Instrukcja Makita HW102

Zobacz poniższy poradnik dla Makita HW102. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Makita
  • Produkt: Myjka ciśnieniowa
  • Model/nazwa: HW102
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 71
72 Polski
1 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
1.1 Zakupione urządzenie to zaawansowany technologicznie produkt
zaprojektowanyprzezjednegozwiodącychwEuropieproducentów
pompwysokociśnieniowych.Abyosiągnąćnajlepszeefektypodczas
użytkowania urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją i stosować się do zawartych w niej instrukcji. Gratulujemy
zakupu i życzymy efektywnej pracy.
2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA/RYZYKO SZCZĄTKOWE
2.1 PRZECIWWSKAZANIA
2.1.1 NIE używać urządzenia w
połączeniu z płynami palnymi lub
toksycznymi, ani innymi produktami, które nie są odpowiednie do
jego prawidłowej pracy. RYZYKO EKSPLOZJI LUB ZATRUCIA
2.1.2 NIE kierować strumienia wody na ludzi ani
zwierzęta. RYZYKO OBRAŻEŃ
2.1.3 NIE kierować strumienia wody na urządzenie,
części elektryczne, ani inne urządzenia
elektryczne. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
2.1.4 NIE używać urządzenia pod gołym niebem, gdy pada
deszcz. RYZYKO ZWARCIA
2.1.5 NIE zezwalać dzieciom ani osobom bez odpowiednich
kompetencji na obsługę urządzenia. RYZYKO OBRAŻEŃ
2.1.6 NIE dotykać wtyczki ani gniazda sieci elektrycznej
mokrymi rękoma. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
2.1.7 NIE używać urządzenia w przypadku uszkodzenia
przewoduzasilającego.RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM I ZWARCIA
2.1.8 NIE używać urządzenia w przypadku uszkodzenia
węża wysokociśnieniowego. RYZYKO EKSPLOZJI
2.1.9 NIE blokować spustu pistoletu w pozycji pracy. RYZYKO
WYPADKU
2.1.10 Sprawdzić, czy na urządzeniu znajdują się tabliczki
znamionowe. W przeciwnym razie zawiadomić
sprzedawcę. NIE używać nieoznakowanego urządzenia, gdyż
brak możliwości jego identyfikacji może doprowadzić do
niebezpiecznych sytuacji. RYZYKO WYPADKU
2.1.11 NIE należy manipulować ustawieniami zaworu
bezpieczeństwa ani urządzeń bezpieczeństwa.
RYZYKO EKSPLOZJI
2.1.12 NIE zmieniać średnicy głowicy dyszy rozpylającej. RYZYKO
NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA
2.1.13 NIE zostawiać urządzenia bez nadzoru. RYZYKO WYPADKU
2.1.14 NIE przesuwać urządzenia, ciągnąc za przewód
elektryczny. RYZYKO ZWARCIA
2.1.15 Upewnić się, że wąż wysokociśnieniowy nie leży w miejscu, gdzie
może zostać najechany przez samochód.
2.1.16 Urządzenia nie należy przemieszczać ciągnąc za wąż wysokiego
ciśnienia. RYZYKO EKSPLOZJI
2.1.17 Dysza wysokiego ciśnienia może być szczególnie niebezpieczna
po skierowaniu jej w stronę opon, zaworów powietrza w oponach
lub innych elementów pod ciśnieniem. Nie należy korzystać z
zestawu obrotowych dysz oraz należy pilnować, aby podczas
czyszczenia zawsze trzymać dyszę w odległości co najmniej 30 cm
od powierzchni. RYZYKO EKSPLOZJI
2.2 ZALECENIA
2.2.1 Wszystkie przewodniki elektryczne MUSZĄ BYĆ
ZABEZPIECZONE przed działaniem strumienia wody.
RYZYKO ZWARCIA
2.2.2 Urządzenie MOŻNA PODŁĄCZAĆ TYLKO do
odpowiedniego źródła zasilania zgodnie z
obowiązującymi przepisami (IEC 60364-1). RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
PODCZAS uruchomienia urządzenie może spowodować
zakłócenia w sieci.
• Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego (RCCB) (30 mA)
zapewnia dodatkową ochronę dla użytkownika.
Modele dostarczane bez wtyczki muszą być instalowane przez
wykwalifikowany personel.
Należy korzystać wyłącznie z autoryzowanych przedłużaczy
elektrycznych wyposażonych w odpowiedni miernik.
2.2.3
Wysokie ciśnienie może powodować odbijanie części: dlatego
należy nosić odzież ochronną oraz sprzęt ochronny w celu
zapewnienia bezpieczeństwa operatora. RYZYKO OBRAŻEŃ
2.2.4 Przed rozpoczęciem napraw lub regulacji urządzenia
ODŁĄCZYĆ wtyczkę od gniazda sieci elektrycznej. RYZYKO
PRZYPADKOWEGO URUCHOMIENIA
2.2.5 Przed naciśnięciem spustu CHWYCIĆ mocno pistolet, aby
zapobiec odrzutowi. RYZYKO OBRAŻEŃ
2.2.6 PRZESTRZEGAĆ wymagań miejscowego
przedsiębiorstwa wodociągowego. Zgodnie z
normą EN 12729 (BA) urządzenie można podłączać bezpośrednio
do ujęcia wody pitnej pod warunkiem, że wąż doprowadzający
wodę jest wyposażony w zawór zwrotny z odprowadzeniem.
RYZYKO ZANIECZYSZCZENIA
2.2.7 Konserwacje i naprawy części elektrycznych może
przeprowadzać WYŁĄCZNIE wykwalifikowany personel.
RYZYKO WYPADKU
2.2.8 Przed odłączeniem węża urządzenia ZLIKWIDOWAĆ
ciśnienie szczątkowe. RYZYKO OBRAŻEŃ
2.2.9 Przed użyciem urządzenia SPRAWDZIĆ, czy wkręty są
odpowiednio dokręcone i czy żadna z części nie jest
pęknięta lub zużyta. RYZYKO WYPADKU
2.2.10 UŻYWAĆ tylko środków
chemicznych nie
powodujących korodowania materiałów powłokowych węża
wysokociśnieniowego i przewodu elektrycznego. RYZYKO EKSPLOZJI
I PORAŻENIA PRĄDEM
2.2.11 DOPILNOWAĆ zachowania przez ludzi i zwierzęta
bezpiecznej odległości 15 metrów od urządzenia.
RYZYKO OBRAŻEŃ
Strona: 72
73
Polski
PL
3 INFORMACJE OGÓLNE RYS.1
3.1 Korzystanie z podręcznika
Niniejszy podręcznik stanowi integralną część niniejszego urządzenia i
powinienbyćtrzymanywbezpiecznymmiejscuwcelukonsultacji.Należy
zapoznać się z nim przed zainstalowaniem urządzenia i rozpoczęciem
korzystania z niego. W razie sprzedaży urządzenia podręcznik należy
przekazać nowemu właścicielowi.
3.2 Elementy zestawu
Urządzenie jest dostarczane w kartonowym opakowaniu i jest częściowo
złożone.
Zawartość opakowania przedstawiono na rys. 1.
3.2.1 Dokumentacjadołączonadourządzenia
A1 Instrukcja obsługi i konserwacji
A2 Instrukcje bezpieczeństwa
A3 Deklaracja zgodności
A4 Przepisy gwarancyjne
3.3 Wyrzucanie opakowania
Opakowanie składa się z materiałów ekologicznych, które jednak muszą
być utylizowane lub składowane zgodnie z przepisami danego kraju.
3.4 Symbole bezpieczeństwa
Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa,
umieszczonymi na urządzeniu.
Sprawdź, czy naklejki z ostrzeżeniami znajdują się na swoich miejscach i
są czytelne, w przeciwnym razie umieść nowe naklejki.
E1 - Oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać ze zwykłymi odpadami;
zużyte urządzenie można oddać przy zakupie nowego egzemplarza.
Nie używać części układów elektrycznych i elektronicznych zużytego
urządzenia — zawarte w nich substancje mogą być niebezpieczne dla
zdrowia w przypadku niewłaściwego korzystania.
3.4.1 Symbole
E2 - Urządzenie przeznaczone do profesjonalnego
użytku przez odpowiednio przeszkolone osoby
potrafiące prawidłowo obsługiwać i konserwować
urządzenie.
E3 - Urządzenie do użytku domowego
(nieprofesjonalnego).
4 INFORMACJE TECHNICZNE RYS.1
4.1 Zalecane użycie
Urządzenie przeznaczone jest do domowego czyszczenia pojazdów,
maszyn, łodzi, budynków itp. z trudnych do usunięcia zabrudzeń, przy
użyciu czystej wody i środków chemicznych ulegających biodegradacji.
Mycie silników jest dozwolone pod warunkiem utylizowania powstałych
ścieków w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
- Temperatura pobieranej wody: patrz tabliczka na urządzeniu.
- Ciśnienie poboru wody: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Temperatura otoczenia: powyżej 0°C.
To urządzenie jest zgodne z wymaganiami normy PN-EN 60335-2-79/A1.
4.2 Użytkownik
Oznaczenie na pokrywie określa przeznaczenie urządzenia (dla
użytkowników profesjonalnych lub nieprofesjonalnych).
4.3 Nieprawidłowe użytkowanie
Używanie przez osoby niewykwalifikowane lub bez zapoznania się z
instrukcją obsługi jest zabronione.
Zabrania się wprowadzania do urządzenia płynów łatwopalnych,
wybuchowych i toksycznych.
Używanie urządzenia w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem
jest zabronione.
Zabrania się korzystania z części zapasowych innych niż oryginalne, lub
części nie przewidzianych do użytku z określonym modelem.
Zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych urządzenia.
Dokonanie takich zmian powoduje unieważnienie deklaracji zgodności
dołączonej do urządzenia oraz zwalnia producenta z odpowiedzialności
cywilnej i prawnej.
4.4 Główne elementy (patrzrys.1)
B1 Regulowana dysza rozpylająca
B2 Lanca
B3 Pistolet z zatrzaskiem bezpieczeństwa
B4 Przewód zasilający z wtyczką
B5 Wąż wysokociśnieniowy
B6 Zbiornik na detergenty
4.4.1 Akcesoria
C1 Narzędzie do czyszczenia dyszy
C2 Zestaw wysokociśnieniowych dysz obrotowych
C3 Uchwyt
C4 Szczotka (dotyczy modeli w niego wyposażonych)
C5 Bęben węża (dotyczy modeli w niego wyposażonych)
4.5 Urządzenia zabezpieczające
Ostrożnie-niebezpieczeństwo!
Nie wolno manipulować zaworem bezpieczeństwa ani
zmieniać jego ustawienia.
- Zawór bezpieczeństwa i/lub zawór ograniczający ciśnienie.
Zawór bezpieczeństwa działa także jako zawór ograniczający ciśnienie.
Po zwolnieniu spustu zawór zostaje otwarty, umożliwiając recyrkulację
wody przez wlot pompy.
- Zatrzaskbezpieczeństwa(D):zapobiegaprzypadkowemuuwolnieniuwody.
5 INSTALACJA RYS.2
5.1 Montaż
Ostrożnie-niebezpieczeństwo!
Wszystkie czynności instalacyjne i montażowe należy
wykonywać po wcześniejszym odłączeniu urządzenia od sieci
elektrycznej.
Procedurę montażową przedstawia rys. 2.
5.2 Montaż dyszy obrotowej
(Dotyczy modeli w nią wyposażonych).
Zestawdyszyobrotowychzapewniawiększąsiłęstrumieniaczyszczącego.
Stosowanie obrotowych dysz może spowodować zmniejszenie ciśnienia
o 25% w stosunku do ciśnienia osiąganego podczas korzystania z dysz
regulowanych.
Jednakże zestaw dysz obrotowych zapewnia większą moc czyszczenia ze
względu na obrót dyszy wodnej.
5.3 Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrożnie-niebezpieczeństwo!
Sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość (V - Hz) sieci
elektrycznej odpowiadają parametrom podanym na tabliczce
znamionowej urządzenia (rys. 2). Urządzenie podłączyć do sieci
zasilającej posiadającej odpowiednie uziemienie i wyłącznik prądu
różnicowego (30 mA) odcinający dopływ prądu w razie zwarcia.
5.3.1 Korzystaniezprzedłużaczy
UżywaćprzewodówiwtyczekopoziomiebezpieczeństwaIPX5.
Przekrój przedłużacza musi być proporcjonalny do jego
długości, tzn. im dłuższy przedłużacz, tym większy przekrój
poprzeczny. Patrz tabela I.
5.4 Podłączenie źródła wody
Ostrożnie-niebezpieczeństwo!
Urządzenie może pobierać tylko czystą lub filtrowaną wodę.
Ilość wody dostarczanej przez zawór ujęcia wody powinna być
równa pojemności pompy.
Urządzenie ustawić jak najbliżej punktu ujęcia wody.
5.4.1 Miejscapodłączenia
● Ujście wody (OUTLET)
■ Wpływ wody z filtrem (INLET)
5.4.2 Podłączeniedopunktuujęciawody
Urządzenie można podłączyć bezpośrednio do ujęcia
wody pitnej pod warunkiem, że wąż wyposażony jest w
zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodny z
obowiązującymi przepisami. Należy stosować tylko wąż
wzmocniony o średnicy co najmniej 13 mm.
Strona: 73
74 Polski
PL
6 REGULACJA RYS.3
6.1 Regulacjadyszyrozpylającej(dotyczymodeliwniąwyposażonych)
Przepływ wody reguluje się przez zmianę ustawienia dyszy (E).
6.2 Regulacja przepływu detergentu (dotyczy modeli wyposażonych
w zbiornik na detergenty)
Przepływ detergentu reguluje się przez zmianę ustawienia dozownika
detergentu (F).
6.3 Regulacja ciśnienia detergentu
Ustawić regulowaną dyszę (E) w pozycji„ ”, aby wyregulować ciśnienie
detergentu (dotyczy modeli wyposażonych w zbiornik na detergenty).
6.4 Regulacja ciśnienia (dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
Do ustawiania ciśnienia roboczego służy regulator (G). Ciśnienie jest
widoczne na wskaźniku ciśnienia (jeśli zainstalowano).
7 OBSŁUGA RYS.4
7.1 Sterowanie
- Starter (H).
Ustawić przełącznik w pozycji (ON/1), aby włączyć silnik.
Ustaw przełącznik w pozycji (OFF/0), aby wyłączyć urządzenie.
- Dźwignia regulacji strumienia wody (I).
Ostrożnie-niebezpieczeństwo!
Urządzenie podczas pracy powinno znajdować się w
przedstawionympołożeniu(rys.4)natwardej,stabilnejpowierzchni.
7.2 Uruchomienie
1) Otworzyć całkowicie zawór ujęcia wody.
2) Zwolnić zatrzask bezpieczeństwa (D).
3) Nacisnąć na kilka sekund spust pistoletu i uruchomić urządzenie,
naciskając przełącznik startera (ON/1).
Ostrożnie-niebezpieczeństwo!
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy
wąż jest prawidłowo podłączony do ujęcia wody. Korzystanie z
urządzenia bez wody spowoduje jego uszkodzenie. Nie zasłaniać
kratek wentylacyjnych podczas działania urządzenia.
Modele TSS - W przypadku modeli TSS z automatycznym systemem
odcięcia dopływu:
- jeśli spust pistoletu został zwolniony, ciśnienie dynamiczne
samoczynnie przerywa pracę silnika (patrz rys.4);
- jeśli spust pistoletu został naciśnięty, spadek ciśnienia powoduje
włączenie silnika, a odpowiedni poziom ciśnienia jest przywracany z
niewielkim opóźnieniem;
- aby model TSS działał poprawnie, wszystkie czynności zwalniania i
naciskania spustu muszą być wykonywane w odstępach mniejszych
niż 4–5 sekund.
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nie należy uruchamiać go bez
dopływuwody.
7.3 Zatrzymywanie urządzenia
1) Ustawić przełącznik startera w pozycji (OFF/0).
2) Nacisnąćspustpistoletuizlikwidowaćciśnienieszczątkowewwężach.
3) Zamknąć zatrzask bezpieczeństwa (D).
7.4 Ponowne uruchamianie
1) Zwolnić zatrzask bezpieczeństwa (D).
2) Nacisnąć spust pistoletu, aby zlikwidować ciśnienie szczątkowe w wężach.
3) Ustawić przełącznik startera w pozycji (ON/1).
7.5 Przechowywanie
1) Wyłączyć urządzenie (OFF/0).
2) Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieci elektrycznej.
3) Zamknąć zawór ujęcia wody.
4) Zlikwidować ciśnienie szczątkowe w pistolecie aż do usunięcia resztek
wody z dyszy.
5) Po zakończeniu czyszczenia należy opróżnić i przemyć pojemnik na
detergent. Do tego celu najlepiej użyć czystej wody zamiast innego
detergentu.
6) Zamknąć zatrzask bezpieczeństwa (D).
7.6 Uzupełnianie i używanie detergentu
W przypadku używania detergentu należy ustawić: regulowaną
dyszę w pozycji „ ” (dotyczy modeli w nią wyposażonych).
Korzystanie z dłuższego węża wysokiego ciśnienia, niż dołączony
pierwotnie, lub korzystanie z dodatkowego przedłużenia węża, może
zredukować lub zupełnie zatrzymać pobieranie detergentu.
Napełnić zbiornik na detergent środkiem ulegającym biodegradacji.
7.7 Zalecana procedura czyszczenia
Rozpuśćbrudprzeznaniesieniedetergentuzwodąnasuchąpowierzchnię.
W przypadku powierzchni pionowych detergent nakładać od dołu
do góry. Pozostawić detergent na 1–2 minuty, nie dopuszczając do
jego całkowitego wyschnięcia. Zaczynając od dołu, użyj strumienia
wysokiego ciśnienia, trzymając dyszę przynajmniej 30 cm od czyszczonej
powierzchni. Nie dopuścić do spłukiwania nieumytych powierzchni.
W niektórych przypadkach konieczne może być zeskrobanie
zanieczyszczeń za pomocą szczotek.
Czyszczeniepodciśnieniemniezawszejestnajlepszymrozwiązaniem,gdyż
może doprowadzić do uszkodzenia niektórych powierzchni. Najmniejsze
ustawienie strumienia dla dyszy oraz dysze obrotowe nie powinny być
stosowane do czyszczenia delikatnych lub malowanych części, a także
elementów pod ciśnieniem (np. opon, zaworów powietrznych itp.).
Skuteczność czyszczenia w równym stopniu zależy od ciśnienia i ilości
użytej wody.
8 KONSERWACJA RYS.5
Wszelkie czynności konserwacyjne nie opisane w tym rozdziale powinny
być przeprowadzane przez technika autoryzowanego centrum sprzedaży
i obsługi klienta.
Ostrożnie-niebezpieczeństwo!
Przed rozpoczęciem konserwacji zawsze należy wyjąć
wtyczkę z gniazda sieci elektrycznej.
8.1 Czyszczenie dyszy
1) Odłączyć lancę od dyszy.
2) Usunąćbrudznajdującysięwotworzedyszyzapomocąnarzędzia(C1).
8.2 Czyszczenie filtru
Przed każdym użyciem należy sprawdzić filtr wlotowy (L) oraz filtr
detergentu (jeśli jest on zamontowany) i w razie potrzeby wyczyścić je
zgodnie z instrukcjami.
8.3 Czyszczeniesilnika(dotyczymodeliwyposażonychwtęfunkcję)
Długie przerwy w użytkowaniu mogą spowodować odkładanie się
kamienia w silniku. Aby wyczyścić silnik, przekręć wał napędowy za
pomocą narzędzia (M).
8.4 Przechowywanie poza sezonem
W okresie zimowym urządzenie przechowywać pokryte warstwą
nietoksycznego środka zapobiegającego zamarzaniu o właściwościach
antykorozyjnych.
Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, w dodatniej
temperaturze.
Strona: 74
75
Polski
PL
9 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem Możliweprzyczyny Rozwiązanie
Pompanieosiągaciśnieniaroboczego
Zużytadysza Wymienićdyszę
Zanieczyszczonyfiltrwody Wyczyścićfiltr(rys.5)
Niskieciśnieniedopływuwody Otworzyćcałkowiciezawórujęciawody
Zasysaniepowietrzadosystemu Sprawdzićszczelnośćzłączekwęża
Powietrzewpompie
Wyłączyćurządzenie,anastępnienaciskaćizwalniaćspustpistoletu,aż
doprzywróceniarównomiernegoprzepływuwody.Włączyćurządzenie
Nieprawidłoweustawieniedyszyregulowanej Obrócićregulowanądyszę(E)(+)(rys.3)
Zawórtermostatuzostałaktywowany Poczekajnaprzywrócenieprawidłowejtemperaturywody
Spadekciśnieniawtrakciepracy
Pobórwodyzzewnętrznegozbiornika Podłączyćurządzeniedozasilającegoujęciawody
Zbytwysokatemperaturapobieranejwody Obniżyćtemperaturę
Zapchanadysza Wyczyścićdyszę(rys.5)
Filtrwlotowy(L)zanieczyszczony Wyczyśćfiltr(L)(rys.5)
Silnikwydajecharakterystyczneodgłosy,
alesięniewłącza
Nieodpowiednienapięciezasilające
Sprawdzić,czynapięciewsiecielektrycznejodpowiadanapięciu
podanemunatabliczceznamionowej(rys.2)
Spadeknapięciawskutekzastosowanianieprawidłowego
przedłużacza
Sprawdzićparametryprzedłużacza
Urządzeniebyłonieużywaneprzezdłuższyczas Skonsultowaćsięznajbliższymautoryzowanymcentrumobsługiklienta
ProblemzurządzeniemTSS Skonsultowaćsięznajbliższymautoryzowanymcentrumobsługiklienta
Silnikniewłączasię
Brakzasilania
Sprawdzić,czywtyczkajestpoprawniewłożonadogniazdasieci
elektrycznejiczywsiecijestobecnenapięcie(*)
ProblemzurządzeniemTSS Skonsultowaćsięznajbliższymautoryzowanymcentrumobsługiklienta
Urządzeniebyłonieużywaneprzezdłuższyczas
Zapomocąnarzędzia(M)wysunąćsilnikzakleszczonywotworzew
tylnejczęściurządzenia(dotyczymodeliposiadającychotwór)(rys.5)
Przeciekwody
Zużyteuszczelki
Wymienićuszczelkiwnajbliższymautoryzowanymcentrumobsługi
klienta
Zawórbezpieczeństwazostałaktywowany,trwawypuszczanie Skontaktujsięzautoryzowanymcentrumserwisowym
Głośnapracaurządzenia Zbytwysokatemperaturawody Obniżyćtemperaturę(patrzdanetechniczne)
Przeciekoleju Zużyteuszczelki Skonsultowaćsięznajbliższymautoryzowanymcentrumobsługiklienta
TylkowersjeTSS:silnikwłączasię,nawet
kiedyspustpistoletujestzwolniony
Nieszczelnośćukładuwysokiegociśnienialubobwodu
hydraulicznegopompy
Skonsultowaćsięznajbliższymautoryzowanymcentrumobsługiklienta
TylkowersjeTSS:wodaniejest
doprowadzana,kiedyspustpistoletu
jestnaciśnięty(podłączonywąż
doprowadzający)
Zapchanadysza Wyczyścićdyszę(rys.5)
Brakdetergentu
Końcówkęregulowanąustawiononawysokieciśnienie Ustawdyszęnapozycję„ ”(rys.5)
Detergentjestzbytgęsty Rozcieńczzapomocąwody
Użytowężawysokiegociśnienia Użyjoryginalnegowęża
Osadlubblokadawobwodziedetergentu
Przemyj czystą wodą i usuń wszelkie elementy blokujące. Jeśli problem
będzie się powtarzał, skontaktuj się z autoryzowanym centrum
serwisowym
(*) Jeśli silnik włącza się, ale nie włącza się ponownie podczas używania, należy odczekać 2-3 minuty przed ponowną próbą uruchomienia (został uaktywniony
automatyczny wyłącznik zabezpieczający przed przeciążeniem).
Jeśli problem powtarza się, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum obsługi klienta.
Strona: 75
Makita Corporation - Japan
MODEL NUMER SERYJNY
PL Deklaracja zgodności WE
Producent, Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japonia, oświadcza niniejszym, że
następujące urządzenie/-a firmy Makita:
Przeznaczenie maszyny Myjka wysokociśnieniowa
Nr modelu / Typ HW102
Moc wejściowa 1,3 kW
spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich:
2006/42/WE, 2006/95/WE, 2002/95/WE, 2002/96/WE, 2004/108/WE, 2000/14/WE
i są produkowane zgodnie z następującymi normami lub innymi dokumentami
normatywnymi: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1
Dokumentację techniczną produktu przechowuje nasz autoryzowany przedstawiciel w
Europie:
Makita International Europe Ltd,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
Procedura oceny zgodności zgodna z wymaganiami Dyrektywy 2000/14/WE została
przeprowadzona zgodnie z aneksem V.
Mierzony poziom hałasu LPA
: 93 dB (A); (K=3 dB(A))
Gwarantowany poziom hałasu LWA
: 94 dB (A); (K=3 dB(A))
06. Grudnia 2010 r.
Kato Tomoyasu
Dyrektor
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japan
Danetechniczne (PL) Jednostka HW102
Wydajnośćtłoczenia L/min 6
Ciśnienie MPa 7
Maks.ciśnienie MPa 10
Moc kW 1,3
Temp.doprowadzanejwody °C 50
Maks.ciśnieniedoprowadzanejwody MPa 1
Siłaodpychającapistoletuprzymaks.ciśnieniu N 9,63
Izolacjasilnika - Klasa F
Poziombezpieczeństwasilnika - IPX5
Napięcie V/Hz 230/50
PoziomgłośnościK=3dB(A):
LPA (EN60704-1) dB (A) 85,74
LWA (EN60704-1) dB (A) 94
PoziomwibracjijednostkigłównejK=1,5M/s2
: M/s2
3,72
Ciężar kg 5,8

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Makita HW102

Zadaj pytanie o Makita HW102

Masz pytanie dotyczące Makita HW102, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Makita HW102. Upewnij się, że opisujesz trudności z Makita HW102 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.