Instrukcja Huawei Watch GT

Zobacz poniższy poradnik dla Huawei Watch GT. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Huawei
  • Produkt: Zegarek
  • Model/nazwa: Watch GT
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 8
6
Instrukcja obsługi
1. Ładowanie
Podłącz kabel do ładowania do zegarka jak pokazano na ilustracji. Wyrównaj i dołącz port ładowania do
magnesów podstawki ładującej. Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o poziomie naładowania baterii.
• Wytrzyj gniazdo ładowania do sucha przed ładowaniem.
• Do ładowania zegarka należy używać dedykowanego kabla do ładowania dołączonego do urządzenia.
2. Pobieranie aplikacji Huawei Health
Aby pobrać i zainstalować aplikację Huawei Health, zeskanuj kod QR po prawej albo poszukaj
aplikacji Huawei Health w sklepie Google Play lub App Store.
3. Parowanie zegarka z telefonem
4. Uzyskiwanie pomocy
Wybierz zegarek z listy urządzeń w aplikacji Zdrowie Huawei i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi,
aby ukończyć parowanie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia, funkcji oraz wskazówki dotyczące użycia, zapoznaj się z
pomocą w trybie online dostępną w aplikacji Huawei Health.
Przycisk zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania, aby włączyć/
wyłączyć lub ponownie
uruchomić zegarek.
Przycisk funkcyjny
Czujnik
monitorowania tętna
Gniazdo ładowania
Strona: 9
7
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
NINIEJSZY DOKUMENT SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI
JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.
Znaki towarowe i zezwolenia
, i to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Huawei Technologies Co., Ltd.
Znak słowny i logo Bluetooth®
są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. i używanie tych znaków
przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.
Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić
własność ich prawowitych właścicieli.
Zasady ochrony prywatności
Aby lepiej zrozumieć to, jak chronimy informacje osobiste, należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności
na stronie http://consumer.huawei.com/privacy-policy lub przeczytać zasady ochrony prywatności i warunki usługi
w aplikacji po jej powiązaniu z telefonem.
Ograniczenia i obszary prowadzenia kontrolowanych wybuchów
• Telefon komórkowy lub urządzenie bezprzewodowe należy wyłączyć podczas przebywania w obszarze
prowadzenia kontrolowanych wybuchów bądź w obszarach oznaczonych nakazem wyłączenia radiotelefonów
lub urządzeń elektrycznych w celu uniknięcia zakłócania przebiegu kontrolowanych wybuchów.
Obsługa i bezpieczeństwo użycia
• Używanie niezatwierdzonych lub niezgodnych zasilaczy, ładowarek lub baterii może spowodować pożar,
wybuch lub inne zagrożenia.
• Odpowiednie temperatury to od 0°C do 35°C.
• Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na działanie aparatów słuchowych lub rozruszników
serca. Więcej informacji udzieli usługodawca.
• Zalecana przez producentów rozruszników minimalna odległość między urządzeniem a rozrusznikiem serca
wynosi 15 cm. Pozwala to uniknąć potencjalnych zakłóceń w działaniu rozrusznika. Jeśli rozrusznik jest używany,
urządzenie należy trzymać po stronie przeciwnej względem rozrusznika i nie należy nosić urządzenia w przedniej
kieszeni.
• Nie należy narażać baterii ani urządzenia na działanie silnych źródeł ciepła i bezpośrednich promieni słonecznych.
Strona: 10
8
Nie należy umieszczać ich wewnątrz ani na powierzchni urządzeń wydzielających ciepło, takich jak kuchenki
mikrofalowe, kuchenki lub grzejniki.
• Przy korzystaniu z urządzenia należy zawsze przestrzegać miejscowych praw i przepisów. Korzystanie z
urządzeń bezprzewodowych w trakcie prowadzenia pojazdu zwiększa ryzyko wypadku.
• Aby uniknąć uszkodzenia części i elementów elektronicznych urządzenia, nie należy go używać w miejscach
zadymionych, wilgotnych lub brudnych, ani w pobliżu silnych pól magnetycznych.
• Urządzenie nie powinno być używane, przechowywane ani przenoszone w miejscach, gdzie przechowywane
są materiały palne lub wybuchowe, na przykład na stacjach paliw, w składach paliw i zakładach chemicznych.
Korzystanie z urządzenia w takim otoczeniu zwiększa ryzyko wybuchu lub pożaru.
• Zużyte urządzenie, baterię i akcesoria należy oddawać do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie
należy ich wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Nieprawidłowe używanie baterii może być
przyczyną pożaru, wybuchu lub innych zagrożeń.
• Urządzenie zostało przetestowane. Pomyślnie zweryfikowano jego odporność na wodę i zabrudzenia w
niektórych środowiskach.
• Urządzenie jest wyposażone w niewymienną baterię wewnętrzną. Nie należy podejmować prób jej wymiany,
gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia. Wymianę baterii w urządzeniu można zlecić w autoryzowanym
serwisie.
• Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit, zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu ze
skórą lub oczami. Jeśli elektrolit wejdzie w kontakt ze skórą lub dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je
czystą wodą i zgłoś się do lekarza.
• Przy ładowaniu należy zwracać uwagę na to, aby ładowarka była podłączona do gniazda w pobliżu
urządzenia w łatwo dostępnym miejscu.
• Ładowarkę należy odłączać od gniazdka elektrycznego i urządzenia, gdy nie jest używana.
Informacje o utylizacji i recyklingu
Symbol przekreślonego kosza na produkcie, baterii, w dokumentacji lub na opakowaniu przypomina o
tym, że wszystkie produkty elektroniczne i baterie po zakończeniu eksploatacji muszą być oddane do
wyspecjalizowanych punktów zbiórki i nie mogą być traktowane jako część zmieszanych odpadów
komunalnych. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za zdanie zużytego sprzętu oraz baterii w
wyznaczonym miejscu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z miejscowymi
przepisami.
Strona: 11
9
Oddawanie zużytego sprzętu w przepisowych miejscach zbiórki jest ważnym elementem procesu utylizacji i
recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych w sposób niestwarzający zagrożeń dla ludzkiego zdrowia i
środowiska naturalnego, a przy tym pozwalający odzyskać cenne surowce. Nieprawidłowe obchodzenie się ze
sprzętem elektronicznym, przypadkowe zepsucie, uszkodzenie oraz nieprawidłowy recykling po zakończeniu
eksploatacji sprzętu może spowodować wiele zagrożeń dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska naturalnego.
Więcej informacji na temat sposobów i miejsc zdawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
można uzyskać w miejscowych urzędach, w miejscowej wywożącej odpady komunalne lub na stronie
http://consumer.huawei.com/en/.
Zmniejszanie ilości substancji niebezpiecznych
Urządzenie i jego akcesoria elektryczne są zgodne z lokalnymi przepisami o ograniczaniu użycia pewnych
substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, takimi jak unijne dyrektywy REACH,
RoHS i przepisy dotyczące baterii (jeśli dotyczy). Deklaracje zgodności z dyrektywami REACH i RoHS znajdują
się na naszej stronie internetowej http://consumer.huawei.com/certification.
Zgodność z przepisami UE
Wymagania dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa związane z narażeniem na promieniowanie radiowe:
Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi narażenia na promieniowanie radiowe urządzenie powinno być noszone
tylko na nadgarstku. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może powodować przekroczenie limitów narażenia na
promieniowanie radiowe.
Oświadczenie
Niniejszym firma Huawei Technologies Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie FTN-B19 jest zgodne z podstawowymi
wymogami i odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.
Najaktualniejszą i obowiązującą wersję deklaracji zgodności można zobaczyć na
http://consumer.huawei.com/en/certification/index.htm.
Urządzenie zostało dopuszczone do użycia we wszystkich krajach członkowskich UE.
Należy przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych w miejscu użytkowania urządzenia.
W zależności od sieci lokalnej użytkowanie urządzenia może podlegać ograniczeniom.
Pasma częstotliwości i moc
(a) Pasma częstotliwości, w których działa sprzęt radiowy: niektóre pasma mogą nie być dostępne we wszystkich
Strona: 12
10
krajach lub wszystkich obszarach. Więcej szczegółów można uzyskać od lokalnego operatora.
(b) Maksymalna moc częstotliwości radiowej na pasmach częstotliwości, na których działa sprzęt radiowy:
maksymalna moc dla wszystkich pasm jest niższa niż najwyższa wartość limitu podana w powiązanych normach
zharmonizowanych.
Pasma częstotliwości i znamionowe limity mocy przekazu (wypromieniowanej i/lub przewodzonej) stosuje się do
tego sprzętu radiowego w następujący sposób:FTN-B19: Bluetooth: 10 dBm
Informacje o akcesoriach i oprogramowaniu
Zaleca się używanie poniższych akcesoriów:
Podstawka ładująca: AF38-1 Kabel do ładowania
Wersja oprogramowania produktu to FTN-B19: 1.0.0.10
Producent wydaje aktualizacje oprogramowania w celu naprawy błędów lub poprawienia funkcjonalności
po wprowadzeniu produktu na rynek. Wszystkie wersje oprogramowania wydane przez producenta zostały
zweryfikowane i są nadal zgodne z odpowiednimi przepisami.
Żadne parametry częstotliwości radiowej (na przykład zakres częstotliwości i moc wyjściowa) nie są dostępne
dla użytkownika i nie mogą być przez niego zmieniane.
Najbardziej aktualne informacje o akcesoriach i oprogramowaniu zawiera deklaracja zgodności na stronie
http://consumer.huawei.com/en/certification/index.htm.
Aby wyświetlić etykiety elektroniczne, wybierz na ekranie urządzenia pozycje Ustawienia > Informacje >
Informacje prawne (Settings > About > Regulatory Information).
Na stronie http://consumer.huawei.com/en/support/hotline można znaleźć aktualny numer i adres e-mail infolinii w danym
kraju lub regionie.
Zgodność z przepisami FCC
Wymagania dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa związane z narażeniem na promieniowanie radiowe:
Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi narażenia na promieniowanie radiowe urządzenie powinno być noszone
tylko na nadgarstku. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może powodować przekroczenie limitów narażenia na
promieniowanie radiowe.
Oświadczenie FCC
Urządzenie zostało przetestowane i uznane za spełniające ograniczenia dotyczące urządzeń cyfrowych klasy B
Strona: 13
11
zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia te mają służyć zapewnieniu w rozsądnym zakresie
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie
generuje promieniowanie radiowe, używa takiego promieniowania i może je emitować. W razie montażu i
użycia niezgodnego z zaleceniami może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. W pewnych
warunkach zakłócenia takie mogą wystąpić nawet mimo przestrzegania zaleceń. Jeśli urządzenie zakłóca
pracę odbiorników radiowych lub telewizyjnych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia,
użytkownik może wypróbować dowolne z poniższych metod w celu wyeliminowania zakłóceń:
--Zmiana orientacji lub przestawienie anteny odbiorczej.
--Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
--Podłączenie urządzenia do gniazda elektrycznego w innym obwodzie niż odbiornik.
--Zasięgnięcie porady sprzedawcy lub wykwalifikowanego serwisanta RTV.
Urządzenie jest zgodne z postanowieniami części 15 przepisów komisji FCC. Działanie jest ograniczone
następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2)
urządzenie musi odbierać zakłócenia nawet te, które mogą powodować niepożądane działanie.
Ostrzeżenie: wszelkie modyfikacje i przeróbki urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę
Huawei Technologies Co., Ltd., mogą skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Huawei Watch GT

Zadaj pytanie o Huawei Watch GT

Masz pytanie dotyczące Huawei Watch GT, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Huawei Watch GT. Upewnij się, że opisujesz trudności z Huawei Watch GT tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.