Instrukcja Huawei P8 lite

Zobacz poniższy poradnik dla Huawei P8 lite. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Huawei
  • Produkt: Smartfon
  • Model/nazwa: P8 lite
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Holenderski, Niemiecki, Włoski, Polski, Rumuński, Słowacki, Grecki, Węgierski, Chorwacki, Francuski, Francuski, Portugalski, Turecki

Spis treści

Strona: 48
45
Ogólna prezentacja telefonu
Zanim zaczniesz korzystać z nowego telefonu, poświęć chwilę, aby się z nim
zapoznać.
Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika.
W celu wymuszenia restartu telefonu naciśnij i przytrzymaj włącznik,
aż poczujesz wibracjcję telefonu.
Gniazdo słuchawek Mikrofon
Głośnik Mikrofon
Słuchawka
Powrót do
ekranu
głównego
Powrót
Najnowsze
Wskaźnik
stanu
Czujnik
światła
Aparat
przedni
Przycisk
głośności
Przycisk
zasilania
Gniazdo Micro-USB
Gniazdo karty
microSD/nano SIM
Gniazdo karty
micro-SIM
Polski
Strona: 49
46
Od czego zacząć
Przygotuj telefon do pracy, postępując zgodnie ze wskazówkami na
poniższych ilustracjach. Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty SIM w czasie,
gdy telefon jest włączony.
Pamiętaj o zachowaniu ostrożności przy korzystaniu ze szpilki dołączonej
do opakowania do wyjmowania karty SIM, aby nie skaleczyć się i nie
uszkodzić telefonu. Zachowaj szpilkę w bezpiecznym miejscu poza
zasięgiem dzieci, które mogłyby ją przypadkiem połknąć albo się
skaleczyć.
Strona: 50
47
Dodatkowe informacje
Zapoznaj się z dołączonym podręcznikiem "Szybki start".
Otwórz aplikację HiCare, aby przeczytać podręcznik użytkownika i informacje
serwisowe lub uzyskać pomoc na forum internetowym.
Wejdź na stronę http://consumer.huawei.com/pl/, aby pobrać podręcznik
użytkownika oraz informacje o bezpieczeństwie obsługi, listę najczęstszych
pytań, zasady ochrony prywatności i inne informacje.
Przejdź zakładkę w menu telefonu Ustawienia > Informacje o telefonie >
Informacje prawne, aby przeczytać informacje prawne.
Strona http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/ zawiera najbardziej
aktualne dane kontaktowe w danym kraju lub regionie.
Nota prawna
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
NINIEJSZY DOKUMENT SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH
I NIE STANOWI JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.
Polityka prywatności
Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać
się z naszą polityką prywatności pod adresem:
http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
Bezpieczeństwo użycia
Zakłócanie działania sprzętu medycznego
•Przestrzegaj przepisów i zasad obowiązujących w szpitalach i innych
placówkach służby zdrowia. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach,
w których jest to zabronione.
•Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na działanie
aparatów słuchowych lub rozruszników serca. Więcej informacji udzieli
usługodawca.
•Producenci rozruszników serca zalecają, aby odległość pomiędzy
urządzeniem a rozrusznikiem wynosiła co najmniej 15 cm w celu
Strona: 51
48
wyeliminowania potencjalnych zakłóceń pracy rozrusznika. Jeśli używasz
rozrusznika, używaj urządzenia po stronie przeciwnej względem
rozrusznika i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni.
Ochrona słuchu podczas korzystania z zestawu
słuchawkowego
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie słuchaj dźwięku na
wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
Warunki eksploatacji
Idealny zakres temperatur pracy urządzenia: od 0 °C do 35 °C. Idealny zakres
temperatur przechowywania: od -20 °C do 70 °C. Bardzo wysokie i bardzo
niskie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub jego akcesoria.
Utylizacja i recykling odpadów
Ten symbol (z paskiem lub bez niego) umieszczony na
urządzeniu, bateriach (jeżeli są dodane w komplecie) lub
opakowaniu wskazuje, że urządzenie oraz jego elektryczne
akcesoria (na przykład: zestaw słuchawkowy, zasilacz,
przewody) nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami
domowymi. Przedmiotów tych nie wolno wyrzucać jako
nieposegregowanych odpadów komunalnych, lecz należy je
przekazać do certyfikowanego punktu zbiórki do recyklingu lub odpowiedniej
utylizacji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu urządzenia lub
baterii należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą wywożącą
odpady komunalne lub punktem zakupu.
Utylizacja urządzenia i baterii (jeżeli są dodane w komplecie) podlega wersji
przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie
baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Powodem oddzielenia i segregacji
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych
Strona: 52
49
odpadów jest minimalizacja potencjalnego wpływu niebezpiecznych
substancji na środowisko i zdrowie ludzi.
Ograniczanie ilości substancji niebezpiecznych
To urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem REACH [Rozporządzenie (WE) nr
1907/2006] i przekształconą dyrektywą RoHS (dyrektywa 2011/65/UE). Baterie
(jeżeli są dodane w komplecie) spełniają wymagania dyrektywy w sprawie
baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Aktualne informacje o zgodności
z wymaganiami rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS można znaleźć
na stronie internetowej http://consumer.huawei.com/certification.
Zgodność z przepisami UE
Noszenie działającego aparatu blisko ciała
Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi emisji fal
o częstotliwościach radiowych, gdy jest używane blisko ucha lub w odległości
1,5 cm od ciała. Upewnij się, że akcesoria urządzenia, np. jego pokrowiec, nie
zawierają metalowych elementów. Urządzenie należy trzymać w określonym
oddaleniu od ciała, aby spełnić normy prawidłowej odległości.
Certyfikacja (SAR)
To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekspozycji na działanie fal
radiowych.
Urządzenie to pełni funkcję nadajnika i odbiornika o niskiej mocy. Urządzenie
zostało zaprojektowane tak, aby nie przekraczało wartości granicznych
ekspozycji na fale radiowe zalecanych w międzynarodowych wytycznych.
Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową,
Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem
Niejonizującym (ICNIRP), i obejmują środki bezpieczeństwa zapewniające
ochronę wszystkich użytkowników bez względu na ich wiek i stan zdrowia.
Współczynnik absorpcji SAR jest jednostką miary ilości promieniowania
o częstotliwości radiowej pochłanianego przez ludzkie ciało podczas
korzystania z urządzenia. Wartość tego współczynnika jest określana przez
najwyższy certyfikowany poziom mocy w warunkach laboratoryjnych,
faktyczny poziom współczynnika SAR w konkretnym przypadku może być
jednak znacznie niższy. Wynika to z faktu, że urządzenie zostało
zaprojektowane tak, aby zużywało minimalną ilość energii wymaganą do
łączenia z siecią.
Strona: 53
50
Norma SAR przyjęta w Europie wynosi 2,0 W/kg, w uśrednieniu na 10 gramów
tkanki. Najwyższy osiągalny poziom SAR przy korzystaniu z tego urządzenia
spełnia tę normę.
Najwyższa wartość współczynnika SAR w przypadku urządzenia tego typu
podczas testowania go przy uchu to 0,390 W/kg oraz 1,020 W/kg, gdy
urządzenie było prawidłowo noszone przy ciele.
Deklaracja
Firma Huawei Technologies Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami
Dyrektywy 1999/5/WE oraz Dyrektywy 2011/65/UE.
Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej
http://consumer.huawei.com/certification.
Produkt zawiera następujące oznaczenie:
To urządzenie może być wykorzystywane na terenie wszystkich państw
członkowskich UE.
W miejscach użytkowania urządzenia należy przestrzegać przepisów
krajowych i lokalnych.
W zależności od sieci lokalnej użytkowanie urządzenia może podlegać
ograniczeniom.
Ograniczenia dotyczące transmisji w paśmie 2,4 GHz:
Norwegia: Ten fragment nie dotyczy obszaru geograficznego w promieniu
20 km od centrum Ny-Ålesund.
Zgodność z przepisami FCC
Noszenie działającego aparatu blisko ciała
Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi emisji fal
o częstotliwościach radiowych, gdy jest używane blisko ucha lub w odległości
1,0 cm od ciała. Upewnij się, że akcesoria urządzenia, np. jego pokrowiec, nie
zawierają metalowych elementów. Urządzenie należy trzymać w pewnym
oddaleniu od ciała, aby spełnić normy prawidłowej odległości.
Strona: 54
51
Certyfikacja (SAR)
To urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z wymogami norm narażenia na
emisje fal radiowych, ustalonymi przez Federalną Komisję ds. Komunikacji FCC
(USA).
Dopuszczalna wartość SAR przyjęta w USA wynosi 1,6 W/kg po uśrednieniu na
1 gram tkanki. Najwyższa przekazana do komisji FCC wartość SAR dotycząca
tego typu urządzeń była niższa od tego limitu.
Najwyższa wartość SAR zgłoszona w FCC dla urządzeń tego typu wynosi
0,78 W/kg podczas trzymania przy uchu, 0,65 W/kg podczas prawidłowego
noszenia w pobliżu ciała oraz 0,70 W/Kg podczas korzstania z funkcji punktu
dostępowego Wi-Fi.
Deklaracja zgodności z przepisami FCC
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń
cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów Komisji FCC. Normy te mają
służyć zapewnieniu w rozsądnym zakresie ochrony przed szkodliwymi
zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal
radiowych oraz, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją,
może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma
jednak gwarancji, że takie zakłócenia mimo wszystko nie pojawią się
w przypadku określonych instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia
w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić
włączając je i wyłączając, użytkownik powinien spróbować skorygować
zakłócenia za pomocą jednej z następujących metod:
- zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazda elektrycznego w innym obwodzie niż
odbiornik,
- zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub u wykwalifikowanego serwisanta RTV.
Urządzenie jest zgodne z wymogami "Części 15" przepisów komisji FCC.
Działanie urządzenia podlega dwóm poniższym zasadom: (1) urządzenie nie
może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi przyjmować wszelkie
Strona: 55
52
zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane
działanie.
Ostrzeżenie: wszelkie przeróbki i modyfikacje w tym urządzeniu, które nie
zostały pisemnie zatwierdzone przez firmę Huawei Technologies Co., Ltd. jako
zgodne z normami, unieważniają prawo użytkownika do korzystania ze
sprzętu.
Wszystkie zdjęcia i ilustracje w tej instrukcji, w szczególności
przedstawione kolory i rozmiary telefonu oraz zawartość ekranu mają
charakter wyłącznie poglądowy. W rzeczywistości produkt może
wyglądać inaczej. Żadna część tego podręcznika nie może być traktowana
jako gwarancja, czy to wyrażona wprost, czy dorozumiana.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Huawei P8 lite

Zadaj pytanie o Huawei P8 lite

Masz pytanie dotyczące Huawei P8 lite, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Huawei P8 lite. Upewnij się, że opisujesz trudności z Huawei P8 lite tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.