Instrukcja Dyson Cu-Beam

Zobacz poniższy poradnik dla Dyson Cu-Beam. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Dyson
  • Produkt: Światło
  • Model/nazwa: Cu-Beam
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , ,

Spis treści

Strona: 16
17
den som er oppgitt på merkeplaten, kan det føre til permanent skade
og/eller usikre bruksforhold.
12. Produktet må jordes.
LES OG TA VARE PÅ
DISSE INSTRUKSJONENE
GARANTI: Dette produktet har en begrenset garanti på 5 år som
dekker rimelig bruk. Dersom det er en feil på en komponent
innenfor garantiperioden på 5 år, vil komponenten erstattes etter
godkjent kontroll.
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS INSTALOWANIA LUB UŻYTKOWANIA SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ
PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM MIĘDZY
INNYMI WYMIENIONYCH PONIŻEJ.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! W przypadku
zdjęcia obudowy lub nieprawidłowego postępowania z nią
wewnętrzne podzespoły urządzenia mogą stanowić zagrożenie dla
zdrowia człowieka albo ulec trwałemu uszkodzeniu.
Nie wystawiać wewnętrznych mechanizmów/podzespołów urządzenia
na działanie wilgoci.
1. Wszelkie elektryczne prace instalacyjne i naprawcze powinny być
wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub serwisanta firmy
Dyson zgodnie z aktualnymi lokalnymi normami i przepisami.
2. Nie podłączać żadnych zacisków w standardzie DALI do zasilania
sieciowego. Przewody w standardzie DALI NIE są przeznaczone
do obwodów SELV i nie wolno zakładać, że są bezpieczne w razi
dotknięcia. Między przewodami w standardzie DALI a przewodami
zasilania sieciowego wymagane jest zapewnienie izolacji klasy
roboczej lub wyższej.
3. Urządzenie jest przeznaczone do montażu wyłącznie w suchym,
zabudowanym miejscu. Środowisko robocze: temperatura od 0°C do
40°C; wilgotność względna 10–95%, bez kondensacji.
4. Należy się zapoznać z lokalnymi oraz krajowymi normami i
przepisami dotyczącymi dostępności w celu uzyskania wytycznych w
zakresie montażu. Urządzenie należy zamontować z użyciem osprzętu
mocującego odpowiedniego do środowiska instalacji. Obowiązek
zapewnienia zgodności z przepisami leży po stronie montera.
5. Nie używać urządzenia, jeśli jakakolwiek jego część działa
nieprawidłowo, została narażona na silne uderzenie, została
upuszczona, uszkodzona, pozostawiona na wolnym powietrzu lub
zamoczona. Niezwłocznie skontaktować się z Infolinią Dyson.
6. Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła.
7. Nie instalować ani nie używać urządzenia z uszkodzoną linką
do podwieszania. W razie uszkodzenia linki do podwieszania,
aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy zlecić jej wymianę
firmie Dyson lub autoryzowanemu serwisowi albo osobom o
odpowiednich kwalifikacjach.
8. To urządzenie jest kompatybilne tylko z produktami do ściemniaczy
pracujących w standardzie DALI.
9. Urządzenie należy czyścić za pomocą ściereczki z mikrowłókien lub
sprężonego, wolnego od rozpuszczalników i wilgoci powietrza w
puszce. Na czas czyszczenia urządzenie należy wyłączyć.
21.09.2016 13:31 - C85280-CU-BEAM_OPMAN_GLOB_Y001-UPLIGHT-UPISSUE_15_4c0s
Strona: 66
67
• Bruk av deler og tilbehør som ikke er originaldeler
fra Dyson.
• Feil som følge av feilaktig installasjon (unntatt når
installasjonen er gjort hos Dyson).
• Feil som følge av reparasjoner eller endringer
utført av andre parter enn Dyson eller Dysons
autoriserte agenter.
• Skader fra eksterne kilder, for eksempel flytting,
værforhold, strømbrudd eller strømsvingninger.
• Normal slitasje (sikringer osv.).
• Skade som forårsakes av rengjøring som ikke er i
tråd med instruksjonene i denne manualen.
Dyson påtar seg ikke ansvar for arbeid og andre
kostnader forbundet med fjerning og/eller installasjon
av produkter med feil (med unntak av der de er
installert av Dyson) eller for elektriske skader,
oversvømmelsesskader, strukturelle skader eller
eventuelle tap av omsetning eller fortjeneste som
oppstår som følge av produktsvikt.
Hvis du er i tvil om hva som dekkes av garantien, kan
du ta kontakt med Dyson (du finner kontaktopplysninger
på baksiden).
SAMMENDRAG AV DEKNING
• Garantien trer i kraft på kjøpsdatoen (eller
leveringsdatoen hvis den kommer senere).
• Før det kan utføres arbeid på Dyson-produktet eller
erstatningsdeler kan sendes, må du legge frem
kjøpebevis og følgeseddel (både original og eventuelt
etterfølgende). Hvis du ikke legger frem slike bevis,
kan du bli belastet for eventuelt arbeid og deler.
Ta vare på kvittering eller følgeseddel.
• Alt arbeid som utføres i forbindelse med
denne garantien, skal utføres av Dyson eller
Dysons autoriserte garantier og være underlagt
utelukkelsene ovenfor.
PL
OGRANICZONA
5-LETNIA GWARANCJA
ZASADY I WARUNKI
OGRANICZONEJ 5-LETNIEJ
GWARANCJI FIRMY DYSON
W przypadku sprzedaży urządzenia na terenie UE
niniejsza gwarancja będzie ważna (i) w przypadku
instalacji urządzenia i korzystania z niego w kraju, w
którym zostało sprzedane, lub (ii) w przypadku instalacji
urządzenia i korzystania z niego na terenie Austrii,
Belgii, Francji, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Niemiec,
Wielkiej Brytanii lub Włoch oraz w przypadku sprzedaży
takiego samego modelu urządzenia o takim samym
napięciu w odpowiednim kraju.
W przypadku sprzedaży urządzenia poza granicami
UE niniejsza gwarancja będzie ważna wyłącznie
wtedy, gdy urządzenie zostanie zainstalowane i
będzie wykorzystywane w tym samym kraju, w którym
zostanie sprzedane.
ZAKRES GWARANCJI:
5-LETNIA GWARANCJA
Naprawa lub wymiana urządzenia firmy Dyson (według
uznania firmy Dyson), o ile okaże się ono niesprawne
ze względu na wadliwe materiały, wykonanie lub
nieprawidłowe działanie w ciągu 5 lat od daty zakupu
lub dostawy.
• Wymienione przez firmę Dyson części przechodzą na
jej własność.
• Naprawa lub wymiana urządzenia firmy Dyson w
okresie gwarancji nie przedłuża tego okresu.
• Gwarancja dostarcza korzyści wykraczające poza
ustawowe prawa konsumenta i nie wpływa na nie w
żaden sposób.
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
Firma Dyson nie gwarantuje naprawy lub wymiany
produktu niesprawnego z następujących powodów:
• wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub usterek
wynikających z nieprawidłowego lub nieostrożnego
użycia, zaniedbania lub obsługi urządzenia
niezgodnie z instrukcją obsługi firmy Dyson;
• użycia części zamontowanych niezgodnie z
instrukcjami firmy Dyson;
• użycia części i akcesoriów innych niż oryginalne
części i akcesoria Dyson;
• nieprawidłowego montażu (za wyjątkiem montażu
dokonanego przez pracowników firmy Dyson lub
dystrybutora);
• działań i napraw przeprowadzanych przez osoby inne
niż autoryzowani serwisanci firmy Dyson;
• uszkodzeń spowodowanych przez czynniki
zewnętrzne, takie jak transport, czynniki
atmosferyczne, przerwy w zasilaniu, przepięcia itp.;
• zwykłego zużycia w wyniku użytkowania
(bezpieczniki itp.);
• uszkodzenia spowodowanego czyszczeniem
niezgodnym z zaleceniami podanymi w
niniejszej instrukcji.
Firma Dyson nie ponosi odpowiedzialności za
robociznę ani inne koszty powiązane z usunięciem
i/lub instalacją wadliwego produktu (z wyjątkiem
sytuacji, w których instalację przeprowadziła firma
Dyson) ani za jakiekolwiek uszkodzenia elektryczne,
budowlane i związane z zalaniem, ani za jakiekolwiek
straty związane z przerwą w prowadzeniu działalności
gospodarczej lub utratą przychodów wynikłą z
awarii produktu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu
ochrony gwarancyjnej należy skontaktować się z firmą
Dyson (szczegóły na tylnej okładce).
PODSUMOWANIE
OCHRONY GWARANCYJNEJ
• Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu (lub daty
dostarczenia towaru, jeśli jest ona późniejsza niż
data zakupu).
• Aby umożliwić wykonanie prac dotyczących
urządzenia firmy Dyson lub jakąkolwiek wymianę
jego części, należy przedstawić dowód dostawy/
zakupu (zarówno oryginalny, jak i kolejne). W
przypadku nieokazania karty gwarancyjnej prace
serwisowe lub wymiana części będą dokonywane
odpłatnie. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu
lub dostawy.
• Z zastrzeżeniem powyższych wyjątków wszelkie prace
prowadzone w ramach niniejszej gwarancji będą
wykonywane przez firmę Dyson lub jej przedstawicieli
posiadających odpowiednie upoważnienie.
PT
GARANTIA LIMITADA DE 5 ANOS
TERMOS E CONDIÇÕES DA
GARANTIA LIMITADA DE 5 ANOS
DA DYSON
Se esta unidade for vendida na UE, esta garantia será
apenas válida (i) se a referida unidade for instalada e
utilizada no país em que foi vendida ou (ii) se a unidade
for instalada e utilizada na Áustria, Bélgica, França,
Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Espanha ou Reino
Unido, e o mesmo modelo desta unidade for vendido
com a mesma tensão nominal, no país relevante.
Se esta unidade for vendida fora da UE, esta garantia
será apenas válida se a referida unidade for instalada e
utilizada no país em que foi vendida.
O QUE ESTÁ COBERTO:
GARANTIA DE 5 ANOS
A reparação ou substituição do seu aparelho da Dyson
(à discrição da Dyson) caso se verifique que possui
defeito devido a materiais defeituosos, mão-de-obra ou
funcionamento no espaço de 5 anos a contar da data
de compra ou de entrega.
• Quaisquer peças que sejam devolvidas e substituídas
pela Dyson tornar-se-ão propriedade da mesma.
• A reparação ou substituição da sua unidade Dyson
ao abrigo da garantia não ampliará o período
da garantia.
• A garantia proporciona benefícios que são adicionais
a quaisquer direitos legais que possa ter como
consumidor e não afectará os mesmos.
O QUE NÃO ESTÁ COBERTO
A Dyson não garante a reparação ou substituição de
um produto em que o defeito seja resultado de:
• Vandalismo, danos acidentais ou avarias causadas
por utilização ou cuidados negligentes, utilização
indevida, negligência, utilização ou manuseamento
do aparelho, que não estejam em conformidade com
o Manual de Instruções da Dyson.
• Utilização de peças não montadas ou instaladas em
conformidade com as instruções da Dyson.
• Utilização de peças e acessórios que não sejam
componentes Dyson genuínos.
• Instalação defeituosa (excepto se instalado pela
Dyson).
• Reparações ou alterações executadas por outros que
não a Dyson ou os seus agentes autorizados.
• Danos resultantes de fontes externas, como o
trânsito, o clima, as faltas de electricidade ou os
picos de corrente.
21.09.2016 13:31 - C85280-CU-BEAM_OPMAN_GLOB_Y001-UPLIGHT-UPISSUE_15_4c0s

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Dyson Cu-Beam

Zadaj pytanie o Dyson Cu-Beam

Masz pytanie dotyczące Dyson Cu-Beam, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Dyson Cu-Beam. Upewnij się, że opisujesz trudności z Dyson Cu-Beam tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.