Instrukcja DeWalt DC390

Zobacz poniższy poradnik dla DeWalt DC390. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: DeWalt
  • Produkt: Piła
  • Model/nazwa: DC390
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 1
69
Po
ls
ki
PL
Spis treści
1	 Ważne	 70
Bezpieczeństwo	 70
Uwaga	 72
2	 Zestaw audiowizualny ze stacją
dokującą	 73
Wstęp	 73
Zawartość opakowania	 73
Opis urządzenia	 74
Opis pilota zdalnego sterowania	 76
3	 Czynności wstępne	 77
Wkładanie baterii	 77
Przygotowanie pilota	 78
Podłączanie zasilania	 78
Ustawianie godziny i daty	 79
Włączanie	 79
4	Odtwarzanie	 79
Odtwarzanie z urządzenia iPod/iPhone/iPad	
79
Dokowanie urządzenia iPad	 80
Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	81
5	 Słuchanie stacji radiowych	 81
Dostrajanie stacji radiowej	 81
Automatyczne programowanie stacji
radiowych	 82
Ręczne programowanie stacji radiowych	 82
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej	82
6	 Inne funkcje	 83
Ustawianie budzika	 83
7	 Regulacja dźwięku	 84
Dostosowywanie poziomu głośności	 84
Wyciszanie dźwięku	 84
Wybór zaprogramowanego efektu
dźwiękowego	 84
Wzmocnienie tonów niskich	 84
8	 Informacje o produkcie	 85
Dane techniczne	 85
9	 Rozwiązywanie problemów	 86
Strona: 2
70
e	 Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu
wody.
f	 Czyść urządzenie suchą ściereczką.
g	 Nie blokuj żadnych otworów
wentylacyjnych. Instaluj urządzenie
zgodnie z instrukcjami producenta.
h	 Nie instaluj urządzenia w pobliżu
żadnych źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, wloty ciepłego powietrza,
kuchenki i inne urządzenia (w tym
wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
i	 Zabezpiecz przewód zasilający w taki
sposób, aby nie mógł być deptany ani
uciskany, zwłaszcza przy wtykach,
gniazdach oraz w miejscach, w których
przewód wychodzi z urządzenia.
j	 Korzystaj wyłącznie z dodatków
oraz akcesoriów wskazanych przez
producenta.
k	 Korzystaj wyłącznie z wózka, stojaka,
trójnoga, wspornika lub stołu
wskazanego przez producenta lub
sprzedawanego wraz z urządzeniem.
Przy korzystaniu z wózka zachowaj
ostrożność przy jego przemieszczaniu,
aby uniknąć obrażeń w przypadku jego
przewrócenia.
l	 Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie
podczas burzy i gdy nie jest używane
przez dłuższy czas.
1	 Ważne
Bezpieczeństwo
Poznaj symbole bezpieczeństwa
„Błyskawica” wskazuje na nieizolowany
materiał w urządzeniu, który może
spowodować porażenie prądem
elektrycznym. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa wszystkich domowników
prosimy o niezdejmowanie osłony produktu.
Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje,
w przypadku których należy dokładnie
przeczytać dołączoną dokumentację w celu
uniknięcia problemów związanych z obsługą i
konserwacją.
OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym
nie należy narażać urządzenia na deszcz lub
wilgoć. Nie należy stawiać na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych cieczą np.
wazonów.
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia
prądem, należy włożyć wtyczkę do końca. (W
krajach z wtyczką uniwersalną: Aby uniknąć
ryzyka porażenia prądem, należy szerszy styk
wtyczki dopasować do szerszego otworu).
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
a	 Przeczytaj tę instrukcję.
b	 Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
c	 Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
d	 Postępuj zgodnie ze wszystkimi
instrukcjami.
PL
Strona: 3
71
Ochrona słuchu
Głośność dźwięku podczas słuchania
powinna być umiarkowana.
•	 Korzystanie ze słuchawek przy dużej
głośności może spowodować uszkodzenie
słuchu. Ten produkt może generować
dźwięk o natężeniu grożącym utratą
słuchu użytkownikowi ze zdrowym
słuchem, nawet przy użytkowaniu
trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe
natężenie dźwięku jest przeznaczone dla
osób z częściowo uszkodzonym słuchem.
•	 Głośność dźwięku może być myląca.
Z czasem słuch dostosowuje się do
wyższej głośności dźwięku, uznawanej za
odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym
słuchaniu dźwięku to, co brzmi
„normalnie” w rzeczywistości może
brzmieć głośno i stanowić zagrożenie
dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy
ustawiać głośność na bezpiecznym
poziomie, zanim słuch dostosuje się do
zbyt wysokiego poziomu.
Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:
•	 Ustaw głośność na niskim poziomie.
•	 Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk
będzie czysty, dobrze słyszalny i bez
zakłóceń.
Nie słuchaj zbyt długo:
•	 Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na
„bezpiecznym” poziomie, również może
powodować utratę słuchu.
•	 Korzystaj z urządzenia w sposób
umiarkowany oraz rób odpowiednie
przerwy.
Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się
do poniższych zaleceń.
•	 Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
•	 Zachowaj ostrożność przy zmianie
głośności dźwięku ze względu na
dostosowywanie się słuchu.
•	 Nie zwiększaj głośności do takiego
poziomu, przy którym nie słychać
otoczenia.
m	 Naprawę urządzenia należy zlecić
wykwalifikowanym serwisantom.
Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie
zostało uszkodzone w dowolny sposób,
na przykład w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, wylania na
urządzenie płynu lub gdy spadł na nie
jakiś przedmiot, zostało narażone na
działanie deszczu lub wilgoci, nie działa
poprawnie lub zostało upuszczone.
n	 OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania
z baterii — Aby zapobiec wyciekowi
elektrolitu z baterii, który może
doprowadzić do obrażeń ciała,
uszkodzenia mienia lub uszkodzenia
urządzenia.
•	 Wkładaj baterie w prawidłowy
sposób, zgodnie ze znakami + i -
umieszczonymi na urządzeniu.
•	 Nie należy używać różnych baterii
(starych z nowymi, zwykłych z
alkalicznymi itp.).
•	 Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z
zestawu przez długi czas.
o	 Nie narażaj urządzenia na kontakt z
kapiącą lub pryskającą wodą.
p	 Nie wolno stawiać na urządzeniu
potencjalnie niebezpiecznych
przedmiotów (np. naczyń wypełnionych
płynami, płonących świec).
q	 Jeśli urządzenie jest podłączone
do gniazdka za pomocą przewodu
zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą
być łatwo dostępne.
Ostrzeżenie
•
• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
•
• Nie smaruj żadnej części urządzenia.
•
• Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym
urządzeniu elektronicznym.
•
• Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie
promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia
lub ciepła.
•
• Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do
przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w
celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
Po
ls
ki
PL
Strona: 4
72
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi
miejscowych władz i nie wyrzucać tego
typu urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym
zakresie pomaga chronić środowisko naturalne
oraz ludzkie zdrowie.
Produkt zawiera baterie opisane w treści
dyrektywy 2006/66/WE, których nie
można zutylizować z pozostałymi odpadami
domowymi.Zalecamy zapoznanie się z
lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej
zbiórki akumulatorów, ponieważ ich
odpowiednia utylizacja przyczynia się do
zapobiegania negatywnym skutkom dla
środowiska i zdrowia ludzkiego.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby
wyeliminować zbędne środki pakunkowe.
Użyte środki pakunkowe można z grubsza
podzielić na trzy grupy: tektura (karton),
pianka polistyrenowa (boczne elementy
ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia
ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów,
które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy
zapoznać się z obowiązującymi w Polsce
przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów
pakunkowych, rozładowanych baterii oraz
zużytych urządzeń elektronicznych.
•	 W potencjalnie niebezpiecznych
sytuacjach używaj słuchawek z rozwagą
lub przestań ich używać na jakiś
czas. Nie używaj słuchawek podczas
prowadzenia pojazdu silnikowego,
jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż
może to spowodować zagrożenie dla
ruchu ulicznego, a ponadto jest to
niedozwolone na wielu obszarach.
Uwaga
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami
Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń
radiowych.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego
urządzenia, które nie zostaną wyraźnie
zatwierdzone przez firmę Philips Consumer
Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego
obsługę.
To urządzenie zostało zaprojektowane
i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się
do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem
przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza
to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy
Europejskiej 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych
punktów składowania zużytych produktów
elektrycznych i elektronicznych można uzyskać
w miejscu zamieszkania.
PL
Strona: 5
73
2	 Zestaw
audiowizualny
ze stacją
dokującą
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów
firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi
świadczonej przez firmę Philips, należy
zarejestrować zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome.
Wstęp
Dzięki temu zestawowi możesz cieszyć się
muzyką z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone,
urządzenia iPad, radia i innych urządzeń audio.
Radia, odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub
urządzenia iPad można używać w charakterze
budzika. Można ustawić dwie różne godziny
budzenia.
Zawartość opakowania
Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego
zawartość:
•	 Jednostka centralna
•	 Pilot zdalnego sterowania
•	 1 przewód MP3 Link
•	 Skrócona instrukcja obsługi
•	 Instrukcja obsługi
•	 Gumowa podkładka do urządzenia Pad
„Made for iPod”, „Made for iPhone”
oraz „Made for iPad” oznaczają, że
dane akcesorium elektroniczne zostało
zaprojektowane do podłączania odpowiednio
do odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub
urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat
od producenta potwierdzający spełnianie
standardów firmy Apple. Firma Apple nie
odpowiada za działanie tego urządzenia
lub jego zgodność z wymogami dot.
bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy
pamiętać, że używanie tego akcesorium z
odtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub
urządzeniem iPad może mieć wpływ na
poprawne działanie bezprzewodowe.
iPod i iPhone są znakami towarowymi
firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych. i innych krajach. iPad jest
znakiem handlowym firmy Apple Inc.
Symbol urządzenia klasy II:
Urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez
uziemienia.
Uwaga
•
• Tabliczka określająca typ urządzenia znajduje
się z tyłu obudowy. Po
ls
ki
PL
Strona: 6
74
f	 ALARM 1/ALARM 2
•	 Ustawianie budzika.
•	 Wyłączanie sygnału dźwiękowego
budzika
•	 Podgląd ustawień budzika.
g	 Panel wyświetlacza
•	 Prezentacja stanu urządzenia.
h	 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL
•	 Powtarzanie budzenia.
•	 Regulacja jasności wyświetlacza.
i	 SOURCE
•	 Wybór źródła: podstawka dokująca
nr 1, podstawka dokująca nr 2, tuner
FM lub złącze MP3.
Opis urządzenia
a	 /DATE
•	 Wyświetlanie godziny i daty.
b	 SLEEP
•	 Ustawianie wyłącznika czasowego.
c	 /
•	 Przeszukiwanie pliku audio
•	 Dostrajanie stacji radiowej.
d	 /SET TIME/PROG
•	 Ustawianie godziny i daty.
•	 Programowanie stacji radiowych.
e	
•	 Włączanie zestawu lub przełączanie
go w tryb gotowości
•	 Wyłączanie wyłącznika czasowego.
•	 Zatrzymywanie budzika.
VOL
VOL
SOURCE
SLEEP
SET TIME
PROG
DATE
g
k
i
h
j
m
l
c
e
d
f
a
b
n
p
o
ALARM 1 ALARM 2
REPEAT ALARM
B R I G H T N E S S C O N T R O L
PL
Strona: 7
75
j	OK/
•	 Rozpoczęcie lub wstrzymanie
odtwarzania z urządzenia iPod/
iPhone/iPad.
•	 Zatwierdzanie wyboru.
•	 Wybór sygnału stereo- lub
monofonicznego dla zakresu FM.
k	 /
•	 Przechodzenie do poprzedniego/
następnego pliku audio
•	 Wybór zaprogramowanej stacji
radiowej.
•	 Ustawianie godziny.
l	 VOL +/-
•	 Ustawianie głośności
m	 Dock1
•	 Dokowanie odtwarzacza iPod lub
telefonu iPhone
n	 Dock2
•	 Dokowanie urządzenia iPod/iPhone/
iPad
o	 Antena FM
•	 Poprawianie odbioru sygnału w
paśmie FM.
p	 MP3-LINK
•	 Gniazdo typu jack dla zewnętrznego
urządzenia audio
Po
ls
ki
PL
Strona: 8
76
c	 /
•	 Przechodzenie do poprzedniego/
następnego pliku audio
•	 Wybór zaprogramowanej stacji
radiowej.
•	 Poruszanie się po menu urządzenia
iPod/iPhone/iPad.
•	 Ustawianie godziny.
d	 /
•	 Przeszukiwanie pliku audio
•	 Dostrajanie stacji radiowej.
e	OK/
•	 Rozpoczęcie lub wstrzymanie
odtwarzania z urządzenia iPod/
iPhone/iPad.
•	 Zatwierdzanie wyboru.
•	 Wybór sygnału stereo- lub
monofonicznego dla zakresu FM.
f	 MP3 LINK
•	 Wybór zewnętrznego źródła
dźwięku urządzenia
g	 MENU
•	 Wybór menu urządzenia iPod/
iPhone.
h	 SLEEP
•	 Ustawianie wyłącznika czasowego
i	 BRIGHTNESS/REP ALM
•	 Regulacja jasności wyświetlacza.
•	 Powtarzanie budzenia.
j	 DBB
•	 Włączanie lub wyłączanie
wzmocnienia tonów niskich.
k	 DSC
•	 Wybór ustawień efektu
dźwiękowego
l	 ALM 1/ALM 2
•	 Ustawianie budzika.
•	 Wyłączanie sygnału dźwiękowego
budzika
•	 Podgląd ustawień budzika.
Opis pilota zdalnego
sterowania
a	 POWER
•	 Włączanie zestawu lub przełączanie
go w tryb gotowości
•	 Zatrzymywanie budzika.
•	 Wyłączanie wyłącznika czasowego.
b	 DOCK
•	 Wybór podstawki dokującej nr 1 lub
2 jako źródła.
REPALM
SLEEP
SETTIME
MENU
VOL
DSC
DBB
POWER
OK
TUNER
MP3LINK
MUTE
BRIGHTNESS
PROG
ALM1 ALM2
d
c
e
a
b
g
f
h
j
i
k
l
p
o
n
m
PL
Strona: 9
77
3	 Czynności
wstępne
Przestroga
•
• Obsługa urządzenia w sposób niezgodny
z instrukcją obsługi grozi narażeniem
użytkownika na działanie niebezpiecznego
promieniowania laserowego.
Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w
podanej tu kolejności.
W przypadku kontaktu z firmą Philips należy
podać numer modelu i numer seryjny
urządzenia. Numer modelu i numer seryjny
można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz
numery tutaj:
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________
Wkładanie baterii
Uwaga
•
• Urządzenie można zasilać jedynie prądem
zmiennym. Baterie (niedołączone do zestawu)
służą jedynie do celów zasilania zapasowego.
m	 VOL +/-
•	 Ustawianie głośności
n	 MUTE
•	 Wyciszanie głośności
o	 SET TIME/PROG
•	 Ustawianie godziny i daty.
•	 Programowanie stacji radiowych.
p	 TUNER
•	 Wybór tunera jako źródła.
Po
ls
ki
PL
Strona: 10
78
wskazanej, prawidłowej biegunowości
(+/-).
3	 Zamknij komorę baterii.
Uwaga
•
• Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas, wyjmij z niego baterie.
Podłączanie zasilania
Przestroga
•
• Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się,
że napięcie źródła zasilania jest zgodne z
wartością zasilania podaną na spodzie lub
tylnej ściance urządzenia.
•
• Ryzyko porażenia prądem! Po wyłączeniu
zasilania zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z
gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
•
• Przed podłączeniem przewodu zasilającego
upewnij się, że wykonane zostały wszystkie
pozostałe połączenia.
Uwaga
•
• Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
jednostki centralnej.
1	 Podłącz przewód zasilający do gniazdka
elektrycznego.
MP3 LINK FM
ANTENNA
1	 Otwórz komorę baterii.
2	 Włóż 2 baterie R6/UM-3/AA z
zachowaniem prawidłowej biegunowości
(+/-).
3	 Zamknij komorę baterii.
Przestroga
•
• Baterie należy wyjąć, jeśli są one zużyte lub nie
będą używane przez dłuższy czas.
•
• Baterie zawierają substancje chemiczne, należy
o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.
•
• Nadchloran — konieczne może być specjalne
postępowanie. Odwiedź stronę www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Przygotowanie pilota
Przestroga
•
• Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterii nie
wolno narażać na działanie ciepła, promieni
słonecznych ani ognia. Baterii nigdy nie należy
wrzucać do ognia.
1	 Otwórz komorę baterii.
2	 Włóż jedną baterię pastylkową, tak jak
pokazano na rysunku, z zachowaniem
2 x AA
2 x AA
PL
Strona: 11
79
4	Odtwarzanie
Odtwarzanie z urządzenia
iPod/iPhone/iPad
Możesz słuchać muzyki z urządzenia iPod/
iPhone/iPad za pośrednictwem tego zestawu.
Zgodne urządzenie iPod/iPhone/iPad
Modele urządzeń iPod i iPhone firmy Apple z
30-stykowym złączem dokującym.
Wykonano dla:
•	 iPod 4G
•	 iPod 5G
•	 iPod nano (6. generacji)
•	 iPod nano (5. generacji)
•	 iPod nano (4. generacji)
•	 iPod nano (3. generacji)
•	 iPod nano (2. generacji)
•	 iPod nano (1. generacji)
•	 iPod Classic
•	 iPod Touch (4. generacji)
•	 iPod Touch (3. generacji)
•	 iPod Touch (2. generacji)
•	 iPod Touch (1. generacji)
•	 iPod Mini
•	 iPhone
•	 iPhone 3G
•	 iPhone 3GS
•	 iPhone 4
•	 iPad
Uwaga
•
• Odtwarzaczy iPod z kolorowym
wyświetlaczem, odtwarzaczy iPod classic oraz
odtwarzaczy iPod z funkcją odtwarzania wideo
nie można ładować w podstawce dokującej.
Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/
iPhone/iPad
1	 Naciśnij przycisk DOCK, aby wybrać
podstawkę dokującą jako źródło.
Ustawianie godziny i daty
1	 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj
przycisk SET TIME przez dwie sekundy.
»
» Cyfry godzin zaczną migać.
2	 Naciśnij przycisk , aby wybrać 12- lub
24-godzinny format czasu.
3	 Za pomocą przycisków / ustaw
godzinę.
4	 Naciśnij przycisk SET TIME, aby
potwierdzić.
»
» Cyfry minut zaczną migać.
5	 W celu ustawienia minut, roku, miesiąca i
dnia powtórz czynności 3–4.
Wskazówka
•
• W formacie 12-godzinnym wyświetlany jest
napis [MONTH--DAY].
•
• W formacie 24-godzinnym wyświetlany jest
napis [DAY--MONTH].
Włączanie
1	 Naciśnij przycisk POWER.
»
» Urządzenie przełączy się na ostatnio
wybrane źródło.
Przełączanie w tryb gotowości
1	 Naciśnij przycisk POWER ponownie, aby
przełączyć urządzenie w tryb gotowości.
»
» Godzina i data (jeśli ustawione) zostaną
wyświetlone na panelu.
Po
ls
ki
PL
Strona: 12
80
Dokowanie urządzenia iPad
Do ustabilizowania urządzenia iPad lub iPad
2 można użyć gumowej podkładki dołączonej
do zestawu.
Ładowanie urządzenia iPod/iPhone/
iPad
Po podłączeniu zestawu do źródła zasilania
rozpocznie się ładowanie zadokowanego
urządzenia iPod/iPhone/iPad.
Wskazówka
•
• W przypadku niektórych modeli odtwarzacza
iPod może upłynąć minuta zanim zostanie
wyświetlony wskaźnik ładowania.
•
• Jeśli zegar nie jest ustawiony ręcznie, po
podłączeniu urządzenia iPod/iPhone/iPad
radiobudzik automatycznie zsynchronizuje
swój zegar z zegarem urządzenia.
2	 Umieść urządzenie iPod/iPhone/iPad w
podstawce dokującej.
•	 Aby wstrzymać lub wznowić
odtwarzanie, naciśnij przycisk
OK/ .
•	 Aby pominąć utwór, naciśnij przycisk
/ .
•	 Aby przeszukiwać ścieżki podczas
odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj
przyciski / , a następnie zwolnij
przyciski, aby kontynuować normalne
odtwarzanie.
•	 Aby wrócić do poprzedniego menu
urządzenia iPod/iPhone, naciśnij
przycisk MENU.
•	 Aby przewinąć menu, naciśnij
przycisk / .
•	 Aby potwierdzić wybór, naciśnij
przycisk OK/ .
»
» Jeśli żaden przycisk nie był
naciskany przez ponad 10
sekund, przycisk OK/ zacznie
działać ponownie jako przycisk
odtwarzania/pauzy.
PL
Strona: 13
81
5	 Słuchanie stacji
radiowych
Uwaga
•
• Zestaw umożliwia odbiór stacji radiowych
wyłącznie z zakresu FM.
Dostrajanie stacji radiowej
Wskazówka
•
• Umieść antenę jak najdalej od odbiornika
TV, magnetowidu czy innych źródeł
promieniowania elektromagnetycznego.
Uwaga
•
• Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż antenę i
dostosuj jej położenie.
1	 Naciśnij przycisk TUNER, aby wybrać
tuner FM.
2	 Naciśnij i przytrzymaj przyciski /
przez ponad 2 sekundy.
»
» Zostanie wyświetlony komunikat
[SRCH] (szukanie).
»
» Tuner automatycznie dostroi się do
stacji o najsilniejszym sygnale.
3	 Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner
do większej liczby stacji.
•	 W celu dostrojenia tunera do stacji
radiowej o słabym sygnale naciśnij
kilkakrotnie przyciski / , aż do
momentu uzyskania optymalnego
odbioru.
Odtwarzanie z urządzenia
zewnętrznego
Możesz także słuchać muzyki z zewnętrznego
urządzenia audio za pośrednictwem zestawu.
1	 Naciśnij przycisk MP3 LINK, aby wybrać
źródło MP3 link.
2	 Podłącz dołączony do zestawu przewód
MP3 Link do:
•	 gniazda MP3 LINK typu jack
(3,5 mm) z tyłu urządzenia.
•	 gniazda słuchawkowego w
urządzeniu zewnętrznym.
3	 Rozpocznij odtwarzanie zawartości
urządzenia (patrz instrukcja obsługi
urządzenia).
Po
ls
ki
PL
Strona: 14
82
Wskazówka
•
• Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz w
jej miejscu inną stację.
•
• Aby wybrać sygnał stereo- lub monofoniczny
dla zakresu FM, naciśnij przycisk OK.
Wybór zaprogramowanej
stacji radiowej
1	 Za pomocą przycisków / wybierz
numer stacji.
Wskazówka
•
• [STEREO] to domyślne ustawienie dla trybu
tunera.
•
• W trybie tunera można nacisnąć kilkakrotnie
przycisk OK, aby przełączać między
ustawieniami [STEREO] i [MONO]. Zestaw
zapamiętuje wybrane ustawienie nawet po
wyłączeniu lub przełączeniu na inne źródło.
Automatyczne
programowanie stacji
radiowych
Można zaprogramować odtwarzanie maksimum
20 stacji radiowych.
1	 W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj
przycisk SET TIME/PROG przez
ponad 2 sekundy, aby włączyć tryb
automatycznego programowania.
»
» Zostanie wyświetlony komunikat
[AUTO] (automatycznie).
»
» Stacje radiowe nadające wystarczająco
silny sygnał zostaną zaprogramowane
automatycznie.
»
» Stacja zaprogramowana jako pierwsza
zostanie wybrana automatycznie.
Ręczne programowanie stacji
radiowych
Można zaprogramować odtwarzanie maksimum
20 stacji radiowych.
1	 Dostrajanie stacji radiowej.
2	 Naciśnij przycisk SET TIME/PROG, aby
włączyć tryb programowania.
3	 Za pomocą przycisków / wybierz
numer programu.
4	 Naciśnij przycisk SET TIME/PROG, aby
zatwierdzić.
5	 W celu zaprogramowania innych stacji
powtórz powyższe czynności.
PL
Strona: 15
83
Włączanie i wyłączanie budzika
1	 Aby włączyć lub wyłączyć budzik, naciśnij
kilkakrotnie przycisk ALM 1 lub ALM 2.
»
» Jeśli budzik jest włączony, zostanie
wyświetlony napis [ AL1] lub [
AL2].
»
» Jeśli budzik jest wyłączony, zostanie
wyświetlony napis [ AL1] lub [ AL2].
Powtarzanie budzenia
1	 Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk
BRIGHTNESS/REP ALM.
»
» Budzik zadzwoni ponownie kilka minut
później.
Wskazówka
•
• Za pomocą przycisków / można
dostosować odstępy czasowe między
ponownymi uruchomieniami budzika.
Zatrzymywanie budzenia
1	 Gdy włączy się budzenie, naciśnij
odpowiednio przycisk ALM 1 lub ALM 2.
»
» Budzik przestanie dzwonić, jednak
ustawienie budzika pozostanie w
pamięci urządzenia.
Podgląd ustawienia budzika
1	 Naciśnij przycisk ALM 1 lub ALM 2.
Regulacja jasności wyświetlacza
1	 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
BRIGHTNESS/REP ALM, aby wybrać
różne poziomy jasności panelu
wyświetlacza.
6	 Inne funkcje
Ustawianie budzika
Można ustawić dwie różne godziny budzenia.
1	 Sprawdź, czy zegar został ustawiony
prawidłowo. (Więcej informacji można
znaleźć w części „Czynności wstępne –
Ustawianie godziny i daty”.)
2	 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALM 1 lub
ALM 2 przez dwie sekundy.
»
» Zacznie migać napis [AL 1] lub [AL 2].
3	 Naciśnij przycisk SOURCE na panelu
górnym, aby wybrać źródło dźwięku
alarmu: podstawka dokująca nr 1 lub 2,
tuner FM lub brzęczyk.
4	 Naciśnij przycisk ALM 1 lub ALM 2.
»
» Cyfry godzin zaczną migać.
5	 Naciśnij kilkakrotnie przyciski / , aby
ustawić godzinę.
6	 Naciśnij przycisk ALM 1 lub ALM 2, aby
potwierdzić.
»
» Cyfry minut zaczną migać.
7	 Powtórz czynności 5–6, aby ustawić
minuty.
8	 Powtórz czynności 5–6, aby określić, czy
budzik ma być uruchamiany przez cały
tydzień, w dni robocze czy w weekendy.
9	 Powtórz czynności 5–6, aby ustawić
głośność budzika.
Wskazówka
•
• W programie iTunes można stworzyć
listę odtwarzania o nazwie „PHILIPS” i
zaimportować ją do urządzenia iPod/iPhone
jako źródło alarmu.
•
• Jeśli w urządzeniu iPod/iPhone nie utworzono
żadnej listy odtwarzania lub na liście
odtwarzania nie ma żadnego utworu, będą
odtwarzane utwory w odtwarzaczu iPod lub
w telefonie iPhone.
Po
ls
ki
PL
Strona: 16
84
7	 Regulacja
dźwięku
Dostosowywanie poziomu
głośności
1	 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
VOL +/-, aby zwiększać/zmniejszać
poziom głośności.
Wyciszanie dźwięku
1	 Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk MUTE w celu wyciszenia lub
przywrócenia dźwięku.
Wybór zaprogramowanego
efektu dźwiękowego
1	 Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie
przycisk DSC, aby wybrać:
•	 [ROCK] (rock)
•	 [JAZZ] (jazz)
•	 [POP] (pop)
•	 [CLASSIC] (klasyka)
•	 [FLAT] (płaski)
Wzmocnienie tonów niskich
1	 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DBB, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
wzmocnienia tonów niskich.
»
» Jeśli funkcja DBB jest włączona, na
ekranie widoczne jest oznaczenie
[DBB].
PL
Strona: 17
85
Informacje ogólne
Zasilanie prądem
przemiennym
100–240 V,
50/60 Hz
Pobór mocy podczas
pracy
17 W
Pobór mocy w
trybie gotowości
(wyświetlanie zegara)
< 1 W
Wymiary
- jednostka centralna
(szer. x wys. x głęb.) 263 x 114 x 165 mm
Waga
- z opakowaniem
- jednostka centralna
2,4 kg
1,4 kg
8	 Informacje o
produkcie
Uwaga
•
• Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Dane techniczne
Wzmacniacz
Zakres mocy wyjściowej 2 x 5 W RMS
Odpowiedź
częstotliwościowa
40–20
000 Hz, -3 dB
Odstęp sygnału od szumu > 67 dB
Wejście Aux (MP3 Link) 750 mV RMS
20  kΩ
FM
Zakres strojenia FM 87,5–
108 MHz
Siatka strojenia (50 kHz)
– mono, 26 dB; odstęp
sygnału od szumu
– stereo, 46 dB; odstęp
sygnału od szumu
<22 dB
<51 dB
Czułość wyszukiwania <41 dB
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne
< 2 %
Odstęp sygnału od szumu > 45 dB
Głośniki
Impedancja głośnika 4 omy
Przetwornik 57 mm
Czułość > 84 dB/m/W
Po
ls
ki
PL
Strona: 18
86
Ustawiania zegara/timera usunięte
•
• Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub
odłączono wtyczkę.
•
• Ponownie ustaw zegar/budzik.
Producent zastrzega możliwość wprowadzania
zmian technicznych.
9	 Rozwiązywanie
problemów
Ostrzeżenie
•
• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno
samodzielnie naprawiać urządzenia.
Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia
wystąpią problemy, należy wykonać poniższe
czynności sprawdzające przed wezwaniem
serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu,
odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/
welcome). Kontaktując się z przedstawicielem
firmy Philips, należy mieć przygotowane w
pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i
numer seryjny.
Brak zasilania
•
• Upewnij się, że wtyczka przewodu
zasilającego urządzenia została
podłączona prawidłowo.
•
• Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym
jest napięcie.
•
• Upewnij się, że baterie zostały włożone
prawidłowo.
Brak dźwięku
•
• Ustaw głośność.
Brak reakcji urządzenia
•
• Odłącz zasilacz zestawu, a następnie
podłącz go ponownie i włącz urządzenie.
Słaby odbiór stacji radiowych
•
• Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a
odbiornikiem TV lub magnetowidem.
•
• Rozciągnij całkowicie przewodową antenę
FM.
Zegar nie działa
•
• Nastaw poprawnie zegar.
•
• Włącz zegar.
PL

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o DeWalt DC390

Zadaj pytanie o DeWalt DC390

Masz pytanie dotyczące DeWalt DC390, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji DeWalt DC390. Upewnij się, że opisujesz trudności z DeWalt DC390 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.