Instrukcja Dyson DC34

Zobacz poniższy poradnik dla Dyson DC34. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Dyson
  • Produkt: Odkurzacz ręczny
  • Model/nazwa: DC34
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 8
Não o utilize perto de chamas desprotegidas. Não o guarde perto de fontes de calor. Não aspire água ou líquidos. Não aspire objectos incandescentes.
PT
Nie używać przy otwartym ogniu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła. Nie używać do sprzątania wody i
innych płynów.
Nie używać do sprzątania płonących
przedmiotów.
PL
9
PL	
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PRZED ŁADOWANIEM BATERII I UŻYCIEM ODKURZACZA NALEŻY
PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA NA
ŁADOWARCE, BATERII I ODKURZACZU.Podczas użytkowania
sprzętu elektrycznego zawsze należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak:
	 OSTRZEŻENIE
ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB URAZU:
1.	 Ręczny odkurzacz Dyson oraz ładowarka nie są przeznaczone do użytku przez
dzieci oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, nie posiadającymi wiedzy i doświadczenia odpowiedniego do
obsługi urządzenia, chyba że otrzymały one instrukcje dotyczące bezpiecznego
użytkowania odkurzacza lub bezpiecznego ładowania ładowarki lub znajdują
się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
2.	 Nie zezwalać na zabawę odkurzaczem. Zachować szczególną uwagę w
przypadku gdy odkurzacz obsługiwany jest przez dzieci bądź znajduje się w
ich pobliżu. Dzieci powinny znajdować się pod opieką dorosłych aby mieć
pewność, że nie wykorzystują one ręcznego odkurzacza lub ładowarki do
zabawy.
3.	 Nie montować, nie ładować ani nie włączać ręcznego odkurzacza Dyson poza
domem, w łazience lub w odległości mniejszej niż 3 m od basenu. Nie używać
ręcznego odkurzacza Dyson ani ładowarki na mokrych powierzchniach a także
nie wystawiać na działanie wilgoci, deszczu lub śniegu.
4.	 Nie używać i nie ładować jeśli kabel został uszkodzony. W przypadku gdy
ręczny odkurzacz Dyson lub ładowarka nie działają w prawidłowy sposób,
zostały mocno uderzone, upuszczone, zniszczone, zostawione na zewnątrz
bądź wpadły do wody należy skontaktować się z Infolinią Dyson.
5.	 Ładowarki nie należy odłączać ciągnąc za kabel. Aby ją odłączyć należy
pociągnąć za ładowarkę, nie za kabel.
6.	 Gdy ładowarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją odłączyć.
Upewnić się, że lokalizacja kabla ładowarki uniemożliwia jego nadepnięcie
lub potknięcie się o niego. Należy zabezpieczyć kabel przed jakimkolwiek
uszkodzeniem lub naprężeniem.
7.	 Nie rozciągać nadmiernie ani nie odkształcać kabla ładowarki. Trzymać kabel
z daleka od nagrzanych powierzchni.
8.	 Nie dotykać mokrymi rękami ładowarki i jej zacisków. Powyższe ostrzeżenie
dotyczy również ręcznego odkurzacza Dyson.
9.	 Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory odkurzacza. Nie używać
odkurzacza, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany. Usuwać kurz,
kłaczki i włosy oraz wszystko co może utrudniać swobodny przepływ powietrza.
10.	 Włosy, luźne części ubrania, palce i inne części ciała trzymać z daleka od
otworów urządzenia i jego ruchomych części.
11.	 W trakcie sprzątania schodów zachować szczególne środki ostrożności.
12.	 Nie używać odkurzacza do sprzątania łatwopalnych cieczy takich jak benzyna,
ani w miejscach gdzie odkurzacz może mieć z nimi kontakt.
13.	 Nie używać odkurzacza do sprzątania płonących ani dymiących przedmiotów
takich jak papierosy, zapałki lub gorący popiół.
14.	 Nie używać odkurzacza jeśli nie jest zamontowany przezroczysty pojemnik lub
filtry.
15.	 Odkurzacza należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym
w niniejszej instrukcji. Używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych
zalecanych przez firmę Dyson. Nie przeprowadzać czynności konserwacyjnych
innych niż określone w niniejszej instrukcji lub zalecane przez Infolinię Dyson.
16.	 Nie demontować ręcznego odkurzacza Dyson ani ładowarki. W przypadku
konieczności skorzystania z serwisu lub dokonania naprawy należy
skontaktować się z Infolinią Dyson. Urządzenie złożone w nieprawidłowy
sposób może spowodować porażenie prądem lub pożar.
17.	 Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć ładowarkę z
zasilania.
18.	 Nie zaleca się stosowania przedłużacza.
19.	 Ręcznego odkurzacza Dyson, nawet jeśli jest poważnie uszkodzony, nie
przekazywać do spalarni odpadów. Pod wpływem ognia może dojść do
wybuchu baterii.
20.	 Do ładowania odkurzacza ręcznego należy używać wyłącznie ładowarki
Dyson. Należy również używać wyłącznie baterii Dyson przeznaczonych do
tego odkurzacza ręcznego, inne rodzaje baterii mogą wybuchnąć powodując
obrażenia i szkody.
21.	 Nie należy wciskać przycisku zwalniającego baterię podczas użytkowania
odkurzacza.
PT	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
IMPORTANTES
ANTES DE CARREGAR A BATERIA OU DE UTILIZAR ESTE
ELECTRODOMÉSTICO LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E
RECOMENDAÇÕES QUE ESTÃO NESTE MANUAL,
NO CARREGADOR, NA BATERIA E NO ASPIRADOR DYSON.
Ao usar um aparelho eléctrico, devem ser seguidas
algumas precauções básicas, incluindo as seguintes:
	 AVISO
PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉCTRICO OU
FERIMENTOS:
1.	 Este mini aspirador Dyson e o respectivo carregador não se destinam a ser
utilizados por crianças pequenas ou pessoas doentes com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento,
a menos que recebam supervisão ou instruções de uma pessoa responsável
no que se refere ao uso do mini aspirador ou do carregador para garantir que
podem utilizar e carregar o electrodoméstico em segurança.
2.	 Não permita que seja utilizado como brinquedo. Será necessária uma atenção
especial quando for usado por crianças ou próximo delas. As crianças devem
ser vigiadas para garantir que não brincam com o mini aspirador ou com o
carregador.
3.	 Não instale, carregue ou utilize o mini aspirador Dyson no exterior, em casas
de banho ou a menos de 3 metros de uma piscina. Não utilize o mini aspirador
Dyson ou o respectivo carregador em superfícies molhadas, nem os exponha a
humidade, chuva ou neve.
4.	 Não use o aparelho nem o carregue se o cabo estiver danificado. Se o mini
aspirador Dyson ou o respectivo carregador não estiverem a funcionar
devidamente ou tiverem sofrido uma pancada forte, caído, sofrido danos,
sido deixados no exterior ou caído à água, não os utilize e contacte a Linha de
Assistência dos Serviços de Apoio ao Cliente da Dyson.
5.	 Não desligue o carregador puxando pelo cabo. Para o desligar, agarre o
carregador e não o cabo.
6.	 Desligue o carregador da tomada quando não o utilizar durante períodos
longos. Certifique-se de que o cabo do carregador fica posicionado de forma a
que as pessoas não o pisem nem tropecem nele e que não fique sujeito a danos
ou esforço.
7.	 Não estique o cabo do carregador nem o coloque sob tensão. Mantenha o
cabo afastado de superfícies quentes.
8.	 Não manuseie o carregador (incluindo os seus terminais) ou o mini aspirador
Dyson com as mãos molhadas.
9.	 Não introduza nenhum objecto nas aberturas. Não o utilize se alguma abertura
estiver obstruída; mantenha as aberturas livres de pó, cotão, cabelos e tudo o
que possa reduzir o fluxo de ar.
10.	 Mantenha os cabelos, as roupas folgadas, os dedos e todas as partes do corpo
afastados das aberturas e das peças em movimento.
11.	 Tenha especial cuidado ao aspirar escadas.
12.	 Não use o aparelho para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como a
gasolina, nem o use em áreas onde tais líquidos possam estar presentes.
13.	 Não aspire nada que esteja a arder ou a fumegar, como cigarros, fósforos ou
cinzas quentes.
14.	 Não use sem que o depósito transparente e o filtro estejam colocados.
15.	 Use apenas conforme descrito neste manual. Use apenas acessórios e peças
Dyson. Não execute qualquer tarefa de manutenção que não esteja indicada
neste manual ou não tenha sido aconselhada pelo Linha de Assistência dos
Serviços de Apoio ao Cliente da Dyson.
16.	 Não desmonte o mini aspirador Dyson nem o respectivo carregador; contacte
a Linha de Assistência dos Serviços de Apoio ao Cliente da Dyson quando for
necessária manutenção ou reparação. A montagem incorrecta poderá resultar
em choque eléctrico ou fogo.
17.	 Desligue o carregador da tomada antes de qualquer operação de limpeza ou
manutenção.
18.	 Não se recomenda o uso de extensões eléctricas.
19.	 Não incinere este mini aspirador Dyson, mesmo que esteja seriamente
danificado. As baterias podem explodir com as chamas.
20.	 Use só os carregadores Dyson para carregar este mini aspirador. Utilize
apenas baterias Dyson, outro tipo de baterias podem explodir, causando danos
pessoais.
21.	 Não pressione o botão para soltar a bateria enquanto o aspirador estiver em
funcionamento.
11/8/10 2:37 PM C37377_DC34_OPMAN_EU_ORIGIN_15_4c0s
Strona: 29
Dysons instruksjoner.
•	 Feil som følge av bruk av deler og tilbehør som ikke er Dyson originaldeler.
•	 Feil som følge av feilaktig installasjon (unntatt når installasjonen er gjort hos Dyson).
•	 Feil som følge av reparasjoner eller endringer utført av andre parter enn Dyson eller
Dysons autoriserte agenter.
Krav som følge av mangel ved støvsugeren må fremsettes innen rimelig tid etter at du
oppdaget eller burde oppdaget mangelen, og uansett innen 2 år fra levering.
For å kunne godtgjøre kjøpet og leveransetidspunktet er det viktig at du tar vare på
kvitteringen og/eller leveransepapirene dine.
Alt arbeid i forbindelse med mangler utføres av Dyson eller Dysons autoriserte
agenter.
Alle deler som skiftes ut blir Dysons eiendom.
Dersom du har spørsmål i forbindelse med ovenstående eller ønsker å reklamere på
støvsugeren din kan du henvende deg til Dyson Scandinavia A/S på tlf. 22336500.
PL
KORZYSTANIE Z RĘCZNEGO ODKURZACZA DYSON
UWAGA:
•	 Nie włączać przycisku służącego do wyjmowania baterii podczas pracy urządzenia.


•	 Nie obsługiwać urządzenia w momencie poszukiwania źródeł zatorów.
WAŻNE:
•	 Nie smarować żadnych części ani nie przeprowadzać czynności konserwacyjnych lub
naprawczych innych, niż określone w instrukcji obsługi firmy Dyson lub zalecane przez
Dział Obsługi Klienta firmy Dyson.
•	 Ręczny odkurzacz Dyson przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego oraz
do odkurzania samochodu. Nie używać odkurzacza gdy samochód jest w ruchu ani
podczas kierowania pojazdem.
•	 W trakcie użytkowania odkurzacza nie naciskać na końcówkę ze zbyt dużą siłą, gdyż
może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
•	 W przypadku przegrzania silnika, urządzenie wyłączy się automatycznie. Pozostawić je
do ostygnięcia przynajmniej przez godzinę.
•	 Drobne zanieczyszczenia takie jak pył gipsowy lub mąka mogą być sprzątane tylko w
niewielkich ilościach.
•	 Nie należy używać środków natłuszczających, czyszczących, nabłyszczaczy i
odświeżaczy powietrza do czyszczenia żadnych elementów odkurzacza lub ładowarki.
•	 Ten model odkurzacza Dyson wyposażony jest w miernik temperatury. W przypadku
zablokowania którejkolwiek części odkurzacza może dojść do przegrzania urządzenia,
wówczas odkurzacz zostanie automatycznie wyłączony. Jeśli tak się stanie, przed
rozpoczęciem sprawdzania filtra lub źródeł zatorów, należy ustawić przycisk na
pozycję OFF i zostawić urządzenie do ostygnięcia. Należy usunąć wszystkie źródła
zatorów przed ponownym uruchomieniem.
•	 Odkurzacz Dyson powinien być przechowywany wewnątrz. Nie należy używać i
przechowywać odkurzacza w miejscu o temperaturze poniżej 3°C. Przed włączeniem
należy upewnić się, że odkurzacz jest w temperaturze pokojowej.
DIAGNOZOWANIE USTEREK – RĘCZNY ODKURZACZ
DYSON
Naładowany.
Migająca lampka – do rozładowania pozostało mniej niż jedna minuta/
całkowite rozładowanie
Migająca szybko lampka – za zimno/za gorąco. Nie używać urządzenia.
Brak filtra/Filtr nieprawidłowo zainstalowany.
Opróżnianie przezroczystego pojemnika
UWAGA:
•	 Przed opróżnieniem przezroczystego pojemnika, odkurzacz wyłączyć i odłączyć od
ładowarki. Pojemnik opróżnić w momencie, gdy zapełni się on do oznaczenia MAX
– nie przepełniać. Aby opróżnić pojemnik, nacisnąć przycisk znajdujący się z boku
przezroczystego pojemnika – patrz rysunek.
Ważne:
•	 Nie używać ręcznego odkurzacza Dyson jeśli przezroczysty pojemnik nie jest
zamontowany.
Czyszczenie przezroczystego pojemnika
UWAGA:
•	 Przed ponownym zamontowaniem przezroczystego pojemnika upewnić się, że jest on
całkowicie suchy.
Ważne:
•	 Aby wyciągnąć pojemnik, nacisnąć przycisk znajdujący się na spodzie odkurzacza –
patrz rysunek.
•	 Do czyszczenia przezroczystego pojemnika należy używać wyłącznie zimnej wody. Nie
używać detergentów, nabłyszczaczy ani odświeżaczy powietrza.
•	 Przezroczystego pojemnika nie myć w zmywarce.
•	 Osłonę myć szmatką lub czyścić suchą szczotką w celu usunięcia kłaczków i brudu.
Mycie filtra
UWAGA:
•	 Przed przystąpieniem do wyjęcia filtra wyłączyć odkurzacz i odłączyć ładowarkę.
•	 Przed ponownym włożeniem filtra do odkurzacza upewnić się, że jest on całkowicie suchy.
•	 Upewnić się, że filtr został prawidłowo włożony.
Ważne:
•	 Ręczny odkurzacz Dyson posiada 1 filtr, umieszczony w miejscu wskazanym na
rysunku. Aby zachować sprawność urządzenia, regularnie sprawdzać stan filtra i
myć go przynajmniej raz w miesiącu zgodnie z instrukcją. Pozostawić do całkowitego
wyschnięcia na 12 godzin.
•	 Jeśli odkurzacz używany jest do sprzątania drobnego kurzu, filtr może wymagać
częstszego mycia.
•	 Do mycia filtra nie używać detergentów.
•	 Nie wkładać filtra do zmywarki, pralki, suszarki, piekarnika, kuchenki mikrofalowej ani
nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia.
Poszukiwanie źródeł zatorów
UWAGA:
•	 Przed rozpoczęciem poszukiwania zatorów, odkurzacz wyłączyć i odłączyć od
ładowarki.
•	 Podczas usuwania źródeł zatorów uważać na ostre części.
•	 Przed ponownym użyciem odkurzacza dokładnie zamocować wszystkie części.
Ważne:
•	 Ograniczona gwarancja na odkurzacz ręczny Dyson nie obejmuje usuwania źródeł
zatorów. Jeśli w którejkolwiek z części odkurzacza utworzy się zator, urządzenie może
ulec przegrzaniu i automatycznie wyłączyć się.
•	 Należy wtedy wyjąć wtyczkę odkurzacza z kontaktu i pozostawić urządzenie do
ostygnięcia. Usunąć źródło zatoru przed ponownym włączeniem odkurzacza.
ŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE RĘCZNEGO
ODKURZACZA DYSON
Odkurzacz ręczny Dyson wyłączy się jeśli temperatura baterii spadnie poniżej 3°C.
Funkcja ta ma na celu ochronę silnika i baterii produktu.
Po naładowaniu nie należy przechowywać ręcznego odkurzacza Dyson w
temperaturze poniżej 3°C.
DIAGNOZOWANIE USTEREK – ŁADOWANIE I BATERIA
Ładowanie.
Całkowite naładowanie.
Nie ładuje - sprawdź baterię.
Brak ładowania - Za zimne/za gorące.
nstrukcje bezpieczeństwa przy obchodzeniu
się z bateriami
Używać wyłącznie baterii firmy Dyson i ładowarki przeznaczonej do ręcznego
odkurzacza Dyson.
Bateria jest szczelnie zamknięta. W normalnych warunkach nie stwarza ona
niebezpieczeństwa. W przypadku mało prawdopodobnego wycieku z baterii, nie
dotykać cieczy i przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa:
Kontakt ze skórą – może wywoływać podrażnienia. Przemyć wodą z mydłem.
Wdychanie – może spowodować podrażnienie układu oddechowego. Zaczerpnąć
świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza.
Kontakt z oczami – może wywołać podrażnienia. Niezwłocznie przemyć oczy dużą
ilością wody, czynność kontynuować przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady
lekarza.
Utylizacja – nosić rękawice ochronne w celu wyjęcia i natychmiastowej utylizacji baterii
zgodnie z miejscowymi przepisami.
UWAGA:
W przypadku niewłaściwego obchodzenia się, bateria stosowana w tym urządzeniu
może stwarzać niebezpieczeństwo pożaru lub oparzeń chemicznych. Nie należy jej
rozmontowywać, doprowadzać do zwarcia, ogrzewać w temperaturze ponad 60°C
lub spalać. Przy wymianie baterii używać wyłącznie baterii firmy Dyson. Zastosowanie
innej baterii stwarza ryzyko pożaru lub wybuchu. Zużytą baterię niezwłocznie
utylizować. Przechowywać z dala od dzieci. Nie rozbierać ani nie wyrzucać do ognia.
•	 Przed oddaniem ręcznego odkurzacza Dyson na złom należy z niego usunąć baterię.
•	 Baterie należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
•	 Przed wyjęciem baterii należy odłączyć odkurzacz ręczny z sieci elektrycznej.
•	 Bateria może być ładowana wewnątrz urządzenia lub poza nim. Zachować ostrożność
podczas wyjmowania baterii.
INFORMACJA O UTYLIZACJI
Ten produkt nie powinien być utylizowany jak odpad pochodzenia domowego.
Zamiast tego, powinien zostać oddany do odpowiedniego punktu zbiorczego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Upewniając się, że produkt został odpowiednio
przetworzony, pomagasz chronić środowisko i ludzkie zdrowie przed potencjalnymi
negatywnymi skutkami nieprawidłowej utylizacji tego produktu. Aby uzyskać bardziej
szczegółową informację na temat utylizacji tego produktu, prosimy o kontakt
z Działem obsługi klienta firmy Dyson, lokalnym urzędem miejskim, punktem
udzielającym informacji odnośnie utylizacji sprzętu domowego lub punktem zakupu
produktu.
PL
ZASADY I WARUNKI GWARANCJI – INFOLINIA
W przypadku pytań dotyczących odkurzacza Dyson, prosimy o kontakt z Serwisem
Centralnym Dyson i podanie numeru seryjnego odkurzacza i szczegółów dotyczących
miejsca i daty zakupu. Numer seryjny znajduje się za filtrem.
Na większość pytań związanych z użytkowaniem odkurzacza jesteśmy w stanie
odpowiedzieć telefonicznie. Jeśli Państwa odkurzacz wymaga serwisowania, prosimy
o kontakt z Serwisem w celu ustalenia możliwości naprawy (patrz karta gwarancyjna).
Jeśli odkurzacz znajduje się na gwarancji i pokrywa ona rodzaj usterki Państwa
odkurzacza, zostanie on naprawiony bezpłatnie.
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP ODKURZACZA DYSON
Dokumentem gwarancyjnym obowiązującym na terenie Polski jest karta gwarancyjna
dystrybutora – firmy AGED - dołączana do produktu.
LIMITOWANA 2-LETNIA GWARANCJA
WARUNKI I ZAKRES LIMITOWANEJ 2-LETNIEJ GWARANCJI DYSON.
GWARANCJA OBEJMUJE:
•	 Naprawę lub wymianę odkurzacza - o ile posiadany odkurzacz okaże się niesprawny
ze względu na wadliwe materiały, wykonanie lub nieprawidłowe działanie – w ciągu 2
lat od daty zakupu (jeśli którakolwiek z części jest niedostępna lub została wycofana z
produkcji, firma Dyson lub jej dystrybutor zastąpi ją odpowiednią częścią zastępczą).
•	 Odkurzacze Dyson zakupione i użytkowane na terenie Polski.
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
Firma Dyson i wyłączny dystrybutor nie uznają naprawy gwarancyjnej lub wymiany
produktu uszkodzonego wskutek:
•	 Zużywania się części w wyniku standardowego użytkowania.
•	 Skracania czasu rozładowania baterii spowodowanego wiekiem lub zużyciem baterii.
•	 Nieprawidłowego lub nieostrożnego użytkowania oraz nieprawidłowego lub
nieostrożnego przenoszenia odkurzacza niezgodnie z instrukcją obsługi.
•	 Zablokowania – w przypadku powstawania blokad prosimy odnieść się do instrukcji
obsługi w celu uzyskania szczegółów dotyczących usuwania blokad.
•	 Użytkowania odkurzacza do celów innych niż użytek domowy.
•	 Użytkowania części i akcesoriów innych niż oryginalne części i akcesoria Dyson.
•	 Nieprawidłowego montażu (za wyjątkiem montażu dokonanego przez pracowników
firmy Dyson lub dystrybutora).
•	 Działań i napraw przeprowadzanych przez osoby inne niż autoryzowani serwisanci
firmy Dyson.
•	 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu gwarancji prosimy o
kontakt z Serwisem Centralnym pod numerem 022 73 83 103.
PODSUMOWANIE GWARANCJI
•	 Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu (lub daty dostarczenia towaru jeśli jest ona
późniejsza niż data zakupu).
•	 Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych jest okazanie karty
gwarancyjnej odkurzacza. W przypadku nieokazania karty gwarancyjnej wszelkie
prace serwisowe będą dokonywane odpłatnie. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
30
11/8/10 2:37 PM C37377_DC34_OPMAN_EU_ORIGIN_15_4c0s

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Dyson DC34

Zadaj pytanie o Dyson DC34

Masz pytanie dotyczące Dyson DC34, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Dyson DC34. Upewnij się, że opisujesz trudności z Dyson DC34 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.