Instrukcja HP df770

Zobacz poniższy poradnik dla HP df770. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: HP
  • Produkt: Cyfrowa ramka na zdjęcia
  • Model/nazwa: df770
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Chiński, Rosyjski, Turecki

Spis treści

Strona: 276
Polski
276
Spis treści
Zawartość opakowania
Na początek
Pilot zdalnego sterowania
Ustawienia wstępne
Menu USTAWIEŃ
Najważniejsze cechy
Wybór pamięci źródłowej
Opcje obrazu
Obrót i powiększenie obrazu
Kopiowanie i usuwanie obrazów
Odtwarzanie muzyki
Odtwarzanie filmów wideo
Wyświetlanie kalendarza i zegara
Dane techniczne
Często zadawane pytania (FAQ)
Czyszczenie i konserwacja - wskazówki
Pomoc
277
278
280
281
283
284
285
286
287
288
292
294
296
299
300
301
302
Strona: 277
Polski
277
Zawartość opakowania
Ilość Element Ilustracja
1 Ramka cyfrowa na zdjęcia
1
Pilot zdalnego sterowania
Bateria = CR2025
PULL
1 Uniwersalny zasilacz sieciowy
1
Przewód USB 2.0
(do podłączenia do komputera)
1 Instrukcja obsługi
1 Skrócona instrukcja instalacji
1 Karta gwarancyjna
WAŻNE: Zachować ten dokument – jest
potrzebny do kontaktów z serwisem.
2 Wymienne ramki ozdobne
1
Adapter USB
(do podłączenia pamięci
przenośnej)
Strona: 278
Polski
278
1. Podłączyć przewód DC (zasilacza sieciowego) do gniazda zasilania w ramce
cyfrowej, zasilacz podłączyć do gniazda sieciowego, zgodnie z rysunkiem poniżej.
DC IN
POWER MUTE MENU
MS
SD/MMC/XD
CF
DC IN
2.	Ramka cyfrowa HP jest wyposażona w obrazy demonstrujące podstawowe funkcje
ramki. Aby wyświetlić te obrazy, włącz zasilanie ramki w sposób opisany w kroku 4.
W ciągu kilku sekund rozpocznie się pokaz slajdów. Jeśli chcesz od razu wyświetlić
własne obrazy, przejdź do następnego kroku (krok 3).
3.	Włóż kartę pamięci lub podłącz pamięć USB z obrazami, muzyką lub plikami
wideo do odpowiedniego gniazda, zgodnie z poniższym rysunkiem. Uwaga:
zarówno w przypadku kart pamięci jak i urządzeń USB, konieczne jest zachowanie
odpowiedniej orientacji podczas wkładania do gniazda.
CF
POWER
MUTE
MENU
POW
ER
MUT
E
MEN
U
MS
SD/MMC
/XD
Na początek
Strona: 279
Polski
279
4.	Włącz zasilanie ramki cyfrowej.
DC IN
POWER MUTE MENU
MS
SD/MMC/XD
CF
POWER
W ciągu kilku sekund rozpocznie się automatycznie pokaz slajdów użytkownika.
Jeśli na tym samym nośniku pamięci znajdują się również utwory muzyczne, podczas
pokazu slajdów odtworzona zostanie muzyka, chyba, że zablokowano odpowiednią
opcję w SETUP MENU (menu ustawień). Możesz już oglądać własne zdjęcia!
5.	Oprócz możliwości sterowania z pilota, ramka jest wyposażona w podstawowe
przyciski sterowania, znajdujące się z tyłu obudowy, zgodnie z poniższą ilustracją.
DC IN
POWER MUTE MENU
MS
SD/MMC/XD
CF
Zasilanie
Wyciszenie
Następny/Naprzód
Odtwórz/Wstrzymaj/Wybierz
Poprzedni/Wstecz
Menu
Strona: 280
Polski
280
Pilot zdalnego sterowania
MENU: Służy do wywoływania trybu main menu (Menu główne) lub trybu
wyboru karty.
TIME SET (USTAW CZAS): Służy do ustawiania daty i godziny w trybie
ustawień czasu.
SLIDESHOW (POKAZ SLAJDÓW): Naciśnięcie tego przycisku uruchamia
pokaz slajdów.
VIDEO PLAYBACK (ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO): Przycisk uruchamia
odtwarzanie plików wideo.
UP (DO GÓRY): Służy do poruszania się do góry w trybie miniaturek i w
menu Setup (Ustawienia). Służy do zwiększania wartości w trybie TIME SET
(USTAW CZAS).
NEXT (NASTĘPNY) lub FORWARD (NAPRZÓD): Służy do przechodzenia
w prawo/naprzód w trybie Photo Browse (Przeglądanie zdjęć), Thumbnail
(Wyświetlanie miniaturek), trybie menu oraz trybie TIME SET (USTAW
CZAS).
PLAY/PAUSE (ODTWARZANIE/PAUZA) lub SELECT (WYBIERZ): Zmiana trybu
wyświetlania (tryb browse (Przeglądaj), thumbnail (Miniaturki) lub slide show
(Pokaz slajdów)). Uruchamia/wstrzymuje odtwarzanie plików muzycznych i
wideo. Służy do wyboru opcji w trybie ustawień lub menu.
PREV (POPRZEDNI) lub RETURN (WSTECZ): Przejście w lewo w trybie
browse (Przeglądaj), thumbnail (Miniaturki) lub trybie menu, powrót do
poprzedniego ekranu w trybie slide show (Pokaz slajdów).
DOWN (W DÓŁ): Służy do przechodzenia w dół w trybie miniaturek i trybie
Setup (Ustawienia). Służy do zmniejszania wartości w trybie TIME SET
(USTAW CZAS).
COPY/DEL (KOPIUJ/USUŃ): Naciśnij ten przycisk w trybie Photo Browse
(Przeglądanie zdjęć) lub MUSIC (Muzyka), aby rozpocząć proces
kopiowania lub usuwania.
ROTATE (OBRÓT): Służy do obracania zdjęcia w trybie Photo Browse
(Przeglądanie zdjęć).
ZOOM (POWIĘKSZENIE): Służy do powiększania obrazu w trybie Photo
Browse (Przeglądanie zdjęć).
VOL (Głośność) + / - : Przyciskiem + zwiększa się głośność, przyciskiem
– zmniejsza się głośność odtwarzania dźwięku.
BRIGHTNESS/CONTRAST/TINT/COLOR (JASNOŚĆ/KONTRAST/KOLOR):
W trybie picture browse (Przeglądanie obrazów) służy do regulacji
podstawowych parametrów wyświetlania.
Strona: 281
Polski
281
1. Wyjmij przekładkę zabezpieczającą z pilota zdalnego sterowania.
PULL
Jeśli pilot wymaga założenia nowej baterii, należy nabyć baterię 3 V CR2025.
Z tyłu obudowy pilota znajduje się instrukcja wymiany baterii – zobacz rysunek
poniżej.
2. Włącz zasilanie ramki cyfrowej, odczekaj na rozpoczęcie pokazu slajdów (picture
slideshow). Naciśnij jeden raz przycisk , aby wyświetlić MAIN MENU (Menu
główne) - zobacz poniższą ilustrację.
Ustawienia wstępne
Strona: 282
Polski
282
3. Przyciskiem lub zaznacz ikonę . Przyciskiem otwórz
SETUP MENU (Menu ustawień), zgodnie z poniższą ilustracją.
4. Opcja LANGUAGE (JĘZYK) będzie podświetlona na niebiesko. Naciśnij przycisk
, aby wyświetlić dodatkowe opcje języków. Uwaga: Jeśli żądany język jest
już wybrany, przejdź do kroku 6.
5. Przyciskami lub zaznacz żądany język komunikatów ekranowych
(OSD) i naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór. Naciśnij przycisk ,
aby powrócić do Menu ustawień).
6. Przyciskami lub podświetl inne opcje, naciśnij przycisk , aby
zatwierdzić wybór. Przyciskami lub zaznacz, przyciskiem
potwierdź wybór żądanych ustawień. Poszczególne opcje omówiono szczegółowo w
kolejnej sekcji, SETUP MENU (MENU USTAWIEŃ).
Strona: 283
Polski
283
SETUP MENU (MENU USTAWIEŃ)
Opcja Opis
Language (Język)
Możesz wybrać jeden z siedmiu języków komunikatów ekranowych
(OSD). Dostępne opcje: English (angielski), German (niemiecki),
French (francuski), Spanish (hiszpański), Portuguese (portugalski),
Italian (włoski) oraz Dutch (holenderski).
Ustawienie domyślne to “English” (angielski).
Display Image Size
(Wielkość wyświetlanego
obrazu)
Wybierz opcję “ORIGINAL” (ORYGINALNA), aby wyświetlić obraz
w oryginalnej wielkości. Obraz zostanie wyświetlony w pełnej
wysokości i normalnych proporcjach. Wiele obrazów nie będzie
wypełniać całego ekranu, pozostawiając puste miejsce po bokach.
Wybierz opcję "OPTIMAL" (OPTYMALNA), aby wyświetlić obraz
w sposób wypełniający całą ramkę. W tym celu niektóre obrazy
zostaną obcięte u dołu i u góry ekranu.
Ustawienie domyślne to “ORIGINAL” (ORYGINALNA).
Slideshow Transition (Efekt
przejścia)
Możesz wybrać jeden z sześciu efektów przejścia między slajdami.
Dostępne opcje: Normal (Normalny), Random (Losowy), Fade
(Zanikanie), Curtain (Kurtyna), Open_Door (Otwarte drzwi) oraz
Cross_Comb (Grzebień).
Opcja domyślna to “RANDOM” (LOSOWY).
Slideshow Speed
(Prędkość pokazu)
Opcja określająca czas wyświetlania każdego obrazu. Dostępne
opcje: 5, 10, 30, 60 sekund, 1 godzina oraz 24 godziny.
Ustawienie domyślne to „5” sekund.
Slideshow Music (Muzyka
podczas pokazu slajdów)
Wybór opcji ON (WŁ.) umożliwi odtwarzanie plików mp3 podczas
pokazu slajdów. Uwaga: W wybranej pamięci muszą znajdować
się pliki mp3.
Opcja domyślna to “ON” (WŁ.).
Slideshow Shuffle
(Kolejność losowa)
Wybierz opcję ON (WŁ.), aby wyświetlać obrazy w przypadkowej
kolejności. Obrazy nie będą powtarzane do momentu, aż nie
zostaną wszystkie wyświetlone. Wybierz opcję OFF (WYŁ.), aby
wyświetlać obrazy w ustalonym porządku.
Opcja domyślna to “OFF” (WYŁ.).
Power Saving
(Oszczędzanie energii)
Funkcja służąca do automatycznego wyłączania ramki LCD, aby
oszczędzać energię. Możliwy jest wybór jednego z 4 ustawień.
Dostępne opcje: 2, 4, 8 godzin lub No Power Saving (funkcja
oszczędzania energii wyłączona). Aby włączyć wyłączony za
pomocą tej funkcji wyświetlacz LCD, naciśnij dowolny przycisk na
ramce lub na pilocie.
Opcja domyślna to “No Power Saving” (funkcja oszczędzania
energii wyłączona).
Reset Default (Przywróć
ustawienia fabryczne)
Aby przywrócić ustawienia fabryczne WSZYSTKICH funkcji,
przyciskiem lub podświetl opcję YES (TAK),
następnie naciśnij przycisk .
Strona: 284
Polski
284
Najważniejsze cechy
Funkcja
Automatyczny obrót obrazu w celu dopasowania do położenia ramki.
Pokaz slajdów z muzyką lub bez.
• 6 różnych efektów przejścia między obrazami
• Opcja losowej kolejności wyświetlania
Opcje wyświetlania wielu obrazów.
•	 Wyświetlanie pojedynczych obrazów w trybie Browse (Przeglądanie) (zobacz
następną sekcję)
•	 Wyświetlanie zdjęć w trybie thumbnail (pokazu miniaturek)
•	 Obrót i powiększenie pojedynczych obrazów
Odtwarzanie plików muzycznych
•	 Pliki muzyczne muszą mieć format mp3
Odtwarzanie plików wideo
•	 Pliki wideo musza mieć format MPEG-1, MP4 lub Motion JPEG
Regulacja jasności, kontrastu, odcienia i nasycenia w trybie photo browse
(Przeglądanie zdjęć).
Złącze do podłączania komputera PC w celu kopiowania obrazów (oraz muzyki i
filmów) do pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej. (Zobacz sekcję Picture Options
(Opcje obrazu) dla dalszych szczegółów).
Dodawanie i usuwanie obrazów oraz plików mp3 z pamięci zewnętrznej.
Komunikaty ekranowe (OSD) może być wyświetlane w jednym z 7 języków
•	 English (Angielski), French (francuski), Spanish (hiszpański), Italian (włoski),
German (niemiecki), Dutch (holenderski), Portguese (portugalski)
Strona: 285
Polski
285
W ramce cyfrowej HP można wyświetlać zawartość pamięci wewnętrznej oraz pamięci
zewnętrznych, na kartach (najczęściej stosowanych w aparatach fotograficznych) lub
dyskach USB. Jednocześnie można podłączyć więcej niż jedną pamięć zewnętrzną.
Jednak do odtwarzania można wybrać tylko jedno źródło.
Jest klika metod dostępu do menu wyboru pamięci źródłowej wyświetlanych obrazów.
1. W trybie slideshow (Pokaz slajdów) lub browse (Przeglądanie): Naciśnij
dwukrotnie przycisk .
2. W trybie MAIN MENU (MENU GŁÓWNE): Naciśnij jeden raz 	
przycisk .
Spowoduje to wyświetlenie ekranu źródła pamięci zgodnie z poniższą
ilustracją. Uwaga: Wygląd ekranu może się różnić, w zależności
od typu i liczby podłączonych pamięci zewnętrznych. Podłączyć
urządzenie zewnętrzne USB z ramką cyfrową za pomocą przewodu
USB.
lub
Tylko karta SD/MMC Karta SD/MMC, Compact Flash, oraz
dysk USB Flash.
3. Przyciskami lub wybierz ikonę żądanej pamięci 	
źródłowej. Zatwierdź wybór przyciskiem . Wyświetlony 	
zostanie ekran MAIN MENU (MENU GŁÓWNE) dla wybranej pamięci źródłowej.
Wybór pamięci źródłowej
Strona: 286
Polski
286
Slideshow modes (Tryby pokazu slajdów)
Tryb Slideshow (Pokaz slajdu) zostaje uruchomiony po kilku sekundach od włączenia
zasilania lub włożenia zewnętrznej pamięci źródłowej. Dostępne są dwa tryby
pokazu slajdów, jeden z muzyką w tle, drugi bez muzyki. Zobacz sekcje Initial Setup
(Ustawienia wstępne) oraz Setup Menu (Menu ustawień), gdzie opisano sposób zmiany
żądanych ustawień.
Browse mode (Tryb przeglądania)
Aby wyjść z trybu slideshow (Pokaz slajdów), naciśnij jeden raz przycisk .
W dolnym, prawym rogu ekranu, przez kilka sekund będzie wyświetlany komunikat
“Browse mode” (Tryb przeglądania). W tym trybie wyświetlany jest obraz poprzedni i
następny.
Naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu slideshow (Pokaz slajdów).
Thumbnail mode (Tryb wyświetlania miniaturek)
Aby wyświetlić obrazy w trybie thumbnail (miniaturek), naciśnij przycisk
DWUKROTNIE w trybie slideshow (Pokaz slajdów) lub JEDEN RAZ w trybie browse
(Przeglądanie), zgodnie z poniższą ilustracją.
Za pomocą przycisków kursora wybierz żądany obraz. Naciśnij przycisk , aby
wyświetlić wybrany obraz.
Opcje obrazu
Strona: 287
Polski
287
Obrót obrazu
Obrazy będą obracane automatycznie, w celu dopasowania do położenia ramki
(pionowego lub poziomego).
Obrazy można obracać ręcznie, przez naciśnięcie przycisku w trybie Photo
Browse (Przeglądanie zdjęć). Uwaga: Każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje
obrót obrazu o 90 stopni w prawo.
Powiększenie obrazu
Obrazy można powiększyć 5X, przez naciśnięcie przycisku w trybie Photo
Browse (Przeglądanie zdjęć). Uwaga: każde naciśnięcie tego przycisku zwiększa
powiększenie od 1X do 5X. Po wybraniu opcji 5X, JEDNO naciśnięcie tego przycisku
przywróci normalną wielkość obrazu.
Obrót i powiększenie obrazu
Strona: 288
Polski
288
Kopiowanie obrazów do wewnętrznej pamięci ramki cyfrowej
Z urządzenia zewnętrznego: Podłącz urządzenie zewnętrzne z obrazami
do skopiowania. Po chwili rozpocznie się pokaz slajdów ze skopiowanych
obrazów. Naciśnij jeden raz przycisk , aby uruchomić tryb photo browse
(Przeglądanie zdjęć) lub naciśnij ten przycisk dwukrotnie, aby uruchomić tryb
thumbnail (Wyświetlanie miniaturek). Wybierz obraz do skopiowania i naciśnij
przycisk , aby wyświetlić menu copy/delete (Kopiuj/Usuń), zgodnie z
poniższą ilustracją.
Opcja “Copy picture to” (Skopiuj obraz do) będzie podświetlona na
niebiesko. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić pamięć wewnętrzną.
Naciśnij ponownie przycisk , aby skopiować żądany obraz do
pamięci wewnętrznej ramki cyfrowej. Wyświetlony zostanie komunikat
Finished (Zakończono), informujący o zapisaniu żądanego obrazu w pamięci
wewnętrznej, zgodnie z ilustracją poniżej.
Finished
Przyciskiem lub wybierz kolejny obraz i powtórz powyższe kroki,
aby skopiować ten obraz do pamięci wewnętrznej.
Naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu slideshow (Pokaz slajdów).
Z komputera stacjonarnego/przenośnego: Przed pierwszym podłączeniem
zaleca się odłączyć wszystkie pamięci zewnętrzne.
Kopiowanie i usuwanie obrazów
Strona: 289
Polski
289
Włącz zasilanie ramki cyfrowej HP. Przejdź do SETUP MENU (MENU
USTAWIEŃ) (zobacz sekcję initial Setup (Ustawienia wstępne)) i dla parametru
USB Mode (Tryb USB) wybierz opcję “PC”. Podłącz ramkę cyfrową HP
do komputera stacjonarnego lub przenośnego, z systemem operacyjnym
Windows™ 2000 (z dodatkiem service pack 4 lub nowszym), Windows™ XP
(z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) lub Windows™ Vista, za pomocą
przewodu USB dostarczonego wraz z ramką. W oknie Eksploratora Windows
powinny pojawić się trzy nowe napędy. Nowe napędy to pamięć wewnętrzna
ramki cyfrowej, gniazdo kart pamięci 1 oraz gniazdo kart pamięci 2 (zobacz
poniższą ilustrację):
Na ekranie ramki cyfrowej zostanie wyświetlony następujący obraz:
Jeden z trzech nowych napędów to pamięć wewnętrzna ramki cyfrowej
HP oznaczona symbolem HP df770. W zależności od użytego komputera,
napędom mogą być przypisane różne litery.
Strona: 290
Polski
290
Pliki kopiuje się do pamięci ramki cyfrowej za pomocą zwykłych procedur
kopiowania i wklejania wbudowanych w system Windows™.
Aby sprawdzić ilość dostępnego miejsca w pamięci ramki cyfrowej, kliknij
prawym przyciskiem myszki na ikonę napędu HP df770 i wybierz opcję
Properties (Właściwości). Wyświetlone zostanie okno z informacją o ilości
dostępnej/wolnej pamięci (w megabajtach [MB]).
Na zakończenie kopiowania odłącz komputer klikając dwukrotnie ikonę Safely
Remove Hardware (Bezpieczne usuwanie sprzętu) w dolnym, prawym
rogu ekranu komputera. Spowoduje to wyświetlenie menu pokazanego poniżej:
Wybierz napęd HP df770 i kliknij przycisk Stop. Po pojawieniu się
potwierdzenia, odłącz przewód USB 2.0 od komputera i ramki cyfrowej.
Usuwanie zdjęć z pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej
Obrazy można usuwać z pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej w ten sam
sposób, jak były tam umieszczane. Przed usunięciem żądanego obrazu należy
pamiętać, aby wybrać odpowiednią pamięć źródłową (zobacz sekcję Wybór
pamięci źródłowej dla dalszych szczegółów).
Strona: 291
Polski
291
Wybierz obraz do usunięcia, naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu
copy/delete (Kopiuj/Usuń). Przyciskiem , wybierz opcję “Delete picture”
(Usuń obraz). Przyciskiem wybierz opcję YES (TAK) lub NO (NIE).
Przyciskiem wybierz żądaną opcję. W przypadku wyboru opcji YES
(TAK), naciśnij przycisk , aby usunąć żądany obraz z pamięci. Obraz
zniknie, wyświetlony zostanie następny obraz (o ile jest dostępny).
Jeśli ramka cyfrowa jest podłączona do komputera stacjonarnego lub
przenośnego, zgodnie z opisem w sekcji Kopiowanie obrazów – z komputera
stacjonarnego/przenośnego, obrazy można usunąć używając aplikacji
Eksplorator Windows.
Strona: 292
Polski
292
Przejdź do MAIN MENU (MENU GŁÓWNE) (zobacz sekcję Initial Setup (Ustawienia
wstępne). Uwaga: upewnij się, że wybrano żądaną pamięć źródłową (zobacz sekcję
Wybór pamięci źródłowej dla dalszych szczegółów).
Przyciskiem lub zaznacz ikonę , następnie naciśnij przycisk
.
W ramce cyfrowej wyświetlona zostanie lista plików muzycznych znalezionych w
wybranej pamięci źródłowej, zgodnie z poniższą ilustracją.
Podświetlony zostanie pierwszy utwór z listy. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć
odtwarzanie.
• W trybie domyślnym, utwory odtwarzane są od pierwszego do ostatniego,
następnie odtwarzanie rozpoczyna się od początku.
• Przyciskami ustaw żądaną głośność.
• Przyciskiem lub wybierz do odtwarzania inny plik (jeśli jest
dostępny).
Odtwarzanie muzyki
Strona: 293
Polski
293
Kopiowanie i usuwanie plików muzycznych
Proces kopiowania i usuwania plików muzycznych jest identyczny, jak w poprzedniej
sekcji Kopiowanie i usuwanie obrazów. Zobacz poprzednią sekcję dla dalszych
szczegółów.
Obsługiwany format audio: .mp3
Strona: 294
Polski
294
Są dwa sposoby odtwarzania plików wideo zapisanych w pamięci źródłowej. Uwaga:
upewnij się, że wybrano żądaną pamięć źródłową (zobacz sekcję Wybór pamięci
źródłowej dla dalszych szczegółów).
1.	 Naciśnij przycisk aby rozpocząć odtwarzanie plików wideo w
obsługiwanym formacie.
•	 W trybie domyślnym, pliki odtwarzane są od pierwszego do
ostatniego, następnie odtwarzanie zostaje zatrzymane.
• Przyciskami ustaw żądaną głośność.
• Naciśnij przycisk , aby wstrzymać odtwarzanie.
• Naciśnij przycisk aby wyświetlić listę plików wideo o
obsługiwanym formacie.
2.	 Przejdź do MAIN MENU (MENU GŁÓWNE) (zobacz sekcję Initial Setup
(Ustawienia wstępne)).
Przyciskiem lub zaznacz ikonę , następnie naciśnij
przycisk .
W ramce cyfrowej wyświetlona zostanie lista obsługiwanych plików wideo
znalezionych w wybranej pamięci źródłowej, zgodnie z poniższą ilustracją.
Odtwarzanie filmów wideo
Strona: 295
Polski
295
Przyciskiem lub zaznacz żądany plik wideo. Naciśnij przycisk
, aby rozpocząć odtwarzanie.
• W trybie domyślnym, pliki odtwarzane są od pierwszego do
ostatniego, następnie odtwarzanie zostaje zatrzymane.
• Przyciskami ustaw żądaną głośność.
• Naciśnij przycisk , aby wstrzymać odtwarzanie.
• Naciśnij przycisk , aby powrócić do listy plików wideo.
Kopiowanie i usuwanie plików wideo
Plików wideo NIE MOŻNA kopiować ani usuwać za pomocą przycisku .
Można jednak nimi zarządzać po podłączeniu ramki cyfrowej do komputera,
za pomocą procedur opisanych w sekcji Kopiowanie obrazów – z komputera
stacjonarnego/przenośnego.
Obsługiwany format wideo: MPEG-1, MP4 oraz Motion JPEG
Strona: 296
Polski
296
Przejdź do MAIN MENU (MENU GŁÓWNE) (zobacz sekcję Initial Setup (Ustawienia
wstępne).
Przyciskiem lub zaznacz ikonę , następnie naciśnij przycisk
.
W ramce wyświetlony zostanie ekran kalendarza i zegara, podobny do ilustracji
poniżej.
Początkowo wyświetlana data i czas będą niepoprawne, należy je ustawić. Aby
ustawić datę i czas, naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu TIME SET (USTAW
CZAS), zgodnie z poniższą ilustracją.
Ustawienie kalendarza i zegara:
• Podświetlona zostanie opcja Set Clock (Ustaw zegar). Przyciskiem lub
wywołaj ekran Set Clock (Ustaw zegar) zgodnie z poniższą ilustracją.
Wyświetlanie kalendarza i zegara
Strona: 297
Polski
297
• Przyciskami i wybiera się poszczególne parametry kalendarza i
zegara.
• Przyciskami i zmienia się wybrane parametry kalendarza i zegara.
• Naciśnij przycisk , gdy wybrano żądaną datę i czas. Spowoduje to powrót
do menu TIME SET (USTAW CZAS).
• Przyciskami i zaznacz opcję Set Alarm (Ustaw alarm) lub Slideshow
Photo (Pokaz zdjęć). Przyciskiem potwierdź wybór.
Ustawienie alarmu:
• Zaznacz opcję Set Alarm (Ustaw alarm). Naciśnij przycisk lub , aby
wywołać ekran Set Alarm (Ustaw alarm).
• Przyciskami i wybiera się poszczególne parametry kalendarza,
zegara oraz On/OFF (Wł./Wył).
• Przyciskami i zmienia się wybrane parametry.
• Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić zmiany. Spowoduje to powrót do menu
TIME SET (USTAW CZAS).
Strona: 298
Polski
298
• Przyciskami i zaznacz opcję Set Clock (Ustaw zegar) lub Slideshow
Photo (Pokaz zdjęć). Przyciskiem potwierdź wybór.
Ustawienia funkcji Slideshow Photo (Pokaz zdjęć):
• Zaznacz opcję Slideshow Photo (Pokaz zdjęć). Naciśnij przycisk lub ,
aby wywołać ekran Slideshow Photo (Pokaz zdjęć).
• Przyciskami i zaznacz opcję.
−	 Wybór opcji Internal Memory (pamięci wewnętrznej) spowoduje
wyświetlanie zdjęć z pamięci wewnętrznej w formie pokazu slajdów,
kalendarz będzie wyświetlany w sposób pokazany poniżej:
• Uwaga: Wyświetlane będą WYŁĄCZNIE obrazy z pamięci
wewnętrznej.
• Przyciskiem wybierz żądaną opcję. Spowoduje to powrót do menu TIME SET
(USTAW CZAS) i wyświetlenie wybranej funkcji.
• Naciśnij przycisk , aby usunąć menu TIME SET (USTAW CZAS). Naciśnij
ponownie przycisk , aby powrócić do ekranu MAIN MENU (MENU GŁÓWNE).
UWAGA: W przypadku odłączenia ramki cyfrowej od zasilania, zegar trzeba będzie
ustawić ponownie.
Strona: 299
Polski
299
Dane techniczne - df770
Parametry panelu wyświetlacza
Wielkość 7”
Współczynnik obrazu 16:9
Rozdzielczość 800 x 480 pikseli
Zasilanie
Zewnętrzny zasilacz sieciowy +12V/ 0.83A
Audio
Wbudowane głośniki 1.0 W x2
Złącza
Porty USB
USB 2.0
(dla pamięci zewnętrznych USB i
podłączenia komputera)
Magazynowanie danych
Pamięć wewnętrzna 128MB
Obsługiwane karty pamięci
Gniazdo kart pamięci 1
Memory Stick Pro (MS Pro), Secure Digital
(SD 2.0), XD Picture Card oraz Multi Media
Card (MMC)
Gniazdo kart pamięci 2 Karty Compact Flash
Obsługiwane formaty plików:
Pliki wideo MPEG-1, MP4 oraz Motion JPEG
Pliki obrazów JPEG
Pliki muzyczne MP3
Obsługiwane języki
Komunikaty na ekranie
English (Angielski), French (francuski),
Spanish (hiszpański), Italian (włoski),
German (niemiecki), Dutch (holenderski),
Portguese (portugalski)
Strona: 300
Polski
300
Często zadawane pytania (FAQ)
Pytanie Odpowiedź
Jaki jest zasięg pilota zdalnego
sterowania?
Około 100 cm
Pilot zdalnego sterowania nie
działa?
Być może trzeba wymienić baterię. Stosować
wyłącznie baterię litową 3 V o symbolu
CR2025.
Dlaczego nie mogę wyświetlić
niektórych obrazów?
Niektóre formaty obrazów/zdjęć nie są
obsługiwane. Zobacz dane techniczne.
Dlaczego nie mogę odtworzyć
niektórych plików muzycznych?
Niektóre formaty plików muzycznych nie są
obsługiwane. Zobacz dane techniczne.
Dlaczego nie mogę odtworzyć
niektórych plików wideo?
Niektóre formaty plików wideo nie są
obsługiwane. Zobacz dane techniczne.
Czy mogę usuwać obrazy z kart
pamięci lub pamięci przenośnych?
Tak, zobacz sekcję Picture Options (Opcje
obrazu) w tej instrukcji.
Czy mogę usuwać obrazy z
pamięci wewnętrznej?
Tak, zobacz sekcję Picture Options (Opcje
obrazu) w tej instrukcji.
W jaki sposób przełączyć się na
pamięć wewnętrzną?
Usuń wszystkie zewnętrzne źródła pamięci
lub naciśnij przycisk , aby wyświetlić
ekran wyboru pamięci źródłowej. Przyciskiem
lub zaznacz ikonę pamięci
wewnętrznej, następnie naciśnij przycisk
.
Dlaczego nie mogę używać
systemu Windows™ 98 lub Me
do kopiowania plików do ramki
cyfrowej?
Ramka cyfrowa nie jest wyposażona w
odpowiednie sterowniki USB i brak ich również
w tych systemach operacyjnych.
Zasilacz/pilot uległ uszkodzeniu
lub zaginął. Czy mogę je
zamówić?
Tak. Zobacz stronę www.hp.com/support dla
dalszych szczegółów.
Gdzie mogę znaleźć najnowsze
informacje/FAQ dotyczące ramek
cyfrowych HP?
Zobacz stronę www.hp.com/support dla
dalszych szczegółów i najnowszych informacji.
Strona: 301
Polski
301
Czyszczenie i konserwacja - wskazówki
√ Wyłącz zasilanie ramki cyfrowej przed rozpoczęciem czyszczenia.
√ NIE NALEŻY naciskać zbyt mocno ekranu.
√ NIE NALEŻY natryskiwać lub nakładać środków czyszczących w płynie
bezpośrednio na ekran lub ramkę.
√ NIE NALEŻY używać amoniaku, alkoholu ani ściernych środków czyszczących.
Czyszczenie ekranu:
1	 Wytrzeć ekran suchą, miękką, niepylącą ściereczką, aby usunąć kurz i
luźne zanieczyszczenia.
2	 Jeśli konieczne jest dalsze czyszczenie, nałożyć odpowiedni środek
czyszczący (dopuszczony do stosowania z wyświetlaczami LCD) na
czystą, miękką, niepylącą ściereczkę i przetrzeć ekran.
• UWAGA: Nie naciskać zbyt mocno na ekran, aby uniknąć jego
uszkodzenia.
Czyszczenie ramki i porywy tylnej:
1	 Wytrzeć ekran suchą, miękką, niepalącą ściereczką, aby usunąć kurz i
luźne zanieczyszczenia.
2	 W razie potrzeby nałożyć odpowiedni środek czyszczący na czystą,
miękką, niepylącą ściereczkę i przetrzeć zabrudzone powierzchnie.
Strona: 302
Polski
302
W przypadki potrzeby uzyskania pomocy technicznej lub serwisu ramki cyfrowej
HP w okresie objętym gwarancją, skontaktuj się z punktem zakupu tego urządzenia
lub autoryzowanym przedstawicielem firmy HP w danym kraju. Jeśli w danym kraju
brak odpowiedniego przedstawicielstwa, skontaktuj się z jednym z przedstawicieli,
których listę zamieszczono poniżej. Przedstawiciel pomoże rozwiązać problem i
w razie potrzeby przydzieli numer autoryzacyjny zwrotu produktu (Return Material
Authorization (RMA)) pozwalający wymienić wadliwy produkt firmy HP. Warunkiem
skorzystania z praw gwarancyjnych jest przedstawienie kopi dowodu zakupu
produktu HP oraz posiadanie numeru RMA. Koszty przesyłki produktu do centrum
serwisowego ponosi nabywca. Przedstawiciel firmy HP poda adres, na który
należy przesłać produkt, na koszt nabywcy. Po otrzymaniu produktu przez centrum
serwisowe, zamiennik zostanie wysłany zwykle w ciągu 5 dni roboczych.
Pomoc – adresy e-mail:
Język Adres e-mail
Holenderski hollands@hpodd.com
Chiński
simp.chinese@hpodd.com
trad.chinese@hpodd.com
Angielski english@hpodd.com
Francuski francais@hpodd.com
Niemiecki deutsch@hpodd.com
Włoski italiano@hpodd.com
Japoński nippon@hpodd.com
Koreański korean@hpodd.com
Portugalski portugues@hpodd.com
Hiszpański espanol@hpodd.com
Szwedzki svensk@hpodd.com
Pomoc
Strona: 303
Polski
303
Pomoc – telefony:
Kraj Język Numer
Europa (EMEA)
Belgia Holenderski i niemiecki + 32 2700 1724
Francja Francuski + 33 171230454
Niemcy Niemiecki + 49 6950073896
Irlandia Angielski + 353 1850882016
Włochy Włoski + 39 269682189
Holandia Holenderski + 31 202015093
Hiszpania Hiszpański + 34 914533458
Szwajcaria Francuski/niemiecki/włoski + 41 18009686
Wielka Brytania Angielski + 44 2073652400
Północna Ameryka
Stany Zjednoczone Angielski 1.866.694.7633
Kanada Angielski i francuski 1.866.694.7633

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o HP df770

Zadaj pytanie o HP df770

Masz pytanie dotyczące HP df770, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji HP df770. Upewnij się, że opisujesz trudności z HP df770 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.