Instrukcja Medisana BW 320

Zobacz poniższy poradnik dla Medisana BW 320. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Medisana
  • Produkt: Sfigmomanometr
  • Model/nazwa: BW 320
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Rosyjski, Finlandia, Turecki, Grecki, Węgierski

Spis treści

Strona: 12
PL Urządzenie i wyświetlacz LCD
Ciśnieniomierz nadgarstkowy
BW 320
Instrukcja obsługi - Przeczytaj uważnie!
2 x LR03, 1.5 V, AAA
1
7
6
5
4
3
2
0
8 9
q
w
e
t
z
o
r
u
i
ok. 1 cm
1 2
3 4
b
a
c
PL/TR
Warunki gwarancji i naprawy
W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę się zwrócić do specjalistycznego
punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli urządzenie musi być wysłane,
podaj rodzaj usterki i dołącz kopię dowodu zakupu.
Obowiązują następujące warunki gwarancyjne:
1. Na produkty firmy MEDISANA udzielana jest trzyletnia gwarancja licząc od daty
sprzedaży. W przypadku roszczenia gwarancyjnego data sprzedaży musi być
udokumentowana paragonem lub fakturą VAT.
2. Usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych usuwane są
bezpłatnie w ramach gwarancji.
3. Wykonanie usługi gwarancyjnej nie powoduje wydłużenia czasu gwarancji, ani dla
wymienionych podzespołów.
4. Gwarancji nie podlegają:
a. wszelkie uszkodzenia powstałe przez nieodpowiednie użytkowanie, np. przez
nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
b. Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupującego lub nieupoważnione
osoby trzecie.
c. Uszkodzenia transportowe, powstałe w drodze od producenta do konsumenta
lub przy wysyłce do punktu serwisowego.
d. Akcesoria podlegające normalnemu zużyciu.
5. Odpowiedzialność za pośrednie i bezpośrednie uszkodzenia spowodowane przez
urządzenie wykluczona jest także wtedy, gdy uszkodzenie urządzenia uznane
zostanie za przypadek gwarancyjny.
Objaśnienie symboli Zakres dostawy
Cel stosowania
Przeciwwskazanie
•Niniejszy produkt to ciśnieniomierz elektroniczny, w pełni zautomatyzowany, służący do samod-
zielnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w domu. Jest to nieinwazyjny system do pomiaru
skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi i tętna u dorosłych przy użyciu techniki oscylo-
metrycznej za pomocą mankietu zakładanego na nadgarstek.
•Urządzenie nie jest przeznaczone do mierzenia ciśnienia tętniczego u dzieci. Zastosowanie
urządzenia u starszych dzieci należy skonsultować z lekarzem.
Urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi nie nadaje się do użytkowania przez osoby z silną arytmią.
•
WAŻNE
Należy postępować zgodnie z instrukcją!
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji
obsługi może prowadzić do ciężkich
zranień lub uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z niniejszymi
ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnych
zranień.
UWAGA
Należy zapoznać się z niniejszymi
ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnego
uszkodzenia urządzenia.
WSKAZÓWKA
Wskazówki te zawierają również przy-
datne informacje dotyczące instalacji i
stosowania.
Klasyfikacja urządzenia: typ BF
Produkt nie jest przeznaczony dla
małych dzieci (0-3 lat)!
Numer LOT
Wytwórca
Data produkcji
Chronić przed wilgocią
Na początku sprawdź kompletność dostawy.
W skład zakresu dostawy wchodzą:
• 1 ciśnieniomierz nadgarstkowy MEDISANA BW 320
• 2 baterie (typ AAA, LR03) 1,5V
• 1 pudełko
• 1 instrukcja obsługi
Jeżeli po rozpakowaniu stwierdzisz szkody
transportowe, skontaktuj się natychmiast ze sklepem.
Najczęstsze przyczyny błędnych pomiarów
•Przed wykonaniem pomiaru należy odpocząć przez
5–10 minut, powstrzymać się od spożywania
posiłków, picia alkoholu, palenia tytoniu, wykony-
wania pracy fizycznej, uprawiania sportu i zaży-
wania kąpieli. Wszystkie powyższe czynniki mogą
wpływać na wynik pomiaru.
Należy zdjąć zegarek oraz biżuterię z nadgarstka,
na którym ma zostać wykonany pomiar.
Pomiaru należy dokonywać zawsze na tym samym
nadgarstku (zwykle na lewym).
Ciśnienie tętnicze powinno być mierzone regularnie,
codziennie o tej samej porze, ponieważ zmienia
się ono w ciągu dnia.
Wszystkie próby podparcia ramienia przez pacjenta
mogą podwyższyć ciśnienie krwi.
Należy przyjąć wygodną pozycję i odprężyć się.
Podczas pomiaru nie należy napinać mięśni
ramienia, na którym jest on wykonywany. Jeżeli to
konieczne, należy podłożyć poduszkę.
Ekstremalne temperatury, wysokości lub wilgoć
mogą niekorzystnie wpływać na sprawność
urządzenia.
Gdy nadgarstek znajduje się poniżej lub powyżej
serca, pomiar jest błędny.
Luźny lub niezapięty mankiet jest przyczyną błęd-
nego pomiaru.
Podczas ponownego pomiaru krew zbiera się w
nadgarstku, co może powodować błędny pomiar.
Kolejne pomiary ciśnienia krwi powinny następować
po 3-minutowych przerwach lub unieść ramię i
przytrzymać je w górze, aby nagromadzona krew
mogła odpłynąć.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PL
Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki
bezpieczeństwa, i starannie przechowywać instrukcję
obsługi do późniejszego wykorzystania. Przekazując
urządzenie osobom trzecim, należy wręczyć też
niniejszą instrukcję obsługi.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Oddziaływanie na pomiar i jego ocena
•Mierz swoje ciśnienie krwi wielokrotnie, zapisz w pamięci wyniki, a następnie porównaj je
ze sobą. Nie należy wyciągać wniosków z pojedynczego pomiaru. i
Wartości ciśnienia powinny być zawsze oceniane przez lekarza, któremu znana jest
historia zdrowia pacjenta. Gdy korzystasz z urządzenia regularnie i zapisujesz wartości
pomiarowe dla swego lekarza, powinieneś go również od czasu do czasu informować o
przebiegu pomiarów. i
Należy pamiętać, że dzienne wartości pomiarów ciśnienia krwi zależne są od wielu czyn-
ników. W różny sposób na pomiar wpływa palenie, picie alkoholu, leki i praca fizyczna. i
Ciśnienie krwi należy mierzyć przed posiłkiem. i
Przed pomiarem ciśnienia krwi należy co najmniej 5-10 minut odpocząć. i
Jeśli wartość skurczowa lub rozkurczowa pomiaru mimo prawidłowej pracy urządzenia
wydaje się nieprawidłowa (za wysoka lub za niska) i powtarza się to kilkakrotnie, należy
poinformować o tym lekarza. Dotyczy to również sytuacji, gdy nieregularny lub zbyt słaby
puls uniemożliwia pomiar.
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE
Zbyt niskie ciśnienie krwi stanowi takie samo ryzyko dla zdrowia, jak
zbyt wysokie ciśnienie! Napady zawrotów głowy mogą prowadzić do
niebezpiecznych sytuacji (np. na schodach lub w ruchu miejskim)!
Uruchamianie
Wkładanie / wymiana baterii
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy włożyć załączone baterie. Po lewej
stronie urządzenia znajduje się pokrywa komory baterii . Należy ją otworzyć i wstawić 2
załączone baterie 1,5 V typu AAA LR03. Należy przy tym zwrócić uwagę na prawidłowy układ
biegunów baterii (zgodny z oznaczeniem w komorze baterii). Ponownie zamknąć komorę
baterii. Baterie należy wymienić od razu, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol wymiany
baterii , lub gdy na wyświetlaczu po włączeniu urządzenia nic się nie wyświetla.
Ustawianie daty i godziny
Po włożeniu baterii należy ustawić prawidłową datę i godzinę. W celu przejścia do trybu
ustawiania należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez ok. 3 sekundy. Następnie
zacznie migać pamięć użytkownika 1 lub 2 . Nacisnąć przycisk w celu ustawienia
prawidłowego roku. Ustawić migającą liczbę roku przyciskiem i nacisnąć ponownie
przycisk , żeby potwierdzić wprowadzoną wartość. Urządzenie przejdzie teraz do
ustawienia miesiąca. Analogicznie do ustawienia roku należy postępować przy ustawianiu
miesiąca, dnia, godziny i minut. Po ustawieniu minut proces ustawiania daty i godziny
zostanie zakończony. Wyświetli się wtedy aktualna data, a potem aktualna godzina. W celu
późniejszego wyświetlenia daty należy nacisnąć krótko przycisk .
Przy wymianie baterii następuje utrata wprowadzonych danych i należy ponownie dokonać
ustawień.
6
t
2
1
2
8
4
M
2
2
Zakładanie mankietu
1.
2.
3.
Czysty mankiet należy umieścić na lewym nieubranym nadgarstku, trzymając dłoń
skierowaną do góry (rys. ).
1
Odległość między mankietem a dłonią musi wynosić ok. 1 cm (rys. ).
2
Należy zamocować taśmę z rzepem wokół przegubu, jednakże nie za mocno, aby nie
zafałszować wyniku pomiaru (rys. ).
3
OSTRZEŻENIE
Nie przeprowadzaj na podstawie wykonanego pomiaru żadnych
samodzielnych zabiegów terapeutycznych. Nigdy nie zmieniaj
dawki przepisanego przez lekarza leku.
5.
6.
Zmierzone wartości są automatycznie zapamiętywane w wybranej pamięci ( lub ).
W każdej pamięci można zachować maksymalnie 120 wartości pomiarowych z god-
ziną i datą pomiaru. i
Wyniki pomiaru pozostają na ekranie. Jeżeli nie naciśnie się żadnego kolejnego
przycisku, urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 3 minutach, można je też
wyłączyć przyciskiem .
Przerwanie pomiaru
Jeżeli zachodzi konieczność przerwania pomiaru ciśnienia tętniczego, z jakiejkolwiek
przyczyny (np. z powodu niedyspozycji pacjenta), można w każdym momencie nacisnąć
przycisk . Urządzenie natychmiast automatycznie odpowietrzy mankiet.
Ustawienia pamięci użytkownika
Urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi MEDISANA BW 320 umożliwia przyporządkowanie
pomiarów dwóm różnym osobom. W każdej pamięci jest do dyspozycji 120 pozycji. W celu
wyboru pamięci użytkownika należy wcisnąć i przytrzymać przycisk przez ok. 3 sekundy.
Pamięć użytkownika 1 lub 2 migocze. Naciśnięciem na przycisk można wybrać
pamięć użytkownika ( lub ). Przyciśnięcie przycisku potwierdza wybór. Wybór
ten zostanie zapamiętany i użyty przy następnym pomiarze bądź zapisie danych do pamięci,
dopóki nie zostanie wybrana inna pamięć użytkownika.
Pomiar ciśnienia tętniczego
Po prawidłowym założeniu mankietu można rozpocząć pomiar.
1.
2.
3.
4.
Nacisnąć przycisk w celu rozpoczęcia pomiaru. i
Urządzenie pompuje mankiet w celu pomiaru ciśnienia. Rosnące ciśnienie wyświetla się
na wyświetlaczu. i
Urządzenie pompuje mankiet aż do wytworzenia ciśnienia potrzebnego do wykonania
pomiaru. Następnie powietrze jest powoli spuszczane z mankietu i wykonywany jest
pomiar ciśnienia tętniczego. Po wykryciu sygnału przez urządzenie na wyświetlaczu
zaczyna migać symbol pulsu . i
Po zakończeniu pomiaru urządzenie wydaje długi sygnał dźwiękowy i wypuszczane
jest powietrze z mankietu. Ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe oraz wartość
częstości tętna pojawiają się na wyświetlaczu . Odpowiednio do klasyfikacji ciśnienia
tętniczego wg WHO wskaźnik ciśnienia tętniczego pulsuje obok przyporządkowa-
nego kolorowego paska. Jeżeli urządzenie wykryło nieregularne tętno, pulsuje dodat-
kowo wskaźnik arytmii .
Właściwa postawa podczas pomiaru
Pomiary należy przeprowadzać w pozycji siedzącej. i
Należy odprężyć rękę i położyć ją rozluźnioną np. na stole. i
Należy tak przemieścić przegub, aby mankiet znalazł się na wysokości serca (rys.4, a=
za wysoka pozycja, b= prawidłowa pozycja, c= za niskapozycja). i
Podczas pomiaru należy zachowywać się cicho; nie poruszać się i nie rozmawiać, w
przeciwnym razie rezultaty mogą ulec zmianie.
•
•
•
•
3
1
e
i
o
3
3
8 4
M
3
2
Wyświetlanie zapisanych wyników
Usuwanie zapisanych wartości
Niniejsze urządzenie dysponuje dwoma osobnymi pamięciami o pojemności 120 miejsc
każda. Wyniki zapisywane są automatycznie w wybranej pamięci. Teraz należy nacisnąć
przycisk , na ekranie pojawią się średnie wartości z ostatnich 3 pomiarów danego
użytkownika. Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje pojawienie się ostatnio
zapisanego pomiaru, wraz z symbolem pamięci „MR” oraz numerem miejsca w pami-
ęci „1” . Dalsze naciśnięcie przycisku wyświetla odpowiednio poprzednie
i
wartości pomiarów (MR2, MR3, itp.). Przy dojściu do ostatniego wpisu, jeżeli nie naciśnie
się przycisku, w trybie wywoływania danych z pamięci urządzenie automatycznie wyłącza
się po ok. 3 minutach. Naciskając przycisk , można w każdej chwili opuścić tryb
wywoływania danych z pamięci. Jeżeli w pamięci zapisano 120 wartości pomiarów, a
zostanie zapisana nowa wartość, to najstarsza wartość ulegnie skasowaniu, pojawi się
przy tym komunikat "Ful".
Aby trwale usunąć wszystkie zapisane dane z pamięci użytkownika, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk przez około 5 sekund, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
wskaźnik CL. Następnie zwolnić przycisk. Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić
skasowanie pamięci.
Symbol Przyczyna
Wyświetlanie błędów
W przypadku nietypowych pomiarów na wyświetlaczu pojawią się następujące wskazania:
ERR1 Nie wykryto pulsu.
ERR2 Ruch lub rozmowa w trakcie pomiaru.
ERR3 Faza pompowania trwa zbyt długo. Prawdopodobnie nieprawidłowo
założono mankiet.
ERR5 Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe zbytnio odbiegają od siebie. Proszę
powtórzyć pomiar. Jeżeli nietypowe wyniki pomiaru utrzymują się, należy
zasięgnąć opinii lekarza.
M 4
M 4
M 4
3
z
u
M 4
M 4
Czyszczenie i pielęgnacja
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia wyjmij baterie. Urządzenie oraz mankiet należy
czyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną w łagodnym roztworze mydła. Nie wolno stosować
silnych środków czyszczących, alkoholu, nafty, rozcieńczalnika lub benzyny itd. Urządzenia
ani jakichkolwiek części dodatkowych nie wolno zanurzać w wodzie. Należy uważać, aby do
wnętrza urządzenia nie dostała się woda. Nie należy używać urządzenia, dopóki całkiem nie
wyschnie. Proszę napompowywać mankiet jedynie wtedy, gdy założony on jest na nadgarst-
ku. Chroń urządzenie przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, zabrudzeniem i
wilgocią. Nie należy narażać urządzenia na nadmierne ciepło lub zimno. Jeśli urządzenie nie
jest używane, przechowuj je w pudełku. Urządzenie należy przechowywać w czystym i
suchym miejscu.
Usuwanie usterek
Problem Przyczyna i rozwiązania
Brak wskazania, pomimo
włączonego urządzenia i
włożonych baterii.
Nie można dokonać po-
miaru lub pomiar jest
nieprawidłowy.
Każdy pomiar przynosi
znacznie odbiegające od
siebie wyniki.
Wyniki pomiaru znacznie
różnią się od wartości
uzyskanych u lekarza.
Należy wstawić nowe baterie, uważając przy tym na układ
biegunów. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
Ewentualnie należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
Należy prawidłowo nałożyć mankiet urządzenia. Powtórzyć
pomiar po ok. 30-minutowej fazie spoczynku.
Nie wolno rozmawiać ani ruszać się w trakcie pomiaru.
Powtórzyć pomiar w prawidłowy sposób po ok. 30-minutowej
fazie spoczynku. W celu uzyskania prawidłowych wartości
należy przestrzegać wszystkich zawartych w niniejszej
instrukcji obsługi wskazówek dotyczących prawidłowego
pomiaru oraz ogólnych przyczyn nieprawidłowych pomiarów.
Nieznaczne różnice w wynikach są normalne, gdyż ciśnienie
krwi podlega stałym wahaniom.
Warto zapisać zmierzone wartości i omówić je ze swoim lekar-
zem. Nie jest czymś nietypowym, że wartości zmierzone poza
domem mogą się znacznie różnić.
Jeżeli rozwiązanie problemu przez użytkownika jest niemożliwe, należy się skontaktować z
producentem. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Urządzenie to nie może być utylizowane razem z odpadami gospodarczymi. Każdy
użytkownik jest zobowiązany do oddania wszystkich urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych, obojętnie, czy zawierają one substancje szkodliwe, czy też nie, do odpo-
wiedniego punktu zbiorczego w swoim mieście lub w placówkach handlowych, aby
mogły one być utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Przed utylizacją
urządzenia wyjmij baterie. Zużytych baterii nie wyrzucaj do odpadow gospodarczych, lecz
do odpadów specjalnych, lub oddaj do punktu zbiorczego baterii w specjalistycznej placow-
ce handlowej. W razie zapytań w sprawie utylizacji należy zwrócić się do władz komunal-
nych lub do sprzedawcy. i
Dyrektywy i normy
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi normy UE dotyczącej nieinwazyjnych aparatów do
mierzenia ciśnienia tętniczego krwi. Urządzenie posiada certyfikat zgodny z dyrektywami
WE i znak CE (znak zgodności) „CE 0297“. Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi
odpowiada przepisom europejskim EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, EN
80601-2, EN 1060-1, EN 1060-3 i EN 1060-4. Wymogi dyrektywy WE “93/42/EWG Rady z
dn. 14 czerwca 1993 r. w sprawie produktow medycznych” są spełnione
Kompatybilność elektromagnetyczna: Wytyczne i deklaracja producenta
(Stan na 16.11.2017)
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Jakość napięcia zasilającego
powinna odpowiadać
jakości wymaganej dla
firm lub szpitali.
Jakość napięcia zasilającego
powinna odpowiadać
jakości wymaganej dla
firm lub szpitali.
Szybkie przejści-
owe wielkości
zakłocające/
bursts według
IEC 61000-4-4
± 2 kV dla przewodow
sieciowych
±1 kV dla przewodow
wejściowych
i wyjściowych
Nie
dotyczy
Napięcie
udarowe
IEC 61000-4-5
±1 kV napięcie
przeciwsobne
±2 kV napięcie
rownoległe
Nie
dotyczy
Jakość napięcia zasilającego
powinna odpowiadać
jakości wymaganej dla
firm lub szpitali. Jeśli
użytkownik ciśnieniomierza
żąda działania urządzenia
rownież w trakcie przerw
w dostawie zasilania,
zaleca się zasilać
ciśnieniomierz za pomocą
zasilacza awaryjnego lub
baterii.
Przepięcia
łączeniowe,
krotkotrwałe
przerwy
i wahania
napięcia zasilają-
cego wg
IEC 61000-4-11
< 5% UT
(>95% inter-
wencji) dla 1/2
okresu < 5%
U (>95% in-
T
terwencji) dla
1 okresu
<70% UT
(>30% inter-
wencji) dla 25
/30 okresow
<5% UT
(>95% inter-
wencji) dla
5/6 sekund
UWAGA: U oznacza napięcie sieci przed zastosowaniem
T
poziomu kontroli.
Nie
dotyczy
Emisja wyższych
harmonicznych
według IEC 61000-3-2
Emisja wahań napi-
ęcia / migotania
według IEC 61000-3-3
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Emisja zakłóceń elektromagnetycznych
Ciśnieniomierz jest przeznaczony do użytkowania w niżej opisanym
środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik ciśnieniomierza
powinien zapewnić, że będzie on używany w takim środowisku.
Pomiary emisji
zakłóceń
Zgodność
Emisja według
CISPR 11
Emisja według
CISPR 11 Grupa 1
Ciśnieniomierz jest przeznaczony do użytkowania w niżej opisanym
środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik ciśnieniomierza powinien
zapewnić, że będzie on używany w takim środowisku.
Klasa B
Otoczenie elektromagne-
tyczne – Wytyczna w sprawie
wysokich częstotliwości
Ciśnieniomierz wykorzystuje
energię HF wyłącznie dla
swoich funkcji wewnętrznych.
Z tego powodu jego emisja HF
jest niewielka i jest bardzo
mało prawdopodobne, aby
zakłócała pracę sąsiednich
urządzeń.
Ciśnieniomierz jest przeznac-
zony do użytku we wszystkich
placówkach, łącznie z placów-
kami na obszarze mieszkal-
nym oraz takich, które są
podłączone do publicznych
sieci zasilających, zaopatrują-
cych w prąd obiekty mies-
zkalne.
Otoczenie elektro-
magnetyczne –
wytyczne
Badania odpor-
ności na
zakłócenia
Poziom
kontrolny
IEC 60601
Poziom
zgodności
Rozładowanie
elektryczności
statycznej (ESD)
według IEC
61000-4-2
Podłogi powinny byc wykonane
z drewna lub betonu lub
powinny być wyłożone płytkami
ceramicznymi.
Gdy podłoga jest wyłożona
materiałem syntetycznym,
względna wilgotność powietrza
musi wynosić co najmniej 30%.
±8 kV
rozładowanie
kontaktowe
±2 kV/ ±4 kV/
±8 kV/ ±15 kV
rozładowanie
powietrzne
±8 kV
rozładowanie
kontaktowe
±2 kV/ ±4 kV/
±8 kV/ ±15 kV
rozładowanie
powietrzne
Pole magnetyczne
przy częstotliwości
napięcia (50 Hz)
według
IEC 61000-4-8
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie rozbieraj baterii! i
Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterie. i
Słabe baterie należy niezwłocznie wyjąć z komory baterii, ponieważ mogą wyciec i
uszkodzić urządzenie! i
Podwyższone ryzyko wycieku elektrolitu, unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami ślu-
zowymi! W razie kontaktu z kwasem obficie przepłucz skażone miejsce czystą wodą i
niezwłocznie skorzystaj z pomocy lekarza! i
W razie połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem! i
Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie! i
Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu, nigdy nie używaj baterii odmiennego typu
ani używanych baterii w połączeniu z nowymi! i
Wkładając baterie, zwróć uwagę na właściwe połączenie biegunów! i
Baterie należy wyjąć, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez co najmniej 3 miesiące.
Przechowuj baterie z dala od dzieci! i
Nie ładuj baterii jednorazowych! Niebezpieczeństwo wybuchu! i
Nie zwieraj! Niebezpieczeństwo wybuchu! i
Nie wrzucaj do ognia! Niebezpieczeństwo wybuchu! i
Zużytych baterii nie wyrzucaj do odpadów gospodarczych, lecz do odpadów specjalnych,
lub przekaż je do punktu zbiorczego baterii w specjalistycznej placówce handlowej!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. W razie dolegliwości zdro-
wotnych skontaktuj się z lekarzem. i
Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając i instrukcji obsługi.
Użytkownie niezgodne z przeznaczeniem prowadzi do utraty wszelkich roszczeń gwaran-
cyjnych. i
Jeżeli cierpisz na choroby, np. niedrożność tętnic, przed użyciem urządzenia skontaktuj ze
swoim lekarzem. i
Urządzenia nie wolno stosować do kontroli częstości uderzeń rozrusznika serca. i
Kobiety w ciąży powinny przestrzegać koniecznych środków ostrożności, aby nie obciążać
nadmiernie organizmu; w razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem. i
W przypadku dyskomfortu podczas pomiaru, np. bólu na nadgarstku lub innych dolegli-
wości, naciśnij przycisk , aby doprowadzić do natychmiastowego odpowietrzenia
mankietu. Poluzuj mankiet i zdejmij go z nadgarstka. i
Częste powtarzanie pomiaru ciśnienia może powodować niekorzystne skutki uboczne, jak
np. ucisk nerwów lub powstanie skrzepów. i
Pomiary ciśnienia krwi – w szczególności w przypadku częstszego ich stosowania – mogą
doprowadzić do powstawania chwilowych śladów na skórze i/lub do zakłóceń w krążeniu
krwi. W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy ewentualnie skonsultować się z
lekarzem. i
Tego urządzenia nie mogą obsługiwać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych. Nie powinny go też używać osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia. i
Ciśnieniomierz jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie wolno używać go u niemowląt i
dzieci. Przed zastosowaniem urządzenia u nieletnich należy zasięgnąć porady lekarza. i
Dzieciom nie wolno używać tego urządzenia. Produkty medyczne nie są zabawką dla
dzieci! i
Urządzenie powinno być przechowywane poza zasięgiem dzieci. i
Połykanie małych elementów, np. materiału opakowaniowego, baterii, pokrywy komory na
baterię itd. może prowadzić do uduszenia. i
Przed użyciem urządzenia jego użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy działa ono bez-
piecznie i prawidłowo. i
Urządzenia nie wolno używać w pomieszczeniach o intensywnym promieniowaniu, ani w
pobliżu urządzeń o intensywnym promieniowaniu, takich jak nadajniki radiowe, telefony
komórkowe czy kuchenki mikrofalowe, ani używać razem z urządzeniami chirurgicznymi o
wysokiej częstotliwości. W takich warunkach mogą wystąpić zakłócenia w działaniu albo
nieprawidłowe wartości pomiarowe. i
Urządzenia nie wolno używać w pobliżu gazów palnych (np. gazu obezwładniającego,
tlenu lub wodoru) lub cieczy palnych (np. alkoholu). i
Nie należy mierzyć ciśnienia, jeśli jednocześnie na tej samej części ciała dokonywane są
inne pomiary, gdyż może to spowodować zakłócenia lub przerwanie tych pomiarów. i
Nie wolno zakładać mankietu na miejsca skaleczone, w przypadku założonego cewnika ani
po mastektomii. i
W przypadku występującej arytmii urządzenia wolno używać jedynie w porozumieniu z
lekarzem! i
Nie wolno wykonywać modyfikacji urządzenia. i
W razie usterek nigdy nie naprawiaj samodzielnie urządzenia. Naprawę należy zlecić auto-
ryzowanemu zakładowi serwisowemu. i
Nale y u ywa tylko oryginalne akcesoria i cz ci producenta,
ż ż ć ęś gdyż w przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia urządzenia lub szkód na zdrowiu. i
Chroń urządzenie przed wilgocią. Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się jednak ciecz,
należy natychmiast wyjąć baterie i przerwać dalsze użytkowanie. W takim wypadku skon-
taktuj się ze sklepem lub poinformuj bezpośrednio nas. i
Mankiet urządzenia jest wrażliwym elementem i należy go traktować z odpowiednią roz-
wagą. Mankiet wolno napompować tylko wtedy, gdy został on prawidłowo założony na nad-
garstek. i
Urządzenie należy chronić przed zanieczyszczeniami, bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych oraz działaniem silnego upału bądź zimna. i
Do czyszczenia urządzenia nie wolno w żadnym wypadku stosować rozcieńczalnika (roz-
puszczalników), alkoholu ani benzyny. i
Urządzenie należy chronić przed silnymi uderzeniami i upadkiem. i
Wyjmij baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
•
•
•
•
•
•
•
•
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO STOSOWANIA BATERII
Klasyfikacja ciśnienia tętniczego wg WHO
Wartości te zostały określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) bez względu na
wiek.
Czym jest ciśnienie krwi?
1 2 3
4 5
6 7
8 9
q
0 w
e
r
z
t
u
Urządzenie i wyświetlacz LCD
Wyświetlacz LCD (ekran) Przycisk (godzina/data) Przycisk (WŁ/WYŁ)
Przycisk (pobieranie danych z pamięci) Mankiet na nadgarstek
Pokrywa komory baterii Wskaźnik ciśnienia krwi (zielony – żółty – pomarańczowy
– czerwony) Pamięć użytkownika 1/2 Wyświetlacz godziny/daty
Wskaźnik ciśnienia skurczowego Jednostka pomiaru Wskaźnik ciśnienia
rozkurczowego Wskaźnik arytmii (zakłóceń w rytmie pracy serca)
Wskaźnik częstotliwości pulsu Symbol wymiany baterii
Numer miejsca w pamięci Symbol pamięci Symbol pulsu
Wskaźnik ciśnienia krwi
i
o
M
Klasyfikacja
Skurcz
(mmHg)
Rozkurcz
(mmHg)
Zakres wska-
zań
Hipertonia stopnia 3 ≥ 180 ≥ 110 czerwony
Hipertonia stopnia 2 160 - 179 100 - 109 pomarańczow
Hipertonia stopnia 1 140 - 159 90 - 99 żółty
normalne wysokie 130 - 139 85 - 89 zielony
normalne 120 - 129 80 - 84 zielony
optymalne < 120 < 80 zielony
Ciśnienie krwi jest ciśnieniem, powstającym w naczyniach przy każdym uderzeniu serca.
Gdy serce się kurczy (= skurcz) i pompuje krew do tętnic, powoduje to wzrost ciśnienia.
Jego najwyższa wartość nazywana jest ciśnieniem skurczowym, które mierzone jest jako
pierwsza wartość podczas pomiaru ciśnienia krwi. Gdy mięsień sercowy się rozkurcza,
aby pobrać nową krew, spada także ciśnienie w tętnicach. Gdy naczynia są rozluźnione,
mierzona jest druga wartość – ciśnienie rozkurczowe.
7 o
/
m
W d=1.2 P d=1.2 P d=2.3 P
0.12
0.38
1.2
3.8
12
0.01
0.1
1
10
100
Zalecane odstępy bezpieczeństwa pomiędzy przenośnymi i
mobilnymi urządzeniami do komunikacji HF oraz ciśnieniomierzem
0.12
0.38
1.2
3.8
12
0.23
0.73
2.3
7.3
23
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Przewodzone
wielkości
zakłocające HF
według
IEC 61000-4-6
Przewodzone
wielkości
zakłocające
HF według
IEC 61000-4-3
Przenośne i mobilne urządzenia radiowe o
wysokiej częstotliwości nie powinny być uży-
wane w mniejszym odstępie od każdej części-
ciśnieniomierza (wraz z przewodem) niż zaleca-
ny odstęp bezpieczeństwa, obliczany wedługod-
powiedniego równania dla częstotliwości
nadajnika.
Zalecana odległość ochronna:
z P jako maksymalną mocą nominalną nadajnika w
watach (W) zgodnie z danymi producenta nadajnikow oraz
d jako zalecanym odstępem bezpieczeństwa w metrach
(m). Siła pola aparatow stacjonarnych wg pomiarow
wykonanych na miejscu powinna być mniejsza niż za-
lecany odstęp bezpieczeństwa. W otoczeniu urządzeń
oznaczonych poniższym symbolem,
możliwe jest wystąpienie zakłoceń:
a
b
Ciśnieniomierz jest przeznaczony do użytkowania w niżej opisanym
środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik ciśnieniomierza powinien
zapewnić, że będzie on używany w takim środowisku.
Otoczenie elektro-
magnetyczne – wytyczneo
Poziom
kontrolny
IEC 60601
Poziom
zgodności
Badania odpor-
ności na
zakłócenia
Uwaga 1: przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: te wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach.
Rozprzestrzenianie się wielkości elektromagnetycznych podlega zmianom na skutek absorpcji i
odbić przez budynki, przedmioty i ludzi.
a. Natężenia pola stacjonarnych nadajników, jak np. stacji bazowych telefonii komórkowej i
przenośnych radiotelefonów, amatorskich stacji radiowych, nadajników radiowych AM i
FM i nadajników TV, teoretycznie nie można dokładnie z góry określić. Aby ustalić
otoczenie elektromagnetyczne w odniesieniu do stacjonarnych nadajników, należałoby
rozważyć wykonanie badania na miejscu. Gdy zmierzone natężenie pola w miejscu
żytkowania przekracza powyższy poziom zgodności, należy obserwować urządzenie,
by wykazać jego działanie zgodne z przeznaczeniem. Jeżeli obserwuje się cechy
nietypowe, mogą być wymagane dodatkowe środki zaradcze, takie jak np. zmienione
ustawienie lub inna lokalizacja urządzenia.
W zakresie częstotliwości 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być poniżej
3 V/m.
b.
Ciśnieniomierz jest przeznaczony do użytkowania w środowisku elektro-
magnetycznym, w którym wielkości zakłócające HF są kontrolowane.
Użytkownik ciśnieniomierza może uniknąć zakłóceń elektromagnety-
cznych, jeśli zachowa minimalny odstęp pomiędzy przenośnymi i
mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi HF (nadajnikami) a
ciśnieniomierzem, zależnie od mocy wyjściowej urządzenia komunika-
cyjnego.
Maksymalna moc
nominalna
nadajnika
Odstęp ochronny zależnie od częstotliwości nadajnika
150 kHz do 80 MHz 80 MHz do 800 MHz 800 MHz do 2.5 GHz
Dla nadajników, których moc znamionowa nie jest podana w poniższej tabeli,
zalecaną odległość ochronną w metrach (m) można wyliczyć z wykorzystaniem
równania, które należy do odpowiedniej kolumny, przy czym P to maksymalna
moc znamionowa nadajnika w watach (W) według informacji producenta.
Uwaga 1: przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: te wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach.
Rozprzestrzenianie się wielkości elektromagnetycznych podlega zmianom na
skutek absorpcji i odbić przez budynki, przedmioty i ludzi.
Nazwa i model
System wskazań
Miejsca w pamięci
Metoda pomiaru
Napięcie
Zakres pomiaru ciśnienia krwi
Zakres pomiaru tętna
Maksymalne odchylenie pomi-
aru ciśnienia skurczowego
Maksymalne odchylenie
pomiaru tętna
Wytworzenie ciśnienia
Odpowietrzenie
Automatyczne wyłączenie
Warunki użycia
Warunki przechowywania
Mankiet
Wymiary (całe urządzenie)
Ciężar
Nr artykułu
Kod EAN
MEDISANA nadgarstkowy BW 320
ciśnieniomierz
wskazania cyfrowe
2 x 120 danych pomiarowych
oscylometryczna
3 V=, 2 x 1,5 V baterie AAA LR03
30 – 280 mmHg
40 – 200 uderzeń/min.
± 3 mmHg
± 5 % dwartości
automatycznie przez za pomocą
automatycznie
po ok. 3 Min.
+5 °C - +40 °C, 15 - 85 % względnej wilgotności
-10 °C - +55 °C, 10 - 95 % względnej wilgotności
12,5 - 21,5 cm dla dorosłych
ok. 75 x 64 x 29 mm (dług. x szer. x wys.)
ok. 117 g bez baterii
51074
40 15588 51074 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dane techniczne
W ramach ciągłego ulepszania produktu zastrzegamy sobie
prawo do zmian technicznych i wyglądu.
Aktualną wersję instrukcji obsługi znajdziesz na stronie
www.medisana.com
MEDISANA GmbH, Jagenbergstraße 19, 41468 NEUSS, Niemcy
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.com
Adres punktu serwisowego znajduje się w oddzielnym załączniku.
51074 04/2019 Ver. 1.3
30 A/m 30 A/m
1/2
d=[3,5/V ] x P
1
1/2
d=1.2 x P 80 MHz - 800 MHz
1/2
d=2.3 x P 800 MHz - 2,7 GHz
3 Vrms
150 kHz -
80 MHz
6 Vrms in
ISM bands
10 V/m
80 MHz -
2,7 GHz
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
10 V/m
80 MHz -
2,7 GHz
385MHz-5785MHz
specyfikacja testu
do podłączenia obudowy
Odporność na HF
transmisja bezprzewodowa
wyposażenie (patrz
Tabela 9 / IEC 60601-
1-2: 2014)

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Medisana BW 320

Zadaj pytanie o Medisana BW 320

Masz pytanie dotyczące Medisana BW 320, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Medisana BW 320. Upewnij się, że opisujesz trudności z Medisana BW 320 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.