Instrukcja Medisana BS A42 Connect

Zobacz poniższy poradnik dla Medisana BS A42 Connect. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Medisana
  • Produkt: Waga
  • Model/nazwa: BS A42 Connect
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Niemiecki, Francuski, Polski

Spis treści

Strona: 10
11
BS A42 CONNECT
Instrukcja użytkowania PL
WAŻNE WSKAZÓWKI! BEZWZGLĘDNIE ZACHOWAĆ!
Przed użyciem urządzenia należy starannie przeczytać poniższą Instrukcję użytkowania, w szczególności
zawarte w niej wskazówki bezpieczeństwa oraz zachować instrukcję do przyszłego użytku.
Przekazując urządzenie osobom trzecim należy dołączyć do niego niniejszą Instrukcję użytkowania.
•
• Urządzenie wolno stosować wyłącznie w prywatnych gospodarstwach domowych.
•
• Z urządzenia wolno korzystać tylko osobom, których ciężar ciała nie przekracza 180 kg.
•
• Z urządzenia nie wolno korzystać w czasie ciąży.
•
• Ze względu na przepływający przez ciało prąd elektryczny urządzenia z powodów bezpieczeństwa nie wolno stosować do analizy tkanki
tłuszczowej dzieci. Natomiast pomiar ciężaru ciała dzieci może być wykonywany bez zastrzeżeń.
•
• Z urządzenia nie wolno korzystać osobom z rozrusznikiem serca ani innymi wszczepami/implantami medycznymi.
W przypadku cukrzycy lub innych przeszkód natury medycznej albo niepełnosprawności fizycznych informacja o tkance tłuszczowej może
być niedokładna. Powyższe odnosi się również do osób o wysokim stopniu wytrenowania sportowego.
•
• Nie wolno korzystać z urządzenia, jeżeli nie działa ono bez zakłóceń, upadło, wpadło do wody lub zostało uszkodzone.
Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się i upadku!
Nigdy nie wchodzić na wagę mając mokre stopy. Nigdy nie wchodzić na wagę w skarpetkach lub temu podobnych.
Nigdy nie ustawiać wagi na nierównym podłożu. Podczas ważenia nie stawać na krawędzi wagi.
Na wagę wchodzić należy zawsze stabilnie na jej środek, tak aby każda stopa dotykała 2 elektrod
(lewa obu lewych, prawa obu prawych).
Zagrożenia dla dzieci!
Połknięcie baterii może zagrażać życiu. Z uwagi na to zarówno baterie jak i samo urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast udać się do lekarza.
Materiał opakowania trzymać z dala od dzieci.Występuje m. in. niebezpieczeństwo uduszenia.
Zagrożenia ze strony baterii!
Baterii nie wolno deformować, demontować, wrzucać do ognia ani zwierać.
W przypadku "wylania" się baterii unikać kontaktu z wydostającą się z baterii cieczą.
Zanieczyszczone miejsca opłukać wodą i bezzwłocznie udać się do lekarza.
Podczas wkładania baterii zważać na prawidłową biegunowość (+/-).
Stosować wyłącznie baterie tego samego lub równoważnego typu (4x AAA, 1,5V).
Baterie chronić przed nadmiernym nagrzaniem. Po wyczerpaniu się baterii oraz na czas dłuższych przerw w użytkowaniu urządzenia
wyjąć baterie. Pozwala to na uniknięcie szkód, jakie powstać mogą w wyniku "wylania" się baterii.
Niebezpieczeństwo wystąpienia szkód materialnych!
Chronić urządzenie przed wilgocią.Trzymać wagę z dala od wody.
Mokra lub wilgotna powierzchnia wagi jest śliska. Powierzchnię wagi utrzymywać w suchym stanie.
Waginienależyprzechowywaćwgorącymotoczeniu,aponadtochronićjąprzednadmiernymnagrzaniempromieniamisłonecznymi.
Chronić wagę przed uderzeniami i wstrząsami.
Nie dokonywać zmian wagi ani nie otwierać jej.
Naprawy wagi zlecać do wykonania w warsztacie specjalistycznym albo w centrum serwisowym.
Posadzki pokrywane są różnego rodzaju lakierami i tworzywami sztucznymi oraz pielęgnowane różnorodnymi środkami do
pielęgnacji. Niektóre z tych substancji zawierają składniki, które mogą prowadzić do naruszenia struktury i rozmiękczenia stóp
urządzenia. Z uwagi na to pod urządzenie podłożyć należy ewentualnie nie poddającą się naciskowi podkładkę antypoślizgową.
Do czyszczenia nie należy używać ostrych substancji chemicznych ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.
Niniejszym oświadczamy, że waga osobowa model: BS A42 connect, art. 99372 jest zgodna z podstawowymi wymogami dyrektywy europejskiej 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności WE można
otrzymać od firmy Medisana GmbH, Jagenbergstrasse 19, 41468 Neuss, Niemcy lub pobrać ze strony internetowej Medisana (www.medisana.com).
Dalsze informacje i adresy serwisowe dla poszczególnych krajów znaleźć można na następujących stronach internetowych:
www.medisana.com
Strona: 11
12
BS A42 CONNECT
PL Instrukcja użytkowania
Warunki prawidłowych wyników pomiarowych
Niezawodne wyniki pomiarowe osiągane są przy zachowaniu określonych warunków:
• Dokonuj pomiaru wagi zawsze w tych samych warunkach. • Wykonuj tę czynność o tej samej porze.
• Stój prosto i spokojnie. • Przeprowadzaj pomiar najlepiej rano, po prysznicu lub kąpieli; nogi powinny być suche.
Pomiary przeprowadzane regularnie umożliwiają skuteczną kontrolę wagi ciała.
B) Ustawianie danych osobistych na wadze
Waga może zapamiętać dane (płeć, tryb atlety, wzrost, wiek) maksymalnie 8 osób. Dla każdej z nich jest do dyspozycji po 30 miejsc pamięci.
Ustawione fabrycznie wartości wagi to: mężczyzna, 165 cm, 30 lat, kg.
Naciskaj przez krótki czas stopą środek powierzchni wagi.
1 Naciskaj na przycisk SET aż do
momentu, gdy na wyświetlaczu
zacznie migotać miejsce zapisu w
pamięci.
2 Przy pomocy przycisków ▲/▼
wybierz miejce zapisu w pamięci.
3 Dla zapisania dokonanych
wyborów w pamięci naciśnij na
przycisk SET.
W analogiczny sposób dokonaj
ustawienia płci, trybu atlety,
wzrostu oraz wieku.
4 Po wpisaniu danych osobistych
na wyświetlaczu ukazuje się
“0.0”.
5 W celu zakończenia ustawień
wagi wejdź boso na wagę.
6 Na wyświetlaczu ukazywane są
wyniki następujących pomiarów:
• ciężar ciała
• zawartość tłuszczu w organi-
zmie
• zawartość wody w organizmie
• zawartość masy mięśniowej w
organizmie
• ciężar kości
• wskaźnik BMR (zapotrzebowa-
nie energetyczne)
• wskaźnik BMI
1
2 2
3
A) Łatwy pomiar ciężaru ciała dzięki funkcji„Step-On“
1 	Proszęstanąćnawadzebosolub
wbutach.
2 Wyświetlany jestTwój ciężar.
Automatyczny wybór użytkownika za pomocą ostatnio mierzonej
wagi. Stanąć boso na wadze. Waga automatycznie wybierze miej-
sce zapisu danych i rozpocznie nowy pomiar.
• Jeśli miejsce zapisu danych nie zostanie prawidłowo
wyświetlone, należy za pomocą " ▲ " lub " ▼ " wybrać
prawidłowy numer (P1 do P8) oraz potwierdzić przyciskiem
„SET”.
Automatyczny wybór użytkownika
„P1P2“ lub inne kombinacje tego zapisu = waga roz-
poznaje zapisanych użytkowników na podstawie
masy ciała. W tym przypadku dwóch użytkowników
ma taką samą masę ciała. Aby wybrać poprawnego
właściwego użytkownika, należy nacisnąć przycisk ze
strzałką w górę - wybór wartości znajdującej się z le-
wej strony (w przykładzie powyżej „P1“) lub przycisk ze
strzałką w dół - wybór wartości znajdującej się po stro-
nie prawej (w przykładzie„P2“).
Zmiana jednostki wagi
Naciskaj przez krótki czas stopą środek powierzchni wagi. Na wyświetlaczu pojawi się napis „0.0 kg”. Za pomocą przy-
cisku znajdującego się na spodniej stronie wagi można wybrać jednostkę (kg - lb - st).
3 Opcja: Przeniesienie odczytu masy ciała* do
aplikacjiVitaDock+.
Wymagania:
1. Na urządzeniu z systemem Android lub iOS aktywna jest funkcja Bluetooth
2. AplikacjaVitaDock+ jest uruchomiona
3.Waga widoczna jest na liście urządzeń.
Konfiguracja jest opisana w punkcie C).
*Tutaj nie są przenoszone żadne dane dotyczące składu ciała i nie jest
zapisywana historia pomiarów masy ciała.
Po dokonaniu pełnego pomiaru dane zostaną przeniesione za pomocą funkcji Bluetooth do
aplikacji VitaDock+.
Strona: 12
13
BS A42 CONNECT
Instrukcja użytkowania PL
C) Aplikacji VitaDock+*
Pomiar wagi i przesyłanie danych przez Bluetooth do aplikacji VitaDock+
Wybrać na wadze ustawienia indywidualne zgodnie z opisem w punkcie„B”). Waga oraz smartphone
muszą być ze sobą połączone w celu przesłania wartości pomiaru za pomocą Bluetooth® 4.0/Bluetooth
Smart®. W tym celu należy zainstalować aktualną aplikację VitaDock+.
1. Pobrać darmową aplikację VitaDock+* ze sklepu
AppStore lub z Google Play.
*Wymagania systemowe:
iOS: iPhone 6S i nowsze , iPad Air 2, iPad Mini 4 i
nowsze. Android: urządzenia obsługujące 		
technologię Google Android w wersji 6.x i
Bluetooth Smart 4.0.
2. Włączyć Bluetooth® w swoim systemie iOS lub
Android.
3. Uruchomić aplikację. Upewnić się, że łącze inter-
netowe jest stabilne (WLAN lub sieć mobilna).
Zalogować się do swojego konta online w
VitaDock. Jeśli jeszcze nie posiadasz swojego
konta, możesz zarejestrować się za darmo w
VitaDock Online.
4. Dotknąć symbolu Bluetooth® , aby wybrać
urządzenie.
4
4
5. Przesuwać w dół, aż na liście urządzeń pojawi się
BS A42.
6. Dotknąć strzałki obok wagi, aby uruchomić
proces instalacji.
7. Postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.
Uwaga: W przypadku używania wagi w trybie gościa„P0”, dane nie
zostaną zapisane. Przesłanie wartości pomiaru przez Bluetooth® nie
jest możliwe w tym trybie.
W ramach ciągłej optymalizacji produktu zastrzegamy sobie regularne
aktualizowanie aplikacji VitaDock+.
Zalecamy okresowe przeprowadzanie aktualizacji (update). Prezentowa-
ne ilustracje służą jedynie jako odnośniki.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Medisana BS A42 Connect

Zadaj pytanie o Medisana BS A42 Connect

Masz pytanie dotyczące Medisana BS A42 Connect, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Medisana BS A42 Connect. Upewnij się, że opisujesz trudności z Medisana BS A42 Connect tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.