Instrukcja Makita PLM4815

Zobacz poniższy poradnik dla Makita PLM4815. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Makita
  • Produkt: Kosiarka
  • Model/nazwa: PLM4815
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 54
55
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
BEZWZGL DNIE PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE
1) Przeczytać uważnie instrukcje obsługi. Zapoznać się dokładnie z
systemem sterowania i właściwym sposobem użytkowania niniejszego
urządzenia. Nauczyć się szybko zatrzymać silnik kosiarki.
2) Używać kosiarkę wyłącznie w celu, do którego jest ona przeznac-
zona, tzn. do koszenia i zbierania pokosu z trawnika. Jakiekolwiek
inne zastosowanie może okazać się niebezpieczne lub uszkodzić
kosiarkę. Stanowią niewłaściwe użycie maszyny (czynności podane
przykładowo, ale nie tylko):
– używanie kosiarki do przewożenia osób, dzieci, zwierząt;
– być przewożonym przez kosiarkę;
– używanie maszyny do holowania lub popychania ciężarów;
– używanie maszyny do zbierania liści lub gruzu;
– używanie maszyny do regulowania wysokości krzewów lub do ścina-
nia roślinności, która nie jest rodzaju trawistego;
– używanie maszyny jednocześnie przez więcej niż jedną osobę;
– używanie noża na odcinkach pozbawionych trawy.
3) Kosiarka nie może być obsługiwana przez dzieci oraz osoby, które nie
zapoznały się z niniejszą instrukcją. Miejscowe przepisy prawne mogą
określić najniższą granicę wieku dla użytkowników.
4) Nigdy nie używać kosiarki:
– kiedy osoby (zwłaszcza dzieci) lub zwierzęta znajdują się w pobliżu;
– jeśli użytkownik jest pod wpływem leków lub innych środków, które
mogą mieć negatywny wpływ na koncentrację lub spowolnić jego o-
druchy.
5) Należy pamiętać, że użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób trzecich oraz ich posiadłości.
1) Do koszenia należy zakładać pełne obuwie i długie spodnie. Nie u-
ruchamiać urządzenia bez obuwia lub w sandałach.
2) Przed przystąpieniem do pracy usunąć z trawnika wszelkie ciała obce,
które mogłyby zostać wyrzucone przez kosiarkę lub uszkodzić noże i sil-
nik (kamienie, gałęzie, druty, kości itp.).
3) UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO! Benzyna jest płynem łatwo-
palnym.
– przechowywać benzynę wyłącznie w pojemnikach do tego przeznac-
zonych;
– zbiornik paliwa napełniać używając lejek. Czynność wykonywać
wyłącznie na otwartej przestrzeni. Nigdy nie palić kiedy używa się
benzynę;
– dolewać paliwo przed uruchomieniem silnika; nie dodawać benzyny i
nie wyjmować zakrętki zbiornika gdy silnik jest uruchomiony lub kiedy
jest nagrzany;
– w przypadku rozlania benzyny nie uruchamiać silnika lecz przenieść
kosiarkę w czyste miejsce i aby uniknąć ryzyko pożaru, odczekać aż
rozlane paliwo odparuje.
– nałożyć i dokładnie zakręcić korki baku i pojemnika benzyny;
4) Wymienić uszkodzone tłumiki
5) Przed użyciem dokonać dokładnych oględzin urządzenia, a w
szczególności noża tnącego oraz śruby mocującej ostrze, spraw-
dzić czy nie zostały one zużyte lub uszkodzone. Wymienić w całości
ostrza i uszkodzone lub zużyte śruby, aby zapewnić ich prawidłowe
wyważenie.
6) Przed rozpoczęciem pracy zamontować przeciwkamienne osłony
zbiornika ściętej trawy.
1) Nie uruchamiać silnika w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie mogą
się zbierać niebezpieczne spaliny tlenku węgla.
2) Wykonywać pracę wyłącznie przy świetle dziennym lub dobrym oś-
wietleniu sztucznym.
3) Jeśli to możliwe, nie kosić mokrej trawy.
4) Podczas koszenia na zboczach znaleźć sobie zawsze punkt oparcia.
5) Nigdy nie biegać, prowadzić kosiarkę spokojnie; nie pozwolić, aby ko-
siarka ciągnęła za sobą użytkownika.
6) Kosić tylko i wyłącznie wzdłuż zbocza, nigdy z góry do dołu lub z do-
łu do góry.
7) Zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku koszenia
na zboczu.
8) Nie kosić trawy na zboczach, których kąt nachylenia przekracza
20˚.
9) Zachować szczególną ostrożność podczas przyciągania kosiarki we
własnym kierunku.
10) Zatrzymać noże, jeśli kosiarka musi być przechylona w trakcie prze-
noszenia, przy przechodzeniu przez powierzchnie bez trawy lub kiedy
C) UŻYTKOWANIE
B) PRZYGOTOWANIE DO PRACY
A) PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
PO kosiarka jest przenoszona z lub do strefy, która musi być skoszona.
11) Nie pracować kosiarką z uszkodzonymi osłonami oraz bez zamonto-
wanego pojemnika na ściętą trawę lub bez zamontowanej osłony prze-
ciwkamiennej.
12) Nie zmieniać ustawień silnika i nie pracować na zbyt szybkich obro-
tach.
13) W modelach samobieżnych przed uruchomieniem silnika zwolnić
dźwignię włączenia napędu.
14) Ostrożnie uruchomić silnik wg podanych instrukcji, trzymając stopy z
dala od noży kosiarki.
15) Nie przechylać kosiarki podczas jej uruchamiania. Uruchamiać silnik
na równej powierzchni, gdzie nie znajdują się przeszkody, ciała obce lub
wysoka trawa.
16) Nie przybliżać rąk i stóp w stronę wirujących elementów kosiar-
ki. Trzymać je zawsze daleko od otworu wyładowywania trawy.
17) Nie podnosić ani nie przenosić kosiarki kiedy silnik jest uruchomiony.
18) Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej:
– przed przystąpieniem do wszelkich robót od strony wewnętrznej kor-
pusu kosiarki lub oczyszczaniem kanału wyładowywania trawy;
– przed kontrolą, czyszczeniem lub dokonaniem prac konserwacyjnych;
– po uderzeniu o twardy przedmiot. Sprawdzić czy urządzenie zostało
uszkodzone i dokonać, w razie potrzeby, napraw przed powtórnym
uruchomieniem urządzenia i przystąpieniem do jego użytkowania;
– jeśli kosiarka zacznie drgać w nieprawidłowy sposób (Poszukiwać
natychmiast przyczyn drgań i zadbać o wykonanie koniecznego
przeglądu w Specjalistycznym serwisie).
19) Wyłączyć silnik:
– za każdym razem kiedy kosiarka jest pozostawiona bez dozoru. W mo-
delach z napędem elektrycznym wyciągnąć także kluczyk ze stacyjki;
– przed tankowaniem paliwa;
– podczas zdejmowania lub montowania pojemnika na ściętą trawę;
– przed regulacją wysokości koszenia.
20) Zmniejszyć gaz przed zatrzymaniem silnika: Po zakończonej pracy
zamknąć dopływ paliwa, postępując wg instrukcji obsługi silnika.
21) Podczas pracy zachować zawsze bezpieczną odległość od wirują-
cego noża, równą długości uchwytu kosiarki.
1) Regularnie sprawdzać prawidłowość dokręcenia śruby i nakrętek
kosiarki tak, aby zapewnić bezpieczne działanie. Regularna kontrola
stanu technicznego kosiarki jest warunkiem zachowania bezpieczeństwa
oraz wydajności urządzenia.
2) Nie pozostawiać urządzenia ze zbiornikiem wypełnionym benzyną w
pomieszczeniu, gdzie opary benzyny mogłyby zetknąć się z płomieniem
lub iskrą.
3) Przed wprowadzeniem urządzenia do jakiegokolwiek pomieszczenia
odczekać, aż silnik się ochłodzi.
4) W celu zmniejszenia ryzyka pożaru dbać o to, aby w silniku,
tłumiku, akumulatorze oraz pomieszczeniu, w którym przechowy-
wana jest benzyna nie znajdowały się pozostałości trawy, liści lub
nadmiar oleju. Należy zawsze opróżnić worek na ściętą trawę i nie pozo-
stawiać zbiorników z pokosem wewnątrz pomieszczeń.
5) Kontrolować często stan techniczny osłony przeciwkamiennej oraz
pojemnika na ściętą trawę, sprawdzać stopień ich zużycia lub uszkodze-
nia.
6) Jeśli zaistnieje potrzeba opróżnienia zbiornika, należy dokonać tego na
otwartej przestrzeni oraz kiedy silnik jest zimny.
7) Podczas montowania i zdejmowania noża używać rękawice robocze.
8) Po naostrzeniu noża zadbać o poprawne jego wyważenie.
Wszystkie czynności dotyczące noża (demontaż, ostrzenie, wyważenie,
ponowne zmontowanie i/lub wymiana) są pracami odpowiedzialnymi,
które wymagają odpowiedniej znajomości oprócz użycia odpowiedniego
sprzętu; ze względów bezpieczeństwa, należy wykonywać je zawsze w
specjalistycznym serwisie obsługi.
9) Ze względów bezpieczeństwa, nigdy nie używać maszyny, gdy
jego części są zużyte lub uszkodzone. Części składowe muszą być
wymieniane, a nie naprawiane. Należy stosować wyłącznie oryginal-
ne części zamienne. Części zamienne o nieodpowiedniej jakości
mogą uszkodzić urządzenie lub stanowić zagrożenie dla waszego
bezpieczeństwa.
1) W każdym przypadku potrzeby przestawienia, podnoszenia przenos-
zenia lub przechylenia maszyny, należy:
– założyć grube robocze rękawice;
– ująć maszynę w miejscach pozwalających na bezpieczny uchwyt
mając na uwadze ciężar i jego rozmieszczenie;
– zaangażować ilość osób adekwatną do ciężaru maszyny oraz rodza-
ju środka transportu i miejsca, w które maszyna musi zostać przesta-
wiona lub przemieszczona.
2) Podczas transprtu, odpowiednio zabezpieczyć maszynę za pomocą lin
lub łańcuchów.
E) TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE
D) KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Strona: 55
56
ZASADY OBSŁUGI
Dla silnika i akumulatora (jeżeli jest przewidziany)
przeczytać odpowiednie instrukcje obsługi.
UWAGA - Zgodność między informacjami znajdującymi
się w tekście i odpowiednimi rysunkami (umieszczonymi
na stronach 2 - 3) wynika z numeru, który poprzedza
każdy rozdział.
UWAGA - Maszyna może być dostarczona z niektórymi
komponentami już zamontowanymi.
UWAGA – Rozpakowanie i dokończenie montażu musi
być wykonane na równym i twardym podłożu, z
wystarczającą przestrzenią na poruszanie maszyny i
zdjęcie opakowania, korzystając zawsze z
odpowiednich przyrządów.
Usuwanie opakowania musi być przeprowadzane
zgodnie z aktualnymi lokalnymi przepisami.
Przenieść uchwyt (1) do pozycji pracy i przymoco-
wać go do bocznych podpór korpusu, używając ośrubo-
wania (2) z wyposażenia, jak wskazano na rysunku.
Wysokość uchwytu (1) może być regulowana na trzech
różnych pozycjach, otrzymanych przez wprowadzenie
kołków (3) do jednej z trzech par otworów przewidzianych
na podporach.
Pierścienie (4) rękojeści (5) muszą być wkręcone w taki
sposób, aby gwarantowały stabilne przymocowanie
uchwytu (1), bez nadużywania siły w celu ich
zablokowania lub odblokowania.
Przymocować rękojeści (5) po uprzednim wyregulowaniu.
Wprowadzić linkę rozruchową (6) do spirali prowadnicy (7).
W celu przymocowania spirali (7) dokręcić nakrętkę (8).
Naciągnąć worek (12) na metalową ramę (11) i zac-
zepić wszystkie kształtki z tworzywa (13) przy pomocy
śrubokręta, postępując zgodnie z rysunkiem.
Akcelerator jest sterowany za pomocą dźwigni (1).
Położenia dźwigni są pokazane na odpowiednich tablicz-
kach objaśniających.
Hamulec noża jest sterowany dźwignią (1). Podczas
uruchamiania silnika oraz podczas pracy dociągnąć
dźwignię do uchwytu górnego. Zwolnienie dźwigni powo-
duje zatrzymanie silnika.
W modelach samobieżnych napęd kosiarki
włączany jest za pomocą dźwigni (1) pchniętej w stronę
uchwytu.
Zwolnienie dźwigni powoduje wyłączenie napędu.
Wariator prędkości (jeśli przewidziana) jest stero-
wany przez ustawienie dźwigni (1) w jednej z czterech
pozycji oznakowanych przez:
- 2 - 3 -
Zmiana prędkości z jednej na drugą musi być dokonywana
przy silniku będącym w ruchu i przy włączonym napędzie.
WAŻNE - Nie dotykać steru wariatora, gdy silnik jest
zatrzymany. Operacja ta mogłaby uszkodzić wariator.
UWAGA - Jeżeli maszyna nie pracuje przy sterze w pozyc-
ji « », wystarczy podnieść ster do pozycji « », a
następnie przywrócić go do pozycji « ».
2.4
2.3
2.2
2.1
2. ELEMENTY STEROWANIA
1.2
1.1
1. ZAKOŃCZYĆ MONTAŻ
PO Wysokość koszenia trawy jest regulowana poprzez
odblokowanie przycisku (1) oraz poprzez podniesienie lub
obniżenie korpusu aż do pożądanej, oznaczonej strzałką
pozycji.
CZYNNOŚĆ TE
˛ NALEŻY WYKONAĆ PO ZATRZYMANIU
NOŻA
Podnieść osłonę i umocować prawidłowo pojemnik
(1) jak wskazuje rysunek.
W celu wykonania rozruchu, przestrzegać zaleceń
zawartych w instrukcji obsługi silnika, przyciągnąć
dźwignię hamulca noża (1) do uchwytu i zdecydowanie
szarpnąć za rączkę linki rozruchowej (2).
Najlepsze rezultaty uzyskujemy kosząc trawnik na
jednakowej wysokości oraz na przemian w obu kierunkach.
WSKAZÓWKI JAK POST˛
EPOWAĆ, ABY MIEĆ
ZADBANY TRAWNIK
Każdy rodzaj trawy przedstawia odmienną
charakterystykę i stąd może wymagać różnych sposobów
dbania o łąkę; zalecamy przeczytać zawsze wskazania
znajdujące sie na opakowaniu nasion dotyczące
wskazanej wysokości koszenia, odnoszące się do
warunków wzrostu na obszarze gdzie pracujecie.
Należy pamietać, że większa część trawy składa sie z
łodygi i z jednego lub kilku liści. Jeżeli liście zostaną
obcięte całkowicie, łąka dozna ubytku i wzrost będzie
dużo trudniejszy.
Ogólnie mówiąc, słuszne są następujące wskazania:
– cięcie zbyt niskie powoduje wyrywanie i przerzedzenie
dywanu trawistego, nadając mu wygląd ”w plamy”;
– w lecie, cięcie musi być wyższe w celu zapobiegania
wysuszeniu terenu;
– nie kosić trawy, gdy jest mokra; może to obniżyć
sprawność noża do trawy, do którego się przykleja i
powodować wyrwy w dywanie trawistym;
– w przypadku trawy szczególnie wysokiej, słuszne jest
wykonanie pierwszego cięcia na maksymalnej wykości
na jaką zezwala maszyna, po czym wykonać następne
koszenie po dwóch lub trzech dniach.
Po zakończonej pracy zwolnić dźwignię hamulca (1)
oraz odłączyć nasadkę ze świecy zapłonowej (2).
Przed jakimkolwiek użyciem kosiarki ODCZEKAĆ AŻ DO
CAŁKOWITEGO ZATRZYMANIA SIE
˛ NOŻA.
WAZNE – Regularny i dokladny przeglad jest niezbedny
do utrzymania w czasie poziomu bezpieczenstwa i
pierwotnej wydajnosci maszyny.
Przechowywać kosiarkę w suchym miejscu.
1) Ubrac grube robocze rekawice przed kazda czynnoscia
czyszczenia , przegladu lub regulacji maszyny.
2) Po kazdym scinaniu, maszyne nalezy umyc dokladnie
woda, usunac resztki trawy i ziemi, które zebraly sie
wewnatrz podwozia, aby uniknac, ze po zeschnieciu sie
utrudnia one ponowny rozruch.
3) W wypadku, gdyby okazalo sie potrzebne dojscie do
dolnej czesci maszyny, przechylic ja wylacznie ze strony
wskazanej w karcie silnika, stosujac odpowiednie
instrukcje.
4) Unikać rozlania benzyny na plastikowe części silnika lub
maszyny celem zapobieżenia ich zniszczenia, a ewn-
4. OBSŁUGA CODZIENNA KOSIARKI
3.4
3.3
3.2
3.1
3. KOSZENIE TRAWNIKA
2.5
Strona: 56
57
tualny ślad wylanej benzyny natychmiat usunąć.
Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń części plastikowych
spowodowanych kontaktem z benzyną.
Każda interwencja dotycząca noża musi być wyko-
nana w serwisie specjalistycznym, który posiada urządze-
nia najbardziej odpowiednie.
W tej maszynie przewidziane jest użycie noży mających
kod:
81004366/2
Noże muszą być zawsze oznaczone . Biorąc pod uwage
ewolucję produktu, wyżej wymienione noże mogą być
zastąpione z czasem przez inne, o analogicznych cechach
zamienności i bezpieczeństwie funkcjonowania.
Zamontować ponownie nóż (2) z kodem i oznakowaniem
zwróconymi w stronę podłoża, postępując według
kolejności wskazanej na rysunku.
Przykręcić środkową śrubę (1), używając do tego klucza
dynamometrycznego, wykalibrowanego na 35-40 Nm.
W modelach z napędem (za wyjątkiem modeli ze
skrzynią biegów), właściwe napięcie pasa się osiąga za
pomocą nakrętki (1), aż do osiągnięcia wskazanego
wymiaru (6 mm).
W przypadku, gdy różnica prędkości pomiędzy
pozycją «2» a pozycją « » jest minimalna lub jej nie ma,
należy wyregulować przewód sterowania.
UWAGA - Regulacja musi być przeprowadzona przy
wyłączonym silniku.
Kręcić stopniowo regulatorem (2) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara ( w sposób powodujący
wydłużenie), aż do momentu, w którym dźwignia sterowa-
nia (1) osiągnie z trudem pozycję « »; w tym momencie
przekręcić regulator około pół okręgu w kierunku ruchu
wskazówek zegara, tak, aby otrzymać optymalną regu-
lację prędkości pracy, razem z poprawnym przełączaniem
czterech prędkości za pomocą dźwigni sterowania (1).
Przy oczyszczaniu wnętrza kosiarki posługujemy
się do tego odpowiednim wkrętem (1) na rurę wodną.
Podczas czyszczenia zajać pozycję z tyłu za rączką kosiar-
ki.
Ochrona środowiska musi być ważnym i priorytetowym
czynnikiem podczas użycia maszyny, dla dobra
społeczeństwa i środowiska w którym żyjemy.
– Unikać sytuacji, w której staje się ona elementem
zakłócającym w stosunku do otoczenia.
– Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów
dotyczących usuwania materiału pozostałego po cięciu.
– Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów
dotyczących usuwania opakowań, olejów, benzyny,
akumulatorów, filtrów, zniszczonych części czy
jakichkolwiek innych elementów zanieczyszczających
środowisko; odpady te nie mogą być wyrzucane do
śmieci, ale muszą być rozdzielone i składowane w
odpowiednich punktach selektywnego gromadzenia
odpadów, które przeprowadzą utylizację tych
materiałów.
– Po ostatecznym zaniechaniu używania maszyny, nie
porzucać jej w środowisku, lecz zwrócić się do punktu
selektywnego gromadzenia odpadów, zgodnie z
obowiązującymi, lokalnymi przepisami.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub jakiegokolwiek
problemu należy zwrócić się do najbliższego Biura Obsługi
lub Punktu Sprzedaży.
5. OCHRONA ŚRODOWISKA
4.4
4.3
4.2
4.1
Strona: 101
102
Przeglądy, części zamienne, gwarancja
Konserwacja i naprawa
Konserwacja i naprawy nowoczesnych urządzeń i
podzespołów istotnych dla bezpieczeństwa wymagają
odpowiedniego wykształcenia specjalistycznego i
warsztatu wyposażonego w specjalne narzędzia i
urządzenia do testowania.
Wszystkie prace nie wymienione w niniejszej instrukcji
obsługi muszą być wykonywane przez odpowiedni
warsztat specjalistyczny lub autoryzowany.
Punkty serwisowe MAKITA dysponują niezbędnym
wyposażeniem i przeszkolonym personelem, wykonują
naprawy i służą radą we wszystkich problemach.
W przypadku prób napraw przez osoby trzecie wzgl. nie
autoryzowane wygasają roszczenia gwarancyjne.
Kompetencje
Tylko dla urządzeń z silnikiem marki Briggs&Stratton,
Honda, Tecumseh i Robin Subaru w sprawach silnika
wzgl. serwisu warsztatowego, części zamiennych i
gwarancji kompetentny jest producent silnika lub
odpowiedni autoryzowany warsztat. Dla samego
urządzenia (z wyjątkiem silnika) - MAKITA.
Zasada ta nie dotyczy urządzeń prądotwórczych i
innych urządzeń, nie zawierających wymienionych
wyżej silników. W tym wypadku kompetentny jest
wyłącznie MAKITA.
Części zamienne
Niezawodna i bezpieczna praca pilarką przez długi okres
czasu zależy, między innymi, od jakości użytych części
zamiennych. Należy stosować jedynie oryginalne części.
Tylko oryginalne części zamienne i akcesoria gwarantują
najwyższą jakość materiału, wymiarów oraz prawidłowe
funkcjonowanie bezpieczeństwo.
Oryginalne części zamienne i akcesoria są do nabycia u
miejscowego dealera. Dealerzy dysponują listą części
zamiennych wraz z numerami zamówienia, są też na
bieżąco informowani o najnowszych usprawnieniach i
innowacjach w zakresie części zamiennych.
Zwracamy uwagę na to, że przy stosowaniu
nieoryginalych części nie uwzględniamy roszczeń
gwarancyjnych.
Gwarancja
MAKITA gwarantuje najwyższą jakość, dlatego też zwróci
wszelkie koszty związane z naprawą polegającą na
wymianie części uszkodzonych z powodu wad materiału
lub wad produkcyjnych, wynikłych w okresie
gwarancyjnym po zakupie towaru. Prosimy zwrócić
uwagę, że w niektórych krajach istnieją szczególne
PO warunki gwarancji. Jeśli mają Państwo jakieś pytania,
prosimy skontaktować się ze sprzedawcą, który jest
odpowiedzialny za gwarancję udzieloną na towar.
MAKITA nie akceptuje reklamacji i nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez:
- lekceważenie Instrukcji użytkowania;
- zaniechanie wykonania wymaganej konserwacji i
czyszczenia;
- niewłaściwą regulację gaenika;
- normalne zużycie w trakcie eksploatacji;
- oczywiste przeciążenie związane z ciągłym
przekraczaniem górnych limitów;
- uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwe użytkowanie;
- przegrzanie spowodowane zabrudzeniem obudowy
wentylatora;
- używanie pilarki przez niewykwalifikowane osoby lub z
powodu niewłaściwych napraw;
- stosowanie niewłaściwych części zamiennych lub części,
które nie są oryginalnymi częściami MAKITA, jeśli
spowodowały uszkodzenie;
- stosowanie niewłaściwego lub starego oleju;
- uszkodzenie wynikłe z warunków wypożyczania.
Czyszczenie, obsługa i regulacja nie są objęte gwarancją.
Wszystkie naprawy w ramach gwarancji muszą być
dokonywane przez autoryzowane punkty serwisu MAKITA.
Strona: 122
123
HASZNÁLATI MÓDOZAT
➊ "Mulcs talajtakarás" - A fű apróra vágása és a
gyepen történő elhelyezése
➋ A lenyírt fű apróra vágása és begyűjtése
➌ A lenyírt fű apróra vágása és kiszórása
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
A) Általános adatok
1) Ez a használati útmutatásokat feltüntető lap a
használati utasításban található információkat egészíti
ki, és annak szerves részét képezi, amikor a "mulcs
talajtakarás" készítéséhez szükséges tartozékot
használja.
2) A "mulcs talajtakaráshoz" való tartozék használata
módosítja a gépen eredetileg előirányzott
hagyományos fűnyírási rendszert és a lenyírt fű esetle-
ges begyűjtését vagy kiszórását.
3) A "mulcs talajtakarás" készíté-séhez felszerelt gép
ezen tartozé-kának alkalmazásakor és használatakor
teljes mértékben be kell tartani a gép használati
utasításában feltüntetett biztonsági szabályokat és a
különböző használati és karbantartási helyzetekre
vonatkozóan adott útmutatásokat.
B) Használati szabályok
1) A tartozék fel- és leszerelését mindig kikapcsolt
motor mellett kell végezni, miután az indítókulcsot is
eltávolította (ha van, ha nincs akkor pedig miután a
motor gyertyasapkáját levette) és a rögzítőféket
behúzta.
2) A "mulcs talajtakaró" készítéséhez szükséges tar-
tozék használatakor ellenőrizze, hogy a tartozékot hel-
yesen szerelte-e fel, valamint hogy megfelelően
rögzítette-e a felszerelt részeket.
3) A "mulcs talajtakaró" készítéséhez szükséges tar-
tozék használatakor is megfelelően felhelyezett fűgyűjtő
zsákkal vagy védőlemezzel szabad csak dolgozni.
4) Kerülje túl nagy mennyiségű fű egyszerre történő
eltávolítását, mivel ily módon nem áll fenn a veszély,
hogy a vágótárcsa eltömődik és nem is terheli túl a
motort és a vágószerveket. A haladási sebességet a rét
állapotától és a lenyírt fű mennyi-ségétől függően
válassza meg.
FEL- ÉS LESZERELÉSI UTASÍTÁSOK
Felszerelés
Emelje fel a védőlemezt és helyezze a terelődugót (1) a
kimenő szájba úgy, hogy egy kicsit lefelé dönti; ezután
nyomja teljesen be, egészen addig amig a markolat (2)
alsó része a kocsiszekrénynek nem ütközik.
Leszerelés
Emelje fel a védőlemezt és távolítsa el a terelődugót (1).
HU
SPOSÓB UŻYCIA
➊ "Mulczerowanie" - Rozdrobnienie i ściółkowanie
trawnika
➋ Koszenie i zbiór skoszonej trawy
➌ Koszenie i usuwanie skoszonej trawy
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
A) Dane ogólne
1) Niniejsze instrukcje uzupełniają informacje zawarte
w podręczniku obsługi maszyny i stanowią ich nie-
rozłączną część w przypadku, w którym maszyna pra-
cuje z zastosowaniem wyposażenia do "mulczerowa-
nia".
2) Zastosowanie wyposażenia do "mulczerowania"
zmienia, przewidziany przy oryginalnie ustalonym trybie
pracy maszyny, jej tradycyjny system koszenia jak
również ewentualnie sposób zbioru i wyrzucania koszo-
nej trawy.
3) Zamontowanie osprzętowania i stosowanie
maszyny do "mulczerowania" muszą odbywać się w
warunkach pełnego przestrzegania zasad
bezpieczeństwa zawartych w podręczniku obsługi
maszyny oraz postępując zgodnie ze wskazówkami
wyjaśniającymi sposób zachowania się w różnych
sytuacjach użytkowania urządzenia i podczas jej
przeglądów.
B) Zasady obsługi
1) Montaż i demontaż wyposażenia musi odbywać się
zawsze przy wyłączonym silniku, po wyjęciu kluczyka
zapłonu (jeśli jest w wyposażeni) u lub po odpięciu nac-
zepku świec zapłonowych silnika.
2) Zamontować osprzętowanie do "mulczerowania"
upewniając się, czy zamocowanie wyposażenia wyko-
nane jest poprawnie i czy wszystkie części są zamon-
towane w stabilny sposób.
3) Podczas pracy z osprzętowaniem do "mulczerowa-
nia" należy zawsze stosować poprawnie zamontowany
pojemnik do zbioru trawy i przeciwkamienne osłony.
4) Nigdy nie gromadzić dużej ilości trawy w celu unika-
nia zablokowania się tnącej tarczy i nie doprowadzać
tym do nadmiernego obciążania silnika i zespołu
tnącego. Ustawić szybkość posuwu maszyny w zależ-
ności od warunków trawnika i ilości trawy do ścięcia.
INSTRUKCJE MONTAŻU I DEMONTAŻU
Zamontowanie
Unieść przeciwkamienne osłony i nałożyć korek deflek-
tora (1) w otwór wylotowy przechylając go lekko w dół;
następnie popchnąć go do końca, aż do unieruchomie-
nia dolnej części rączki (2) przez zaskoczenie.
Demontaż
Unieść przeciwkamienne osłony po czym wyjąć korek
deflektora (1).
PO

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Makita PLM4815

Zadaj pytanie o Makita PLM4815

Masz pytanie dotyczące Makita PLM4815, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Makita PLM4815. Upewnij się, że opisujesz trudności z Makita PLM4815 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.