Instrukcja Makita 6261DWPE

Zobacz poniższy poradnik dla Makita 6261DWPE. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Makita
  • Produkt: Maszyna śrubowa
  • Model/nazwa: 6261DWPE
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 11
12
POLSKI (Oryginalna instrukcja)
Objaśnienia do widoku ogólnego
1-1. Przycisk
1-2. Akumulator
2-1. Spust przełącznika
3-1. Dźwignia przełącznika obrotów
wstecznych
4-1. Bieg niski
4-2. Bieg wysoki
4-3. Dźwignia zmiany prędkości
5-1. Skala
5-2. Pierścień regulacyjny
5-3. Symbol wiertła
5-4. Wskaźnik
6-1. Tuleja
SPECYFIAKCJE
Model 6261D 6271D 6281D 6381D 6391D
Stal 10 mm 10 mm 10 mm 13 mm 13 mm
Drewno 21 mm 25 mm 25 mm 25 mm 36 mm
Wkręt do drewna 5,1 mm x 38 mm 5,1 mm x 63 mm 6 mm x 75 mm
Wydajność
Wkręt do elementów
metalowych
6 mm
Wysoki 0 - 1 300
Prędkość bez
obciążenia (min
-1
) Niski 0 - 400
Długość całkowita 192 mm 200 mm 216 mm
Ciężar netto 1,5 kg 1,5 kg 1,6 kg 1,7 kg 2,0 kg
Napięcie znamionowe Prąd stały 9,6 V Prąd stały 12 V Prąd stały 14,4 V Prąd stały 14,4 V Prąd stały 18 V
• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez wcześniejszego powiadomienia.
• W innych krajach urządzenie może mieć odmienne parametry techniczne I może być wyposażone w inny akumulator.
• Waga urządzenia wraz z akumulatorem obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
ENE034-1
Przeznaczenie
Narzędzie przeznaczone jest do wiercenia w drewnie,
metalu i tworzywach sztucznych oraz do wkręcania
wkrętów we wspomniane materiały.
ENG103-3
Tylko dla krajów europejskich
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745:
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 70 dB(A) lub
niższy
Niepewność (K): 3 dB(A)
Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 80 dB
(A)
Należy stosować ochraniacze na uszy
ENG202-3
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745:
Tryb pracy: Wiercenie w metalu
Emisja drgań (ah,D) : 2,5 m/s2
lub poniżej
Niepewność (K) : 1,5 m/s2
ENG901-1
• Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została
zmierzona zgodnie ze standardową metodą
testową i można ją wykorzystać do porównywania
narzędzi.
• Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można
także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.
OSTRZEŻENIE:
• Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego
użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od
wartości deklarowanej, w zależności od sposobu
jego użytkowania.
• W oparciu o szacowane narażenie w
rzeczywistych warunkach użytkowania należy
określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony
operatora (uwzględniając wszystkie elementy
cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest
wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a
także czas, kiedy jest włączone).
ENH101-12
Deklaracja zgodności UE
Niniejszym firma Makita Corporation jako
odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane
urządzenie marki Makita:
Opis maszyny:
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
Model nr/ Typ: 6261D,6271D,6281D,6381D,6391D
jest produkowane seryjnie oraz
jest zgodne z wymogami określonymi w
następujących dyrektywach europejskich:
98/37/WE do dnia 28 grudnia 2009, a począwszy
od dnia 29 grudnia 2009 - 2006/42/WE
Jest produkowane zgodnie z następującymi normami
lub dokumentami normalizacyjnymi:
EN60745
Strona: 12
13
Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez
naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę,
którym jest:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia
30 stycznia 2009
000230
Tomoyasu Kato
Dyrektor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA
GEA010-1
Ogólne zasady bezpieczeństwa
obsługi elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia
i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do
porażeń prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń
ciała.
Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy
zachować do późniejszego
wykorzystania.
GEB001-4
Szczególne zasady
bezpieczeństwa
NIE DOPUŚCIĆ, aby dobre obeznanie i
przyzwyczajenie do wyrobu (zdobyte przez częste
użytkowanie) zastąpiło ścisłe przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa. Poprzez użytkowanie niniejszego
elektronarzędzia w sposób niebezpieczny lub
nieprawidłowy, można doznać poważnych obrażeń
ciała.
1. Używać narzędzia z dostarczonymi uchwytami
pomocniczymi. Utrata kontroli może
spowodować obrażenia.
2. Gdy narzędzie tnące podczas pracy może
zetknąć się z ukrytymi przewodami
elektrycznymi bądź własnym przewodem
zasilającym, należy trzymać urządzenie za
izolowane uchwyty. Przecięcie przewodu
elektrycznego pod napięciem powoduje, że
również odsłonięte elementy metalowe narzędzia
znajdą się pod napięciem, grożąc porażeniem
operatora prądem elektrycznym.
3. Zapewnić stałe podłoże.
Upewnić się, czy nikt nie znajduje się poniżej
miejsca pracy na wysokości.
4. Trzymać narzędzie w sposób niezawodny.
5. Trzymać ręce z dala od części obrotowych.
6. Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia.
Można uruchomić elektronarzędzie tylko
wtedy, gdy jest trzymane w rękach.
7. Nie dotykać końcówki wiertła lub części
obrabianej bezpośrednio po operacji; mogą
one być bardzo gorące i przypalić skórę.
8. Niektóre materiały zawierają substancje
chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać
wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa podanych przez
dostawcę materiałów.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE
OSTRZEŻENIE:
NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE lub
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa
określonych w niniejszej instrukcji obsługi może
spowodować poważne obrażenia ciała.
ENC004-1
WAŻNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCE AKUMULATORA
1. Przed użyciem akumulatora zapoznać się z
wszystkimi zaleceniami i znakami
ostrzegawczymi na (1) ładowarce, (2)
akumulatorze i (3) wyrobie, w którym będzie
używany akumulator.
2. Akumulatora nie wolno rozbierać.
3. Jeżeli czas pracy uległ znacznemu skróceniu,
należy natychmiast przerwać pracę. Może
bowiem dojść do przegrzania, ewentualnych
poparzeń, a nawet eksplozji.
4. W przypadku przedostania się elektrolitu do
oczu, przemyć je wodą i niezwłocznie uzyskać
pomoc lekarską. Może on bowiem
spowodować utratę wzroku.
5. Styki akumulatora należy zawsze
zabezpieczyć, zakładając na nieużywany
akumulator osłonę.
6. Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora:
(1) Nie dotykać styków przedmiotami
wykonanymi z materiałów
przewodzących.
(2) Unikać przechowywania akumulatora w
pojemniku z metalowymi przedmiotami,
typu gwoździe, monety itp.
(3) Chronić akumulator przed deszczem lub
wodą.
Zwarcie prowadzi do przepływu prądu
elektrycznego o dużym natężeniu i
przegrzania akumulatora, co w
konsekwencji może grozić poparzeniami a
nawet awarią urządzenia.
Strona: 13
14
7. Narzędzia i akumulatora nie wolno
przechowywać w miejscach, w których
temperatura osiąga bądź przekracza 50 ゚ C
(122 ゚ F).
8. Akumulatorów nie wolno palić, również tych
poważnie uszkodzonych lub całkowicie
zużytych. W ogniu mogą one bowiem
eksplodować.
9. Chronić akumulator przed upadkiem i
uderzeniami.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE
Wskazówki dotyczące zachowania
maksymalnej trwałości akumulatora
1. Akumulator należy naładować zanim zostanie
do końca rozładowany.
Gdy zauważysz spadek mocy narzędzia,
przerwij pracę i naładuj akumulator.
2. Nie wolno ładować powtórnie w pełni
naładowanego akumulatora.
Przeładowanie akumulatora skraca jego czas
eksploatacji.
3. Akumulator ładować w temperaturze
mieszczącej się w przedziale 10 ゚ C - 40 ゚ C
(50 ゚ F - 104 ゚ F). Gdy akumulator jest gorący,
przed przystąpieniem do jego ładowania
odczekać, aż ostygnie.
4. Akumulatory niklowo-wodorkowe, po
sześciomiesięcznym okresie nieużywania,
należy naładować.
OPIS DZIAŁANIA
UWAGA:
• Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu
narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i
czy został wyjęty akumulator.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
Rys.1
• Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora należy
koniecznie wyłączyć narzędzie.
• Aby wyjąć akumulator, naciśnij zaczepy po jego
obu stronach i wyciągnij go.
• Aby włożyć akumulator, wystarczy wyrównać
występ na akumulatorze z rowkiem w obudowie i
wsunąć go na swoje miejsce. Akumulator wsunąć
do oporu, aż wskoczy na swoje miejsce, co jest
sygnalizowane delikatnym kliknięciem. W
przeciwnym razie może przypadkowo wypaść z
narzędzia, raniąc operatora lub osoby postronne.
• Przy wkładaniu akumulatora nie wolno używać siły.
Jeżeli akumulator nie wchodzi swobodnie, nie
został prawidłowo włożony.
Włączanie
Rys.2
UWAGA:
• Przed włożeniem akumulatora do narzędzia
zawsze sprawdź, czy język spustowy wyłącznika
działa prawidłowo i po zwolnieniu powraca do
położenia „OFF".
Aby uruchomić narzędzie, należy pociągnąć za język
spustowy przełącznika. Prędkość narzędzia rośnie wraz
ze zwiększaniem nacisku na język spustowy. W celu
zatrzymania urządzenia wystarczy zwolnić język
spustowy przełącznika.
Włączanie obrotów wstecznych.
Rys.3
Omawiane narzędzie jest wyposażone w przełącznik
umożliwiający zmianę kierunku obrotów. W celu
uzyskania obrotów zgodnych z ruchem wskazówek
zegara należy nacisnąć dźwignię przełącznika zmiany
kierunku obrotów po stronie A, natomiast by uzyskać
obroty przeciwne do ruchu wskazówek zegara,
wystarczy nacisnąć dźwignię przełącznika po stronie B.
Gdy dźwignia przełącznika zmiany kierunku obrotów
znajduje się w położeniu neutralnym, język spustowy
przełącznika jest zablokowany.
UWAGA:
• Przed uruchomieniem narzędzia należy zawsze
sprawdzić ustawienie kierunku obrotów.
• Kierunek obrotów można zmieniać tylko wówczas,
gdy urządzenie całkowicie się zatrzyma. Zmiana
kierunku obrotów przed zatrzymaniem się
narzędzia grozi jego uszkodzeniem.
• Gdy narzędzie nie będzie używane, należy zawsze
ustawić dźwignię przełącznika zmiany kierunku
obrotów w położeniu neutralnym.
Zmiana prędkości
Rys.4
Aby zmienić prędkość, najpierw wyłącz narzędzie, a
następnie przesuń dźwignię zmiany prędkości do pozycji
„2", aby uzyskać wysoką prędkość, lub do pozycji „1",
aby uzyskać niską prędkość. Przed przystąpieniem do
pracy upewnij się, czy dźwignia zmiany prędkości
obrotowej jest ustawiona we właściwej pozycji. Do
wykonania konkretnego zadania używaj właściwej
prędkości.
UWAGA:
• Dźwignię zmiany prędkości należy zawsze
ustawiać dokładnie w wybranej pozycji. W
przypadku uruchomienia narzędzia przy dźwigni
zmiany prędkości ustawionej w połowie między
pozycją „1" i „2" może dojść do uszkodzenia
narzędzia.
• Nie wolno korzystać z dźwigni zmiany prędkości,
gdy narzędzie jest w ruchu. Narzędzie może
bowiem ulec uszkodzeniu.
Strona: 14
15
Regulacja momentu dokręcania
Rys.5
Moment dokręcania można regulować w zakresie 17
ustawień poprzez obrót pierścienia regulacyjnego w taki
sposób, aby wybrane ustawienie na pierścieniu pokryło
się ze strzałką na obudowie narzędzia. Moment
dokręcania ma wartość minimalną, gdy strzałka
wskazuje numer 1, a maksymalną po wyrównaniu
strzałki ze znakiem .
Sprzęgło ślizga się przy różnych wartościach momentu
dla ustawień od 1 do 16. Zostało ono zaprojektowane w
taki sposób, aby poślizg nie występował przy ustawieniu
marking.
Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić
próbę wkręcania w dany element lub inny element z
tego samego materiału, aby ustalić poziom momentu
obrotowego wymagany w danym zastosowaniu.
UWAGA:
• Pierścień regulacyjny nie blokuje się, gdy strzałka
ustawiona jest pomiędzy znacznikami podziałki.
MONTAŻ
UWAGA:
• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
związanych z obsługą narzędzia należy koniecznie
upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy
akumulator został wyjęty.
Montaż i demontaż tradycyjnej końcówki do
wkręcania lub końcówki nasadowej
Rys.6
Obróć tuleję w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aby rozsunąć szczęki uchwytu.
Wsuń wiertło do oporu do uchwytu wiertarskiego. Obróć
tuleję w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aby zacisnąć uchwyt.
W celu wyjęcia wiertła obróć tuleję w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
DZIAŁANIE
Operacja wkręcania
Rys.7
UWAGA:
• Ustaw pierścień regulacyjny w pozycji
odpowiadającej właściwemu dla danej operacji
momentowi.
Wsuń ostrze końcówki do wkręcania do gniazda we łbie
wkrętu i dociśnij narzędzie. Uruchom powoli narzędzie,
a następnie stopniowo zwiększaj prędkość. Gdy tylko
sprzęgło zadziała, zwolnij język spustowy przełącznika.
UWAGA:
• Końcówka do wkręcania powinna być prostopadła
do łba wkrętu, w przeciwnym razie wkręt i/lub
końcówka mogą ulec uszkodzeniu.
UWAGA:
• W przypadku osadzania wkrętów w drewnie należy
wcześniej ponawiercać otwory prowadzące.
Ułatwiają one wkręcanie i zapobiegają pękaniu
elementu. Zapoznaj się z tabelą.
Nominalna średnica wkrętu do drewna
(mm)
Zalecany rozmiar otworu prowadzącego
(mm)
3,1 2,0 - 2,2
3,5 2,2 - 2,5
3,8 2,5 - 2,8
4,5 2,9 - 3,2
4,8 3,1 - 3,4
5,1 3,3 - 3,6
5,5 3,7 - 3,9
5,8 4,0 - 4,2
6,1 4,2 - 4,4
006421
Wiercenie otworów
Najpierw obróć pierścień regulacyjny tak, aby strzałka
wskazywała znak . Następnie postępuj zgodnie z
poniższym opisem.
Wiercenie w drewnie
Podczas wiercenia w drewnie najlepsze wyniki osiąga
się wkrętami do drewna ze śrubą prowadzącą. Śruba
prowadząca ułatwia wiercenie dzięki naprowadzeniu
wiertła w obrabiany materiał.
Wiercenie w metalu
Dla uniknięcia ześlizgnięcia się wiertła przy
rozpoczynaniu wiercenia, napunktować miejsce otworu
przy pomocy punktaka i młotka. Umieścić końcówkę
wiertła we wgłębieniu i rozpocząć wiercenie.
Stosować środki smarująco-chłodzące przy wierceniu w
metalu. Wyjątki stanowią żelazo i miedź, które należy
wiercić na sucho.
UWAGA:
• Wywieranie nadmiernego nacisku na narzędzie nie
przyspiesza wiercenia. W praktyce, wywieranie
nadmiernego nacisku przyczynia się jedynie do
uszkodzenia końcówki wiertła, zmniejszenia
wydajności i skrócenia okresu eksploatacyjnego
narzędzia.
• W momencie przebijania otworu na
narzędzie/wiertło wywierana jest olbrzymia siła.
Gdy wiertło zaczyna przebijać na wylot otwór w
elemencie, należy zachować ostrożność i mocno
trzymać narzędzie.
• Zablokowane wiertło można łatwo wyjąć,
załączając przełącznik wstecznych obrotów i
wyprowadzając wiertło. Elektronarzędzie może
jednak nagle odbić, jeśli nie zostanie mocno
przytrzymane.
• Niewielkie obrabiane kawałki materiału zawsze
zamocowywać w imadle lub podobnym
przyrządzie przytrzymującym.
• Jeżeli narzędzie jest używane bez przerwy aż do
rozładowania akumulatora, należy je odstawić na
15 minut, zanim praca zostanie podjęta na nowo z
Strona: 15
16
użyciem innego naładowanego akumulatora.
KONSERWACJA
UWAGA:
• Przed przystąpieniem do przeglądu narzędzia lub
jego konserwacji upewnić się, czy jest ono
wyłączone i czy akumulator został wyjęty.
Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i
NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace
konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane
przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita,
wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.
AKCESORIA (WYPOSAŻENIE
DODATKOWE)
UWAGA:
• Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i
dodatków razem z elektronarzędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może
stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować
akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.
W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych
informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą
Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
• Wiertła
• Końcówki do wkrętów
• Różne typy oryginalnych akumulatorów i
ładowarek marki Makita
• Gumowa tarcza szlifierska
• Nakładka wełniana
• Piankowa tarcza polerska
• Walizka z tworzywa sztucznego

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Makita 6261DWPE

Zadaj pytanie o Makita 6261DWPE

Masz pytanie dotyczące Makita 6261DWPE, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Makita 6261DWPE. Upewnij się, że opisujesz trudności z Makita 6261DWPE tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.