Instrukcja Electrolux Create 4 E4CM1-6ST

Podręcznik dla Electrolux Create 4 E4CM1-6ST w Angielski. Ten podręcznik PDF ma 136 stron.

Strona: 1
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA Dziękujemy za wybór produktu Electrolux. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów i części zamiennych firmy Electrolux. Zaprojektowano je specjalnie do tego produktu. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poszanowaniu środowiska naturalnego. Wszystkie plastikowe części oznaczono jako nadające się do recyklingu. Zapraszamy do naszej witryny internetowej, aby: Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu: www.electrolux.com Zarejestrować produkt, aby otrzymać lepszą obsługę serwisową: www.electrolux.com/productregistration Zachęcamy do zakupu akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do posiadanego urządzenia: www.electrolux.com/shop OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane. Te informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny. Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa Ogólne informacje i wskazówki Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Strona: 2
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA ELEMENTY A B C D E F G H I J K *w zależności od modelu Przycisk WŁ./WYŁ. z kontrolką Zbiornik na wodę Wskaźnik poziomu wody Odchylana pokrywa Uchwyt filtra z zabezpieczeniem przed kapaniem Szklany dzbanek na kawę Płytka grzejna* Przewód zasilający z wtyczką Przycisk Aroma Miarka Dzbanek termiczny ze stali nierdzewnej* A F G H B C D E K J I I
Strona: 3
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA 1 2 3 4 5 6 Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy napełnić zbiornik zimną wodą. Uruchomić urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ. Przepuścić przez urządzenie jedno- lub dwukrotnie zawartość pełnego zbiornika wody, aby je oczyścić (nie używać papierowego filtra ani kawy). Zaparzanie kawy: otworzyć pokrywę i napełnić zbiornik na wodę, nalewając świeżą zimną wodę do wymaganego poziomu. Wewnątrz zbiornika na wodę znajduje się wskaźnik poziomu wody na 2-10 dużych filiżanek/3-15 małych filiżanek. Umieścić papierowy filtr w koszu filtra i napełnić go zmieloną kawą. Obok miarki wody znajduje się wskaźnik zalecanej liczby łyżeczek kawy. Aby uzyskać umiarkowanie mocną kawę, wystarczy jedna miarka (ok. 6-7 g) na filiżankę. Zamknąć pokrywę zbiornika na wodę i umieścić dzbanek (wraz z pokrywką) na płytce grzejnej. Uruchomić urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ. Zapali się kontrolka zasilania i gorąca woda płynąć do filtra. Gdy woda przestanie płynąć, płytka grzejna będzie utrzymywać temperaturę kawę do chwili wyłączenia ekspresu za pomocą przełącznika WŁ./WYŁ. Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone ręcznie, funkcja samoczynnego wyłączenia wyłączy je po 40 minutach. W przypadku wyjęcia dzbanka zawór filtra zapobiega kapaniu kawy na płytkę grzejną. Podczas zaparzania kawy nie można wyjmować dzbanka z urządzenia na dłużej niż 30 sekund, ponieważ może dojść do przepełnienia filtra. Przycisk Aroma umożliwia wydłużenie czasu zaparzania w celu zapewnienia lepszej ekstrakcji i uzyskania mocniejszej kawy w przypadku mniejszej liczby filiżanek napoju (standardowo poniżej 6). Nacisnąć przycisk Aroma – zaświeci się symbol Aroma.
Strona: 4
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub sensorycznych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Przetrzeć wszystkie zewnętrzne powierzchnie wilgotną szmatką. Dzbanek do kawy (F) i pokrywkę dzbanka można myć w zmywarce. Nigdy nie stosować żrących lub ściernych środków czyszczących ani nie zanurzać urządzenia w produktach płynnych! Aby wyczyścić uchwyt filtra (E), podnieść uchwyt i wyjąć uchwyt filtra. Aby dokładnie wyczyścić zawór filtra, obrócić go kilkakrotnie podczas płukania. Zaleca się regularne odkamienianie – zależnie od twardości wody. Napełnić zbiornik wodą i odkamieniaczem zgodnie z instrukcją produktu, a następnie wykonać czynności 9 i 10. Umieścić dzbanek do kawy (F) z pokrywką na płycie grzejnej (G). Odczekać ok. 15 minut, aż odkamieniacz zacznie działać, a następnie włączyć urządzenie. Wyłączyć po zakończeniu przepływu roztworu. W razie potrzeby powtórzyć proces odkamieniania. Uruchomić urządzenie co najmniej dwa razy ze zwykłą wodą. Następnie dokładnie przepłukać dzbanek na kawę (F), pokrywkę dzbanka i uchwyt filtra (E) pod bieżącą wodą. Podczas płukania należy kilkakrotnie przestawić zawór filtra. 1 2 3 4 5
Strona: 5
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości zgodnej ze specyfikacją na tabliczce znamionowej! Nigdy nie używać i nie podnosić urządzenia, jeśli przewód zasilający lub obudowa są uszkodzone. Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazdka z uziemieniem. W razie potrzeby można zastosować przedłużacz przewodu przystosowany do przewodzenia prądu o natężeniu 10 A. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego lub urządzenia należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach. Zawsze należy ustawiać urządzenie na płaskiej, równej powierzchni. Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Po każdym użyciu urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka przed rozpoczęciem czyszczenia i czynności konserwacyjnych. Urządzenie i akcesoria nagrzewają się podczas działania. Używać tylko przeznaczonych do tego uchwytów. Przed kolejnym uruchomieniem odczekać, aż urządzenie ostygnie. Przewód zasilający nie może stykać się z gorącymi częściami urządzenia. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie. Nie napełniać urządzenia powyżej oznaczenia maksymalnej pojemności. Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w pobliżu źródeł ciepła. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań w takich miejscach, jak: – kuchnie dla pracowników na zapleczach sklepów w biurach oraz innych miejscach pracy; – gospodarstwa rolne; – hotele, motele i inne obiekty mieszkalne (jako wyposażenie dla klientów); – obiekty noclegowe. Podczas użytkowania ekspres do kawy nie powinien znajdować się w szafce. Nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań w celu dostosowania produktu do częstotliwości 50 lub 60 Hz. Urządzenie zrobi to samoczynnie.
Strona: 6
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA Materiały oznaczone tym symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu utylizacji. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE UTYLIZACJA W urządzeniach oznaczonych takim symbolem znajduje się akumulator, którego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Ten symbol umieszczony na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Aby przekazać produkt do recyklingu, należy zabrać go do oficjalnego punktu zbiórki lub centrum serwisowego firmy Electrolux, w którym bateria oraz części elektryczne zostaną w bezpieczny i profesjonalny sposób usunięte z urządzenia i przetworzone. Należy postępować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i akumulatorów. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, informacji oraz danych technicznych bez powiadomienia. Objawy Możliwe przyczyny Zasilanie nie jest podłączone lub przycisk WŁ./WYŁ. nie jest włączony. Brak wody w zbiorniku. Za dużo kamienia w zbiorniku na wodę. Zawór zabezpieczający przed kapaniem w uchwycie filtra jest zatkany przez resztki kawy. Brak papierowego filtra do kawy w uchwycie filtra. Podłączyć wtyczkę do gniazdka z uziemieniem i włączyć przełącznik WŁ./WYŁ. Napełnić zbiornik na wodę zimną wodą. Wykonać procedurę odkamieniania. Usunąć zanieczyszczenia i wyczyścić zawór zabezpieczający przed kapaniem. Do zaparzania kawy zawsze umieszczać nowy papierowy filtr do kawy w uchwycie filtra. Kawa się nie zaparza. Nieszczelność uchwytu filtra. W pojemniku na kawę znajdują się resztki kawy. Rozwiązania ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Electrolux Create 4 E4CM1-6ST, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Electrolux Create 4 E4CM1-6ST. Upewnij się, że opisujesz trudności z Electrolux Create 4 E4CM1-6ST tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Electrolux Create 4 E4CM1-6ST

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux Create 4 E4CM1-6ST. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Electrolux
  • Produkt: Ekspresy do kawy
  • Model/nazwa: Create 4 E4CM1-6ST
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Duński, Norweski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Szwedzki, Polski, Rosyjski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Łotewski, Litewski, Estoński, Czech