Instrukcja Krüger&Matz KM 1808

Zobacz poniższy poradnik dla Krüger&Matz KM 1808. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Krüger&Matz
  • Produkt: System Hi-Fi
  • Model/nazwa: KM 1808
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Rumuński

Spis treści

Strona: 95
96
Instrukcja obsługi
PL
Przed użyciem
Dziękujemy za zakup produktu Kruger&Matz. Prosimy przeczytać instrukcję obsługi
przed rozpoczęciem używania urządzenia. Instrukcja należy zachować w celu
przyszłego wykorzystania.
Dla Twojego bezpieczeństwa
Przed włączeniem systemu sprawdź czy
napięcie dla tego systemu jest identyczne z
napięciem Twojej sieci elektrycznej.
Gdy odłączasz kabel zasilania, zawsze
chwytaj za wtyczkę, nigdy za kabel.
Chroń kabel zasilania przed deptaniem i
zginaniem, zwłaszcza przy wtyczce i wyjściu
z urządzenia.
Nigdy nie umieszczaj produktu i
akcesoriów w pobliżu odsłoniętego
ognia i innych źródeł ciepła, w tym w
bezpośrednim świetle słońca.
By uniknąć porażenia prądem nie otwieraj
obudowy. Wszelkie czynności serwisowe
pozostaw wykwalifikowanemu personelowi
serwisu.
Nigdy nie wystawiaj produktu i akcesoriów
na działanie deszczu lub wody. Nigdy nie
umieszczaj w pobliżu urządzenia naczyń z
płynami, jak np. wazony.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
urządzenia przedmiotami takimi jak
gazeta, obrus, firanka itd. Przegrzewanie
spowoduje uszkodzenie i skróci żywotność
urządzenia.
Nigdy nie pozwalaj nikomu, zwłaszcza
dzieciom, wciskać przedmioty do szczelin,
gniazd i innych otworów w obudowie –
może to doprowadzić do śmiertelnego
porażenia prądem.
Nigdy nie uderzaj produktu ostrymi
przedmiotami.
Produkt laserowy
Ten produkt jest wyposażony w niskiej
mocy urządzenie laserowe. Dla własnego
bezpieczeństwa nie należy zdejmować
żadnych osłon i nie próbować rozkładać
urządzenia wewnątrz. Naprawy musi
wykonywać wykwalifikowany personel.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Uwaga:
Ten produkt jest wyposażony w
niskiej mocy urządzenie laserowe.
Dla własnego bezpieczeństwa nie
zdejmować osłon chroniących
przed promieniem lasera. Nie
patrzeć na laser w trakcie pracy
urządzenia.
Ostrzeżenie:
By nie stwarzać zagrożenia pożaru lub
porażenia, nie wystawiać urządzenia na
kapanie i chlapanie płynów.
Uwaga:
Aby zredukować ryzyko porażenia
prądem nie zdejmować obudowy (ani
tylnej płyty), urządzenie nie zawiera
części do naprawy przez użytkownika,
wszelkie czynności serwisowe należy
pozostawić wykwalifikowanemu
personelowi.
Ten symbol oznacza niebezpieczne
napięcie stanowiące ryzyko porażenia
prądem wewnątrz tego urządzenia.
Ten symbol wskazuje ważne instrukcje
dotyczące obsługi i utrzymywania tego
urządzenia w dołączonej literaturze.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Strona: 96
97
Instrukcja obsługi
PL
1. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, delikatnie wilgotnej
ściereczki.
2. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
3. Urządzenie należy odłączyć od gniazda zasilania sieciowego w przypadku burzy
lub jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.
4. Nie należy używać jednocześnie różnych baterii.
5. Podczas instalacji baterii, należy zwrócić uwagę na poprawną polaryzację.
6. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i
przezosobyoobniżonychmożliwościachfizycznych,czuciowychlubumysłowych,
a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.
7. Nie należy przenosić urządzenia podczas pracy.
8. Ryzyko uduszenia! Plastikowa torba nie jest zabawką. Należy trzymać ją poza
zasięgiem dzieci.
Ochrona słuchu
Słuchaj przy umiarkowanej głośności.
* Dźwięk potrafi zmylić. Z czasem „poziom komfortu” twojego słuchu adaptuje się
do głośniejszych dźwięków. Po dłuższym słuchaniu to co brzmi „normalnie” może
tak naprawdę być głośne i szkodliwe dla słuchu. By się przed tym uchronić, ustaw
poziom głośności zanim Twój słuch się zaadaptuje i nie zmieniaj go.
Aby ustawić bezpieczny poziom głośności:
* Ustaw niski poziom głośności.
* Powoli zwiększaj głośność aż będziesz słyszeć dźwięk wyraźnie i komfortowo, bez
zniekształceń.
Słuchaj przez rozsądną ilość czasu:
* Przedłużony kontakt z dźwiękiem, nawet przy zazwyczaj „bezpiecznym” poziomie
głośności, również może spowodować uszkodzenie słuchu.
* Używaj swojego urządzenia odpowiedzialnie i rób odpowiednie przerwy.
Strona: 97
98
Instrukcja obsługi
PL
OPIS PRODUKTU
Strona: 98
99
Instrukcja obsługi
PL
1. Przycisk standby
2. Wskaźnik poziomu naładowania
3. Odtwarzacz dysków
4. Przycisk Następny / Poprzedni
5. Czujnik podczerwieni
6. Otwórz/zamknij tackę odtwarzacza dysków
7. Przycisk Odtwarzanie/Pauza
8. Uchwyt
9. Port USB
10. Przycisk zmiany trybu
11. Wyjście HDMI ARC
12. Wejście coaxial
13. Wyświetlacz
14. Pokrętło regulacji głośności
15. Wejście optyczne
16. Wyjścia audio (prawe, lewe)
17. Wyjście video
18. Wejście AUX (prawe, lewe)
19. Gniazda głośnikowe (prawe, lewe)
20. Gniazdo anteny DAB/FM
21. Gniazdo przewodu zasilającego
22. Obszar wykrywania NFC
Pilot
1. Przycisk standby
2. SOURCE (przycisk wyboru trybu)
3. PAIR (rozpocznij/wstrzymaj/wznów odtwarzanie;
włącza parowanie w trybie Bluetooth, rozłącza
istniejące połączenia).
4. REPEAT (Wybór trybu odtwarzania) / SHUFFLE
(Odtwarzanie losowe) / A-B (Zapętlone odtwarzanie)
5. TITLE (przejdź do menu tytułu)
6. SUBTITLE (wybór język napisów podczas
odtwarzania video)
7. SLEEP (ustawienia wyłącznika czasowego) / TIMER (w
trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj aby ustawić
budzik)
8. CLOCK (W trybie czuwania, należy nacisnąć i
przytrzymać, aby włączyć ustawienia zegara /
Wyświetla aktualną godzinę)
9. MENU (powrót do poprzedniego menu / włącz /
wyłącz kontrolę odtwarzania dla płyt CD video)
10. PRESET UP/DOWN (przejdź w dół/górę; wybierz
poprzednią/następną stację; obróć obraz)
11. Przycisk STOP (naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie;
w trybie FM, naciśnij i przytrzymaj aby usunąć
zapisane stacje radiowe)
12. Przejdź do poprzedniego/następnego tytułu,
folderu, utworu.
1
2
3
7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
10
8
6
22
4
5
13. Klawisze numeryczne (0-9)
14. GOTO (Wybór punktu rozpoczęcia
odtwarzania)
15. Otwórz/zamknij (tackę dysków)
16. SLOW (podczas odtwarzania video naciśnij,
aby przewijać powoli do przodu/tyłu)
17. OSD (wyświetl informacje nt. aktualnie
odtwarzanego dysku)
18. AUDIO (Dla płyt CD video: wybór stereo-
mono lewe lub mono-prawy kanał; dla
płyt DVD video: wybierz język audio)
19. ZOOM in/out (przybliż/oddal)
20. ANGLE (wybór kąta podczas odtwarzania
video)
21. DIMMER (regulacja podświetlenia
jasności)
22. EQ (ustawienia equalizera)
23. SETUP (włącz/wyłącz menu ustawień)
24. Wyszukiwanie w tył/w przód utworu/
dysku; przejdź w lewo/prawo; strojenie
stacji radiowych; obrót obrazu
25. ENTER (potwierdź wybór)
26. Wycisz / wyłącz wyciszenie
27. VOL+/VOL- (Zwiększ/zmniejsz poziom
dźwięku)
28. Odtwarzanie/Pauza/Wznów
29. PROG (programowanie listy utworów;
ulubione stacji radiowe; naciśnij
i przytrzymaj aby automatycznie
wyszukać stacje radiowe)
Strona: 99
100
Instrukcja obsługi
PL
Uwaga:
• Jeśli pilot ma być nieużywany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
• Przed użyciem należy przeczytać i stosować się do instrukcji użytkownika.
• Pilot który upadł, lub został uszkodzony mechanicznie może nie działać poprawnie.
• Pilot należy chronić przed kontaktem z wilgocią, wodą i innymi płynami.
• Nie należy wystawiać pilota na bezpośrednie działanie światła słonecznego czy
źródeł ciepła.
• Do czyszczenia pilota, należy używać wyłącznie miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki
(bez użycia detergentów czy środków czyszczących).
1. Przed rozpoczęciem używania pilota zdalnego
sterowania, należy otworzyć gniazdo baterii.
2. Włożyć 2 baterie AAA, zgodnie z zaznaczoną
polaryzacją (+/-).
3. Zamknąć klapkę gniazda baterii
Instalacja baterii
Max. 6 m
30° 30°
Zasięg działania pilota
Pilot należy skierować w kierunku jednostki głównej. Pilot powinien znajdować się
w odległości nie większej niż 6 metrów od urządzenia (jak wskazano na ilustracji).
Zasięg pilota może być uzależniony od jasności pomieszczenia w którym jest
używany.
Uwaga: Należy upewnić się, że
między pilotem a zestawem Hi-Fi
nie znajdują się żadne obiekty, które
mogą zmniejszyć zasięg działania
pilota.
Strona: 100
101
Instrukcja obsługi
PL
Podłączanie anteny FM/DAB
Antenę FM/DAB, należy przykręcić do gniazda ANT znajdującego się na panelu tylnym.
Uwaga:
• Nie należy dokręcać wtyku zbyt mocno, gdyż może to uszkodzić antenę.
• Aby uniknąć zakłóceń sygnału radiowego, należy unikać kontaktu anteny z kablem
zasilania.
Podłączanie
Uwaga: Wszystkich połączeń należy dokonać przed podłączeniem sprzętu do
zasilania sieciowego.
Podłączanie głośników
Głośniki zestawu należy podłączyć do jednostki głównej zgodnie z ilustracją poniżej.
Kable ze srebrnymi końcówkami należy podłączyć do terminali oznaczonych
symbolem „-”, a ze złotymi do terminali oznaczonych „+”.
Uwaga:
W celu optymalizacji jakości dźwięku, zaleca się używać załączony głośników.
Do urządzenia należy podłączyć głośniki o impedancji wyższej lub równej impedancji
głośników znajdujących się w zestawie.
Aby podłączyć głośnik, należy:
1.Przekręcić terminal przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go poluzować
(nie należy odkręcać terminala do końca).
2.Podłączyć do niego właściwy kabel.
3.Dokręcić terminal zgodnie ze wskazówkami zegara.
Strona: 101
102
Instrukcja obsługi
PL
Podłączenie do wyjścia video
Należy podłączyć żółty kabel RCA do gniazda VIDEO tego urządzenia oraz wejścia
video telewizora.
Następnie podłączyć kable audio (czerwony i biały) do wyjść AUDIO OUT R/L na tym
urządzeniu oraz odpowiednich wejść audio telewizora.
Podłączenie HDMI
Kabel HDMI (nie znajduje się w zestawie) należy podłączyć do gniazda HDMI ARC
urządzenia oraz gniazda HDMI ARC telewizora.
Uwaga:
Telewizor musi obsługiwać funkcje HDMI-CEC i ARC. Obydwie funkcje muszą być
włączone w telewizorze.
Wejście optyczne
Kabel optyczny (nie znajduje się w zestawie) należy podłączyć do wyjścia optycznego
telewizora oraz wejścia optycznego tego urządzenia.
AUDIO IN
R L
VIDEO
OPTICAL
Strona: 102
103
Instrukcja obsługi
PL
Wejście coaxial
Kabel coaxial (nie znajduje się w zestawie) należy podłączyć do wyjścia optycznego
telewizora oraz wejścia optycznego tego urządzenia.
AUX
Należy podłączyć kabel RCA (nie znajduje się w zestawie) do gniazd AUX urządzenia
oraz gniazd wyjściowych audio na urządzeniu zewnętrznym.
Odpowiedni kabel audio (RCA - 3,5 mm, nie znajduje się w zestawie) podłączyć do
gniazda słuchawkowego urządzenia zewnętrznego oraz wejść AUX tego urządzenia.
L
R
Strona: 103
104
Instrukcja obsługi
PL
Podłączanie zasilania
Urządzenie należy podłączyć do gniazda zasilania sieciowego o napięciu zgodnym z
napięciem na nadruku na spodzie urządzenia.
Uwaga:
• Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania sieciowego, jeśli nie będzie
używane przed dłuższy czas.
• Przed podłączeniem kabla zasilania AC, należy upewnić się, że wszystkie
pozostałe przewody są podłączone.
• Przed podłączeniem urządzenia, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu
gniazda sieciowego i urządzenia.
OBSŁUGA
Zasilanie wł / wył
Po podłączeniu urządzenia do gniazda zasilania sieciowego, urządzenie przejdzie w
stan czuwania.
• Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk Standby.
• Aby przejść w tryb czuwania, należy ponownie nacisnąć przycisk Standby.
• Aby wyłączyć urządzenie zupełnie, należy odłączyć je od gniazda zasilania
sieciowego.
• W przypadku braku sygnału źródłowego w trybie DISC, USB, Bluetooth, ARC,
Coaxial, Optical lub AUX przez dłużej niż 15 minut, urządzenie wyłączy się
automatycznie.
Strona: 104
105
Instrukcja obsługi
PL
Ustawienie zegara
Synchronizacja zegara
Uwaga: domyślnie, zegar synchronizowany jest zgodnie z informacjami RDS.
1. W trybie czuwania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU na pilocie
zdalnego sterowania aby zsynchronizować zegar.
2. Aby zmienić tryb synchronizacji zegara, należy nacisnąć przycisk / :
• RDS - synchronizacja z informacjami RDS.
• OFF - automatyczna synchronizacja wyłączona, ustawienia zegara ręcznie.
• Następnie nacisnąć przycisk ENTER na pilocie aby zatwierdzić.
Ręczne ustawienia zegara
1. W trybie czuwania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk CLOCK, aż na
wyświetlaczu pojawi się napis "CLOCK SET".
2. Kiedy na wyświetlaczu migają cyfry godziny, należy użyć przycisków / na
pilocie, aby ustawić odpowiednią godzinę. Następnie nacisnąć przycisk CLOCK
lub ENTER na pilocie aby zatwierdzić. Na ekranie będą migać cyfry minut.
3. Za pomocą przycisków / na pilocie, należy ustawić wartość minut, a następnie
zatwierdzić przyciskiem CLOCK lub ENTER na pilocie zdalnego sterowania.
Uwaga:
• Za pomocą przycisku na urządzeniu lub na pilocie, należy wybrać 12/24
format zegara.
• Jeżeli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty w ciągu 15 sekund.
Wybór odpowiedniego systemu TV
Jeżeli video nie jest wyświetlane poprawnie, należy zmienić to ustawienie. Domyślnie,
to ustawienie jest odpowiednie dla większości telewizorów.
1. Należy nacisnąć przycisk SETUP, aby włączyć/wyłączyć menu ustawień. Nacisnąć
przycisk / , / a następnie przycisk ENTER aby zatwierdzić.
2. Wybrać [ video] -> [TV SYSTEM]
3. Wybór ustawień:
• [PAL] - dla telewizorów z systemem PAL
• [AUTO] - dla telewizorów kompatybilnych z systemami PAL i NTSC.
• [NTSC] - dla telewizorów z systemem NTSC.
Wybór trybu
Należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk na urządzeniu lub przycisk SOURCE na
pilocie aby przejść do wybranego trybu: DISC, USB, OPTICAL, FM, DAB, Bluetooth,
AUX, COAXIAL, HDMI ARC. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa wybranego trybu.
Strona: 105
106
Instrukcja obsługi
PL
Regulacja poziomu głośności
Aby zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności, należy nacisnąć przycisk regulacji
głośności +/- na pilocie sterowania lub dostosować go za pomocą pokrętła głośności
na odtwarzaczu.
Wyciszenie dźwięku
Podczas odtwarzania należy nacisnąć przycisk MUTE aby wyciszyć. Aby przywrócić
dźwięk, należy ponownie nacisnąć przycisk MUTE lub zmienić ustawienia pokrętła
regulacji głośności.
Ustawienia Equalizera
Aby zmienić tryb Equalizera, należy nacisnąć przycisk EQ kikukrotnie i wybrać jeden
z pięciu trybów:
FLAT > POP > CLASSIC > ROCK > JAZZ (zapętlone)
Regulacja jasności wyświetlacza
Aby dostosować poziom jasności wyświetlacza, należy nacisnąć przycisk DIMMER
(przyciemniania) na pilocie.
Odtwarzanie z urządzeń zewnętrznych
1. Należy się upewnić, że urządzenie podłączone jest do telewizora lub
zewnętrznego urządzenia audio.
2. Przy włączonym urządzeniu, należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk na
urządzeniu lub przycisk SOURCE na pilocie aby przejść do trybu OPTICAL, AUX,
COAXIAL, HDMI ARC.
3. Opcje odtwarzania dostępne są z poziomu urządzenia zewnętrznego.
4. Za pomocą przycisków VOL+/- należy dostosować poziom głośności.
5. Jeśli w trybie OPTICAL, AUX, COAXIAL, HDMI ARC urządzenie nie obsługuje
dźwięku, należy się upewnić, że ustawienia audio źródła wejściowego jest w
trybie PCM.
Radio DAB
Uwaga:
• Należy się upewnić, że antena została podłączona poprawnie.
• Lista Ulubionych stacji DAB może pomieścić do 20 stacji.
Aby przejść do wybranej stacji radiowej, należy nacisnąć przycisk / . Aby przejść
do następnej zapisanej stacji, należy nacisnąć przycisk / . Na wyświetlaczu
pojawi się nazwa stacji.
1. Aby przejść w tryb radia DAB, należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk na
urządzeniu lub przycisk SOURCE na pilocie.
2. Aby wyświetlić menu radia DAB, należy nacisnąć przycisk MENU na pilocie.
Strona: 106
107
Instrukcja obsługi
PL
Aby wybrać opcję pełnego skanu, należy nacisnąć przycisk / . Następnie
zatwierdzić przyciskiem ENTER.
Automatyczne wyszukiwanie
Funkcja przeprowadzi automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych DAB. Po
zakończeniu wyszukiwania, pierwsza stacja zostanie automatycznie wybrana.
1. Aby wyświetlić menu radia DAB, należy nacisnąć przycisk MENU na pilocie.
Aby wybrać opcję pełnego skanu, należy nacisnąć przycisk / . Następnie
zatwierdzić przyciskiem . Na wyświetlaczu pojawi się napis "SCAN..."
(skanowanie) wskazujący na trwające wyszukiwanie oraz liczbę dotychczas
odnalezionych stacji.
• Aby przeprowadzić pełne wyszukiwanie, można również bezpośrednio
nacisnąć przycisk SCAN na pilocie.
2. Po zakończonym wyszukiwaniu, na urządzeniu zostanie wyświetlona liczba
dostępnych stacji oraz ich lista. Wszystkie odnalezione stacje zostaną
automatycznie zapisane.
Należy nacisnąć przycisk / aby nawigować po liście.
• Pełne wyszukiwanie nie nadpisze listy ulubionych stacji radiowych DAB.
Aby usunąć stacje zapisane na liście ulubionych, należy przeprowadzić
reset systemu.
Ręczne zapisywanie Ulubionych stacji
Pamięć Ulubionych stacji radiowych DAB może pomieścić 20 pozycji.
1. Aby zapisać stację jako Ulubioną, należy najpierw nastawić wybraną
częstotliwość.
2. Nacisnąć przycisk PROG na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się napis "## Empty"
(pusty), a numer na liście Ulubionych zacznie migać.
3. Za pomocą przycisku / na pilocie należy wybrać odpowiedni numer na liście
Ulubionych.
4. Zatwierdzić przyciskiem PROG. Na wyświetlaczu pojawi się napis "STORE"
(zapisano).
Przywoływanie stacji z listy Ulubionych
1. Po zapisaniu stacji pod wybranym numerem na liście Ulubionych, użytkownik
może przywołać daną stację za pomocą przycisków / na pilocie.
2. Numer stacji z listy Ulubionych pojawi się na wyświetlaczu.
3. Uwaga: wyłączenie urządzenia nie spowoduje wyczyszczenia listy Ulubionych
stacji. Zapisanie kolejne stacji w pozycji już będącej w użyciu spowoduje
nadpisanie pozycji.
Informacje DAB
Aby kolejno wyświetlić dane w trybie DAB, należy nacisnąć przycisk INFO. Ekran
będzie wyświetlał kolejno (jeśli dostępne):
Strona: 107
108
Instrukcja obsługi
PL
• DLS
Informacje transmitowane przez stację radiową. Zazwyczaj są to np. szczegóły
dotyczące nadawanej audycji itp.
Uwaga: radio DAB grupuje kilka stacji radiowych i nadaje je pod jedną
częstotliwością.
• Siła sygnału
Na wyświetlaczu pojawi się pasek wskazująca siłę sygnału; im silniejszy sygnał,
tym dłuższy będzie pasek.
• Typ programu
• Nazwa grupy
Grupa stacji transmitowana pod jedną częstotliwością.
• Numer kanału
• Częstotliwość
• Błąd sygnału
Wskazuje liczbę błędów sygnału. Jeśli numer wynosi 0, oznacza to brak błędów
i silny sygnał. Jeśli numer jest wysoki, zaleca się zmianę ustawienia anteny
radiowej.
• Tryb audio
Stereo/Mono
• Godzina (jeśli niedostępna, na wyświetlaczu pojawią się niepoprawne dane)
• Data (jeśli niedostępna, na wyświetlaczu pojawią się niepoprawne dane)
RADIO FM
Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie Ulubionych stacji
1. Należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk na urządzeniu lub przycisk SOURCE
na pilocie zdalnego sterowania aby przejść w tryb radia TUNER.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk PROG na pilocie aby uruchomić automatyczne
programowanie. Wszystkie dostępne stacje zostaną zaprogramowane w
kolejności siły sygnału.
• Urządzenie automatycznie uruchomi się na pierwszej zapisanej stacji.
• przywołanie Ulubionej stacji radiowej
• Należy nacisnąć przycisk PRESET / aby wybrać żądany numer z listy
ulubionych.
Strojenie radia
• Strojenie automatyczne
• Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk / na urządzeniu, urządzenie
rozpocznie automatyczne wyszukiwanie stacji radiowej.
• Urządzenie nie zatrzyma wyszukiwania, jeśli siła sygnału znalezionych stacji
nie jest wystarczająca.
• Strojenie ręczne
• Należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk / . aż do uzyskania odpowiedniej
częstotliwości.
Strona: 108
109
Instrukcja obsługi
PL
• W przypadku słabej siły sygnału, zaleca się wyregulowanie pozycji anteny
lub zmianę lokalizacji urządzenia.
Ręczne zapisywanie Ulubionych stacji
Lista Ulubionych stacji radiowych może pomieścić 20 pozycji.
1. Należy ustawić częstotliwość na wybranej stacji, a następnie nacisnąć przycisk PROG.
2. Za pomocą przycisków / lub klawiszów numerycznych (0-9) wybrać żądany
numer listy Ulubionych.
3. Nacisnąć przycisk PROG aby zapisać stację.
4. Dla każdej kolejnej zapisywanej stacji, należy powtórzyć powyższe kroki (1-3).
RDS
Aby zmienić dane wyświetlane w trybie FM, należy nacisnąć przycisk INFO. Ekran
będzie wyświetlał kolejno: nazwę stacji, typ programu, czas, informacje radiowe,
częstotliwość (wyświetlanie zapętlone).
Uwaga:
• Informacje RDS będą wyświetlane tylko jeśli dostępne.
• W przypadku automatycznego programowania, stacje RDS będą programowane
w pierwszej kolejności.
ODTWARZANIE PŁYTY
1.Aby przejść w tryb dysku DISC, należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk na
urządzeniu lub przycisk SOURCE na pilocie.
2.Następnie, należy nacisnąć przycisk aby otworzyć kieszeń płyty.
3.Umieścić płytę w kieszeni, naklejką do góry.
4.Ponownie nacisnąć przycisk aby zamknąć kieszeń płyty. Płyta zostanie
automatycznie odtworzona.
Uwaga: Jeśli urządzenie nie rozpoczyna odtwarzania automatycznie, należy wybrać
odpowiedni utwór i nacisnąć przycisk.
Strona: 109
110
Instrukcja obsługi
PL
Odtwarzanie z urządzenia USB
Po podłączeniu urządzeń USB (pamięci flash, czytnika kart pamięci), urządzenie
będzie odtwarzać utwory zapisane na zewnętrznym nośniku danych. Aby to zrobić
należy:
1.Podłączyć urządzenie USB do portu USB wieży KM1808, bezpośrednio lub za
pomocą kabla (kabel nie jest załączony).
2.Nacisnąć przycisk USB na pilocie, bądź wybrać tryb USB za pomocą przycisku
na odtwarzaczu.
3.Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się
automatycznie, należy wybrać odpowiedni utwór i nacisnąć przycisk .
Ochrona danych na urządzeniach pamięci USB
• Nośnik USB należy podłączać do urządzenia prawidłową stroną. Podłączenie
urządzenia nieprawidłową stroną może prowadzić do uszkodzenia urządzenia
i nośnika USB.
• Nie należy odłączać urządzenia USB w czasie odczytywania danych.
• Zakłócenia elektryczne i wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować
awarię i uszkodzenie urządzenia USB i w konsekwencji utratę danych. Zaleca się
tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych zapisanych na nośniku USB aby
uchronić się przez ich utratą lub uszkodzeniem.
Uwaga: Urządzenie może nie obsługiwać poprawnie wszystkich nośników USB
innych producentów.
Odtwarzanie
• Aby zatrzymać odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk na pilocie sterowania.
• Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk na
urządzeniu lub przycisk / na pilocie.
• Aby przejść do następnego/poprzedniego utworu, należy nacisnąć przycisk /
na urządzeniu lub przycisk / na pilocie.
• Aby przewinąć w przód/tył, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk / na
pilocie. Nacisnąć przycisk aby wznowić odtwarzanie.
• Aby wyświetlić dodatkowe informacje, należy nacisnąć przycisk OSD na pilocie.
Strona: 110
111
Instrukcja obsługi
PL
Zwolnione odtwarzanie w przód/tył
1. Podczas odtwarzania video, należy nacisnąć przycisk SLOW aby przewijać
powoli.
• Dźwięk jest wyciszony.
2. Aby wznowić odtwarzanie w normalnej prędkości, należy nacisnąć przycisk lub .
Odtwarzanie losowe
Podczas odtwarzania, należy nacisnąć przycisk SHUFFLE. Urządzenie rozpocznie
losowo odtwarzać utwory.
Powtarzanie odtwarzania
Podczas odtwarzania, należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk REPEAT aby wybrać
odpowiednią metodę odtwarzania. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa wybranego trybu:
RPT ONE - powtórz obecny utwór
RPT ALL - powtórz wszystkie utwory
RPT OFF - powtarzanie wyłączone
Powtarzanie A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)
1. Podczas odtwarzania muzyki/video, należy nacisnąć przycisk A-B aby wyznaczyć
punkt początkowy.
2. Następnie nacisnąć przycisk A-B aby wyznaczyć punkt końcowy.
• Wyznaczona sekcja będzie odtwarzana w sposób zapętlony.
• Aby zakończyć zapętlone odtwarzanie, należy ponownie nacisnąć przycisk
A-B.
Uwaga: punkt początkowy i końcowy muszą znajdować się w tym samym utworze.
Wybór języka audio
Podczas odtwarzania z dysku, należy nacisnąć przycisk AUDIO aby wybrać język
audio dla video DVD.
• Jeśli wybrany kanał audio nie jest dostępny, zostanie zastosowany kanał
domyślny.
• Dla niektórych płyt DVD, ustawienia języka mogą być zmienione jedynie z poziomu
menu dysku. Aby przejść do tego menu, należy nacisnąć przycisk MENU.
Menu wyświetlania
W trybie DVD, należy nacisnąć przycisk TITLE aby powrócić do menu tytułu podczas
odtwarzania PBC.
Wybór języka napisów
• Podczas odtwarzania, należy nacisnąć przycisk SUBTITLE aby wybrać język
Strona: 111
112
Instrukcja obsługi
PL
napisów dla DVD.
• Dla niektórych płyt DVD, ustawienia języka mogą być zmienione jedynie z poziomu
menu dysku. Aby przejść do tego menu, należy nacisnąć przycisk MENU.
Wybór kąta kamery
Podczas odtwarzania, należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk ANGLE aby wybrać
odpowiedni kąt kamery.
• Opcja dostępna jest jedynie w przypadku plików nagrywanych z wielu kątów.
Przybliż/oddal obraz
Podczas odtwarzania video/obrazów, należy nacisnąć przycisk ZOOM aby przybliżyć/
oddalić obraz.
• W przypadku przybliżenia obrazu, należy nacisnąć przycisk / / / aby
nawigować po obrazie.
Menu dysku
W przypadku odtwarzania płyty DVD/CD (video), na ekranie pojawi się menu dysku.
• Aby włączyć/wyłączyć menu, należy:
nacisnąć przycisk MENU.
• Dla płyt CD (video) z opcją PBC (kontrola odtwarzania, tylko wersja 2.0):
• Funkcja PBC pozwala na odtwarzanie płyt CD (video) zgodnie z ustawieniami
dostępnymi w menu. Podczas odtwarzania, należy nacisnąć przycisk MENU
aby włączyć/wyłączyć kontrolę odtwarzania.
• Menu jest wyświetlone jeśli włączona jest opcja kontroli odtwarzania.
• Po wyłączeniu funkcji PBC normalne odtwarzanie jest wznowione.
Wyszukiwanie wg. czasu lub rozdziału/numeru utworu
1. Podczas odtwarzania DVD/VCD, należy nacisnąć przycisk GOTO, aby otworzyć menu:
• dla numeru utworu/tytułu/rozdziału, należy wpisać odpowiedni numer.
• dla wybranego punktu dysku/utworu/rozdziału, należy wprowadzić wartość
godzin/minut/sekund.
2. Za pomocą przycisków numerycznych (0~9) należy wprowadzić numer tytułu/
rozdziału/utworu oraz czas wybranego punktu rozpoczęcia odtwarzania dla
dysku/utworu.
3. Nacisnąć przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór. Odtwarzanie rozpocznie się
według wprowadzonych ustawień.
Programowanie odtwarzania
Aby zaprogramować listę odtwarzania 20 utworów, w wybranej przez siebie
kolejności, należy:
1.Umieścić płytę w kieszeni odtwarzacza i nacisnąć przycisk Stop .
2.Nacisnąć przycisk PROG.
3.Za pomocą przycisków numerycznych (0-9) lub przycisku / na pilocie,
Strona: 112
113
Instrukcja obsługi
PL
należy wybrać żądany utwór.
4.Aby dodać kolejne utwory do listy odtwarzania, należy powtórzyć krok nr. 3.
5.Aby rozpocząć odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk .
6.Aby usunąć programowanie, należy nacisnąć przycisk dwukrotnie, lub wysunąć
tackę dysków. Na ekranie zostanie wyświetlony napis "PRG CLR".
Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth
Parowanie urządzeń obsługujących Bluetooth
Aby połączyć urządzenie z zewnętrznym urządzeniem Bluetooth, należy je
najpierw sparować. Parowanie przeprowadza się tylko raz, przed pierwszym
połączeniem urządzeń.
Aby włączyć odtwarzanie utworów w trybie Bluetooth, należy:
1.Aby przejść w tryb Bluetooth, należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk
na urządzeniu lub przycisk SOURCE na pilocie. Jeśli urządzenie nie jest
sparowane z żadnym urządzeniem, na wyświetlaczu pojawi się napis
"NO BT",
2.Urządzenie przejdzie w tryb parowania.
3.należy nacisnąć przycisk "PAIR" na pilocie lub nacisnąć i przytrzymać
przycisk na urządzeniu, aby urządzenie było widoczne dla urządzeń
zewnętrznych. Na wyświetlaczu pojawi się napis "PAIR".
4.Wyszukać urządzenia Bluetooth na urządzeniu zewnętrznym.
5.Wybrać „KM1808” z listy urządzeń do sparowania.
6.Wprowadzić domyślne hasło: "0000" jeśli jest wymagane.
7.Rozpocząć odtwarzanie z poziomu urządzenia zewnętrznego. Kontrola
odtwarzania może się również odbywać za pomocą pilota urządzenia
KM1808.
Uwaga:
• Odtwarzanie utworów zostanie zatrzymane jeśli urządzenie znajdzie się
poza zasięgiem. Aby ponownie połączyć urządzenia, należy umieścić je w
zasięgu łączności Bluetooth.
• Zasięg łączności Bluetooth wynosi do 8 m.
• Urządzenie może nie obsługiwać poprawnie połączeń ze wszystkimi
urządzeniami zewnętrznymi Bluetooth.
• Zasięg łączności Bluetooth może ulec zmniejszeniu, jeśli pomiędzy
urządzeniami zostaną umieszczone przeszkody.
• Inne urządzenia elektroniczne, znajdujące się w pobliżu mogą
powodować zakłócenia łączności.
• Jeśli to urządzenie jest już sparowane z innym urządzeniem zewnętrznym,
Strona: 113
114
Instrukcja obsługi
PL
Wyłącznik czasowy
Urządzenie może automatycznie przełączyć się w stan oczekiwania po
upływie określonego czasu.
Przy włączonym urządzeniu, należy nacisnąć przycisk SLEEP by wybrać
określoną wartość czasu (w minutach): 120 > 90 > 60 > 45 > 30 > 15 > 00.
• Aby wyświetlić czas pozostały do wyłączenia, należy nacisnąć przycisk SLEEP.
• Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk
SLEEP, aż na wyświetlaczu pojawi się napis [SLEEP 00].
należy nacisnąć przycisk "PAIR" na pilocie lub nacisnąć i przytrzymać
przycisk na urządzeniu aby ponownie uruchomić proces parowania;
poprzednie połączenie zostanie przerwane.
• Jeśli w ciągu 2 minut żadne kolejne urządzenie nie zostanie połączone,
wieża przywróci połączenie z poprzednim urządzeniem.
• Po połączeniu z urządzeniem zewnętrznym, na ekranie wyświetla się
napis "BT".
• Z wieżą można połączyć urządzenie zewnętrzne, które obsługuje profil A2DP.
• Jeśli połączone urządzenie zewnętrzne obsługuje profil AVRCP, użytkownik
może kontrolować opcje odtwarzania za pomocą pilota wieży.
Ustawianie godziny alarmu
Urządzenie pełni funkcję budzika. Jako sygnał alarmu można wybrać odtwarzanie
USB, Disc lub radia FM/DAB.
Uwaga: Należy upewnić się, że godzina jest nastawiona prawidłowo.
1.W stanie czuwania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Timer, aż na ekranie
wyświetli się napis [Timer set]. Na ekranie zaczną migać cyfry wartości godziny.
2.Aby zmienić wartość godziny, należy nacisnąć przycisk / , a następnie
zatwierdzić przyciskiem TIMER na pilocie. Na wyświetlaczu zaczną migać cyfry
minut.
3.Za pomocą przycisków / na pilocie, należy ustawić wartość minut, a następnie
zatwierdzić przyciskiem TIMER na pilocie zdalnego sterowania.
4.Nacisnąć przycisk / na pilocie aby wybrać pobudkę przy dźwiękach:
• TUNER (wybrana stacja radiowa FM)
• DAB (wybrana stacja radiowa DAB)
• DISC (płyta)
• USB (nośnik USB)
Zatwierdzić przyciskiem TIMER na pilocie; na wyświetlaczu pojawi się poziom
Strona: 114
115
Instrukcja obsługi
PL
USTAWIENIA
Zaleca się dostosowanie ustawień podczas pierwszego użycia tego urządzenia.
Dostęp do tego menu ustawień dostępne jest po podłączeniu do telewizora za
pomocą kabla HDMI.
Należy nacisnąć przycisk SETUP, aby włączyć/wyłączyć menu ustawień.
Nacisnąć przycisk / / / a następnie przycisk ENTER aby zatwierdzić.
System TV [AUTO] - dla telewizorów kompatybilnych z systemami PAL i NTSC.
[NTSC] - dla telewizorów z systemem NTSC.
[PAL] - dla telewizorów z systemem PAL
Przywrócenie zasilania ON: włącza urządzenie w trybie DISC
OFF: wyłącza tę funkcję
Wygaszanie ekranu ON: wygaszanie ekranu jeśli od co najmniej 4 minut nie jest
odtwarzany dźwięk lub nie został wciśnięty żaden przycisk.
OFF: wyłącza tę funkcję
POWER RESUME
SCREEN SAVER
HD Resolution
Aspect Ratio
PASSWORD
RATING
DEFAULT
Osd Language
Audio
Subtitle
DVD Menu
HDMI CEC
HDMI AUDIO
głośności.
5.Zapomocąprzycisków / dostosowaćpoziomgłośności,anastępniezatwierdzić
przyciskiem TIMER/SLEEP na pilocie. Na ekranie zostanie wyświetlony napis
"TMR ON / TMR OFF".
6.Za pomocą przycisków / wybrać "TMR ON" aby aktywować wyłącznik, lub
"TMR OFF" aby dezaktywować wyłącznik, a następnie zatwierdzić TIMER/SLEEP
na pilocie.
Aby wyświetlić ustawienia/włączyć budzik należy nacisnąć przycisk TIMER/SLEEP.
Uwaga:
• Jeżeli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty w ciągu 15 sekund, ustawienia
zostaną usunięte.
• Aby wyłączyć budzik należy nacisnąć przycisk na pilocie lub przycisk na
urządzeniu. Budzik zostanie wyłączony, ale ustawienia pozostaną aktywne.
Strona: 115
116
Instrukcja obsługi
PL
Rozdzielczość HD Dostępne opcje: AUTO, 480i/576i, 480p/576p,720p, 1080i, 1080p.
Uwaga: Jeśli ze względu na nieobsługiwaną rozdzielczość, na
ekranie telewizora nie wyświetli się nic, należy ponownie
podłączyć urządzenie i dostosować ustawienia rozdzielczości
na 480p/576p.
Proporcja Aby uniknąć zniekształcenia obrazu, zaleca się dostosowanie
ustawień proporcji obrazu.
Telewizory obsługujące wysoką rozdzielczość pracują w proporcji
16:9 (format filmowy).
• Niektóre dyski nie umożliwiają zmiany ustawień proporcji; w
związku z tym, konieczna będzie zmiana ustawień proporcji
telewizora.
[4:3PS]: tryb dla telewizorów z proporcją 4:3 Podczas odtwarzania
programów z proporcją 16:9, obraz zachowuje wysokość, a
prawa i lewa krawędź jest ucięta.
[4:3LB]: tryb dla telewizorów z proporcją 4:3 Podczas odtwarzania
programów z proporcją 16:9, obraz zachowuje szerokość, a
powierzchnia pod i nad obrazem pozostaje pusta.
[16:9]: tryb dla telewizorów z proporcją 16:9
• Niektóre dyski nie pozwalają na ustawienia Pan&scan;
domyślnie ustawione są w trybie letter box.
• W zależności od dysku, ustawienia mogą zostać wybrane
automatycznie.
• W przypadku błędnych ustawień, odtwarzanie obrazu
będzie zniekształcone.
Hasło Istnieje możliwość ustawienia hasła w ramach ochrony
rodzicielskiej.
Ograniczenia Niektóre programy mogą posiadać ograniczenia wiekowe
użytkowników.
Ochrona rodzicielska pozwala na zabezpieczenie odtwarzania
niektórych plików.
• Im niższy poziom ochrony tym surowsze jest ograniczenie.
• Jeśli ograniczenie dysku jest wyższe niż to wprowadzone przez
użytkownika, konieczne będzie wprowadzenie hasła. Należy
wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk ENTER aby rozpocząć
odtwarzanie.
Domyślne Przywrócenie ustawień domyślnych (poza hasłem i kontrolą
rodzicielską).
Język OSD Wybór języka menu
Audio
Napisy
Menu DVD
Istnieje możliwość wyboru języka audio, napisów i menu.
• W przypadku wyboru języka który jest niedostępny, urządzenie
automatycznie wybierze jeden z dostępnych języków.
• Aby nadpisać ustawienia audio w menu ustawień, należy
nacisnąć przycisk AUDIO na pilocie podczas odtwarzania płyty
DVD.
• Aby nadpisać ustawienia napisów w menu ustawień, należy
nacisnąć przycisk SUBTITLE na pilocie podczas odtwarzania
płyty DVD.
Strona: 116
117
Instrukcja obsługi
PL
• By nie ubrudzić dysku, nie należy dotykać jego powierzchni. Dysk należy
trzymać za krawędź.
• Jeśli dysk jest zabrudzony, wpłynie to na jakość dźwięku. Do czyszczenia
należy użyć czystej i suchej szmatki by wytrzeć dysk od środka do
zewnątrz. Nie należy wycierać dysków ruchem okrężnym.
• Nie należy naklejać naklejek na płyty.
• Po skończeniu użytkowania dysku, należy odłożyć go do opakowania. Aby
uniknąć deformacji lub uszkodzenia dysków nie należy przechowywać
dysków jeden na drugim.
• Nie należy odtwarzać muzyki z uszkodzonych dysków, może to uszkodzić
odtwarzacz.
• Dyski należy czyścić za pomocą czystej, suchej szmatki. Nie należy używać
żadnych środków chemicznych jak benzyna, rozpuszczalnik czy środki
antystatyczne, gdyż mogą uszkodzić powierzchnię dysku.
Ochrona dysków
HDMI CEC Za pomocą jednego pilota można obsługiwać urządzenia HDMI
CEC podłączone do tego urządzenia.
ON: Włącz funkcję HDMI-CEC. OFF: wyłącz funkcję HDMI-CEC
HDMI AUDIO AUTO: Wykryj i wybierz format audio automatycznie.
PCM: format audio wielo-kanałowy będzie odtwarzany jako
dwukanałowy.
Strona: 117
118
Instrukcja obsługi
PL
Jeśli masz jakiś problem z urządzeniem, sprawdź poniższą listę możliwych rozwiązań
zanim zadzwonisz do serwisu. Jeśli nie rozwiążesz problemu z tymi wskazówkami
lub urządzenie zostało fizycznie uszkodzone, zadzwoń do wykwalifikowanej osoby,
na przykład dealera, w celu kontaktu z serwisem.
Rozwiązywanie problemów
Brak zasilania
• Należy upewnić się, że: przewód zasilania
jest prawidłowo podłączony.
• w gniazdku zasilania sieciowego jest
zasilanie.
Pilot nie działa
Słaby odbiór radia
• Należy zmniejszyć odległość między
pilotem i urządzeniem.
• Włożyć baterie zgodnie z oznaczeniem
polaryzacji (+/-).
• Wymienić baterie na nowe jeśli jest taka
potrzeba.
• Skierować pilota bezpośrednio na
czujnik z przodu urządzenia.
• Należy umieścić urządzenie dalej od
telewizora lub odtwarzacza wideo.
• Rozłożyć na pełną długość antenę FM.
Budzik nie działa
• Należy nastawić zegar prawidłowo.
• Ponownie włączyć budzik.
Urządzenie USB nie jest obsługiwane
Urządzenie USB nie jest zgodne z tym
urządzeniem. Należy użyć innego.
Brak dźwięku lub dźwięk niskiej
jakości
• Należy wyregulować głośność
• Odłączyć słuchawki
• Upewnić się, że głośniki są prawidłowo
podłączone
Odtwarzacz DVD
Bluetooth 3.0
NFC
Radio FM
Radio cyfrowe DAB+
Maks. Moc wyjściowa: 2x 50 W
Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 20 kHz
Impedancja: 6 Ω
Wejścia/wyjścia:
Wyjście HDMI ARC
Port USB
Wejście coaxial
Wejście optyczne
Wejście AUX (2x RCA)
Wyjście audio (2x RCA)
Wyjście video (1x RCA)
Pilot zdalnego sterowania
Pobór mocy: 40 W
Pobór mocy w trybie standby: < 0,5 W
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
Specyfikacja techniczna
Strona: 118
119
Instrukcja obsługi
PL
Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje,
że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu
od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego
użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat
miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej,
w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych Użytkownicy w firmach
powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie
należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.
Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.
„Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie KM1808 jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Właściwa
deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu”
WIĘCEJ
Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.krugermatz.com.
Odwiedź stronę www.krugermatz.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z Najczęściej Zadawanymi
Pytaniami w zakładce Pomoc.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Krüger&Matz KM 1808

Zadaj pytanie o Krüger&Matz KM 1808

Masz pytanie dotyczące Krüger&Matz KM 1808, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Krüger&Matz KM 1808. Upewnij się, że opisujesz trudności z Krüger&Matz KM 1808 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.