Instrukcja Kärcher FC 5 Premium

Zobacz poniższy poradnik dla Kärcher FC 5 Premium. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Kärcher
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: FC 5 Premium
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Arabski, Rosyjski, Bułgarski

Spis treści

Strona: 140
– 5
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy przeczytać oryginalną instruk-
cję obsługi, postępować według jej
wskazań i zachować ją do późniejsze-
go wykorzystania lub dla następnego
użytkownika.
Odkurzacz podłogowy jest przeznaczony wyłącznie do
czyszczenia twardych i odpornych na działanie wody
podłóg w gospodarstwach domowych.
Nie czyścić okładzin wrażliwych na wodę, np. niezaim-
pregnowanych podłóg korkowych (wilgoć może wnik-
nąć w drewno i uszkodzić podłogę).
Urządzenie nadaje się do czyszczenia PVC, linoleum,
płytek, kamienia, natłuszczonego i nawoskowanego
parkietu, laminatu jak również okładzin podłogowych
odpornych na działanie wody.
Materiały użyte do opakowania nadają się do re-
cyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do
zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojem-
ników na surowce wtórne.
Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce
wtórne, które powinny być oddawane do utyliza-
cji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urzą-
dzenia za pośrednictwem odpowiednich syste-
mów utylizacji.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne często zawiera-
ją materiały, które rozporządzane lub utylizowane nie-
właściwie, mogą potencjalnie być niebezpieczne dla
zdrowia ludzkiego i środowiska. Są jednak kluczowe dla
prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Urządzenia
oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane z od-
padami domowymi.
Wskazówki dotyczące składników (REACH)
Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się
pod:
www.kaercher.com/REACH
Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opa-
kowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy
sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie
elementy.
W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub
uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dys-
trybutora.
Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne,
które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploa-
tację przyrządu.
Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych
można znaleźć na stronie internetowej www.kaer-
cher.com.
W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określo-
ne przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewen-
tualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwa-
rancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem mate-
riałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwa-
rancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do
dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowe-
go.
(Adres znajduje się na odwrocie)
– Należy przestrzegać wskazó-
wek zawartych w tej instrukcji
oraz obowiązujących ogól-
nych przepisów prawnych do-
tyczących bezpieczeństwa i
zapobiegania wypadkom.
– Umieszczone na urządzeniu
tablice ostrzegawcze zawie-
rają ważne zasady bezpiecz-
nej eksploatacji.
Spis treści
Instrukcje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 5
Wskazówki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . PL 5
Opis urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 8
Montaż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 8
Uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 9
Działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 9
Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . PL 10
Usuwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 11
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 12
Instrukcje ogólne
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ochrona środowiska
Zakres dostawy
Części zamienne
Gwarancja
Symbole na urządzeniu
UWAGA
Podczas czyszczenia nie wolno przekra-
czać oznaczenia „MAX” na zbiorniku brud-
nej wody.
Zwrócić uwagę na poniższy sposób działa-
nia:
1.
Najpierw opróżnić zbiornik brudnej wody.
2.
Następnie napełnić zbiornik czystej wody.
Wskazówki
bezpieczeństwa
141
PL
Strona: 141
– 6
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazówka dot. bezpośrednie-
go zagrożenia, prowadzącego
do ciężkich obrażeń ciała lub do
śmierci.
몇 OSTRZEŻENIE
Wskazówka dot. możliwie nie-
bezpiecznej sytuacji, mogącej
prowadzić do ciężkich obrażeń
ciała lub śmierci.
몇 OSTROŻNIE
Wskazówka dot. możliwie nie-
bezpiecznej sytuacji, która
może prowadzić do lekkich zra-
nień.
UWAGA
Wskazówka dot. możliwie nie-
bezpiecznej sytuacji, która
może prowadzić do szkód mate-
rialnych.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
 Nie używać urządzenia w ba-
senach pływackich, zawiera-
jących wodę.
 Przed użyciem urządzenia i
akcesoriów należy sprawdzić
ich stan. Jeżeli budzi on wąt-
pliwości, sprzętu nie należy
używać.
 W przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego nie-
zwłocznie zlecić jego wymia-
nę przez autoryzowany ser-
wis lub wykwalifikowanego
elektryka.
 Nigdy nie dotykać wtyczki ani
gniazdka wilgotnymi rękoma.
 Przed przystąpieniem do
wszelkich prac pielęgnacyj-
nych i konserwacyjnych urzą-
dzenie wyłączyć i wyjąć
wtyczkę z gniazdka sieciowe-
go.
 Do naprawy urządzenia
uprawniony jest tylko autory-
zowany serwis.
 Połączenie kabla sieciowego
i przedłużacza nie może le-
żeć w wodzie.
몇 OSTRZEŻENIE
 Urządzenie można podłączyć
jedynie do przyłącza elek-
trycznego wykonanego przez
elektroinstalatora zgodnie z
normą IEC 60364.
 Urządzenie podłączać wy-
łącznie do prądu zmiennego.
Napięcie musi się zgadzać z
napięciem z tabliczki znamio-
nowej urządzenia.
 W pomieszczeniach wilgot-
nych, np. w łazienkach, urzą-
dzenie należy przyłączać do
gniazdek posiadających w
swoich obwodach wyłącznik
różnicowo-prądowy.
 Używać tylko wodoszczelne-
go przedłużacza elektryczne-
go o przekroju wynoszącym
co najmniej 3x1 mm².
 Wymieniać złącza przewo-
dów zasilających i przedłuża-
czy tylko na takie, które po-
siadają taką samą wodo-
szczelność oraz odpowiednią
wytrzymałość mechaniczną.
Stopnie zagrożenia
Komponenty elektryczne
142 PL
Strona: 142
– 7
몇 OSTROŻNIE
 Zwrócić uwagę na to, by nie
uszkodzić kabla sieciowego
lub przedłużacza z powodu
ich przejechania, zgniecenia,
szarpnięcia itp. Przewody
sieciowe chronić przed wyso-
kimi temperaturami, olejem i
ostrymi krawędziami.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
 Użytkownik musi używać urzą-
dzenie zgodnie z jego przezna-
czeniem. Musi on uwzględniać
miejscowe warunki i w trakcie
pracy przy użyciu urządzenia
uważać na osoby znajdujące
się w pobliżu.
 Praca w obszarach zagrożo-
nych wybuchem jest zabro-
niona.
 Podczas użytkowania urzą-
dzenia w obszarach zagrożo-
nych należy przestrzegać
stosownych przepisów bez-
pieczeństwa.
 Nie używać urządzenia, jeżeli
przedtem spadł, został
uszkodzony lub jest nie-
szczelny.
몇 OSTRZEŻENIE
 Obsługa urządzenia przez
dzieci lub osoby nieprzyuczo-
ne jest zabroniona.
 Niniejsze urządzenie nie jest
przewidziane do użytkowania
przez osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych,
sensorycznych lub mental-
nych albo takie, którym bra-
kuje doświadczenia i/lub wie-
dzy na temat jego używania,
chyba że są one nadzorowa-
ne przez osobę odpowie-
dzialną za ich bezpieczeń-
stwo i otrzymały od niej wska-
zówki na temat użytkowania
urządzenia oraz istniejących
zagrożeń.
 Dzieci nie mogą się bawić
tym urządzeniem.
 Dzieci powinny być nadzoro-
wane, żeby zapewnić, iż nie
bawią się urządzeniem.
 Trzymać dzieci z dala od
urządzenie, jak długo pozo-
staje włączone lub nie jest
schłodzone.
 Używać wzgl. przechowywać
urządzenie jedynie zgodnie z
opisem wzgl. według rysunku!
몇 OSTROŻNIE
 Przed jakimikolwiek czynnoś-
ciami wykonywanymi przy
urządzeniu lub przy jego uży-
ciu, należy zapewnić statecz-
ność, w celu uniknięcia wy-
padków wzgl. uszkodzeń
urządzenia.
 Do zbiornika wody nigdy nie
wlewać rozpuszczalników ani
cieczy zawierających roz-
puszczalniki lub stężone kwa-
sy (np. środki czyszczące,
rozpuszczalnik benzynowy
do farb i aceton), ponieważ
atakują one materiały użyte w
urządzeniu.
 Działającego urządzenia ni-
gdy nie pozostawić bez nad-
zoru.
 Włosy, ręce i inne części ciała
trzymać z dala od obracają-
Bezpieczna obsługa
143
PL
Strona: 143
– 8
cych się wałków czyszczą-
cych.
 Chronić ręce podczas czysz-
czenia głowicy ssącej ze
względu na ryzyko skalecze-
nia się o ostre przedmioty
(np. odłamki).
UWAGA
 Włączyć urządzenie dopiero
wtedy, gdy zbiornik czystej i
brudnej wody zostanie nasa-
dzony.
 Urządzeniem nie można
wciągnąć żadnych ostrych
ani dużych przedmiotów (np.
skorupek, kamieni, elemen-
tów zabawek).
 Do zbiornika świeżej wody
nie wolno wlewać kwasu oc-
towego, odkamieniacza, olej-
ków eterycznych ani innych
tego typu substancji. Należy
pamiętać, że tych substancji
nie można też wciągać.
 Otwory wentylacyjne urzą-
dzenia nie mogą być zabloko-
wane.
 Stosować urządzenie wyłącz-
nie na twardych podłogach
pokrytych warstwą wodood-
porną (np. lakierowany par-
kiet, emaliowane płytki, lino-
leum).
 Nie stosować urządzenia do
czyszczenia dywanów ani
wykładzin dywanowych.
 Nie stosować urządzenia nad
kratką podłogową ogrzewa-
nia konwektorowego. Urzą-
dzenie nie odessie wody wy-
pływającej nad kratką.
 Przed dłuższymi przerwami w
pracy i po użyciu urządzenia
wyłączyć urządzenie przy
użyciu wyłącznika głównego /
wyłącznika urządzenia lub
przez wyjęcie wtyczki siecio-
wej.
 Nie stosować urządzenia w
temperaturach poniżej 0 °C.
 Chronić przed deszczem. Nie
magazynować na wolnym po-
wietrzu.
 Ilustracje, patrz strony rozkłada-
ne!
 Ilustracje, patrz strony rozkłada-
ne!
Rysunek
 Włożyć listwę uchwytową do oporu w urządzenie
podstawowe aż do słyszalnego zablokowania.
Listwa uchwytowa musi być prawidłowo nasadzo-
na na urządzenie.
Opis urządzenia
1 Włącznik/wyłącznik
2 Rękojeść
3 Klips na kabel
4 Kabel sieciowy
5 Klips kablowy
6 Uchwyt do noszenia
7 Pokrywa zbiornika brudnej wody / separator
8 Zbiornik brudnej wody
9 Zagłębienie uchwytu wałka czyszczącego
10 Wałki czyszczące
11 Osłona głowicy ssącej
12 Ryglowanie głowicy ssącej
13 Zbirnik czystej wody
14 Uchwyt zbiornika czystej wody
15 Stacja czyszcząca/dokująca
16 Kubek pomiarowy
17 Wkład filtra
18 Środek czyszczący RM 536
Montaż
144 PL
Strona: 144
– 9
Rysunek
 Aby zapewnić równowagę, włożyć urządzenie w
stację czyszczącą.
Rysunek
 Wyjąć zbiornik świeżej wody z urządzenia za
uchwyt.
Rysunek
 Otworzyć wlew zbiornika paliwa.
 Napełnić zbiornik świeżej wody zimną lub letnią
wodą z kranu.
 W razie potrzeby do zbiornika świeżej wody można
wlewać środki czyszczące i pielęgnacyjne firmy
KÄRCHER.*
Patrz rozdział „Środki czyszczące i pielęgnacyjne”.
 Podczas napełniania nie przekraczać oznaczenia
„MAX”.
 Zamknąć wlew paliwa.
Rysunek
 Zbiornik czystej wody włożyć do urządzenia.
 Zbiornik świeżej wody musi być prawidłowo nasa-
dzony na urządzenie.
UWAGA
*Zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące dozowania
środków czyszczących i pielęgnacyjnych.
UWAGA
Rysunek
Urządzeniem można zbierać tylko zanieczyszczenia i
ciecze (maks. 250 ml).
Rysunek
Przed rozpoczęciem pracy usunąć z podłogi ewentual-
ne przedmioty takie jak np. skorupki, kamienie, śruby
lub fragmenty zabawek.
Przed zastosowaniem urządzenia sprawdzić wodood-
porność podłogi w niewidocznym miejscu. Nie czyścić
wrażliwych na działanie wody powierzchni np. niezaim-
pregnowanych podłóg korkowych (wilgoć może wnik-
nąć w podłogę i uszkodzić ją).
Wskazówki
Aby zapobiec potknięciu się o kabel sieciowy, należy
trzymać uchwyt w jednej, a kabel sieciowy w drugiej rę-
ce.
Rysunek
Aby zapobiec pozostawianiu śladów stóp na świeżo
umytej podłodze, należy pracować tyłem do kierunku
drzwi.
 Trzymać urządzenie pod kątem ok. 60 stopni za
uchwyt.
 Podczas czyszczenia podłogi urządzenie porusza
się do przodu i do tyłu z taką prędkością jak przy
odkurzaniu.
 Przy silnych zabrudzeniach powoli przejechać
urządzeniem po powierzchni.
 W przypadku dostawy pary wałków w kolorze sza-
rym i żółtym: Obie pary wałków spełniają tę samą
funkcję, ale mogą być używane do różnych celów
(różne kolory np. w kuchni i łazience).
UWAGA
Po włączeniu urządzenia wałki czyszczące zaczynają
się obracać. Aby urządzenie się nie oddaliło, należy
przytrzymać je za uchwyt.
Upewnić się, że zbiornik świeżej wody jest napełniony
wodą, a zbiornik brudnej wody jest nasadzony na urzą-
dzenie.
Rysunek
 Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka.
Rysunek
 W celu szybkiego zwilżenia wałków napełnić stację
czyszczącą 50 ml świeżej wody przy pomocy dołą-
czonej miarki.
 Włączyć urządzenie i podłączyć do stacji na 5 se-
kund.
Urządzenie ma wtedy optymalną wilgotność, która
umożliwia szybkie czyszczenie.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Wyjąć urządzenie ze stacji czyszczącej za uchwyt
nośny i postawić je na podłodze.
 Przytrzymać urządzenie za uchwyt.
Rysunek
 W celu włączania, nacisnąć przełącznik urządze-
nia (Wł./Wył.).
UWAGA
Przed napełnieniem zbiornika świeżej wody należy
opróżnić zbiornik brudnej wody. To zapobiegnie przela-
niu zbiornika brudnej wody.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody”.
Rysunek
 Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
Rysunek
 Wyjąć zbiornik świeżej wody z urządzenia za
uchwyt.
Rysunek
 Otworzyć wlew zbiornika paliwa.
 Napełnić zbiornik świeżej wody zimną lub letnią
wodą z kranu.
 W razie potrzeby dodać środek czyszczący lub pie-
lęgnacyjny.
 Podczas napełniania nie przekraczać oznaczenia
„MAX”.
 Zamknąć wlew paliwa.
Rysunek
 Zbiornik czystej wody włożyć do urządzenia.
Zbiornik świeżej wody musi być prawidłowo nasa-
dzony na urządzenie.
UWAGA
Aby nie przelać zbiornika brudnej wody, należy regular-
nie sprawdzać jego poziom. Nie można przekroczyć
oznaczenia „MAX”.
Rysunek
 Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
Rysunek
 Trzymać zbiornik brudnej wody za dolną listwę
uchwytową, naciskając przy tym kciukiem górną li-
stwę uchwytową w dół.
Rysunek
 Wyjąć zbiornik brudnej wody.
Uruchomienie
Napełnianie zbiornika czystej wody
Działanie
Ogólne wskazówki dot.
obsługi
Rozpoczęcie pracy
Uzupełnianie płynu czyszczącego
Opróżnianie zbiornika brudnej wody
145
PL
Strona: 145
– 10
Rysunek
 Zdjąć pokrywę zbiornika brudnej wody.
 Opróżnić zbiornik brudnej wody.
 W zależności od poziomu zabrudzenia wyczyścić
pokrywę/separator i zbiornik brudnej wody wodą z
kranu.
 Założyć pokrywę na zbiornik brudnej wody.
Pokrywa musi być prawidłowo zamontowana na
zbiorniku brudnej wody.
Rysunek
 Włożyć zbiornik brudnej wody do urządzenia.
Zbiornik brudnej wody musi być prawidłowo nasa-
dzony na urządzenie.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
UWAGA
Aby urządzenie nie straciło równowagi podczas przerw
w pracy należy zawsze wkładać je do stacji czyszczącej
lub dokującej. W przypadku niedostatecznej równowagi
urządzenie może się przewrócić i rozlać ciecze, które
mogą uszkodzić podłogę.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
Rysunek
UWAGA
Po zakończeniu pracy wyczyścić urządzenie przez płu-
kanie.
Patrz rozdział „Czyszczenie urządzenia przez płuka-
nie”.
Rysunek
 Całkowicie opróżnić urządzenie.
Rysunek
do
Rysunek
 Opróżnić zbiornik brudnej wody.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wo-
dy”.
 Jeśli w zbiorniku świeżej wody lub stacji czyszczą-
cej znajduje się jeszcze woda, należy ją wylać.
Rysunek
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Rysunek
 Nawinąć kabel sieciowy na hak kablowy.
 Zamocować kabel sieciowy opaską.
UWAGA
Aby zapobiec powstawaniu przykrych zapachów na
czas przechowywania urządzenia należy całkowicie
opróżnić zbiorniki świeżej i brudnej wody.
Rysunek
 Przenieść urządzenie w miejsce składowania przy
użyciu uchwytu nośnego.
Rysunek
 Aby zapewnić równowagę, włożyć urządzenie w
stację czyszczącą.
 Przechowywać urządzenie w suchym pomieszcze-
niu.
UWAGA
Po zakończeniu pracy należy zawsze przepłukać urzą-
dzenie przy użyciu stacji czyszczącej i świeżej wody.
Dzięki temu procesowi urządzenie zostanie optymalnie
wyczyszczone, co zapobiegnie zbieraniu się zanie-
czyszczeń i bakterii lub gromadzeniu nieprzyjemnych
zapachów w urządzeniu.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
 Jeśli w zbiorniku świeżej wody znajduje się jeszcze
woda, należy wyjąć i opróżnić zbiornik.
 Zbiornik czystej wody włożyć do urządzenia.
Rysunek
 Wyjąć i opróżnić zbiornik brudnej wody.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wo-
dy”.
 Wlać 200 ml wody przy pomocy miarki.
 Napełnić stację czyszczącą wodą.
 W razie potrzeby podczas procesu płukania można
dodać odpowiednie środki czyszczące i pielęgna-
cyjne KÄRCHER.
 W celu włączania, nacisnąć przełącznik urządze-
nia (Wł./Wył.).
 Pozwolić urządzeniu pracować przez 30-60 se-
kund, aż woda zostanie całkowicie odessana ze
stacji czyszczącej.
Tym samym proces płukania zostaje zakończony.
Wskazówka
Im dłużej urządzenie jest włączone, tym mniej wilgoci
pozostaje w wałkach czyszczących.
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Opróżnić zbiornik brudnej wody.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wo-
dy”.
 Jeśli w stacji czyszczącej znajduje się jeszcze wo-
da, należy ją wylać.
Rysunek
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Rysunek
 Nawinąć kabel sieciowy na hak kablowy.
 Zamocować kabel sieciowy opaską.
UWAGA
Przed położeniem urządzenia na podłodze w celu wyję-
cia wałków należy opróżnić zbiornik świeżej i brudnej
wody. To zapobiegnie wydostaniu się cieczy na podło-
gę ze zbiornika.
Wskazówka
W przypadku silnego zabrudzenia wałki można czyścić
oddzielnie.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Przerwanie pracy
Wyłączanie urządzenia
Przechowywanie urządzenia
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie urządzenia przez płukanie
Czyszczenie wałków
146 PL
Strona: 146
– 11
 Opróżnić zbiornik świeżej wody
Rysunek
 Opróżnić zbiornik brudnej wody.
Rysunek
 Wyjąć wałki czyszczące przy zagłębieniu.
 Wyczyścić wałki pod wodą bieżącą.
lub
 Prać wałki w pralce w temperaturze do 60°C.
UWAGA
W przypadku prania w pralce nie dodawać płynu zmięk-
czającego. Dzięki temu mikrowłókna nie zostaną uszko-
dzone, a wałki czyszczące zachowają wysoką skutecz-
ność czyszczenia.
Wałki czyszczące nie nadają się do suszenia w suszar-
ce.
 Po wyczyszczeniu wałków pozostawić je do wy-
schnięcia na powietrzu.
Rysunek
 Wkręcić wałki czyszczące do oporu w ich mocowa-
nie.
 Zwrócić uwagę na przyporządkowanie kolorowego
oznaczenia na wewnętrznej stronie wałka do mo-
cowania w urządzeniu (np. niebieskie do niebie-
skiego).
 Po zamontowaniu sprawdzić, czy wałki czyszczące
są prawidłowo zamontowane.
UWAGA
W przypadku silnego zabrudzenia lub jeśli do głowicy
ssącej dostaną się przedmioty (np. kamienie, odłamki),
należy ją wyczyścić. Te przedmioty mogą powodować
odgłosy stukania podczas pracy lub zapchać kanały
ssące, ograniczając w ten sposób siłę ssania.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Rysunek
 Usunąć wałki czyszczące.
Patrz rozdział „Czyszczenie wałków”.
Rysunek
 Nacisnąć blokadę głowicy ssącej.
 Zdjąć osłonę głowicy ssącej.
 Wyczyścić osłonę głowicy ssącej pod wodą bieżą-
cą.
 W razie potrzeby oczyścić kanały ssące i szczeliny
osłony głowicy ssącej ze znajdujących się tam czą-
steczek.
 Oczyścić głowicę ssącą urządzenia wilgotną
szmatką.
 Zamocować osłonę na głowicy ssącej.
Rysunek
 Wkręcić wałki czyszczące do oporu w ich mocowa-
nie.
Patrz rozdział „Czyszczenie wałków”.
UWAGA
Aby zapobiec zapchaniu separatora przez kurz i zabru-
dzenia lub osadzaniu się zanieczyszczeń w zbiorniku,
należy regularnie czyścić zbiornik brudnej wody.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
Rysunek
do
Rysunek
 Zdjąć zbiornik brudnej wody z urządzenia.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wo-
dy”.
 Wodą z kranu oczyścić pokrywę/separator i zbior-
nik brudnej wody.
 Zbiornik brudnej wody można myć również w zmy-
warce.
Rysunek
 Po wyczyszczeniu zbiornika brudnej wody z pokry-
wą włożyć go z powrotem do urządzenia.
UWAGA
Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących i
pielęgnacyjnych może uszkodzić urządzenie i doprowa-
dzić do utraty świadczeń gwarancyjnych.
Wskazówka
W razie potrzeby do czyszczenia podłóg zastosować
środek czyszczący lub pielęgnacyjny firmy KÄRCHER.
 Podczas dozowania środka czyszczącego i pielęg-
nacyjnego zwrócić uwagę na ilości podane przez
producenta.
 Aby zapobiec tworzeniu się piany, napełnić zbior-
nik świeżej wody najpierw wodą, a następnie środ-
kiem czyszczącym lub pielęgnacyjnym.
 Aby nie przekroczyć oznaczenia „MAX” na zbiorniku
świeżej wody, podczas wlewania wody pozostawić
miejsce na środek czyszczący lub pielęgnacyjny.
Zakłócenia mają zwykle proste przyczyny, które użyt-
kownik może usunąć sam, korzystając z poniższego
przeglądu. W razie wątpliwości lub nie wymienionych
tutaj awarii należy się zwrócić do autoryzowanego ser-
wisu.
Wkład filtra nie jest włożony.
Rysunek
 Wyjąć zbiornik świeżej wody i włożyć wkład filtra
trzpieniem do góry.
Wkład filtra jest włożony odwrotnie.
 Wyjąć wkład filtra i włożyć go trzpieniem do góry.
Brak wody w zbiorniku.
 Uzupełnić poziom wody
Zbiornik świeżej wody nie jest odpowiednio osadzony w
urządzeniu.
 Zamontować zbiornik świeżej wody tak, aby był od-
powiednio nasadzony na urządzeniu.
Brakuje wałków czyszczących albo są one nieprawidło-
wo umieszczone.
Rysunek
 Zamontować wałki czyszczące lub wkręcić je do
oporu w ich mocowanie.
Wałki czyszczące są zabrudzone lub zużyte.
 Wyczyścić wałki czyszczące.
lub
 Wymienić wałki czyszczące.
Czyszczenie głowicy ssącej
Czyszczenie zbiornika brudnej wody
Środki czyszczące i pielęgnacyjne
Usuwanie usterek
Brak zwilżania wałków świeżą wodą
Urządzenie nie zbiera brudu
147
PL
Strona: 147
– 12
Wałki zostały zablokowane.
Rysunek
 Wyjąć wałki i sprawdzić, czy między nimi nie utknął
jakiś przedmiot lub kabel sieciowy.
Wałki są zbyt suche.
 Zwilżyć wałki lub wlać do odstawionego urządzenia
200 ml wody.
W głowicy ssącej znajdują się zanieczyszczenia (np.
kamienie lub odłamki).
Rysunek
 Zdjąć osłonę głowicy ssącej j wyczyścić głowicę
ssącą.
Patrz rozdział „Czyszczenie głowicy ssącej”.
Kanały ssące i szczeliny głowicy ssącej są zapchane.
Rysunek
 Zdjąć osłonę głowicy ssącej j wyczyścić głowicę
ssącą.
Patrz rozdział „Czyszczenie głowicy ssącej”.
Zbiornik brudnej wody jest przepełniony.
Rysunek
do
Rysunek
 Natychmiast opróżnić zbiornik brudnej wody.
Patrz rozdział „Czyszczenie zbiornika brudnej wo-
dy”.
Zbiornik brudnej wody nie jest odpowiednio nasadzony
na urządzeniu.
 Sprawdzić, czy pokrywa jest prawidłowo zamonto-
wana na zbiorniku brudnej wody.
Patrz rozdział „Czyszczenie zbiornika brudnej wo-
dy”.
Separator jest zapchany.
 Zdjąć pokrywę ze zbiornika brudnej wody i wyczyś-
cić separator.
Patrz rozdział „Czyszczenie zbiornika brudnej wo-
dy”.
Siatka filtracyjna separatora zbiornika brudnej wody zo-
stała uszkodzona podczas czyszczenia.
 Wymienić separator.
Użyte środki czyszczące lub pielęgnacyjne nie są odpo-
wiednie dla urządzenia lub są nieprawidłowo dozowa-
ne.
 Stosować środki czyszczące i pielęgnacyjne zale-
cane przez producenta.
Patrz rozdział „Środki czyszczące i pielęgnacyjne”.
 Zwrócić uwagę na dane producenta dotyczące do-
zowania.
Pierwsze zwilżanie wałków nie zostało wykonane bądź
trwało zbyt krótko, wskutek czego wałki nie są dosta-
tecznie wilgotne (wałki czyszczą tylko połowicznie).
Rysunek
 Zwilżyć całe wałki.
UWAGA
Po zmontowaniu nie zdejmować uchwytu z urządzenia
podstawowego.
Uchwyt można zdjąć z urządzenia podstawowego tylko
wtedy, gdy urządzenie jest wysyłane do serwisu.
Rysunek
Patrz rysunek na końcu instrukcji obsługi
 Włożyć śrubokręt pod kątem 90 stopni do małego
otworu z tyłu uchwytu i zdjąć uchwyt.
UWAGA
Zwrócić uwagę na to, aby kabel zasilający znajdujący
się między urządzeniem podstawowym a uchwytem nie
został uszkodzony.
Zmiany techniczne zastrzeżone!
Wałki nie obracają się
Głośne terkotanie podczas włączania
Stukotanie dobiegające z głowicy ssącej
Skuteczność odkurzania pogarsza się
Urządzenie gubi brudną wodę
Urządzenie pozostawia ślady na podłodze
Zdejmowanie uchwytu z urządzenia
podstawowego
Dane techniczne
Zasilanie elektryczne
Napięcie 220-240 V
1~50-60 Hz
Stopień zabezpieczenia IPX4
Klasa ochrony II
Wydajność
Pobierana moc 460 W
Obroty wałków na minutę 500 obr./min
Pojemność
Zbirnik czystej wody 400 ml
Stacja czyszcząca 200 ml
Wymiary
Długość kabla 7,0 m
Ciężar (bez płynów czyszczą-
cych)
5,0 kg
Długość 320 mm
szerokość 270 mm
wysokość 1220 mm
148 PL

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Kärcher FC 5 Premium

Zadaj pytanie o Kärcher FC 5 Premium

Masz pytanie dotyczące Kärcher FC 5 Premium, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Kärcher FC 5 Premium. Upewnij się, że opisujesz trudności z Kärcher FC 5 Premium tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.