Instrukcja DeWalt D21717K

Zobacz poniższy poradnik dla DeWalt D21717K. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: DeWalt
  • Produkt: Maszyna wiertnicza
  • Model/nazwa: D21717K
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach:

Spis treści

Strona: 4
5
WIERTARKA UDAROWA
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia
firmy DEWALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
D21710 D21716
D21711 D21717
Napięcie (V) 230 230
Pobór mocy (W) 600 701
Prędkość obrotowa
biegu jałowego (obr/min) 0-2600 0-2600
Częstość udarów
na biegu jałowym (obr/min) 0-44200 0-44200
Maksymalna średnica
otworów wierconych
w stali/drewnie/betonie(mm) 13/25/16 13/30/16
Wrzeciono wiertarki (UNF) 1/2”x20 1/2”x20
Średnica kołnierza
uchwytu wiertarskiego (mm) 43 43
Maksymalna średnica
chwytu wiertła (mm) 13 13
Masa (kg) 1,8 1,8
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V 10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wskazówki narażasz się na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie narzędzia!
Napięcie elektryczne
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następując elementy:
1 wiertarka (udarowa)
1 rękojeść dodatkowa
1 ogranicznik głębokości wiercenia
1 klucz do uchwytu wiertarskiego (D21710/
D21716)
1 walizka transportowa (tylko modele K)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertarki w rozłożeniu na części.
• Sprawdź, czy urządzenie i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis wiertarki (rys. A)
1 Wyłącznik z regulatorem prędkości
obrotowej
2 Przycisk blokujący wyłącznik w trybie
pracy ciągłej
3 Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo
4 Przełącznik trybu wiercenia/wiercenia
udarowego
5 Szczeliny wentylacyjne
6 Rękojeść dodatkowa
7 Ogranicznik głębokości wiercenia
8 Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
(D21710/D21716)
8 Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
(D21711/D21717)
9 Pierścień zaciskowy
10 Klucz do uchwytu wiertarskiego
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 50144 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko specjalista
elektryk. Wysłużony kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
Przedłużacz
Używajprzedłużacza,któryzostałdopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
Strona: 5
6
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Jego minimalny przekrój powinien wynosić
1,5 mm2
. Zawsze całkowicie odwijaj kabel
z bębna.
Montaż i regulacja
Pr zed rozpoczęciem montażu
i regulacji zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Wybór trybu pracy (rys. B)
Wiertarka udarowa dysponuje dwoma trybami
pracy:
Wiercenie:
Wierceniew stali,drewniei tworzywach
sztucznych
Wiercenie udarowe:
Jednoczesne wiercenie i pobijanie
wiertłem w betonie i kamieniu.
• Żądany tryb pracy wybiera się przez
obrócenie przełącznika (4) do odpowiedniej
pozycji.
Mocowanie i wyjmowanie wiertła lub
narzędzia roboczego (rys. A)
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski:
• Otwórz uchwyt wiertarski, obracając
pierścień zaciskowy (9) w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara i włóż
narzędzie robocze.
• Mocno zaciśnij uchwyt, obracając pierścień
zaciskowy w kierunku ruchu wskazówek
zegara.
Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
• Otwórz uchwyt wiertarski, obracając
pierścień zaciskowy (9) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i włóż narzędzie robocze.
• Po kolei wkładaj klucz (10) we wszystkie
trzy boczne otwory w uchwycie wiertarskim
i obracajkluczw prawoażdoprawidłowego
zamocowania narzędzia roboczego.
• By wyjąć narzędzia robocze obróć klucz
w lewo.
Montaż rękojeści dodatkowej (rys. A)
Rękojeść dodatkową (6) można zamocować
z lewej lub z prawej strony tak, by mogły się nią
posługiwać osoby lewo- i praworęczne.
Przed rozpoczęciem pracy najpierw
zawsze się upewniaj, czy dodatkowa
rękojeść jest prawidłowo zamocowa-
na.
• Poluzuj rękojeść dodatkową.
• Osoby praworęczne: rękojeść dodatkową
nasuń na kołnierz uchwytu wiertarskiego
tak, by znalazła się z lewej strony.
• Osoby leworęczne: rękojeść dodatkową
nasuń na kołnierz uchwytu wiertarskiego
tak, by znalazła się z prawej strony.
• Obróć rękojeść do żądanej pozycji i zaciśnij
przez obrócenie rączki w prawo.
Nastawianie głębokości wiercenia (rys. C)
• Włóż odpowiednie wiertło.
• Poluzuj rękojeść dodatkową (6).
• Przez otwór w pierścieniu zaciskowym
rękojeści dodatkowej przełóż ogranicznik
głębokości wiercenia (7).
• Zgodnie z rysunkiem nastaw wymaganą
głębokość wiercenia.
• Zaciśnij rękojeść dodatkową.
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo (rys. A)
• W celu uzyskania obrotów w prawo lub
w lewo ustaw przełącznik (3) w odpowied-
niej pozycji.
Kierunek obrotów zmieniaj dopiero po
całkowitym zatrzymaniu się silnika.
Zdejmowanie uchwytu wiertarskiego (rys.
rys. D i E)
• Całkowicie otwórz szczęki mocujące
uchwytu wiertarskiego.
• Za pomocą wkrętaka wykręć w prawo
śrubę mocującą (12) uchwyt wiertarski.
• Zaciśnij w uchwycie wiertarskim klucz
trzpieniowy i lekko uderz go młotkiem
(patrz rysunek).
Instrukcja obsługi
• Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
• Przed rozpoczęciem pracy
zorientuj się, jak przebiegają rury
i przewody elektryczne.
• Podczas pracy tylko lekko naciskaj
wiertarkę. Nadmierny nacisk nie
zwiększa postępu wiercenia,
Strona: 6
7
a jedynie przeciąża urządzenie
i może być przyczyną skrócenia
jego trwałości użytkowej.
Przed rozpoczęciem pracy
• Włóż odpowiednie wiertło.
• Zaznacz miejsce, w którym ma być wy-
wiercony otwór.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
• By uruchomić wiertarkę udarową, naciśnij
regulator prędkości obrotowej (1). Im
głębiej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa silnika napędowego.
• W razie potrzeby wyłącznik ten można
zablokować przyciskiem (2) i nie trzeba
go już wtedy stale naciskać. Przycisk
blokujący działa tylko przy maksymalnej
prędkości obrotowej w prawo.
• By zatrzymać wiertarkę, zwolnij wyłącznik.
• By zatrzymać wiertarkę załączoną na stałe
przez zablokowanie wyłącznika, naciśnij go
na chwilę i zaraz zwolnij. Po zakończeniu
pracy i przed wyjęciem wtyczki kabla
z gniazda sieciowego zawsze wyłączaj
wiertarkę.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
• Wybierz obroty w prawo lub w lewo.
Wiercenie udarowe (rys. A)
• Wybierz tryb wiercenia udarowego.
• Naciśnij wyłącznik (1).
Wiercenie (rys. A)
• Wybierz tryb wiercenia.
• Dalej postępuj tak, jak przy wierceniu
udarowym.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwego wyposażenia dodatkowego, zwróć
się do dilera firmy DEWALT.
Konserwacja
Wiertarka udarowa firmy DEWALT odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Wiertarka udarowa nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką ściereczką.
Ochrona środowiska
Selekty wna zbiórka odpadów.
Produktu tego nie wolno wyrzucać
do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a
jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre mate-
riały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wypro-
dukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego war-
sztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Strona: 7
8
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
dla elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami. Nieprze-
strzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet cięż-
kiego urazu ciała.
Przechowuj na przyszłość wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa i niniejsze
zalecenia. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urzą-
dzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo miejsca pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi wy-
padkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otocze-
niu zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyj-
nych. Oryginalne wtyczki i pasujące do
nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elemen-
tów, jak na przykład rury, grzejniki,
piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uzie-
mione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na dzia-
łanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi pora-
żeniem prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Ni-
gdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu prze-
dłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko poraże-
nia prądem elektrycznym.
f. Jeśli praca na wolnym powietrzu jest
nieunikniona, należy zastosować wy-
łącznik przeciążeniowy. Zastosowanie
przełącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwen-
cjami.
b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowied-
nie wyposażenie ochronne, jak maska
przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastoso-
wania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie elektro-
narzędzia z palcem opartym na wyłącz-
niku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozosta-
wiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Ta-
kie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
Strona: 8
9
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdro-
wia pyłem.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzę-
dzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Uży-
waj narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo osiąg-
niesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszko-
dzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akceso-
riów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uru-
chomienia elektronarzędzia.
d. Niepotrzebne elektronarzędzia prze-
chowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwalaj używać elektro-
narzędzi osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia używane przez nie-
doświadczone osoby są niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w niena-
gannym stanie technicznym. Spraw-
dzaj, czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszko-
dzone, ze nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszko-
dzone elektronarzędzia przed uży-
ciem należy naprawić. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f. Narzędzia do cięcia powinny być
naostrzone i utrzymane w czystości.
Starannie konserwowane narzędzia,
z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej
się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z niniejszymi zale-
ceniami. Uwzględniaj przy tym zarówno
warunki pracy, jak i przeprowadzaną
czynność. Wykorzystywanie elektronarzę-
dzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpiecz-
ne.
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być wy-
konywane tylko przez wykwalifikowany
personel i przy zastosowaniu oryginal-
nych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
• Przy używaniu wiertarek udarowych
zakładaj nauszniki ochronne. Hałas
może doprowadzić do uszkodzenia narzą-
du słuchu.
ADNOTACJA Wymieniona powyżej
wskazówka nie musi być stosowana dla
wiertarek bez udaru
• Korzystaj z dodatkowych rękojeści
należących do zakresu dostawy elek-
tronarzędzia. Utrata panowania nad
urządzeniem może skutkować urazem
ciała.
• Gdy istnieje niebezpieczeństwo prze-
wiercenia ukrytych przewodów elek-
trycznych lub własnego przewodu
zasiłającego, trzymaj wiertarko-wkrę-
tarkę za izolowane rękojeści. Narzę-
dzie robocze ma elektryczne połączenie
z odkrytymi metalowymi elementami
wiertarko-wkrętaki, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym w razie natrafienia
na będący pod napięciem przewód.
Strona: 9
10
Deklaracja zgodności z normami UE
D21710/D21711/D21716/D21717
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że
opisywane elektronarzędzia zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
By uzyskać więcej informacji na ten temat,
prosimy o zwracanie się pod podany niżej
adres lub do jednej z naszych filii wymienionych
na tylnej okładce instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG
oraz 89/392/EWG i został zmierzony według
normy EN 50144:
Poziom ciśnienia akustycznego 98 dB(A)
Moc akustyczna 111 dB(A)
*Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Zakładaj odpowiednie słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyspieszenia
według normy EN 50144: 10,4 m/s2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
John Howson
DEWALT, Green Lane, Spennymoor,
Co. Durham DL16 6JG
Wielka Brytania
26-07-2004
Strona: 10
11
zst00063533 - 30-04-2008
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancjaobejmujebezpłatnąnaprawęurządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedażywrazz dokumentamiwymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o DeWalt D21717K

Zadaj pytanie o DeWalt D21717K

Masz pytanie dotyczące DeWalt D21717K, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji DeWalt D21717K. Upewnij się, że opisujesz trudności z DeWalt D21717K tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.