Instrukcja Microlife NC 100

Zobacz poniższy poradnik dla Microlife NC 100. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Microlife
  • Produkt: Termometr
  • Model/nazwa: NC 100
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 75
62
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokład-
nie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
Typ zastosowanych części - BF
Termometr Microlife jest urządzeniem wysokiej jakości
wykorzystującymnajnowszetechnologieiprzetestowanym
pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami.
Dzięki wyjątkowej technologii termometr zapewnia zawsze
precyzyjny i niezależny od zewnętrznych źródeł ciepła
odczyt temperatury. Urządzenie przeprowadza samo-
sprawdzenie za każdym razem, kiedy je włączasz, żeby
zagwarantować precyzję pomiaru.
Termometr Microlife przeznaczony jest do regularnych
pomiarów temperatury ciała ludzkiego.
Testy wykonane w warunkach klinicznych potwierdziły
bezpieczeństwo i precyzyjność termometru pod
warunkiem przestrzegania zasad zawartych w niniej-
szej instrukcji obsługi.
Przeczytaj tę instrukcję uważnie i zapoznaj się ze wszystkimi
funkcjami oraz wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Microlife Elektroniczny termometr bezkontaktowy NC 100 PL
1 Czujnik pomiarowy
2 Oświetlenie miejsca pomiarowego
3 Przycisk START
4 Wyświetlacz
5 Przycisk ON/OFF (wł./wył.)
6 Przełącznik trybu pracy
7 Zatyczka pojemnika na baterię
8 Wyświetlone wszystkie segmenty
9 Pamięć
AT Gotów
AK Pomiar skończony
AL Pomiar temp. ciała
AM Pomiar temp. obiektu
AN Baterie za słabe
AO Pomiar temperatury w °C lub °F
AP Tryb Recall - wywoływania wyników poprzednich
pomiarów
AQ Wywołanie 30 ostatnich wyników pomiaru
AR Zmierzona temperatura jest zbyt wysoka
AS Zmierzona temperatura jest zbyt niska
BT Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka
BK Temperatura otoczenia jest zbyt niska
BL Pojawia się znak Błąd funkcji (Err)
BM Wyświetlacz jest ciemny
BN Wyczerpana bateria
BO Wymiana baterii
Strona: 76
63
NC 100 PL
Spis treści
1. Zalety termometru
2. Ważne wskazówki bezpieczeństwa
3. W jaki sposób termometr mierzy temperaturę
4. Symbole kontrolne
5. Zmiana trybu pracy temp. ciała - temp. obiektu
6. Jak przeprowadzić pomiar
7. Pomiar temperatury w °C lub °F
8. Jak wywołać 30 kolejnych wyników pomiarów
9. Komunikaty o błędach
10.Czyszczenie i dezynfekcja
11.Wymiana baterii
12.Gwarancja
13.Specyfikacje techniczne
14.www.microlife.com
14.Karta gwarancyjna (patrz tył okładki)
1. Zalety termometru
Pomiar w kilka sekund
Innowacyjna technologia pomiarów przy użyciu promieni IR
pozwala na pomiary bez dotykania mierzonego obiektu. To
gwarantuje bezpieczny i higieniczny pomiar w kilka sekund.
Wielofunkcyjne zastosowanie (szeroki zakres pomiarów)
Termometr oferuje szeroki zakres pomiarowy od 0 °C do
100,0 °C (32,0 °F - 212,0 °F); oznacza to, że można go
użwaćdo pomiaru temperatury na skroni oraz do pomiarów
temperatury ciała, a także do sprawdzania temperatury
powierzchni następujących substancji:
 Mleka w butelce dla dziecka
 Temperatury wody do kąpieli dla dziecka
 Temperatury otoczenia
Dokładność i pewność
Dzięki niepowtarzalnej budowie podzespołów oraz ulep-
szonemu czujnikowi na podczerwień wyrób ten zapewnia
bardzo dokładny oraz wiarygodny pomiar temperatury.
Łatwość użycia
 Specjalny ergonomiczny kształt zapewnia proste i łatwe
użytkowanie.
 Termometr może być użytkowany nawet podczas snu
dziecka, nie powodując jego przebudzenia.
 Czas pomiaru temperatury jest krótki, dzięki czemu
urządzenie jest szczególnie przyjazne dla dziecka.
Automatyczna pamięć
Termometr wyświetla ostatni pomiar w ciągu 2 sekund po
włączeniu.
Wywoływanie wielokrotnych odczytów
Użytkownik może wywołać 30 wyników ostatnio przepro-
wadzonych pomiarów przy pomocy odpowiedniej funkcji
(Recall Mode), umożliwiając efektywne śledzenie zmian
temperatury.
Bezpieczeństwo i higiena
 Brak bezpośredniego kontaktu ze skórą.
 Nie ma ryzyka stłuczenia szkła lub zatrucia rtęcią.
 Bezpieczny dla dzieci.
 Czujnik należy czyścić przy pomocy gazika nawilżonego
alkoholem, dzięki czemu termometr jest bardzo higie-
niczny i może być użytkowany przez całą rodzinę.
Alarm ostrzegający o gorączce
10 krótkich sygnałów dźwiękowych oraz czerwone podświet-
lenie na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym ostrzega pacjenta
o temperaturze równej lub wyższej od 37,5 °C.
2. Ważne wskazówki bezpieczeństwa
 Przyrząd może być wykorzystywany do celów określo-
nych w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpo-
wiedzialności zaszkody powstałewwynikuniewłaściwej
eksploatacji.
Strona: 77
64
 Nigdy nie zanurzaj termometru w wodzie lub innych
cieczach. Przy czyszczeniu zastosuj się do wskazówek
zamieszczonych w części«Czyszczenie i dezynfekcja».
 Nie używaj przyrządu, jeżeli zauważysz niepokojące
objawy, które mogą wskazywać na jego uszkodzenie.
 Nie otwieraj przyrządu.
 Ponieważ we wczesnym etapie gorączki może wystąpić
zwężenie naczyń krwionośnych, powodując ochłodzenie
skóry, wynik temperatury na czole może być zaniżony.
 Jeżeli wynik pomiaru nie jest zgodny ze spodziewanym
wynikiem pomiaru pacjenta lub jest nietypowo niski,
powtarzaj pomiar co 15 minut lub porównaj wynik z
pomiarem temperatury wewnętrznej ciała przeprowa-
dzonym za pomocą innego termometru.
 Przyrząd zbudowany jest z delikatnych podzespołów i
dlatego musi być używany ostrożnie. Przestrzegaj wska-
zówek dotyczących przechowywania i użytkowania
zamieszczonych w części «Specyfikacje techniczne»!
 Dopilnuj, aby dzieci nie używały przyrządu bez nadzoru;
jegoniektóre niewielkie części mogązostać łatwo połknięte.
 Chroń przyrząd przed:
- ekstremalnymi temperaturami
- wstrząsami i upadkiem
- zanieczyszczeniem i kurzem
- światłem słonecznym
- upałem i zimnem
 Jeżeli przyrząd nie będzie używany przez dłuższy okres
czasu, należy wyjąć baterie.
 UWAGA: Pomiar temperatury nie może zastąpić
konsultacji u lekarza. Termometr NIE jest wodo-
szczelny! NIGDY nie zanurzaj go w płynie.
3. W jaki sposób termometr mierzy temperaturę
Termometr mierzy cieplną energię podczerwieni wydzie-
laną przez skórę na czole oraz przez inne obiekty. Energia
ta jest następnie pochłaniana przez soczewkę i wyświet-
lana w postaci wartości temperatury.
Wyniki prowadzonych w okolicy łuku brwiowego pomiarów
temperatury odznaczają się najwyższą dokładnością.
4. Symbole kontrolne
 Wyświetlone wszystkie segmenty 8: Wciśnij przy-
cisk ON/OFF (wł./wył) 5, aby uruchomić przyrząd.
Wszystkie segmenty wyświetlą się na 2 sekundy.
 Pamięć 9: Ostatnie zarejestrowane wartości zostaną
automatycznie pokazane na wyświetlaczu przez
2 sekundy.
 Gotów AT: Przyrząd jest gotówdo pracy, symbol «°C» lub
«°F» będzie migać oraz jednocześnie będzie wyświetlona
ikona rodzaju pomiaru (pomiar temp. ciała lub obiekt).
 Pomiar skończony AK: Odczyt pokaże się na wyświet-
laczu4;wrazzmigającymisymbolami«°C»lub«°F»oraz
ikoną rodzaju pomiaru. Urządzenie jest gotowe do następ-
nego pomiaru gdy ikona «°C» lub «°F» będzie migać.
 Baterie za słabe AN: Po włączeniu przyrządu symbol
baterii zacznie migać, przypominając, że trzeba
wymienić baterię.
5. Zmiana trybu pracy temp. ciała - temp.
obiektu
Aby zmienić tryb pracy na pomiar temp. obiektu przesuń
przełącznik trybu pracy 6 umieszczony z boku termo-
metru w dół. Aby zmienić tryb pracy na pomiar temp. ciała
przesuń przełącznik w górę.
6. Jak przeprowadzić pomiar
Pomiar temperatury ciała
1. Wciśnij przycisk ON/OFF (wł./wył.) 5. Wyświetlacz 4
uaktywni się i pokaże wszystkie elementy w ciągu
2 sekund.
Strona: 78
65
NC 100 PL
2. Nawyświetlaczupojawi się automatycznie na 2 sekundy
wynik ostatniego pomiaru wraz z symbolem «M» 9.
3. Kiedy zaczną migać symbole «°C» lub «°F» i zabrzmi
sygnał dźwiękowy, termometr jest gotów do wykonania
pomiarów AT.
4. Wyceluj termometr na środku czoła w odległości nie
większej niż 5 cm. Aby poprawić dokładność pomiaru,
usuń z okolic brwi włosy, pot i brud.
5. Naciśnij przycisk START 3 i równomiernie prze-
suwaj termometr w kierunku skroni (około 1 cm nad
łukiem brwiowym). Niebieskie podświetlenie wskazuje
miejsce pokonywania pomiaru. Po 3 sekundach długi
sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie pomiaru. Jeżeli
obszar skroni nie zostanie osiągnięty przed sygnałem
dzwiękowym - powtórz pomiar przesuwajac termometr
nieco szybciej.
6. Odczytaj z wyświetlacza ciekłokrystalicznego zapisaną
wartość temperatury.
Pomiar temperatury obiektu
1. Postępuj wg powyższej instrukcji, punktów 1-3. Wyceluj
termometr na środek mierzonego obiektu utrzymując
odległość nie wiekszą niż 5 cm. Naciśnij przycis rozpo-
częcia pomiaru START 3. Po 3 sekundach długi
sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie pomiaru.
2. Odczytaj z wyświetlacza ciekłokrystalicznego zapisaną
wartość temperatury.
 UWAGA:
 Pacjent razem z termometrem powinien znajdować
się w pomieszczeniu zamkniętym, w stałej tempera-
turze otoczenia przez co najmniej 30 minut.
 Nie należy mierzyć temperatury u dziecka podczas lub
zaraz po zakończeniu karmienia.
 Nie używaj termometru w środowisku o dużej wilgotności.
 Przed pomiarem temperatury lub w jego trakcie pacjentowi
nie wolno pić, jeść oraz wykonywać gwałtownych ruchów.
 Nie zabieraj przyrządu z miejsca pomiaru, dopóki nie
pojawi się końcowy sygnał dźwiękowy.
 Zmocz wacik spirytusem i ostrożnie przetrzyj czujnik.
Odczekaj 15 minut przed kolejnym pomiarem temperatury.
 10 krótkich sygnałów dźwiękowych oraz czerwone
podświetlenie na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym
ostrzega pacjenta o temperaturze równej lub wyższej od
37,5 °C.
 Należy zawsze dokonywać pomiaru temperatury w tym
samym miejscu. Różne obszary ciała mogą dawać
odmienne wyniki.
 U noworodków oraz dzieci do 6-go miesiąca życia lekarze
zalecają odbytniczą metodę pomiaru. Pozostałe metody
pomiaru mogą dawać niejednoznaczne wyniki. Jeżeli
używasz termometru bezkontaktowego u ww dzieci
zawsze weryfikuj wyniki z odczytami uzyskanymi w
sposób odbytniczy.
 W następujących sytuacjach zaleca się trzykrotne wyko-
nanie temperatury, a jako wielkość reprezentatywną
przyjęcie wartości najwyższej:
1. U dzieci do trzech lat z zaburzeniami systemu odpor-
ności organizmu, dla których występowanie gorączki
lub jej brak jest wskaźnikiem krytycznym.
2. Kiedy uczysz się posługiwania się termometrem,
zanim przyswoisz sobie jego funkcje i nauczysz się
otrzymywać właściwe pomiary.
3. Pomiar jest wyraźnie zaniżony.
 Wyniki pomiarów uzyskane z różnych miejsc pomia-
rowych oraz z różnych miejsc nie powinny być
porównywane jako normalna temperatura ciała,
temperatura jest najwyższa wieczorem i najniższa około
godziny przed przebudzeniem.
Zakresy odczytów temperatury uznawane za normalne:
- Pomiar pod pachą: 34,7 - 37,7 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Pomiar w ustach: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Pomiar w odbycie: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 100: 35,4 °C - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
Strona: 79
66
7. Pomiar temperatury w °C lub °F
Termometr może wskazywać temperaturę w skali Celsjusza
lub Fahrenheita. Aby przełączyć stopnie °C na °F, po prostu
wyłącz termometr, wciśnij i przytrzymaj przycisk START
3 przez 5 sekund; Po 5 sekundach na wyświetlaczu AO
pojawi się aktualna skala (symbol «°C» lub «°F». Przełącz
skalę pomiaru z °C na °F przez ponowne naciśnięcie przy-
cisku START 3. Po wyborze potrzebnej skali odczekaj
kolejnych 5 sekund, a urządzenie automatycznie włączy
wybraną skalę do funkcji pomiarowych.
8. Jak wywołać 30 kolejnych wyników pomiarów
Termometr posiada funkcję pamięci, która umożliwia
wyświetlenie 30 ostatnich pomiarów temperatury.
 Tryb Recall - wywoływania wyników poprzednich
pomiarów AP: Wcisnąć przycisk START 3, aby
przejść do trybu Recall, podczas gdy termometr jest
wyłączony. Symbol pamięci «M» będzie migać.
 Odczyt 1 - wynik ostatniego pomiaru AQ: Wciśnij
przycisk START 3, aby wywołać wynik ostatniego
pomiaru. Odczyt 1 - wyświetli się symbol pamięci M.
 Odczyt 30 - odczyty wyświetlane kolejno: Przyciskaj i
zwalniaj na przemian przycisk START 3, aby uzyskać
aż do 30 kolejnych wyników pomiarów.
Po uzyskaniu 30 kolejnych pomiarów wielokrotne naciskanie
i zwalnianie przycisku START 3 spowoduje powrót do
pierwszego odczytu.
9. Komunikaty o błędach
 Zmierzona temperatura (np. cieczy) jest zbyt
wysoka AR: Pojawia się «H», kiedy zmierzona tempe-
ratura jest wyższa niż 42,2 °C / 108,0 °F w trybie
pomiaru ciała 100 °C / 212 °F w trybie pomiaru obiektu.
 Zmierzona temperatura (np. cieczy) jest zbyt
niska AS: Pojawia się «L», kiedy zmierzona tempera-
tura jest niższa niż 34,0 °C / 93,2 °F w trybie pomiaru
ciała 0 °C / 32 °F w trybie pomiaru obiektu.
 Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka BT: Pojawia
się «H» razem z , kiedy temperatura otoczenia jest
wyższa niż 40,0 °C / 104,0 °F.
 Temperatura otoczenia jest zbyt niska BK: Pojawia
się «L» wraz z , kiedy temperatura otoczenia jest
niższa niż 16,0 °C / 60,8 °F w trybie pomiaru ciała
niższa niż 5,0 °C / 41,0 °F w trybie pomiaru obiektu.
 Pojawia się znak Err - błąd funkcji BL: System źle
funkcjonuje.
 Wyświetlacz jest ciemny BM: Sprawdź, czy baterie są
właściwie włożona. Sprawdź również biegunowość (<+>
i <->) baterii.
 Wskaźnik słabych baterii BN: Jeżeli ikona «» pojawi
się na wyświetlaczu baterie powinny być niezwłocznie
wymienione.
10.Czyszczenie i dezynfekcja
Do czyszczenia obudowy termometru oraz czujnika pomiaro-
wego używaj wacika lub tamponu zmoczonego alkoholem
(70% isopropyl). Dopilnuj, żeby płyn nie przedostał się do
środka termometru. Nigdy nie używaj materiałów ściernych,
środków chemicznych lub rozpuszczalników, oraz nigdy nie
zanurzaj gow wodzielubinnympłynieczyszczącym. Uważaj,
aby nie zarysować powierzchni czujnika oraz wyświetlacza.
11.Wymiana baterii
Urządzenie jest zasilane 2 bateriami 1,5V typu AAA o prze-
dłużonej żywotności. Baterie powinny być wymienione
kiedy symbol «» BN pojawi się na wyświetlaczu.
Użyj srubokrętu aby otworzyć pokrywę baterii BO.
Wymień baterie – upewnij się, że bieguny baterii odpowia-
dają symbolom w pojemniku.
Zużyte baterie oraz urządzenia elektryczne muszą
być poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Nie należy wyrzucać ich wraz z odpa-
dami domowymi.
Strona: 80
67
NC 100 PL
12.Gwarancja
Przyrząd jest objęty 2-letnią gwarancją, licząc od daty
zakupu. Gwarancja jest ważna tylko z wypełnioną przez
sprzedawcę kartą gwarancyjną (na odwrocie strony)
potwierdzającą datę zakupu lub paragonem.
 Gwarancja obejmuje wyłącznie przyrząd; nie obejmuje
baterii i opakowania.
 Otwarcie lub dokonanie modyfikacjiprzyrząduunieważnia
gwarancję.
 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek
nieprawidłowegoużycia,nieprzestrzeganiainstrukcjiobsługi,
uszkodzeń przypadkowych, a także wyczerpanych baterii.
W razie wątpliwości skontaktuj się z serwisem Microlife.
13.Specyfikacje techniczne
Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie
Wyrobów Medycznych 93/42/EEC.
Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.
Zgodnie z ustawą o zastosowaniu wyrobów medycznych
zalecany jest do użycia profesjonalnego przy zachowaniu
dwuletniego okresu przeglądu technicznego. Prosimy
stosować się do obowiązujących przepisów utylizacji.
14.www.microlife.com
Szczegółowe informacje na temat elektronicznych termo-
metrów, ciśnieniomierzy krwi oraz serwisu możecie
Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.microlife.com lub u generalnego dystrybutora w kraju.
Typ: Elektronicznytermometr bezkontaktowy NC 100
Zakres
pomiaru:
Pomiar temp. ciała: 34,0-42,2 °C (93,2-
108,0 °F)
Pomiartemp. obiektu:0-100,0°C(32-212,0°F)
Rozdzielczość: 0,1 °C / °F
Dokładność
pomiaru:
W warunkach laboratoryjnych:
0,2°C, 36,0  39,0°C
(0,4°F, 96,8  102,2°F)
Wyświetlacz: Liquid Crystal Display (ciekłokrystaliczny),
4 cyfry plus ikony specjalne
Akustyka: Przyrządwłączonyigotowydowykonywania
pomiarów: 1 krótki sygnał
Zakończenie pomiaru: 1 długi sygnał dźwię-
kowy (1 sek.), jeśli odczyt jest niższy niż
37,5 °C (99,5 °F), 10 krótkich sygnałów
dźwiękowych, jeśli odczyt jest równy lub
wyższy niż 37,5 °C (99,5 °F).
Błąd systemowy lub awaria: 3 krótkie
sygnały dźwiękowe
Pamięć: Automatyczna prezentacja ostatniego pomiaru
30 odczytów wywoływanych z pamięci
Podświetlenie: Po włączeniu przyrządu na 4 sekundy
uaktywnia się ZIELONE podświetlenie.
Po zakończeniu pomiaru wynikiem niższym
niż 37,5 °C (99,5 °F) na 5 sekund uaktywnia
się ZIELONE podświetlenie.
Pozakończeniupomiaruwynikiemrównymlub
wyższym niż 37,5 °C (99,5 °F) na 5 sekund
uaktywnia się CZERWONE podświetlenie.
Temperatura
robocza:
Pomiar temp. ciała: 16-40,0 °C (60,8-104,0 °F)
Pomiar temp. obiektu: 5-40,0 °C (41-104,0 °F)
Temperatura
przechowy-
wania:
-20°C do +50°C (-4°F do 122°F)
Maksymalna wilgotność względna 15-95 %
Automatyczne
wyłączanie się:
Po ok. 1 minucie od wykonania ostatniego
pomiaru.
Bateria: 2 baterie AAA 1,5 V
Wymiary: 150 x 40 x 39 mm
Waga: 81 g (z bateriami), 56 g (bez baterii)
Normy: ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Strona: 125
ɬſȚǞųȥƾŮ
NjƶƁƾƘɬſȚǞųȥƾŮƾžȢȝȚǍƸƸưů
ɬƄŵȚNjƷŮȶǜƚȚ
ǁŴǞǨƾŮǛǥƲƄƉžȦƾƢǝŮȥƾǥſȴȶNjŮw
ȢȤȚNjſȢǞűȶȵǞƸűȴNjƸƯƴŮƾƁǝƪƸŵƠƉƳŵǍƭų 
w
ǁŴȚȤȚȢȤǞųǍŮǚžƾɨǟƶƚȚȥȚȴƾżȢǞżȷȚǍŮȵȢƾƱƄŴȚǁƷű 
w
ǝŮǝƄƪŹȕǝƃƶǨɧɭǝƴǥŴȶǝŮɬſǞƱŸNjǤǚŮƾŻɞǍǥǬȵȥȚNjſȚțȶǍǨ 
w
ȢȚǍźȚǝƵƀɞȚǍŮȵȢƾƱƄŴȚǚŮƾŻǃƶŴƿůǜɭȚǝƆǥƄſȤȢǁŴȚǚɳŽȚ
NjŵƾŮɬžȵȢȚǞſƾų
ƿůǝŮǾƄŮȚȳƾǦƶƀȤȢȤȚNjƪƀɞȚNjǧ
ȥȚȚȤȤƾƵǥŮȆǎžǍŻǝƶǥžȥǏǨȤǞſȵNjƀƾƪžȶǴǥŮ
Strona: 128
NjɭǍƃſȶǍźǍǦɭȢȝƾƯɭƾžƾɭțȕȤȢȚȤǃƶŴƿůǜɭȚǎǬǍƀ 
w
ǎǥƢyǐƈŮȝȚȤǞƄŴȢȥȚȴȕȴȢǍɨǎǥƢɞȚǍŮǁƉǥſțȕ
NjǥƶɨɞȶǍǥǨƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢqȴȢǍɨɬſǞƱŸNjǤȶȴȢǍɨ
ƾɭȶȵƾǦƄŴȢȴȢǞŮǛŽƾŴȤȢNjɭȢǍůǝſǞǬǍƀȢǞűȶȝȤǞǧȤȢ 
w
NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȥȚȆɬƯǥƃŶǍǥŹȢǍɨȤƾɨȵNjƀƾƪž
NjǥƶɳſȚNjűǍǦɭNjɳɭȥȚȚȤȵƾǦƄŴȢɞȚǎűȚǎǬǍƀ 
w
ȩƾƃƲſȚȳƾſǝŮɬɳɭɉǞŽǞɭǎǥźȵNjɭNjǨɧɭƿůǝǥŽȶȚǚŲȚǍžȤȢ 
w
ȢǍŴƿűǞžǝɨȢǍǥǬɬžȝȤǞǧVasoconstriction
Strona: 130
ɞǍǥǬȵȥȚNjſȚȧȶȤȢƾƘƾŮȵȚǍƵƀȴȥɧƵƪǩȝȤǞǧǝŮ°8ƾɭ°C
ȢǞŵɬžǍƀƾŷǍǦƪɭƾƘǝƇƱǧɞȶȤǛƉűƾɭȴNjŮɞȶȤ
ȧȶȤȢƾƘȶ°8ƾɭ°CȢƾƘƾŮȵȚǍƵƀɞǍǥǬȵȥȚNjſȚǝƆǥƄſAK ɞǍǥǬȵȥȚNjſȚȳƾƢȚ 
w
ƾŮȢǞŵɬžǍƀƾŷ4ǍǦƪɭƾƘǝƇƱǧɞȶȤȴȢȥɧƵƪǩȴȶNjŮ
Strona: 141
110
ƾƭųȢǞűȶȳƾƸǨ 

Ȑ
ǝƆǥƄſǝɨɬůȤǞǧȤȢARǁŴǽƾŮȤƾǥƉŮɞǍǥǬȵȥȚNjſȚǝƆǥƄſ 
w
Ȉȇȏ
Strona: 143
ȢȚǍǦǥƄſƾŴ
ȢǞŵɬžǍƀƾŷǍǦƪɭƾƘ
ǝƆǥƄſǝɨɬůȤǞǧȤȢAS ǁŴȚǜǥɭƾǨȤƾǥƉŮɞǍǥǬȵȥȚNjſȚǝƆǥƄſ 
w
ǝűȤȢȐȊȉ
Strona: 145
ɞƾžȢǝɨɬůȤǞǧȤȢBT ǁŴǽƾŮȤƾǥƉŮȯȚǍŶȚǓǥƇžɞƾžȢ 
w
NjŵƾŮǁɭƾƷſȤƾźǝűȤȢȈȇɓ

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Microlife NC 100

Zadaj pytanie o Microlife NC 100

Masz pytanie dotyczące Microlife NC 100, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Microlife NC 100. Upewnij się, że opisujesz trudności z Microlife NC 100 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.