Instrukcja LaCie Little Big Disk Thunderbolt

Zobacz poniższy poradnik dla LaCie Little Big Disk Thunderbolt. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: LaCie
  • Produkt: Zewnętrzny dysk twardy
  • Model/nazwa: Little Big Disk Thunderbolt
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Turecki, Słowacki

Spis treści

Strona: 15
PL Etapy konfiguracji
1. Podłączkabel,któryobsługujetechnologięThunderboltdojednegozportówinterfejsuLittleBigDiskThunderboltSeries(rys.1).
PodłączdrugikonieckablatoportuzgodnegoztechnologiąThunderboltwkomputerzeMacintosh.Dodatkowyportinterfejsuna
LittleBigDiskThunderboltmożebyćwykorzystanydopołączeniaszeregowegokompatybilnychurządzeń.
UWAGA:TechnologiaThunderboltobsługujedosiedmiuurządzeńpołączonychszeregowo,wliczającwtokomputer.
2. PodłączdołączonezewnętrzneźródłozasilaniadogniazdkaidoLittleBigDiskThunderboltSeries(rys.2).Urządzeniewłączysię
automatyczniepodpodłączeniudoprądu.
3. UrządzeniemagazynująceLittleBigDiskThunderboltSeriespojawisięnapulpicieMacintosha.
UWAGA:Dwawewnętrznedyskisąwstępnieskonfigurowanejako ZestawRAIDzprzeplotemprzedstawianyjestnapulpiciesystemu
MacOSXwpostaciikonypojedynczegodysku.
RAID:ZapomocąprogramównarzędziowychsystemuMacOSXmożnaskonfigurowaćRAIDjakozestawlustrzanyRAIDwcelu
zabezpieczeniadanych.ZestawlustrzanyRAIDkopiujetesameplikinakażdydysk,cowpływanaszybkośćtransferudanychidostępną
pojemność.WięcejinformacjinatematRAIDznajdujesięwPodręcznikuużytkownika.
UWAGA:PrzedodłączeniemdyskuLittleBigDiskThunderboltodkomputerausuńpartycję(partycje)zpulpituMaca.Szczegółyznajdują
sięwPodręcznikuużytkownika.
DiodaLEDpracydysku/Przyciskzasilania
NiebieskadiodaLEDpełnifunkcję:
·wskaźnikapracydysku
·przyciskuzasilania
Środkiostrożności
DyskówLittleBigDiskThunderbolt niewolnoukładaćjedennadrugim.NiewolnowystawiaćdyskuLittleBigDiskThunderboltna
działanietemperaturpowyżej35°C.Nienależynarażaćurządzenianadziałaniepłynów.Należykorzystaćwyłączniezprzewoduzasilania
dołączonegodourządzenia.
Informacjegwarancyjne
FirmaLaCiegwarantuje,żewnormalnychwarunkacheksploatacjijejproduktybędąwolneodjakichkolwiekwadmateriałowychi
wykonaniaprzezwskazanyokresgwarancji.Gwarancjazaczynaobowiązywaćwdniudostawy.Jeżeliwokresiegwarancyjnymniniejszy
produktzostanieuznanyzawadliwy,firmaLaCie,wedługwłasnegouznania,dokonajegonaprawylubwymiany.
Niniejszagwarancjatraciważność,jeżeli:
•produktbyłużywanywniewłaściwysposóblubprzechowywanywnieodpowiednichwarunkach;
•produktzostałnaprawiony,zmodyfikowanylubzmieniony,oilefirmaLaCienieudzieliłanapiśmiewyraźnejzgodynatakąnaprawę,
modyfikacjęlubzmianę;
•produktbyłprzedmiotemnadużycia,zaniedbania,zostałuszkodzonywskutekawariielektrycznej,niewłaściwegoopakowania,
wypadkulubdziałaniasiłprzyrody;
•produktzostałnieprawidłowozainstalowany;
•numerseryjnyproduktuzostałuszkodzonylubusunięty;
•uszkodzonaczęśćjestczęściąpodlegającąwymianie,takąjakkieszeńitp.;
•plombazabezpieczającanaobudowiejestuszkodzona.
SzczegółyznajdująsięwPodręcznikuużytkownika.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o LaCie Little Big Disk Thunderbolt

Zadaj pytanie o LaCie Little Big Disk Thunderbolt

Masz pytanie dotyczące LaCie Little Big Disk Thunderbolt, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji LaCie Little Big Disk Thunderbolt. Upewnij się, że opisujesz trudności z LaCie Little Big Disk Thunderbolt tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.