Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus

Instrukcja Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus

Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus

Podręcznik dla Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus w Polski. Ten podręcznik PDF ma 24 stron.

Strona: 1
4 1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Wszelkie przypadki użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem mogą skutkować potencjalnymi obrażeniami. W przypadkuniewłaściwegoużytkowanialubnieprzestrzeganiainstrukcji producentnieponosiżadnejodpowiedzialności,agwarancjamożeniemieć zastosowania. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku urządzeń, które nie działają lub nie działają poprawnie, ponieważ nie były one konserwowane i/lub nie usuwano z nich kamienia. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 1. Urządzeniejestprzeznaczonewyłączniedoużytkudomowego.Niejestono przeznaczonedozastosowańwymienionychponiżejigwarancjanie obejmujejegoużytkowania: –wkuchniachpracowniczychwsklepach,biurachiinnychbudynkach pracowniczych/roboczych; –nafarmach/gospodarstwachagroturystycznych; –przezklientówhoteli,moteliiinnychtegotypumiejsczakwaterowania; –whotelachoferującychnoclegiśniadanie; 2. Urządzeniejestprzeznaczonedoużytkudomowego,wyłączniewewnątrz pomieszczeńdomówznajdującychsięnawysokościniewiększejniż3400 m. ŹRÓDŁO ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 3. Urządzenienależypodłączaćwyłączniedouziemionegogniazdazasilania. Napięciesieciowemusibyćzgodnezwartościąnapięciapodanąna tabliczceznamionowejurządzenia.Korzystaniezniewłaściwegozłącza skutkujewygaśnięciemgwarancjiimożebyćniebezpieczne. 4. Abyzapobiecniebezpieczeństwuwystąpieniapożaru,porażenia elektrycznegolubobrażeń,przewoduzasilającego,wtyczki,anisamego urządzenianienależyzanurzaćwwodzieaniinnympłynie.Chronićwtyczkę przedkontaktemzwilgocią.Nigdyniedotykaćprzewoduzasilającego mokrymirękoma.Nieprzepełniaćzbiornikanawodę. 5. W raziezagrożeniawtyczkęnależynatychmiastodłączyćodgniazda zasilania. 6. Jeżeliurządzenieniejestużytkowane,należyjeodłączyćodgniazda zasilania. 7. Abyodłączyćurządzenienależywyciągnąćwtyczkęzgniazdasieciowego. Nieodłączaćurządzeniaodźródłazasilania,ciągnączaprzewód. 8. Należyzwrócićuwagę,abyprzewódniezwisałzkrawędzistołulublady,ani niepozostawałwkontakciezgorącymipowierzchniamilubostrymi krawędziami.Należyzwrócićuwagę,abyprzewódniezwisałswobodnie (ryzykopotknięcia).Niedotykaćprzewodumokrymirękoma. 9. Urządzeniazuszkodzonymprzewodemzasilającymlubwtyczkąniewolno użytkować.Jeżeliprzewódzasilającyjestuszkodzony,abyzapobiec zagrożeniumusionzostaćwymienionyprzezproducenta,jego przedstawicielaserwisowegolubprzezautoryzowanypunktserwisowy. Urządzenia,którefunkcjonujenieprawidłowolubzostałowjakikolwiek sposóbuszkodzoneniewolnoużytkować.Natychmiastodłączyć przewódzasilający.Przekazaćuszkodzoneurządzeniedonajbliższego punktuobsługiklientówautoryzowanegozapośrednictweminfolinii NESCAFÉ® DolceGusto®. 10. Jeżeligniazdoelektrycznenieodpowiadawtyczceurządzenia,wtyczkę należywymienićnaodpowiednitypwpunkcieobsługiklienta autoryzowanymzapośrednictweminfoliniiNESCAFÉ® DolceGusto® hotline. WARUNKIUŻYTKOWANIA 11. Urządzenienależyzawszeużytkowaćnapłaskiej,stabilnejiodpornej nadziałaniewysokichtemperaturpowierzchni,zdalaodźródełciepła irozpryskówwody. 12. Nieużywaćurządzeniabeztackiociekowejikratkiociekowej,chyba żekorzystasięzbardzowysokiegokubka.Nieużywaćurządzeniado gotowaniawody. 13. Urządzenianiewolnoobracaćdołemdogóry. 14. Wykorzystywanieakcesoriówniezalecanychprzezproducenta urządzeniamożebyćprzyczynąpożaru,porażeniaprądem elektrycznymlubobrażeń. 15. Nieumieszczaćgonarozgrzanychpalnikachgazowychlub elektrycznych,bądźteżwichpobliżu,aniwrozgrzanympiekarniku. 16. W czasieprzygotowywanianapojunienależyumieszczaćpalcówpod dysząwylotową. 17. Niedotykaćgłowicydyszyurządzenia. 18. Nieprzenosićurządzenia,trzymającgozagłowicędoparzenia. 19. Uchwytkapsułekwyposażonyjestwmagnestrwały.Nienależyzbliżać uchwytukapsułekdourządzeńlubprzedmiotów,np.kartkredytowych, urządzeńpamięcimasowejUSBiinnychnośnikówdanych,kaset wideo,telewizorówimonitorówkomputerowychCRT,zegarów mechanicznych,aparatówsłuchowychigłośników,ponieważpole magnetycznemożespowodowaćichuszkodzenie. 20. Niewyłączaćurządzeniawczasieprocesuusuwaniakamienia. Zbiorniknawodęnależyprzepłukać,aurządzeniewyczyścić,aby usunąćwszelkiepozostałościśrodkadousuwaniakamienia. 21. Jeżeliurządzenieniebędzieużywaneprzezdłuższyczas,np.przez okreswakacjiitp.,należyjeopróżnić,wyczyścićiodłączyćodźródła zasilania.Należyjeprzepłukaćprzedrozpoczęciemponownego użytkowania.Przedrozpoczęciemponownegoużytkowanianależy przeprowadzićcyklpłukaniaurządzenia. 22. ZalecamykorzystaniezkapsułekNESCAFÉ® DolceGusto®, przewidzianychdlaitestowanychpodkątemużyciawurządzeniu NESCAFÉ® DolceGusto®.Zostałyonezaprojektowanetak,aby współdziałaćzesobą–wynikiemtegowspółdziałaniasąkawyi napojeonajwyższejjakości,zktórejznanajestmarka NESCAFÉ® DolceGusto®.Każdakapsułkajestprzeznaczonado przygotowaniaidealnejfiliżankikawylubnapojuiniemożebyć używanapowtórnie. 23. Gorącychkapsułekniewolnousuwaćrękoma.Dousuwaniazużytych kapsułeknależyzawszeużywaćuchwytukapsułek. 24. W celuprzygotowanianapojunależyzawszeumieścićuchwyt
Strona: 2
kapsułek.Niewyciągaćuchwytukapsułekzanimlampkakontrolnanie przestaniemigać.Urządzenieniebędziepracowało,jeżeliuchwytkapsułek niezostanieumieszczony. 25. Urządzeniawyposażonewuchwytblokady:jeżeliwtrakcieprzygotowywania napojuuchwytblokadyjestotwarty,możedojśćdooparzenia.Nieodciągać wgóręuchwytublokadydopókilampkiurządzenianieprzestanąmigać. 26. Zprzyczynzdrowotnychzbiorniknawodęnależyzawszenapełniaćświeżą wodąpitną. 27. Poużyciuurządzenianależyzawszeusunąćkapsułkęiwyczyścićuchwyt kapsułek.Tackęociekowąorazpojemniknakapsułkinależycodziennie opróżniaćiczyścić.Osobycierpiącezpowodualergiipokarmowychmuszą płukaćurządzeniezgodniezprocedurączyszczenia. 28. Powierzchniaelementugrzejnegomożepozostaćnagrzanapoużytkowaniu, aobudowaztworzywasztucznegomożepozostawiaćciepławdotykukilka minutpoużytkowaniu. 29. Pacjencizrozrusznikamilubdefibrylatorami:niezbliżaćuchwytukapsułek bezpośrednidomiejsca,wktórymznajdujesięrozruszniklubdefibrylator. 30. Używanegourządzenianiewolnozamykaćwszafce. DZIECI 31. Urządzenieorazjegoprzewódzasilającymusząpozostawaćpozazasięgiem dziecidolat8.Urządzenieniemożebyćużywaneprzezdziecidozabawy. 32. Urządzeniemożebyćużywaneprzezdzieciwwiekulat8istarszeorazosoby zzaburzeniamifizycznymi,sensorycznymilubpsychicznymi,bądźteżosoby zniedostatecznymdoświadczeniemiwiedzą,podwarunkiem,żebędąone nadzorowanelubzostanąonepoinstruowanewzakresiebezpiecznego użytkowaniaurządzeniaorazżerozumiejąonezagrożeniazwiązanez użytkowaniemurządzenia. 33. Urządzenieniejestprzeznaczonedoużytkowaniaprzezdziecianiosobyz zaburzeniamifizycznymi,sensorycznymilubpsychicznymi,bądźteżosobyz niedostatecznymdoświadczeniemiwiedzą,chybażeosobaodpowiedzialna zaichbezpieczeństwonadzorujejelubpoinstruowałajewzakresie użytkowaniaurządzenia.Osoby,którenieposiadająwystarczającejwiedzyna tematsposobudziałaniaorazobsługiurządzeniapowinnyprzed uruchomieniemurządzeniadokładniezapoznaćsięzinstrukcjąobsługii zrozumiećją,awraziepotrzebyzwrócićsięopomocdoosoby odpowiedzialnejzaichbezpieczeństwowceluuzyskaniawskazówek dotyczącychsposobudziałaniaorazobsługiurządzenia. 34. Należysięupewnić,żedzieciniewykorzystująurządzeniadozabawy. 35. Czyszczenieikonserwacjaniemogąbyćwykonywaneprzezdzieci,chybaże mająoneconajmniej8latisąnadzorowaneprzezosobędorosłą. KONSERWACJA 36. Przedprzystąpieniemdoczyszczeniaurządzenienależyodłączyćodgniazda zasilania.Przedczyszczeniemurządzenia,awzwiązkuztymprzed zdejmowaniemizakładaniemjakichkolwiekelementów,urządzenienależy pozostawićdoostygnięcia.Urządzenianiewolnoczyścićnamokroani zanurzaćwjakimkolwiekpłynie.Urządzenianiewolnoczyścićpodbieżącą wodą.Urządzenianiewolnoczyścićzużyciemdetergentów.Urządzenie należyczyścićmiękkimigąbkami/szczotkami.Zbiorniknawodęnależy czyścićczystą,dopuszczonądokontaktuzżywnościąszczotką. 37. Wszelkieprace,pozazwykłymużytkowaniem,czyszczeniemi konserwacją,mogąbyćwykonywanewyłącznieprzezpunktyobsługi klientówautoryzowanezapośrednictweminfolinii NESCAFÉ® DolceGusto®.Urządzenianiewolnodemontować;nie wolnoblokowaćotworówurządzenia. 38. Abyograniczyćniebezpieczeństwopożarulubporażeniaprądem elektrycznymniewolnodemontowaćpokrywy.Wewnątrzurządzenia niemaczęści,któremogłybybyćserwisowaneprzezużytkownika. Naprawypowinnybyćwykonywanewyłącznieprzezautoryzowany personelserwisowy! 39. Dodatkoweinformacjedotycząceużytkowaniaurządzeniaznajdująsię winstrukcjiobsługinastroniewww.dolce-gusto.com;możnaichtakże zasięgnąćpodnumereminfoliniiNESCAFÉ® DolceGusto®. RECYKLING 40. Opakowaniewykonanozmateriałównadającychsiędoprzetworzenia. W celuuzyskaniaszczegółowychinformacjinatematrecyklingu, należyskontaktowaćsięzwłaściwymurzędem/administracjąlokalną. Doprodukcjitegourządzeniawykorzystanezostałycennemateriały, któremogązostaćodzyskaneiprzetworzonewtórnie. TYLKONARYNKIEUROPEJSKIE: Należypamiętaćośrodowisku naturalnym! Do produkcji tego urządzenia wykorzystane zostały materiały, które mogą zostać odzyskane i przetworzone wtórnie. Ekspresnależy przekazać do lokalnego punktuzbiórki odpadów lubw autoryzowanym centrum serwisowym, gdzie zostanie zutylizowany we właściwy sposób. Dyrektywaeuropejska2012/19/WEdotyczącazużytego sprzętuelektrycznego i elektronicznego (WEEE) określa, że zużyty sprzętgospodarstwadomowego nie może być wyrzucany razem ze zwykłymi nieposortowanymi odpadami. Zużyte sprzęty należy składować oddzielnie, aby zoptymalizować proces sortowaniai recyklinguichczęści w celu zredukowaniawpływunaludzkie zdrowie i środowisko naturalne. 5
Strona: 3
1 2 6 9 4 5 3 7 8 1. Zbiornik na wodę 2. Pokrywa zbiornika na wodę 3. Intuicyjny panel sterujący LED 4. Uchwyt blokady 5. Narzędzie do płukania 6. Uchwyt kapsułek 7. Igła do czyszczenia 8. Głowica dyszy 9. Tacka ociekowa TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII: Po 1 minucie nieużytkowania od momentu przygotowania napoju. 5 minut po włączeniu, jeżeli napój nie zostanie przygotowany. Należy pamiętać, że urządzenie zużywa energię elektryczną także w trybie oszczędzania energii (0,45 W/godzinę). DANE TECHNICZNE PL 220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W max. 15 bar 0,8 L ~2 kg 5–45 °C 41–113 °F A = 11,21 cm B = 27,32 cm C = 28,65 cm 2. GŁÓWNE CZĘŚCI URZĄDZENIA 6
Strona: 4
7 3. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE 3. 1 INTUICYJNY PANEL STERUJĄCY LED 1 2 3 4 6 5 7 1. Panel sterujący Wybrać objętość do przygotowania napoju 2. Wskaźnik poziomu kamienia do usunięcia Należy usunąć kamień z maszyny po 300 użyciach 3. Funkcja XL Przygotuj bardzo duży kubek 4. WYBÓR TEMPERATURY Można ustawić temperaturę napoju (4 wstępnie zdefiniowane ustawienia): Zimna Niska Letnia Wysoka Zimna, ale temperatura wody jest nadal zbyt wysoka 5. Przycisk Start/Stop Uruchomienie/zatrzymanie przygotowania napoju 6. ESPRESSO BOOST Wydobądź wszystko, co najlepsze w smaku twojego Espresso 7. Wyświetlacz ilości napoju Pokazuje postęp ekstrakcji, przesuwając się od wybranej objętości, aż do zakończenia przygotowywania napoju 3. 2 INSTRUKCJA URUCHAMIANIA URZĄDZENIA 1 Upewnić się, że urządzenie jestpodłączone do źródła zasilaniao odpowiedniej charakterystyce, tak jak zostało to podane w rozdziale „GŁÓWNECZĘŚCI URZĄDZENIA” na stronie 6. Podłączyć wtyczkę do gniazdaelektrycznego. 2 Aby uruchomić maszynę naciśnij dowolny przycisk lub obróć panel sterujący. 3 Urządzenie może również zostać włączone poprzez otwarcie dźwigni blokującej.
Strona: 5
8 3. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE 3. 3 ESPRESSO BOOST Wydobądź wszystko, co najlepsze w smakutwojego Espresso. ESPRESSO BOOST nie może zostać wybrany w trybie zimnym. Nie używaj przyciskuESPRESSO BOOST, gdy używasz kapsułek z mlekiem, czekoladąi herbatą. 1 Sprawdź liczbę pasków nakapsułce. Przygotować ESPRESSO BOOST tylko dlakapsułek oznaczonych poziomami 1, 2i 3. ~5–10 s 2 Wciśnij przycisk ESPRESSO BOOST, aby przełączyć natryb ESPRESSO BOOST. Przycisk wyborutemperatury miga podczas nagrzewaniasię maszyny przez około 5–10 sekund. Następnie przycisk wyborutemperatury będzie świecił naczerwono światłem stałym. Urządzenie jest gotowe do użytku. 3 Pierścieństerujący służy do ustawianiaobjętości zgodnie z liczbąpasków wyświetlanychnakapsule lubdo wybierania żądanej głośności wedługwłasnego upodobania(maks. poziom 3). 4 Naciśnij przycisk start/stop. Rozpoczynasię przygotowanie napoju. Nienależy otwieraćklamki blokującej podczas ekstrakcji. ~10 s 5 Zwilżanie wstępne: Przygotowanie zatrzymuje się, a przycisk ESPRESSO BOOST zaczynamigać. Po ok. 10 sekundachprzygotowanie będzie kontynuowane, aprzycisk ESPRESSO BOOST będzie świecił stałym, zielonym światłem. Poczekaj, aż urządzenie zatrzymasię automatycznie. Ekstrakcjamoże zostać zatrzymanaw dowolnym momencie ręcznie, poprzez naciśnięcie przyciskustart/stop. 6 Napój gotowy!
Strona: 6
9 3. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE 3. 4 WYBÓR TEMPERATURY Dostosuj temperaturę kawy do własnychupodobań. Urządzenie oferuje cztery wstępnie zdefiniowane ustawienia: temperaturazimna, niska, średniai wysoka. WYBÓR TEMPERATURY 1 Sprawdź liczbę pasków nakapsułce. 2 Naciśnij przycisk wyborutemperatury, aby wybrać pożądanątemperaturę napoju. 3 Pierścieństerujący służy do ustawianiaobjętości zgodnie z liczbąpasków wyświetlanychnakapsule lubdo wybierania żądanej objętości w zależności odwłasnychupodobań. 4 Naciśnij przycisk start/stop. Rozpoczynasię przygotowanie napoju. Nienależy otwieraćklamki blokującej podczas ekstrakcji. Odczekać do zakończeniaprocesu. Przygotowanie napojuzostaje zakończone automatycznie. Ekstrakcjamoże zostać zatrzymanaw dowolnym momencie ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku start/stop. 5 Po zakończeniuprzygotowania, przycisk wyboru temperatury i wskaźnik poziomugłośności będzie migał przez maks. 8sekund. W tym czasienieotwieraćuchwytu blokady! 6 Napój gotowy!
Strona: 7
10 3. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE 3. 5 TRYB ZIMNY OpcjaA: Urządzenie jestwyłączone. 1 Naciśnij przycisk wyborutemperatury, aby uruchomić urządzenie w trybie zimnym. Możesz natychmiast przygotować napój zimny. Trybzimny możnazastosować jedynie w przypadkudedykowanychproduktów zimnych, np. Cappuccino Ice. OpcjaB: Urządzenie jestwyłączone. 10 s 1 Otworzyć uchwytblokady. Urządzenie uruchamiasię automatycznie. Naciśnij przycisk wyborutemperatury w ciągu10sekundpo uruchomieniumaszyny, aby przejść do trybuzimnego (niebieski). Możesz natychmiast przygotować napój zimny. 1 OpcjaC: Napój gorący został przygotowany lubtrybzimny nie został wybrany w ciągu10sekundpo uruchomieniu urządzenia. Naciśnij przycisk wyborutemperatury, aby uruchomić urządzenie w trybie zimnym. Przycisk wyboru temperatury będzie migał naniebiesko, aby wskazać, że urządzenie musi się ochłodzić. 2 Aby przyspieszyć chłodzenie, wybierz poziom 7na wyświetlaczuobjętości. Naciśnij przycisk start/stop. Urządzenie rozpoczynaprzepłukiwanie. Pasek wyświetlaniaobjętości będzie przesuwał się w dół, aż zniknie. 3 Pusty kubek. Przycisk wyborutemperatury świeci światłem stałym w kolorze niebieski, aby wskazać, że urządzenie zostało schłodzone i możnaprzygotować zimny napój.
Strona: 8
4. PRZYKŁADY NAPOJÓW 11 J e d n a k a p s u ł k a Wyregulować tackę ociekową Wybrać napój gorącylub zimny ESPRESSO GRANDE/AMERICANO MORNING CUP 300 ml Dwi e k a p s u ł k i CAPPUCCINO Dwi e k a p s u ł k i CAPPUCCINO ICE Dwi e k a p s u ł k i
Strona: 9
Zbiornikanawodę nie wolno napełniać gorącą wodą! Do przepłukiwaniai przygotowywanianapojów należy używać tylko wody pitnej. Urządzeniemusi byćzawszeustawionepionowo! Po zakończeniuprzygotowania, przycisk wyboru temperatury i wskaźnik poziomugłośności będzie migał przez maks. 8sekund. W tym czasienie otwieraćuchwytublokady!Następnie przycisk wyborutemperatury będzie świecił się stałym światłem. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. Nie dotykać urządzeniamokrymi rękami! Nigdy nie używać mokrej gąbki. Do czyszczenia obudowy urządzenianależy używać tylko miękkiej, zwilżonej ściereczki. Nie dotykać zużytychkapsułek po przygotowaniu napoju!Gorącapowierzchnia– ryzyko poparzeń! Nigdy nie dotykać głowicy urządzeniapalcem! Nie używać narzędziado płukaniado przygotowywaniaherbaty ani gorącej wody. JEŻELI URZĄDZENIENIEBYŁO UŻYTKOWANEPRZEZ PONAD 2DNI: Należy opróżnić zbiornik nawodę, wypłukać go, napełnić świeżąwodąpitnąi ponownie umieścić w urządzeniu. Przed ponownym użyciem przepłukać urządzenie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w 8. „Czyszczenie” nastronie 17, wykonując czynności opisane w krokachod4do 8. 12 5. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Strona: 10
1 Zbiornik nawodę napełnić świeżąwodąpitną. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Wyjąć tackę ociekową. 2 Otworzyć uchwytblokady. Umieścić narzędzie do płukania w uchwycie kapsułek. Umieścić uchwytkapsułek w urządzeniu. Umieścić duży pusty pojemnik poddyszą wylotowąnapoju. 3 Zamknąć uchwytblokady. 4 Użyj pierścieniasterującego i wybierz poziom 7na wyświetlaczugłośności (najwyższy pasek). 5 Naciśnij przycisk start/stop. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie. 6 Przycisk wyborutemperatury i wskaźnik poziomu głośności będzie migał przez maks. 8sekund. 7 Naciśnij przycisk start/stop. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie. Poczekaj, aż urządzenie zatrzymasię automatycznie. Przycisk wyborutemperatury i wskaźnik poziomugłośności będzie migał przez maks. 8sekund. 8 Otworzyć uchwytblokady. Wyciągnąć uchwytkapsułek. Wyjąć narzędzie do płukania. Ponownie umieścić uchwyt kapsułek. 9 Opróżnić zbiornik. Zbiornik nawodę napełnić świeżąwodą pitną. Umieścić zbiornik nawodę w urządzeniu. Ponownie umieścić tackę ociekową. Urządzenie jestgotowe do użycia. 13 6. PRZEPŁUKIWANIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Strona: 11
7. PRZYGOTOWANIE NAPOJU 7. 1 JEDNA KAPSUŁKA (NP. LUNGO) 1 Wyregulować położenie tacki ociekowej. Natacce ociekowej umieścić odpowiedniej wielkości filiżankę. Zob. „PRZYKŁADYNAPOJÓW” lubinformacje naopakowaniu. Upewnić się, że w zbiornikunawodę znajduje się wystarczającailość świeżej wody pitnej. 2 Otworzyć uchwytblokady. Urządzenie uruchamiasię automatycznie. Przycisk wyborutemperatury miga podczas nagrzewaniasię maszyny przez około 40sekund. Następnie przycisk wyborutemperatury będzie świecił na czerwono światłem stałym. Urządzenie jestgotowe do użytku. 3 Upewnić się, że narzędzie do płukanianie jest umieszczone. Umieścić kapsułkę w uchwycie kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady. 4 Pierścieństerujący służy do ustawianiaobjętości zgodnie z liczbąpasków wyświetlanychnakapsule lubdo wybierania żądanej objętości w zależności odwłasnychupodobań. W przypadkuwyjątkowo dużej filiżanki wybrać napój XL. Przedprzygotowaniem drugiego ekstradużego napoju należy odczekać około 1,5min. 5 Naciśnij przycisk start/stop. Rozpoczynasię przygotowanie napoju. Nienależy otwieraćklamki blokującej podczas ekstrakcji. Odczekać do zakończeniaprocesu. Przygotowanie napojuzostaje zakończone automatycznie. Ekstrakcjamoże zostać zatrzymanaw dowolnym momencie ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku start/stop. 6 Po zakończeniuprzygotowania, przycisk wyboru temperatury i wskaźnik poziomugłośności będzie migał przez maks. 8sekund. W tym czasienieotwieraćuchwytu blokady! 7 Po zakończeniunapełnianiaotworzyć uchwytblokady. Zdjąć filiżankę z tacy ociekowej. 8 Wyciągnąć uchwytkapsułek. Usunąć zużytąkapsułkę. Zużytą kapsułkę wyrzucić do kosza. 9 Wypłukać obie strony uchwytukapsuły świeżąwodąpitną. Wysuszyć uchwytkapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Napój gotowy! 14
Strona: 12
1 Wyregulować położenie tacki ociekowej. Natacce ociekowej umieścić odpowiedniej wielkości filiżankę. Zob. „PRZYKŁADYNAPOJÓW” lubinformacje naopakowaniu. Upewnić się, że w zbiornikunawodę znajduje się wystarczającailość świeżej wody pitnej. 2 Otworzyć uchwytblokady. Urządzenie uruchamiasię automatycznie. Przycisk wyborutemperatury miga podczas nagrzewaniasię maszyny przez około 40sekund. Następnie przycisk wyborutemperatury będzie świecił na czerwono światłem stałym. Urządzenie jestgotowe do użytku. 3 Upewnić się, że narzędzie do płukanianie jest umieszczone. Umieścić pierwsząkapsułkę w uchwycie kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Zamknąć uchwytblokady. 4 Pierścieństerujący służy do ustawianiaobjętości zgodnie z liczbąpasków wyświetlanychnakapsule lubdo wybierania żądanej objętości w zależności odwłasnychupodobań. W przypadkuwyjątkowo dużej filiżanki wybrać napój XL. Przedprzygotowaniem drugiego ekstradużego napoju należy odczekać około 1,5min. 5 Naciśnij przycisk start/stop. Rozpoczynasię przygotowanie napoju. Nienależy otwieraćklamki blokującej podczas ekstrakcji. Odczekać do zakończeniaprocesu. Przygotowanie napojuzostaje zakończone automatycznie. Ekstrakcjamoże zostać zatrzymanaw dowolnym momencie ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku start/stop. 6 Po zakończeniuprzygotowania, przycisk wyboru temperatury i wskaźnik poziomugłośności będzie migał przez maks. 8sekund. W tym czasienieotwieraćuchwytu blokady! 7 Otworzyć uchwytblokady. Wyciągnąć uchwytkapsułek. Usunąć zużytąkapsułkę. Zużytąkapsułkę wyrzucić do kosza. 8 Umieścić drugąkapsułkę w uchwycie kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Zamknąć uchwytblokady. 9 Pierścieństerujący służy do ustawianiaobjętości zgodnie z liczbąpasków wyświetlanychnakapsule lubdo wybierania żądanej objętości w zależności odwłasnychupodobań. 15 7. PRZYGOTOWANIE NAPOJU 7. 2 DWIE KAPSUŁKI (NP. CAPPUCCINO)
Strona: 13
7. PRZYGOTOWANIE NAPOJU 7. 2 DWIE KAPSUŁKI (NP. CAPPUCCINO) 10 Naciśnij przycisk start/stop. Rozpoczynasię przygotowanie napoju. Nienależy otwieraćklamki blokującej podczas ekstrakcji. Odczekać do zakończeniaprocesu. Przygotowanie napojuzostaje zakończone automatycznie. Ekstrakcjamoże zostać zatrzymanaw dowolnym momencie ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku start/stop. 11 Po zakończeniuprzygotowania, przycisk wyboru temperatury i wskaźnik poziomugłośności będzie migał przez maks. 8sekund. W tym czasienieotwieraćuchwytu blokady! 12 Uchwytblokady możnaotworzyć, kiedy lampkakontrolna zapali się nazielono. Zdjąć filiżankę z tacy ociekowej. 13 Wyciągnąć uchwytkapsułek. Usunąć zużytąkapsułkę. Zużytąkapsułkę wyrzucić do kosza. 14 Wypłukać obie strony uchwytukapsuły świeżąwodąpitną. Wysuszyć uchwytkapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Napój gotowy! 16
Strona: 14
1 Przepłukać i wyczyścić zbiornik nawodę. Użyć czystej, dopuszczonej do kontaktuz żywnościąszczotki i – w razie potrzeby – płynudo mycianaczyń. Nakoniec napełnić go świeżąwodąpitnąi umieścić w urządzeniu. Zbiornikana wodę nie wolno myć w zmywarce! 2 Tackę ociekowąi narzędzie do płukaniaprzepłukać świeżą wodąpitną. Wyczyścić tackę ociekowączystąszczotką przeznaczonądo kontaktuz żywnością. Tackaociekowa nie nadaje się do myciaw zmywarce! 3 Obie strony uchwytukapsułek wyczyścić świeżąwodą pitnąz dodatkiem płynudo mycianaczyń. Istnieje także możliwość myciaw zmywarce. Nakoniec wysuszyć. Wyczyścić głowicę urządzeniawokół głowicy dyszy za pomocączystej miękkiej, zwilżonej ściereczki. 4 Otworzyć uchwytblokady. Umieścić narzędzie do płukania w uchwycie kapsułek. Umieścić uchwytkapsułek w urządzeniu. Zamknąć uchwytblokady. Wyjąć tackę ociekową. Umieścić duży pusty pojemnik poddyszą wylotowąnapoju. 5 Użyj pierścieniasterującego i wybierz poziom 7na wyświetlaczugłośności (najwyższy pasek). Naciśnij przycisk start/stop. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie. 6 Opróżnić i wyczyścić zbiornik nawodę. Ostrzeżenie: Gorącawoda!Należy zachowaćostrożność! 7 Otworzyć uchwytblokady. Wyciągnąć uchwytkapsułek. Wyjąć narzędzie do płukania. Przechowywać w bezpiecznym miejscunaokoliczność późniejszego czyszczenialubusuwaniakamienia. Usunąć wodę ze zbiornikanawodę (jeżeli się tam znajduje). 8 Wyłączyć urządzenie. Odłączyć wtyczkę!Wyczyścić urządzenie miękką, zwilżonąściereczką. Następnie osuszyć je miękką, suchąściereczką. 8. CZYSZCZENIE 17
Strona: 15
www.dolce-gusto.com Użyć płynnego środkado usuwania kamieniaNESCAFÉ® Dolce Gusto®. Aby dokonać zamówienia, należy skontaktować się z infoliniąNESCAFÉ® Dolce Gusto® lub odwiedzić witrynę internetową NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Do usuwaniakamienianie używać octu! Należy zwrócić uwagę, aby żadnaczęść urządzenianie miałakontaktuz roztworem środkado usuwaniakamienia. Nie wolno odłączać urządzeniapodczas usuwaniakamienia! 1 Jeżeli zapali się pomarańczowalampkakontrolnausuwania kamienia, bądź napój wypływawolniej niż zwykle (nawet kroplami)lubjeżeli jestzimniejszy niż zwykle, należy usunąć kamieńz urządzenia. 0,5 L 0,5 L L L 2 Usunąć wodę ze zbiornikanawodę (jeżeli się tam znajduje). Wymieszać w miarce 0,5l świeżej wody pitnej ze środkiem do usuwaniakamienia. Wlać roztwór środka do usuwaniakamieniado zbiornikanawodę i umieścić zbiornik nawodę w urządzeniu. 3 Otworzyć uchwytblokady. Umieścić narzędzie do płukania w uchwycie kapsułek. Umieścić uchwytkapsułek w urządzeniu. Zamknąć uchwytblokady. Umieścić duży pusty pojemnik poddysząwylotowąnapoju. 4 Aby wejść w trybusuwaniakamienia, wybierz XL i obróć pierścieństerujący czterokrotnie w prawo, aż diodaLED zacznie migać. 5 Naciśnij przycisk start/stop. Urządzenie rozpoczynaproces usuwaniakamienia. Pasek wyświetlaniagłośności przesuwasię odgóry w dół do 4 poziomu. Urządzenie odkamieniasię zapomocągorącej wody w trybie "start- stop". Urządzenie przestanie usuwać kamień, gdy zbiornik nawodę będzie pusty. 18 6 Aby zapewnić lepsząskuteczność usuwaniakamienia, pracaurządzeniazostanie wstrzymananaokoło 2minuty. Pasek wyświetlaniaobjętości będzie przesuwał się w dół, aż zniknie. 9. USUWANIE KAMIENIA CO NAJMNIEJ CO 3–4 MIESIĄCE
Strona: 16
7 Wskaźnik objętości miga(4 poziom). 8 Opróżnić i wyczyścić zbiornik nawodę. Przepłukać i wyczyścić zbiornik nawodę. Użyć czystej, dopuszczonej do kontaktuz żywnościąszczotki i – w razie potrzeby – płynudo mycianaczyń. Uzupełnij zbiornik nawodę świeżą wodąpitnąi włóż go do maszyny. Umieść pojemnik pod wylotem napoju. 9 Naciśnij przycisk start/stop. Urządzenie nieprzerwanie przepłukuje z wykorzystaniem gorącej wody. Pasek wyświetlaniaobjętości będzie przesuwał się w dół, aż zniknie. Urządzenie zakończy płukanie, gdy zbiornik na wodę będzie pusty. 10 Gdy maszynajestgotowado pracy wskaźnik usuwania kamieniawyłączasię, wybór temperatury migai zmienia kolor naczerwony. 11 Usunąć pojemnik. Opróżnić i wyczyścić zbiornik nawodę. Wyciągnąć uchwytkapsułek. Wyjąć narzędzie do płukania. Przechowywać w bezpiecznym miejscunaokoliczność późniejszego czyszczenialubusuwaniakamienia. Wypłukać obie strony uchwytukapsuły świeżąwodąpitną. Ponownie umieścić uchwytkapsułek. 12 Wyczyścić urządzenie miękką, zwilżonąściereczką. Następnie osuszyć je miękką, suchąściereczką. 19 9. USUWANIE KAMIENIA CO NAJMNIEJ CO 3–4 MIESIĄCE
Strona: 17
20 10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 10. 1 POMARAŃCZOWA LAMPKA KONTROLNA USUWANIA KAMIENIA ZAPALA SIĘ Pomarańczowalampkakontrolnausuwaniakamienia zapalasię. 1 Oznaczato, że należy usunąć kamieńz urządzenia. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z instrukcjami usuwaniakamienia. Zob. 9. „Usuwanie kamieniaco najmniej co 3–4miesiące” nastronie 18. Przygotowanie napojuzostaje zatrzymane w połowie lubw ogóle się nie rozpoczyna. Wyświetlacz ilości napojumiga nabieżącym poziomie. Płynnie wypływa: Zbiornik nawodę może być pusty. 1 Upewnić się, że w zbiornikunawodę znajduje się wystarczającailość świeżej wody pitnej. Jeśli nie to należy uzupełnić je świeżąwodąpitnąi nacisnąć przycisk start/stop, aby kontynuować przygotowywanie. Jeżeli płyn wciąż nie wypływa, należy sprawdzić informacje zamieszczone w punkcie 10.3"NAPÓJNIEWYPŁYWA— ZABLOKOWANAKAPSUŁKA?". 10. 2 NAPÓJ NIE WYPŁYWA – BRAK WODY?
Strona: 18
Płynnie wypływa: Kapsułkamoże być zablokowanalubpod ciśnieniem. 1 Urządzeniemusi byćzawszeustawionepionowo!Aby przerwać przygotowywanie ponownie naciśnij przycisk start/stop. Nie odłączać urządzeniaodźródłazasilania! 2 Nie pić tego napoju!Otworzyć uchwytblokady. Urządzenie uwalniaciśnienie. Wyciągnąć uchwytkapsułek. Zużytą kapsułkę wyrzucić do kosza. 3 Należy spróbować uruchomić urządzenie bez kapsułki. Jeżeli wodawypływaoznaczato, że kapsułkabyławadliwa. Wystarczy użyć innej kapsułki. W przeciwnym wypadku należy przejść do części 10.4„NAPÓJNIEWYPŁYWA— ZABLOKOWANAGŁOWICADYSZY?”. Napój nie wypływa: głowicadyszy może być zablokowanai podciśnieniem. 1 Upewnić się, że tacaociekowajestpusta. Wyjąć igłę do czyszczenia. Igłapowinnabyćprzechowywanapoza zasięgiem dzieci! 2 Wyciągnąć uchwytkapsułek. Otworzyć uchwytblokady. Wyczyścić głowicę dyszy igłądo czyszczenia. Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w 9. „Usuwanie kamieniaco najmniej co 3–4miesiące” nastronie 18. 21 10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 10. 3 NAPÓJ NIE WYPŁYWA — ZABLOKOWANA KAPSUŁKA? 10. 4 NAPÓJ NIEWYPŁYWA—ZABLOKOWANAGŁOWICADYSZY?
Strona: 19
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 10. 5 RÓŻNE Urządzenianie możnawłączyć. 1 Skontrolować, czy wtyczkajestpoprawnie podłączonado gniazdaelektrycznego. Jeżeli tak, skontrolować źródło zasilania. 2 Jeżeli urządzenianadal nie możnawłączyć, należy skontaktować się telefonicznie z infolinią NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Numery infolinii znajdująsię na ostatniej stronie. Napój jestrozpryskiwany z wylotunapoju. 1 Naciśnij przycisk start/stop, aby zatrzymać przygotowywanie. Wyciągnąć uchwytkapsułek. Zużytą kapsułkę wyrzucić do kosza. 2 Wyczyścić uchwytkapsułek. W uchwycie kapsułek umieścić nowąkapsułkę, auchwytumieścić z powrotem w urządzeniu. Jeżeli napój wypływawolniej niż zwykle (nawetkroplami)lub jeżeli jestzimniejszy niż zwykle, należy usunąć kamieńz urządzenia. www.dolce-gusto.com 1 Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z instrukcjami usuwaniakamienia. Zob. 9. „Usuwanie kamieniaco najmniej co 3–4miesiące” nastronie 18. 22
Strona: 20
Przycisk wyborutemperatury migaszybko. 1 Skontrolować, czy kapsułkanie jestzablokowana; zob. 10.3. „Napój nie wypływa— zablokowanakapsułka?” na stronie 21. Odłączyć wtyczkę i odczekać 20minut. Następnie podłączyć wtyczkę do gniazdazasilaniai włączyć urządzenie. 2 Jeżeli przycisk wyborutemperatury nadal migaszybko należy zadzwonić naNESCAFÉ® Dolce Gusto® infolinię. Numery infolinii znajdująsię naostatniej stronie. Wodazbierasię podlubwokół urządzenia. Wycieki wody pojawiające się wokół uchwytukapsułek w czasie przygotowanianapoju. 1 Odłączyć wtyczkę! 2 Połączyć się z numerem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto® lubodwiedzić witrynę internetowąNESCAFÉ® Dolce Gusto®. Numery infolinii znajdująsię naostatniej stronie. W czasie płukanialubusuwaniakamieniawodarozpryskuje się z dyszy wylotunapoju. 1 Umieścić narzędzie do płukaniaw uchwycie kapsułek. Umieścić uchwytkapsułek w urządzeniu. 23 10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 10. 5 RÓŻNE

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus. Upewnij się, że opisujesz trudności z Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Krups
  • Produkt: Ekspresy do kawy
  • Model/nazwa: Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Portugalski, Angielski, Francuski, Rosyjski, Bułgarski, Polski, Węgierski, Niemiecki, Francuski, Rumuński, Grecki, Słoweński, Chorwacki, Łotewski, Estoński, Albański, Macedoński, Kazach