Instrukcja DeWalt D27901

Zobacz poniższy poradnik dla DeWalt D27901. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: DeWalt
  • Produkt: Odkurzacz
  • Model/nazwa: D27901
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 119
Polski
– 1
Gratulacje!
Wybrałeś urządzenie DEWALT. Wieloletnie
doświadczenie, pieczołowity rozwój pro-
duktu i innowacje sprawiają, że DEWALT
jest pewnym partnerem dla użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Przed pierwszym użyciem urzą-
dzenia należy przeczytać orygi-
nalną instrukcję obsługi, postępować
według jej wskazań i zachować ją do póź-
niejszego wykorzystania lub dla następne-
go użytkownika.
– Przed pierwszym uruchomieniem nale-
ży koniecznie przeczytać zasady bez-
pieczeństwa nr 5.956-249!
– Nieprzestrzeganie wskazówek zawar-
tych w niniejszej instrukcji obsługi i
wskazówek bezpieczeństwa może pro-
wadzić do uszkodzenia urządzenia
oraz sytuacji niebezpiecznych dla ob-
sługującego lub innych osób.
– Ewentualne uszkodzenia transportowe
należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
Oddzielna utylizacja. Niniejszego
produktu nie można wrzucać do
zwykłych śmieci domowych.
W przypadku wymiany produktu DEWALT
na nowy albo rezygnacji z dalszego jego
użytkowania, nie można go wrzucić do
śmieci domowych. Produkt należy udo-
stępnić do przeprowadzenia oddzielnej uty-
lizacji.
Dzięki oddzielnej utylizacji zuży-
tych produktów i opakowań można
dokonać recyklingu materiałów i je
ponownie użyć. Odzysk materiałów z recy-
klingu chroni środowisko naturalne i
zmniejsza zapotrzebowanie na surowce
naturalne.
– Regionalne przepisy mogą wymagać
oddzielnej utylizacji produktów elek-
trycznych w miejscach zbiorczych albo
u sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony.
– Firma DEWALT chętnie odbierze zuży-
te produkty DEWALT i zapewni przyja-
zną dla środowiska naturalnego
utylizację i odzysk surowców. Aby móc
skorzystać z tej usługi, prosimy o prze-
słanie produktu do autoryzowanego
warsztatu. Tutaj nastąpi rozbiórka na
nasz koszt.
– Adres właściwego przedstawiciela fir-
my DEWALT podany jest w niniejszej
instrukcji obsługi; przy jego użyciu moż-
na ustalić najbliższy autoryzowany war-
sztat. Poza tym w internecie można
znaleźć listę autoryzowanych przez fir-
mę DEWALT warsztatów oraz właści-
wych osób kontaktowych:
www.2helpU.com
Spis treści
Ochrona środowiska . . . . . PL . . .1
Symbole w instrukcji obsługi PL . . .2
Użytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem . . . . . . . . . . . . PL . . .2
Elementy urządzenia . . . . . PL . . .2
Uruchamianie . . . . . . . . . . . PL . . .2
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . PL . . .3
Transport . . . . . . . . . . . . . . PL . . .4
Przechowywanie . . . . . . . . PL . . .4
Czyszczenie i konserwacja PL . . .4
Usuwanie usterek. . . . . . . . PL . . .4
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . PL . . .5
Wyposażenie dodatkowe i czę-
ści zamienne . . . . . . . . . . . PL . . .5
Deklaracja zgodności UE . . PL . . .6
Dane techniczne . . . . . . . . PL . . .7
Ochrona środowiska
120 PL
Strona: 120
– 2
 Niebezpieczeństwo
Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie,
prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub
do śmierci.
몇 Ostrzeżenie
Na możliwie niebezpieczną sytuację, mo-
gącą prowadzić do ciężkich obrażeń ciała
lub śmierci.
Uwaga
Na możliwie niebezpieczną sytuację, mo-
gącą prowadzić do lekkich obrażeń ciała
lub szkód materialnych.
몇 Ostrzeżenie
Urządzenie nie nadaje się do odsysania
pyłów szkodliwych dla zdrowia.
– Odkurza przeznaczony jest do czysz-
czenia na mokro i na sucho powierzchni
podłóg i ścian.
– Urządzenie przeznaczone jest do za-
stosowania profesjonalnego, np. w ho-
telach, szkołach, szpitalach, fabrykach,
sklepach, biurach i pomieszczeniach
wynajmowanych.
1 Elektrody
2 Uchwyt
3 Wąż ssący
4 Ryglowanie głowicy ssącej
5 Wirnik
6 Kontrolka
7 Króciec ssący
8 Kółko skrętne
9 Zbiornik na zanieczyszczenia
10 Dysza do podłóg (nie jest objęta dostawą)
11 Gniazdko
12 Głowica ssąca
13 Rura ssąca (nie jest objęta dostawą)
14 Wyłącznik główny
15 Pokrywa filtra
16 Uchwyt do noszenia
17 Suwak system oczyszczania filtra
18 Hak kablowy
19 Kabel sieciowy
20 Krzywak
21 Uchwyt na dyszę podłogową
22 Uchwyt na dyszę szczelinową
23 Uchwyt na rury ssące
24 Tabliczka identyfikacyjna
25 Płaski filtr falisty
26 Filtr wywiewny
27 Czyszczenie filtra
Uwaga
Podczas odkurzania nigdy nie wyjmować
płaskiego filtra falistego.
– Przy odsysaniu drobnego kurzu można
dodatkowo używać papierowego wkła-
du filtra albo filtra membranowego (wy-
posażenie specjalne).
Rysunek
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Nałożyć papierowy wkład filtra albo filtr
membranowy (wyposażenie specjalne).
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
Rysunek
 Wymontować listwę szczotkową.
 Zamontować ściągacz.
Wskazówka: Karbowana strona ściągacza
powinna być skierowana na zewnątrz.
– Przy odkurzaniu mokrych zabrudzeń
należy zawsze wyjmować papierowy
wkład filtra lub filtr membranowy (wypo-
sażenie dodatkowe).
– Zalecane jest stosowanie specjalnego
wkładu filtracyjnego (na mokro) (patrz
systemy filtracyjne).
Symbole w instrukcji obsługi
Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Elementy urządzenia
Uruchamianie
Odkurzanie na sucho
Zakładanie papierowego wkładu filtra
Odkurzanie na mokro (opcja)
Zakładanie listew gumowych
Usuwanie wkładu filtra papierowego
121
PL
Strona: 121
– 3
Uwaga
Podczas odkurzania nigdy nie wyjmować
płaskiego filtra falistego.
– Podczas zasysania mokrych zanie-
czyszczeń dyszą do tapicerki lub do
szczelin, ewentualnie gdy do zbiornika
zasysana jest przede wszystkim woda,
zalecane jest wyłączenie funkcji „Auto-
matyczne oczyszczanie filtra“.
– Po osiągnięciu maksymalnego pozio-
mu cieczy urządzenie wyłącza się sa-
moczynnie.
– W przypadku cieczy nieprzewodzą-
cych (np. emulsji wiertniczej, olejów
i smarów) po napełnieniu zbiornika
urządzenie nie wyłącza się. Należy
stale sprawdzać poziom napełnienia
i opróżniać zbiornik w odpowiednim
czasie.
– Po zakończeniu odkurzania na mokro:
Oczyścić płaski filtr falisty przy użyciu
systemu oczyszczania filtra. Elektrody
wyczyścić szczotką. Zbiornik oczyścić
mokrą szmatką i osuszyć.
Rysunek
Wąż ssący zaopatrzony jest w system za-
trzaskowy. Podłączyć można wszystkie
elementy wyposażenia C-35/C-DN-35.
 Podłączyć urządzenie do zasilania.
 Włączyć urządzenie za pomocą wy-
łącznika głównego.
 Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodze-
nia! Gniazdko przeznaczone jest jedynie
do bezpośredniego podłączenia narzędzi
elektrycznych do odkurzacza. Każde inne
zastosowanie gniazdka jest niedozwolone.
 Podłączyć wtyczkę elektronarzędzia do
odkurzacza.
 Włączyć urządzenie za pomocą wy-
łącznika głównego.
Święci się kontrolka, odkurzacz znajduje
się w trybie oczekiwania.
Wskazówka: Odkurzacz jest automatycz-
nie włączany i wyłączany wraz z narzę-
dziem elektrycznym.
Wskazówka: Opóźnienie rozruchu odku-
rzacza wynosi maks. 0,5 sekundy, a opóź-
nienie wyłączenia maks. 15 sekund.
Wskazówka: Dane przyłączeniowe mocy
narzędzi elektrycznych, patrz Dane tech-
niczne.
Rysunek
 Dopasować złączkę do złącza elektro-
narzędzia.
Rysunek
 Zdjąć kolanko węża ssącego.
 Zamontować złączkę na wężu ssącym.
Rysunek
 Podłączyć złączkę do elektronarzędzia.
Wskazówka: Uruchamianie systemu
oczyszczania filtra co 5-10 minut przedłuża
żywotność płaskiego filtra falistego.
– Wyłączyć oczyszczanie filtra:
 Przesunąć suwak ku górze.
– Włączyć oczyszczanie filtra:
 Przesunąć suwak ku dołowi.
Rysunek
 Nacisnąć i przytrzymać przez kilka se-
kund przycisk na uchwycie przy włączo-
nym systemie oczyszczania filtra.
Płaski filtr falisty jest automatycznie
czyszczony podmuchem powietrza
(pulsujący szelest).
 Oczyszczanie filtra: Kilkakrotnie nacis-
nąć przycisk na uchwycie przy włączo-
nym systemie oczyszczania filtra.
 Wyłączyć urządzenie przy użyciu wy-
łącznika głównego.
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilają-
cego.
Ogólne
Złącze klipów
Obsługa
Włączenie urządzenia
Praca przy użyciu elektronarzędzi
Czyszczenie filtra
Wyłączanie urządzenia
122 PL
Strona: 122
– 4
 Opróżnić zbiornik.
 Wyczyścić urządzenie od wewnątrz i od
zewnątrz poprzez odkurzenie i wytarcie
wilgotną szmatką.
 Owinąć kabel zasilający o hak na kabel.
 Odstawić urządzenie do suchego po-
mieszczenia i zabezpieczyć przed użyt-
kowaniem przez osoby nieuprawnione.
Uwaga
Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodze-
nia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w
czasie transportu.
 Wyjąć z zamocowania rurę ssącą z dy-
szą podłogową. Nosić urządzenie trzy-
mając za uchwyt nośny i rurę ssącą.
 W trakcie transportu w pojazdach nale-
ży urządzenie zabezpieczyć przed po-
ślizgiem i przechyleniem zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Uwaga
Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodze-
nia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia
przy jego przechowywaniu.
Urządzenie może być przechowywane je-
dynie w pomieszczeniach wewnętrznych.
 Niebezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do wszelkich prac w
obrębie urządzenia należy wyłączyć urzą-
dzenie i odłączyć przewód sieciowy od za-
silania.
 Otworzyć pokrywę filtra.
 Wymienić płaski filtr falisty.
 Zamknąć pokrywę filtra, która powinna
słyszalnie się zatrzasnąć.
 Otworzyć pokrywę filtra.
 Wymienić filtr wylotowy.
 Zamknąć pokrywę filtra, która powinna
słyszalnie się zatrzasnąć.
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Elektrody wyczyścić szczotką.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
 Niebezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do wszelkich prac w
obrębie urządzenia należy wyłączyć urzą-
dzenie i odłączyć przewód sieciowy od za-
silania.
 Skontrolować przewód, wtyczkę, bez-
piecznik, gniazdko i elektrody.
 Włączyć urządzenie.
 Opróżnić zbiornik.
 Wyłączyć urządzenie i włączyć ponow-
nie po upływie 5 sekund.
 Oczyścić szczotką elektrody oraz prze-
strzeń między nimi.
 Odetkać dyszę ssącą, rurę ssącą,
krzywkę, rękojeść, wężyk do zasysania
lub płaski filtr falisty.
 Wymienić papierowy wkład filtra.
 Oczyszczanie filtra: Kilkakrotnie nacis-
nąć przycisk na uchwycie przy włączo-
nym systemie oczyszczania filtra.
 Dobrze zatrzasnąć pokrywę filtra.
 Wyczyścić wzgl. wymienić filtr membra-
nowy (wyposażenie dodatkowe) pod
wodą bieżącą.
 Wymienić płaski filtr falisty.
Po każdym użyciu
Przechowywanie urządzenia
Transport
Przechowywanie
Czyszczenie i konserwacja
Wymiana płaskiego filtra falistego
Wymiana filtra wywiewnego
Czyszczenie elektrod
Usuwanie usterek
Turbina ssąca nie pracuje
Turbina ssąca wyłącza się
Po opróżnieniu zbiornika turbina
ssąca nie włącza się ponownie
Moc ssania słabnie
123
PL
Strona: 123
– 5
 Sprawdzić poprawną pozycję montażo-
wą płaskiego filtra falistego.
 Wymienić płaski filtr falisty.
 Oczyścić szczotką elektrody oraz prze-
strzeń między nimi.
 W przypadku cieczy nieprzewodzących
nieustannie kontrolować poziom napeł-
nienia.
 Poluzować przyssaną dyszę ssącą lub
koniec węża.
 Zakończyć nieprzerwane zasysanie ze
zbiornika z cieczą wzgl. wyłączyć sy-
stem oczyszczania filtra.
 Odetkać dyszę ssącą, rurę ssącą,
krzywkę, rękojeść, wężyk do zasysania
lub płaski filtr falisty.
 Wymienić płaski filtr falisty.
 Wąż ssący nie jest podłączony.
 Zawiadomić serwis.
 Zawiadomić serwis.
Jeżeli klient nie jest w pełni zadowolony z
urządzenia DEWALT, może go oddać
sprzedawcy w ciągu 30 dni. Otrzymuje wte-
dy urządzenie zastępcze lub kwotę pienię-
dzy w wysokości zakupu. Urządzenie
należy oddać w pełnym zakresie dostawy.
Należy przedłożyć dowód zakupu.
Prace serwisowe wzgl. konserwacyjne w
trakcie pierwszych 12 miesięcy po zakupie
wykonywane są bezpłatnie przez autoryzo-
wane warsztaty naprawcze DEWALT. Na-
leży przedłożyć dowód zakupu. Koszty
czasu pracy i części zamiennych elektrona-
rzędzia nie są brane pod uwagę. Akcesoria
są wyłączone z tego ustalenia.
Jeżeli w ciągu pierwszych 12 miesięcy po
zakupie urządzenie DEWALT posiada uby-
tek ze względu na wadę surowca lub nie-
właściwy montaż, gwarantujemy bezpłatną
wymianę wszystkich, według naszego
uznania, wadliwych części albo wymianę
urządzenia (według naszej oceny) pod na-
stępującymi warunkami:
– Urządzenie nie było używane niezgod-
nie z przeznaczeniem.
– Naprawy nie były podejmowane przez
osoby nieupoważnione.
– Przedłożono dowód zakupu. Niniejsza
gwarancja jest usługą dodatkową do
prawnych roszczeń gwarancyjnych.
Adres najbliższego warsztatu naprawcze-
go DEWALT znajduje się pod numerem te-
lefonu na tylnej stronie niniejszej instrukcji
obsługi. Poza tym, listę autoryzowanych
warsztatów naprawczych DEWALT można
znaleźć w Internecie pod
www.2helpU.com
– Stosować wyłącznie wyposażenie do-
datkowe i części zamienne dopuszczo-
ne przez producenta. Oryginalne
wyposażenie i oryginalne części za-
mienne gwarantują bezpieczną i bez-
usterkową pracę urządzenia.
– W celu otrzymania dalszych informacji
należy zwrócić się do dystrybutora pro-
duktów DEWALT.
Podczas odsysania wydostaje się
pył
Nie działa automatyczne wyłączanie
(odkurzanie na mokro)
Oczyszczanie filtra stale się włącza
System oczyszczania filtra nie
działa
Nie można wyłączyć systemu
oczyszczania filtra
Nie można włączyć systemu
oczyszczania filtra
Gwarancja
30-DNIOWA GWARANCJA
ZADOWOLENIA BEZ RYZYKA
ROK BEZPŁATNEGO SERWISU
ROK PEŁNEJ GWARANCJI
Wyposażenie dodatkowe i
części zamienne
124 PL
Strona: 124
– 6
DYREKTYWA MASZYNOWA
D27901
Firma DEWALT stwierdza, że produkty opi-
sane w „danych technicznych“ spełniają
następujące przepisy:
W celu uzyskania dalszych informacji pro-
simy o kontakt z DEWALT pod adresem
przedstawionym poniżej lub znajdującym
się na tylnej stronie instrukcji obsługi.
Niżej podpisana osoba jest odpowiedzialna
za zestawienie dokumentacji technicznej i
udziela niniejszego oświadczenia w imieniu
firmy DEWALT.
DEWALT
Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein
Niemcy
01.01.2010
Deklaracja zgodności UE
Obowiązujące dyrektywy WE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2004/108/WE
Zastosowane normy zharmonizowane
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Zastosowane normy krajowe
-
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product Development
125
PL
Strona: 125
– 7
Dane techniczne
D27901 D27901 D27901
EUR GB CH
Napięcie zasilające V 230 230-240 230
Częstotliwość Hz 50/60 50/60 50/60
Moc maksymalna W 1380 1300 1300
Moc znamionowa W 1200 1150 1150
Pojemność zbiornika l 45 45 45
Pojemność cieczy l 31 31 31
Ilość powietrza (maks.) l/s 56 53 53
Podciśnienie (maks.) kPa
(mbar)
23,5 (235) 22,0 (220) 22,0 (220)
Dane przyłączeniowe mocy narzędzi
elektrycznych
W 100-2200 100-1800 100-1100
Klasa ochrony -- I I I
Przyłącze wężyka do zasysania (C-DN/
C-ID)
mm 35 35 35
Dług. x szer. x wys. mm 510 x 400 x
640
510 x 400 x
640
510 x 400 x
640
Masa kg 11,0 11,0 11,0
Temperatura otoczenia (maks.) °C +40 +40 +40
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-69
Poziom ciśnienie akustycznego LpA dB(A) 63 63 63
Niepewność pomiaru KpA dB(A) 1 1 1
Drgania przenoszone przez kończyny
górne
m/s2
<2,5 <2,5 <2,5
Niepewność pomiaru K m/s2
0,2 0,2 0,2
Kabel sie-
ciowy
H05VV-F 3x1,5 mm2
D27901 Nr części Długość kab-
la
GB 597069-00 7,5 m
CH 1002094-00 7,5 m
Kabel sie-
ciowy
H07RN-F 3x1,5 mm2
D27901 Nr części Długość kab-
la
EUR 1003279-00 7,5 m
126 PL

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o DeWalt D27901

Zadaj pytanie o DeWalt D27901

Masz pytanie dotyczące DeWalt D27901, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji DeWalt D27901. Upewnij się, że opisujesz trudności z DeWalt D27901 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.