodliwy dla zdrowia użytkownika.
Ostrzeżenie:
Nieprawidłowy sposób konfiguracji, używania lub obsługi produktu może zwiększyć ryzyko poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci bądź
uszkodzenia urządzeń. Przeczytaj niniejszy przewodnik i zachowaj go razem z całą wydrukowaną dokumentację na przyszłość. Aby uzyskać
kopię przewodnika, przejdź do witryny www.microsoft.com/hardware lub użyj informacji kontaktowych, które podano w sekcji Pomoc i obsługa
techniczna firmy Microsoft.
Ważne informacje na temat bezpieczeństwa
Urządzenia z zasilaniem bateryjnym
Poniższe środki ostrożności odnoszą się do wszystkich produktów zasilanych przy użyciu baterii standardowych lub akumulatorów. Niewłaściwe
obchodzenie się z bateriami grozi ich rozszczelnieniem, przegrzaniem lub wybuchem. Płyn wyciekający z baterii powoduje korozję i może być
toksyczny. Może spowodować oparzenia skóry i oczu oraz jest szkodliwy w przypadku połknięcia.
Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia ciała:
● Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
● Baterii nie wolno podgrzewać, otwierać, przekłuwać, niszczyć ani wrzucać do ognia.
● Nie należy używać jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnych typów (na przykład węglowo-cynkowych i alkalicznych).
● Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami złączy baterii w urządzeniu. Te elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
● Jeżeli baterie zostały zużyte lub urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z urządzenia. Stare, słabe lub
zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia i poddać recyklingowi albo utylizować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami
dotyczącymi utylizacji odpadów.
● W przypadku stwierdzenia wycieku należy usunąć wszystkie baterie, uważając, aby nie doszło do kontaktu płynu ze skórą lub ubraniem.
Jeśli do takiego kontaktu dojdzie, należy natychmiast przemyć skórę dużą ilością wody. Przed włożeniem nowych baterii należy dokładnie
wyczyścić komorę baterii przy użyciu wilgotnego ręcznika papierowego lub wyczyścić ją zgodnie z zaleceniami producenta.
Dotyczy tylko baterii standardowych (bez możliwości ponownego ładowania):
● Uwaga Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować wybuch. Należy stosować wyłącznie baterie właściwego
rozmiaru i typu (alkaliczne, cynkowo-węglowe lub cynkowo-chlorkowe).
Zestawy słuchawkowe
Korzystanie ze słuchawek przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności grozi przejściową lub trwałą utratą słuchu. Aby zapobiec
uszkodzeniom zestawu słuchawkowego, staraj się nie siadać na zestawie ani nie deptać po nim, po przewodzie i wtyku przewodu.
Urządzenia bezprzewodowe
Przed wejściem na pokład samolotu lub umieszczeniem urządzenia bezprzewodowego w bagażu podlegającym odprawie należy wyjąć baterie
lub wyłączyć urządzenie (jeżeli ma ono włącznik/wyłącznik). Podobnie jak telefony komórkowe, urządzenia bezprzewodowe emitują energię
fal radiowych (RF) po umieszczeniu w nich baterii i włączeniu (jeśli urządzenie ma włącznik/wyłącznik).
Kontrolery gier, klawiatury i myszy komputerowe
Ostrzeżenie dotyczące zdrowia
Korzystanie z kontrolerów gier, klawiatur, myszy komputerowych lub innych elektronicznych urządzeń wejściowych może być przyczyną
poważnego zranienia lub zaburzeń.
Podczas korzystania z komputera, podobnie jak w przypadku innych czynności, można niekiedy odczuwać dyskomfort dłoni, rąk, ramion,
szyi lub innych części ciała. Jeżeli jednak występują objawy takie jak długotrwały lub powtarzający się dyskomfort, ból, arytmia, boleści,
mrowienie, drętwienie, uczucie pieczenia lub sztywność, NIE NALEŻY IGNOROWAĆ TYCH ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH. NALEŻY JAK
NAJSZYBCIEJ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM LEKARZEM, nawet jeśli objawy te występują poza pracą z komputerem.
Mogą one być związane z bolesnymi i niekiedy trwałymi obrażeniami prowadzącymi do kalectwa lub chorób mięśni, nerwów, ścięgien lub
innych części ciała. Te zaburzenia mięśniowo-szkieletowe obejmują zespół cieśni nadgarstka, zapalenie ścięgna, zapalenie pochewki ścięgna
i inne choroby.
Naukowcy nie potrafią jeszcze udzielić odpowiedzi na wiele pytań dotyczących zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, są jednak ogólnie zgodni
co do tego, że ich wystąpienie może być związane z wieloma czynnikami, takimi jak: ogólny stan zdrowia, poziom stresu i sposoby reagowania
na stres, warunki zdrowotne i kondycja fizyczna oraz pozycja przyjmowana przez daną osobę i ruchy ciała podczas pracy i wykonywania
innych czynności (w tym korzystania z klawiatury i myszy). Istotnym czynnikiem może być również ilość czasu poświęcana na wykonanie
określonej czynności.
Zestaw wskazówek, które mogą pomóc w zwiększeniu wygody pracy przy komputerze, a także zmniejszeniu ryzyka wystąpienia zaburzeń
mięśniowo-szkieletowych (MSD), można znaleźć w „Podręczniku zdrowej pracy przy komputerze” (Healthy Computing Guide), który
jest instalowany wraz z oprogramowaniem tego urządzenia, lub w „Podręczniku zdrowego grania” (Healthy Gaming Guide) dostępnym
w witrynie www.xbox.com. Jeśli urządzenie zostało dostarczone bez oprogramowania, „Poradnik zdrowego korzystania z komputera” można
pobrać z witryny www.microsoft.com/hardware lub (tylko na terenie Stanów Zjednoczonych) zamówić bezpłatną płytę CD, dzwoniąc pod
numer (800) 360-7561. W przypadku pytań dotyczących stylu życia, aktywności lub uwarunkowań medycznych i fizycznych, które mogą mieć
związek z MSD, należy skontaktować się z wykwalifikowanym lekarzem.
Polski
Strona: 75
75
Ataki powodowane przez nadwrażliwość na światło
W przypadku niewielkiego odsetka osób może wystąpić atak spowodowany przez określone obrazy, łącznie z migającymi światłami lub wzorami,
które mogą pojawiać się w grach wideo. Nawet osoby, u których nie występowały ataki lub epilepsja, mogą być zagrożone niezdiagnozowaną
podatnością prowadzącą do „ataków powodowanych przez nadwrażliwość na światło” podczas korzystania z gier wideo.
Ataki tego typu mogą mieć różne objawy, łącznie z zawrotami głowy, zaburzeniami wzroku, skurczami mięśni oczu lub twarzy,
niekontrolowanymi ruchami kończyn, dezorientacją, oszołomieniem lub chwilową utratą świadomości. Ataki mogą również powodować
utratę przytomności lub konwulsje, które mogą być przyczyną zranienia na skutek upadku lub uderzenia w przedmioty znajdujące się w pobliżu.
Jeżeli występują dowolne z tych symptomów, należy niezwłocznie przerwać korzystanie z gry i zasięgnąć porady lekarskiej. Rodzice powinni
ustalić, czy powyższe symptomy występują u ich dzieci (ataki tego typu częściej występują w przypadku dzieci i nastolatków niż osób dorosłych).
Przestrzeganie następujących środków ostrożności może zmniejszyć ryzyko wystąpienia napadów wywołanych przez bodźce świetlne:
● Siedź w większej odległości od ekranu TV.
● Korzystaj z mniejszego telewizora.
● Graj w dobrze oświetlonym pokoju.
● Nie graj, jeśli czujesz senność lub zmęczenie.
Jeżeli u danej osoby lub jej krewnych występowały ataki lub epilepsja, należy skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z gry.
Wszystkie urządzenia
Nie należy dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia
Nie próbuj rozłączać, otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia ani zasilacza. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym i stwarza inne
niebezpieczeństwa. Wszelkie dowody przeprowadzenia prób otwarcia i (lub) modyfikowania urządzenia, w tym odklejania, nakłuwania lub
usuwania jakichkolwiek etykiet, wiążą się z utratą ograniczonej gwarancji.
Ryzyko połknięcia
To urządzenie może zawierać niewielkie części stwarzające ryzyko zadławienia się dzieci w wieku poniżej 3 lat. Niewielkie części należy
zabezpieczyć przed dziećmi.
Używanie i czyszczenie
Korzystając z urządzenia, należy przestrzegać poniższych instrukcji:
● Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
● Korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów wskazanych przez firmę Microsoft.
● Czyścić jedynie suchą szmatką.
● Chronić ten produkt przed wodą i wilgocią. Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić ten
produkt przed deszczem lub innymi rodzajami wilgoci.
Mocowanie przy użyciu przylepca
Do montażu elementów niektórych urządzeń w miejscu ich użytkowania jest stosowana taśma samoprzylepna. NIE NALEŻY dokonywać takiego
montażu na antykach, przedmiotach pamiątkowych czy innych wartościowych lub unikatowych obiektach. Późniejsze usunięcie przylepca może
uszkodzić powierzchnię lub pozostawić na niej resztki kleju.
Stojaki do tabletów
Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu znajdującego się na stojaku, nie należy przeciążać stojaka, tak żeby się przewrócił. Stojak należy chronić przed
uderzeniami.
Specyfikacje lasera i diod LED
Przestroga Stosowanie elementów sterujących, ustawień lub procedur innych niż opisane w niniejszym dokumencie może prowadzić
do kontaktu z niebezpiecznym promieniowaniem.
KLASA 1
PRODUKT LASEROWY
IEC 60825-1:2007-03
Urządzenia z laserem
Urządzenie jest zgodne z międzynarodową specyfikacją standardu IEC 60825-1:2007-03 określającą produkty laserowe
Klasy 1. Jest ono również zgodne z normami 21 CFR 1040.10 oraz 1040.11, z wyjątkiem odstępstw podanych w dokumencie
Laser Notice No. 50 z 24 czerwca 2007 roku.
Produkt LED klasy 1
Mysz optyczna (LED)
Ten produkt został zakwalifikowany jako zgodny z międzynarodową normą (IEC 60825-1:2001-08) i normą
IEC 62471 (2006-07). Ten produkt korzysta z diod LED, które są traktowane jako urządzenia klasy 1 (IEC 60825-1:2001-08).
Regulacje prawne
Urządzenie nie jest przeznaczone do używania z maszynami, zastosowań medycznych ani przemysłowych.
Wszelkie zmiany i modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody firmy Microsoft mogą spowodować utratę praw do używania
niniejszego urządzenia.
Produkt jest przeznaczony do używania z urządzeniami ITE (Information Technology Equipment) znajdującymi się na listach NRTL
(UL, CSA, ETL itd.) lub zgodnymi ze standardami IEC/EN 60950-1 (oznaczone znakiem CE).
Nie zawiera części do obsługi przez użytkownika. Produkt jest przeznaczony do działania w temperaturze od +5ºC do +35ºC.
Aby zostały spełnione wymagania dotyczące promieniowania radiowego, należy przestrzegać zaleceń konfiguracyjnych. Antena musi być
zainstalowana przez producenta i nie można jej zmieniać. Urządzenia bezprzewodowe nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie
ani działać z żadną inną anteną lub nadajnikiem. Z wyjątkiem zestawów słuchawkowych i urządzeń podręcznych, między anteną urządzenia
bezprzewodowego a ludźmi musi być zachowana odległość co najmniej 20 cm.
Strona: 76
76
Dotyczy tylko urządzeń obsługujących standard 802.11a
Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, co ma na celu zapobieżenie ewentualnym szkodliwym
zakłóceniom w licencjonowanej komunikacji w zakresie częstotliwości 5,15–5,25 GHz.
Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA 98052-6399; U.S.A. Stany Zjednoczone: (800) 426-9400 Kanada: (800) 933-4750
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej
Niniejszym firma Microsoft Corporation deklaruje zgodność produktu z zasadniczymi wymaganiami i innymi zapisami dyrektyw, odpowiednio,
2006/95/WE, 2004/108/WE oraz 1999/5/WE.
Firma: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Adres: The Atrium Building 3
Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Państwo: Irlandia
Nr telefonu: +353 1 295 3826
Nr faksu: +353 1 706 4110
Utylizacja baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ten symbol na produkcie, bateriach lub opakowaniu oznacza, że produktu ani umieszczonych w nim baterii nie wolno wyrzucać wraz
z odpadami z gospodarstwa domowego. Na użytkowniku spoczywa obowiązek przekazania tego produktu do stosownego punktu
zbierania baterii oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, przeznaczonych do ponownego przetworzenia. Zbieranie i segregacja
odpadów oraz ich ponowne przetwarzanie pomagają chronić zasoby naturalne i zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla
zdrowia i środowiska, jakie mogłoby wywołać niewłaściwe złomowanie baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego związane
z możliwą obecnością substancji niebezpiecznych. Więcej informacji na temat punktów utylizacji baterii oraz sprzętu elektrycznego
i elektronicznego można uzyskać w odpowiednim lokalnym biurze urzędu miejskiego, u służb oczyszczania miasta lub w sklepie, w którym
zakupiono produkt. Dodatkowe informacje dotyczące WEEE i zużytych baterii można uzyskać, pisząc na adres weee@microsoft.com.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym adresy URL i odwołania do innych witryn internetowych, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy dokument nie jest świadectwem przekazania jakichkolwiek praw
do jakiejkolwiek własności intelektualnej związanej z dowolnym produktem firmy Microsoft. Kopiowanie i używanie tego dokumentu w wewnętrznych celach referencyjnych jest dozwolone.
© 2012 Microsoft Corporation.
Microsoft, IntelliEye, IntelliMouse i Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft.
Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000

Zadaj pytanie o Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000

Masz pytanie dotyczące Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000. Upewnij się, że opisujesz trudności z Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.