Instrukcja Kärcher FC 3 Cordless

Zobacz poniższy poradnik dla Kärcher FC 3 Cordless. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Kärcher
  • Produkt: Odkurzacz
  • Model/nazwa: FC 3 Cordless
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Arabski, Bułgarski

Spis treści

Strona: 155
– 6
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy przeczytać oryginalną instruk-
cję obsługi, postępować według jej
wskazań i zachować ją do późniejsze-
go wykorzystania lub dla następnego
użytkownika.
Odkurzacz podłogowy jest przeznaczony wyłącznie do
czyszczenia twardych i odpornych na działanie wody
podłóg w gospodarstwach domowych.
Nie czyścić okładzin wrażliwych na wodę, np. niezaim-
pregnowanych podłóg korkowych (wilgoć może wnik-
nąć w drewno i uszkodzić podłogę).
Urządzenie nadaje się do czyszczenia PVC, linoleum,
płytek, kamienia, natłuszczonego i nawoskowanego
parkietu, laminatu jak również okładzin podłogowych
odpornych na działanie wody.
Materiały użyte do opakowania nadają się do re-
cyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do
zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojem-
ników na surowce wtórne.
Zużyte urządzenia cenne materiały i surowce,
które można poddać recyklingowi i które nie
mogą przedostać się do środowiska naturalne-
go. Urządzenia i znajdującego się w nim akumu-
latora nie można wyrzucać do śmieci domowych. Utyli-
zacji można dokonać bezpłatnie poprzez lokalnie do-
stępne punkty zdawcze i zbiorcze.
Wskazówki dotyczące składników (REACH)
Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się
pod:
www.kaercher.com/REACH
Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opa-
kowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy
sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie
elementy.
W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub
uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dys-
trybutora.
Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne,
które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploa-
tację przyrządu.
Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych
można znaleźć na stronie internetowej www.kaer-
cher.com.
W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określo-
ne przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewen-
tualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwa-
rancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem mate-
riałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwa-
rancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do
dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowe-
go.
(Adres znajduje się na odwrocie)
– Należy przestrzegać wskazó-
wek zawartych w tej instrukcji
oraz obowiązujących ogól-
nych przepisów prawnych do-
tyczących bezpieczeństwa i
zapobiegania wypadkom.
– Umieszczone na urządzeniu
tablice ostrzegawcze zawie-
rają ważne zasady bezpiecz-
nej eksploatacji.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazówka dot. bezpośrednie-
go zagrożenia, prowadzącego
do ciężkich obrażeń ciała lub do
śmierci.
Spis treści
Instrukcje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 6
Wskazówki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . PL 6
Opis urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 10
Montaż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 10
Uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 10
Działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 11
Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . PL 12
Usuwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 13
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 14
Instrukcje ogólne
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ochrona środowiska
Zakres dostawy
Części zamienne
Gwarancja
Symbole na urządzeniu
UWAGA
Przy napełnianiu zbiornika czystej wody
podczas sprzątania należy przestrzegać
następujących zasad:
1.
Najpierw opróżnić zbiornik brudnej wody.
2.
Następnie napełnić zbiornik czystej wody.
Wskazówki
bezpieczeństwa
Stopnie zagrożenia
156 PL
Strona: 156
– 7
몇 OSTRZEŻENIE
Wskazówka dot. możliwie nie-
bezpiecznej sytuacji, mogącej
prowadzić do ciężkich obrażeń
ciała lub śmierci.
몇 OSTROŻNIE
Wskazówka dot. możliwie nie-
bezpiecznej sytuacji, która
może prowadzić do lekkich zra-
nień.
UWAGA
Wskazówka dot. możliwie nie-
bezpiecznej sytuacji, która
może prowadzić do szkód mate-
rialnych.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
 Nie zanurzać urządzenia w
wodzie!
 Przed użyciem urządzenia i
akcesoriów należy sprawdzić
ich stan. Jeżeli budzi on wąt-
pliwości, sprzętu nie należy
używać.
 W przypadku widocznego
uszkodzenia ładowarkę z
kablem do ładowania nie-
zwłocznie wymienić na orygi-
nalną część.
 Przed przystąpieniem do
wszelkich prac pielęgnacyj-
nych i konserwacyjnych urzą-
dzenie wyłączyć i wyjąć
wtyczkę z gniazdka sieciowe-
go.
 Do naprawy urządzenia
uprawniony jest tylko autory-
zowany serwis.
 Urządzenie zawiera podze-
społy elektryczne, nie czyścić
go pod wodą bieżącą.
 Do gniazda ładowania nie
wkładać żadnych przedmio-
tów przewodzących (np. śru-
bokręta itp.).
 Nie dotykać styków ani prze-
wodów.
 Napięcie podane na tabliczce
znamionowej musi zgadzać
się z napięciem w gniazdku.
 Unikać sytuacji prowadzą-
cych do uszkodzenia mecha-
niczego kabla zasilającego
(przecięcia, przetarcia, zgnie-
cenia, wyrwania).
몇 OSTRZEŻENIE
 Urządzenie można podłączyć
jedynie do przyłącza elek-
trycznego wykonanego przez
elektroinstalatora zgodnie z
normą IEC 60364.
 Urządzenie podłączać wy-
łącznie do prądu zmiennego.
Napięcie musi się zgadzać z
napięciem z tabliczki znamio-
nowej urządzenia.
 Ze względów bezpieczeń-
stwa zaleca się uruchamianie
urządzenia zawsze przy uży-
ciu wyłącznika ochronnego
prądowego (maks. 30 mA).
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem.
 Nigdy nie dotykać wtyczki ani
gniazdka wilgotnymi rękoma.
 Nie używać ładowarki, gdy
jest zabrudzona albo wilgot-
na.
Komponenty elektryczne
Ładowarka
157
PL
Strona: 157
– 8
 Nie używać ładowarki w oto-
czeniu zagrożonym wybu-
chem.
 Nie przenosić ładowarki za-
wieszonej na kablu siecio-
wym.
 Używać ładowarkę tylko w
suchych pomieszczeniach.
 Kabel sieciowy trzymać z
dala od źródeł ciepła, ostrych
kantów, oleju i obracających
się części urządzeń.
 Należy unikać przedłużaczy z
wieloma gniazdkami wtyko-
wymi i równoczesnym działa-
niem licznych urządzeń.
 Przy wyjmowaniu wtyczki sie-
ciowej z gniazdka wtykowego
nie ciągnąc za kabel siecio-
wy.
 Nie przykrywać ładowarki i
nie zakrywać szczelin wenty-
lacyjnych w urządzeniu.
 Nie otwierać ładowarki. Na-
prawy może przeprowadzać
jedynie personel fachowy.
 Ładowarkę stosować tylko do
ładowania dopuszczonych
pakietów akumulatorów.
 W przypadku widocznego
uszkodzenia ładowarkę z
kablem do ładowania nie-
zwłocznie wymienić na orygi-
nalną część.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem.
 Nie poddawać akumulatorów
mocnemu promieniowaniu
słonecznemu ani działaniu
ciepła wzgl. ognia.
몇 OSTRZEŻENIE
 Ładowanie akumulatora do-
zwolone jest tylko przy użyciu
dołączonej oryginalnej łado-
warki lub ładowarki zatwier-
dzonej przez firmę KÄR-
CHER.
Zastosować następujący adap-
ter:
 Nie otwierać akumulato-
rów, istnieje zagrożenie
zwarcia, dodatkowo mogą
powstawać drażniące opary
wzgl. wydostawać się żrące
płyny.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
 Użytkownik musi używać
urządzenie zgodnie z jego
przeznaczeniem. Musi on
uwzględniać miejscowe wa-
runki i w trakcie pracy przy
użyciu urządzenia uważać na
osoby znajdujące się w pobli-
żu.
 Praca w obszarach zagrożo-
nych wybuchem jest zabro-
niona.
 Podczas użytkowania urzą-
dzenia w obszarach zagrożo-
nych należy przestrzegać
stosownych przepisów bez-
pieczeństwa.
 Nie używać urządzenia, jeżeli
przedtem spadł, został
Akumulator
Bezpieczna obsługa
PS02
158 PL
Strona: 158
– 9
uszkodzony lub jest nie-
szczelny.
 Opakowania foliowe trzymać
z dala od dzieci, gdyż istnieje
niebezpieczeństwo udusze-
nia!
몇 OSTRZEŻENIE
 Obsługa urządzenia przez
dzieci lub osoby nieprzyuczo-
ne jest zabroniona.
 Niniejsze urządzenie nie jest
przewidziane do użytkowania
przez osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych,
sensorycznych lub mental-
nych albo takie, którym bra-
kuje doświadczenia i/lub wie-
dzy na temat jego używania,
chyba że są one nadzorowa-
ne przez osobę odpowie-
dzialną za ich bezpieczeń-
stwo i otrzymały od niej wska-
zówki na temat użytkowania
urządzenia oraz istniejących
zagrożeń.
 Dzieci nie mogą się bawić
tym urządzeniem.
 Dzieci powinny być nadzoro-
wane, żeby zapewnić, iż nie
bawią się urządzeniem.
 Trzymać dzieci z dala od
urządzenie, jak długo pozo-
staje włączone lub nie jest
schłodzone.
 Czyszczenie i konserwacja
nie może być przeprowadza-
na przez dzieci bez nadzoru.
 Używać wzgl. przechowywać
urządzenie jedynie zgodnie z
opisem wzgl. według rysun-
ku!
몇 OSTROŻNIE
 Przed jakimikolwiek czynnoś-
ciami wykonywanymi przy
urządzeniu lub przy jego uży-
ciu, należy zapewnić statecz-
ność, w celu uniknięcia wy-
padków wzgl. uszkodzeń
urządzenia.
 Do zbiornika wody nigdy nie
wlewać rozpuszczalników ani
cieczy zawierających roz-
puszczalniki lub stężone kwa-
sy (np. środki czyszczące,
rozpuszczalnik benzynowy
do farb i aceton), ponieważ
atakują one materiały użyte w
urządzeniu.
 Działającego urządzenia ni-
gdy nie pozostawić bez nad-
zoru.
 Włosy, ręce i inne części ciała
trzymać z dala od obracają-
cych się wałków czyszczą-
cych.
 Podczas czyszczenia głowicy
czyszczącej chronić dłonie,
ponieważ istnieje niebezpie-
czeństwo zranienia o ostre
przedmioty (np. drzazgi).
 Chronić kabel łączący przed
wysoką temperaturą, ostrymi
krawędziami, olejem i rucho-
mymi częściami urządzenia.
UWAGA
 Włączyć urządzenie dopiero
wtedy, gdy zbiornik czystej i
brudnej wody zostanie nasa-
dzony.
 Za pomocą urządzenia nie
mogą być zbierane ostre ani
większe przedmioty (np. od-
159
PL
Strona: 159
– 10
łamki, kamyki, części zaba-
wek).
 Nie wlewać do zbiornika czy-
stej wody kwasu octowego,
odkamieniacza, olejków ete-
rycznych ani podobnych sub-
stancji. Zwrócić również uwa-
gę, aby te substancje nie zo-
stały zebrane przez urządze-
nie.
 Stosować urządzenie wyłącz-
nie na twardych podłogach
pokrytych warstwą wodood-
porną (np. lakierowany par-
kiet, emaliowane płytki, lino-
leum).
 Nie stosować urządzenia do
czyszczenia dywanów ani
wykładzin dywanowych.
 Nie stosować urządzenia nad
kratką podłogową ogrzewa-
nia konwektorowego. Urzą-
dzenie nie odessie wody wy-
pływającej nad kratką.
 Przed dłuższymi przerwami w
eksploatacji i po użyciu urzą-
dzenia wyłączyć je przy po-
mocy wyłącznika głównego /
wyłącznika urządzenia i wy-
jąć wtyczkę sieciową.
 Nie stosować urządzenia w
temperaturach poniżej 0 °C.
 Chronić przed deszczem. Nie
magazynować na wolnym po-
wietrzu.
* FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium
Rysunek
 Włożyć listwę uchwytową do oporu w urządzenie
podstawowe aż do słyszalnego zablokowania.
Listwa uchwytowa musi być prawidłowo nasadzo-
na na urządzenie.
Rysunek
 W celu zapewnienia stabilności wstawiać urządze-
nie do stacji dokującej.
Rysunek
 Wkręcić wałki czyszczące do oporu w ich mocowa-
nie.
 Zwrócić uwagę na przyporządkowanie kolorowego
oznaczenia na wewnętrznej stronie wałka do mo-
cowania w urządzeniu (np. niebieskie do niebie-
skiego).
 Po zamontowaniu sprawdzić, czy wałki czyszczące
są prawidłowo zamontowane.
Rysunek
 Włożyć kabel do ładowania ładowarki do gniazda
ładowania na urządzeniu.
 Włożyć wtyczkę sieciową ładowarki do gniazdka.
Rysunek
 Diody LED pokazują aktualny poziom naładowania
akumulatora.
 Podczas ładowania całkowicie rozładowanego
akumulatora wszystkie 3 diody LED migają kolejno
od dołu do góry.
 Jeśli akumulator jest naładowany w 1/3, dioda LED
na samym dole świeci się ciągle, a dwie górne dio-
dy LED migają.
 Jeśli akumulator jest naładowany w 2/3, dwie dolne
diody LED świecą się ciągle, a górna dioda LED
miga.
 Po pełnym naładowaniu akumulatora 3 diody LED
świecą się ciągle przez kolejne 60 minut. Po upły-
wie tego czasu diody LED gasną.
Rysunek
 Po naładowaniu wyjąć wtyczkę sieciową z gniazd-
ka i odłączyć kabel do ładowania z gniazdka do ła-
dowania.
Opis urządzenia
1 Włącznik/wyłącznik
2 Rękojeść
3 Zabezpieczenie uchwytu przed zsunięciem się
4 Zbirnik czystej wody
5 Uchwyt w zbiorniku czystej wody
6 Gniazdo ładowania
7 Zbiornik brudnej wody
8 Zagłębienie uchwytu wałka czyszczącego
9 Wałki czyszczące
10 Osłona głowicy czyszczącej
11 Blokada osłony głowicy czyszczącej
12 Wskaźnik akumulatora
13 Ładowarka z kablem do ładowania
14 Stacja dokująca
15 Schowek na wałki
16 * Środek czyszczący RM 536 30 ml
17 ** Środek czyszczący RM 534 30 ml
18 ** Środek czyszczący RM 536 500 ml
19 Płyn przeciwpianowy FoamStop 30 ml
9 ** Wałki czyszczące 2x
Montaż
Uruchomienie
Montaż wałków
Proces ładowania
160 PL
Strona: 160
– 11
Rysunek
 Wstawić urządzenie do stacji dokującej.
Rysunek
 Chwycić zbiornik czystej wody za wgłębienie i wy-
jąć z urządzenia.
Rysunek
 Otworzyć zamknięcie zbiornika i obrócić na bok.
Rysunek
 Napełnić zbiornik świeżej wody zimną lub letnią
wodą z kranu.
 W razie potrzeby do zbiornika świeżej wody można
wlewać środki czyszczące i pielęgnacyjne firmy
KÄRCHER.*
 Podczas napełniania nie przekraczać oznaczenia
„MAX”.
 Zamknąć wlew paliwa.
Rysunek
 Zbiornik czystej wody włożyć do urządzenia.
 Zbiornik świeżej wody musi być prawidłowo nasa-
dzony na urządzenie.
UWAGA
*Zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące dozowania
środków czyszczących i pielęgnacyjnych.
UWAGA
Rysunek
Urządzenie może zbierać tylko zaschnięte zabrudzenia
i ciecze (maks. 140 ml).
Rysunek
Przed rozpoczęciem pracy zamieść lub odkurzyć podło-
gę. W ten sposób jeszcze przed rozpoczęciem czysz-
czenia na mokro z podłogi zostają usunięte zabrudze-
nia i luźne drobiny.
Przed zastosowaniem urządzenia sprawdzić wodood-
porność podłogi w niewidocznym miejscu. Nie czyścić
wrażliwych na działanie wody powierzchni np. niezaim-
pregnowanych podłóg korkowych (wilgoć może wnik-
nąć w podłogę i uszkodzić ją).
Rysunek
Aby zapobiec pozostawianiu śladów stóp na świeżo
umytej podłodze, należy pracować tyłem do kierunku
drzwi.
 Podczas czyszczenia podłogi urządzenie porusza
się do przodu i do tyłu z taką prędkością jak przy
odkurzaniu.
 Przy silnych zabrudzeniach powoli przejechać
urządzeniem po powierzchni.
Nie trzeba wywierać nacisku na urządzenie.
 W przypadku dostawy pary wałków w kolorze sza-
rym i żółtym: Obie pary wałków spełniają tę samą
funkcję, ale mogą być używane do różnych celów
(różne kolory np. w kuchni i łazience).
UWAGA
Po włączeniu urządzenia wałki czyszczące zaczynają
się obracać. Aby urządzenie się nie oddaliło, należy
przytrzymać je za uchwyt.
Upewnić się, że zbiornik świeżej wody jest napełniony
wodą, a zbiornik brudnej wody jest nasadzony na urzą-
dzenie.
Rysunek
 W celu włączania, nacisnąć przełącznik urządze-
nia (Wł./Wył.).
 Przejechać urządzeniem kilkakrotnie do przodu i
wstecz, aż wałki będą dostatecznie namoczone.
Rysunek
– 3 diody LED świecą się - 3/3 poziomu naładowania
akumulatora (maksymalny poziom naładowania).
– 2 diody LED świecą się - 2/3 poziomu naładowania
akumulatora.
– 1 dioda LED świeci się - 1/3 poziomu naładowania
akumulatora.
 Ok. 2 minuty przed wyładowaniem akumulatora
miga dolna dioda LED.
 Po rozładowaniu akumulatora i wyłączeniu się
urządzenia dolna dioda LED miga szybciej przez
60 sekund.
UWAGA
Przed napełnieniem zbiornika świeżej wody należy
opróżnić zbiornik brudnej wody. To zapobiegnie przela-
niu zbiornika brudnej wody.
Patrz rozdział „Napełnianie zbiornika czystej wody”.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody”.
Rysunek
 Wstawić urządzenie do stacji dokującej.
Rysunek
 Nacisnąć blokadę osłony głowicy czyszczącej.
 Zdjąć osłonę głowicy czyszczącej.
Rysunek
 Wyjąć zbiornik brudnej wody z głowicy czyszczą-
cej.
Rysunek
 Otworzyć klapki obu komór zbiornika brudnej wody.
 Opróżnić zbiornik brudnej wody.
Rysunek
 W zależności od zanieczyszczenia umyć osłonę
głowicy czyszczącej i zbiornik brudnej wody wodą
wodociągową.
 Klapki obu komór zbiornika brudnej wody można
zdjąć i umyć oddzielnie.
 Założyć z powrotem i zamknąć klapki obu komór
zbiornika brudnej wody.
Rysunek
 Włożyć zbiornik brudnej wody do głowicy czysz-
czącej.
Rysunek
 Nacisnąć blokadę osłony głowicy czyszczącej, za-
łożyć osłonę na głowicę czyszczącą, następnie
puścić blokadę.
 Zbiornik brudnej wody i osłona głowicy czyszczącej
muszą być prawidłowo osadzone w/na urządzeniu.
UWAGA
W przypadku dłuższych przerw w użyciu zaleca się od-
stawienie urządzenia do stacji dokującej w celu uniknię-
cia uszkodzeń delikatnych podłóg przez mokre wałki.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Wstawić urządzenie do stacji dokującej.
Napełnianie zbiornika czystej wody
Działanie
Ogólne wskazówki dot.
obsługi
Rozpoczęcie pracy
Żywotność akumulatora
Uzupełnianie płynu czyszczącego
Opróżnianie zbiornika brudnej wody
Przerwanie pracy
161
PL
Strona: 161
– 12
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Wstawić urządzenie do stacji dokującej.
UWAGA
Po zakończeniu pracy wyczyścić urządzenie.
Rysunek
 Jeśli z zbiorniku czystej wody znajduje się jeszcze
woda, wylać ją.
Ilustracja do
 Umyć zbiornik brudnej wody, osłonę głowicy czysz-
czącej i wałki czyszczące.
Patrz rozdział „Mycie zbiornika brudnej wody”.
Patrz rozdział „Mycie głowicy czyszczącej”.
Patrz rozdział „Mycie wałków”.
UWAGA
Aby zapobiec powstawaniu przykrych zapachów na
czas przechowywania urządzenia należy całkowicie
opróżnić zbiorniki świeżej i brudnej wody.
Pozostawić mokre wałki do wyschnięcia w otwartej
przestrzeni (np. na stacji dokującej), nie wkładać mo-
krych wałków do zamkniętych szafek w celu wysusze-
nia.
Rysunek
 Wstawić urządzenie do stacji dokującej.
Rysunek
 Zamocować mokre wałki na stacji dokującej w celu
wysuszenia.
 Przechowywać urządzenie w suchym pomieszcze-
niu.
UWAGA
Aby zabrudzenia nie osadzały się w zbiorniku, należy
regularnie myć zbiornik brudnej wody.
UWAGA
Nie myć osłony głowicy czyszczącej w zmywarce: Jeśli
podczas mycia w zmywarce osłona głowicy czyszczą-
cej wypaczy się i krawędź zgarniająca przestanie przy-
legać do wałków, może to wpłynąć negatywnie na pod-
stawową funkcję urządzenia. Pogorszy się efekt czysz-
czenia.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Wstawić urządzenie do stacji dokującej.
Ilustracja do
 Zdjąć zbiornik brudnej wody z urządzenia.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wo-
dy”.
 Umyć osłonę głowicy czyszczącej, zbiornik brudnej
wody i klapki zbiornika brudnej wody wodą wodo-
ciągową.
 Klapki obu komór zbiornika brudnej wody można
zdjąć i umyć oddzielnie.
 Zbiornik brudnej wody i klapki zbiornika brudnej
wody można też myć w zmywarce.
Wskazówka
Wskutek mycia w zmywarce gumowana część klapek
zbiornika brudnej wody może się stać klejąca. Nie ma to
negatywnego wpływu na szczelność.
Ilustracja do
 Jeśli nie jest planowane dalsze użycie urządzenia,
umyć również wałki.
Patrz rozdział „Mycie wałków”.
Ilustracja do
 Po umyciu włożyć zbiornik brudnej wody z klapka-
mi i osłoną głowicy czyszczącej z powrotem do
urządzenia.
UWAGA
W przypadku zabrudzenia umyć głowicę czyszczącą.
UWAGA
Nie myć osłony głowicy czyszczącej w zmywarce: Jeśli
podczas mycia w zmywarce osłona głowicy czyszczą-
cej wypaczy się i krawędź zgarniająca przestanie przy-
legać do wałków, może to wpłynąć negatywnie na pod-
stawową funkcję urządzenia. Pogorszy się efekt czysz-
czenia.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Wstawić urządzenie do stacji dokującej.
Rysunek
 Nacisnąć blokadę osłony głowicy czyszczącej.
 Zdjąć osłonę głowicy czyszczącej.
Rysunek
 Umyć osłonę głowicy czyszczącej pod bieżącą wo-
dą.
 Umyć zbiornik brudnej wody i wałki.
Patrz rozdział „Mycie zbiornika brudnej wody”.
Patrz rozdział „Mycie wałków”.
 Wyczyścić napęd wałków wilgotną szmatką.
Rysunek
 Włożyć osłonę głowicy czyszczącej do głowicy.
UWAGA
Po każdym użyciu wałki należy umyć pod bieżącą wodą
lub wyprać w pralce, aby nie pozostały na nich żadne
osady środka czyszczącego, które z czasem mogłyby
powodować powstawanie piany.
Jeśli w celu wyjęcia wałków urządzenie ma zostać po-
łożone na podłodze, opróżnić najpierw zbiornik czystej
wody i zbiornik brudnej wody. W ten sposób zapobiega
się wypłynięciu cieczy ze zbiorników w czasie, gdy
urządzenie leży.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Wstawić urządzenie do stacji dokującej.
Rysunek
 Wyjąć wałki czyszczące przy zagłębieniu.
Rysunek
 Wyczyścić wałki pod wodą bieżącą.
lub
 Prać wałki w pralce w temperaturze do 60°C.
UWAGA
W przypadku prania w pralce nie dodawać płynu zmięk-
czającego. Dzięki temu mikrowłókna nie zostaną uszko-
Wyłączanie urządzenia
Przechowywanie urządzenia
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie zbiornika brudnej wody
Mycie głowicy czyszczącej
Mycie wałków
162 PL
Strona: 162
– 13
dzone, a wałki czyszczące zachowają wysoką skutecz-
ność czyszczenia.
Wałki czyszczące nie nadają się do suszenia w suszar-
ce.
Ilustracja do
 Po umyciu wałków umieścić je na stacji dokującej,
aby wyschły na powietrzu.
 Wałki można wycisnąć, aby szybciej wyschły.
 Jeśli nie jest planowane dalsze użycie urządzenia,
umyć również osłonę głowicy czyszczącej i zbior-
nik brudnej wody.
 Wyczyścić napęd wałków wilgotną szmatką.
UWAGA
Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących i
pielęgnacyjnych może uszkodzić urządzenie i doprowa-
dzić do utraty świadczeń gwarancyjnych.
Wskazówka
W razie potrzeby do czyszczenia podłóg zastosować
środek czyszczący lub pielęgnacyjny firmy KÄRCHER.
 Podczas dozowania środka czyszczącego i pielęg-
nacyjnego zwrócić uwagę na ilości podane przez
producenta.
 Aby zapobiec tworzeniu się piany, napełnić zbior-
nik świeżej wody najpierw wodą, a następnie środ-
kiem czyszczącym lub pielęgnacyjnym.
 Aby nie przekroczyć oznaczenia „MAX” na zbiorni-
ku świeżej wody, podczas wlewania wody pozosta-
wić miejsce na środek czyszczący lub pielęgnacyj-
ny.
Zakłócenia mają zwykle proste przyczyny, które użyt-
kownik może usunąć sam, korzystając z poniższego
przeglądu. W razie wątpliwości lub nie wymienionych
tutaj awarii należy się zwrócić do autoryzowanego ser-
wisu.
 Wtyczka do ładowania/wtyczka sieciowa nie jest
prawidłowo podłączona.
 Prawidłowo podłączyć wtyczkę do ładowania/
wtyczkę sieciową.
 Akumulator jest rozładowany.
 Naładować urządzenie.
 Sprawdzić, czy kabel do ładowania jest podłączony
do urządzenia.
 Odłączyć kabel do ładowania, ponieważ gdy jest
on podłączony, nie jest możliwe korzystanie z urzą-
dzenia.
Dolna dioda LED miga przy włączaniu urządzenia i
urządzenie nie włącza się.
 Akumulator jest rozładowany.
 Naładować urządzenie.
Wszystkie diody LED jednocześnie szybko migają.
 Urządzenie ma zablokowany silnik (np. z powodu
zbyt mocnego nacisku na wałki lub z powodu doje-
chania do ściany/narożnika).
 Wyłączyć urządzenie i następnie ponownie włą-
czyć.
lub
 Używany jest nieprawidłowy lub uszkodzony zasi-
lacz.
 Użyć oryginalnego zasilacza lub wymienić uszko-
dzony zasilacz.
Trzy diody LED zapalają się kolejno co 1 sekundę.
 Urządzenie za gorące podczas użytku (np. w razie
eksploatacji w wysokich temperaturach otoczenia).
 Zrobić przerwę i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
 Jeśli oprócz tego urządzenie wyłącza się:
 Zrobić przerwę i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
 Urządzenie włączyć ponownie dopiero wtedy, gdy
odpowiednio ostygnie.
Wałki nie są dostatecznie nawilżane.
 Nawilżyć wałki przez kilkakrotne przejechanie do
przodu i do tyłu w jednym miejscu.
Brak wody w zbiorniku czystej wody.
 Uzupełnić poziom wody
Zbiornik świeżej wody nie jest odpowiednio osadzony w
urządzeniu.
 Zamontować zbiornik świeżej wody tak, aby był od-
powiednio nasadzony na urządzeniu.
Brakuje wałków czyszczących albo są one nieprawidło-
wo umieszczone.
 Zamontować wałki czyszczące lub wkręcić je do
oporu w ich mocowanie.
Wałki czyszczące są zabrudzone lub zużyte.
 Wyczyścić wałki czyszczące.
lub
 Wymienić wałki czyszczące.
Zapomniano o środku czyszczącym, odmierzono jego
nieprawidłową ilość lub użyto nieprawidłowego środka
czyszczącego
 Stosować tylko środek czyszczący KÄRCHER i
zwrócić uwagę na prawidłowe dozowanie.
Osłona głowicy czyszczącej nieprawidłowo zamonto-
wana
 Sprawdzić, czy osłona głowicy czyszczącej jest
prawidłowo osadzona. W tym celu zdjąć i ponownie
założyć osłonę głowicy czyszczącej.
Wskazówka
Lekkie tworzenie się piany w głowicy czyszczącej pod-
czas pracy jest normalne i nie oznacza nieprawidłowe-
go działania. Dodatkowe czynności należy podjąć tylko
w przypadku nadmiernego tworzenia się piany (np. pa-
ski piany na podłodze).
Nieprawidłowy środek czyszczący lub nieprawidłowe
dozowanie.
 Stosować tylko środek czyszczący KÄRCHER i
zwrócić uwagę na prawidłowe dozowanie.
Zasada działania urządzenia polega na usuwaniu za-
brudzeń z wałków czyszczących. Zabrudzenia i pozo-
stałości środków czyszczących z podłóg zbierają się w
zbiorniku brudnej wody. W określonych warunkach
może to doprowadzić do tworzenia się piany.
 Dokładnie umyć wałki wodą z zanieczyszczeń i po-
zostałości środków czyszczących.
Rysunek
Rysunek
Rysunek
 W przypadku silnego tworzenia się piany przed
rozpoczęciem procesu czyszczenia należy wlać
FoamStop do pustego zbiornika brudnej wody.
Środki czyszczące i pielęgnacyjne
Usuwanie usterek
Akumulator nie jest ładowany
Nie można włączyć urządzenia
Wskaźnik usterki LED
Wałki są zbyt suche
Urządzenie nie zbiera brudu
Tworzenie się piany w głowicy czyszczącej i
na podłodze
163
PL
Strona: 163
– 14
Przestrzegać informacji dotyczących dozowania
znajdujących się na etykiecie butelki.
Wałki są zabrudzone.
 Umyć wałki.
Wałki nie są dostatecznie nawilżane.
 Nawilżyć wałki przez kilkakrotne przejechanie do
przodu i do tyłu w jednym miejscu.
Nieprawidłowy środek czyszczący lub nieprawidłowe
dozowanie.
 Stosować tylko środek czyszczący KÄRCHER i
zwrócić uwagę na prawidłowe dozowanie.
Na podłodze znajdują się pozostałości innych środków
czyszczących.
 Dokładnie umyć wałki wodą z pozostałości środ-
ków czyszczących.
 Kilkakrotnie umyć podłogę urządzeniem z czystymi
wałkami bez środka czyszczącego. W ten sposób
z podłogi zostaną usunięte pozostałości środków
czyszczących
Wałki zostały zablokowane.
 Zdjąć wałki i sprawdzić, czy nie zakleszczył się w
nich jakiś przedmiot.
 Sprawdzić, czy wałki są do oporu wkręcone na
uchwyt wałków.
 Sprawdzić, czy osłona głowicy czyszczącej jest
prawidłowo osadzona. W tym celu zdjąć i ponownie
założyć osłonę głowicy czyszczącej.
Osłona głowicy czyszczącej nieprawidłowo zamonto-
wana
 Sprawdzić, czy osłona głowicy czyszczącej jest
prawidłowo osadzona. W tym celu zdjąć i ponownie
założyć osłonę głowicy czyszczącej.
Wałki są zużyte.
 Wymienić wałki.
Zbiornik brudnej wody jest przepełniony.
 Natychmiast opróżnić zbiornik brudnej wody.
Zbiornik brudnej wody nie jest odpowiednio nasadzony
na urządzeniu.
 Sprawdzić, czy osłona głowicy czyszczącej jest
prawidłowo osadzona na zbiorniku brudnej wody.
 Sprawdzić, czy klapki zbiornika brudnej wody są
prawidłowo zamknięte.
UWAGA
Po zmontowaniu nie zdejmować uchwytu z urządzenia
podstawowego.
Uchwyt można zdjąć z urządzenia podstawowego tylko
wtedy, gdy urządzenie jest wysyłane do serwisu.
Rysunek
Patrz rysunek na końcu instrukcji obsługi
 Włożyć śrubokręt pod kątem 90 stopni do małego
otworu z tyłu uchwytu i zdjąć uchwyt.
UWAGA
Zwrócić uwagę na to, aby kabel zasilający znajdujący
się między urządzeniem podstawowym a uchwytem nie
został uszkodzony.
Zmiany techniczne zastrzeżone!
Niezadowalający efekt mycia podłogi
Wałki nie obracają się
Wchłanianie wody nie jest optymalne
Urządzenie gubi brudną wodę
Zdejmowanie uchwytu z urządzenia
podstawowego
Dane techniczne
Podłączenie do sieci elektrycznej
Napięcie 100-240 V
1~50-60 Hz
Stopień zabezpieczenia IPX4
Urządzenie
Klasa ochrony III
Stopień ochrony ładowarki II
Moc znamionowa urządzenia 40 W
Napięcie znamionowe akumula-
tora
7,2 V
Typ akumulatora Li-Ion
Czas pracy przy naładowanym
akumulatorze
20 min
Czas ładowania wyładowanego
akumulatora
4 h
Napięcie wyjściowe ładowarki 9,5 V
Prąd wyjściowy ładowarki 0,6 A
Wydajność
Obroty wałków na minutę 500 obr./min
Pojemność
Zbirnik czystej wody 360 ml
Zbiornik brudnej wody 140 ml
Wymiary
Ciężar (bez akcesoriów i cieczy
używanych do czyszczenia)
2,4 kg
Długość 305 mm
szerokość 226 mm
wysokość 1220 mm
Długość kabla
Ładowarka 1800 mm
164 PL

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Kärcher FC 3 Cordless

Zadaj pytanie o Kärcher FC 3 Cordless

Masz pytanie dotyczące Kärcher FC 3 Cordless, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Kärcher FC 3 Cordless. Upewnij się, że opisujesz trudności z Kärcher FC 3 Cordless tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.