Instrukcja Dyson Cyclone V10 Absolute

Zobacz poniższy poradnik dla Dyson Cyclone V10 Absolute. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Dyson
  • Produkt: Odkurzacz
  • Model/nazwa: Cyclone V10 Absolute
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 12
13
PL
WAŻNE INSTRUK-
CJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
KORZYSTANIA Z TEGO URZĄDZENIA
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI
INSTRUKCJAMI I OSTRZEŻENIAMI
UMIESZCZONYMI W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI OBSŁUGI I NA URZĄDZENIU.
Podczas użytkowania sprzętu elektrycznego
należy zawsze przestrzegać podstawowych
zasad bezpieczeństwa, włączając poniższe:
OSTRZEŻENIE
Te ostrzeżenia dotyczą urządzenia, a
w stosownych przypadkach mają także
zastosowanie do wszystkich narzędzi,
końcówek, ładowarek oraz wtyczek i
gniazd zasilania.
ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU,
PORAŻENIA PRĄDEM LUB URAZU:
1. Dzieci powyżej 8. roku życia oraz
osoby o ograniczonych możliwościach
fizycznych, czuciowych lub umysłowych
bądź nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać
z tego urządzenia firmy Dyson jedynie
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
lub po uzyskaniu od takiej osoby instrukcji
dotyczących bezpiecznego użytkowania
urządzenia, jeśli rozumieją związane z tym
zagrożenia. Dzieci nie mogą przeprowadzać
czyszczenia ani prac konserwacyjnych bez
nadzoru dorosłych.
2. Urządzenie nie służy do zabawy.
W przypadku używania urządzenia przez
małe dzieci lub w ich pobliżu należy
zachować szczególną ostrożność. Nie należy
zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
3. Urządzenia należy używać zgodnie z
niniejszą instrukcją obsługi. Nie wolno
przeprowadzać czynności konserwacyjnych
innych niż określone w niniejszej instrukcji
obsługi lub zalecane przez pracowników
infolinii Dyson.
4. Używać TYLKO w suchych pomieszczeniach.
Nie używać na zewnątrz ani na
mokrych powierzchniach.
5. Nie chwytać wtyczki i urządzenia
mokrymi rękami.
6. Nie używać urządzenia z uszkodzeniami
przewodu lub wtyczki. W razie
uszkodzenia przewodu zasilającego,
aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy
zlecić jego wymianę firmie Dyson lub
autoryzowanemu serwisowi albo osobom o
odpowiednich kwalifikacjach.
7. Jeśli urządzenie nie pracuje tak jak powinno,
zostało mocno uderzone, upadło, jest
uszkodzone, zostało pozostawione na
zewnątrz lub zamoczone, wówczas nie
należy go używać. Zaleca się niezwłoczny
kontakt z infolinią Dyson.
8. W razie konieczności naprawy należy
skontaktować się z infolinią Dyson. Nie
demontować urządzenia samodzielnie.
Niefachowe rozmontowanie może być
przyczyną pożaru bądź porażenia prądem.
9. Nie rozciągać przewodu zasilającego.
Trzymać przewód zasilający w odpowiedniej
odległości od nagrzanych powierzchni. Nie
przytrzaskiwać przewodu drzwiami ani nie
przeciągać go przez ostre krawędzie i kąty.
Nie rozkładać przewodu w przejściach i w
miejscach, gdzie można go nadepnąć lub
się o niego potknąć. Nie należy najeżdżać
ssawką odkurzacza na przewód.
10. Urządzenia nie należy odłączać, ciągnąc za
kabel. Aby je odłączyć, należy pociągnąć
za wtyczkę, nie za kabel. Nie zaleca się
stosowania przedłużacza.
11. Nie używać odkurzacza do zbierania wody.
12. Nie używać odkurzacza do sprzątania
łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani
w miejscach, gdzie mogą być obecne takie
ciecze lub ich opary.
13. Nie używać odkurzacza do sprzątania
płonących ani dymiących przedmiotów,
takich jak papierosy, zapałki lub
gorący popiół.
14. Włosy, luźne części ubrania, palce i inne
części ciała trzymać z daleka od otworów
urządzenia i jego ruchomych części, takich
jak turboszczotka. Nie kierować węża, rury
i ssawek w stronę oczu lub uszu ani nie
wkładać ich do ust.
15. Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory
odkurzacza. Nie używać odkurzacza, jeśli
którykolwiek z otworów jest zablokowany;
Strona: 13
14
usunąć kurz, kłaczki i włosy oraz
wszystko, co może utrudniać swobodny
przepływ powietrza.
16. Należy używać tylko rekomendowanych
akcesoriów i części zamiennych Dyson.
17. Nie używać odkurzacza, jeśli przezroczysty
pojemnik lub filtry nie są zamontowane.
18. Urządzenie należy odłączyć od zasilania,
jeżeli nie jest używane przez dłuższy czas
oraz przed jego konserwacją lub naprawą.
19. W trakcie sprzątania schodów należy
zachować szczególną ostrożność.
20. Urządzenia nie należy instalować, ładować
ani używać poza pomieszczeniami
zamkniętymi, w łazienkach oraz w odległości
mniejszej niż 3 metry (10 stóp) od basenu.
Nie używać na mokrych powierzchniach ani
nie narażać na działanie wilgoci, deszczu
lub śniegu.
21. Do ładowania urządzeń Dyson należy
używać tylko ładowarek Dyson. Należy
używać tylko baterii Dyson; inne typy baterii
mogą eksplodować, powodując obrażenia
ciała i szkody.
22. ZAGROŻENIE POŻAREM — Nie umieszczać
urządzenia na kuchence ani innej gorącej
powierzchni bądź w ich pobliżu. Nie palić
urządzenia, nawet jeśli jest poważnie
uszkodzone. Może dojść do zapalenia lub
wybuchu baterii.
23. Zawsze wyłączać urządzenie
przed podłączeniem bądź
odłączeniem elektroszczotki.
24. ZAGROŻENIE POŻAREM — Na filtr(y)
urządzenia nie wolno nakładać żadnej
substancji zapachowej ani perfumowanego
produktu. Środki chemiczne zawarte w
takich produktach są łatwopalne i mogą
doprowadzić do zapalenia się urządzenia.
NINIEJSZE INSTRUKCJE
NALEŻY PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego.
RU
ВАЖНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ
ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УСТРОЙСТВА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ И
НА УСТРОЙСТВЕ
При пользовании электроприбором
необходимо всегда соблюдать основные
меры предосторожности, включая те, что
приведены ниже:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Эти предупреждения относятся к
устройству, а также к любым съемным
приспособлениям, принадлежностям,
зарядным устройствам и адаптерам
питания в случаях, где они применимы.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ,
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ:
1. Дети в возрасте от 8 лет, лица с
ограниченными физическими,
сенсорными или умственными
возможностями, а также лица, не
имеющие достаточного опыта и знаний,
могут использовать это устройство
Dyson только в присутствии человека,
отвечающего за их безопасность, или
после получения от ответственного
лица инструкций по безопасному
использованию устройства при условии
понимания существующих рисков.
Nie należy używać
w pobliżu otwartego
ognia.
Nie należy
przechowywać
w pobliżu źródeł
ciepła.
Nie należy używać
do zbierania wody
ani innych płynów.
Nie należy używać
do zbierania
płonących
przedmiotów.
Nie zbliżać rąk zbyt
blisko do szczotki
w czasie pracy
urządzenia.
Nie umieszczać na
kuchence ani w jej
pobliżu.
Strona: 50
51
ODKURZANIE
• Odłączyć urządzenie od stacji dokującej.
• Sprawdzić, czy spód głowicy czyszczącej lub końcówki jest wolny od
zanieczyszczeń, które mogą spowodować uszkodzenie.
Przed odkurzaniem podłóg i dywanów należy zapoznać się z odpowiednią
instrukcją czyszczenia.
Elektroszczotka może uszkodzić niektóre rodzaje wykładzin lub podłóg. Niektóre
wykładziny mogą się mechacić pod wpływem obracającej się elektroszczotki. W
takim przypadku zaleca się kontynuowanie sprzątania bez części napędzanej
silnikiem oraz konsultację z producentem pokrycia podłogowego.
KONTROLKI PODCZAS ŁADOWANIA
KONTROLKI PODCZAS UŻYTKOWANIA
DIAGNOSTYKA KONTROLEK
WSKAŹNIKI LED FILTRA I ZATORU
OPRÓŻNIANIE PRZEZROCZYSTEGO POJEMNIKA
• Opróżnić, kiedy ilość zebranych zanieczyszczeń osiągnie poziom MAX –
nie przepełniać.
• Przed opróżnieniem przezroczystego pojemnika należy odłączyć urządzenie od
ładowarki. Należy uważać, aby nie pociągnąć za włącznik.
• Podczas opróżniania należy unikać naciśnięcia spustu „ON” (Wł.).
• Odłączyć rurę teleskopową, naciskając czerwony przycisk zwalniania rury, a
następnie wyciągając ją z pojemnika.
• Aby pozbyć się kurzu, należy:
–
– Zwrócić urządzenie wraz z pojemnikiem w dół.
–
– Zdecydowanie nacisnąć czerwony przycisk zwalniania pojemnika.
–
– Pojemnik się zsunie, jednocześnie czyszcząc osłonę.
–
– Podstawa pojemnika się otworzy.
–
– Podstawa pojemnika się nie otworzy, jeśli czerwony przycisk nie zostanie
naciśnięty do końca.
Aby zminimalizować kontakt z kurzem/alergenami w czasie opróżniania, należy
zamknąć szczelnie pojemnik w plastikowym worku i dopiero wtedy go opróżnić.
Ostrożnie wyjąć przezroczysty pojemnik z worka. Zamknąć szczelnie worek
i wyrzucić.
CZYSZCZENIE PRZEZROCZYSTEGO POJEMNIKA
(OPCJONALNIE)
Jeśli konieczne jest wyczyszczenie przezroczystego pojemnika:
• Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części „Opróżnianie
przezroczystego pojemnika”.
• Nacisnąć czerwony przycisk znajdujący się na przenośniku pojemnika, aby zwolnić
pojemnik, a następnie zsunąć pojemnik z przenośnika.
• Przezroczysty pojemnik należy czyścić tylko wilgotną ściereczką.
• Przed zamontowaniem sprawdzić, czy pojemnik i uszczelki są całkowicie suche.
• Aby zamontować przezroczysty pojemnik:
–
– Wprowadzić prowadnicę do przenośnika pojemników.
Zamknąć przezroczysty pojemnik, wsuwając podstawę pojemnika do góry, aż
pojemnik oraz jego podstawa się zatrzasną.
Przezroczysty pojemnik nie nadaje się do mycia w zmywarce. Nie zaleca się
czyszczenia przezroczystego pojemnika przy użyciu detergentów, środków do
polerowania czy odświeżaczy powietrza, ponieważ mogą one spowodować
uszkodzenie urządzenia.
WSKAŹNIKI LED FILTRA I ZATORU
Na urządzeniu znajdują się dwie kontrolki informujące o konieczności
przeprowadzenia prostych czynności konserwacyjnych.
• W przypadku nieprawidłowego zainstalowania filtra wskaźnik filtra zacznie migać.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi mocowania filtra w części
„Mycie filtra”.
• Jeśli filtr będzie wymagać mycia, wskaźnik filtra będzie świecić światłem ciągłym.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi mycia filtra w części „Mycie
filtra”.
• W przypadku wystąpienia zatoru zaświeci się diodowy wskaźnik zatoru. Należy
postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi usuwania zatoru w części
„Poszukiwanie źródeł zatorów”.
CZĘŚCI ZMYWALNE
Urządzenie zawiera części zmywalne, które wymagają regularnego czyszczenia.
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
MYCIE SZCZOTEK
Urządzenie zawiera dwie zmywalne szczotki. Aby utrzymać je w sprawności, należy
je regularnie sprawdzać i myć zgodnie z poniższymi instrukcjami.
• Przed wyjęciem wałka odłączyć urządzenie od ładowarki. Uważać, aby nie
pociągnąć za włącznik.
Wyjmowanie, mycie i ponowne zakładanie szczotek:
• Należy korzystać z ilustracji „Mycie szczotek” towarzyszących
poniższym instrukcjom.
• Odwrócić głowicę czyszczącą dołem do góry tak, aby jej spód mieć skierowany
do siebie. Za pomocą monety przekręcić zamknięcie w lewo o ćwierć obrotu, aż
zatrzaśnie się w pozycji odblokowania.
• Obrócić osłonę do pozycji otwarcia. Delikatnie wysunąć dużą szczotkę z
obudowy ssawki.
• Odłączyć osłonę od dużej turboszczotki. Nie należy czyścić osłony.
• Unieść małą szczotkę od strony ośmiokątnej końcówki i wyciągnąć ją z
głowicy czyszczącej.
• Trzymając szczotkę pod bieżącą wodą, delikatnie wycierać ją w celu usunięcia
włókien i brudu.
• Postawić obydwie szczotki pionowo. Duża szczotka musi stać pionowo tak, jak na
rysunku. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.
• Przed włożeniem szczotek upewnić się, że całkowicie wyschły. Małą szczotkę włożyć
przed dużą. Okrągły koniec małej szczotki osadzić na swoim miejscu. Końcówkę
ośmiokątną wciskać do momentu, aż wskoczy na swoje miejsce.
• Ponownie dołączyć osłonę do wałka elektroszczotki.
• Wsunąć dużą szczotkę w obudowę ssawki, wokół silnika. Osłona powinna być
w pozycji otwarcia, jak na rysunku. Gdy osłona znajdzie się na swoim miejscu,
obrócić ją z powrotem do pozycji zamknięcia
• Osłona powinna być w pozycji otwarcia, jak na rysunku. Gdy osłona znajdzie się na
swoim miejscu, obrócić ją z powrotem do pozycji zamknięcia.
• Zaryglować zamknięcie, obracając je o ćwierć obrotu w prawo. Upewnić się, że
zamknięcie jest obrócone do końca, a szczotki są należycie zamocowane.
CZYSZCZENIE FILTRA
Sprawdzać i czyścić filtr zgodnie z instrukcją, aby utrzymać ich sprawność.
• Zdjąć filtr, obracając go w lewo aż do pozycji otwarcia. Delikatnie odłączyć filtr
od urządzenia.
• Najpierw wyczyścić wnętrze filtra; trzymać filtr pod zimną wodą pionowo w górę i
płukać okrężnymi ruchami.
Wysoki poziom naładowania
Ładowanie, niski poziom naładowania
Awaria baterii — należy się skontaktować z infolinią Dyson
Średni poziom naładowania
Ładowanie, średni poziom naładowania
Usterka obudowy — należy się skontaktować z infolinią Dyson
Niski poziom naładowania
Ładowanie, prawie pełne naładowanie
Awaria ładowarki — należy się skontaktować z infolinią Dyson
Bateria rozładowana, wymagane ładowanie
Całkowite naładowanie
Wskaźnik blokady
Filtr nieprawidłowo zainstalowany
Patrz część dotycząca baterii
Filtr wymaga mycia
Strona: 51
52
• Następnie wyczyścić zewnętrzną stronę filtra; wlewać do filtru zimną wodę,
trzymając ręką otwarty koniec filtra i delikatnie potrząsać.
• Powtarzać spłukiwanie wnętrza i zewnętrznej strony filtra, aż będzie wypływać
czysta woda.
• Delikatnie postukać filtr, aby usunąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia z
końcówką filtra zwróconą do dołu.
• Pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.
• Upewnić się, że filtr całkowicie wysechł.
• W celu ponownego założenia filtra ustaw go ponownie do pozycji otwarcia i obróć
w prawo aż filtr zatrzaśnie się na swoim miejscu.
W przypadku usuwania bardzo drobnych zanieczyszczeń lub korzystania głównie z
trybu pracy z maksymalną mocą ssania filtr może wymagać częstszego mycia.
Nie wkładać filtra do zmywarki, pralki, suszarki, piekarnika, kuchenki mikrofalowej
ani nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia.
ZATORY — WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY
• Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik automatyczny.
• Jeśli w którejkolwiek części utworzy się zator, urządzenie może automatycznie
się wyłączyć.
• Tak się dzieje w przypadku wielokrotnego pulsowania silnika (tj. szybkiego i
częstego włączania i wyłączania), włączy się wtedy diodowy wskaźnik zatoru.
• Przed rozpoczęciem lokalizowania zatorów pozostaw silnik do schłodzenia.
• Przed poszukiwaniem źródeł zatorów należy odłączyć urządzenie od ładowarki.
Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować obrażeniami ciała.
• Przed ponownym uruchomieniem usunąć wszelkie zatory.
• Przed ponownym użyciem zamontować wszystkie elementy.
• Usuwanie zatorów nie jest objęte gwarancją.
POSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ ZATORÓW
W przypadku wystąpienia zatoru silnik zacznie pulsować i zaświeci się diodowy
wskaźnik zatoru. W celu zlokalizowania zatoru należy postępować według
następujących instrukcji:
• Przed rozpoczęciem poszukiwania źródeł zatorów należy odłączyć urządzenie od
ładowarki. Należy uważać, aby nie pociągnąć za włącznik.
• Podczas poszukiwania źródeł zatorów urządzenie powinno być wyłączone.
Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować obrażeniami ciała.
• Przed rozpoczęciem lokalizowania zatorów pozostaw silnik do schłodzenia.
• Podczas poszukiwania zatorów uważać na ostre części i przedmioty.
• Aby sprawdzić obudowę urządzenia pod kątem występowania zatorów, należy
wyjąć przezroczysty pojemnik, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w
części dotyczącej czyszczenia przezroczystego pojemnika i usunąć zator.
• Jeśli nie daje się usunąć zatoru, może być konieczne wyjęcie turboszczotki. W takim
przypadku należy postępować według następujących instrukcji:
–
– Aby odłączyć turboszczotki głowicy czyszczącej z miękkim wałkiem, należy
postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Głowica czyszcząca
z miękkim wałkiem: mycie turboszczotek”. Usunąć zator, po czym ponownie
włożyć turboszczotki tak, jak podano w części „Głowica czyszcząca z miękkim
wałkiem: mycie turboszczotek”. Przed uruchomieniem urządzenia upewnić
się, że zamknięcie jest obrócone do końca, a podstawa i turboszczotki są
należycie zamocowane.
–
– Aby odłączyć turboszczotkę od lub małej końcówki napędzanej silnikiem,
należy odblokować zamknięcie za pomocą monety i wysunąć turboszczotki
z głowicy czyszczącej. Usunąć zator. Zamontować turboszczotkę i
zabezpieczyć przez dokręcenie zamknięcia. Przed użyciem sprawdzić, czy jest
prawidłowo przymocowana.
• Produkt wyposażony jest w szczotki z włókna węglowego. Należy zachować
ostrożność przy kontakcie z nimi. Mogą one wywołać niewielkie podrażnienia
skóry. Po zakończeniu pracy ze szczotkami należy umyć ręce.
• Przed ponownym użyciem zamontować wszystkie elementy.
• Usuwanie zatorów nie jest objęte gwarancją.
ŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE
• Urządzenie wyłączy się, jeśli temperatura baterii jest niższa niż 3°C. Ma to na celu
ochronę silnika i baterii. Po naładowaniu nie należy przechowywać urządzenia w
temperaturze niższej niż 3°C.
• Aby przedłużyć żywotność baterii, należy unikać ładowania zaraz po pełnym
rozładowaniu. Pozostawić do ostudzenia na kilka minut.
• Należy unikać używania urządzenia z baterią przyłożoną do jakiekolwiek
powierzchni. Pomoże to w ostudzeniu baterii i przedłużeniu jej żywotności.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCE BATERII
• Jeśli konieczna jest wymiana baterii, skontaktować się z infolinią Dyson.
• Używać wyłącznie ładowarek firmy Dyson.
• Bateria jest szczelnie zamknięta. W normalnych warunkach nie stwarza ona
niebezpieczeństwa. W przypadku mało prawdopodobnego wycieku z baterii nie
dotykać cieczy i przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa:
–
– Kontakt ze skórą – może wywoływać podrażnienia. Przemyć wodą z mydłem.
–
– Wdychanie – może spowodować podrażnienie układu oddechowego.
Zaczerpnąć świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza.
–
– Kontakt z oczami – może wywołać podrażnienia. Niezwłocznie przemyć
oczy dużą ilością wody, czynność kontynuować przez co najmniej 15 minut.
Zasięgnąć porady lekarza.
–
– Utylizacja – nosić rękawice ochronne w celu wyjęcia i natychmiastowej utylizacji
baterii zgodnie z miejscowymi przepisami.
UWAGA
Niewłaściwe wykorzystanie baterii może wywołać ryzyko pożaru lub oparzenia
chemicznego. Nie zwierać styków i nie ogrzewać do temperatury powyżej 60°C
(140°F). Trzymać z dala od dzieci. Nie rozkładać i nie wrzucać do ognia.
POMOC TECHNICZNA ONLINE
• Pomoc techniczna online, ogólne porady, filmy oraz przydatne informacje na temat
firmy Dyson.
www.dyson.pl/support
INFORMACJE O UTYLIZACJI
• Produkty Dyson są wykonane z wysokiej klasy materiałów nadających się do
recyklingu. Jeśli tylko to możliwe, należy oddać produkty Dyson do recyklingu.
• Przed utylizacją urządzenia należy wymontować z niego baterię.
• Baterie należy utylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z przepisami
miejscowego prawa.
• Zużyty filtr należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa
lub rozporządzeniami.
• Oznaczenie to wskazuje, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej
nie należy utylizować tego produktu wraz z innymi odpadami z gospodarstw
domowych. W celu uniknięcia potencjalnego skażenia środowiska lub ludzi
spowodowanego niekontrolowaną utylizacją odpadów należy odpowiedzialnie
poddawać je recyklingowi, a tym samym promować ekologiczne powtórne
przetwarzanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy
skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u
którego produkt został zakupiony. Sprzedawca przekaże go do bezpiecznego
ekologicznie recyklingu.
OBSŁUGA KLIENTA DYSON
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP URZĄDZENIA DYSON.
Po zarejestrowaniu 2-letniej gwarancji urządzenie firmy Dyson będzie objęte
gwarancją w zakresie części i serwisu przez okres 2 lat od daty zakupu, zgodnie z
określonymi w niej warunkami. W razie pytań dotyczących urządzenia firmy Dyson
można odwiedzić stronę www.dyson.pl/support, aby uzyskać pomoc, ogólne
wskazówki i użyteczne informacje.
Można też skontaktować się z infolinią firmy Dyson, podając numer seryjny oraz
informacje dotyczące miejsca i daty zakupu urządzenia.
W przypadku konieczności naprawy urządzenia firmy Dyson prosimy o kontakt
z infolinią firmy Dyson w celu przedyskutowania możliwych wariantów. Jeśli
urządzenie Dyson jest na gwarancji i obejmuje ona rodzaj przeprowadzanej
naprawy, zostanie ona wykonana nieodpłatnie.
OGRANICZONA 2-LETNIA GWARANCJA
WARUNKI I ZAKRES OGRANICZONEJ 2-LETNIEJ GWARANCJI DYSON
GWARANCJA OBEJMUJE:
• Naprawę lub wymianę urządzenia (w zależności od decyzji firmy Dyson) — o ile
posiadane urządzenie okaże się niesprawne ze względu na wadliwe materiały,
wykonanie lub nieprawidłowe działanie — w ciągu 2 lat od daty zakupu (jeśli
którakolwiek z części jest niedostępna lub została wycofana z produkcji, firma
Dyson lub jej dystrybutor zastąpi ją odpowiednią częścią zastępczą).
• W przypadku sprzedaży tego urządzenia poza obszarem UE niniejsza gwarancja
będzie ważna tylko wówczas, gdy urządzenie będzie używane w kraju, w którym
zostało sprzedane.
• W przypadku sprzedaży urządzenia na terenie UE niniejsza gwarancja będzie
ważna tylko wówczas, (i) gdy urządzenie będzie używane w kraju, w którym zostało
sprzedane, lub (ii) gdy urządzenie będzie używane na terenie Austrii, Belgii, Francji,
Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii lub Włoch oraz gdy w
odpowiednim kraju sprzedawany jest taki sam model urządzenia o takim samym
napięciu znamionowym.
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
Firma Dyson nie gwarantuje naprawy ani wymiany produktu niesprawnego z
następujących powodów:
• Przypadkowego uszkodzenia, usterek wynikających z nieprawidłowego
albo nieostrożnego użycia lub konserwacji, użycia urządzenia niezgodnie z
przeznaczeniem, niestaranności, nieostrożnej obsługi lub przenoszenia urządzenia
niezgodnie z instrukcją obsługi firmy Dyson.
• Wykorzystywania urządzenia do celów innych niż użytek domowy.
• Użycia części złożonych lub zamontowanych niezgodnie z instrukcjami firmy Dyson.
• Użycia części i ssawek innych niż oryginalne produkty firmy Dyson.
• Nieprawidłowego montażu (z wyjątkiem montażu dokonanego przez pracowników
firmy Dyson).
• Modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez osoby inne niż autoryzowani
serwisanci firmy Dyson.
• Zatorów — szczegółowe instrukcje dotyczące poszukiwania zatorów w odkurzaczu
można znaleźć w instrukcji obsługi.
• Zużycia się części w wyniku standardowego użytkowania (bezpiecznik,
elektroszczotka, itp).
• Użycia urządzenia do zbierania gruzu, popiołu i tynku.
• Skrócenie czasu rozładowania akumulatora ze względu na jego wiek lub naturalne
zużycie (w stosownych przypadkach).
W razie wątpliwości dotyczących zakresu ochrony gwarancyjnej należy
skontaktować się z infolinią firmy Dyson.
PODSUMOWANIE GWARANCJI
• Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu (lub od daty dostawy, jeśli jest późniejsza).
• Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych związanych z
urządzeniem jest okazanie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. W przypadku
braku tych dokumentów wszelkie prace będą dokonywane odpłatnie. Prosimy o
zachowanie dowodu zakupu (paragonu) oraz karty gwarancyjnej.
• Wszelkie prace przeprowadzane będą przez autoryzowanych serwisantów Dyson.
• Wszelkie wymienione części przechodzą na własność firmy Dyson lub
jej dystrybutora.
• Naprawa lub wymiana urządzenia w trakcie okresu gwarancji nie przedłuża
okresu gwarancji.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Dyson Cyclone V10 Absolute

Zadaj pytanie o Dyson Cyclone V10 Absolute

Masz pytanie dotyczące Dyson Cyclone V10 Absolute, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Dyson Cyclone V10 Absolute. Upewnij się, że opisujesz trudności z Dyson Cyclone V10 Absolute tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.