Instrukcja Makita UH6580

Zobacz poniższy poradnik dla Makita UH6580. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Makita
  • Produkt: Nożyce do żywopłotu
  • Model/nazwa: UH6580
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Polski, Czech, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Ukraiński, Holenderski, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Grecki

Spis treści

Strona: 17
18
POLSKI (Oryginalna instrukcja)
Objaśnienia do widoku ogólnego
1-1. Język spustowy przełącznika B
1-2. Język spustowy przełącznika A
1-3. Język spustowy przełącznika C
5-1. Zestaw zaczepów do mocowania
kabli
5-2. Kabel zasilający narzędzia
5-3. Przedłużacz
6-1. Uchwyt
6-2. Kabel
7-1. Uchwyt
7-2. Zaczep kabla na pasek naramienny
11-1. Kierunek przycinania
11-2. Kąt pochylenia noży
11-3. Przycinana powierzchnia
żywopłotu
16-1. Docisnąć
16-2. Deflektor liści
16-3. Nakrętka
16-4. Noże
17-1. Nakrętka
17-2. Osłona końca belki
18-1. Haczyki
18-2. Włóż haczyki do rowków
18-3. Rowki
19-1. Ściśnij haczyki po obu stronach
19-2. Odczep haczyki
20-1. Wkręty
20-2. Osłona ostrza
21-1. Osłona spodnia
21-2. Osłona ostrza
22-1. Pokrywa obudowy silnika
23-1. Mimośród
24-1. Wkręty
24-2. Noże
25-1. Mimośród
26-1. Owalny otwór w belce nożowej
28-1. Owalny otwór w belce nożowej
28-2. Mimośród
29-1. Mimośród
SPECYFIAKCJE
Model UH5580 UH6580 UH7580
Długość belki nożowej 550 mm 650 mm 750 mm
Liczba oscylacji na minutę (min
-1
) 1 500 1 500 1 500
Długość całkowita 970 mm 1 049 mm 1 157 mm
Ciężar netto 4,3 kg 4,4 kg 4,6 kg
Klasa bezpieczeństwa /II
• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez wcześniejszego powiadomienia.
• Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.
• Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
END220-4
Symbol
Poniżej pokazano symbole zastosowane na urządzeniu.
Przed użyciem należy zapoznać się z ich znaczeniem.
・ Przeczytać instrukcję obsługi.
・ PODWÓJNA IZOLACJA
・ Należy chronić przed deszczem.
・ Jeśli kabel zostanie uszkodzony lub
przecięty, jego wtyczkę należy
natychmiast wyciągnąć z gniazda.
・ Tylko dla krajów UE
Nie usuwać sprzętu elektrycznego
razem z innymi odpadami
gospodarstwa domowego!
Przestrzegając Europejskiej Dyrektywy
2002/96/EC o odpadach elektrycznych i
elektronicznych oraz jej wprowadzenia
w życie zgodnie z prawem narodowym,
sprzęt elektryczny o zakończonym
okresie eksploatacyjnym należy
gromadzić oddzielnie i zwracać do
organizacji zajmujących się zbieraniem
zużytego sprzętu.
ENE014-1
Przeznaczenie
Narzędzie to jest przeznaczone do przycinania
żywopłotów.
ENF002-1
Zasilanie
Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do
zasilania o takim samym napięciu jakie określa tabliczka
znamionowa i może być uruchamiane wyłącznie przy
zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym. Przewody
są podwójnie izolowane zgodnie z Normami
Europejskimi i dlatego mogą być podłączone do
gniazdek bez przewodu uziemiającego.
ENG102-3
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745:
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) : 86,5 dB (A)
Poziom mocy akustycznej (LWA): 94,5 dB (A)
Niepewność (K): 0,7 dB(A)
Należy stosować ochraniacze słuchu
Strona: 18
19
ENG231-1
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745:
Tryb pracy: przycinanie żywopłotu
Wytwarzanie drgań (ah) : 4,4 m/s2
Niepewność (K) : 1,5 m/s2
ENG901-1
• Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została
zmierzona zgodnie ze standardową metodą
testową i można ją wykorzystać do porównywania
narzędzi.
• Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można
także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.
OSTRZEŻENIE:
• Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego
użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od
wartości deklarowanej, w zależności od sposobu
jego użytkowania.
• W oparciu o szacowane narażenie w
rzeczywistych warunkach użytkowania należy
określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony
operatora (uwzględniając wszystkie elementy
cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest
wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a
także czas, kiedy jest włączone).
ENH021-4
Dotyczy tylko krajów europejskich
Deklaracja zgodności UE
Niniejszym firma Makita Corporation jako
odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane
urządzenie marki Makita:
Opis maszyny:
Nożyce do żywopłotu
Nr modelu/Typ: UH5580, UH6580, UH7580
Dane techniczne: patrz tabela „DANE TECHNICZNE”.
są produkowane seryjnie oraz
jest zgodne z wymogami określonymi w
następujących dyrektywach europejskich:
spełniają wymogi określone w dyrektywie
2000/14/EC, 98/37/EC do dnia 28 grudnia 2009, a
począwszy od dnia 29 grudnia 2009 w dyrektywie
2006/42/WE
Jest produkowane zgodnie z następującymi normami
lub dokumentami normalizacyjnymi:
EN60745
Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez
naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę,
którym jest:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia
Procedura oceny zgodności wymagana przez
Dyrektywę 2000/14/WE została przeprowadzona
zgodnie z Załącznikiem V.
Zmierzony poziom mocy akustycznej: 94,5dB
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96dB
30 stycznia 2009
000230
Tomoyasu Kato
Dyrektor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA
GEA010-1
Ogólne zasady bezpieczeństwa
obsługi elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia
i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do
porażeń prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń
ciała.
Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy
zachować do późniejszego
wykorzystania.
GEB041-6
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
SEKATORA DO ŻYWOPŁOTU
1. Ponieważ ostrze tnące może zetknąć się z
ukrytymi przewodami elektrycznymi lub z
własnym przewodem zasilającym, należy
trzymać elektronarzędzie tylko za izolowane
uchwyty. Kontakt ostrza z przewodem
elektrycznym pod napięciem powoduje, że
również odsłonięte elementy metalowe narzędzia
znajdą się pod napięciem, grożąc porażeniem
operatora prądem elektrycznym.
2. Nie wolno zbliżać dłoni oraz innych części
ciała do noży (ostrzy). Ciętego materiału nie
wolno usuwać, ani przytrzymywać, kiedy noże
są w ruchu. Przed usunięciem zablokowanego
materiału należy koniecznie sprawdzić, czy
narzędzie jest wyłączone. Chwila nieuwagi
podczas pracy z tym narzędziem może
spowodować poważne zranienie.
3. Nożyce do żywopłotu należy przenosić
trzymając za uchwyt, a noże powinny być
nieruchome. Podczas transportu lub
przechowywania nożyc do żywopłotu zawsze
powinna być założona osłona. Prawidłowe
obchodzenie się z tym narzędziem zmniejsza
ryzyko urazów powodowanych ostrzami.
4. Należy uważać, aby kabel był zawsze
oddalony od obszaru cięcia. Podczas pracy
kabel może się kryć w roślinności i można go
Strona: 19
20
przypadkowo przeciąć.
5. Nożyc do żywopłotu nie wolno używać podczas
deszczu, kiedy występuje rosa, itp. Silnik
elektryczny tego narzędzia nie jest wodoszczelny.
6. Osoba mająca praktyczne doświadczenie z
nożycami do żywopłotu powinna poinstruować
użytkownika, który jeszcze nie pracował z takim
narzędziem.
7. Dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia nie
wolno obsługiwać nożyc do żywopłotu. Młode
osoby powyżej 16 roku życia można wyłączyć z
tego zastrzeżenia, jeżeli odbywają szkolenie pod
nadzorem fachowca.
8. Używaj nożyc do żywopłotu tylko wtedy, gdy
jesteś w doskonałym stanie fizycznym. W
przypadku zmęczenia twoja koncentracja będzie
obniżona. Zachowuj szczególną ostrożność pod
koniec dnia roboczego. Wszelkie czynności
powinny być wykonywane spokojnie i ostrożnie.
Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody
wyrządzone osobom trzecim.
9. Osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
przyjmującym leki nie wolno podejmować pracy.
10. Należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość
sieci zasilającej są zgodne z wartościami
podanymi na tabliczce znamionowej narzędzia.
Zalecamy stosowanie bezpieczników
różnicowo-prądowych o prądzie różnicowym 30
mA lub mniejszym, lub podobnych, wyzwalanych
prądem upływowym.
11. Rękawice robocze z grubej skóry należą do
podstawowego wyposażenia przy pracy z
nożycami i należy je nosić zawsze. Należy też
nosić mocne buty z antypoślizgowymi
podeszwami.
12. Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że
nożyce są w dobrym i zapewniającym
bezpieczeństwo stanie. Należy sprawdzić, czy
zabezpieczenia są zamocowane prawidłowo.
Przed rozpoczęciem pracy należy też sprawdzić,
czy nie jest uszkodzony kabel i w razie potrzeby
wymienić go. Nożyc do żywopłotu nie wolno
używać, jeśli nie są zmontowane całkowicie.
13. Kabel należy utrzymywać z dala od miejsca cięcia.
Kabel w czasie pracy musi być zawsze za tobą.
14. Jeśli kabel zostanie uszkodzony lub przecięty,
jego wtyczkę należy natychmiast wyciągnąć z
gniazda.
15. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy
grunt pod nogami jest pewny.
16. Narzędzie należy trzymać pewnie podczas pracy.
17. Nie należy bez potrzeby uruchamiać narzędzia
bez obciążenia.
18. Kiedy noże zetkną się z elementami ogrodzenia
lub innym twardym przedmiotem, należy
natychmiast wyłączyć silnik i wyciągnąć z gniazda
wtyczkę. Należy sprawdzić, czy nożyce nie
zostały uszkodzone i w razie potrzeby naprawić je
natychmiast.
19. Przed sprawdzaniem nożyc, usuwaniem
uszkodzeń lub materiału zablokowanego w
nożycach, należy je zawsze wyłączać i wyciągać
wtyczkę kabla zasilającego z gniazda.
20. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac
konserwacyjnych, należy zawsze wyłączać i
wyciągać wtyczkę kabla zasilającego z gniazda.
21. Przed przeniesieniem nożyc na inne miejsce,
także podczas pracy, należy wyciągnąć wtyczkę
kabla zasilającego z gniazda. Nie wolno przenosić
lub przewozić nożyc, gdy noże są w ruchu. Nigdy
nie chwytaj ostrzy rękami.
22. Nożyce, a zwłaszcza ostrza należy wyczyścić po
pracy, a także przed odłożeniem na przechowanie.
Noże należy lekko naoliwić i nałożyć na nie
osłonę. Osłonę, która została dostarczona z
nożycami, można zawiesić na ścianie i jest to
bezpieczny i praktyczny sposób przechowywania
tego narzędzia.
23. Nożyce należy przechowywać w suchym
pomieszczeniu, z założoną osłoną. Dzieciom nie
wolno mieć dostępu do nożyc. Nożyc nie wolno
przechowywać na dworze.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE
OSTRZEŻENIE:
NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna
(nabyta w wyniku wielokrotnego używania
narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa obsługi. NIEWŁAŚCIWE
UŻYTKOWANIE narzędzia lub niestosowanie się do
zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej
instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
Strona: 20
21
OPIS DZIAŁANIA
UWAGA:
• Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania
działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy
jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.
Włączanie
Rys.1
Narzędzie to posiada z zabezpieczenie w postaci
potrójnego systemu włączania. Aby je włączyć, należy
wcisnąć dwa z trzech języków spustowych A, B i C.
Zwolnienie jednego z tych dwu wciśniętych spustów
wyłącza nożyce. Kolejność wciskania nie ma znaczenia;
narzędzie uruchamia się, kiedy wciśnięte są dwa języki
spustowe.
Cięcie proste
Rys.2
Aby przycinać żywopłot prosto, należy pociągnąć za
języki spustowe A i B.
Cięcie pionowe
Rys.3
Należy ciąć ku górze, oburącz, ciągnąc za języki
spustowe B i C.
Cięcie dalszych miejsc
Rys.4
Aby przycinać dalsze miejsca żywopłotu, należy oburącz
pociągnąć za języki spustowe A i C.
MONTAŻ
UWAGA:
• Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na
elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono
wyłączone i nie podłączone do sieci.
Dołączanie przedłużacza kabla zasilającego
UWAGA:
• Należy się upewnić, że wtyczka kabla jest wyjęta z
gniazda.
Rys.5
Dołączając kabel przedłużający, należy go
przymocować do kabla narzędzia zaczepem
dostarczonym w zestawie. Zaczep należy przymocować
100 - 200 mm od złącza kabla narzędzia. W ten sposób
unikniemy przypadkowym rozłączeniom kabli.
Zaczep kabla na pasek
UWAGA:
• Zaczep ten należy mocować wyłącznie do kabla
przedłużającego. Nie należy go mocować bliżej
nożyc, przez zestawem zaczepów. Nie
zastosowanie się do tej zasady może spowodować
wypadek lub zranienie.
• Jeden z zaczepów należy silnie zamocować do
kabla narzędzia, a drugi zaczep do kabla
przedłużającego. Praca z nożycami, kiedy
zamocowany jest tylko jeden zaczep może
spowodować wypadek lub zranienie.
Stosowanie zaczepu na pasek od spodni zmniejsza
ryzyko przypadkowego przecięcia luźnego kabla
przedłużającego.
1
2
3
4
5
6
7
009316
Wciśnij lub wyciągnij kabel z otwór w elemencie
mocowania.
Rys.6
UWAGA:
• Nie stosuj zbyt wielkiej siły rozchylając element
mocujący. Duża siła może uszkodzić ten element.
Zaczep na pasek naramienny (wyposażenie
opcjonalne)
UWAGA:
• Zaczep ten należy mocować wyłącznie do kabla
przedłużającego. Nie należy go mocować bliżej
nożyc, przed zestawem zaczepów. Nie
zastosowanie się do tej zasady może spowodować
wypadek lub zranienie.
• Jeden z zaczepów należy silnie zamocować do
kabla narzędzia, a drugi zaczep do kabla
przedłużającego. Praca z nożycami, kiedy
zamocowany jest tylko jeden zaczep może
1. Hak
2. Narzędzie
3. Kabel zasilający narzędzia
4. Zestaw zaczepów do mocowania kabli
5. Przedłużacz
6. Uchwyt
7. Zaczep kabla na pasek
Strona: 21
22
spowodować wypadek lub zranienie.
Stosowanie zaczepu na pasek naramienny zmniejsza
ryzyko przypadkowego przecięcia luźnego kabla
przedłużającego.
Rys.7
Zaczem na pasek naramienny należy silnie zamocować
na ramieniu, a kabel przedłużający ułożyć w elemencie
mocującym. Długość paska naramiennego można
regulować.
UWAGA:
• Kabla zasilającego nie należy przekładać za
pasek.
• Nie stosuj zbyt wielkiej siły rozchylając element
mocujący. Duża siła może uszkodzić ten element.
• Bardziej pomaga używanie zaczepu na pasek
naramienny oraz zaczepu na pasek od spodni.
DZIAŁANIE
UWAGA:
• Podczas przycinania należy uważać na metalowe
ogrodzenia lub inne twarde przedmioty. Mogą one
spowodować pęknięcie ostrzy oraz poważne
obrażenia.
• Podczas przycinania sięganie zbyt daleko,
zwłaszcza gdy pracuje się na drabinie, może być
bardzo niebezpieczne. Nie wolno podczas pracy
stać na niepewnym podłożu.
Nie wolno usiłować przecinać tym narzędziem gałęzie
grubsze niż 10 mm. Gałęzie takie trzeba najpierw ściąć
innym narzędziem do poziomu przycinania.
Rys.8
UWAGA:
• Nie wolno też przycinać martwych gałęzi, ani
innych twardych elementów. Nie przestrzeganie
tego może doprowadzić do uszkodzenia
narzędzia.
Należy trzymać narzędzie oburącz, ciągnąc za języki
spustowe A i B.
Rys.9
Stosując podstawową metodę pracy, należy pochylić
ostrza w kierunku przycinania i przesuwać je spokojnie i
powoli, z szybkością jednego metra w ciągu 3 - 4
sekund.
Rys.10
Rys.11
Aby przycinać równo górną powierzchnię żywopłotu,
dobrze jest na wymaganej wysokości zawiesić sznurek i
przycinać wzdłuż niego.
Rys.12
Stosowanie deflektora (wyposażenie opcjonalne)
podczas przycinania prostego zapewnia odrzucanie
obciętych liści w sposób kontrolowany.
Rys.13
Równe przycięcie żywopłotu osiągamy przycinając od
dołu do góry.
Rys.14
Żywopłoty z bukszpanu i rododendronu (różanecznika)
należy przycinać od dołu ku górze – wyglądają wtedy
najładniej.
Rys.15
Montaż i demontaż osłony deflektora
(wyposażenie opcjonalne)
UWAGA:
• Przed przystąpieniem do zakładania lub
zdejmowania tarczy zawsze upewnij się, że
narzędzie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
UWAGA:
• Podczas zakładania lub zdejmowania deflektora
należy zawsze nosić rękawice, aby nie dotykać
ostrzy bezpośrednio. Nie przestrzeganie tej
zasady może spowodować obrażenia.
• Przed zainstalowaniem pojemnika należy się
zawsze upewnić, że została zdjęta osłona ostrza.
• Deflektor zbiera odcięte liście i ułatwia pozbywanie
się ich. Można go zamontować z jednej lub z
drugiej strony narzędzia.
Rys.16
Montując deflektor należy go docisnąć do belki nożowej,
tak aby wpusty pasowały do nakrętek belki. Należy przy
tym uważać, aby deflektor nie dotykał osłony końca belki
nożowej.
Rys.17
Deflektor mocuje się umieszczając jego haczyki w
rowkach belki nożowej.
Rys.18
Aby zdemontować deflektor, naciśnij haczyki po obu
stronach i haczyki się odczepią.
Rys.19
UWAGA:
• Osłonę ostrzy (wyposażenie standardowe) nie
można zamontować, kiedy zamontowany jest
deflektor. Przed przenoszeniem lub
przechowywaniem tego narzędzia, należy
wymontować deflektor, a następnie założyć osłonę
belki nożowej.
UWAGA:
• Przed przystąpieniem do pracy z użyciem
deflektora, należy sprawdzić czy jest on
zamontowany prawidłowo.
• Deflektora nie wolno demontować z użyciem dużej
siły, kiedy haczyki mocujące znajdują się w
rowkach. Może to go uszkodzić.
Strona: 22
23
KONSERWACJA
UWAGA:
• Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy
się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest
wyłączone i nie podłączone do sieci.
Czyszczenie narzędzia
Narzędzie to należy czyścić usuwając kurz szmatką -
suchą lub namoczoną w roztworze mydła.
UWAGA:
• Nie wolno używać benzyny, benzenu,
rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie
mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub
pęknięcia.
Konserwacja noży
Noże należy zwilżać olejem maszynowym przed
rozpoczęciem pracy oraz co godzinę podczas pracy.
Po pracy należy drucianą szczotką usunąć kurz po obu
stronach belki nożowej, wytrzeć szmatką, a następnie
zwilżyć olejem o niskiej lepkości, np. maszynowym.
UWAGA:
• Noży nie wolno myć wodą. Mycie takie powoduje
korodowanie i uszkodzenie narzędzia.
Demontaż lub montaż belki nożowej
UWAGA:
• Przed przystąpieniem do montowania lub
demontowania belki nożowej należy się upewnić,
że narzędzie jest wyłączone i odłączone od
zasilania.
• Podczas zakładania lub zdejmowania belki
nożowej należy zawsze nosić rękawice, aby nie
dotykać ostrzy bezpośrednio. Nie przestrzeganie
tej zasady może spowodować obrażenia.
UWAGA:
• Nie wolno wycierać smaru z trybów i mimośrodu.
Nie przestrzeganie tego może doprowadzić do
uszkodzenia narzędzia.
• Dokładny opis montowania i demontowania belki
nożowej znajduje się na odwrocie opakowania
belki nożowej.
Demontowanie belki nożowej
Odwróć narzędzie spodem do góry i poluzuj cztery
śruby.
Rys.20
UWAGA:
• Uważaj, aby się na pobrudzić, gdyż w
mechanizmie napędu noży znajduje się smar.
Usuń osłonę dolną.
Rys.21
Zdejmij osłonę mechanizmu.
Rys.22
Ustaw śrubokrętem mimośród pod kątem, jak na rysunku.
Rys.23
Wykręć z belki nożowej dwie śruby i wyjmij ją.
Rys.24
UWAGA:
• Jeżeli przez pomyłkę przekładnia została wyjęta,
należy ją ponownie umieścić w oryginalnym
położeniu w taki sposób, jak była zainstalowana.
Montowanie belki nożowej.
Przygotuj 4 usunięte śruby osłony dolnej, 2 belki
nożowej, osłonę mechanizmu, osłonę dolną oraz nową
belkę nożową.
Wyreguluj położenie mimośrodu - jak na rysunku. Teraz
nałóż na mimośród nieco smaru dostarczonego z nową
belką nożową.
Rys.25
Dopasuj owalny otwór w górnych nożach do takiego
samego w dolnych nożach.
Rys.26
Załóż osłonę starej belki nożowej na nową, co ułatwi
manipulowanie podczas wymiany belek.
Rys.27
Nową belkę należy ułożyć na narzędziu w ten sposób,
aby owalne otwory w belce znalazły się na mimośrodzie.
Otwory te należy dopasować do otworów na śruby w
narzędziu, a następnie dokręcić te śruby.
Rys.28
Teraz sprawdź, czy mimośród obraca się płynnie,
pokręcając go śrubokrętem.
Rys.29
Zamontuj osłony mechanizmu oraz osłonę dolną. Silnie
dokręć śruby.
Zdejmij osłonę belki nożowej, a następnie włącz
narzędzie, aby sprawdzić, czy nożyce pracują
prawidłowo.
UWAGA:
• Jeśli noże nie pracują prawidłowo, jest to na skutek
niedopasowania noży i mimośrodu. Należy wtedy
przeprowadzić montaż od początku.
Przechowywanie
Otwór w osłonie noży służy do zawieszania narzędzia
na ścianie.
Rys.30
Osłoną należy założyć na belkę nożową, aby ostrza były
schowane całkowicie. Nożyce należy koniecznie strzec
przed dziećmi.
Miejsce przechowywania nożyc powinno być suche.
Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i
NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy, wymiana szczotek
węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne
powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra
Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części
Strona: 23
24
zamiennych Makita.
AKCESORIA (WYPOSAŻENIE
DODATKOWE)
UWAGA:
• Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i
dodatków razem z elektronarzędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może
stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować
akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.
W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych
informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą
Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
• Osłona belki nożowej
• Zestaw zaczepów do mocowania kabli
• Noże
• Zaczep kabla na pasek
• Zaczep kabla na pasek naramienny

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Makita UH6580

Zadaj pytanie o Makita UH6580

Masz pytanie dotyczące Makita UH6580, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Makita UH6580. Upewnij się, że opisujesz trudności z Makita UH6580 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.