Instrukcja DeWalt DPC16PS-QS

Zobacz poniższy poradnik dla DeWalt DPC16PS-QS. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: DeWalt
  • Produkt: Kompresor
  • Model/nazwa: DPC16PS-QS
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 140
POLSKI
141
Przeczytaj instrukcję obsługi:
Przed ustawieniem, włączeniem lub regulacją
kompresora dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
SYMBOLE NA NARZĘDZIU
NA NARZĘDZIU ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SYMBOLE:
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:
UWAGA: przed podjęciem jakichkolwiek czynności
dotyczących kompresora należy odłączyć zasilanie.
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z WYSOKĄ
TEMPERATURĄ:
UWAGA: niektóre części kompresora mogą się bardzo
silnie nagrzewać.
RYZYKO PRZYPADKOWEGO WŁĄCZENIA SIĘ URZĄDZENIA:
UWAGA: kompresor może włączyć się automatycznie w
przypadku przerwy, a następnie przywrócenia dostawy
prądu.
NOŚ SŁUCHAWKI OCHRONNE
WAŻNE INFORMACJE
Przed użyciem lub dokonaniem przeglądu kompresora
należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i zasady
bezpieczeństwa zawarte w instrukcji obsługi. Większość
wypadków związanych z użytkowaniem lub serwisowaniem
kompresorów wynika z nieprzestrzegania podstawowych
zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności. Wypadkowi
często można zapobiec poprzez uświadomienie sobie
możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa zanim ono się
pojawi oraz poprzez zastosowanie odpowiednich procedur.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa przedstawione są
w rozdziale niniejszej instrukcji obsługi zatytułowanym
BEZPIECZEŃSTWO oraz w rozdziałach poświęconych
użytkowaniu i serwisowaniu urządzenia. Zagrożenia, których
należy unikać, aby nie dopuścić do powstania obrażeń lub
do zniszczenia urządzenia oznaczone są na kompresorze
oraz w niniejszej instrukcji obsługi za pomocą słowa
NIEBEZPIECZEŃSTWO.
Używaj kompresora DeWALT wyłącznie w sposób zgodny
z jego przeznaczeniem: do pneumatycznych narzędzi
wbijających, malowania natryskowego, pompowania
opon itp. Zawsze upewnij się, że podłączane narzędzie
posiada odpowiedni zawór ciśnienia powietrza.
ZNACZENIA SŁÓW OSTRZEGAWCZYCH
m NIEBEZPIECZEŃSTWO: wskazuje na potencjalnie
niebezpieczną sytuację, która – jeśli zostanie
zignorowana – może doprowadzić do poważnego urazu.
m UWAGA: wskazuje na niebezpieczną sytuację, która – jeśli
zostanie zignorowana – może doprowadzić do urazu lub
uszkodzenia urządzenia.
WAŻNE: zwraca uwagę na szczególnie ważne informacje.
Zasady bezpieczeństwa
WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY UŻYTKOWANIU
KOMPRESORA.
m NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIEWŁAŚCIWE LUB
NIEBEZPIECZNE UŻYCIE KOMPRESORA MOŻE
DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ
FIZYCZNYCH. ABY UNIKNĄĆ TAKICH ZAGROŻEŃ,
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD
BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
1. NIGDY NIE DOTYKAJ PORUSZAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI
URZĄDZENIA Nigdy nie zbliżaj rąk, palców i innych części
ciała do poruszających się części kompresora.
2. NIE WŁĄCZAJ URZĄDZENIA BEZ ZAMKNIĘCIA
WSZYSTKICH POKRYW Nigdy nie włączaj kompresora, jeśli
nie zostały zamknięte/założone wszystkie pokrywy i inne
zabezpieczenia oraz jeśli nie są one sprawne technicznie.
Jeśli w celu przeprowadzenia czynności serwisowych lub
naprawy trzeba zdjąć pokrywę lub inne zabezpieczenie, przed
ponownym włączeniem kompresora sprawdź, czy zostały one
założone z powrotem.
3. ZAWSZE UŻYWAJ OSŁONY NA OCZY Zawsze używaj
okularów ochronnych lub innej osłony na oczy. Dyszy
wylotowej ze sprężonym powietrzem nigdy nie kieruj w
stronę żadnej osoby ani żadnej części ciała.
4. ZABEZPIECZ SIĘ PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM Nie dopuść do kontaktu części ciała z
uziemionymi obiektami takimi jak rury, grzejniki, piece czy
osłony chłodnicze. Nigdy nie używaj kompresora w mokrym
lub wilgotnym miejscu.
5. ODŁĄCZ KOMPRESOR OD ŹRÓDŁA ZASILANIA
Przed serwisowaniem, przeglądem, naprawą, czyszczeniem,
sprawdzeniem lub wymianą części zawsze odłącz kompresor
od źródła zasilania i usuń sprężone powietrze ze zbiornika
powietrza.
6. NIE DOPUŚĆ DO NIEZAMIERZONEGO WŁĄCZENIA SIĘ
KOMPRESORA Nie przenoś kompresora, gdy jest podłączony
do źródła zasilania albo gdy w zbiorniku znajduje się sprężone
powietrze. Przed podłączeniem kompresora do źródła
zasilania sprawdź, czy wyłącznik ciśnieniowy znajduje się w
pozycji OFF (wyłączony).
7. PRZECHOWUJ KOMPRESOR WE WŁAŚCIWY SPOSÓB
Gdy nie używasz kompresora, przechowuj go w suchym,
niedostępnym dla dzieci, zamkniętym na klucz miejscu.
8. UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI Miejsca
zagracone aż proszą się o urazy. Z miejsca pracy usuń
wszystkie niepotrzebne narzędzia, meble, odpady itd.
9. NIE POZWÓL DZIECIOM PRZEBYWAĆ W MIEJSCU
PRACY URZĄDZENIA Nie pozwól osobom z zewnątrz dotykać
przedłużacza do kompresora. Wszystkie obce osoby należy
utrzymywać w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
Strona: 141
POLSKI
142
10. UBIERAJ SIĘ WŁAŚCIWIE Nie noś luźnych ubrań ani
biżuterii. Takie przedmioty mogą utkwić w poruszających się
częściach urządzenia. Jeśli masz długie włosy, noś nakrycie
ochronne.
11. DBAJ O PRZEWÓD ELEKTRYCZNY Nigdy nie wyszarpuj
go z pojemnika. Chroń go przed wysoką temperaturą, olejami
i ostrymi krawędziami.
12. ODPOWIEDNIO SERWISUJ KOMPRESOR Przestrzegaj
instrukcji dotyczących smarowania. Regularnie sprawdzaj
stan przewodów i jeśli to konieczne, oddaj je do naprawy do
autoryzowanego punktu serwisowego. Regularnie sprawdzaj
stan przedłużaczy i jeśli to konieczne, wymień je na nowe.
13. PRZY PRACY NA ZEWNĄTRZ UŻYWAJ
PRZEDŁUŻACZY DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO Gdy
używasz kompresora na zewnątrz, stosuj wyłącznie
przedłużacze przeznaczone do użytku zewnętrznego.
14. ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ Patrz, co robisz. Posługuj się
zdrowym rozsądkiem. Nie używaj kompresora, gdy jesteś
zmęczony. Nigdy nie włączaj kompresora, gdy jesteś pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub leków wywołujących
senność.
15. SPRAWDZAJ, CZY URZĄDZENIE NIE MA
USZKODZONYCH CZĘŚCI I CZY NIE ULATNIA SIĘ Z
NIEGO POWIETRZE Przed użyciem kompresora dokładnie
sprawdź, czy osłona i inne jego części nie są zniszczone.
Aby upewnić się, że urządzenie będzie właściwie działało i
spełniało swoją funkcję. Sprawdź, czy części ruchome są
odpowiednio ustawione. Skontroluj, czy żadne części nie
pękły i nie mają rys, czy urządzenie nie ma nieszczelności,
i czy nie występują inne warunki mające wpływ na jego
funkcjonowanie. Osłonę lub inną zniszczoną część należy
właściwie naprawić lub wymienić w autoryzowanym
punkcie serwisowym, chyba że w niniejszej instrukcji
obsługi wskazano inaczej. Zepsuty wyłącznik ciśnieniowy
wymień w autoryzowanym punkcie serwisowym. Nie używaj
kompresora, jeśli nie działa wyłącznik kompresora.
16. NIGDY NIE UŻYWAJ KOMPRESORA DO CELÓW
INNYCH NIŻ OKREŚLONE PRZEZ PRODUCENTA Nigdy
nie używaj kompresora do celów innych niż określone w
instrukcji obsługi. Nie używaj sprężonego powietrza do
oddychania. Nigdy nie stawaj na kompresorze.
17. WŁAŚCIWIE OBCHODŹ SIĘ Z KOMPRESOREM Używaj
kompresora zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej
instrukcji obsługi. Nigdy nie pozwalaj, aby kompresor
obsługiwały dzieci, osoby nieznające się na jego działaniu
oraz osoby nieupoważnione.
18. SPRAWDZAJ, CZY WSZYSTKIE ŚRUBY, BOLCE
I OSŁONY SĄ ŚCIŚLE DOPASOWANE Sprawdzaj, czy
wszystkie śruby, bolce i pokrywy są dobrze dopasowane.
Regularnie kontroluj ich stan techniczny.
19. SPRAWDZAJ, CZY OTWÓR ODPOWIETRZAJĄCY
JEST CZYSTY Otwór odpowietrzający silnika musi być
zawsze czysty, aby mogło przez niego bez przeszkód płynąć
powietrze. Często sprawdzaj, czy otwór ten się nie zatkał.
20. PODŁĄCZAJ KOMPRESOR DO PRĄDU O
ODPOWIEDNIM NAPIĘCIU Podłączaj kompresor do prądu o
napięciu określonym na tabliczce znamionowej. W wypadku
podłączenia kompresora do prądu o napięciu wyższym niż
znamionowe, silnik będzie miał wyższe obroty, co może
doprowadzić do zniszczenia urządzenia i spalenia silnika.
21. NIGDY NIE UŻYWAJ KOMPRESORA USZKODZONEGO
LUB KTÓRY DZIAŁA NIENORMALNIE Jeśli kompresor
działa nienormalnie, wydaje dziwne odgłosy lub w
inny sposób sprawia wrażenie, że jest uszkodzony,
natychmiast przestań go używać i oddaj go do naprawy do
autoryzowanego punktu serwisowego.
22. NIE WYCIERAJ PLASTIKOWYCH CZĘŚCI
ROZPUSZCZALNIKIEM Rozpuszczalniki takie jak benzyna,
rozcieńczalnik, tetrachlorek węgla czy alkohol mogą
spowodować uszkodzenie i pęknięcie plastikowych części.
Dlatego nie wycieraj ich takimi rozpuszczalnikami. Części z
plastiku wycieraj miękką szmatką lekko zwilżoną w wodzie z
mydłem, a następnie wytrzyj je do sucha.
23. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE ORYGINALNYCH CZĘŚCI
ZAMIENNYCH Użycie nieoryginalnych części zamiennych
może unieważnić Twoją gwarancję, spowodować wadliwe
działanie urządzenia i obrażenia ciała. Oryginalne części
możesz kupić u swojego sprzedawcy.
24. NIE PRZERABIAJ SWOJEGO KOMPRESORA Nie
przerabiaj swojego kompresora. Wszelkie naprawy zlecaj
autoryzowanemu punktowi serwisowemu. Nieautoryzowane
przeróbki mogą nie tylko negatywnie wpłynąć na
działanie kompresora, ale także być źródłem urazów osób
dokonujących przeróbek, które nie mają wymaganej wiedzy
oraz umiejętności technicznych, aby właściwie dokonać
naprawy.
25. WYŁĄCZ WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY, GDY
KOMPRESOR NIE PRACUJE Gdy kompresor nie pracuje,
ustaw pokrętło wyłącznika ciśnieniowego w pozycji OFF,
odłącz go od źródła prądu i otwórz zawór spustowy, aby
wypuścić sprężone powietrze ze zbiornika.
26. NIGDY NIE DOTYKAJ GORĄCYCH POWIERZCHNI
Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, nie dotykaj przewodów,
głowic, tłoków i silników.
27. NIE KIERUJ STRUMIENIA POWIETRZA W KIERUNKU
CIAŁA Nie kieruj strumienia powietrza w kierunku ludzi ani
zwierząt, gdyż może to doprowadzić do obrażeń.
28. OPRÓŻNIJ ZBIORNIK Zbiornik opróżniaj ze skroplin
codziennie lub po 4 godzinach pracy urządzenia.
Otwórz zawór i przechyl kompresor, aby opróżnić go ze
zgromadzonej w nim wody.
29. NIE ZATRZYMUJ KOMPRESORA, WYCIĄGAJĄC
WTYCZKĘ Z KONTAKTU Do tego celu użyj pokrętła AUTO/
OFF wyłącznika ciśnieniowego.
30. DO INSTALACJI POWIETRZNEJ UŻYWAJ TYLKO
Strona: 142
POLSKI
143
ZALECANYCH CZĘŚCI, DOPUSZCZONYCH DO UŻYCIA
PRZY CIŚNIENIU NIE MNIEJSZYM NIŻ 125 PSI (8,6
BARA) Niebezpieczeństwo pęknięcia przewodu. Do instalacji
powietrznej używaj tylko zalecanych części, dopuszczonych
do użycia przy ciśnieniu nie mniejszym niż 125 psi (8,6 bara)
31. UŻYWAJ WŁAŚCIWYCH ŚRODKÓW OCHRONY
SŁUCHU I GŁOWY Podczas pracy kompresora i dołączonego
do niego narzędzia lub urządzenia noś odpowiednie
ubranie ochronne. Sprawdź instrukcję obsługi dołączoną
do kompresora narzędzia lub urządzenia i przestrzegaj
wymogów bezpieczeństwa tam przedstawionych.
32. PRZED UŻYCIEM KOMPRESORA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ
PANUJĄCE WARUNKI ATMOSFERYCZNE. Nigdy nie
pozostawiaj kompresora na zewnątrz, gdy pada deszcz.
Nigdy nie używaj kompresora w mokrym lub wilgotnym
miejscu. Zadbaj o dobre oświetlenie w miejscu pracy. Nigdy
nie pozostawiaj kompresora w pobliżu łatwopalnych płynów
lub gazów.
CZĘŚCI ZAMIENNE
Do serwisowania kompresora używaj tylko identycznych
części zamiennych. Naprawy zlecaj tylko autoryzowanemu
punktowi serwisowemu.
PRZEDŁUŻACZ
Używaj wyłącznie przedłużaczy trójżyłowych, których wtyczki
mają 3 bolce i uziemienie oraz gniazdek z 3 otworami, do
których pasuje wtyczka kompresora. Uszkodzony przedłużacz
wymień lub napraw. Sprawdź, czy przedłużacz jest w dobrym
stanie technicznym. Gdy używasz przedłużacza, upewnij
się, że nadaje się do natężenia prądu, którego potrzebujesz.
Przedłużacz o dopuszczalnym natężeniu prądu niższym
niż wymagany spowoduje spadek napięcia w instalacji,
utratę mocy i przegrzewanie się. W tabeli przedstawiono
właściwe rodzaje przedłużaczy w zależności od ich długości
i znamionowego natężenia prądu. W razie wątpliwości
użyj przewodu o większym przekroju. Im mniejsza liczba
oznaczająca średnicę drutu, tym przewód jest grubszy.
Podczas użytkowania elektronarzędzia na zewnątrz, należy
zastosować odpowiedni przedłużacz przeznaczony do
użytku zewnętrznego. Użycie przewodu przeznaczonego do
użytku zewnętrznego zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
PRZEKRÓJ DLA JEDNOFAZOWEGO PRZEWODU
O MAKSYMALNEJ DŁUGOŚCI 20 M
Moc/ Moc/ 220/230V 110/120V
KM kW mm2 mm2
0,75-1 0,65-0,7 1,5 2,5
1,5 1,1 2,5 4
2 1,5 2,5 4-6
2,5-3 1,8-2,2 4 -
m NIEBEZPIECZEŃSTWO Unikaj porażenia prądem.
Nie używaj kompresora, jeśli jego przewód elektryczny
lub przedłużacz są uszkodzone lub częściowo przetarte.
Regularnie sprawdzaj wszystkie przewody elektryczne. Nie
używaj urządzenia blisko wody ani w innym miejscu, w
którym możliwe jest porażenie prądem.
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
Kompresor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, który
zapobiega powstaniu zbyt wysokiego ciśnienia w zbiornikach
powietrza. Zawór ten ustawiony jest fabrycznie na daną
wartość i nie otworzy się, jeśli ciśnienie w zbiorniku nie
osiągnie takiej wartości.
m NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIE PRÓBUJ REGULOWAĆ LUB
USUNĄĆ TEGO ZABEZPIECZENIA. REGULACJA ZAWORU
MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ. Jeśli
urządzenie to wymaga serwisowania lub naprawy, skontaktuj
się z autoryzowanym punktem serwisowym DeWALT.
Urządzenia dołączane do kompresora
oraz akcesoria
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie powietrza dla wszystkich
urządzeń dodatkowych i akcesoriów używanych z tym
kompresorem powinno być w wyraźny sposób określone
na produkcie lub w instrukcji obsługi. Przekroczenie
ciśnienia nominalnego dla takich przedmiotów (np.
narzędzi pneumatycznych, akcesoriów pneumatycznych,
pistoletów natryskowych, przewodów sprężonego powietrza,
połączeń przewodów sprężonego powietrza, opon i innych
nadmuchiwanych przedmiotów) może doprowadzić do ich
pęknięcia lub wybuchu, co może spowodować poważne
obrażenia.
• 
Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia
dopuszczalnego przez producenta przedmiotu, urządzenia
lub akcesorium, które podłączasz do kompresora.
CYKL PRACY
Aby zapewnić kompresorowi DeWALT jak najdłuższą
żywotność, nie należy przekraczać cyklu pracy wskazanego
na tabliczce znamionowej. Jeśli na przykład kompresor
będzie pompował powietrze przez ponad 25% w ciągu
godziny, wówczas jego wydajność będzie niższa niż ilość
powietrza wymagana przez urządzenie odbierające. Zawsze
dopasuj ilość powietrza wymaganego przez akcesorium lub
dołączone urządzenie do wydajności kompresora.
Aby nie dopuścić do przegrzania się silnika, kompresor jest
przeznaczony do pracy przerywanej zgodnie z informacjami
podanymi na jego tabliczce znamionowej (np. S3-25 oznacza
2,5 minuty pracy – ON i 7,5 minuty odpoczynku – OFF).
ZACHOWAJ NINIEJSZE INSTRUKCJE I
UDOSTĘPNIJ JE INNYM UŻYTKOWNIKOM
TEGO NARZĘDZIA!
Strona: 143
POLSKI
144
UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
WAŻNE: Informacje przedstawione w niniejszej instrukcji
obsługi mają pokazać Ci, jak bezpiecznie używać i
serwisować kompresor. Kompresory pokazane na
niektórych ilustracjach w niniejszej instrukcji mogą różnić się
szczegółami lub nasadkami/końcówkami od kompresora,
który kupiłeś.
INSTALACJA
Wyciągnij kompresor z opakowania. Sprawdź, czy nie
został uszkodzony podczas transportu, a następnie wykonaj
następujące czynności:
TYLKO MODEL DPC16PS
m Uwaga: Ryzyko uszkodzenia ciała. W celu zapobieżenia
przytrzaśnięciu dłoni, nie należy wkładać dłoni pomiędzy
rączkę a panel górny.
1. 
Ustaw rączkę (5) w tulejkach panelu górnego (7).
2. 
Naciśnij przyciski zatrzaskowe i przesuń rączkę przez
pierwsze tulejki aż zatrzymania na drugich tulejkach.
3. 
Sięgnij pod panel górny i ponownie naciśnij przyciski
zatrzaskowe, a następnie przesuń rączkę po drugich tulejkach.
4. 
Przesuwaj rączkę do góry, aż się zatrzyma. Przekręć
pokrętła (15), aby zablokować rączkę. WAŻNE: Zawsze
przesuń rączkę w górę i zablokuj ją przed zastosowaniem
funkcji wózka.
5. 
Jeśli nie korzystasz z funkcji wózka, odkręć pokrętła i
popchnij rączkę w dół, aż się zatrzyma.
LUBRYKACJA I OLEJ - TYLKO MODEL DPC16PS
m UWAGA: Kompresor jest dostarczany wraz z olejem
w karterze. Należy uważnie sprawdzić, czy poziom oleju
jest odpowiedni. Nie należy uruchamiać kompresora
bez uprzedniego sprawdzenia poziomu oleju w karterze.
Nawet krótka praca kompresora bez właściwej ilości oleju
i odpowiedniej regulacji może skutkować poważnymi
uszkodzeniami. Należy ściśle przestrzegać zasad pierwszego
uruchomienia opisanych w sekcji Obsługa i wykonać wszystkie
opisane tam kroki.
UWAGA: W kompresorach sprężonego powietrza nie należy
stosować uniwersalnych olejów silnikowych takich jak
10W30. Ich użycie powoduje powstawanie osadu węglowego
na głównych elementach urządzenia, zmniejsza jego osiągi
i żywotność kompresora. Należy stosować olej syntetyczny
DeWALT lub niezawierający detergentów olej do kompresorów
sprężonego powietrza SAE 40.
1. 
Umieść urządzenie na płaskim podłożu.
2. 
Wyjmij wskaźnik poziomu oleju (13) i sprawdź
poziom oleju. Jeśli jest go za mało, powoli dolej oleju
syntetycznego DeWALT lub niezawierającego detergentów
oleju do kompresorów sprężonego powietrza SAE 40.
UWAGA: Sprawdź pojemność pompy oleju w Danych
technicznych.
UWAGA: Ryzyko niebezpiecznego użycia. Wlanie zbyt dużej
ilości oleju spowoduje przedwczesną awarię kompresora. Nie
należy wlewać zbyt wiele oleju.
3. Włóż wskaźnik poziomu oleju.
UWAGA: Niektóre modele (DPC6MRC, DPC10RC)
posiadają pompę bezolejową. W takim wypadku nie
trzeba sprawdzać poziomu oleju ani go uzupełniać.
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Nie należy naciągać przewodu zasilającego. Nigdy
nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia czy
odłączania elektronarzędzia. Przewód zasilający nie
powinien znajdować się w pobliżu źródła ciepła, oleju,
ostrych krawędzi lub części ruchomych.
Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu zwiększa ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Do kompresorów jednofazowych dołączony jest kabel
elektryczny z wtyczką z 2 bolcami i uziemieniem. Taki
kompresor trzeba podłączyć do gniazdka z uziemieniem.
WAŻNE: Nigdy nie używaj gniazdka z uziemieniem zamiast
przewodu zerowego. Styk uziomowy musi spełniać normy
bezpieczeństwa (EN 60204). Wtyczka przewodu nie może
być używana w charakterze włącznika, ale musi zostać
podłączona do gniazdka z odpowiednim wyłącznikiem
różnicowym (wyłącznikiem termicznym).
NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.
NIEODPOWIEDNIE UZIEMIENIE MOŻE SKUTKOWAĆ
PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
Nie należy modyfikować wtyczki znajdującej się w zestawie. Jeśli
nie pasuje ona do gniazda, należy poprosić wykwalifikowanego
elektryka o zamontowanie prawidłowego gniazda.
Naprawy kabli MUSZĄ być przeprowadzane przez
wykwalifikowanego elektryka.
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU
LISTA KONTROLNA PRZEZ URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA
1. 
Sprawdź, czy przełącznik On/Off (6) znajduje się w pozycji OFF.
2. 
Podłącz przewód zasilający do gniazdka z odpowiednio
rozgałęzionym obwodem. Patrz sekcja Połączenia
elektryczne (powyżej).
3. 
Upewnij się, że zbiornik powietrza jest opróżniony, patrz
Opróżnianie zbiornika w sekcji Serwisowanie.
4. 
Upewnij się, że zawór spustowy (2) jest zamknięty.
5. 
Upewnij się, że zawór bezpieczeństwa (14) działa
prawidłowo, patrz Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa w
sekcji Serwisowanie.
6. 
Sprawdź poziom oleju w pompie, patrz Pompa olejowa
kompresora w sekcji Serwisowanie (tylko model
DPC16PS).
Strona: 144
POLSKI
145
UWAGA: Nie należy uruchamiać kompresora, jeśli brak w nim
oleju lub został napełniony nieodpowiednim olejem. Firma
DeWALT nie odpowiada za awarie kompresora spowodowane
użyciem niewłaściwego oleju.
7. 
Przekręć pokrętło regulacyjne (4) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara do oporu. Upewnij się, że
manometr wskazuje ciśnienie 0 bar (0 psi).
8. 
Podłącz przewód i akcesoria.
Uwaga: Ryzyko niebezpiecznego użycia. Aby zapobiec
zwijaniu się przewodu podczas montażu i demontażu, należy
mocno trzymać go w dłoni.
9. 
Upewnij się, że wszystkie pokrywy i etykiety znajdują się
na swoim miejscu, są czytelne (etykiety) i zamontowane
w bezpieczny sposób. Nie włączaj kompresora, dopóki nie
zostaną sprawdzone wszystkie elementy.
Uwaga: Ryzyko wybuchu. Zbyt wysokie ciśnienie grozi
niebezpiecznym wybuchem. Sprawdź maksymalne ciśnienie
dopuszczalne przez producenta w narzędziach i akcesoriach
pneumatycznych. Ciśnienie w dyszy wylotowej nie może
nigdy przekroczyć wartości maksymalnej.
ZASADY PIERWSZEGO URUCHOMIENIA
m 
Ostrzeżenie: Przed użyciem kompresora należy dokładnie
przeczytać wszystkie instrukcje i zasady bezpieczeństwa,
użytkowania i serwisowania zawarte w instrukcji obsługi.
PROCEDURA ROZRUCHOWA (BREAK-IN)
m NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko zniszczenia mienia.
Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących procedury może
skutkować poważnymi uszkodzeniami.
Niniejszą procedurę należy przeprowadzić przed pierwszym
użyciem kompresora oraz po wymianie zaworu lub pompy/
silnika kompresora.
1. Sprawdź, czy przełącznik On/Off (6) znajduje się w pozycji OFF.
WAŻNE: Jeśli przewód nie jest podłączony do gniazda
Quick Connect, pociągnij łącznik do tyłu, aż kliknie, w celu
zapobieżenia ulatnianiu się powietrza przez gniazdo szybkiego
podłączania,
2. 
Podłącz przewód zasilający do gniazdka z odpowiednio
rozgałęzionym obwodem. Patrz Napięcie i ochrona obwodu
w sekcji Instalacja.
3. 
Otwórz zawór spustowy (w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara), aby zbiornik całkowicie opróżnił się
z powietrza, a ciśnienie nie rosło w zbiorniku podczas
procedury rozruchowej.
4. 
Przestaw włącznik On/Off do pozycji ON. Kompresor
zostanie uruchomiony.
5. 
Nie wyłączaj kompresora przez 20 minut.
6. 
Po 20 minutach zamknij zawór spustowy zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. Zbiornik napełni się do
wartości ciśnienia wyłączenia, a silnik wyłączy się.
7. 
Sprężone powietrze będzie znajdować się w zbiorniku do
czasu zużycia lub opróżnienia zbiornika.
ROZPOCZĘCIE PRACY
Sprawdź, czy moc główna pasuje do wskazanej na tabliczce
znamionowej - dopuszczalna różnica to +/-5%. Przekręć
lub wciśnij pokrętło/guzik na pozycję „0”. Włącz wtyczkę
do gniazdka i uruchom kompresor, przekręcając pokrętło
włącznika do pozycji „I”.
Kompresor jest urządzeniem w pełni automatycznym i jest
sterowany przez wyłącznik ciśnieniowy, który wyłącza go,
gdy ciśnienie w zbiorniku osiąga maksymalną wartość i
ponownie go włącza, gdy ciśnienie spadnie do wartości
minimalnej. Różnica pomiędzy ciśnieniem maksymalnym
i minimalnym wynosi zwykle ok. 2 barów (29 psi). Na
TABELA SERWISOWANIA
Procedura Codziennie Co tydzień Co miesiąc
Co 1 rok lub co
200 godzin
Sprawdź zawór bezpieczeństwa X
Sprawdź filtr powietrza +
X
Opróżnij zbiornik X
Sprawdź poziom oleju w pompieSprawdź pompę
oleju (tylko model DPC16PS)**+
X
Sprawdź pompę oleju (tylko model DPC16PS) X
Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju
(tylko model DPC16PS)
X
Sprawdź, czy z urządzenia nie wydobywają się
dziwne odgłosy/wibracje
X
Sprawdź, czy nie ulatnia się powietrze* X
Oczyść kompresor z zewnątrz X
* 
Aby sprawdzić, czy nie ulatnia się powietrze, zastosuj roztwór wody z mydłem wokół złączy. Sprawdź, czy gdy kompresor pompuje powietrze pod ciśnieniem
i po wyłączeniu ciśnienia, w wodzie nie tworzą się pęcherzyki powietrza.
** 
Olej w pompie należy wymienić po pierwszych 20 godzinach pracy. Następnie wymieniaj olej po każdych 200 godzinach pracy lub raz w roku, w zależności
od tego, co nastąpi pierwsze. Do wymiany oleju w pompie zastosuj olej syntetyczny DeWALT lub niezawierający detergentów olej do kompresorów
sprężonego powietrza SAE 40.
+
Jeśli kompresor pracuje w środowisku zapylonym lub wilgotnym, należy robić to częściej.
Strona: 145
POLSKI
146
przykład, kompresor zatrzyma się, gdy ciśnienie osiągnie 8
barów (116 psi – maksymalne ciśnienie robocze) i ponownie
włączy się, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie do 6 barów
(87 psi). Po podłączeniu kompresora do prądu doprowadź
do maksymalnego ciśnienia w zbiorniku i sprawdź, czy
urządzenie prawidłowo działa.
WAŻNE: Głowica/tłok/przewód doprowadzający mogą się
znacznie nagrzać. Zachowaj ostrożność przy pracy w pobliżu
tych części i nie dotykaj ich, aby uniknąć poparzenia.
WAŻNE
Kompresory o napędzie elektrycznym muszą być podłączone
do gniazdka chronionego przez odpowiedni wyłącznik
różnicowy (termiczny). Silnik wyposażony jest w automatyczny
wyłącznik termiczny zamontowany wewnątrz uzwojenia – jeśli
silnik zbytnio się nagrzeje, kompresor zostanie wyłączony
(180°C). W razie zadziałania wyłącznika kompresor włączy się
ponownie automatycznie po 10-15 minutach.
REGULACJA CIŚNIENIA ROBOCZEGO
Nie musisz zawsze korzystać z maksymalnego ciśnienia
roboczego. Wprost przeciwnie – często narzędzie
pneumatyczne, którego używasz wymaga niższego ciśnienia.
W wypadku kompresorów wyposażonych w regulator
ciśnienia, ciśnienie robocze trzeba odpowiednio wyregulować.
Ustaw wymagane ciśnienie, obracając pokrętło zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby go zwiększyć, a
w kierunku przeciwnym, aby go zmniejszyć. Po ustawieniu
odpowiedniego ciśnienia zablokuj pokrętło, naciskając go
w dół. W wypadku regulatorów ciśnienia niewyposażonych
w manometr wartość ustawionego ciśnienia widać na skali
znajdującej się na korpusie regulatora.
W wypadku regulatorów ciśnienia wyposażonych w
manometr wielkość ustawionego ciśnienia widać na
wskaźniku manometru.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niektóre regulatory ciśnienia nie
posiadają mechanizmu „naciśnij, aby zablokować”.
WSTRZYMYWANIE PRACY KOMPRESORA
1. 
Przekręć lub wciśnij pokrętło/guzik na pozycję „0”
(w zależności od rodzaju wyłącznika ciśnieniowego
zamontowanego na kompresorze). NIE wyłączaj urządzenia
poprzez wyłączenie prądu w gniazdku lub wyciągnięcie kabla.
2. 
Przekręć pokrętło regulacyjne (4) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara do oporu. Upewnij się, że
manometr wskazuje ciśnienie 0 bar (0 psi).
3. 
Odłącz przewód i akcesoria.
4. 
Opróżnij zbiornik, patrz Opróżniane zbiornika w sekcji
Serwisowanie. Upewnij się, że manometr zbiornika
wskazuje ciśnienie 0 bar (0 psi).
Serwisowanie
m OSTRZEŻENIE: Aby zminimalizować ryzyko powstania
obrażeń, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka
przed montażem i demontażem akcesoriów oraz regulacją
lub zmianą ustawień urządzeń bądź przed jego naprawą.
Przypadkowe uruchomienie urządzenia może spowodować
obrażenia ciała.
Podczas dokonywania napraw lub serwisowania kompresora
należy przestrzegać poniższych procedur.
WAŻNE: Przed serwisowaniem urządzenia należy poczekać,
aż kompresor sprężonego powietrza ochłodzi się.
WAŻNE: Wszystkie układy sprężonego powietrza posiadają
elementy eksploatacyjne (np. olej, filtry, separatory), które
należy okresowo wymieniać. Zużyte części mogą zawierać
substancje podlegające lokalnym, krajowym lub innym
przepisom dotyczącym ich utylizacji. Utylizację należy
przeprowadzić zgodnie z tymi przepisami.
WAŻNE: Podczas demontażu części zapamiętaj ich pozycję
i umiejscowienie, aby ułatwić sobie montaż nowych
elementów.
WAŻNE: Wszelkie czynności serwisowe niewymienione w
niniejszej sekcji powinno przeprowadzać fabryczne centrum
serwisowe firmy DeWALT lub autoryzowane centrum
serwisowe firmy DeWALT.
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA
Skropliny należy usuwać ze zbiornika codziennie, otwierając
kurek spustowy (2) znajdujący się w dolnej części zbiornika.
Uważaj, gdyż jeśli w tłoku znajduje się sprężone powietrze,
woda może zostać wypchnięta na zewnątrz ze znaczną siłą.
1. 
Sprawdź, czy kompresor jest wyłączony (pozycja „Off”).
2. 
Trzymając za uchwyt, przechyl kompresor w kierunku
zaworu spustowego tak, aby znajdował się przy dnie
zbiornika.
3. 
Otwórz zawór.
4. 
Trzymaj kompresor w pozycji przechylonej do momentu
całkowitego osuszenia zbiornika.
Skroplin kompresorów smarowanych olejem nie wolno
wylewać do kanalizacji ani w innym miejscu bez ich
wcześniejszego oczyszczenia, gdyż zawierają olej.
SPRAWDZANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA (14)
m UWAGA: Gorące powierzchnie. Ryzyko poparzenia.
Chłodnica, głowica pompy oraz elementy znajdujące się w
pobliżu są bardzo gorące. Nie dotykaj ich. Przed wykonaniem
czynności serwisowych poczekaj, aż kompresor ochłodzi się.
UWAGA: Ryzyko wybuchu. Jeśli zawór bezpieczeństwa nie
działa prawidłowo, ciśnienie w zbiorniku może przekroczyć
maksymalną wartość i spowodować pęknięcie lub wybuch
zbiornika.
Przed uruchomieniem kompresora załóż pierścień na
Strona: 146
POLSKI
147
zawór bezpieczeństwa, aby upewnić się, że zawór działa
bezawaryjnie. Jeśli zawór nie porusza się prawidłowo lub nie
działa w sposób bezawaryjny, należy wymienić go na zawór
tego samego rodzaju.
SPRAWDZANIEELEMENTUFILTRAPOWIETRZA(10)
m UWAGA: Gorące powierzchnie. Ryzyko poparzenia.
Chłodnica, głowica pompy oraz elementy znajdujące się w
pobliżu są bardzo gorące. Nie dotykaj ich. Przed wykonaniem
czynności serwisowych poczekaj, aż kompresor ochłodzi się.
1. 
Sprawdź, czy przełącznik On/Off (6) znajduje się w pozycji OFF.
2. 
Poczekaj, aż kompresor ochłodzi się.
3. 
Wyjmij filtr powietrza (10) z urządzenia.
4. 
Ostrożnie podważ górną część filtra.
5. 
Wyjmij element z podstawy filtra.
6. 
Jeśli element wymaga czyszczenia, przeczyść go
podmuchem powietrza. Jeśli konieczne, wymień element
na nowy. Części zamienne możesz zakupić u lokalnego
dystrybutora lub w autoryzowanym centrum serwisowym.
Zawsze używaj takich samych części zamiennych.
7. 
Umieść element filtra z powrotem w jego podstawie.
8. 
Wciśnij górną część filtra do podstawy.
9. 
Umieść ponownie filtr powietrza w urządzeniu. Upewnij się,
że dysza wylotowa jest skierowana w dół.
UWAGA: Ryzyko niebezpiecznego użycia. Nie używaj
urządzenia bez filtra wlotu powietrza.
POMPA OLEJOWA KOMPRESORA
(TYLKO MODEL DPC16PS)
SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU
m UWAGA: Gorące powierzchnie. Ryzyko poparzenia.
Chłodnica, głowica pompy oraz elementy znajdujące się w
pobliżu są bardzo gorące. Nie dotykaj ich. Przed wykonaniem
czynności serwisowych poczekaj, aż kompresor ochłodzi się.
1. 
Sprawdź, czy przełącznik On/Off znajduje się w pozycji OFF.
2. 
Umieść urządzenie na płaskim podłożu.
3. 
Wyjmij wskaźnik poziomu oleju (13) i przetrzyj do sucha.
4. 
Włóż wskaźnik ponownie w miejsce wlewu oleju i zaczekaj
kilka sekund, aby olej zebrał się na wskaźniku.
5. 
Wyjmij wskaźnik, aby sprawdzić poziom oleju. Olej
nie powinien przekraczać górnej linii znajdującej się
na wskaźniku. Jeśli olej znajduje się poniżej dolnego
oznaczenia, dolej oleju tego samego rodzaju do karteru i
powtórz kroki 4 - 6.
WAŻNE: Przy uzupełnianiu karteru olej wpływa do pompy
bardzo powoli. Jeśli dolejesz oleju zbyt szybko, zbiornik może
się przelać i będzie zbyt pełny.
UWAGA: Ryzyko niebezpiecznego użycia. Wlanie zbyt dużej
ilości oleju spowoduje przedwczesną awarię kompresora. Nie
należy wlewać zbyt wiele oleju.
6. Włóż wskaźnik poziomu oleju.
WYMIANA OLEJU
WAŻNE: Pompa oleju może zawierać substancje podlegające
lokalnym, krajowym lub innym przepisom dotyczącym ich
utylizacji. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z tymi
przepisami.
UWAGA: Gorące powierzchnie. Ryzyko poparzenia. Chłodnica,
głowica pompy oraz elementy znajdujące się w pobliżu są
bardzo gorące. Nie dotykaj ich. Przed wykonaniem czynności
serwisowych poczekaj, aż kompresor ochłodzi się.
1. Sprawdź, czy przełącznik On/Off znajduje się w pozycji OFF.
2. Poczekaj, aż kompresor ochłodzi się.
3. Wyjmij wtyczkę kompresora z gniazdka.
4. Opróżnij zbiornik.
5.	
Znajdź właściwy zbiornik znajdujący się pod korkiem do
opróżniania pompy (17).
6.	
Wyjmij wskaźnik poziomu oleju (13) z karteru.
7.	 Zdejmij korek do opróżniania pompy (17).
8.	
Pozostaw na dłuższy czas, aby olej całkowicie wyciekł.
(Przechylenie kompresora w stronę korka pomoże w
opróżnieniu zbiornika.)
9.	Załóż korek.
10.	
Do wymiany oleju w pompie zastosuj olej syntetyczny
DeWALT lub niezawierający detergentów olej do
kompresorów sprężonego powietrza SAE 40.
11.	
Włóż wskaźnik poziomu oleju.
CO ROBIĆ W WYPADKU DROBNEJ AWARII
Utrata powietrza w zaworze pod wyłącznikiem
ciśnieniowym
Ten problem występuje w wypadku nieszczelności zaworu
zwrotnego. Wykonaj następujące czynności:
- 
Wypuść całe sprężone powietrze ze zbiornika.
- 
Odkręć sześciokątny grzybek zaworu.
- 
Dokładnie wyczyść gumowy kapturek i miejsce, w którym
się znajduje.
- 
Zmontuj z powrotem wszystkie części.
Straty powietrza
Takie straty mogą być wynikiem nieszczelności jakiegoś
połączenia – sprawdź wszystkie połączenia, mocząc
je wodą z mydłem.
Kompresor nie chce się uruchomić
W razie kłopotów z rozruchem kompresora sprawdź
następujące rzeczy:
- 
Czy prąd zasilania spełnia wymogi podane na tabliczce
znamionowej?
- 
Czy przedłużacze elektryczne mają odpowiednią średnicę i
długość?
Strona: 147
POLSKI
148
- 
Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt niska (poniżej 0°C)?
- 
Czy w obudowie znajduje się olej zapewniający
smarowanie?
- 
Czy do układu elektrycznego kompresora dochodzi prąd
(wtyczki są dobrze podłączone, wyłącznik termiczny,
nieprzepalone bezpieczniki)?
Kompresor nie wyłącza się
- 
Jeśli kompresor nie wyłącza po osiągnięciu maksymalnego
ciśnienia, zaczyna działać zawór bezpieczeństwa w
zbiorniku. NIGDY nie należy używać kompresora z
wadliwym zaworem bezpieczeństwa - w takim wypadku
należy natychmiast skontaktować się z najbliższym centrum
serwisowym.
WAŻNE
- 
Nigdy nie odkręcaj jakichkolwiek połączeń, gdy w zbiorniku
znajduje się sprężone powietrze.
- 
Zawsze sprawdź, czy w zbiorniku nie ma sprężonego
powietrza.
- 
Nie rób otworów, nie spawaj i celowo nie deformuj zbiornika
na sprężone powietrze.
- 
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych
kompresora wyciągnij z gniazdka wtyczkę zasilania.
- 
Temperatura otoczenia podczas pracy kompresora: 0°C
+35°C.
- 
Nie polewaj kompresora wodą lub palnymi płynami.
- 
W pobliżu kompresora nie umieszczaj palnych przedmiotów.
- 
Podczas przerwy w pracy urządzenia ustaw wyłącznik
ciśnieniowy w pozycji „0” (OFF).
- 
Nigdy nie kieruj strumienia powietrza w kierunku ludzi lub
zwierząt.
- 
Nigdy nie transportuj kompresora, gdy w zbiorniku znajduje
się sprężone powietrze.
- 
Pamiętaj, że niektóre części kompresora, takie jak głowica
czy przewody z powietrzem, mogą się bardzo nagrzewać.
Nie dotykaj takich części, aby uniknąć poparzenia.
- 
Przy przewożeniu kompresora korzystaj z odpowiednich
rączek i uchwytów.
- 
Do strefy pracy urządzenia nie wpuszczaj dzieci i zwierząt.
- 
Używając kompresora do malowania: a) nie pracuj w
zamkniętych przestrzeniach lub w pobliżu otwartego ognia,
b) upewnij się, że w miejscu pracy wymiana powietrza
jest wystarczająca, c) chroń swój układ oddechowy i
usta za pomocą odpowiedniej maski. Sprawdź instrukcję
obsługi używanego narzędzia lub akcesorium i przestrzegaj
wymogów bezpieczeństwa tam przedstawionych.
- 
Jeśli przewód elektryczny lub wtyczka są uszkodzone,
nie używaj kompresora i skontaktuj się z autoryzowanym
punktem serwisowym w celu ich wymiany na oryginalną
część zamienną.
- 
Jeśli kompresor znajduje się na półce lub na innej
powierzchni nad podłożem, musi być umocowany w sposób
gwarantujący, że nie spadnie podczas pracy.
- 
Nie wkładaj rąk ani żadnych przedmiotów w kratownice
kompresora, aby nie doszło do urazów ani do zniszczenia
urządzenia.
- 
Nie używaj kompresora w charakterze przedmiotu do
uderzania rzeczy lub zwierząt, aby uniknąć poważnych
obrażeń.
- 
Po zakończeniu pracy z kompresorem zawsze wyciągnij
wtyczkę z sieci.
KOMPRESORY ELEKTRYCZNE
Zbiorniki kompresorów przeznaczone na rynek europejski
produkowane są zgodnie z przepisami Dyrektywy 2009/105/
EC. Kompresory przeznaczone na rynek europejski
produkowane są zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/42/EC.
Kompresory przeznaczone na rynek europejski produkowane
są zgodnie z przepisami Dyrektywy 2000/14/EC.
Ciśnienie akustyczne mierzone w komorze pochłaniającej w
odległości 4 m od maksymalnego ciśnienia roboczego.
WSKAZÓWKI GWARANTUJĄCE SPRAWNE
DZIAŁANIE URZĄDZENIA
- 
Aby urządzenie działało z maksymalną mocą i z
maksymalnym ciśnieniem, temperatura otoczenia nie
powinna przekraczać +25°C.
KOMPRESORY TE SĄ PRZEZNACZONE DO PRACY
PRZERYWANEJ. POWINNY BYĆ UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO
ZASTOSOWAŃ, W PRZYPADKU KTÓRYCH NIE BĘDĄ DZIAŁAŁY
DŁUŻEJ NIŻ 25% CZASU W CIĄGU KAŻDEJ GODZINY.
PRZECHOWYWANIE ZAPAKOWANEGO I
ROZPAKOWANEGO KOMPRESORA
Gdy kompresor nie został jeszcze rozpakowany i nie jest
używany, należy go przechowywać w temperaturze od +5°C
do +45°C, w suchym miejscu chronionym przed czynnikami
pogodowymi. Gdy kompresor został już rozpakowany i nie jest
używany, należy przykryć go folią lub plandeką, aby chronić
go przed pyłem, który może na nim się osadzać. W przypadku
nieużywania kompresora przed dłuższe okresy czasu należy w
nim wymieniać olej i okresowo sprawdzać, czy działa.
POŁĄCZENIA PNEUMATYCZNE
Należy zawsze używać przewodów pneumatycznych do
sprężonego powietrza o maksymalnym dopuszczalnym
ciśnieniu odpowiadającym charakterystyce danego
kompresora. W razie uszkodzenia przewodów nie należy
podejmować prób ich naprawienia.
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO WPROWADZANIA
KONIECZNYCH ZMIAN BEZ WCZEŚNIEJSZEGO
POWIADOMIENIA.
Strona: 148
POLSKI
149
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
This section provides a list of the more frequently encountered malfunctions, their causes and corrective actions. The operator
or maintenance personnel can perform some corrective actions, and others may require the assistance of a qualified DeWALT
technician or your dealer.
Niniejsza sekcja zawiera listę najczęściej spotykanych awarii, ich przyczyny i czynności naprawcze. Operator lub personel
serwisowy może wykonać pewne czynności naprawcze, jednak niektóre awarie mogą wymagać pomocy wykwalifikowanego
technika firmy DeWALT lub dystrybutora, u którego kupiono urządzenie.
Problem 						Kod
Zbyt wysokie ciśnienie w zbiorniku powietrza - zawór bezpieczeństwa uruchamia się 1,2
Powietrze ulatnia się 						3
Powietrze ulatnia się ze zbiornika powietrza lub spod spojeń w zbiorniku powietrza 4
Powietrze ulatnia się między głowicą a płytką zaworu			 5
Powietrze ulatnia się z zaworu bezpieczeństwa				 6
Odgłos stukania						6,16,17
Wartość ciśnienia na manometrze spada po podłączeniu akcesoriów		 7
Kompresor nie generuje ilości powietrza wystarczającej do użycia akcesoriów 8,9,10,11,12,15
Z pokrętła regulatora stale ulatnia się powietrze				 13
Regulator nie zamyka dyszy wylotowej				 13
Wilgoć w karterze pompy						14,18
Silnik nie włącza się						11,19,20,21,22,
							23,24,25,26
KOD MOŻLIWA PRZYCZYNA MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
1 Wyłącznik ciśnieniowy nie wyłącza silnika
po osiągnięciu ciśnienia wyłączenia przez
kompresor
Ustaw przełącznik On/Off w pozycji OFF. Jeśli kompresor nie wyłączy
się, skontaktuj się z fabrycznym centrum serwisowym firmy DeWALT lub
autoryzowanym centrum serwisowym firmy DeWALT.
2 Wyłącznik ciśnieniowy wyłącza ciśnienie przy
zbyt wysokiej wartości
Skontaktuj się z fabrycznym centrum serwisowym firmy DeWALT lub
autoryzowanym centrum serwisowym firmy DeWALT.
3 Złączki rurowe nie są wystarczająco zaciśnięte Dokręć złączki w miejscach, gdzie słychać ulatniające się powietrze. Sprawdź
złączki przy pomocy roztworu wody z mydłem. Nie dokręcaj złączek zbyt mocno.
4 Wadliwy zbiornik powietrza Należy wymienić zbiornik powietrza. Nie należy podejmować próby
naprawienia zbiornika. UWAGA: Ryzyko wybuchu. Nie należy wiercić w
zbiorniku ani go spawać bądź modyfikować go w jakikolwiek inny sposób,
gdyż spowoduje to zmniejszenie szczelności zbiornika. Zbiornik powietrza
może pęknąć lub wybuchnąć.
5 Nieszczelne zawory
Skontaktuj się z fabrycznym centrum serwisowym firmy DeWALT lub
autoryzowanym centrum serwisowym firmy DeWALT.
6 Wadliwy zawór bezpieczeństwa
Za pomocą pierścienia wyreguluj zawór bezpieczeństwa ręcznie. Jeśli
zawór nadal jesz nieszczelny, należy go wymienić.
7
Regulator jest nieprawidłowo ustawiony
względem używanego akcesorium
Nieznaczny spadek ciśnienia podczas użytkowania akcesorium jest normalny.
Należy dopasować ustawienia regulatora zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
regulatora w sekcji Funkcje, jeśli spadek ciśnienia jest zbyt wysoki.WAŻNE:
Podczas użytkowania akcesorium należy ustawić regulację ciśnienia w
warunkach przepływu.
8 Długotrwałe, nadmierne zużycie powietrza Zmniejsz ilość zużywanego powietrza.
Strona: 149
POLSKI
150
KOD MOŻLIWA PRZYCZYNA MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
9
Kompresor ma zbyt małą moc, aby użyć
akcesorium
Sprawdź wymogi dotyczące podaży powietrza potrzebnej dla akcesorium.
Jeśli jest wyższa niż wydajność (CFM, 1 CFM = 1,699021 m3/h (1699021
cm3/h; 0,47195 litra na sekundę)) lub wartość ciśnienia generowanego przez
kompresor, do użycia akcesorium potrzebny jest kompresor o większej mocy.
10 Dziurawy przewód powietrza Wymień przewód.
11 Zator zaworu zwrotnego Wyjmij, oczyść lub wymień element.
12 Powietrze ulatnia się Dokręć złączki.
13 Uszkodzenie regulatora Wymień element.
14
Kompresor pracuje w środowisku zapylonym lub
wilgotnym
Przenieś urządzenie do suchego, dobrze wentylowanego pomieszczenia
15 Zator filtra wlotu powietrza Oczyść lub wymień filtr wlotu powietrza
16 Niski poziom oleju w silniku lub pompie
Dolej oleju tego samego rodzaju do karteru. Patrz Pompa olejowa
kompresora w sekcji Serwisowanie.
17 Gromadzenie się osadu węglowego w pompie
Skontaktuj się z fabrycznym centrum serwisowym firmy DeWALT lub
autoryzowanym centrum serwisowym firmy DeWALT.
18 W pompie używany jest olej detergentowy
Opróżnij pompę z oleju i napełnij olejem syntetycznym firmy DeWALT lub
olejem kompresorowym SAE 40, bez dodatku detergentów.
19
Zadziałał wyłącznik ochrony silnika przed
przeciążeniem
Patrz Przeciążenie silnika w sekcji Funkcje.
20
Kabel przedłużający ma nieodpowiednią długość
lub grubość
Sprawdź właściwą średnicę i długość kabla. Patrz Kable przedłużające w
sekcji Instalacja.
21 Poluzowane połączenia elektryczne
Skontaktuj się z fabrycznym centrum serwisowym firmy DeWALT lub
autoryzowanym centrum serwisowym firmy DeWALT.
22
Podejrzenie wady silnika lub kondensatora
startowego
Skontaktuj się z fabrycznym centrum serwisowym firmy DeWALT lub
autoryzowanym centrum serwisowym firmy DeWALT.
23
Malowanie natryskowe na wewnętrznych
częściach silnika
Skontaktuj się z fabrycznym centrum serwisowym firmy DeWALT
lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy DeWALT. Nie używaj
kompresora w miejscu, gdzie odbywa się malowanie natryskowe. Patrz
ostrzeżenie przed łatwopalnymi oparami.
24
Zepsuty bezpiecznik, uszkodzony przerywacz
obwodu
1. 
Sprawdź skrzynkę bezpieczników, aby ustalić, który z nich się zepsuł.
W razie potrzeby wymień bezpiecznik. Zresetuj przerywacz obwodu. Nie
używaj bezpiecznika lub przerywacza obwodu przy wartości wyższej niż
określona dla danego obwodu rozgałęzionego.
2. 
Sprawdź, czy bezpiecznik działa poprawnie. Używaj wyłącznie
bezpieczników zwłocznych.
3. 
Sprawdź w środowisku niskonapięciowym i/lub wraz z odpowiednim
kablem przedłużającym.
4. 
Odłącz inne urządzenia elektryczne od obwodu lub podłącz kompresor do
oddzielnego obwodu rozgałęzionego.
25
Ciśnienie w zbiorniku przekracza ciśnienie
włączenia ustawione dla wyłącznika
Silnik zacznie pracować automatycznie, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie
poniżej ciśnienia włączenia dla wyłącznika ciśnieniowego.
26
Zawór bezpieczeństwa na wyłączniku
ciśnieniowym nie rozładował ciśnienia na głowicy
Ustaw przełącznik On/Off w pozycji OFF. Jeśli zawór nie otwiera się, wymień
włącznik. Skontaktuj się z fabrycznym centrum serwisowym firmy DeWALT
lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy DeWALT.
Strona: 150
POLSKI
151
CZYSZCZENIE
m UWAGA: Należy oczyścić obudowę z brudu i kurzu za
pomocą suchego powietrza zawsze, gdy w odpowietrznikach
i wokół nich zgromadził się kurz. Zawsze noś okulary
ochronne, gdy wykonujesz tę czynność.
m UWAGA: Nigdy nie używaj rozpuszczalników lub
innych żrących substancji chemicznych do czyszczenia
niemetalowych części urządzenia. Środki chemiczne mogą
osłabiać materiały, z których takie części są skonstruowane.
Do czyszczenia używaj wyłącznie wilgotnej ściereczki
nasączonej roztworem wody z łagodnym mydłem. Nie
dopuść, aby do środka urządzenia dostał się jakikolwiek płyn,
ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
AKCESORIA DODATKOWE
m UWAGA: Ze względu na to, że akcesoria inne niż
oferowane przez firmę DeWALT nie zostały przetestowane
w użyciu z tym produktem, zastosowanie takich akcesoriów
może być niebezpieczne. Aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia obrażeń ciała, do kompresora należy stosować
wyłącznie akcesoria polecane przez firmę DeWALT.
OCHRONA ŚRODOWISKA
	
Odbiór odpadów elektrycznych. Niniejszy produkt
nie może być utylizowany w gospodarstwie
domowym.
	
Jeśli stwierdzisz, że musisz wymienić kompresor
firmy DeWALT lub już go nie używasz, nie wyrzucaj
go razem z innymi odpadami domowymi. Oddaj
urządzenie podczas zbiórki tzw. elektrośmieci.
Osobny odbiór używanych produktów i opakowań umożliwia
ich recykling i ponowne wykorzystanie. Dzięki wtórnemu
wykorzystaniu przetworzonych materiałów zapobiegamy
zanieczyszczeniu środowiska i zmniejszamy potrzebę
korzystania z surowców.
Przepisy lokalne mogą stanowić o osobnym odbiorze
produktów elektrycznych z gospodarstw domowych, na
miejskich wysypiskach śmieci lub w sklepie, w którym
kupowany jest nowy produkt.
Firma DeWALT zapewnia możliwość odbioru i recyklingu
swoich produktów po upływie okresu ich żywotności.
Aby skorzystać z tej możliwości, należy oddać produkt do
dowolnego autoryzowanego centrum serwisowego, które
odbierze go w naszym imieniu.
Lokalizację najbliższego autoryzowanego centrum
serwisowego można sprawdzić kontaktując się z lokalnym
biurem firmy DeWALT, pisząc na adres podany w niniejszej
instrukcji. Ponadto, lista autoryzowanych centrów
serwisowych formy DeWALT, wszystkie informacje dotyczące
obsługi posprzedażowej oraz dane kontaktowe są dostępne
na stronie internetowej: www.2helpU.com.
Model
DPC6MRC-GB
DPC6MRC-QS
DPC10RC-GB
DPC10RC-QS
DPC10RC-LX
DPC16PS-GB
DPC16PS-QS
DPC16PS-LX
Wielkość zbiornika (l) 6 10 10 16 16
Napięcie (ac V) 230 230 110 230 110
Moc maksymalna
w KM/kW 1,5 / 1,1 2,0 / 1,5 2,0 / 1,5 2,5 / 1,8 2,5 / 1,8
Moc robocza
w KM/kW 1,5 / 1,1 1,85 / 1,4 1,85 / 1,4 2,3 / 1,7 2,3 / 1,7
Natężenie prądu (A) 5 6 13,5 8 14
Typ pompy Bezolejowa Bezolejowa Bezolejowa Olejowa Olejowa
Poziom hałasu/niepewność pomiaru, LWA
/ KWA
97 / 1,5 97 / 1,5 97 / 1,5 91 / 1,5 91 / 1,5
Poziom hałasu/niepewność pomiaru, LPA
/ KPA
77 77 77 71 71
Maksymalne ciśnienie robocze (bar/psi) 8 / 116 10 / 145 10 / 145 10 / 145 10 / 145
Wydajność w l/min (CFM) 170 / 6,0 216 / 7,6 216 / 7,6 240 /8,4 208 / 7,3
Wydajność w l/min (CFM) przy 7 bar 75 82 82 150 115
Prędkość kompresora 1/min (rpm) 3400 3400 3400 2850 2850
Waga (kg) 10.5 18 18 36 36
Rodzaj ochrony IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o DeWalt DPC16PS-QS

Zadaj pytanie o DeWalt DPC16PS-QS

Masz pytanie dotyczące DeWalt DPC16PS-QS, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji DeWalt DPC16PS-QS. Upewnij się, że opisujesz trudności z DeWalt DPC16PS-QS tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.