Instrukcja DeWalt D27900

Zobacz poniższy poradnik dla DeWalt D27900. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: DeWalt
  • Produkt: Odkurzacz
  • Model/nazwa: D27900
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 102
Polski
– 1
Gratulacje!
Wybrałeś urządzenie DEWALT. Wieloletnie
doświadczenie, pieczołowity rozwój pro-
duktu i innowacje sprawiają, że DEWALT
jest pewnym partnerem dla użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Przed pierwszym użyciem urzą-
dzenia należy przeczytać orygi-
nalną instrukcję obsługi, postępować
według jej wskazań i zachować ją do póź-
niejszego wykorzystania lub dla następne-
go użytkownika.
– Przed pierwszym uruchomieniem nale-
ży koniecznie przeczytać zasady bez-
pieczeństwa nr 5.956-249!
– Nieprzestrzeganie wskazówek zawar-
tych w niniejszej instrukcji obsługi i
wskazówek bezpieczeństwa może pro-
wadzić do uszkodzenia urządzenia
oraz sytuacji niebezpiecznych dla ob-
sługującego lub innych osób.
– Ewentualne uszkodzenia transportowe
należy niezwłocznie zgłosić sprzedaw-
cy.
Oddzielna utylizacja. Niniejszego
produktu nie można wrzucać do
zwykłych śmieci domowych.
W przypadku wymiany produktu DEWALT
na nowy albo rezygnacji z dalszego jego
użytkowania, nie można go wrzucić do
śmieci domowych. Produkt należy udo-
stępnić do przeprowadzenia oddzielnej uty-
lizacji.
Dzięki oddzielnej utylizacji zuży-
tych produktów i opakowań można
dokonać recyklingu materiałów i je
ponownie użyć. Odzysk materiałów z recy-
klingu chroni środowisko naturalne i
zmniejsza zapotrzebowanie na surowce
naturalne.
– Regionalne przepisy mogą wymagać
oddzielnej utylizacji produktów elek-
trycznych w miejscach zbiorczych albo
u sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony.
– Firma DEWALT chętnie odbierze zuży-
te produkty DEWALT i zapewni przyja-
zną dla środowiska naturalnego
utylizację i odzysk surowców. Aby móc
skorzystać z tej usługi, prosimy o prze-
słanie produktu do autoryzowanego
warsztatu. Tutaj nastąpi rozbiórka na
nasz koszt.
– Adres właściwego przedstawiciela fir-
my DEWALT podany jest w niniejszej
instrukcji obsługi; przy jego użyciu moż-
na ustalić najbliższy autoryzowany war-
sztat. Poza tym w internecie można
znaleźć listę autoryzowanych przez fir-
mę DEWALT warsztatów oraz właści-
wych osób kontaktowych:
www.2helpU.com
Spis treści
Ochrona środowiska . . . . . PL . . .1
Symbole w instrukcji obsługi PL . . .2
Użytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem . . . . . . . . . . . . PL . . .2
Elementy urządzenia . . . . . PL . . .2
Uruchamianie . . . . . . . . . . . PL . . .2
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . PL . . .3
Transport . . . . . . . . . . . . . . PL . . .3
Przechowywanie . . . . . . . . PL . . .4
Czyszczenie i konserwacja PL . . .4
Usuwanie usterek. . . . . . . . PL . . .4
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . PL . . .4
Wyposażenie dodatkowe i czę-
ści zamienne . . . . . . . . . . . PL . . .5
Deklaracja zgodności UE . . PL . . .5
Dane techniczne . . . . . . . . PL . . .6
Ochrona środowiska
103
PL
Strona: 103
– 2
 Niebezpieczeństwo
Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie,
prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub
do śmierci.
몇 Ostrzeżenie
Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich
obrażeń ciała lub śmierci.
Uwaga
Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji mogącej prowadzić do lekkich
obrażeń ciała lub szkód materialnych.
몇 Ostrzeżenie
Urządzenie nie nadaje się do odsysania
pyłów szkodliwych dla zdrowia.
– Odkurza przeznaczony jest do czysz-
czenia na mokro i na sucho powierzchni
podłóg i ścian.
– Urządzenie przeznaczone jest do za-
stosowania profesjonalnego, np. w ho-
telach, szkołach, szpitalach, fabrykach,
sklepach, biurach i pomieszczeniach
wynajmowanych.
1 Tabliczka identyfikacyjna
2 Kabel sieciowy
3 Uchwyt na rury ssące
4 Uchwyt na dyszę szczelinową
5 Wąż ssący
6 Ryglowanie głowicy ssącej
7 Gniazdko
8 Kółko skrętne
9 Zbiornik na zanieczyszczenia
10 Króciec ssący
11 Dysza do podłóg (nie jest objęta dostawą)
12 Rura ssąca (nie jest objęta dostawą)
13 Wyłącznik główny
14 Głowica ssąca
15 Uchwyt do noszenia
16 Hak kablowy
17 Krzywak
18 Nabój filtrujący
19 Nakrętka mocująca
20 Pływak
Uwaga
Przy odsysaniu na sucho zawsze musi być
nałożony nabój filtrujący.
– Przy odsysaniu drobnego kurzu można
dodatkowo używać papierowego wkła-
du filtra.
Rysunek
Rysunek
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Włożyć papierowy wkład filtra.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
Rysunek
 Wymontować listwę szczotkową.
 Zamontować ściągacz.
Wskazówka: Karbowana strona ściągacza
powinna być skierowana na zewnątrz.
– Przy odsysaniu mokrych zabrudzeń,
zawsze trzeba usunąć papierowy wkład
filtra.
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Przekręcić głowicę ssącą o 180° i odło-
żyć.
 Wykręcić nakrętki mocujące.
 Wyjąć filtr naboju.
Rysunek
 Założyć nakrętki mocujące i je dokręcić.
 Założyć filtr dodatkowy.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
Symbole w instrukcji obsługi
Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Elementy urządzenia
Uruchamianie
Odkurzanie na sucho
Zakładanie papierowego wkładu filtra
Odkurzanie na mokro
Zakładanie listew gumowych
Usuwanie wkładu filtra papierowego
Montaż filtra dodatkowego
104 PL
Strona: 104
– 3
Rysunek
Wąż ssący zaopatrzony jest w system za-
trzaskowy. Podłączyć można wszystkie
elementy wyposażenia C-35/C-DN-35.
 Podłączyć urządzenie do zasilania.
 Włączyć urządzenie za pomocą wy-
łącznika głównego.
 Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodze-
nia! Gniazdko przeznaczone jest jedynie
do bezpośredniego podłączenia narzędzi
elektrycznych do odkurzacza. Każde inne
zastosowanie gniazdka jest niedozwolone.
 Podłączyć wtyczkę elektronarzędzia do
odkurzacza.
 Włączyć urządzenie za pomocą wy-
łącznika głównego.
Wskazówka: Odkurzacz jest włączony.
Elektronarzędzie można włączyć.
Wskazówka: Dane przyłączeniowe mocy
narzędzi elektrycznych, patrz Dane tech-
niczne.
Rysunek
 Dopasować złączkę do złącza elektro-
narzędzia.
Rysunek
 Zdjąć kolanko węża ssącego.
 Zamontować złączkę na wężu ssącym.
Rysunek
 Podłączyć złączkę do elektronarzędzia.
– Kanał ssący wyposażony jest w pływak.
– Gdy osiągnięty zostaje najwyższy do-
puszczalny poziom brudnej wody, ssa-
nie zostaje przerwane.
 Wyłączyć urządzenie przy użyciu wy-
łącznika głównego.
 Opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia.
 Wyłączyć urządzenie przy użyciu wy-
łącznika głównego.
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilają-
cego.
 Opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia.
 Wyczyścić urządzenie od wewnątrz i od
zewnątrz poprzez odkurzenie i wytarcie
wilgotną szmatką.
Rysunek
 Rurę ssącą, wężyk do zasysania i kabel
sieciowy zachować zgodnie z rysun-
kiem.
 Odstawić urządzenie do suchego po-
mieszczenia i zabezpieczyć przed użyt-
kowaniem przez osoby nieuprawnione.
Uwaga
Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodze-
nia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w
czasie transportu.
Rysunek
 Urządzenie transportować zgodnie z ry-
sunkiem.
 W trakcie transportu w pojazdach nale-
ży urządzenie zabezpieczyć przed po-
ślizgiem i przechyleniem zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Złącze klipów
Obsługa
Włączenie urządzenia
Praca przy użyciu elektronarzędzi
Opróżnić zbiornik na
zanieczyszczenia
Wyłączanie urządzenia
Po każdym użyciu
Przechowywanie urządzenia
Transport
105
PL
Strona: 105
– 4
Uwaga
Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodze-
nia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia
przy jego przechowywaniu.
Urządzenie może być przechowywane je-
dynie w pomieszczeniach wewnętrznych.
 Niebezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do wszelkich prac w
obrębie urządzenia należy wyłączyć urzą-
dzenie i odłączyć przewód sieciowy od za-
silania.
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Przekręcić głowicę ssącą o 180° i odłożyć.
 Wykręcić nakrętki mocujące.
 Wyjąć filtr naboju.
 Założyć nowy filtr wkładkowy.
 Założyć nakrętki mocujące i je dokręcić.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
 Niebezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do wszelkich prac w
obrębie urządzenia należy wyłączyć urzą-
dzenie i odłączyć przewód sieciowy od za-
silania.
 Należy skontrolować przewód, wtycz-
kę, bezpieczniki i gniazdko.
 Włączyć urządzenie.
– Pływak zamyka kanał ssący.
 Opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia.
 Odetkać dyszę ssącą, rurę ssącą, wąż
ssący oraz filtr wkładkowy.
 Wymienić papierowy wkład filtra.
 Wymienić filtr wkładkowy.
 Sprawdzić poprawną pozycję montażo-
wą filtra wkładkowego.
 Wymienić filtr wkładkowy.
Jeżeli klient nie jest w pełni zadowolony z
urządzenia DEWALT, może go oddać
sprzedawcy w ciągu 30 dni. Otrzymuje wte-
dy urządzenie zastępcze lub kwotę pienię-
dzy w wysokości zakupu. Urządzenie
należy oddać w pełnym zakresie dostawy.
Należy przedłożyć dowód zakupu.
Prace serwisowe wzgl. konserwacyjne w
trakcie pierwszych 12 miesięcy po zakupie
wykonywane są bezpłatnie przez autoryzo-
wane warsztaty naprawcze DEWALT. Na-
leży przedłożyć dowód zakupu. Koszty
czasu pracy i części zamiennych elektrona-
rzędzia nie są brane pod uwagę. Akcesoria
są wyłączone z tego ustalenia.
Jeżeli w ciągu pierwszych 12 miesięcy po
zakupie urządzenie DEWALT posiada uby-
tek ze względu na wadę surowca lub nie-
właściwy montaż, gwarantujemy bezpłatną
wymianę wszystkich, według naszego
uznania, wadliwych części albo wymianę
urządzenia (według naszej oceny) pod na-
stępującymi warunkami:
– Urządzenie nie było używane niezgod-
nie z przeznaczeniem.
– Naprawy nie były podejmowane przez
osoby nieupoważnione.
– Przedłożono dowód zakupu. Niniejsza
gwarancja jest usługą dodatkową do
prawnych roszczeń gwarancyjnych.
Adres najbliższego warsztatu naprawcze-
go DEWALT znajduje się pod numerem te-
lefonu na tylnej stronie niniejszej instrukcji
Przechowywanie
Czyszczenie i konserwacja
Wymiana naboju filtrującego
Usuwanie usterek
Turbina ssąca nie pracuje
Turbina ssąca funkcjonuje, ale
urządzenie nie ssie
Moc ssania słabnie
Podczas odsysania wydostaje się
pył
Gwarancja
30-DNIOWA GWARANCJA
ZADOWOLENIA BEZ RYZYKA
ROK BEZPŁATNEGO SERWISU
ROK PEŁNEJ GWARANCJI
106 PL
Strona: 106
– 5
obsługi. Poza tym, listę autoryzowanych
warsztatów naprawczych DEWALT można
znaleźć w Internecie pod
www.2helpU.com
– Stosować wyłącznie wyposażenie do-
datkowe i części zamienne dopuszczo-
ne przez producenta. Oryginalne
wyposażenie i oryginalne części za-
mienne gwarantują bezpieczną i bez-
usterkową pracę urządzenia.
– W celu otrzymania dalszych informacji
należy zwrócić się do dystrybutora pro-
duktów DEWALT.
DYREKTYWA MASZYNOWA
D27900
Firma DEWALT stwierdza, że produkty opi-
sane w „danych technicznych“ spełniają
następujące przepisy:
W celu uzyskania dalszych informacji pro-
simy o kontakt z DEWALT pod adresem
przedstawionym poniżej lub znajdującym
się na tylnej stronie instrukcji obsługi.
Niżej podpisana osoba jest odpowiedzialna
za zestawienie dokumentacji technicznej i
udziela niniejszego oświadczenia w imieniu
firmy DEWALT.
DEWALT
Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein
Niemcy
01.01.2010
Wyposażenie dodatkowe i
części zamienne
Deklaracja zgodności UE
Obowiązujące dyrektywy WE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2004/108/WE
Zastosowane normy zharmonizowane
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Zastosowane normy krajowe
-
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product Development
107
PL
Strona: 107
– 6
Dane techniczne
D27900
Napięcie zasilające V 220-240
Częstotliwość Hz 50/60
Moc maksymalna W 1380
Moc znamionowa W 1200
Pojemność zbiornika l 27
Pojemność cieczy l 14
Ilość powietrza (maks.) l/s 67
Podciśnienie (maks.) kPa (mbar) 20,0 (200)
Dane przyłączeniowe mocy narzędzi elektrycznych W 100-1500
Klasa ochronności -- I
Przyłącze wężyka do zasysania (C-DN/C-ID) mm 35
Dług. x szer. x wys. mm 420 x 420 x 525
Masa kg 8,2
Temperatura otoczenia (maks.) °C +40
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-69
Poziom ciśnienie akustycznego LpA dB(A) 72
Niepewność pomiaru KpA dB(A) 1
Drgania przenoszone przez kończyny górne m/s2
<2,5
Niepewność pomiaru K m/s2
0,2
Kabel sie-
ciowy
H07RN-F 3x1,5 mm2
D27900 Nr części Długość kabla
EUR 597205-00 7,5 m
Kabel sie-
ciowy
H05VV-F 3x1,5 mm2
D27900 Nr części Długość kabla
GB 597206-00 7,5 m
108 PL

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o DeWalt D27900

Zadaj pytanie o DeWalt D27900

Masz pytanie dotyczące DeWalt D27900, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji DeWalt D27900. Upewnij się, że opisujesz trudności z DeWalt D27900 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.