Instrukcja Dyson V11 Absolute

Zobacz poniższy poradnik dla Dyson V11 Absolute. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Dyson
  • Produkt: Odkurzacz
  • Model/nazwa: V11 Absolute
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 72
73
PL
Dziękujemy za zakup
urządzenia Dyson.
Należy zapisać numer seryjny, aby móc później z niego korzystać.
Ta ilustracja służy wyłącznie jako przykład.
Rejestracja online
Odwiedź naszą stronę, aby zarejestrować
pełną gwarancję na części i robociznę.
www.dyson.pl/rejestracja
Rejestracja telefoniczna
800 702025
Rejestracja
Po zarejestrowaniu dwuletniej bezpłatnej gwarancji urządzenie firmy Dyson
będzie nią objęte w zakresie części i robocizny (z wyłączeniem filtrów) przez
okres 2 lat od daty zakupu zgodnie z określonymi w niej warunkami.
W razie pytań dotyczących urządzenia firmy Dyson można odwiedzić
stronę www.dyson.pl aby uzyskać pomoc online, filmy, ogólne wskazówki i
użyteczne informacje.
Można też skontaktować się z infolinią firmy Dyson, podając numer seryjny
oraz informacje dotyczące miejsca i daty zakupu urządzenia.
Numer seryjny znajduje się na podstawie urządzenia.
WAŻNE INSTRUKCJE
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z
TEGO URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE
WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI I OSTRZEŻENIAMI
UMIESZCZONYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
OBSŁUGI I NA URZĄDZENIU.
Podczas użytkowania sprzętu elektrycznego
należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad
bezpieczeństwa, włączając poniższe:
OSTRZEŻENIE
Te ostrzeżenia dotyczą urządzenia, a w stosownych
przypadkach mają także zastosowanie do wszystkich
narzędzi, końcówek, ładowarek oraz wtyczek i
gniazd zasilania.
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA
PRĄDEM LUB URAZU:
1. Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o
ograniczonych możliwościach fizycznych,
czuciowych lub umysłowych bądź nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą
korzystać z tego urządzenia firmy Dyson jedynie
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po
uzyskaniu od takiej osoby instrukcji dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia, jeśli
rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny przeprowadzać czyszczenia ani prac
konserwacyjnych bez nadzoru dorosłych.
2. Urządzenie nie służy do zabawy. W przypadku
używania urządzenia przez małe dzieci lub
w ich pobliżu należy zachować szczególną
ostrożność. Nie należy zezwalać dzieciom na
zabawę urządzeniem.
3. Użytkować wyłącznie zgodnie z instrukcją
obsługi firmy Dyson. Nie przeprowadzać prac
konserwacyjnych innych niż określone w instrukcji
lub zalecane przez Infolinię Dyson.
4. Używać TYLKO w suchych pomieszczeniach.
Nie używać na zewnątrz ani na
mokrych powierzchniach.
5. Nie chwytać ładowarki ani urządzenia
mokrymi rękami.
6. Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia
ładowarki lub kabla.
7. Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie w
wyniku uderzenia, upuszczenia, zniszczenia,
pozostawienia na zewnątrz lub upuszczenia
do wody, należy zaprzestać jego użytkowania i
skontaktować się z Infolinią Dyson.
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 73
74
8. Jeśli potrzebna jest pomoc techniczna lub
naprawa, należy skontaktować się z Infolinią
Dyson. Nie rozbierać urządzenia samodzielnie.
Niefachowe rozmontowanie może być przyczyną
pożaru bądź porażenia prądem.
9. Nie rozciągać ani nie przygniatać przewodu
zasilającego. Trzymać przewód zasilający
w odpowiedniej odległości od nagrzanych
powierzchni. Nie przytrzaskiwać przewodu
drzwiami ani nie przeciągać go przez ostre
krawędzie i kąty. Nie rozkładać przewodu w
przejściach i w miejscach, gdzie można go
nadepnąć lub się o niego potknąć. Nie należy
najeżdżać urządzeniem na przewód.
10. Nie używać odkurzacza do zbierania wody.
11. Nie używać do zbierania łatwopalnych lub
palnych płynów, takich jak benzyna oraz nie
używać w miejscach gdzie takie płyny lub ich
opary mogą występować.
12. Nie używać odkurzacza do sprzątania płonących
ani dymiących przedmiotów, takich jak papierosy,
zapałki lub gorący popiół.
13. Włosy, luźne części ubrania, palce i inne części
ciała trzymać z daleka od otworów urządzenia i
jego ruchomych części, takich jak elektroszczotka.
Nie kierować węża, rury i ssawek w stronę oczu
lub uszu ani nie wkładać ich do ust.
14. Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory
odkurzacza. Nie używać odkurzacza, jeśli
którykolwiek z otworów jest zablokowany; usunąć
kurz, kłaczki i włosy oraz wszystko, co może
utrudniać swobodny przepływ powietrza.
15. Należy używać tylko akcesoriów i części
zamiennych zalecanych przez firmę Dyson.
16. Nie używać odkurzacza, jeśli przezroczysty
pojemnik lub filtry nie są zamontowane.
17. Odłączyć ładowarkę od zasilania, jeśli nie jest
używana przez dłuższy czas.
18. W trakcie sprzątania schodów należy zachować
szczególną ostrożność.
19. Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia,
szczególnie podczas podnoszenia lub
przenoszenia urządzenia, nie zbliżać dłoni
do włącznika. Dotykanie włącznika podczas
przenoszenia urządzenia stwarza wysokie
ryzyko wypadku.
20. Urządzenia nie należy instalować, ładować ani
używać poza pomieszczeniami zamkniętymi,
w łazienkach oraz w odległości mniejszej niż
3 metry od basenu. Nie używać na mokrych
powierzchniach ani nie narażać na działanie
wilgoci, deszczu lub śniegu.
21. Do ładowania urządzeń Dyson należy używać
wyłącznie ładowarek Dyson o numerze części
217160. Używać wyłącznie baterii firmy Dyson:
inne typy baterii mogą eksplodować, powodując
obrażenia ciała i szkody materialne.
22. Uważać, aby nie pociągnąć za włącznik podczas
usuwania lub wymieniania turboszczotki
napędzanej silnikiem do czasu ponownego
złożenia głowicy czyszczącej.
23. Nie używać uszkodzonych lub zmodyfikowanych
baterii i urządzeń. Skutki używania uszkodzonych
lub zmodyfikowanych baterii są nieprzewidywalne
i stwarzają ryzyko pożaru, eksplozji lub obrażeń.
Nie narażać baterii ani urządzenia na działanie
ognia lub wysokich temperatur. Narażenie na
działanie ognia lub temperatur wyższych niż
60°C może spowodować eksplozję.
24. Bateria jest szczelnie zamknięta i nie stanowi
zagrożenia w normalnych warunkach. W
przypadku mało prawdopodobnego wycieku
z baterii nie dotykać cieczy, aby uniknąć
podrażnień lub oparzeń, i przestrzegać
następujących środków bezpieczeństwa:
• Kontakt ze skórą — może spowodować
podrażnienie. Przemyć wodą z mydłem.
• Wdychanie — może spowodować podrażnienie
układu oddechowego. Wdychać świeże
powietrze i zasięgnąć porady lekarza.
• Kontakt z oczami — może spowodować
podrażnienie. Niezwłocznie przemyć oczy dużą
ilością wody, czynność kontynuować przez co
najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza.
• Utylizacja — nosić rękawice ochronne w celu
wyjęcia i natychmiastowej utylizacji baterii
zgodnie z miejscowymi przepisami.
25. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi
instrukcjami dotyczącymi ładowania i ładować
baterię lub urządzenie wyłącznie w zakresie
temperatur określonym w instrukcji. Niewłaściwe
ładowanie lub ładowanie w temperaturze
niezgodnej z określonym zakresem temperatur
może uszkodzić baterię oraz zwiększyć ryzyko
wybuchu ognia. Aby zapewnić maksymalną
żywotność baterii, firma Dyson zaleca podjęcie
następujących działań:
• Przechowywać urządzenie w temperaturze
pokojowej, jeśli nie jest używane przez dłuższy
czas. Zalecany zakres temperatury: od 18°C do
28°C.
• Zakres temperatury otoczenia odpowiedniej do
użytkowania i ładowania urządzenia wynosi od
10°C do 30°C.
26. ZAGROŻENIE POŻAREM — Nie umieszczać
urządzenia na kuchence ani innej gorącej
powierzchni bądź w ich pobliżu. Nie palić
urządzenia, nawet jeśli jest poważnie
uszkodzone. Może dojść do zapalenia lub
wybuchu baterii.
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 74
75
Nie należy
używać w pobliżu
otwartego ognia.
Nie należy
przechowywać w
pobliżu źródeł ciepła.
Nie należy używać do
zbierania wody ani
innych płynów.
Nie należy używać
do zbierania
płonących przedmiotów.
Nie zbliżać rąk zbyt
blisko do szczotki w
czasie pracy urządzenia.
Nie umieszczać
na kuchence ani w
jej pobliżu.
27. ZAGROŻENIE POŻAREM - Nie stosować
żadnych substancji zapachowych lub produktów
perfumowanych do filtru (filtrów) urządzenia.
Substancje chemiczne występujące w tego typu
produktach są łatwopalne i mogą doprowadzić
do zapalenia urządzenia.
NINIEJSZE INSTRUKCJE
NALEŻY PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego.
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 76
Auto
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
Čeština
中文
한국어
English English
English
Eco
Auto
Boost
Eco Auto Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
Čeština
中文
한국어
English English
English
Eco
Auto
Boost
Eco Auto Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
Čeština
中文
한국어
English English
English
Eco
Auto
Boost
Eco Auto Med
100%
5%
English
λληνικ
Espanol
Čeština
中文
한국어
English English
English
Eco
Auto
Eco Auto Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
English English
Auto
Boost
Eco Auto Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
Čeština
中文
한국어
English English
English
Eco
Auto
Boost
Eco Auto Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
Čeština
中文
한국어
English English
English
Eco
Auto
Boost
Eco Auto Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
Čeština
中文
한국어
English English
English
Eco
77
Ustawienia urządzenia
można zmieniać za pomocą
przycisku wyboru.
Nacisnąć i przytrzymać
przycisk wyboru przez czas
od 5 do 10 sekund, aby
wyświetlić listę języków.
W przypadku niskiego
poziomu naładowania
baterii ekran
wyświetli powiadomienie.
W przypadku konieczności
wykonania działań na
urządzeniu, ekran wyświetli
powiadomienie. Postępować
zgodnie z instrukcjami na
ekranie, aby utrzymać
sprawność urządzenia.
Ciągłe lub regularne stosowanie
trybu ekonomicznego lub Auto/Med
średniej mocy umożliwia wydłużenie
czasu czyszczenia, przedłużanie
trwałości i żywotności baterii, a także
zapobiega przegrzaniu urządzenia.
Przewijać listę języków,
naciskając przycisk wyboru.
Aby wybrać język, nacisnąć i
krótko przytrzymać przycisk
wyboru (od 2 do 4 sekund).
Jeśli został wybrany
nieprawidłowy język,
nacisnąć i krótko przytrzymać
przycisk wyboru, aż wyświetli
się krzyżyk, aby wrócić do
listy języków.
Gdy bateria się
rozładuje i będzie
wymagać naładowania,
urządzenie wyświetli
ostatnie powiadomienie.
Aby zatwierdzić wybrany
język, nacisnąć przycisk
wyboru i przewinąć do znaku
V, następnie krótko nacisnąć i
przytrzymać przycisk wyboru.
Wyświetlacz
Przycisk wyboru Wybór języka Niski poziom naładowania
baterii
Powiadomienia
Stan baterii
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 77
clik
clik
clik
clik
clik
clik
clik
clik
clik
clik
2
1
3 4
3-4.5hrs
Auto
Bo
Eco Auto Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
English Engl
English
E
Auto
Eco Auto Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
English English
78
Opróżnianie przezroczystego pojemnika
Uważać, aby nie pociągnąć
za włącznik, jeśli
przezroczysty pojemnik jest
otwarty w celu opróżnienia.
Zamknąć przezroczysty pojemnik, wsuwając
podstawę pojemnika do góry, aż pojemnik
oraz jego podstawa się zatrzasną.
Ładowanie
Bateria jest rozładowana i
wymaga naładowania.
Podłączyć urządzenie do ładowarki
bezpośrednio lub w stacji dokującej.
Niebieskie światła LED — po jednym
na każdej stronie baterii — będą migać
podczas ładowania.
Po naładowaniu baterii oba światła LED
zaświecą się na 5 sekund.
Bateria jest
naładowana, gdy
wyświetlacz pokazuje
stan naładowania
baterii 100%.
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 78
clik
clik
clik
clik
1 2
3
5 6
4
3
4
clik
2
1
4
c
2
1
3
4
clik
2
1
3
4
clik
2
1
3
4
clik
2
1
3
4
clik
2
1
3
4
clik
2
1
3
4
2
1
79
Poszukiwanie źródeł zatorów
Zamknąć przezroczysty pojemnik, wsuwając podstawę pojemnika do
góry, aż pojemnik oraz jego podstawa się zatrzasną.
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 79
3
2
1
5
4 6
1 2 3
3
clik
3
4
clik
2 3
4
clik
2
3
4
clik
2
4
clik
3
4
clik
2
1
80
Czyszczenie filtra
Konserwacja elektroszczotki Torque Drive
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 80
2
1 3
5
4
1
2
1
2
81
Konserwacja elektroszczotki Soft Roller — usuwanie zatorów
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 81
1
5 6
7 8
2 3
4
1
2
1
2
2
1
clik
clik
82
Konserwacja elektroszczotki Soft Roller — mycie turboszczotek
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 82
83
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z "Ważnymi Instrukcjami
dotyczącymi Bezpieczeństwa" zawartymi w niniejszej Instrukcji Obsługi firmy Dyson
MONTAŻ STACJI DOKUJĄCEJ
• Rozpakować stację dokującą, ładowarkę i ulotkę montażową.
• Wybrać miejsce montażu stacji dokującej i upewnić się, że bezpośrednio za nim nie
biegną rurociągi (gazowe, wodne lub powietrza), kable elektryczne, przewody czy
kanały wentylacyjne.
• Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w ulotce instalacyjnej.
• Zatrzasnąć mocowania na swoim miejscu.
• Umieścić urządzenie w stacji dokującej.
• Podłączyć ładowarkę do sieci elektrycznej. Włączyć (jeśli konieczne), aby
naładować baterię.
• Przed pierwszym użyciem urządzenie musi być w pełni naładowane.
Stację dokującą należy montować zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami/
normami (mogą mieć zastosowanie przepisy krajowe lub lokalne).
Firma Dyson zaleca przeprowadzanie montażu w odzieży ochronnej, okularach ochronnych i
z użyciem materiałów ochronnych.
Odkurzanie
• Odłączyć urządzenie od stacji dokującej.
• Sprawdzić, czy spód głowicy czyszczącej lub końcówki jest wolny od zanieczyszczeń, które
mogą spowodować uszkodzenie.
Przed odkurzaniem podłóg i dywanów należy zapoznać się z odpowiednią
instrukcją czyszczenia.
Elektroszczotka może uszkodzić niektóre rodzaje wykładzin lub podłóg. Niektóre wykładziny
mogą się mechacić pod wpływem obracającej się elektroszczotki. W takim przypadku
zaleca się kontynuowanie sprzątania bez części napędzanej silnikiem oraz konsultację z
producentem pokrycia podłogowego.
Elektroszczotka Torque Drive — suwak regulacji siły ssania
Elektroszczotka Torque Drive wyposażona w suwak regulacji siły ssania głowicy czyszczącej.
Aby wybrać daną siłę ssania, należy przesunąć suwak regulacji siły ssania znajdujący się na
górze głowicy czyszczącej.
Maksymalna siła ssania do uporczywego kurzu oraz zanieczyszczeń (+)
• Do czyszczenia trwałych posadzek, twardych podłóg oraz mocno zabrudzonych wykładzin
i dywanów.
Siła ssania do sprzątania kurzu oraz zanieczyszczeń (▲)
• Do czyszczenia lekko zabrudzonych wykładzin, dywanów i twardych
powierzchni podłogowych.
• Do sprzątania większych zanieczyszczeń takich jak orzeszki lub ryż.
Siła ssania do dywanów z długim włosiem oraz delikatnych posadzek (-)
• Do czyszczenia dywanów lub pledów z długim włosiem oraz wszelkiego rodzaju posadzek,
o bardziej wymagającej nawierzchni.
• Do czyszczenia lekko zabrudzonych podłóg, w tym także delikatnych posadzek takich jak
podłogi winylowe, parkiety oraz podłogi z linoleum.
Opróżnianie przezroczystego pojemnika
• Opróżnić, kiedy ilość zebranych zanieczyszczeń osiągnie poziom MAX — nie przepełniać.
• Uważać, aby nie pociągnąć za włącznik, jeśli przezroczysty pojemnik jest otwarty w
celu opróżnienia.
• Odłączyć rurę teleskopową, naciskając czerwony przycisk zwalniania rury, a następnie
wyciągając ją z pojemnika.
• Aby pozbyć się kurzu, należy:
–
– Zwrócić urządzenie wraz z pojemnikiem w dół.
–
– Zdecydowanie nacisnąć czerwony przycisk zwalniania pojemnika.
–
– Pojemnik się zsunie, jednocześnie czyszcząc osłonę.
–
– Podstawa pojemnika się otworzy.
–
– Podstawa pojemnika nie otworzy się jeśli czerwony przycisk nie zostanie maksymalnie
wciśnięty.
Aby zminimalizować kontakt z kurzem i alergenami podczas oczyszczania przezroczystego
pojemnika, należy włożyć go do szczelnej torby i opróżnić. Ostrożnie wyjąć przezroczysty
pojemnik z worka. Zamknąć szczelnie worek i wyrzucić.
Czyszczenie przezroczystego pojemnika (opcjonalnie)
Jeśli konieczne jest wyczyszczenie przezroczystego pojemnika należy:
• Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części „Opróżnianie
przezroczystego pojemnika”.
• Nacisnąć czerwony przycisk znajdujący się na przenośniku pojemnika, aby zwolnić
pojemnik, a następnie zsunąć pojemnik z przenośnika.
• Przezroczysty pojemnik należy czyścić tylko wilgotną ściereczką.
• Przed zamontowaniem sprawdzić, czy pojemnik i uszczelki są całkowicie suche.
• Aby zamontować przezroczysty pojemnik:
–
– Wprowadzić prowadnicę do przenośnika pojemników.
Zamknąć przezroczysty pojemnik, wsuwając podstawę pojemnika do góry, aż pojemnik oraz
jego podstawa się zatrzasną.
Przezroczysty pojemnik nie nadaje się do mycia w zmywarce. Nie zaleca się czyszczenia
przezroczystego pojemnika przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy
odświeżaczy powietrza, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia.
Wskaźniki filtra i zatoru
Wyświetlacz urządzenia poinformuje o konieczności podjęcia prostych
czynności konserwacyjnych.
• W przypadku nieprawidłowego zainstalowania filtra zaświeci się wskaźnik filtra. Należy
postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi mocowania filtra w części „Mycie filtra”.
• Jeśli filtr będzie wymagać mycia, zaświeci się wskaźnik filtra. Należy postępować zgodnie z
instrukcjami dotyczącymi mycia filtra w części „Mycie filtra”.
• W przypadku wystąpienia zatoru zaświeci się wskaźnik zatoru. Należy postępować zgodnie
z instrukcjami dotyczącymi usuwania zatoru w części „Poszukiwanie źródeł zatorów”.
Części zmywalne
Urządzenie zawiera części zmywalne, które wymagają regularnego czyszczenia. Należy
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
• Nie wkładać żadnej części urządzenia do zmywarki, pralki, suszarki, piekarnika, kuchenki
mikrofalowej ani nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia.
Czyszczenie filtra
Myć filtr co najmniej raz w miesiącu lub gdy zaświeci się wskaźnik konserwacji filtra.
Sprawdzać i czyścić filtr zgodnie z instrukcją, aby utrzymać ich sprawność.
• Zdjąć filtr, obracając go w lewo. Delikatnie odłączyć filtr od urządzenia.
• Delikatnie postukać filtr, aby usunąć nadmiar pyłu i osadu przed umyciem.
• Myć filtr wyłącznie w zimnej wodzie, nie używać detergentów, nie czyścić w zmywarce ani
w pralce.
• Najpierw umyć karbowany sączek bibułkowy filtra; przytrzymać filtr pod strumieniem
zimnej wody, z wkładem gąbkowym skierowanym w dół, i przemyć karbowaną bibułę
bieżącą zimną wodą.
• Myć do momentu, aż spływająca woda będzie czysta.
• Następnie umyć wkład gąbkowy filtra; przytrzymać filtr pod strumieniem zimnej
wody, z wkładem gąbkowym skierowanym w dół, aby brudna woda nie zanieczyściła
karbowanego sączka bibułkowego. Przemyć bieżącą zimną wodą wnętrze i zewnętrzną
stronę wkładu gąbkowego i delikatnie wycisnąć gąbkę, aby usunąć brud.
• Myć do momentu, aż spływająca woda będzie czysta.
• Umyć zewnętrzną stronę filtra. Następnie wlać do filtra zimną wodę, trzymając rękami
otwarty koniec filtra i delikatnie potrząsać.
• Powtarzać spłukiwanie części i zewnętrznej strony filtra do momentu, aż spływająca woda
będzie czysta.
• Delikatnie potrząsnąć filtr aby usunąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia stroną
wkładu gąbkowego ustawioną do góry.
• Pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia w suchym miejscu z dobrym przepływem
powietrza na co najmniej 24 godziny.
• Upewnić się, że filtr całkowicie wysechł.
• W celu ponownego założenia filtra włożyć go ponownie do obudowy urządzenia i obrócić
w prawo aż filtr zatrzaśnie się na swoim miejscu.
W przypadku usuwania bardzo drobnych zanieczyszczeń lub korzystania głównie z trybu
pracy ze zwiększoną mocą ssania filtr może wymagać częstszego mycia.
Nie wkładać żadnej części urządzenia do zmywarki, pralki, suszarki, piekarnika, kuchenki
mikrofalowej ani nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia.
MYCIE ELEKTROSZCZOTEK
Elektroszczotka Soft Roller zawiera dwie zmywalne turboszczotki. Aby utrzymać je w
sprawności, należy je regularnie sprawdzać i myć zgodnie z poniższymi instrukcjami.
• Należy postępować zgodnie z powyższymi ilustracjami przedstawiającymi konserwację
głowicy czyszczącej.
• Uważać, aby nie pociągnąć za włącznik podczas usuwania lub wymieniania turboszczotki
napędzanej silnikiem do czasu ponownego złożenia głowicy czyszczącej.
Wyjmowanie, mycie i ponowne zakładanie turboszczotek:
• Odwrócić głowicę czyszczącą dołem do góry tak, aby jej spód mieć skierowany do
siebie. Za pomocą monety przekręcić osłonę w lewo o ćwierć obrotu, aż zatrzaśnie się w
pozycji odblokowania. Obrócić osłonę do pozycji otwarcia. Delikatnie wysunąć główną
turboszczotkę z głowicy czyszczącej. Odłączyć osłonę od głównej turboszczotki. Nie należy
czyścić osłony.
• Delikatnie wysunąć tylną turboszczotkę z głowicy czyszczącej.
• Trzymając turboszczotkę pod bieżącą wodą, delikatnie wycierać ją w celu usunięcia
włókien i brudu.
• Postawić turboszczotki pionowo, jak na rysunku. Pozostawić do całkowitego
wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Przed włożeniem turboszczotek upewnić się, że
całkowicie wyschły.
• Wsunąć tylną turboszczotkę z powrotem do głowicy czyszczącej.
• Wsunąć główną turboszczotkę z powrotem do głowicy czyszczącej.
• Ponownie dołączyć osłonę do głównej turboszczotki.
• Osłona powinna być w pozycji otwarcia, jak na rysunku. Gdy osłona znajdzie się na swoim
miejscu, obrócić ją z powrotem do pozycji zamknięcia.
• Zaryglować zamknięcie, obracając je o ćwierć obrotu w prawo. Upewnić się, że zamknięcie
jest obrócone do końca, a turboszczotki są należycie zamocowane.
Elektroszczotka Torque Drive
Nie można myć turboszczotki zmotoryzowanej głowicy czyszczącej.
Łatwo wyjmowana mała końcówka elektromechaniczna
Nie można myć turboszczotki zmotoryzowanej głowicy czyszczącej.
Zatory — wyłącznik automatyczny
• Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik automatyczny.
• Jeśli w którejkolwiek części utworzy się zator, urządzenie może automatycznie się wyłączyć.
• Nastąpi to po uprzednich drganiach silnika (np. silnik będzie się na zmianę szybko włączał
i wyłączał) oraz zapaleniu wskaźnika zatoru.
• Przed rozpoczęciem lokalizowania zatorów pozostawić silnik do schłodzenia.
• Uważać, aby nie pociągnąć za włącznik podczas poszukiwania źródeł zatorów.
Użytkowanie urządzenia gdy jest częściowo rozmontowane może skutkować obrażeniami.
• Przed ponownym uruchomieniem usunąć wszelkie zatory.
• Przed ponownym użyciem zamontować wszystkie elementy.
• Usuwanie zatorów nie jest objęte gwarancją.
Informação adicional
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 83
84
Poszukiwanie źródeł zatorów
W przypadku blokady nastąpi drganie silnika oraz zapalenie wskaźnika zatoru. W celu
znalezienia źródła zatoru należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
• Uważać, aby nie pociągnąć za włącznik podczas poszukiwania źródeł zatorów.
Użytkowanie urządzenia gdy jest częściowo rozmontowane może skutkować obrażeniami.
• Podczas poszukiwania zatorów uważać na ostre części i przedmioty.
• Aby sprawdzić obudowę urządzenia pod kątem występowania zatorów, należy wyjąć
przezroczysty pojemnik, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części dotyczącej
opróżniania przezroczystego pojemnika i usunąć zator.
• Jeśli nie daje się usunąć zatoru w głowicy czyszczącej, może być konieczne wyjęcie
turboszczotki. Odblokować zamknięcie za pomocą monety, wysunąć turboszczotkę z
głowicy czyszczącej i usunąć zator. Zamontować turboszczotkę i zabezpieczyć przez
dokręcenie zamknięcia. Przed użyciem sprawdzić, czy jest prawidłowo przymocowana.
• Produkt wyposażony jest w szczotki z włókna węglowego. Należy zachować ostrożność
przy kontakcie z nimi. Mogą one wywołać niewielkie podrażnienia skóry. Po zakończeniu
pracy ze szczotkami należy umyć ręce.
• Przed ponownym użyciem zamontować wszystkie elementy.
• Usuwanie zatorów nie jest objęte gwarancją.
ŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE
• Urządzenie wyłączy się, jeśli temperatura akumulatora jest niższa niż 10°C. Ma to na celu
ochronę silnika i baterii. Po naładowaniu nie przechowywać urządzenia w temperaturze
niższej niż 10°C.
• Aby przedłużyć żywotność baterii, należy unikać ładowania zaraz po pełnym
rozładowaniu. Pozostawić do ostudzenia na kilka minut.
• Należy unikać używania urządzenia z baterią przyłożoną do jakiekolwiek powierzchni.
Pomoże to w ostudzeniu baterii i przedłużeniu jej żywotności.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII
• Jeśli konieczna jest wymiana baterii, skontaktować się z infolinią firmy Dyson.
• Do ładowania urządzeń Dyson należy używać wyłącznie ładowarek Dyson o numerze
części 217160.
Przestroga
Niewłaściwe wykorzystanie baterii może wywołać ryzyko pożaru lub oparzenia chemicznego.
Nie rozmontowywać, nie zwierać styków ani nie ogrzewać do temperatury powyżej 60°C
(140°F) ani podpalać. Trzymać z dala od dzieci. Nie rozkładać i nie wrzucać do ognia.
Informacje o utylizacji
• Produkty Dyson są wykonane z wysokiej klasy materiałów nadających się do recyklingu.
Jeśli tylko to możliwe, należy oddać produkty Dyson do recyklingu.
• Przed utylizacją urządzenia należy wymontować z niego baterię.
• Baterie należy utylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z przepisami
miejscowego prawa.
• Zużyty filtr należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa
lub rozporządzeniami.
• Oznaczenie to wskazuje, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej nie
należy utylizować tego produktu wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych.
W celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub ludzi spowodowanego
niekontrolowaną utylizacją odpadów należy odpowiedzialnie poddawać je recyklingowi, a
tym samym promować ekologiczne powtórne przetwarzanie zasobów materiałowych. Aby
zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować
się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca przekaże go do
bezpiecznego ekologicznie recyklingu.
Obsługa klienta Dyson
Dziękujemy za zakup urządzenia Dyson.
Po zarejestrowaniu 2-letniej gwarancji urządzenie firmy Dyson będzie objęte gwarancją
w zakresie części i serwisu przez okres 2 lat od daty zakupu, zgodnie z określonymi w niej
warunkami. W razie pytań dotyczących urządzenia firmy Dyson można odwiedzić stronę
www.dyson.pl/pomoc, aby uzyskać pomoc, ogólne wskazówki i użyteczne informacje.
Można też skontaktować się z infolinią firmy Dyson, podając numer seryjny oraz informacje
dotyczące miejsca i daty zakupu urządzenia.
W przypadku konieczności naprawy urządzenia firmy Dyson prosimy o kontakt z
infolinią firmy Dyson w celu przedyskutowania możliwych wariantów. Jeśli urządzenie
Dyson jest na gwarancji i obejmuje ona rodzaj przeprowadzanej naprawy, zostanie ona
wykonana nieodpłatnie.
Ograniczona dwuletnia gwarancja
Warunki i zakres ograniczonej dwuletniej gwarancji Dyson
Gwarancja obejmuje:
• Naprawę lub wymianę urządzenia (w zależności od decyzji firmy Dyson) — o ile posiadane
urządzenie okaże się niesprawne ze względu na wadliwe materiały, wykonanie lub
nieprawidłowe działanie — w ciągu 2 lat od daty zakupu (jeśli którakolwiek z części jest
niedostępna lub została wycofana z produkcji, firma Dyson lub jej dystrybutor zastąpi ją
odpowiednią częścią zastępczą).
• W przypadku sprzedaży tego urządzenia poza obszarem UE niniejsza gwarancja
będzie ważna tylko wówczas, gdy urządzenie będzie używane w kraju, w którym
zostało sprzedane.
• W przypadku sprzedaży urządzenia na terenie UE niniejsza gwarancja będzie ważna
tylko wówczas, (i) gdy urządzenie będzie używane w kraju, w którym zostało sprzedane
lub (ii) gdy urządzenie będzie używane na terenie Austrii, Belgii, Francji, Irlandii,
Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii lub Włoch oraz gdy w odpowiednim kraju
sprzedawany jest taki sam model urządzenia o takim samym napięciu znamionowym.
Gwarancja nie obejmuje:
Firma Dyson nie gwarantuje naprawy ani wymiany produktu niesprawnego z
następujących powodów:
• Przypadkowego uszkodzenia, usterek wynikających z nieprawidłowego albo nieostrożnego
użycia lub konserwacji, użycia urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, niestaranności,
nieostrożnej obsługi lub przenoszenia urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi
firmy Dyson.
• Wykorzystywania urządzenia do celów innych niż użytek domowy.
• Użycia części złożonych lub zamontowanych niezgodnie z instrukcjami firmy Dyson.
• Użycia części i ssawek innych niż oryginalne produkty firmy Dyson.
• Nieprawidłowego montażu (z wyjątkiem montażu dokonanego przez pracowników firmy
Dyson).
• Modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez osoby inne niż autoryzowani serwisanci
firmy Dyson.
• Zatorów — szczegółowe instrukcje dotyczące poszukiwania zatorów w odkurzaczu można
znaleźć w instrukcji obsługi.
• Zużycia się części w wyniku standardowego użytkowania (bezpiecznik, elektroszczotka,
itp).
• Użycia urządzenia do zbierania gruzu, popiołu i tynku.
• Skrócenie czasu rozładowania akumulatora ze względu na jego wiek lub naturalne zużycie
(w stosownych przypadkach).
W razie wątpliwości dotyczących zakresu ochrony gwarancyjnej należy skontaktować się z
infolinią firmy Dyson.
Podsumowanie gwarancji
• Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu (lub od daty dostawy, jeśli jest późniejsza).
• Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych związanych z urządzeniem
jest okazanie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. W przypadku braku tych
dokumentów wszelkie prace będą dokonywane odpłatnie. Prosimy o zachowanie dowodu
zakupu (paragonu) oraz karty gwarancyjnej.
• Wszelkie prace przeprowadzane będą przez pracowników firmy Dyson lub jej
autoryzowanych przedstawicieli.
• Wszelkie wymienione części przechodzą na własność firmy Dyson.
• Naprawa lub wymiana urządzenia w trakcie okresu gwarancji nie przedłuża
okresu gwarancji.
• Gwarancja zapewnia dodatkowe korzyści poza tymi, które wynikają z praw statutowych
konsumenta i nie wpływa na nie w żaden sposób.
Ważne informacje dotyczące ochrony danych
W przypadku rejestrowania produktu firmy Dyson:
• Aby zarejestrować produkt i umożliwić nam obsługę gwarancyjną, należy podać
podstawowe informacje kontaktowe.
• Proces rejestracji obejmuje możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas
wiadomości. Jeśli wyrażono zgodę na otrzymywanie wiadomości od firmy Dyson, wówczas
będziemy wysyłali szczegółowe informacje o ofertach specjalnych i powiadomienia o
naszych innowacjach. Informacji kontaktowych nigdy nie sprzedamy innym firmom.
Używamy ich tylko zgodnie z naszą polityką prywatności, która jest dostępna w naszej
stronie: privacy.dyson.com
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Dyson V11 Absolute

Zadaj pytanie o Dyson V11 Absolute

Masz pytanie dotyczące Dyson V11 Absolute, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Dyson V11 Absolute. Upewnij się, że opisujesz trudności z Dyson V11 Absolute tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.