Instrukcja Makita VC2010L

Zobacz poniższy poradnik dla Makita VC2010L. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Makita
  • Produkt: Odkurzacz
  • Model/nazwa: VC2010L
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 60
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
61
Makita VC2010L
Ważne wskazówki bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem pracy z odkurzaczem należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi
oraz przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu.
Przeznaczenie i stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie
–
– mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które zostały przeszkolone w jego obsłudze i którym zlecono
wyraźnie wykonywanie tej pracy
–
– może być użytkowane tylko pod nadzorem
–
– nie może być obsługiwane przez dzieci
Urządzenia opisane w niniejszej instrukcji obsługi są przeznaczone:
–
– do zasysania pyłów i cieczy
–
– do profesjonalnego zastosowania, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach,
biurach i wypożyczalniach
–
– do separacji pyłu o dopuszczalnej wartości czasu oddziaływania powyżej 1 mg/m³ (klasa pyłu L).
Użytkowanie urządzenia podlega ogólnym przepisom obowiązującym w danym kraju.
Obok instrukcji obsługi i obowiązujących w kraju użytkownika przepisów zapobiegania wypadkom na-
leży przestrzegać również uznanych technicznych zasad bezpieczeństwa dotyczących bezpiecznego i
prawidłowego sposobu wykonywania pracy.
W przypadku zastosowania odkurzacza do usuwania pyłu, kiedy powietrze wylotowe odkurzacza
kierowane jest do pomieszczenia, należy zapewnić odpowiednią szybkość wymiany powietrza w
pomieszczeniu (w tym wypadku należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów).
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zbierania:
–
– gorących materiałów (żarzące się niedopałki, gorący popiół itp.)
–
– palnych, wybuchowych, agresywnych cieczy (np. benzyna, rozpuszczalniki, kwasy, ługi itp.)
–
– palnych, wybuchowych pyłów (np. pył magnezowy itp.)
Przed uruchomieniem
Personel obsługujący urządzenie musi przed rozpoczęciem pracy zostać poinformowany na temat
–
– obsługi urządzenia
–
– zagrożeń związanych z odkurzanymi materiałami
–
– bezpiecznego usuwania odkurzonego materiału
Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci w miejscu
użytkowania. Zaleca się podłączenie urządzenia do obwodu z wyłącznikiem ochronnym różnicowo-
prądowym. Przewód zasilający należy regularnie kontrolować na obecność uszkodzeń, np. pęknięć
lub oznak starzenia. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić przed
dalszym użytkowaniem urządzenia w serwisie firmy Makita lub przez uprawnionego elektryka, aby
zapobiec zagrożeniom. Nigdy nie uruchamiać odkurzacza z uszkodzonym wkładem filtracyjnym.
Odsysanie cieczy
Przed rozpoczęciem odsysania cieczy należy zasadniczo wyjąć filtr workowy utylizacyjny i sprawdzić
działanie pływaka. W przypadku tworzenia się piany lub wyciekania płynu natychmiast zakończyć
pracę i opróżnić zbiornik.
Oczyszczanie wkładu filtracyjnego
W razie spadku mocy ssania:
Strona: 61
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
62
Makita VC2010L
1.	 Włączanie odkurzacza.
2.	 Zasłonić dłonią otwór ssawki i węża ssącego.
3.	 Wcisnąć trzy razy guzik uruchamiający funkcję oczyszczania filtra. Powstający w ten sposób prąd
powietrza oczyszcza płytki wkładu filtracyjnego z nagromadzonego pyłu.
Podłączanie elektronarzędzia
Gniazdo wtykowe na urządzeniu wykorzystywać tylko dla celów określonych w instrukcji obsługi.
Przed podłączeniem dodatkowego urządzenia do gniazda wtykowego na odkurzaczu:
1.	 Wyłączyć odkurzacz
2.	 Wyłączyć podłączane urządzenie
UWAGA! Należy przestrzegać instrukcji obsługi i zawartych w niej wskazówek bezpieczeństwa dla
urządzeń podłączonych do gniazda wtykowego na odkurzaczu.
F Konserwacja, czyszczenie i naprawa
Wykonywać tylko te prace konserwacyjne, które opisane są w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem
do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie wolno
spryskiwać wodą pokrywy odkurzacza: Niebezpieczeństwo porażenia prądem, niebezpieczeństwo
zwarcia.
Do czasu konserwacji i czyszczenia urządzenia należy się z nim obchodzić w taki sposób, aby nie
było ono źródłem zagrożenia dla personelu wykonującego konserwację lub innych osób. W pomiesz-
czeniu do wykonywania czynności konserwacyjnych
–
– stosować wymuszoną wentylację z filtrowaniem powietrza
–
– nosić odzież ochronną
–
– pomieszczenie do konserwacji oczyścić w taki sposób, aby do otoczenia nie przedostały się
żadne niebezpieczne substancje
Wszystkie zanieczyszczone części, które podczas prac konserwacyjnych i naprawczych nie mogły
zostać oczyszczone w zadawalającym stopniu należy
–
– zapakować w szczelnych workach
–
– zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub osprzętu może wpłynąć ujemnie na bezpieczeń-
stwo eksploatacji urządzenia. Stosować tylko części zamienne i osprzęt firmy Makita. Używać tylko
szczotek dostarczonych wraz z urządzeniem lub określonych w instrukcji obsługi.
Co najmniej raz w roku przedstawiciel serwisu firmy Makita lub osoba przeszkolona w tym zakresie
powinna przeprowadzić kontrolę techniczną usuwania pyłu, np. sprawdzić filtr na obecność uszko-
dzeń, sprawdzić szczelność powietrzną urządzenia i funkcjonowanie podzespołów kontrolnych.
Wykorzystanie zużytego urządzenia jako surowca wtórnego
Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie urządzeniach
elektrycznych i sprzęcie elektronicznym, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać osobno
i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Pytania dotyczące utylizacji urządzenia prosimy
kierować do urzędu gminy lub do najbliższego punktu sprzedaży.
Gwarancja
Odnośnie gwarancji i rękojmi obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Producent zastrzega sobie
zmiany wynikające z postępu technicznego.
Osprzęt
Wkład filtracyjny P-70219
Filtr workowy (5 sztuk) P-72899
Worek utylizacyjny (5 sztuk) P-70297
Strona: 62
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
63
Makita VC2010L
Dane techniczne
VC2010L
EU CH GB AU US
Napięcie sieciowe Volt 230 240 120
Częstotliwość sieci Hz 50/60 60
Bezpiecznik sieciowy A 16 10 13 10 15
Moc pobieranaIEC
Watt 1100 840
Moc odbioru dla gniazda wtykowego
urządzenia
Watt 1900 1200 1900 1300 600
Całkowita moc urządzenia Watt 3000 2300 3000 2400 1440
Natężenie przepływu powietrza m³/h 216 127 cfm
Podciśnienie hPa 180 73 in
Poziom hałasu na powierzchni pomiaru
z odległości 1 m, EN 60704-1
dB(A) 70
Hałas podczas pracy dB(A) 67
Przewód zasilający: Długość m 7,5 10 7,5 6,2
Przewód zasilający: Typ H05RR-F 3G1,5 mm²
SJTW
AWG 14/3
Klasa ochrony I
Rodzaj ochrony IP X4
Stopień odkłócania EN 55014-1
Klasa pyłu L
Pojemność zbiornika l 19 5,0 gal
Szerokość mm 377 14,8 in
Głębokość mm 371 14,6 in
Wysokość mm 501 19,7 in
Masa kg 7,35 16,2 lb
Deklaracja zgodności WE
Deklarujemy pod swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt ten jest zgodny z dyrektywami Rady
2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE oraz następujące normy lub standardowych dokumentów:
EN ISO 12100-1 (2004)	 EN 55014-2 (2001)
EN ISO 12100-2 (2004)	 EN 61000-3-2 (2006)
EN 60335-2-69 (2004)	 EN 61000-3-3 (2005)
EN 55014-1 (2006)	
Tomoyasu Kato 2009-02-23
Director
Odpowiedzialny producenta
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Upoważnionego przedstawiciela w Europie:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes
Bucks MK 15 8JD, England

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Makita VC2010L

Zadaj pytanie o Makita VC2010L

Masz pytanie dotyczące Makita VC2010L, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Makita VC2010L. Upewnij się, że opisujesz trudności z Makita VC2010L tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.