V11 Absolute

Instrukcja Dyson V11 Absolute

V11 Absolute

Podręcznik dla Dyson V11 Absolute w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 144 stron.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
Strona: 1
73 PL Dziękujemy za zakup urządzenia Dyson. Należy zapisać numer seryjny, aby móc później z niego korzystać. Ta ilustracja służy wyłącznie jako przykład. Rejestracja online Odwiedź naszą stronę, aby zarejestrować pełną gwarancję na części i robociznę. www.dyson.pl/rejestracja Rejestracja telefoniczna 800 702025 Rejestracja Po zarejestrowaniu dwuletniej bezpłatnej gwarancji urządzenie firmy Dyson będzie nią objęte w zakresie części i robocizny (z wyłączeniem filtrów) przez okres 2 lat od daty zakupu zgodnie z określonymi w niej warunkami. W razie pytań dotyczących urządzenia firmy Dyson można odwiedzić stronę www.dyson.pl aby uzyskać pomoc online, filmy, ogólne wskazówki i użyteczne informacje. Można też skontaktować się z infolinią firmy Dyson, podając numer seryjny oraz informacje dotyczące miejsca i daty zakupu urządzenia. Numer seryjny znajduje się na podstawie urządzenia. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z TEGO URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI I OSTRZEŻENIAMI UMIESZCZONYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I NA URZĄDZENIU. Podczas użytkowania sprzętu elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, włączając poniższe: OSTRZEŻENIE Te ostrzeżenia dotyczą urządzenia, a w stosownych przypadkach mają także zastosowanie do wszystkich narzędzi, końcówek, ładowarek oraz wtyczek i gniazd zasilania. ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB URAZU: 1. Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia firmy Dyson jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po uzyskaniu od takiej osoby instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia, jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani prac konserwacyjnych bez nadzoru dorosłych. 2. Urządzenie nie służy do zabawy. W przypadku używania urządzenia przez małe dzieci lub w ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność. Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. 3. Użytkować wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi firmy Dyson. Nie przeprowadzać prac konserwacyjnych innych niż określone w instrukcji lub zalecane przez Infolinię Dyson. 4. Używać TYLKO w suchych pomieszczeniach. Nie używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. 5. Nie chwytać ładowarki ani urządzenia mokrymi rękami. 6. Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia ładowarki lub kabla. 7. Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie w wyniku uderzenia, upuszczenia, zniszczenia, pozostawienia na zewnątrz lub upuszczenia do wody, należy zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z Infolinią Dyson. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 2
74 8. Jeśli potrzebna jest pomoc techniczna lub naprawa, należy skontaktować się z Infolinią Dyson. Nie rozbierać urządzenia samodzielnie. Niefachowe rozmontowanie może być przyczyną pożaru bądź porażenia prądem. 9. Nie rozciągać ani nie przygniatać przewodu zasilającego. Trzymać przewód zasilający w odpowiedniej odległości od nagrzanych powierzchni. Nie przytrzaskiwać przewodu drzwiami ani nie przeciągać go przez ostre krawędzie i kąty. Nie rozkładać przewodu w przejściach i w miejscach, gdzie można go nadepnąć lub się o niego potknąć. Nie należy najeżdżać urządzeniem na przewód. 10. Nie używać odkurzacza do zbierania wody. 11. Nie używać do zbierania łatwopalnych lub palnych płynów, takich jak benzyna oraz nie używać w miejscach gdzie takie płyny lub ich opary mogą występować. 12. Nie używać odkurzacza do sprzątania płonących ani dymiących przedmiotów, takich jak papierosy, zapałki lub gorący popiół. 13. Włosy, luźne części ubrania, palce i inne części ciała trzymać z daleka od otworów urządzenia i jego ruchomych części, takich jak elektroszczotka. Nie kierować węża, rury i ssawek w stronę oczu lub uszu ani nie wkładać ich do ust. 14. Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory odkurzacza. Nie używać odkurzacza, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany; usunąć kurz, kłaczki i włosy oraz wszystko, co może utrudniać swobodny przepływ powietrza. 15. Należy używać tylko akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez firmę Dyson. 16. Nie używać odkurzacza, jeśli przezroczysty pojemnik lub filtry nie są zamontowane. 17. Odłączyć ładowarkę od zasilania, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas. 18. W trakcie sprzątania schodów należy zachować szczególną ostrożność. 19. Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia, szczególnie podczas podnoszenia lub przenoszenia urządzenia, nie zbliżać dłoni do włącznika. Dotykanie włącznika podczas przenoszenia urządzenia stwarza wysokie ryzyko wypadku. 20. Urządzenia nie należy instalować, ładować ani używać poza pomieszczeniami zamkniętymi, w łazienkach oraz w odległości mniejszej niż 3 metry od basenu. Nie używać na mokrych powierzchniach ani nie narażać na działanie wilgoci, deszczu lub śniegu. 21. Do ładowania urządzeń Dyson należy używać wyłącznie ładowarek Dyson o numerze części 217160. Używać wyłącznie baterii firmy Dyson: inne typy baterii mogą eksplodować, powodując obrażenia ciała i szkody materialne. 22. Uważać, aby nie pociągnąć za włącznik podczas usuwania lub wymieniania turboszczotki napędzanej silnikiem do czasu ponownego złożenia głowicy czyszczącej. 23. Nie używać uszkodzonych lub zmodyfikowanych baterii i urządzeń. Skutki używania uszkodzonych lub zmodyfikowanych baterii są nieprzewidywalne i stwarzają ryzyko pożaru, eksplozji lub obrażeń. Nie narażać baterii ani urządzenia na działanie ognia lub wysokich temperatur. Narażenie na działanie ognia lub temperatur wyższych niż 60°C może spowodować eksplozję. 24. Bateria jest szczelnie zamknięta i nie stanowi zagrożenia w normalnych warunkach. W przypadku mało prawdopodobnego wycieku z baterii nie dotykać cieczy, aby uniknąć podrażnień lub oparzeń, i przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa: • Kontakt ze skórą — może spowodować podrażnienie. Przemyć wodą z mydłem. • Wdychanie — może spowodować podrażnienie układu oddechowego. Wdychać świeże powietrze i zasięgnąć porady lekarza. • Kontakt z oczami — może spowodować podrażnienie. Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, czynność kontynuować przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza. • Utylizacja — nosić rękawice ochronne w celu wyjęcia i natychmiastowej utylizacji baterii zgodnie z miejscowymi przepisami. 25. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi ładowania i ładować baterię lub urządzenie wyłącznie w zakresie temperatur określonym w instrukcji. Niewłaściwe ładowanie lub ładowanie w temperaturze niezgodnej z określonym zakresem temperatur może uszkodzić baterię oraz zwiększyć ryzyko wybuchu ognia. Aby zapewnić maksymalną żywotność baterii, firma Dyson zaleca podjęcie następujących działań: • Przechowywać urządzenie w temperaturze pokojowej, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas. Zalecany zakres temperatury: od 18°C do 28°C. • Zakres temperatury otoczenia odpowiedniej do użytkowania i ładowania urządzenia wynosi od 10°C do 30°C. 26. ZAGROŻENIE POŻAREM — Nie umieszczać urządzenia na kuchence ani innej gorącej powierzchni bądź w ich pobliżu. Nie palić urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Może dojść do zapalenia lub wybuchu baterii. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 3
75 Nie należy używać w pobliżu otwartego ognia. Nie należy przechowywać w pobliżu źródeł ciepła. Nie należy używać do zbierania wody ani innych płynów. Nie należy używać do zbierania płonących przedmiotów. Nie zbliżać rąk zbyt blisko do szczotki w czasie pracy urządzenia. Nie umieszczać na kuchence ani w jej pobliżu. 27. ZAGROŻENIE POŻAREM - Nie stosować żadnych substancji zapachowych lub produktów perfumowanych do filtru (filtrów) urządzenia. Substancje chemiczne występujące w tego typu produktach są łatwopalne i mogą doprowadzić do zapalenia urządzenia. NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 4
Auto 100% 5% English Ελληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco Auto Boost Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco Auto Boost Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco Auto Boost Eco Auto Med 100% 5% English λληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco Auto Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol English English Auto Boost Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco Auto Boost Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco Auto Boost Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco 77 Ustawienia urządzenia można zmieniać za pomocą przycisku wyboru. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru przez czas od 5 do 10 sekund, aby wyświetlić listę języków. W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii ekran wyświetli powiadomienie. W przypadku konieczności wykonania działań na urządzeniu, ekran wyświetli powiadomienie. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utrzymać sprawność urządzenia. Ciągłe lub regularne stosowanie trybu ekonomicznego lub Auto/Med średniej mocy umożliwia wydłużenie czasu czyszczenia, przedłużanie trwałości i żywotności baterii, a także zapobiega przegrzaniu urządzenia. Przewijać listę języków, naciskając przycisk wyboru. Aby wybrać język, nacisnąć i krótko przytrzymać przycisk wyboru (od 2 do 4 sekund). Jeśli został wybrany nieprawidłowy język, nacisnąć i krótko przytrzymać przycisk wyboru, aż wyświetli się krzyżyk, aby wrócić do listy języków. Gdy bateria się rozładuje i będzie wymagać naładowania, urządzenie wyświetli ostatnie powiadomienie. Aby zatwierdzić wybrany język, nacisnąć przycisk wyboru i przewinąć do znaku V, następnie krótko nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru. Wyświetlacz Przycisk wyboru Wybór języka Niski poziom naładowania baterii Powiadomienia Stan baterii 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 5
clik clik clik clik clik clik clik clik clik clik 2 1 3 4 3-4.5hrs Auto Bo Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol English Engl English E Auto Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol English English 78 Opróżnianie przezroczystego pojemnika Uważać, aby nie pociągnąć za włącznik, jeśli przezroczysty pojemnik jest otwarty w celu opróżnienia. Zamknąć przezroczysty pojemnik, wsuwając podstawę pojemnika do góry, aż pojemnik oraz jego podstawa się zatrzasną. Ładowanie Bateria jest rozładowana i wymaga naładowania. Podłączyć urządzenie do ładowarki bezpośrednio lub w stacji dokującej. Niebieskie światła LED — po jednym na każdej stronie baterii — będą migać podczas ładowania. Po naładowaniu baterii oba światła LED zaświecą się na 5 sekund. Bateria jest naładowana, gdy wyświetlacz pokazuje stan naładowania baterii 100%. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 6
clik clik clik clik 1 2 3 5 6 4 3 4 clik 2 1 4 c 2 1 3 4 clik 2 1 3 4 clik 2 1 3 4 clik 2 1 3 4 clik 2 1 3 4 clik 2 1 3 4 2 1 79 Poszukiwanie źródeł zatorów Zamknąć przezroczysty pojemnik, wsuwając podstawę pojemnika do góry, aż pojemnik oraz jego podstawa się zatrzasną. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 7
3 2 1 5 4 6 1 2 3 3 clik 3 4 clik 2 3 4 clik 2 3 4 clik 2 4 clik 3 4 clik 2 1 80 Czyszczenie filtra Konserwacja elektroszczotki Torque Drive 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 8
2 1 3 5 4 1 2 1 2 81 Konserwacja elektroszczotki Soft Roller — usuwanie zatorów 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 9
1 5 6 7 8 2 3 4 1 2 1 2 2 1 clik clik 82 Konserwacja elektroszczotki Soft Roller — mycie turboszczotek 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 10
83 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z "Ważnymi Instrukcjami dotyczącymi Bezpieczeństwa" zawartymi w niniejszej Instrukcji Obsługi firmy Dyson MONTAŻ STACJI DOKUJĄCEJ • Rozpakować stację dokującą, ładowarkę i ulotkę montażową. • Wybrać miejsce montażu stacji dokującej i upewnić się, że bezpośrednio za nim nie biegną rurociągi (gazowe, wodne lub powietrza), kable elektryczne, przewody czy kanały wentylacyjne. • Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w ulotce instalacyjnej. • Zatrzasnąć mocowania na swoim miejscu. • Umieścić urządzenie w stacji dokującej. • Podłączyć ładowarkę do sieci elektrycznej. Włączyć (jeśli konieczne), aby naładować baterię. • Przed pierwszym użyciem urządzenie musi być w pełni naładowane. Stację dokującą należy montować zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami/ normami (mogą mieć zastosowanie przepisy krajowe lub lokalne). Firma Dyson zaleca przeprowadzanie montażu w odzieży ochronnej, okularach ochronnych i z użyciem materiałów ochronnych. Odkurzanie • Odłączyć urządzenie od stacji dokującej. • Sprawdzić, czy spód głowicy czyszczącej lub końcówki jest wolny od zanieczyszczeń, które mogą spowodować uszkodzenie. Przed odkurzaniem podłóg i dywanów należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją czyszczenia. Elektroszczotka może uszkodzić niektóre rodzaje wykładzin lub podłóg. Niektóre wykładziny mogą się mechacić pod wpływem obracającej się elektroszczotki. W takim przypadku zaleca się kontynuowanie sprzątania bez części napędzanej silnikiem oraz konsultację z producentem pokrycia podłogowego. Elektroszczotka Torque Drive — suwak regulacji siły ssania Elektroszczotka Torque Drive wyposażona w suwak regulacji siły ssania głowicy czyszczącej. Aby wybrać daną siłę ssania, należy przesunąć suwak regulacji siły ssania znajdujący się na górze głowicy czyszczącej. Maksymalna siła ssania do uporczywego kurzu oraz zanieczyszczeń (+) • Do czyszczenia trwałych posadzek, twardych podłóg oraz mocno zabrudzonych wykładzin i dywanów. Siła ssania do sprzątania kurzu oraz zanieczyszczeń (▲) • Do czyszczenia lekko zabrudzonych wykładzin, dywanów i twardych powierzchni podłogowych. • Do sprzątania większych zanieczyszczeń takich jak orzeszki lub ryż. Siła ssania do dywanów z długim włosiem oraz delikatnych posadzek (-) • Do czyszczenia dywanów lub pledów z długim włosiem oraz wszelkiego rodzaju posadzek, o bardziej wymagającej nawierzchni. • Do czyszczenia lekko zabrudzonych podłóg, w tym także delikatnych posadzek takich jak podłogi winylowe, parkiety oraz podłogi z linoleum. Opróżnianie przezroczystego pojemnika • Opróżnić, kiedy ilość zebranych zanieczyszczeń osiągnie poziom MAX — nie przepełniać. • Uważać, aby nie pociągnąć za włącznik, jeśli przezroczysty pojemnik jest otwarty w celu opróżnienia. • Odłączyć rurę teleskopową, naciskając czerwony przycisk zwalniania rury, a następnie wyciągając ją z pojemnika. • Aby pozbyć się kurzu, należy: – – Zwrócić urządzenie wraz z pojemnikiem w dół. – – Zdecydowanie nacisnąć czerwony przycisk zwalniania pojemnika. – – Pojemnik się zsunie, jednocześnie czyszcząc osłonę. – – Podstawa pojemnika się otworzy. – – Podstawa pojemnika nie otworzy się jeśli czerwony przycisk nie zostanie maksymalnie wciśnięty. Aby zminimalizować kontakt z kurzem i alergenami podczas oczyszczania przezroczystego pojemnika, należy włożyć go do szczelnej torby i opróżnić. Ostrożnie wyjąć przezroczysty pojemnik z worka. Zamknąć szczelnie worek i wyrzucić. Czyszczenie przezroczystego pojemnika (opcjonalnie) Jeśli konieczne jest wyczyszczenie przezroczystego pojemnika należy: • Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części „Opróżnianie przezroczystego pojemnika”. • Nacisnąć czerwony przycisk znajdujący się na przenośniku pojemnika, aby zwolnić pojemnik, a następnie zsunąć pojemnik z przenośnika. • Przezroczysty pojemnik należy czyścić tylko wilgotną ściereczką. • Przed zamontowaniem sprawdzić, czy pojemnik i uszczelki są całkowicie suche. • Aby zamontować przezroczysty pojemnik: – – Wprowadzić prowadnicę do przenośnika pojemników. Zamknąć przezroczysty pojemnik, wsuwając podstawę pojemnika do góry, aż pojemnik oraz jego podstawa się zatrzasną. Przezroczysty pojemnik nie nadaje się do mycia w zmywarce. Nie zaleca się czyszczenia przezroczystego pojemnika przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia. Wskaźniki filtra i zatoru Wyświetlacz urządzenia poinformuje o konieczności podjęcia prostych czynności konserwacyjnych. • W przypadku nieprawidłowego zainstalowania filtra zaświeci się wskaźnik filtra. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi mocowania filtra w części „Mycie filtra”. • Jeśli filtr będzie wymagać mycia, zaświeci się wskaźnik filtra. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi mycia filtra w części „Mycie filtra”. • W przypadku wystąpienia zatoru zaświeci się wskaźnik zatoru. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi usuwania zatoru w części „Poszukiwanie źródeł zatorów”. Części zmywalne Urządzenie zawiera części zmywalne, które wymagają regularnego czyszczenia. Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. • Nie wkładać żadnej części urządzenia do zmywarki, pralki, suszarki, piekarnika, kuchenki mikrofalowej ani nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia. Czyszczenie filtra Myć filtr co najmniej raz w miesiącu lub gdy zaświeci się wskaźnik konserwacji filtra. Sprawdzać i czyścić filtr zgodnie z instrukcją, aby utrzymać ich sprawność. • Zdjąć filtr, obracając go w lewo. Delikatnie odłączyć filtr od urządzenia. • Delikatnie postukać filtr, aby usunąć nadmiar pyłu i osadu przed umyciem. • Myć filtr wyłącznie w zimnej wodzie, nie używać detergentów, nie czyścić w zmywarce ani w pralce. • Najpierw umyć karbowany sączek bibułkowy filtra; przytrzymać filtr pod strumieniem zimnej wody, z wkładem gąbkowym skierowanym w dół, i przemyć karbowaną bibułę bieżącą zimną wodą. • Myć do momentu, aż spływająca woda będzie czysta. • Następnie umyć wkład gąbkowy filtra; przytrzymać filtr pod strumieniem zimnej wody, z wkładem gąbkowym skierowanym w dół, aby brudna woda nie zanieczyściła karbowanego sączka bibułkowego. Przemyć bieżącą zimną wodą wnętrze i zewnętrzną stronę wkładu gąbkowego i delikatnie wycisnąć gąbkę, aby usunąć brud. • Myć do momentu, aż spływająca woda będzie czysta. • Umyć zewnętrzną stronę filtra. Następnie wlać do filtra zimną wodę, trzymając rękami otwarty koniec filtra i delikatnie potrząsać. • Powtarzać spłukiwanie części i zewnętrznej strony filtra do momentu, aż spływająca woda będzie czysta. • Delikatnie potrząsnąć filtr aby usunąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia stroną wkładu gąbkowego ustawioną do góry. • Pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia w suchym miejscu z dobrym przepływem powietrza na co najmniej 24 godziny. • Upewnić się, że filtr całkowicie wysechł. • W celu ponownego założenia filtra włożyć go ponownie do obudowy urządzenia i obrócić w prawo aż filtr zatrzaśnie się na swoim miejscu. W przypadku usuwania bardzo drobnych zanieczyszczeń lub korzystania głównie z trybu pracy ze zwiększoną mocą ssania filtr może wymagać częstszego mycia. Nie wkładać żadnej części urządzenia do zmywarki, pralki, suszarki, piekarnika, kuchenki mikrofalowej ani nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia. MYCIE ELEKTROSZCZOTEK Elektroszczotka Soft Roller zawiera dwie zmywalne turboszczotki. Aby utrzymać je w sprawności, należy je regularnie sprawdzać i myć zgodnie z poniższymi instrukcjami. • Należy postępować zgodnie z powyższymi ilustracjami przedstawiającymi konserwację głowicy czyszczącej. • Uważać, aby nie pociągnąć za włącznik podczas usuwania lub wymieniania turboszczotki napędzanej silnikiem do czasu ponownego złożenia głowicy czyszczącej. Wyjmowanie, mycie i ponowne zakładanie turboszczotek: • Odwrócić głowicę czyszczącą dołem do góry tak, aby jej spód mieć skierowany do siebie. Za pomocą monety przekręcić osłonę w lewo o ćwierć obrotu, aż zatrzaśnie się w pozycji odblokowania. Obrócić osłonę do pozycji otwarcia. Delikatnie wysunąć główną turboszczotkę z głowicy czyszczącej. Odłączyć osłonę od głównej turboszczotki. Nie należy czyścić osłony. • Delikatnie wysunąć tylną turboszczotkę z głowicy czyszczącej. • Trzymając turboszczotkę pod bieżącą wodą, delikatnie wycierać ją w celu usunięcia włókien i brudu. • Postawić turboszczotki pionowo, jak na rysunku. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Przed włożeniem turboszczotek upewnić się, że całkowicie wyschły. • Wsunąć tylną turboszczotkę z powrotem do głowicy czyszczącej. • Wsunąć główną turboszczotkę z powrotem do głowicy czyszczącej. • Ponownie dołączyć osłonę do głównej turboszczotki. • Osłona powinna być w pozycji otwarcia, jak na rysunku. Gdy osłona znajdzie się na swoim miejscu, obrócić ją z powrotem do pozycji zamknięcia. • Zaryglować zamknięcie, obracając je o ćwierć obrotu w prawo. Upewnić się, że zamknięcie jest obrócone do końca, a turboszczotki są należycie zamocowane. Elektroszczotka Torque Drive Nie można myć turboszczotki zmotoryzowanej głowicy czyszczącej. Łatwo wyjmowana mała końcówka elektromechaniczna Nie można myć turboszczotki zmotoryzowanej głowicy czyszczącej. Zatory — wyłącznik automatyczny • Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik automatyczny. • Jeśli w którejkolwiek części utworzy się zator, urządzenie może automatycznie się wyłączyć. • Nastąpi to po uprzednich drganiach silnika (np. silnik będzie się na zmianę szybko włączał i wyłączał) oraz zapaleniu wskaźnika zatoru. • Przed rozpoczęciem lokalizowania zatorów pozostawić silnik do schłodzenia. • Uważać, aby nie pociągnąć za włącznik podczas poszukiwania źródeł zatorów. Użytkowanie urządzenia gdy jest częściowo rozmontowane może skutkować obrażeniami. • Przed ponownym uruchomieniem usunąć wszelkie zatory. • Przed ponownym użyciem zamontować wszystkie elementy. • Usuwanie zatorów nie jest objęte gwarancją. Informação adicional 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Strona: 11
84 Poszukiwanie źródeł zatorów W przypadku blokady nastąpi drganie silnika oraz zapalenie wskaźnika zatoru. W celu znalezienia źródła zatoru należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: • Uważać, aby nie pociągnąć za włącznik podczas poszukiwania źródeł zatorów. Użytkowanie urządzenia gdy jest częściowo rozmontowane może skutkować obrażeniami. • Podczas poszukiwania zatorów uważać na ostre części i przedmioty. • Aby sprawdzić obudowę urządzenia pod kątem występowania zatorów, należy wyjąć przezroczysty pojemnik, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części dotyczącej opróżniania przezroczystego pojemnika i usunąć zator. • Jeśli nie daje się usunąć zatoru w głowicy czyszczącej, może być konieczne wyjęcie turboszczotki. Odblokować zamknięcie za pomocą monety, wysunąć turboszczotkę z głowicy czyszczącej i usunąć zator. Zamontować turboszczotkę i zabezpieczyć przez dokręcenie zamknięcia. Przed użyciem sprawdzić, czy jest prawidłowo przymocowana. • Produkt wyposażony jest w szczotki z włókna węglowego. Należy zachować ostrożność przy kontakcie z nimi. Mogą one wywołać niewielkie podrażnienia skóry. Po zakończeniu pracy ze szczotkami należy umyć ręce. • Przed ponownym użyciem zamontować wszystkie elementy. • Usuwanie zatorów nie jest objęte gwarancją. ŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE • Urządzenie wyłączy się, jeśli temperatura akumulatora jest niższa niż 10°C. Ma to na celu ochronę silnika i baterii. Po naładowaniu nie przechowywać urządzenia w temperaturze niższej niż 10°C. • Aby przedłużyć żywotność baterii, należy unikać ładowania zaraz po pełnym rozładowaniu. Pozostawić do ostudzenia na kilka minut. • Należy unikać używania urządzenia z baterią przyłożoną do jakiekolwiek powierzchni. Pomoże to w ostudzeniu baterii i przedłużeniu jej żywotności. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII • Jeśli konieczna jest wymiana baterii, skontaktować się z infolinią firmy Dyson. • Do ładowania urządzeń Dyson należy używać wyłącznie ładowarek Dyson o numerze części 217160. Przestroga Niewłaściwe wykorzystanie baterii może wywołać ryzyko pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie rozmontowywać, nie zwierać styków ani nie ogrzewać do temperatury powyżej 60°C (140°F) ani podpalać. Trzymać z dala od dzieci. Nie rozkładać i nie wrzucać do ognia. Informacje o utylizacji • Produkty Dyson są wykonane z wysokiej klasy materiałów nadających się do recyklingu. Jeśli tylko to możliwe, należy oddać produkty Dyson do recyklingu. • Przed utylizacją urządzenia należy wymontować z niego baterię. • Baterie należy utylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z przepisami miejscowego prawa. • Zużyty filtr należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa lub rozporządzeniami. • Oznaczenie to wskazuje, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej nie należy utylizować tego produktu wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub ludzi spowodowanego niekontrolowaną utylizacją odpadów należy odpowiedzialnie poddawać je recyklingowi, a tym samym promować ekologiczne powtórne przetwarzanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca przekaże go do bezpiecznego ekologicznie recyklingu. Obsługa klienta Dyson Dziękujemy za zakup urządzenia Dyson. Po zarejestrowaniu 2-letniej gwarancji urządzenie firmy Dyson będzie objęte gwarancją w zakresie części i serwisu przez okres 2 lat od daty zakupu, zgodnie z określonymi w niej warunkami. W razie pytań dotyczących urządzenia firmy Dyson można odwiedzić stronę www.dyson.pl/pomoc, aby uzyskać pomoc, ogólne wskazówki i użyteczne informacje. Można też skontaktować się z infolinią firmy Dyson, podając numer seryjny oraz informacje dotyczące miejsca i daty zakupu urządzenia. W przypadku konieczności naprawy urządzenia firmy Dyson prosimy o kontakt z infolinią firmy Dyson w celu przedyskutowania możliwych wariantów. Jeśli urządzenie Dyson jest na gwarancji i obejmuje ona rodzaj przeprowadzanej naprawy, zostanie ona wykonana nieodpłatnie. Ograniczona dwuletnia gwarancja Warunki i zakres ograniczonej dwuletniej gwarancji Dyson Gwarancja obejmuje: • Naprawę lub wymianę urządzenia (w zależności od decyzji firmy Dyson) — o ile posiadane urządzenie okaże się niesprawne ze względu na wadliwe materiały, wykonanie lub nieprawidłowe działanie — w ciągu 2 lat od daty zakupu (jeśli którakolwiek z części jest niedostępna lub została wycofana z produkcji, firma Dyson lub jej dystrybutor zastąpi ją odpowiednią częścią zastępczą). • W przypadku sprzedaży tego urządzenia poza obszarem UE niniejsza gwarancja będzie ważna tylko wówczas, gdy urządzenie będzie używane w kraju, w którym zostało sprzedane. • W przypadku sprzedaży urządzenia na terenie UE niniejsza gwarancja będzie ważna tylko wówczas, (i) gdy urządzenie będzie używane w kraju, w którym zostało sprzedane lub (ii) gdy urządzenie będzie używane na terenie Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii lub Włoch oraz gdy w odpowiednim kraju sprzedawany jest taki sam model urządzenia o takim samym napięciu znamionowym. Gwarancja nie obejmuje: Firma Dyson nie gwarantuje naprawy ani wymiany produktu niesprawnego z następujących powodów: • Przypadkowego uszkodzenia, usterek wynikających z nieprawidłowego albo nieostrożnego użycia lub konserwacji, użycia urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, niestaranności, nieostrożnej obsługi lub przenoszenia urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi firmy Dyson. • Wykorzystywania urządzenia do celów innych niż użytek domowy. • Użycia części złożonych lub zamontowanych niezgodnie z instrukcjami firmy Dyson. • Użycia części i ssawek innych niż oryginalne produkty firmy Dyson. • Nieprawidłowego montażu (z wyjątkiem montażu dokonanego przez pracowników firmy Dyson). • Modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez osoby inne niż autoryzowani serwisanci firmy Dyson. • Zatorów — szczegółowe instrukcje dotyczące poszukiwania zatorów w odkurzaczu można znaleźć w instrukcji obsługi. • Zużycia się części w wyniku standardowego użytkowania (bezpiecznik, elektroszczotka, itp). • Użycia urządzenia do zbierania gruzu, popiołu i tynku. • Skrócenie czasu rozładowania akumulatora ze względu na jego wiek lub naturalne zużycie (w stosownych przypadkach). W razie wątpliwości dotyczących zakresu ochrony gwarancyjnej należy skontaktować się z infolinią firmy Dyson. Podsumowanie gwarancji • Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu (lub od daty dostawy, jeśli jest późniejsza). • Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych związanych z urządzeniem jest okazanie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. W przypadku braku tych dokumentów wszelkie prace będą dokonywane odpłatnie. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragonu) oraz karty gwarancyjnej. • Wszelkie prace przeprowadzane będą przez pracowników firmy Dyson lub jej autoryzowanych przedstawicieli. • Wszelkie wymienione części przechodzą na własność firmy Dyson. • Naprawa lub wymiana urządzenia w trakcie okresu gwarancji nie przedłuża okresu gwarancji. • Gwarancja zapewnia dodatkowe korzyści poza tymi, które wynikają z praw statutowych konsumenta i nie wpływa na nie w żaden sposób. Ważne informacje dotyczące ochrony danych W przypadku rejestrowania produktu firmy Dyson: • Aby zarejestrować produkt i umożliwić nam obsługę gwarancyjną, należy podać podstawowe informacje kontaktowe. • Proces rejestracji obejmuje możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas wiadomości. Jeśli wyrażono zgodę na otrzymywanie wiadomości od firmy Dyson, wówczas będziemy wysyłali szczegółowe informacje o ofertach specjalnych i powiadomienia o naszych innowacjach. Informacji kontaktowych nigdy nie sprzedamy innym firmom. Używamy ich tylko zgodnie z naszą polityką prywatności, która jest dostępna w naszej stronie: privacy.dyson.com 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Dyson V11 Absolute, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Dyson V11 Absolute. Upewnij się, że opisujesz trudności z Dyson V11 Absolute tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Dyson V11 Absolute

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Dyson V11 Absolute. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: Dyson
 • Produkt: Odkurzacze
 • Model/nazwa: V11 Absolute
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, Węgierski, Słoweński