Instrukcja Dyson DC35

Zobacz poniższy poradnik dla Dyson DC35. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Dyson
  • Produkt: Odkurzacz
  • Model/nazwa: DC35
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 4
PL
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PRZED ŁADOWANIEM BATERII I UŻYCIEM ODKURZACZA NALEŻY
PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA NA
ŁADOWARCE, BATERII I ODKURZACZU.
Podczas użytkowania sprzętu elektrycznego
zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad
bezpieczeństwa, takich jak:
	 OSTRZEŻENIE
ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB URAZU:
1.	 Odkurzacz nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci i osoby z
ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi,
nieposiadające doświadczenia odpowiedniego do obsługi urządzenia, o ile nie
otrzymały instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia lub nie znajdują się
pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
2.	 Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy. Należy zachować ostrożność jeśli
używane jest w pobliżu dzieci. Dzieci powinny być nadzorowane aby upewnić
się, że nie bawią się odkurzaczem lub ładowarką.
3.	 Nie wolno montować, ładować lub używać odkurzacza na zewnątrz, w
łazienkach lub w zasięgu 3m od basenu. Nie należy ładować i używać
urządzenia na mokrych powierzchniach. Należy chronić urządzenie przed
wilgocią, deszczem i śniegiem. Odkurzacz nie służy do zbierania wody.
4.	 Nie używać i ładować odkurzacza jeśli kabel jest uszkodzony. Jeśli odkurzacz
nie działa prawidłowo, został upuszczony, zniszczony, pozostawiony na
zewnątrz, zanurzony w wodzie - nie wolno go używać i należy skontaktować się
z Działem Obsługi Klienta firmy Dyson.
5.	 Urządzenia nie należy odłączać od ładowarki ciągnąc za kabel. Aby je
odłączyć należy trzymać za ładowarkę, nie za kabel.
6.	 Ładowarkę należy wyjąć z gniazdka, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas.
Należy upewnić się, że kabel jest właściwie zwinięty i zabezpieczony przed
nadepnięciem, potknięciem oraz zniszczeniem lub przyciśnięciem przez inne
przedmioty.
7.	 Nie wolno rozciągać i przyciskać kabla. Trzymać kabel z dala od nagrzanych
powierzchni.
8.	 Nie dotykać odkurzacza i ładowarki, także stacji ładującej, mokrymi rękami.
9.	 Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory odkurzacza. Nie używać
odkurzacza, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany. Usuwać kurz,
kłaczki i włosy oraz wszystko co może utrudniać wolny przepływ powietrza.
10.	 Włosy, luźne części ubrania, palce i inne części ciała trzymać z daleka od
otworów urządzenia i jego ruchliwych części, takich jak szczotka.
11.	 W trakcie sprzątania schodów zachować szczególne środki ostrożności.
12.	 Nie używać odkurzacza do sprzątania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna,
ani w miejscach, gdzie odkurzacz może mieć z nimi kontakt.
13.	 Nie używać odkurzacza do sprzątania płonących ani dymiących przedmiotów,
takich jak papierosy, zapałki lub gorący popiół.
14.	 Nie używać odkurzacza jeśli nie jest zamontowany pojemnik clear bin lub filtry.
15.	 Urządzenie należy używać zgodnie z instrukcją. Należy używać tylko
rekomendowanych akcesoriów i części zamiennych Dyson. Nie wolno
przeprowadzać czynności konserwacyjnych innych, niż określone w instrukcji
obsługi firmy Dyson lub zalecane przez Dział Obsługi Klienta firmy Dyson.
16.	 Jeśli wymagany jest serwis lub naprawa odkurzacza należy skontaktować się
z Działem Obsługi Klienta firmy Dyson. Nie wolno demontować samodzielnie
odkurzacza gdyż niewłaściwe złożenie może wywołać porażenie prądem lub
pożar.
17.	 Do ładowania odkurzacza należy używać tylko ładowarki Dyson. Należy
używać tylko baterii Dyson: inne baterie mogą spowodować zranienia i
zniszczenia wywołane wybuchem.
18.	 Przed myciem lub konserwacją odkurzacza należy wyjąć ładowarkę z gniazdka.
19.	 Nie zaleca się stosowania przedłużacza.
20.	 Urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone, nie przekazywać do spalarni
odpadów. Pod wpływem ognia może dojść do wybuchu baterii.
21.	 Nie należy wciskać przycisku odłączającego baterię podczas użytkowania
odkurzacza.
22.	 Przed montowaniem lub demontowaniem elektroszczotki zawsze należy
wyłączyć odkurzacz.
NINIEJSZE INSTRUKCJE
NALEŻY PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ.
TEN ODKURZACZ DYSON JEST PRZEZNACZONY
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
PT
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
IMPORTANTES
ANTES DE CARREGAR A BATERIA OU DE UTILIZAR ESTE
ELECTRODOMÉSTICO LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E
RECOMENDAÇÕES QUE ESTÃO NESTE MANUAL, NO CARREGADOR,
NA BATERIA E NO ASPIRADOR DYSON.
Ao usar um aparelho eléctrico, devem ser seguidas
algumas precauções básicas, incluindo as seguintes:
	 AVISO
PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉCTRICO OU
FERIMENTOS:
1.	 Este aspirador Dyson e o seu carregador não se destinam a ser utilizados por
crianças ou pessoas doentes com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou sem experiência nem conhecimentos, a menos que recebam
supervisão ou instruções de uma pessoa responsável que possa garantir a
utilização segura do mini aspirador ou do carregador.
2.	 Não permita que o aspirador seja usado como brinquedo. Deve-se prestar
especial atenção quando for usado por crianças ou próximo delas. As crianças
devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o mini aspirador ou
com o carregador.
3.	 Não instale, carregue nem utilize o aspirador Dyson no exterior, numa casa de
banho ou a menos de 3 metros de uma piscina. Não use o aspirador Dyson
nem o seu carregador em superfícies molhadas e não os exponha à humidade,
à chuva ou à neve. Não utilize o aspirador para recolher água.
4.	 Não utilize nem carregue o aparelho se o cabo estiver danificado. Se o
aspirador Dyson ou o carregador não estiverem a funcionar devidamente,
tiverem sofrido uma queda, estiverem danificados, se tiverem molhado ou
tiverem sido deixados ao ar livre, entre em contacto com a linha de serviço de
atenção ao cliente da Dyson.
5.	 Não desconecte o carregador puxando pelo cabo. Para desconectar, puxe a
ficha do carregador, não o cabo.
6.	 Desconecte o carregador quando não o utilizar durante longos períodos de
tempo. Verifique se o cabo do carregador fica posicionado de modo a que não
o pise, não tropece nele ou não lhe possa causar qualquer dano.
7.	 Não force o cabo do carregador nem o estique demasiado. Mantenha o cabo
afastado de superfícies quentes.
8.	 Não toque no carregador (incluindo nos seus terminais) nem no aspirador
Dyson com as mãos molhadas.
9.	 Não introduza nenhum objecto nas aberturas. Não o utilize se alguma abertura
estiver obstruída; mantenha as aberturas livres de pó, cotão, cabelos e tudo o
que possa reduzir o fluxo de ar.
10.	 Mantenha o cabelo, a roupa folgada, os dedos e todas as partes do corpo
afastados das aberturas ou das peças em movimento, como a escova
motorizada.
11.	 Tenha especial cuidado ao aspirar escadas.
12.	 Não use o aparelho para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como a
gasolina, nem o utilize em áreas onde tais líquidos possam estar presentes.
13.	 Não aspire nada que esteja a arder ou a fumegar, como cigarros, fósforos ou
cinzas quentes.
14.	 Não utilize o aspirador sem que o depósito transparente ou os filtros estejam
devidamente colocados.
15.	 Use apenas conforme descrito neste manual. Utilize apenas acessórios e peças
sobresselentes recomendados pela Dyson. Não execute qualquer tarefa de
manutenção ou reparação que não esteja indicada neste manual ou não tenha
sido recomendada pelo serviço de atenção ao cliente da Dyson.
16.	 Entre em contacto com o serviço de atenção ao cliente quando for necessário
fazer uma reparação. Não desmonte o aspirador Dyson já que uma montagem
incorrecta pode provocar um curto-circuito ou um incêndio.
17.	 Use só os carregadores Dyson para carregar este aspirador Dyson. Utilize
apenas baterias Dyson, outro tipo de baterias podem explodir, causando danos
pessoais.
18.	 Desconecte o carregador antes de o limpar ou de realizar tarefas de
manutenção.
19.	 Não se recomenda o uso de extensões eléctricas.
20.	 Não incinere o aparelho, mesmo que esteja seriamente danificado. As baterias
podem explodir com as chamas.
21.	 Não pressione o botão para soltar a bateria enquanto o aspirador estiver em
funcionamento.
22.	 Apague sempre o seu aspirador Dyson antes de ligar ou desligar a escova
motorizada.
LEIA E GUARDE ESTAS
INSTRUÇÕES
ESTE ASPIRADOR DYSON DESTINA-SE SOMENTE
A USO DOMÉSTICO.
Não o utilize perto de chamas desprotegidas. Não o guarde perto de fontes de calor. Não aspire água ou líquidos. Não aspire objectos incandescentes.
PT
Nie używać przy otwartym ogniu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła. Nie używać do sprzątania wody i
innych płynów.
Nie używać do sprzątania płonących
przedmiotów.
PL
HU	
FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE VAGY A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA
VÉTELE ELŐTT OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST ÉS BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉST A MŰKÖDTETÉSI KÉZIKÖNYVBEN, A TÖLTŐN, AZ
AKKUMULÁTORON ÉS A DYSON PORSZÍVÓN.
Elektromos készülékek használatakor az alapvető
biztonsági előírásokat mindig be kell tartani, beleértve
az alábbiakat:
	 FIGYELMEZTETÉS
A TŰZ, ÁRAMÜTÉS VAGY SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN TEGYE A KÖVETKEZŐKET
1.	 A Dyson porszívót és töltőt nem használhatják gyermekek vagy labilis
személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel
rendelkeznek, vagy akiknek hiányzik a készülék működtetéséhez szükséges
tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személyek
felügyeletet biztosítanak számukra, vagy ellátják őket instrukciókkal a porszívó,
illetve a töltő biztonságos használata érdekében.
2.	 Ne hagyja, hogy a porszívót játékszerként használják. Gyermekeknek vagy
gyermekek közelében történő használata csak szigorú felügyelet mellett
engedélyezhető. Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek se a Dyson porszívóval,
se a töltővel ne játsszanak.
3.	 Ne szerelje fel, ne töltse fe.l és ne használja a Dyson porszívót a szabadban,
fürdőszobában vagy úszómedence 3 méteres körzetében. Ne használja a
Dyson porszívót vagy a töltőt nedves felületen, és ne tegye ki nedvességnek,
esőnek vagy hónak. Ne szívjon fel vele vizet.
4.	 Ne használja, és ne töltse a porszívót sérült kábellel. Ha a Dyson porszívó
vagy a töltő nem a várt módon működik, erős ütés érte, leesett, megsérült, a
szabadban hagyták vagy vízbe ejtették, ne használja, és keresse fel a Dyson
szervizt.
5.	 A töltőt ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Eltávolításakor mindig a töltőt
fogja meg, ne a kábelt.
6.	 Ha a töltőt huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozóaljzatból. A
töltő kábelét úgy helyezze el, hogy ne lépjenek rá, ne botoljanak meg benne,
ne feszüljön, és ne érje sérülés.
7.	 Óvja a töltőkábelt a feszüléstől és a nyomástól. Tartsa távol a forró felületektől.
8.	 A töltőt, annak érintkezőit vagy a Dyson porszívót ne fogja meg nedves kézzel.
9.	 Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék nyílásaiba. A készülék nyílásait ne
tömje el. Tartsa portól, bolyhoktól, hajtól és minden mástól mentesen, ami
csökkentheti a légáramlást.
10.	 Tartsa távol a haját, öltözékét, ujjait és egyéb testrészeit a készülék nyílásaitól és
olyan mozgó alkatrészeitől, mint például a keferúd.
11.	 Lépcsők tisztításakor legyen különösen óvatos.
12.	 Ne használja a porszívót tűzveszélyes vagy gyúlékony folyadékok, például
benzin felszívására, illetve ne működtesse tűzveszélyes anyagok közelében.
13.	 Ne használja a porszívót égő vagy füstölő tárgyak, például cigaretta, gyufa
vagy forró hamu felszívására.
14.	 Ne használja a porszívót, ha az átlátszó portartály és a szűrő nincs a helyén.
15.	 A porszívót kizárólag a jelen működtetési kézikönyvnek megfelelően használja.
Csak a Dyson által ajánlott tartozékokat és alkatrészeket használja. Kizárólag
olyan karbantartási műveletet végezzen, amely szerepel a jelen használati
utasításban, vagy amelyet a Dyson szerviz tanácsolt.
16.	 Ha karbantartásra vagy javításra van szükség, keresse fel a Dyson szervizt. Ne
szerelje szét a Dyson porszívót, mert a hibás összeszerelés áramütést vagy tüzet
okozhat.
17.	 Dyson porszívójához kizárólag Dyson töltőt használjon. Csak Dyson
akkumulátort használjon, mert más márkájú akkumulátorok felrobbanhatnak,
és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
18.	 Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a töltőt a csatlakozóaljzatból.
19.	 Hosszabbító kábel használata nem javasolt.
20.	 Ne égesse el a készüléket, még akkor sem, ha az súlyosan sérült. A tűzben az
akkumulátorok felrobbanhatnak.
21.	 Ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg az akkumulátor kioldógombját normál
használat közben.
22.	 A motoros keferúd csatlakoztatása vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a
Dyson porszívót.
OLVASSA EL ÉS
ŐRIZZE MEG EZT AZ
ÚTMUTATÓT
A DYSON PORSZÍVÓ CSAK HÁZTARTÁSI
FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS.
NO
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
FØR DU LADER BATTERIET ELLER BRUKER PRODUKTET, MÅ DU
LESE ALLE INSTRUKSJONENE OG SIKKERHETSMERKNADENE I
DENNE MANUALEN, PÅ LADEREN, PÅ BATTERIET OG PÅ DYSON-
STØVSUGEREN.
Når du bruker elektrisk utstyr, må du alltid ta
grunnleggende forholdsregler, blant annet følgende:
	 ADVARSEL
FOR Å REDUSERE FARE FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE:
1.	 Denne Dyson-støvsugeren og laderen er ikke beregnet på å bli brukt av små
barn eller personer med svekkede fysiske evner, sanseevner eller evner til
resonnering, eller personer som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre
de er under oppsyn av eller har fått opplæring fra en ansvarlig person i bruken
av Dyson-støvsugeren eller laderen for å sikre at de kan lade opp og bruke
Dyson-støvsugeren på en trygg måte.
2.	 Må ikke brukes som leketøy. Det er viktig å følge nøye med når produktet
brukes av eller i nærheten av barn. Barn må holdes under oppsyn for å sikre at
de ikke leker med Dyson-støvsugeren eller laderen.
3.	 Ikke sett sammen, lad opp, eller bruk Dyson-støvsugeren utendørs, på badet
eller nærmere enn 3 meter fra et svømmebasseng. Ikke bruk Dyson-støvsugeren
eller laderen på våte overflater, og ikke utsett dem for fuktighet, regn eller snø.
Må ikke brukes til å suge opp vann.
4.	 Må ikke brukes eller lades med ødelagt ledning. Hvis Dyson-støvsugeren eller
laderen ikke fungerer som de skal, er blitt tildelt et hardt slag, mistet i gulvet,
skadet, forlatt utendørs eller mistet i vann, må du ikke bruke dem, og du må
kontakte hjelpelinjen hos Dyson kundeservice.
5.	 Ikke trekk ut støpselet til laderen ved å dra i ledningen. Ta tak i laderen, ikke
ledningen, når du skal trekke ut støpselet.
6.	 Ta ut laderen fra stikkontakten når den ikke skal brukes i en lengre periode.
Pass på at ledningen til laderen ligger slik at den ikke kan tråkkes på eller
snubles i, eller på annen måte er utsatt for skade eller belastning.
7.	 Ikke strekk ut ledningen til laderen eller utsett ledningen for belastning. Hold
ledningen unna varme overflater.
8.	 Ikke håndter laderen, deriblant koblingspunktene for laderen, eller Dyson-
støvsugeren med våte hender.
9.	 Ikke stikk gjenstander inn i åpningene. Må ikke brukes hvis noen av åpningene
er blokkert. Skal holdes fritt for støv, smuss, hår og alt annet som reduserer
luftgjennomstrømningen.
10.	 Hold hår, løstsittende klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og
bevegelige deler, som for eksempel den roterende børsten.
11.	 Vær ekstra forsiktig når du støvsuger trapper.
12.	 Må ikke brukes til å suge opp brennbare eller lett antennelige væsker, for
eksempel bensin, eller på områder der det kan finnes slike væsker.
13.	 Ikke sug opp noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller
varm aske.
14.	 Må ikke brukes når den klare beholderen og filteret ikke er på plass.
15.	 Må kun brukes som beskrevet i denne manualen. Bruk kun tilbehør og
reservedeler som er anbefalt av Dyson. Ikke utfør annet vedlikehold enn
det som vises i denne manualen, eller oppgis av hjelpelinjen hos Dyson
kundeservice.
16.	 Kontakt hjelpelinjen hos Dyson kundeservice når det er nødvendig med service
eller reparasjoner. Du må ikke demontere Dyson-støvsugeren; det kan føre til
elektrisk støt eller brann hvis den settes sammen igjen på feil måte.
17.	 Du må kun benytte ladere fra Dyson til å lade opp denne Dyson-støvsugeren.
Du må kun benytte Dyson-batterier: andre typer batterier kan sprekke og føre til
personskader eller materielle skader.
18.	 Ta ut laderen fra stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold.
19.	 Vi anbefaler ikke bruk av skjøteledning.
20.	 Ikke forbrenn apparatet, selv om det er helt ødelagt. Batteriene kan eksplodere
når det brenner.
21.	 Under normal drift må du være forsiktig med å ikke utløse batteriets
utløserknapp.
22.	 Du må alltid skru av Dyson-støvsugeren før du setter på eller tar av den
motoriserte børsten.
LES OG TA
VARE PÅ DISSE
INSTRUKSJONENE
DENNE DYSON-STØVSUGEREN ER KUN LAGET
FOR BRUK I HUSHOLDNINGER.
Må ikke brukes nær åpen flamme. Ikke bruk i nærheten av varmekilder. Ikke sug opp vann eller væsker. Ikke sug opp brennende gjenstander.
NO
Ne használja a készüléket nyílt láng
közelében.
Ne használja a készüléket hőforrás
közelében.
Ne szívjon fel vele vizet vagy egyéb
folyadékokat.
Ne szívjon fel vele égő tárgyat.
HU
8 9

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Dyson DC35

Zadaj pytanie o Dyson DC35

Masz pytanie dotyczące Dyson DC35, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Dyson DC35. Upewnij się, że opisujesz trudności z Dyson DC35 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.