Instrukcja Makita BO3711

Zobacz poniższy poradnik dla Makita BO3711. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Makita
  • Produkt: Szlifierka
  • Model/nazwa: BO3711
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Polski, Czech, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Ukraiński, Holenderski, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Grecki

Spis treści

Strona: 10
11
POLSKI (Oryginalna instrukcja)
Objaśnienia do widoku ogólnego
1-1. Przycisk blokujący
1-2. Spust przełącznika
2-1. Pokrętło regulacji prędkości
4-1. Płytka dziurkacza
4-2. Papier ścierny bez otworów
5-1. Wkrętarka
5-2. Śruba
6-1. Papier ścierny
6-2. Podkładka
7-1. Pierścień O
8-1. Dysza na pył
8-2. Worek na pył
9-1. Element mocujący
10-1. Pojemnik na zebrany pył
10-2. Dysza odpylania
11-1. Zatrzask
11-2. Dysza odpylania
SPECYFIAKCJE
Model BO3710 BO3711
Rozmiar podkładki 93 mm x 185 mm
Rozmiar papieru ściernego 93 mm x 228 mm
Liczba oscylacji na minutę (min
-1
) 11 000 4 000 - 11 000
Długość całkowita 253 mm
Ciężar netto 1,6 kg
Klasa bezpieczeństwa /II
• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez wcześniejszego powiadomienia.
• Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.
• Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
ENE052-1
Przeznaczenie
Opisywane narzędzie jest przeznaczone do szlifowania
dużych powierzchni materiałów z drewna, tworzywa
sztucznego i metalu, jak również do szlifowania
powierzchni malowanych.
ENF002-1
Zasilanie
Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do
zasilania o takim samym napięciu jakie określa tabliczka
znamionowa i może być uruchamiane wyłącznie przy
zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym. Przewody
są podwójnie izolowane zgodnie z Normami
Europejskimi i dlatego mogą być podłączone do
gniazdek bez przewodu uziemiającego.
ENG104-1
Tylko dla krajów europejskich
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745:
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) : 72 dB (A)
Niepewność (K): 3 dB(A)
Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 80 dB
(A).
Nosić ochronniki słuchu
ENG211-2
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745:
Tryb pracy: szlifowanie metalowych płyt
Wytwarzanie drgań (ah) : 3,5 m/s2
Niepewność (K) : 1,5 m/s2
ENG901-1
• Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została
zmierzona zgodnie ze standardową metodą
testową i można ją wykorzystać do porównywania
narzędzi.
• Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można
także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.
OSTRZEŻENIE:
• Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego
użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od
wartości deklarowanej, w zależności od sposobu
jego użytkowania.
• W oparciu o szacowane narażenie w
rzeczywistych warunkach użytkowania należy
określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony
operatora (uwzględniając wszystkie elementy
cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest
wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a
także czas, kiedy jest włączone).
ENH101-12
Deklaracja zgodności UE
Niniejszym firma Makita Corporation jako
odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane
urządzenie marki Makita:
Opis maszyny:
Szlifierka oscylacyina
Model nr/ Typ: BO3710,BO3711
jest produkowane seryjnie oraz
jest zgodne z wymogami określonymi w
następujących dyrektywach europejskich:
98/37/WE do dnia 28 grudnia 2009, a począwszy
Strona: 11
12
od dnia 29 grudnia 2009 - 2006/42/WE
Jest produkowane zgodnie z następującymi normami
lub dokumentami normalizacyjnymi:
EN60745
Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez
naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę,
którym jest:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia
30 stycznia 2009
000230
Tomoyasu Kato
Dyrektor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA
GEA010-1
Ogólne zasady bezpieczeństwa
obsługi elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia
i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do
porażeń prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń
ciała.
Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy
zachować do późniejszego
wykorzystania.
GEB021-3
OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna
(nabyta w wyniku wielokrotnego używania
narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa obsługi. Używanie tego narzędzia w
sposób niebezpieczny lub niewłaściwy grozi
poważnymi obrażeniami ciała.
1. Należy zawsze używać okularów ochronnych
lub gogli. Zwykłe okulary bądź okulary
przeciwsłoneczne NIE są okularami
ochronnymi.
2. Trzymać narzędzie w sposób niezawodny.
3. Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia.
Można uruchomić elektronarzędzie tylko
wtedy, gdy jest trzymane w rękach.
4. Opisywane narzędzie nie jest wodoszczelne,
więc do szlifowania powierzchni nie wolno
używać wody.
5. Podczas szlifowania w miejscu pracy należy
zapewnić odpowiednią wentylację.
6. Niektóre materiały zawierają substancje
chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać
wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa podanych przez
dostawcę materiałów.
7. Szlifowanie niektórych materiałów, farb i
drewna przy użyciu tego narzędzia może
narazić użytkownika na działanie pyłu
zawierającego substancje niebezpieczne.
Używać odpowiedniej ochrony dróg
oddechowych.
8. Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy
podkładka nie jest popękana. Pęknięcia grożą
obrażeniami ciała.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE
OSTRZEŻENIE:
NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE lub
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa
określonych w niniejszej instrukcji obsługi może
spowodować poważne obrażenia ciała.
OPIS DZIAŁANIA
UWAGA:
• Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania
działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy
jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.
Włączanie
Rys.1
UWAGA:
• Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci
zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa
poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.
W celu uruchomienia elektronarzędzia należy nacisnąć
na spust przełącznika. Zwolnić spust przełącznika, aby
wyłączyć elektronarzędzie.
Dla uruchomienia trybu pracy ciągłej, nacisnąć spust
przełącznika, a następnie wcisnąć przycisk blokujący.
Do zatrzymania elektronarzędzia pracującego w trybie
ciągłym, należy nacisnąć spust przełącznika do oporu, a
następnie zwolnić go.
Pokrętło regulacji prędkości
Tylko dla modelu BO3711
Rys.2
UWAGA:
• Jeżeli narzędzie będzie używane nieprzerwanie
przez dłuższy okres czasu przy małych
prędkościach, wówczas dojdzie do przeciążenia i
przegrzania silnika.
• Pokrętło regulacji prędkości można maksymalnie
obrócić do pozycji 5 i z powrotem do pozycji 1. Nie
wolno próbować obrócić go na siłę poza pozycję 5
lub 1, gdyż funkcja regulacji prędkości może
przestać działać.
Strona: 12
13
Prędkość urządzenia może być regulowana
bezstopniowo między 4,000 a 11 000 oscylacji na
minutę za pomocą pokrętła regulacyjnego z symbolami
od 1 do 5. Większą prędkość uzyskuje się obracając
pokrętło w kierunku pozycji 5, a mniejszą - obracając
pokrętło w kierunku pozycji 1. Zależność ilości oscylacji
na minutę od pozycji ustawionej na pokrętle podano w
tabeli.
MONTAŻ
UWAGA:
• Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na
elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono
wyłączone i nie podłączone do sieci.
Zakładanie lub zdejmowanie papieru
ściernego
Konwencjonalny typ papieru ściernego z otworami
(wyposażenie standardowe)
Rys.3
Wciśnij dźwignię zaciskową (1 na ilustracji), po czym
przesuń ją w tej pozycji ku narzędziu (2 na ilustracji) -
Zacisk zostanie zwolniony.
Wsuń papier pomiędzy zacisk a podkładkę, wyrównując
otwory papieru i podkładki. Przywróć dźwignię
zaciskową do pierwotnej pozycji, aby zablokować
papier.
Zwolnij drugą dźwignię zaciskową, powtarzając tę samą
procedurę.
Pociągając papier ścierny, aby zachować prawidłowe
napięcie, wsuń i zablokuj drugi koniec papieru ściernego
pomiędzy drugim zaciskiem i podkładką, po czym
przywróć dźwignię zaciskową do pierwotnej pozycji.
Aby wyjąć papier, zwolnij zacisk tak, jak opisano
powyżej.
Konwencjonalny typ papieru ściernego bez otworów
(dostępny na rynku)
Rys.4
Wciśnij dźwignię zaciskową 1, po czym przesunąć ją w
tej pozycji ku narzędziu 2 - Urządzenie mocujące
zostanie zwolnione.
Wsuń koniec papieru pomiędzy zacisk a podkładkę,
dbając o prawidłowe wyrównanie krawędzi papieru z
bokami podstawy. Przywróć dźwignię zaciskową do
pierwotnej pozycji, aby zablokować papier.
Zwolnij drugą dźwignię zaciskową, powtarzając tę samą
procedurę.
Pociągając papier ścierny, aby zachować prawidłowe
napięcie, wsuń i zablokuj drugi koniec papieru ściernego
pomiędzy drugim zaciskiem i podkładką, po czym
przywróć dźwignię zaciskową do pierwotnej pozycji.
Po wyrównaniu prowadnicy płytki dziurkacza
(wyposażenie opcjonalne) z bokami podstawy nałóż
płytkę na papier ścierny. Naciśnięcie płytki dziurkacza
spowoduje perforację papieru ściernego.
Aby wyjąć papier, zwolnij zacisk tak, jak opisano
powyżej.
Konwencjonalny typ papieru ściernego z otworami
(osprzęt dodatkowy):
UWAGA:
• Zawsze używaj papieru ściernego z zaczepem i
pętlą Nie używaj nigdy papieru ściernego
wrażliwego na nacisk.
Rys.5
Zdejmij z narzędzia podkładkę do konwencjonalnego
typu papieru ściernego przy pomocy śrubokręta.
Zainstaluj na narzędziu podkładkę do papieru ściernego
z zaczepem i pętlą (osprzęt dodatkowy). Dokręć śruby,
aby zamocować podkładkę.
Rys.6
Usuń z podkładki zanieczyszczenia i ciała obce.
Zamocuj papier na podkładce, wyrównując otwory
papieru i podkładki.
Rys.7
UWAGA:
• Podczas zdejmowania podkładki z narzędzia może
wypaść pierścień „o-ring". W takim przypadku
należy założyć pierścień „o-ring" na miejsce, po
czym zainstalować podkładkę.
Worek na pył (wyposażenie dodatkowe)
Rys.8
Przymocuj worek do dyszy. Dysza ma kształt stożka.
Zakładając worek naciągnij go mocno na końcówkę
kanału tak daleko, jak się da, aby nie zsunął się w czasie
pracy.
Worek najlepiej opróżniać, gdy jest wypełniony do
połowy. Należy wówczas postukać go lekko, aby usunąć
jak najwięcej zebranego pyłu.
Montaż filtra (osprzęt dodatkowy)
Rys.9
Upewnij się, że napisy „Makita" na kartonowym
kołnierzu i na pudełku na pył są po tej samej stronie, a
następnie zamontuj filtr wkładając kartonowy kołnierz do
rowków w elementach mocujących.
Rys.10
Upewnij się, że napisy „Makita" na kartonowym
kołnierzu i na dyszy są po tej samej stronie, a następnie
zamontuj dyszę na pudełku na pył. Usuwanie pudełka
na pył i papierowego filtra pyłu.
Rys.11
Zdejmij dyszę naciskając obydwa zatrzaski.
Rys.12
Wyjmij filtr ściskając najpierw kartonowy kołnierz od
strony napisu „Makita", a następnie pociągnij kołnierz do
dołu, aby wysunąć go z elementu mocującego.
Strona: 13
14
DZIAŁANIE
Szlifowanie
Rys.13
UWAGA:
• Nie wolno uruchamiać narzędzia bez założonego
papieru ściernego. Można w ten sposób poważnie
uszkodzić podkładkę.
• Nie wolno używać nadmiernej siły. Zbyt duży
nacisk może przyczynić się do obniżenia
wydajności szlifowania, zniszczenia papieru
ściernego i/lub obniżenia trwałości narzędzia.
Narzędzie trzymać mocno i pewnie. Włączyć urządzenie
i zaczekać, aż osiągnie maksymalną prędkość.
Następnie delikatnie postawić narzędzie na powierzchni
obrabianego elementu. Trzymać podkładkę wyrównaną
z obrabianym elementem i lekko dociskać narzędzie.
KONSERWACJA
UWAGA:
• Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy
się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest
wyłączone i nie podłączone do sieci.
Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i
NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy, wymiana szczotek
węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne
powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra
Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części
zamiennych Makita.
AKCESORIA (WYPOSAŻENIE
DODATKOWE)
UWAGA:
• Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i
dodatków razem z elektronarzędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może
stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować
akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.
W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych
informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą
Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
• Papier ścierny (z otworami)
• Papier ścierny z zaczepem i pętlą
• Płytka dziurkacza
• Tarcza mocująca (dla typu papieru ściernego z
zaczepem i pętlą)
• Tarcza mocująca (dla konwencjonalnego typu
papieru ściernego)
• Worek na pył
• Pojemnik na zebrany pył
• Filtr
• Wąż

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Makita BO3711

Zadaj pytanie o Makita BO3711

Masz pytanie dotyczące Makita BO3711, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Makita BO3711. Upewnij się, że opisujesz trudności z Makita BO3711 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.