Cyclone V10 Absolute

Instrukcja Dyson Cyclone V10 Absolute

Cyclone V10 Absolute

Podręcznik dla Dyson Cyclone V10 Absolute w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 80 stron.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
Strona: 1
13 PL WAŻNE INSTRUK- CJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z TEGO URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI I OSTRZEŻENIAMI UMIESZCZONYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I NA URZĄDZENIU. Podczas użytkowania sprzętu elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, włączając poniższe: OSTRZEŻENIE Te ostrzeżenia dotyczą urządzenia, a w stosownych przypadkach mają także zastosowanie do wszystkich narzędzi, końcówek, ładowarek oraz wtyczek i gniazd zasilania. ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB URAZU: 1. Dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia firmy Dyson jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po uzyskaniu od takiej osoby instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia, jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą przeprowadzać czyszczenia ani prac konserwacyjnych bez nadzoru dorosłych. 2. Urządzenie nie służy do zabawy. W przypadku używania urządzenia przez małe dzieci lub w ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność. Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. 3. Urządzenia należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Nie wolno przeprowadzać czynności konserwacyjnych innych niż określone w niniejszej instrukcji obsługi lub zalecane przez pracowników infolinii Dyson. 4. Używać TYLKO w suchych pomieszczeniach. Nie używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. 5. Nie chwytać wtyczki i urządzenia mokrymi rękami. 6. Nie używać urządzenia z uszkodzeniami przewodu lub wtyczki. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy zlecić jego wymianę firmie Dyson lub autoryzowanemu serwisowi albo osobom o odpowiednich kwalifikacjach. 7. Jeśli urządzenie nie pracuje tak jak powinno, zostało mocno uderzone, upadło, jest uszkodzone, zostało pozostawione na zewnątrz lub zamoczone, wówczas nie należy go używać. Zaleca się niezwłoczny kontakt z infolinią Dyson. 8. W razie konieczności naprawy należy skontaktować się z infolinią Dyson. Nie demontować urządzenia samodzielnie. Niefachowe rozmontowanie może być przyczyną pożaru bądź porażenia prądem. 9. Nie rozciągać przewodu zasilającego. Trzymać przewód zasilający w odpowiedniej odległości od nagrzanych powierzchni. Nie przytrzaskiwać przewodu drzwiami ani nie przeciągać go przez ostre krawędzie i kąty. Nie rozkładać przewodu w przejściach i w miejscach, gdzie można go nadepnąć lub się o niego potknąć. Nie należy najeżdżać ssawką odkurzacza na przewód. 10. Urządzenia nie należy odłączać, ciągnąc za kabel. Aby je odłączyć, należy pociągnąć za wtyczkę, nie za kabel. Nie zaleca się stosowania przedłużacza. 11. Nie używać odkurzacza do zbierania wody. 12. Nie używać odkurzacza do sprzątania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani w miejscach, gdzie mogą być obecne takie ciecze lub ich opary. 13. Nie używać odkurzacza do sprzątania płonących ani dymiących przedmiotów, takich jak papierosy, zapałki lub gorący popiół. 14. Włosy, luźne części ubrania, palce i inne części ciała trzymać z daleka od otworów urządzenia i jego ruchomych części, takich jak turboszczotka. Nie kierować węża, rury i ssawek w stronę oczu lub uszu ani nie wkładać ich do ust. 15. Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory odkurzacza. Nie używać odkurzacza, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany;
Strona: 2
14 usunąć kurz, kłaczki i włosy oraz wszystko, co może utrudniać swobodny przepływ powietrza. 16. Należy używać tylko rekomendowanych akcesoriów i części zamiennych Dyson. 17. Nie używać odkurzacza, jeśli przezroczysty pojemnik lub filtry nie są zamontowane. 18. Urządzenie należy odłączyć od zasilania, jeżeli nie jest używane przez dłuższy czas oraz przed jego konserwacją lub naprawą. 19. W trakcie sprzątania schodów należy zachować szczególną ostrożność. 20. Urządzenia nie należy instalować, ładować ani używać poza pomieszczeniami zamkniętymi, w łazienkach oraz w odległości mniejszej niż 3 metry (10 stóp) od basenu. Nie używać na mokrych powierzchniach ani nie narażać na działanie wilgoci, deszczu lub śniegu. 21. Do ładowania urządzeń Dyson należy używać tylko ładowarek Dyson. Należy używać tylko baterii Dyson; inne typy baterii mogą eksplodować, powodując obrażenia ciała i szkody. 22. ZAGROŻENIE POŻAREM — Nie umieszczać urządzenia na kuchence ani innej gorącej powierzchni bądź w ich pobliżu. Nie palić urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Może dojść do zapalenia lub wybuchu baterii. 23. Zawsze wyłączać urządzenie przed podłączeniem bądź odłączeniem elektroszczotki. 24. ZAGROŻENIE POŻAREM — Na filtr(y) urządzenia nie wolno nakładać żadnej substancji zapachowej ani perfumowanego produktu. Środki chemiczne zawarte w takich produktach są łatwopalne i mogą doprowadzić do zapalenia się urządzenia. NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. RU ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ И НА УСТРОЙСТВЕ При пользовании электроприбором необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая те, что приведены ниже: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Эти предупреждения относятся к устройству, а также к любым съемным приспособлениям, принадлежностям, зарядным устройствам и адаптерам питания в случаях, где они применимы. ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ: 1. Дети в возрасте от 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лица, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут использовать это устройство Dyson только в присутствии человека, отвечающего за их безопасность, или после получения от ответственного лица инструкций по безопасному использованию устройства при условии понимания существующих рисков. Nie należy używać w pobliżu otwartego ognia. Nie należy przechowywać w pobliżu źródeł ciepła. Nie należy używać do zbierania wody ani innych płynów. Nie należy używać do zbierania płonących przedmiotów. Nie zbliżać rąk zbyt blisko do szczotki w czasie pracy urządzenia. Nie umieszczać na kuchence ani w jej pobliżu.
Strona: 3
51 ODKURZANIE • Odłączyć urządzenie od stacji dokującej. • Sprawdzić, czy spód głowicy czyszczącej lub końcówki jest wolny od zanieczyszczeń, które mogą spowodować uszkodzenie. Przed odkurzaniem podłóg i dywanów należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją czyszczenia. Elektroszczotka może uszkodzić niektóre rodzaje wykładzin lub podłóg. Niektóre wykładziny mogą się mechacić pod wpływem obracającej się elektroszczotki. W takim przypadku zaleca się kontynuowanie sprzątania bez części napędzanej silnikiem oraz konsultację z producentem pokrycia podłogowego. KONTROLKI PODCZAS ŁADOWANIA KONTROLKI PODCZAS UŻYTKOWANIA DIAGNOSTYKA KONTROLEK WSKAŹNIKI LED FILTRA I ZATORU OPRÓŻNIANIE PRZEZROCZYSTEGO POJEMNIKA • Opróżnić, kiedy ilość zebranych zanieczyszczeń osiągnie poziom MAX – nie przepełniać. • Przed opróżnieniem przezroczystego pojemnika należy odłączyć urządzenie od ładowarki. Należy uważać, aby nie pociągnąć za włącznik. • Podczas opróżniania należy unikać naciśnięcia spustu „ON” (Wł.). • Odłączyć rurę teleskopową, naciskając czerwony przycisk zwalniania rury, a następnie wyciągając ją z pojemnika. • Aby pozbyć się kurzu, należy: – – Zwrócić urządzenie wraz z pojemnikiem w dół. – – Zdecydowanie nacisnąć czerwony przycisk zwalniania pojemnika. – – Pojemnik się zsunie, jednocześnie czyszcząc osłonę. – – Podstawa pojemnika się otworzy. – – Podstawa pojemnika się nie otworzy, jeśli czerwony przycisk nie zostanie naciśnięty do końca. Aby zminimalizować kontakt z kurzem/alergenami w czasie opróżniania, należy zamknąć szczelnie pojemnik w plastikowym worku i dopiero wtedy go opróżnić. Ostrożnie wyjąć przezroczysty pojemnik z worka. Zamknąć szczelnie worek i wyrzucić. CZYSZCZENIE PRZEZROCZYSTEGO POJEMNIKA (OPCJONALNIE) Jeśli konieczne jest wyczyszczenie przezroczystego pojemnika: • Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części „Opróżnianie przezroczystego pojemnika”. • Nacisnąć czerwony przycisk znajdujący się na przenośniku pojemnika, aby zwolnić pojemnik, a następnie zsunąć pojemnik z przenośnika. • Przezroczysty pojemnik należy czyścić tylko wilgotną ściereczką. • Przed zamontowaniem sprawdzić, czy pojemnik i uszczelki są całkowicie suche. • Aby zamontować przezroczysty pojemnik: – – Wprowadzić prowadnicę do przenośnika pojemników. Zamknąć przezroczysty pojemnik, wsuwając podstawę pojemnika do góry, aż pojemnik oraz jego podstawa się zatrzasną. Przezroczysty pojemnik nie nadaje się do mycia w zmywarce. Nie zaleca się czyszczenia przezroczystego pojemnika przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia. WSKAŹNIKI LED FILTRA I ZATORU Na urządzeniu znajdują się dwie kontrolki informujące o konieczności przeprowadzenia prostych czynności konserwacyjnych. • W przypadku nieprawidłowego zainstalowania filtra wskaźnik filtra zacznie migać. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi mocowania filtra w części „Mycie filtra”. • Jeśli filtr będzie wymagać mycia, wskaźnik filtra będzie świecić światłem ciągłym. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi mycia filtra w części „Mycie filtra”. • W przypadku wystąpienia zatoru zaświeci się diodowy wskaźnik zatoru. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi usuwania zatoru w części „Poszukiwanie źródeł zatorów”. CZĘŚCI ZMYWALNE Urządzenie zawiera części zmywalne, które wymagają regularnego czyszczenia. Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. MYCIE SZCZOTEK Urządzenie zawiera dwie zmywalne szczotki. Aby utrzymać je w sprawności, należy je regularnie sprawdzać i myć zgodnie z poniższymi instrukcjami. • Przed wyjęciem wałka odłączyć urządzenie od ładowarki. Uważać, aby nie pociągnąć za włącznik. Wyjmowanie, mycie i ponowne zakładanie szczotek: • Należy korzystać z ilustracji „Mycie szczotek” towarzyszących poniższym instrukcjom. • Odwrócić głowicę czyszczącą dołem do góry tak, aby jej spód mieć skierowany do siebie. Za pomocą monety przekręcić zamknięcie w lewo o ćwierć obrotu, aż zatrzaśnie się w pozycji odblokowania. • Obrócić osłonę do pozycji otwarcia. Delikatnie wysunąć dużą szczotkę z obudowy ssawki. • Odłączyć osłonę od dużej turboszczotki. Nie należy czyścić osłony. • Unieść małą szczotkę od strony ośmiokątnej końcówki i wyciągnąć ją z głowicy czyszczącej. • Trzymając szczotkę pod bieżącą wodą, delikatnie wycierać ją w celu usunięcia włókien i brudu. • Postawić obydwie szczotki pionowo. Duża szczotka musi stać pionowo tak, jak na rysunku. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. • Przed włożeniem szczotek upewnić się, że całkowicie wyschły. Małą szczotkę włożyć przed dużą. Okrągły koniec małej szczotki osadzić na swoim miejscu. Końcówkę ośmiokątną wciskać do momentu, aż wskoczy na swoje miejsce. • Ponownie dołączyć osłonę do wałka elektroszczotki. • Wsunąć dużą szczotkę w obudowę ssawki, wokół silnika. Osłona powinna być w pozycji otwarcia, jak na rysunku. Gdy osłona znajdzie się na swoim miejscu, obrócić ją z powrotem do pozycji zamknięcia • Osłona powinna być w pozycji otwarcia, jak na rysunku. Gdy osłona znajdzie się na swoim miejscu, obrócić ją z powrotem do pozycji zamknięcia. • Zaryglować zamknięcie, obracając je o ćwierć obrotu w prawo. Upewnić się, że zamknięcie jest obrócone do końca, a szczotki są należycie zamocowane. CZYSZCZENIE FILTRA Sprawdzać i czyścić filtr zgodnie z instrukcją, aby utrzymać ich sprawność. • Zdjąć filtr, obracając go w lewo aż do pozycji otwarcia. Delikatnie odłączyć filtr od urządzenia. • Najpierw wyczyścić wnętrze filtra; trzymać filtr pod zimną wodą pionowo w górę i płukać okrężnymi ruchami. Wysoki poziom naładowania Ładowanie, niski poziom naładowania Awaria baterii — należy się skontaktować z infolinią Dyson Średni poziom naładowania Ładowanie, średni poziom naładowania Usterka obudowy — należy się skontaktować z infolinią Dyson Niski poziom naładowania Ładowanie, prawie pełne naładowanie Awaria ładowarki — należy się skontaktować z infolinią Dyson Bateria rozładowana, wymagane ładowanie Całkowite naładowanie Wskaźnik blokady Filtr nieprawidłowo zainstalowany Patrz część dotycząca baterii Filtr wymaga mycia
Strona: 4
52 • Następnie wyczyścić zewnętrzną stronę filtra; wlewać do filtru zimną wodę, trzymając ręką otwarty koniec filtra i delikatnie potrząsać. • Powtarzać spłukiwanie wnętrza i zewnętrznej strony filtra, aż będzie wypływać czysta woda. • Delikatnie postukać filtr, aby usunąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia z końcówką filtra zwróconą do dołu. • Pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. • Upewnić się, że filtr całkowicie wysechł. • W celu ponownego założenia filtra ustaw go ponownie do pozycji otwarcia i obróć w prawo aż filtr zatrzaśnie się na swoim miejscu. W przypadku usuwania bardzo drobnych zanieczyszczeń lub korzystania głównie z trybu pracy z maksymalną mocą ssania filtr może wymagać częstszego mycia. Nie wkładać filtra do zmywarki, pralki, suszarki, piekarnika, kuchenki mikrofalowej ani nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia. ZATORY — WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY • Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik automatyczny. • Jeśli w którejkolwiek części utworzy się zator, urządzenie może automatycznie się wyłączyć. • Tak się dzieje w przypadku wielokrotnego pulsowania silnika (tj. szybkiego i częstego włączania i wyłączania), włączy się wtedy diodowy wskaźnik zatoru. • Przed rozpoczęciem lokalizowania zatorów pozostaw silnik do schłodzenia. • Przed poszukiwaniem źródeł zatorów należy odłączyć urządzenie od ładowarki. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować obrażeniami ciała. • Przed ponownym uruchomieniem usunąć wszelkie zatory. • Przed ponownym użyciem zamontować wszystkie elementy. • Usuwanie zatorów nie jest objęte gwarancją. POSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ ZATORÓW W przypadku wystąpienia zatoru silnik zacznie pulsować i zaświeci się diodowy wskaźnik zatoru. W celu zlokalizowania zatoru należy postępować według następujących instrukcji: • Przed rozpoczęciem poszukiwania źródeł zatorów należy odłączyć urządzenie od ładowarki. Należy uważać, aby nie pociągnąć za włącznik. • Podczas poszukiwania źródeł zatorów urządzenie powinno być wyłączone. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować obrażeniami ciała. • Przed rozpoczęciem lokalizowania zatorów pozostaw silnik do schłodzenia. • Podczas poszukiwania zatorów uważać na ostre części i przedmioty. • Aby sprawdzić obudowę urządzenia pod kątem występowania zatorów, należy wyjąć przezroczysty pojemnik, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części dotyczącej czyszczenia przezroczystego pojemnika i usunąć zator. • Jeśli nie daje się usunąć zatoru, może być konieczne wyjęcie turboszczotki. W takim przypadku należy postępować według następujących instrukcji: – – Aby odłączyć turboszczotki głowicy czyszczącej z miękkim wałkiem, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Głowica czyszcząca z miękkim wałkiem: mycie turboszczotek”. Usunąć zator, po czym ponownie włożyć turboszczotki tak, jak podano w części „Głowica czyszcząca z miękkim wałkiem: mycie turboszczotek”. Przed uruchomieniem urządzenia upewnić się, że zamknięcie jest obrócone do końca, a podstawa i turboszczotki są należycie zamocowane. – – Aby odłączyć turboszczotkę od lub małej końcówki napędzanej silnikiem, należy odblokować zamknięcie za pomocą monety i wysunąć turboszczotki z głowicy czyszczącej. Usunąć zator. Zamontować turboszczotkę i zabezpieczyć przez dokręcenie zamknięcia. Przed użyciem sprawdzić, czy jest prawidłowo przymocowana. • Produkt wyposażony jest w szczotki z włókna węglowego. Należy zachować ostrożność przy kontakcie z nimi. Mogą one wywołać niewielkie podrażnienia skóry. Po zakończeniu pracy ze szczotkami należy umyć ręce. • Przed ponownym użyciem zamontować wszystkie elementy. • Usuwanie zatorów nie jest objęte gwarancją. ŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE • Urządzenie wyłączy się, jeśli temperatura baterii jest niższa niż 3°C. Ma to na celu ochronę silnika i baterii. Po naładowaniu nie należy przechowywać urządzenia w temperaturze niższej niż 3°C. • Aby przedłużyć żywotność baterii, należy unikać ładowania zaraz po pełnym rozładowaniu. Pozostawić do ostudzenia na kilka minut. • Należy unikać używania urządzenia z baterią przyłożoną do jakiekolwiek powierzchni. Pomoże to w ostudzeniu baterii i przedłużeniu jej żywotności. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII • Jeśli konieczna jest wymiana baterii, skontaktować się z infolinią Dyson. • Używać wyłącznie ładowarek firmy Dyson. • Bateria jest szczelnie zamknięta. W normalnych warunkach nie stwarza ona niebezpieczeństwa. W przypadku mało prawdopodobnego wycieku z baterii nie dotykać cieczy i przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa: – – Kontakt ze skórą – może wywoływać podrażnienia. Przemyć wodą z mydłem. – – Wdychanie – może spowodować podrażnienie układu oddechowego. Zaczerpnąć świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza. – – Kontakt z oczami – może wywołać podrażnienia. Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, czynność kontynuować przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza. – – Utylizacja – nosić rękawice ochronne w celu wyjęcia i natychmiastowej utylizacji baterii zgodnie z miejscowymi przepisami. UWAGA Niewłaściwe wykorzystanie baterii może wywołać ryzyko pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie zwierać styków i nie ogrzewać do temperatury powyżej 60°C (140°F). Trzymać z dala od dzieci. Nie rozkładać i nie wrzucać do ognia. POMOC TECHNICZNA ONLINE • Pomoc techniczna online, ogólne porady, filmy oraz przydatne informacje na temat firmy Dyson. www.dyson.pl/support INFORMACJE O UTYLIZACJI • Produkty Dyson są wykonane z wysokiej klasy materiałów nadających się do recyklingu. Jeśli tylko to możliwe, należy oddać produkty Dyson do recyklingu. • Przed utylizacją urządzenia należy wymontować z niego baterię. • Baterie należy utylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z przepisami miejscowego prawa. • Zużyty filtr należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa lub rozporządzeniami. • Oznaczenie to wskazuje, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej nie należy utylizować tego produktu wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia potencjalnego skażenia środowiska lub ludzi spowodowanego niekontrolowaną utylizacją odpadów należy odpowiedzialnie poddawać je recyklingowi, a tym samym promować ekologiczne powtórne przetwarzanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca przekaże go do bezpiecznego ekologicznie recyklingu. OBSŁUGA KLIENTA DYSON DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP URZĄDZENIA DYSON. Po zarejestrowaniu 2-letniej gwarancji urządzenie firmy Dyson będzie objęte gwarancją w zakresie części i serwisu przez okres 2 lat od daty zakupu, zgodnie z określonymi w niej warunkami. W razie pytań dotyczących urządzenia firmy Dyson można odwiedzić stronę www.dyson.pl/support, aby uzyskać pomoc, ogólne wskazówki i użyteczne informacje. Można też skontaktować się z infolinią firmy Dyson, podając numer seryjny oraz informacje dotyczące miejsca i daty zakupu urządzenia. W przypadku konieczności naprawy urządzenia firmy Dyson prosimy o kontakt z infolinią firmy Dyson w celu przedyskutowania możliwych wariantów. Jeśli urządzenie Dyson jest na gwarancji i obejmuje ona rodzaj przeprowadzanej naprawy, zostanie ona wykonana nieodpłatnie. OGRANICZONA 2-LETNIA GWARANCJA WARUNKI I ZAKRES OGRANICZONEJ 2-LETNIEJ GWARANCJI DYSON GWARANCJA OBEJMUJE: • Naprawę lub wymianę urządzenia (w zależności od decyzji firmy Dyson) — o ile posiadane urządzenie okaże się niesprawne ze względu na wadliwe materiały, wykonanie lub nieprawidłowe działanie — w ciągu 2 lat od daty zakupu (jeśli którakolwiek z części jest niedostępna lub została wycofana z produkcji, firma Dyson lub jej dystrybutor zastąpi ją odpowiednią częścią zastępczą). • W przypadku sprzedaży tego urządzenia poza obszarem UE niniejsza gwarancja będzie ważna tylko wówczas, gdy urządzenie będzie używane w kraju, w którym zostało sprzedane. • W przypadku sprzedaży urządzenia na terenie UE niniejsza gwarancja będzie ważna tylko wówczas, (i) gdy urządzenie będzie używane w kraju, w którym zostało sprzedane, lub (ii) gdy urządzenie będzie używane na terenie Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii lub Włoch oraz gdy w odpowiednim kraju sprzedawany jest taki sam model urządzenia o takim samym napięciu znamionowym. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Firma Dyson nie gwarantuje naprawy ani wymiany produktu niesprawnego z następujących powodów: • Przypadkowego uszkodzenia, usterek wynikających z nieprawidłowego albo nieostrożnego użycia lub konserwacji, użycia urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, niestaranności, nieostrożnej obsługi lub przenoszenia urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi firmy Dyson. • Wykorzystywania urządzenia do celów innych niż użytek domowy. • Użycia części złożonych lub zamontowanych niezgodnie z instrukcjami firmy Dyson. • Użycia części i ssawek innych niż oryginalne produkty firmy Dyson. • Nieprawidłowego montażu (z wyjątkiem montażu dokonanego przez pracowników firmy Dyson). • Modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez osoby inne niż autoryzowani serwisanci firmy Dyson. • Zatorów — szczegółowe instrukcje dotyczące poszukiwania zatorów w odkurzaczu można znaleźć w instrukcji obsługi. • Zużycia się części w wyniku standardowego użytkowania (bezpiecznik, elektroszczotka, itp). • Użycia urządzenia do zbierania gruzu, popiołu i tynku. • Skrócenie czasu rozładowania akumulatora ze względu na jego wiek lub naturalne zużycie (w stosownych przypadkach). W razie wątpliwości dotyczących zakresu ochrony gwarancyjnej należy skontaktować się z infolinią firmy Dyson. PODSUMOWANIE GWARANCJI • Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu (lub od daty dostawy, jeśli jest późniejsza). • Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych związanych z urządzeniem jest okazanie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. W przypadku braku tych dokumentów wszelkie prace będą dokonywane odpłatnie. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragonu) oraz karty gwarancyjnej. • Wszelkie prace przeprowadzane będą przez autoryzowanych serwisantów Dyson. • Wszelkie wymienione części przechodzą na własność firmy Dyson lub jej dystrybutora. • Naprawa lub wymiana urządzenia w trakcie okresu gwarancji nie przedłuża okresu gwarancji.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Dyson Cyclone V10 Absolute, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Dyson Cyclone V10 Absolute. Upewnij się, że opisujesz trudności z Dyson Cyclone V10 Absolute tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Dyson Cyclone V10 Absolute

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Dyson Cyclone V10 Absolute. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: Dyson
 • Produkt: Odkurzacze
 • Model/nazwa: Cyclone V10 Absolute
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chiński