Instrukcja HP ScanJet 8270

Zobacz poniższy poradnik dla HP ScanJet 8270. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: HP
  • Produkt: Skaner
  • Model/nazwa: ScanJet 8270
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Portugalski, Polski, Rosyjski, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Chorwacki, Holenderski, Francuski

Spis treści

Strona: 130
Podręcznik użytkownika
Polski
Strona: 131
Prawa autorskie i licencja
© 2005 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Z wyjątkiem przypadków
przewidzianych prawem autorskim,
reprodukowanie, adaptacja bądź
tłumaczenie na inne języki tego
materiału jest zabronione bez
uprzedniej pisemnej zgody.
Zawarte tu informacje mogą zostać
zmienione bez uprzedzenia.
Jedynymi gwarancjami udzielanymi
na produkty i usługi HP są te, które
zostały określone w wyrażonych
oświadczeniach gwarancyjnych,
dołączonych do produktów i usług.
Żaden zapis niniejszego dokumentu
nie może być interpretowany jako
udzielenie dodatkowych gwarancji.
Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy
techniczne, redakcyjne lub
przeoczenia występujące w
niniejszym dokumencie.
Znaki towarowe
ENERGY STAR jest zastrzeżonym
znakiem usługowym Agencji Ochrony
Środowiska (Environmental
Protection Agency) USA.
Microsoft i Windows są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
Strona: 132
Spis treści
1 Użytkowanie skanera ..........................................................................................5
Konfiguracja skanera .............................................................................................5
Gdzie uzyskać dodatkowe informacje ...................................................................5
Korzystanie z oprogramowania HP Photosmart ....................................................5
Opis panelu frontowego i akcesoriów ....................................................................6
Opis operacji skanowania ......................................................................................7
Wybór rodzaju oryginału – dokument lub obraz .....................................................8
Skanowanie dokumentów ......................................................................................9
Skanowanie obrazów ............................................................................................9
Skanowanie wielu obrazów za jednym razem .......................................................9
Skanowanie i edycja tekstu .................................................................................10
Zapisz dokument na dysku twardym, dyskietce lub płycie CD .............................10
Wysyłanie zeskanowanego dokumentu lub zdjęcia pocztą e-mail .......................10
Tworzenie kopii ....................................................................................................11
Anulowanie trwającego procesu skanowania ......................................................11
Zmiana ustawień skanowania ..............................................................................11
Używanie przycisku Oszczędzanie energii ..........................................................12
2 Skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów (ADF) .....................13
Materiały obsługiwane przez podajnik ADF .........................................................13
Umieszczanie oryginałów w podajniku ADF ........................................................13
Skanowanie dokumentów dwustronnych z podajnika ADF ..................................14
Wykonywanie kopii za pomocą podajnika ADF ...................................................14
3 Skanowanie za pomocą przystawki do skanowania materiałów
przezroczystych (TMA) ......................................................................................15
Wskazówki dotyczące skanowania materiałów przezroczystych .........................15
Skanowanie slajdów ............................................................................................15
Skanowanie negatywów ......................................................................................17
4 Czyszczenie i konserwacja ...............................................................................19
Czyszczenie szyby skanera .................................................................................19
Czyszczenie przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) ......19
Czyszczenie i konserwacja automatycznego podajnika dokumentów (ADF) .......20
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących ....................20
5 Rozwiązywanie problemów ..............................................................................21
Problemy z instalacją lub konfiguracją skanera ...................................................21
Problemy z inicjalizacją skanera lub sprzętowe ...................................................22
Problemy z działaniem skanera ...........................................................................24
Slajdy, negatywy oraz tematy związane z przystawką TMA ................................26
6 Pomoc techniczna .............................................................................................29
Witryna internetowa ułatwień dostępu .................................................................29
Witryna internetowa HP Scanjet ..........................................................................29
Uzyskiwanie wsparcia technicznego ...................................................................29
7 Informacje prawne i dane techniczne produktu ..............................................31
Dane techniczne skanera ....................................................................................31
Dane techniczne przystawki do skanowania materiałów przezroczystych ...........32
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) – dane techniczne ..........................32
Podręcznik użytkownika 3
Polski
Strona: 133
Parametry środowiska pracy skanera oraz przystawek ADF i TMA .....................33
4 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 134
1 Użytkowanie skanera
W tym podręczniku przedstawiono informacje na temat użytkowania skanera
HP Scanjet 8270 i akcesoriów, rozwiązywania problemów podczas instalacji oraz
uzyskania wsparcia technicznego.
Konfiguracja skanera
Informacje dotyczące konfigurowania skanera i instalowania oprogramowania do
skanowania znajdują się na plakacie instalacyjnym dołączonym do skanera.
Gdzie uzyskać dodatkowe informacje
Więcej informacji o skanerze i oprogramowaniu można znaleźć w pomocy ekranowej.
Jeśli zainstalowano dołączone do skanera oprogramowanie HP Photosmart, należy
kliknąć dwukrotnie ikonę Centrum obsługi HP, która znajduje się na pulpicie, a
następnie kliknąć Przewodnik ekranowy.
Korzystanie z oprogramowania HP Photosmart
Po zainstalowaniu oprogramowania HP Photosmart, na pulpicie pojawią się dwie
nowe ikony. Otwierają one programy służące do skanowania oraz edycji
zeskanowanych obrazów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Centrum obsługi HP oraz
oprogramowania HP Photosmart, należy skorzystać z Pomocy ekranowej.
Oprogramowanie Centrum obsługi HP umożliwia rozpoczęcie
skanowania obrazów i dokumentów. Korzystając z programu
Centrum obsługi HP można:
● Skanować i kopiować
● Uzyskać dostęp do pomocy oraz informacje dotyczące
rozwiązywania problemów
● Uzyskać dostęp do programu HP Photosmart, aby
edytować obrazy
● Zmieniać ustawienia i opcje skanowania
Oprogramowanie HP Photosmart jest przeznaczone do
zarządzania obrazami, drukowania, archiwizowania i
udostępniania ich po zeskanowaniu. Oprogramowania
HP Photosmart można uruchomić z aplikacji Centrum
obsługi HP lub klikając ikonę umieszczoną na pulpicie.
Aby rozpocząć skanowanie:
Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum obsługi HP znajdującą się na pulpicie, wybierz
kartę skanera, a następnie kliknij zadanie, które chcesz wykonać.
Podręcznik użytkownika 5
Polski
Strona: 135
Uwaga Jeśli na pulpicie nie ma ikony Centrum obsługi HP, kliknij przycisk
Start, następnie polecenie Programy lub Wszystkie programy, wybierz
folder HP, a następnie kliknij ikonę Centrum obsługi HP.
Opis panelu frontowego i akcesoriów
W tej części zawarto opis panelu frontowego skanera, przystawki do skanowania
materiałów przezroczystych (TMA) oraz automatycznego podajnika dokumentów
(ADF).
Przyciski panelu frontowego
Ikona Nazwa funkcji Opis
Przycisk
Oszczędzanie
energii
Włącza i wyłącza tryb Oszczędzanie energii.
Przycisk Oszczędzanie energii może także być
używany do całkowitego wyłączenia urządzenia. W
tym celu należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk
przez co najmniej 2 sekundy.
Przycisk
Miejsce
docelowe
Umożliwia wybór miejsca docelowego (aplikacji, np.
edytora tekstu) dla skanowanego dokumentu.
Miejsce docelowe jest wskazywane na wyświetlaczu
panelu frontowego.
Miejsce docelowe należy wybrać przez naciśnięciem
przycisku Skanuj dokument do.
Przycisk
Skanuj
dokument do
Umożliwia skanowanie oryginału i wysłanie danych
do wybranego miejsca docelowego (aplikacji, np.
edytora tekstu). Miejsce docelowe należy wybrać za
pomocą przycisku Miejsce docelowe.
Przycisk
Skanuj
zdjęcie
Umożliwia skanowanie zdjęć, grafik, slajdów oraz
negatywów do oprogramowania HP Photosmart.
Slajdy i negatywy należy skanować przy użyciu
przystawki do skanowania materiałów
przezroczystych (TMA).
Przycisk
Edytuj tekst
(OCR)
Umożliwia skanowanie dokumentów tekstowych i
obrazów oraz wyświetlenie edytowalnego tekstu w
określonym edytorze tekstu.
Przycisk
Zapisz
dokumenty
Umożliwia zeskanowanie dokumentu i zapisanie go
jako pliku. Po zakończeniu skanowania zostaje
wyświetlone okno dialogowe, w którym można podać
nazwę pliku, jego typ oraz lokalizację na dysku.
Przycisk
E-mail
Umożliwia skanowanie przy użyciu ustawienia
kolorów jako skala szarości, aby można było wysłać
plik pocztą e-mail oraz wysyła zeskanowany plik do
klienta poczty e-mail (jeśli opcja jest obsługiwana).
Rozdział 1
6 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 136
Ikona Nazwa funkcji Opis
Istnieje możliwość skanowania obrazów, zdjęć oraz
negatywów w kolorze.
Przycisk
Kopiuj
Umożliwia skanowanie wybranego elementu i
wysłanie go do drukarki w celu sporządzenia kopii.
Przycisk
Liczba kopii
Umożliwia wybór liczby kopii, które zostaną
wydrukowane po naciśnięciu przycisku Kopiuj.
Przycisk Kolor/
Czarno-biały
Pozwala na wybór opcji skanowania w kolorze lub
czarno-białego, po naciśnięciu przycisku Kopiuj.
Przycisk
Ustawienia
przycisków
Otwiera okno dialogowe Ustawienia przycisków.
Okno to umożliwia zmianę konfiguracji przycisków
skanera.
Przycisk
Anuluj
Umożliwia anulowanie rozpoczętego procesu
skanowania lub anulowanie skanowania wielu
dokumentów znajdujących się w automatycznym
podajniku dokumentów (ADF).
16-znakowy
wyświetlacz
LCD
Pokazuje liczbę kopii, które zostaną wydrukowane
po naciśnięciu przycisku Kopiuj. Wyświetla także
informacje o stanie urządzenia oraz kody błędów
pozwalające zidentyfikować problemy ze skanerem.
Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA)
Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) umożliwia skanowanie
35-milimetrowych slajdów i negatywów. Aby uzyskać więcej informacji na temat
przystawki TMA, zobacz Skanowanie za pomocą przystawki do skanowania
materiałów przezroczystych (TMA) na stronie 15.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Do skanera dołączony jest automatyczny podajnik dokumentów (ADF), którego
można używać, aby szybko i w prosty sposób zeskanować wiele dokumentów. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz Skanowanie z automatycznego podajnika
dokumentów (ADF) na stronie 13.
Opis operacji skanowania
Skanowanie można rozpocząć na jeden z trzech sposobów:
● za pomocą przycisków panelu frontowego, które umożliwiają szybki dostęp do
podstawowych funkcji,
● za pomocą oprogramowania Centrum obsługi HP, które pozwala dokładniej
kontrolować proces skanowania,
● za pomocą innych programów.
(ciąg dalszy)
Podręcznik użytkownika 7
Polski
Strona: 137
Skanowanie za pomocą przycisków panelu frontowego
Można korzystać z przycisków panelu frontowego skanera przy wykonywaniu
podstawowych funkcji skanowania, takich jak skanowanie dokumentów czy obrazów.
Instrukcje korzystania z przycisków panelu frontowego są zamieszczone w tym
podręczniku.
Skanowanie z oprogramowania Centrum obsługi HP
Program Centrum obsługi HP zapewnia większą kontrolę nad procesem skanowania,
na przykład umożliwia korzystanie z funkcji zaawansowanych i zmianę ustawień
skanowania.
Uruchamianie programu Centrum obsługi HP:
1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
a. Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę Centrum obsługi HP.
b. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy lub
Wszystkie Programy, wskaż polecenie HP, a następnie kliknij Centrum
obsługi HP.
2. Jeśli zainstalowanych jest kilka urządzeń HP, kliknij kartę skanera. W programie
Centrum obsługi HP wyświetlane są tylko funkcje, ustawienia oraz opcje pomocy
odpowiednie dla wybranego urządzenia HP.
Skanowanie z innych programów
Obraz można skanować bezpośrednio w dowolnym programie zgodnym ze
standardem TWAIN. Zazwyczaj program taki można rozpoznać po tym, że jest w nim
dostępne polecenie Acquire (Pobierz), Scan (Skanuj) lub Import New Object
(Importuj nowy obiekt). W razie wątpliwości należy się zapoznać z dokumentacją
programu.
Wybór rodzaju oryginału – dokument lub obraz
Dostępne są dwie opcje określające rodzaj oryginału: Dokument oraz Obraz. Na
podstawie dokonanego wyboru optymalizowane są ustawienia skanera. Poniższe
wskazówki powinny ułatwić wybranie właściwego typu oryginału.
Zawartość oryginału Zalecany rodzaj oryginału
Tekst lub tekst z grafiką Dokument
Wydrukowana fotografia lub grafika Zdjęcie
Rozdział 1
8 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 138
Skanowanie dokumentów
Naciśnij przycisk Skanuj dokument do ( ), aby zeskanować dokumenty.
1. Umieść oryginały na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół
lub w podajniku ADF stroną do zeskanowania skierowaną do góry.
2. Wybierz miejsce docelowe, naciskając przycisk Miejsce docelowe ( ) do
momentu pojawienia się wybranego miejsca docelowego na wyświetlaczu panelu
frontowego.
3. Naciśnij przycisk Skanuj dokument do.
Dokument zostaje zeskanowany i wyświetlony w wybranym miejscu docelowym.
Uwaga Aby wyświetlić podgląd zeskanowanych dokumentów przed
wysłaniem ich do miejsc docelowych, użyj programu Centrum obsługi HP.
Zobacz Skanowanie z oprogramowania Centrum obsługi HP na stronie 8.
Skanowanie obrazów
Naciśnij przycisk Skanuj zdjęcie ( ), aby zeskanować zdjęcia.
Aby uzyskać informacje na temat skanowania slajdów i negatywów, zobacz
Skanowanie za pomocą przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA)
na stronie 15.
1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania w dół i zamknij
pokrywę.
2. Naciśnij przycisk Skanuj zdjęcie.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Skanowanie HP.
Uwaga Aby wyświetlić podgląd zeskanowanych dokumentów przed
wysłaniem ich do miejsc docelowych, zaznacz opcję Pokaż podgląd w
oknie dialogowym Skanowanie HP. Kliknij przycisk Akceptuj na ekranie
podglądu, aby rozpocząć skanowanie.
3. Kliknij przycisk Skanuj.
4. Po zakończeniu skanowania, aby zeskanować inny obraz, umieść element na
szybie skanera i kliknij przycisk Skanuj lub kliknij przycisk Gotowe.
Zeskanowany obraz zostanie otwarty w programie HP Photosmart.
Skanowanie wielu obrazów za jednym razem
Z szyby skanera można skanować wiele obrazów za jednym razem.
Na szybie urządzenia HP należy ułożyć obrazy, które mają zostać zeskanowane. Aby
uzyskać najlepsze wyniki, należy zostawić co najmniej 6 mm (0,25 cala) odstępu
pomiędzy obrazami. Następnie należy postępować zgodnie z procedurą skanowania
obrazów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skanowanie obrazów na stronie 9.
Podręcznik użytkownika 9
Polski
Strona: 139
Skanowanie i edycja tekstu
Naciśnij przycisk Edytuj tekst (OCR) ( ) aby zeskanować dokumenty i wysłać je do
oprogramowania, które przekształci obraz na tekst i grafikę, a następnie wyśle dane
do obsługiwanego edytora tekstu.
1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół lub
w podajniku ADF stroną do zeskanowania skierowaną do góry.
2. Naciśnij przycisk Edytuj tekst (OCR).
Zeskanowane elementy zostaną wyświetlone w programie Microsoft Word, jeśli
jest dostępny, lub zapisane w pliku tekstowym (.rtf).
Zapisz dokument na dysku twardym, dyskietce lub płycie
CD
Naciśnij przycisku Zapisz dokumenty ( ), aby zapisać zeskanowane dokumenty
na dysku, np. dysku twardym lub płycie CD.
1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół lub
w podajniku ADF stroną do zeskanowania skierowaną do góry.
2. Naciśnij przycisk Zapisz dokumenty.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zapisywania.
3. Wybierz folder, w którym ma zostać zapisany plik.
4. Wpisz nazwę pliku i wybierz jego typ, a następnie kliknij przycisk OK.
Dokument zostaje zachowany w wybranym folderze.
Wysyłanie zeskanowanego dokumentu lub zdjęcia pocztą
e-mail
Naciśnij przycisk E-mail ( ), aby zeskanować dokumenty lub obrazy i dołączyć je
do wiadomości e-mail. Należy posiadać połączenie z Internetem oraz obsługiwany
program pocztowy.
1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół lub
w podajniku ADF stroną do zeskanowania skierowaną do góry.
Uwaga Aby skanować slajdy lub negatywy za pomocą przystawki TMA,
należy użyć przycisku E-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Skanowanie za pomocą przystawki do skanowania materiałów
przezroczystych (TMA) na stronie 15.
2. Naciśnij przycisk E-mail.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Skanowanie HP.
3. Wybierz opcję Dokument lub Obraz.
Uwaga Aby wyświetlić podgląd zeskanowanych dokumentów przed
wysłaniem ich do miejsc docelowych, zaznacz opcję Pokaż podgląd w
oknie dialogowym Skanowanie HP. Kliknij przycisk Akceptuj na ekranie
podglądu, aby rozpocząć skanowanie.
4. Kliknij przycisk Skanuj.
Rozdział 1
10 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 140
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zapisywania.
5. Wpisz nazwę pliku i wybierz jego typ, a następnie kliknij przycisk OK.
Obszar właściwego skanowania zostaje zeskanowany, a program pocztowy
zostaje otwarty. Zeskanowany obraz jest dołączony do wiadomości e-mail jako
załącznik.
6. Dokończ wiadomość e-mail w zwykły sposób.
Uwaga 1 Aby przed wysłaniem zeskanowanego obrazu zobaczyć jego
podgląd, należy kliknąć dwukrotnie załącznik w programie pocztowym.
Uwaga 2 Aby zmienić program pocztowy, należy otworzyć Centrum
pomocy HP, następnie w menu Ustawienia wybrać opcję Ustawienia poczty
e-mail. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia poczty e-mail.
Należy w nim wybrać program e-mail, który ma być używany, a następnie
kliknąć przycisk OK.
Tworzenie kopii
Naciśnij przycisk Kopiuj ( ), aby zeskanować oryginał i wysłać dane do drukarki.
1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół lub
w podajniku ADF stroną do zeskanowania skierowaną do góry.
2. Wybierz opcje kopiowania:
– Za pomocą przycisku Liczba kopii ( ). Liczba kopii jest wskazywana na
wyświetlaczu panelu frontowego.
– Za pomocą przycisku Kolor/Czarno-biały ( ).
3. Naciśnij przycisk Kopiuj. Kopie zostają wydrukowane na domyślnej drukarce.
Anulowanie trwającego procesu skanowania
Aby anulować rozpoczęty proces skanowania lub skanowanie wielu dokumentów
znajdujących się w podajniku ADF, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
● Naciśnij przycisk Anuluj ( ).
● Kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym wyświetlanym podczas skanowania.
Zmiana ustawień skanowania
Ustawienie przycisków skanera można zmienić za pomocą przycisku Ustawienia
przycisków ( ).
1. Naciśnij przycisk Ustawienia przycisków.
Pojawi się okno dialogowe Przyciski skanowania panelu frontowego – ustawienia.
2. Kliknij odpowiednią kartę i zmień ustawienia.
3. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Menu Ustawienia w oprogramowaniu Centrum obsługi HP umożliwia zmianę wielu
ustawień, między innymi:
● Ustawienia przycisków na panelu frontowym skanera
● Ustawienia przycisków skanowania w oprogramowaniu Centrum obsługi HP
● Opcje skanowania, na przykład automatyczne naświetlanie
Podręcznik użytkownika 11
Polski
Strona: 141
Używanie przycisku Oszczędzanie energii
Naciśnij przycisk Oszczędzanie energii ( ) jeden raz, aby wyłączyć lampę, gdy
skaner nie jest używany. Aby ponownie rozpocząć skanowanie wystarczy nacisnąć
jeden z przycisków panelu frontowego.
Aby całkowicie wyłączyć skaner, naciśnij i przytrzymaj przycisk Oszczędzanie
energii ( ) przez dwie (2) sekundy.
Aby ponownie rozpocząć skanowanie po całkowitym wyłączeniu skanera, naciśnij
jeden raz przycisk Oszczędzanie energii.
Rozdział 1
12 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 142
2 Skanowanie z automatycznego
podajnika dokumentów (ADF)
W tej części przedstawiono informacje na temat używania automatycznego podajnika
dokumentów (ADF) ze skanerem HP Scanjet 8270. Dostępne są akcesoria
umożliwiające czyszczenie i konserwację podajnika ADF. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Czyszczenie i konserwacja automatycznego podajnika dokumentów
(ADF) na stronie 20.
Materiały obsługiwane przez podajnik ADF
Podajnik ADF pracuje w sposób optymalny, gdy oryginały spełniają następujące
warunki techniczne:
● Standardowy format papieru: A4, letter oraz legal
● Niestandardowe formaty o rozmiarach od 88,9 mm x 127 mm (3,5 cala x 5 cali)
do 216 mm x 356 mm (8,5 cala x 14 cali)
● Gramatura od 60 do 90 g/m2
(16 do 24 funtów)
● Materiały prostokątne lub kwadratowe, w dobrym stanie
● Materiały bez perforacji oraz dziur
● Materiały nie zawierające wilgotnego kleju, płynu korekcyjnego lub atramentu
Uwaga W podajniku ADF nie należy stosować papierów
wielowarstwowych, materiałów przezroczystych, papieru gazetowego,
papieru gumowanego oraz papieru niskogramaturowego.
Przed umieszczeniem oryginału w podajniku ADF, sprawdź i usuń:
● Zagięcia lub zagniecenia
● Zszywki, spinacze i inne przyczepione przedmioty
Jeśli oryginał nie spełnia powyższych warunków, należy skanować z szyby skanera.
Umieszczanie oryginałów w podajniku ADF
1. Umieść w podajniku stos kartek o jednakowym rozmiarze, stroną do
zeskanowania do góry, pierwszą stronę umieść na górze.
Podręcznik użytkownika 13
Polski
Strona: 143
2. Dosuń prowadnice papieru tak, aby znajdowały się one na środku.
3. Aby rozpocząć skanowanie naciśnij przycisk na panelu frontowym skanera lub
skorzystaj z oprogramowania Centrum obsługi HP.
4. Aby dokończyć skanowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie
instrukcjami.
Skanowanie dokumentów dwustronnych z podajnika ADF
1. Załaduj oryginały. Zobacz Umieszczanie oryginałów w podajniku ADF na stronie 13.
2. Za pomocą przełącznika Dupleks na podajniku ADF wybierz dwustronne
oryginały.
3. Uruchom program Centrum obsługi HP, a następnie kliknij przycisk Skanuj
dokument.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Skanowanie HP.
4. Kliknij przycisk Skanuj.
5. Po zakończeniu skanowania kliknij przycisk Gotowe.
Oprogramowanie wysyła zeskanowany plik do odpowiedniej lokalizacji.
Uwaga W przypadku skanowania przy użyciu programu graficznego
obsługującego standard TWAIN, oprogramowanie skanera stolikowego HP
Scanjet 8270 – Document ISIS/TWAIN oferuje dodatkowe możliwości korekty
jasności i kontrastu oraz zwiększoną wydajność i kontrolę podczas
skanowania dwustronnych oryginałów. Aby uzyskać więcej informacji na temat
instalacji oprogramowania Document ISIS/TWAIN skanera stolikowego HP
Scanjet 8270, patrz Konfiguracja skanera na stronie 5.
Wykonywanie kopii za pomocą podajnika ADF
Za pomocą przycisku Kopiuj ( ) można skanować wiele oryginałów znajdujących się
w podajniku ADF i wysyłać je do drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Tworzenie kopii na stronie 11.
Rozdział 2
14 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 144
3 Skanowanie za pomocą
przystawki do skanowania
materiałów przezroczystych
(TMA)
Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) umożliwia skanowanie
35-milimetrowych slajdów i negatywów.
Wskazówki dotyczące skanowania materiałów
przezroczystych
● Aby zeskanować materiał przezroczysty, który nie mieści się w przystawce do
skanowania materiałów przezroczystych (TMA), należy umieścić go na szybie
skanera, przykryć kartką białego papieru i zeskanować w zwykły sposób.
● Gdy jest skanowany 35-milimetrowy slajd lub negatyw, oprogramowanie skanera
automatycznie powiększa obraz do rozmiaru około 10 cm x 15 cm (4 x 6 cali).
Jeśli ostateczny obraz ma być większy lub mniejszy, należy za pomocą narzędzia
Zmień rozmiar z oprogramowania skanera ustawić wielkość skalowania
potrzebną do uzyskania ostatecznego rozmiaru obrazu. Skaner zeskanuje obiekt
do wybranego rozmiaru i odpowiednio dopasuje rozdzielczość skanowania.
● Aby skanować przy użyciu przystawki TMA pozytywy, np. slajdy o formacie 35
mm, lub negatywy, naciśnij przycisk Skanuj zdjęcie ( ) na skanerze lub kliknij
Skanuj film w programie Centrum obsługi HP.
Skanowanie slajdów
Aby zeskanować 35-milimetrowe slajdy, należy użyć uchwytu slajdów będącego
częścią wbudowanej przystawki TMA.
1. Otwórz pokrywę skanera i wyjmij pokrywę przystawki TMA.
2. Wyjmij uchwyt negatywu z uchwytu slajdów, jeśli się tam znajduje.
Podręcznik użytkownika 15
Polski
Strona: 145
3. Umieść do trzech slajdów w uchwycie slajdów. Slajdy należy wkładać ich
przodem skierowanym do siebie.
4. Po włożeniu ostatniego slajdu, wsuń osłonę uchwytu.
Uwaga Osłona uchwytu zapobiega nieprawidłowemu odbijaniu się
światła podczas skanowania.
5. Zamknij pokrywę skanera.
6. Kliknij przycisk Skanuj zdjęcie ( ).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Skanowanie HP.
7. Wybierz opcję Obraz.
8. Wybierz opcję Skanuj pozytywy, w tym slajdy o formacie 35 mm, przy użyciu
przystawki TMA.
Aby uzyskać podgląd skanowanego pliku, należy zaznaczyć opcję Pokaż
podgląd lub rozpocząć operację skanowania z programu Centrum obsługi HP.
9. Kliknij przycisk Skanuj.
10. Aby zakończyć skanowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie
instrukcjami.
Rozdział 3
16 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 146
Zeskanowany obiekt jest wysyłany do miejsca docelowego wybranego w oknie
dialogowym Skanowanie HP.
11. Wyjmij slajdy po zakończeniu skanowania. Włóż osłonę uchwytu, uchwyt
negatywu oraz pokrywę przystawki TMA na swoje miejsce.
Skanowanie negatywów
Aby zeskanować 35-milimetrowe negatywy, należy użyć uchwytu negatywów
będącego częścią wbudowanej przystawki TMA.
1. Otwórz pokrywę skanera i wyjmij pokrywę przystawki TMA.
2. Wyjmij osłonę negatywów z uchwytu. Uchwyt negatywów znajduje się w
uchwycie slajdów.
3. Wsuń kliszę negatywową do uchwytu, błyszczącą stroną w stronę szyby skanera
(gdy pokrywa skanera jest zamknięta).
Podręcznik użytkownika 17
Polski
Strona: 147
Uwaga Negatywy można bardzo łatwo uszkodzić. Należy trzymać je
tylko za krawędzie.
4. W przypadku skanowania kliszy negatywowej z mniejszą ilością klatek niż cztery,
należy wsunąć osłonę uchwytu negatywów do uchwytu tak, aby wypełniła wolne
miejsce.
Uwaga Osłona uchwytu zapobiega nieprawidłowemu odbijaniu się
światła podczas skanowania.
5. Kliknij przycisk Skanuj zdjęcie ( ).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Skanowanie HP.
6. Wybierz opcję Obraz.
7. Wybierz opcję Skanuj negatywy za pomocą przystawki do skanowania
materiałów przezroczystych (TMA).
Aby uzyskać podgląd skanowanego pliku, należy zaznaczyć opcję Pokaż
podgląd lub rozpocząć operację skanowania z programu Centrum obsługi HP.
8. Kliknij przycisk Skanuj.
9. Aby zakończyć skanowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie
instrukcjami.
Zeskanowany obiekt jest wysyłany do miejsca docelowego wybranego w oknie
dialogowym Skanowanie HP.
10. Po zakończeniu pracy wyjmij kliszę negatywową. Włóż osłonę uchwytu, uchwyt
negatywu oraz pokrywę przystawki TMA na swoje miejsce.
Rozdział 3
18 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 148
4 Czyszczenie i konserwacja
Okresowe czyszczenie skanera pozwala zapewnić skanowanie najwyższej jakości.
Zakres czynności konserwacyjnych zależy od kilku czynników, do których należą
intensywność korzystania ze skanera oraz środowisko robocze. Rutynową procedurę
czyszczenia należy przeprowadzać w miarę potrzeb.
Wymagane procedury czyszczenia i konserwacji skanera zostały opisane w Pomocy
ekranowej w sekcji Czyszczenie i konserwacja. W programie Centrum obsługi HP,
kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz sekcję Pomoc dla posiadanego modelu
skanera.
Okresowa konserwacja powinna obejmować wyczyszczenie szyby skanera oraz
przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA).
Przestroga Należy unikać umieszczania na skanerze przedmiotów o ostrych
krawędziach. W ten sposób można uszkodzić skaner. Przed umieszczeniem
oryginału na szybie skanera należy sprawdzić, czy oryginał ten nie jest
zanieczyszczony wilgotnym klejem, płynem korekcyjnym lub innymi
substancjami, które mogą zabrudzić szybę skanera.
Czyszczenie szyby skanera
1. Odłącz od skanera kabel USB i kabel zasilający.
2. Oczyść szybę skanera za pomocą miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki
spryskanej łagodnym środkiem do mycia powierzchni szklanych, a następnie
wytrzyj do sucha szybę skanera, używając również suchej, niestrzępiącej się
ściereczki.
Przestroga Należy używać wyłącznie środków przeznaczonych do
mycia powierzchni szklanych. Nie wolno stosować środków ściernych,
acetonu, benzenu ani czterochlorku węgla (czterochlorometanu);
substancje te mogą uszkodzić szybę skanera. Należy unikać stosowania
alkoholu izopropylowego, ponieważ na szybie mogą pozostać smugi.
Środka do mycia powierzchni szklanych nie należy rozpylać bezpośrednio na
szybę. Zastosowanie zbyt dużej ilości środka może spowodować przedostanie
się go przez krawędzie szyby i uszkodzenie skanera.
3. Po zakończeniu czyszczenia podłącz ponownie do skanera kabel USB i kabel
zasilający.
Uwaga Opis czyszczenia spodniej powierzchni szyby skanera, patrz
www.hp.com/support.
Czyszczenie przystawki do skanowania materiałów
przezroczystych (TMA)
Przystawkę TMA należy czyścić za pomocą suchej, niestrzępiącej się ściereczki. W
razie potrzeby należy lekko spryskać ściereczkę płynem do mycia powierzchni
szklanych i przetrzeć przystawkę TMA.
Podręcznik użytkownika 19
Polski
Strona: 149
Czyszczenie i konserwacja automatycznego podajnika
dokumentów (ADF)
Należy okresowo czyścić podajnik ADF, w zależności od częstotliwości użytkowania i
używanych nośników. Zaleca się używanie ściereczek czyszczących HP do
podajników ADF, gdy na obrazach skanowanych przy użyciu podajnika ADF pojawiają
się pionowe smugi, gdy materiały używane w podajniku ADF są zakurzone lub
zabrudzone lub gdy środowisko pracy jest zapylone. W przypadku używanie
przystawki ADF kilka razy w tygodniu, zaleca się czyszczenie co najmniej raz w
miesiącu. Skaner należy zawsze utrzymywać w czystości.
Zobacz Czyszczenie i konserwacja podajnika ADF w części Czyszczenie i
konserwacja, w Pomocy ekranowej skanera HP Scanjet 8270, aby uzyskać więcej
informacji.
Czyszczenie szyby podajnika ADF
Postępuj tak, jak w przypadku czyszczenia szyby skanera. Zobacz Czyszczenie szyby
skanera na stronie 19.
Konserwacja podajnika ADF
Jeśli papier jest źle podawany, należy wykonać następujące czynności:
1. Wyczyść ręcznie zespół rolek podajnika. Zobacz Czyszczenie i konserwacja
automatycznego podajnika dokumentów (ADF) na stronie 20.
2. Jeśli w dalszym ciągu papier jest źle podawany, zamów i zainstaluj zestaw rolek
podajnika ADF. Zestaw rolek podajnika ADF zawiera mechanizm rolek,
podkładkę oddzielającą, nowe śruby do podkładki oddzielającej oraz instrukcje
dotyczące wymiany części (więcej informacji, patrz Zamawianie materiałów
eksploatacyjnych i środków czyszczących na stronie 20).
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i środków
czyszczących
Części zamienne można kupić przez Internet, na stronie wsparcia technicznego, pod
adresem www.hp.com/buy/parts. Artykuły, np. ściereczki czyszczące HP do
podajników ADF oraz zestawy rolek podajnika ADF, zostaną dostarczone do
wskazanego miejsca na całym świecie.
Rozdział 4
20 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 150
5 Rozwiązywanie problemów
Ta część zawiera sposoby rozwiązywania typowych problemów ze skanerem oraz
przystawką do skanowania materiałów przezroczystych (TMA).
Problemy z instalacją lub konfiguracją skanera
W tej części opisano sposoby rozwiązywania problemów mogących wystąpić podczas
instalowania i konfigurowania skanera i jego oprogramowania.
Odinstalowanie oraz ponowna instalacja oprogramowania
Problem mógł powstać w wyniku niekompletnej instalacji. Należy spróbować
odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie Skanowanie HP. Aby
ponownie zainstalować oprogramowanie Skanowanie HP, wymagana jest płyta CD z
tym oprogramowaniem lub kopia oprogramowania pobrana z witryny internetowej
firmy HP.
Aby odinstalować oprogramowanie HP dostarczone wraz ze skanerem, skorzystaj z
przedstawionych poniżej procedur:
1. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie
kliknij polecenie Panel sterowania.
Uwaga W systemie Windows XP kliknij polecenie Panel sterowania w
menu Start.
2. Kliknij ikonę Dodaj/usuń programy.
Uwaga W systemie Windows XP jest to ikona Dodaj lub usuń programy.
3. Wybierz Sterowniki HP Scanjet 6.0, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Oprogramowanie HP Scanjet zostanie usunięte.
4. Ponownie zainstaluj oprogramowanie z dysku CD dostarczonego ze skanerem.
Po włożeniu dysku CD do stacji CD-ROM instalator jest uruchamiany
automatycznie. Wybierz opcję instalacji oprogramowania Centrum pomocy HP.
Podręcznik użytkownika 21
Polski
Strona: 151
Kontrola kabli
Typ kabla Czynności
Kabel zasilający Kabel zasilający jest podłączony do skanera i gniazdka
zasilania.
● Sprawdź, czy kabel zasilający jest właściwie podłączony
tak do skanera, jak i do sprawnego gniazdka sieci
elektrycznej lub listwy przeciwprzepięciowej.
● Jeżeli kabel zasilający jest podłączony do listwy
przeciwprzepięciowej, sprawdź, czy jest ona podłączona
do gniazdka sieci elektrycznej i czy jest włączona.
● Odłącz kabel zasilający od skanera i wyłącz komputer. Po
upływie 60 sekund podłącz ponownie kabel zasilający do
skanera, a następnie włącz komputer (zrób to w podanej
tu kolejności).
Przewód USB Kabel USB jest podłączony do skanera i komputera.
● Używaj kabla dostarczonego wraz ze skanerem. Inne
kable USB mogą być z nim niezgodne.
● Sprawdź, czy kabel USB został pewnie podłączony do
komputera i skanera.
Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z
portem USB, patrz www.hp.com/support, wybierz kraj lub
region zamieszkania, a następnie wyszukaj tematy
poświęcone rozwiązywaniu problemów z USB.
Kabel przystawki
ADF
Kabel przystawki ADF jest podłączony między przystawką
ADF na pokrywie skanera, a obudową skanera.
Sprawdź, czy kabel został poprawnie podłączony do portu w
tylnej części skanera.
Problemy z inicjalizacją skanera lub sprzętowe
W tej części opisano sposoby rozwiązywania problemów z inicjalizowaniem skanera i
z nim samym.
Skaner jest wyłączony
Jeśli kontrolka zasilania się nie świeci, skaner jest wyłączony. Włączanie skanera:
1. Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Naciśnij przycisk Oszczędzanie energii ( ).
Rozdział 5
22 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 152
Zerowanie skanera
Jeśli przy próbie użycia skanera jest wyświetlany komunikat typu „Niepowodzenie
inicjalizacji skanera” lub „Nie znaleziono skanera”, należy wykonać następującą
procedurę:
1. Jeśli oprogramowanie HP jest uruchomione, zamknij je.
2. Odłącz kabel łączący skaner z komputerem.
3. Wyjmij kabel zasilający z gniazdka sieci elektrycznej.
4. Wyłącz komputer na 60 sekund, a następnie włącz go ponownie.
5. Podłącz kabel zasilający do gniazdka sieci elektrycznej.
6. Podłącz ponownie kabel służący do połączenia komputera ze skanerem.
– Sprawdź, czy kabel USB został poprawnie podłączony do portu w tylnej
części skanera. Symbol USB na końcu kabla (wtyczce) powinien być
skierowany do góry. Poprawnie podłączona wtyczka USB tkwi w porcie dość
luźno. Jeśli kabel zostanie podłączony nieprawidłowo, wtyczka będzie tkwić
w porcie sztywno.
– Spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu USB komputera.
Test sprzętowy skanera
Jeśli podejrzewasz, że wystąpił problem sprzętowy, sprawdź, czy kable są
podłączone do skanera, komputera i źródła zasilania w sposób pewny. Jeśli kable są
połączone poprawnie, upewnij się, że skaner jest włączony i przetestuj urządzenie,
wykonując następujące trzy czynności:
1. Odłącz od skanera kabel USB i kabel zasilający.
2. Ponownie podłącz do skanera kabel USB i kabel zasilający.
Karetka na skanerze przesunie się do przodu i do tyłu o około 25 mm (1 cal) i włączy
się lampa. Komunikat na wyświetlaczu panelu frontowego zmieni się z Przetwarzanie
na Gotowy.
Jeśli karetka nie przesuwa się, a lampa skanera się nie włącza, problem może mieć
charakter sprzętowy. Zobacz Pomoc techniczna na stronie 29.
Skaner przestał działać poprawnie
Jeżeli skaner przestał skanować, należy wykonać (w podanej kolejności)
przedstawione dalej czynności. Po każdej czynności spróbuj przeprowadzić
skanowanie, aby zobaczyć, czy skaner działa. Jeżeli problem nie zostanie
rozwiązany, przejdź do następnego punktu.
1. Być może poluzował się kabel. Sprawdź, czy kabel zasilający i kabel USB są
pewnie podłączone.
2. Wyjmij kabel zasilający z gniazdka sieci elektrycznej, odczekaj 60 sekund i włóż
go ponownie.
3. Ponownie uruchom komputer.
4. Jeżeli problem będzie się powtarzał, może wystąpić konieczność odinstalowania i
ponownego zainstalowania oprogramowania skanera. Zobacz Odinstalowanie
oraz ponowna instalacja oprogramowania na stronie 21.
Jeśli skaner w dalszym ciągu nie działa, odwiedź stronę www.hp.com/support lub
skontaktuj się z centrum wsparcia technicznego klientów HP.
Podręcznik użytkownika 23
Polski
Strona: 153
Zacięcia papieru
Jeśli papier jest źle podawany, należy wykonać następujące czynności:
1. Wyczyść ręcznie zespół rolek podajnika. Zobacz Czyszczenie i konserwacja
podajnika ADF w części Czyszczenie i konserwacja, w Pomocy ekranowej
skanera HP Scanjet 8270, aby uzyskać więcej informacji.
2. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania innych problemów dotyczących
podajnika ADF, patrz pomoc ekranowa.
3. Jeśli w dalszym ciągu papier jest źle podawany, zamów i zainstaluj zestaw rolek
podajnika ADF. Zestaw rolek podajnika ADF zawiera mechanizm rolek,
podkładkę oddzielającą, nowe śruby do podkładki oddzielającej oraz instrukcje
dotyczące wymiany części (więcej informacji – patrz Zamawianie materiałów
eksploatacyjnych i środków czyszczących na stronie 20).
Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów
Rozwiązanie innych problemów dotyczących skanera, patrz pomoc ekranowa. Aby
uzyskać dostęp do Pomocy, należy uruchomić program Centrum obsługi HP, kliknąć
zakładkę skanera, a następnie kliknąć polecenie Przewodnik ekranowy.
Problemy z działaniem skanera
Nie można włączyć skanera
Jeśli skaner nie włącza się po naciśnięciu przycisków na panelu frontowym, może to
być spowodowane przez jedną z dwóch przyczyn:
● Skaner może być wyłączony. Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony.
● Kabel zasilający skanera może być odłączony. Sprawdź, czy kabel zasilający nie
odłączył się od skanera lub gniazdka zasilania.
● Sprawdź, czy kabel przystawki ADF nie odłączył się od skanera.
Lampa skanera pozostaje włączona
Lampa skanera powinna wyłączać się automatycznie po określonym czasie
bezczynności (około 15 minut). Jest to tryb Oszczędzania energii.
Skaner rozpoczyna skanowanie z opóźnieniem
Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony.
Jeśli skaner nie był używany przez jakiś czas, rozpoczęcie skanowania nastąpi po
nagrzaniu się lampy, co może trochę potrwać. Jeśli lampa skanera wymaga
nagrzania, po uruchomieniu oprogramowania lub naciśnięciu przycisku skanera
nastąpi przerwa, a po chwili rozpocznie się skanowanie.
Rozdział 5
24 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 154
Przyciski nie działają
Po każdej czynności spróbuj przeprowadzić skanowanie, aby zobaczyć, czy przyciski
działają. Jeżeli nie, przejdź do następnego kroku.
● Być może poluzował się kabel. Sprawdź, czy kabel USB, kabel przystawki ADF i
kabel zasilający są odpowiednio podłączone.
● Wyjmij kabel zasilający z gniazdka sieci elektrycznej i włóż go ponownie.
● Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony.
● Uruchom ponownie komputer.
● Przyciski mogą być wyłączone. Spróbuj wykonać następujące czynności:
– Otwórz Panel sterowania, wybierz ikonę Skanery i aparaty fotograficzne,
a następnie wybierz z listy posiadany model skanera.
– Otwórz okno dialogowe Właściwości i kliknij kartę Zdarzenia. Na liście
Zdarzenia skanera wybierz pozycję Naciśnięcie przycisku skanowania
dokumentu.
– Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Program Skanowanie HP.
– Windows 98 i Windows 2000: Upewnij się, że opcja Wyłącz zdarzenia
urządzenia nie jest zaznaczona.
– Windows Me i Windows XP: Upewnij się, że opcja Nie podejmuj działania
nie jest zaznaczona.
Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem dokumentów lub tekstu (OCR)
Do konwersji skanowanego tekstu do postaci, w której tekst można edytować za
pomocą komputera, wykorzystywana jest technologia optycznego rozpoznawania
znaków (Optical Character Recognition – OCR).
● Jeśli skanowanie tekstu jest możliwe, ale nie można go edytować, upewnij się, że
podczas skanowania są zaznaczone następujące opcje:
– Skanowanie HP – zaznacz opcję Dokument.
– Skanuj do – wybierz edytor tekstu lub Zapisz do pliku.
Uwaga Jeśli została wybrana opcja Zapisz do pliku, należy z listy
Typ pliku wybrać typ pliku tekstowego.
● Zeskanowany tekst może różnić się od tekstu oryginalnego, zwłaszcza jeśli tekst
oryginalny jest niewyraźny lub rozmazany. Na przykład niektóre znaki mogą być
niewłaściwe, a innych może brakować. Podczas edytowania tekstu należy
porównywać go z oryginałem i, jeśli trzeba, nanosić odpowiednie poprawki.
● Uwaga Oprogramowanie OCR jest instalowane automatycznie razem z
oprogramowaniem Skanowanie HP podczas konfigurowania skanera.
Zeskanowany obraz jest zamazany
Bardzo ważne jest, aby skanowany element ściśle przylegał do szyby skanera. Jeśli
obraz, który powstał w wyniku skanowania, jest niewyraźny, sprawdź, czy element
całkowicie przylega do szyby skanera.
Podręcznik użytkownika 25
Polski
Strona: 155
Skanowanie trwa bardzo długo
● Jeśli skanowanie ma na celu edytowanie tekstu, program optycznego
rozpoznawania znaków (OCR) spowalnia działanie skanera, co jest normalne.
Zaczekaj na zakończenie skanowania.
● Niektóre domyślne ustawienia mogą powodować wolniejsze działanie skanera.
Otwórz program Centrum obsługi HP, kliknij menu Ustawienia, kliknij polecenie
Opcje i ustawienia skanowania, a następnie kliknij opcję Opcje skanowania.
Na karcie Jakość / szybkość, usuń zaznaczenie pola Skanuj z maksymalną
głębią pikseli.
● Być może ustawiono zbyt wysoką rozdzielczość. Ustaw rozdzielczość na niższym
poziomie. Oprogramowanie skanera automatycznie ustawia rozdzielczość, aby
zapewnić optymalną równowagę między jakością obrazu i rozmiarem pliku.
Aby zmienić rozdzielczość, uruchom program Centrum obsługi HP, po czym
kliknij menu Ustawienia. Wybierz opcję Ustawienia skanowania, a następnie
kliknij opcję Ustawienia przycisku skanowania programu Centrum
obsługi HP. Wybierz kartę Przycisk Skanuj dokument lub Przycisk Skanuj
dokument do, a następnie kliknij przycisk Ustawienia skanowania
dokumentów. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia skanowania dokumentów.
Z rozwijanej listy, wybierz rozdzielczość.
Szyba skanera wymaga oczyszczenia
Szyba skanera powinna być czyszczona w następujących sytuacjach:
● Na szybie jest atrament.
● Szyba jest zabrudzona odciskami palców.
● Skanowane elementy są bardzo zakurzone lub zabrudzone.
● Na skanowanych obrazach pojawiają się smugi lub inne ślady.
● Szyba zaparowała lub jest zakurzona.
Zaczekaj, aż szyba wyschnie przed rozpoczęciem skanowania następnego obrazu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czyszczenie i konserwacja na stronie 19.
Slajdy, negatywy oraz tematy związane z przystawką TMA
W tej sekcji podano informacje dotyczące rozwiązywania problemów, które mogą
pojawić się podczas skanowania 35-milimetrowych slajdów i negatywów za pomocą
przystawki TMA.
Nie można powiększyć obrazu
Prawdopodobnie użyto opcji Powiększ, która zmienia tylko widok na ekranie.
Skorzystaj z polecenia Zmień rozmiar, aby zmienić rozmiar zeskanowanego obrazu.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do karty Spis treści w Pomocy ekranowej. W
polu wyszukiwania słów kluczowych wpisz zmiana rozmiaru i kliknij Obrazy w
oprogramowaniu Skanowanie HP.
Rozdział 5
26 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 156
Drukowane są niepoprawne kolory lub obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny
● W oprogramowaniu może być ustawione naświetlanie dla całego obszaru
zamiast dla pojedynczego slajdu lub negatywu. Zaznacz i przeciągnij uchwyty
otaczające obszar zaznaczenia, wyznaczając w ten sposób fragment, który ma
być zeskanowany.
● Jeśli na wyposażeniu znajduje się osłona uchwytu, należy jej użyć do
przysłonięcia niewykorzystanej powierzchni uchwytu slajdów w przypadku, gdy
slajdy nie wypełniają całej przystawki TMA. Dzięki temu na skanowany obiekt nie
będzie padało dodatkowe światło.
● Jeśli na wyposażeniu znajduje się osłona uchwytu, należy jej użyć do przykrycia
niewykorzystanej powierzchni uchwytu na negatywy w przypadku, gdy negatywy
nie wypełniają całej przystawki TMA. Dzięki temu na skanowany obiekt nie
będzie padało dodatkowe światło.
● Ustawienia materiałów przezroczystych są odwrotne. Upewnij się, że jest
zaznaczona opcja Pozytywy, np. slajdy o formacie 35 mm, z przystawki do
skanowania materiałów przezroczystych dla slajdów lub Negatywy z
przystawki do skanowania materiałów przezroczystych dla negatywów.
Na skanowanym obrazie widoczne są smugi lub punkty
● Sprawdź, czy oryginał slajdu lub negatywu nie jest uszkodzony lub
zanieczyszczony.
● Przystawkę TMA należy czyścić za pomocą suchej, niestrzępiącej ściereczki.
Jeśli to konieczne, lekko spryskaj ściereczkę łagodnym środkiem do mycia
powierzchni szklanych. Zaczekaj, aż szyba wyschnie przed rozpoczęciem
skanowania następnego obrazu.
Skanowane obrazy są ciemne
● Przed kliknięciem przycisku Skanuj lub Akceptuj sprawdź, czy lampa TMA jest
włączona.
● Lampa w źródle światła TMA może być uszkodzona lub nie działa. Jeśli lampa
jest uszkodzona, trzeba skorzystać z serwisu.
● Obszar zaznaczenia może być niepoprawny. Zaznacz obszar, który obejmuje
tylko fotografię, bez obramowań.
Przystawka TMA nie działa
Kabel może być podłączony nieprawidłowo. Upewnij się, że kabel podajnika ADF jest
właściwie podłączony.
Po wybraniu slajdów i negatywów w oknie dialogowym Skanuj, przystawka TMA
jest ciemna lub jej światło jest przygaszone
Po każdej czynności spróbuj przeprowadzić skanowanie, aby zobaczyć, czy skaner
działa. Jeżeli nie, przejdź do następnego kroku.
1. Upewnij się, że przystawka TMA jest podłączona do skanera.
2. Upewnij się, że w oknie dialogowym Skanowanie HP jest zaznaczona opcja
Pozytywy, np. slajdy o formacie 35 mm, z przystawki do skanowania
materiałów przezroczystych lub Negatywy z przystawki do skanowania
materiałów przezroczystych.
Podręcznik użytkownika 27
Polski
Strona: 157
3. Lampa w przystawce TMA mogła ulec awarii. Kliknij przycisk Skanuj zdjęcie ( )
i sprawdź, czy lampa się świeci. Jeśli lampa jest uszkodzona, trzeba skorzystać z
serwisu. Zobacz Pomoc techniczna na stronie 29.
4. Przystawka TMA ma krótki cykl nagrzewania. Odczekaj kilka sekund, aby
sprawdzić, czy lampa się włączyła. Najlepszą jakość skanowanych obrazów
można uzyskać po przynajmniej 30 sekundach nagrzewania się lampy TMA.
Rozdział 5
28 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 158
6 Pomoc techniczna
Witryna internetowa ułatwień dostępu
Niepełnosprawni użytkownicy mogą znaleźć pomocne informacje pod adresem
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.
Witryna internetowa HP Scanjet
Odwiedź witrynę www.hp.com, aby:
● Zapoznać się z poradami dotyczącymi bardziej efektywnego i twórczego
skanowania
● Pobrać aktualizacje sterowników i oprogramowania skanera HP Scanjet
● Zarejestrować nabyty produkt
● Subskrybować informacje o nowościach, uaktualnieniach sterowników i
oprogramowania oraz ostrzeżenia działu wsparcia technicznego
● Kupić materiały eksploatacyjne do skanera.
Uzyskiwanie wsparcia technicznego
Uzyskiwanie wsparcia technicznego dla produktów HP jest najbardziej efektywne, jeśli
poniższe kroki są wykonywane w następującej kolejności:
1. Przeczytaj informacje zawarte w Pomocy ekranowej dla oprogramowania i
skanera, łącznie z częścią poświęconą rozwiązywaniu problemów.
Zobacz sekcję dotyczącą oprogramowania lub sekcję odpowiednią dla typu
skanera Rozwiązywanie problemów na stronie 21.
2. Połącz się z witryną wsparcia technicznego HP w celu uzyskania pomocy. W
sieci Internet można uzyskać wiele informacji dotyczących skanera. Pomoc
techniczna dla produktu, sterowniki i aktualizacje oprogramowania są oferowane
w witrynie internetowej www.hp.com/support. Witryna wsparcia
technicznego HP jest dostępna w następujących językach: holenderski, angielski,
francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny,
chiński uproszczony, japoński, koreański. (Informacje dotyczące wsparcia
technicznego w przypadku Danii, Finlandii i Norwegii są dostępne tylko w języku
angielskim).
3. Skorzystaj ze wsparcia technicznego HP za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli
posiadasz dostęp do sieci Internet, wyślij wiadomość e-mail do firmy HP ze
strony internetowej www.hp.com/support. Otrzymasz indywidualną odpowiedź
od pracownika centrum wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne pocztą e-
mail jest dostępne dla wszystkich języków wymienionych na tej stronie.
4. Klienci ze Stanów Zjednoczonych powinni przejść do kroku 5. Pozostali klienci
powinni się skontaktować z lokalnym sprzedawcą produktów firmy HP. Jeśli
skaner uległ awarii sprzętowej, dostarcz go do lokalnego przedstawiciela
Podręcznik użytkownika 29
Polski
Strona: 159
handlowego firmy HP. Serwis jest bezpłatny w okresie ważności gwarancji. Gdy
gwarancja wygaśnie, za każdą usługę pobierana jest opłata.
5. Skontaktuj się z centrum wsparcia technicznego HP dla produktów, aby uzyskać
wsparcie telefoniczne. Szczegóły i warunki udzielania wsparcia telefonicznego
w danym kraju/regionie można znaleźć na stronie internetowej pod następującym
adresem: www.hp.com/support. Firma HP nie ustaje w staraniach, aby usługa
wsparcia telefonicznego była stale ulepszana, dlatego zalecamy regularne
sprawdzanie witryny internetowej pod kątem nowych informacji dotyczących tej
usługi. Jeśli nie da się rozwiązać problemu w żaden z powyżej opisanych
sposobów, można, mając bezpośredni dostęp do komputera i skanera,
zadzwonić do centrum wsparcia technicznego firmy HP. Aby uzyskać pomoc jak
najszybciej, należy przygotować się do podania następujących informacji:
– Numer modelu skanera (umieszczony na skanerze)
– Numer seryjny skanera (umieszczony na skanerze)
– System operacyjny komputera
– Wersja oprogramowania skanera (na etykiecie dysku CD z
oprogramowaniem)
– Komunikaty wyświetlane przy napotkaniu problemu
Warunki wsparcia telefonicznego HP mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Wsparcie telefoniczne jest udzielane bezpłatnie przez określony czas od daty
zakupu, o ile nie sprecyzowano innych zasad.
Rozdział 6
30 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 160
7 Informacje prawne i dane
techniczne produktu
Ta część zawiera informacje prawne oraz dane techniczne skanera HP Scanjet 8270 i
akcesoriów.
Dane techniczne skanera
Nazwa Opis
Typ skanera Płaski
Masa (bez
pokrywy)
2,79 kg (6,2 funta)
Maksymalny
format oryginału
296 x 494 x 73 mm (11,7 x 19,8 x 2,9 cala)
Element
skanujący
Układ ze sprzężeniem ładunkowym (CCD)
Interfejs USB o dużej przepustowości
Rozdzielczość
optyczna
Skaner: 4800 dpi
Podajnik ADF: 600 dpi
Rozdzielczość
wybieralna
Od 12 do 999 999 dpi przy skalowaniu 100 procent
Napięcie zasilania 100–120 V, 60 Hz – Ameryka Północna
100–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy,
nadany numer
identyfikacyjny
modelu oraz
informacje
prawne
Dane dotycząca poboru mocy, patrz plik
regulatory_supplement.htm na płycie CD z oprogramowaniem
HP Photosmart.
Aby zapewnić zgodność z przepisami, produktowi przypisano
Nadany numer identyfikacyjny modelu. Nadany numer
identyfikacyjny modelu dla tego produktu to GRLYB-0206. Nie
należy mylić tego numeru z nazwą marketingową (HP ScanJet
8270) ani numerem produktu (L1975A, L1976A). Dodatkowe
informacje dotyczące skanera znajdują się w pliku regulatory
supplement.htm na płycie CD z oprogramowaniem HP
Photosmart. Zasilacz dopuszczony do stosowania z niniejszym
urządzeniem to HP Model C9930–80004; aby uzyskać
informacje dotyczące poboru mocy, patrz plik
regulatory_supplement.htm.
Podręcznik użytkownika 31
Polski
Strona: 161
Nazwa Opis
Skaner HP jest zgodny z programem ENERGY STAR®. Firma
Hewlett-Packard Company, uczestnicząca jako partner w
programie Energy Star®, wykazała, że produkt ten spełnia
wytyczne programu Energy Star® odnośnie sprawności
energetycznej.
Pozbywanie się zużytych urządzeń przez użytkowników
prywatnych w Unii Europejskiej
Niniejszy symbol umieszczony na produkcie lub na jego
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można pozbywać
się razem z innymi odpadkami komunalnymi. Użytkownik jest
odpowiedzialny za przekazanie zużytego sprzętu do
wyznaczonego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych
i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. Oddając
zużyte urządzenie do specjalnego punktu zbiórki i recyklingu,
można przyczynić się do ochrony zasobów naturalnych,
środowiska i ludzkiego zdrowia. Aby uzyskać więcej informacji
na temat miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt do
recyklingu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą
zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem,
w którym produkt został zakupiony.
Dane techniczne przystawki do skanowania materiałów
przezroczystych
Nazwa Opis
Rodzaje materiałów i
pojemność
Slajdy: do 3 slajdów, 35 mm, zamocowanych na
przystawce o grubości 1,05 x 1,9 mm i szerokości
49,8 x 50,8 mm.
Negatywy: do 4 klatek w kliszy negatywowej 35 mm.
Wymiary 565 mm x 320 mm x 64 mm (22,2 x 12,6 x 2,5 cala)
Waga 1,6 kg (3,5 funta)
Wymagania dotyczące
zasilania
16 V, 425 mA, 6,8 W (przez skaner)
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) – dane
techniczne
Nazwa Opis
Wymiary 584 mm x 318 mm x 89 mm (23,0 x 12,5 x 3,5 cala)
Rozdział 7
(ciąg dalszy)
32 Skaner płaski HP Scanjet 8270
Strona: 162
Nazwa Opis
Masa (z przystawką TMA) 2,7 kg (6,0 funtów)
Pojemność podajnika
papieru
50 kartek papieru o gramaturze 75 g/m2
(20 funtów
bond)
Maksymalny format
papieru
216 x 356 mm (8,5 x 14 cali)
Maksymalny format
papieru
89 x 127 mm (3,5 x 5 cali)
Maksymalna gramatura
papieru
90 g/m2
(24 funty)
Wymagania dotyczące
zasilania
32 V, 1200 mA; 16 V, 425 mA; 3300 mV, 3,3 V,
300 mA (przez skaner)
Parametry środowiska pracy skanera oraz przystawek
ADF i TMA
Nazwa Opis
Temperatura Praca: od 10° do 35°C (od 50° do 95°F)
Przechowywanie: –40° do 70° C (–40° do 158°F)
Wilgotność względna Praca: 15 do 80 procent, bez kondensacji, 10° do 35°
C (50° do 95° F)
Przechowywanie: do 90 procent przy –40° do 70°C lub
(–40° do 158°F)
(ciąg dalszy)
Podręcznik użytkownika 33
Polski
Strona: 163
Rozdział 7
34 Skaner płaski HP Scanjet 8270

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o HP ScanJet 8270

Zadaj pytanie o HP ScanJet 8270

Masz pytanie dotyczące HP ScanJet 8270, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji HP ScanJet 8270. Upewnij się, że opisujesz trudności z HP ScanJet 8270 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.