Magnifica S ECAM 22.110.SB

Instrukcja DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Magnifica S ECAM 22.110.SB

Podręcznik dla DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB w Polski. Ten podręcznik PDF ma 18 stron.

Strona: 1
250 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................................... 251 2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.. .............................................................. 252 2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji.. .................................................................252 2.2 Prawidłowe użytkowanie...........................252 2.3 Instrukcja obsługi.......................................252 3. WPROWADZENIE.................................... 252 3.1 Litery w nawiasach....................................252 3.2 Problemy i naprawy...................................252 4. OPIS....................................................... 253 4.1 Opis urządzenia .........................................253 4.2 Opis panelu sterowania..............................253 4.3 Opis akcesoriów.........................................253 4.4 Opis pojemnika na mleko...........................253 5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE.............................. 253 5.1 Kontrola urządzenia...................................253 5.2 Montaż urządzenia.....................................253 5.3 Podłączenie urządzenia..............................254 5.4 Pierwsze włączenie urządzenia..................254 6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA........................ 254 7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA...................... 254 8. USTAWIENIA MENU................................. 254 8.1 Odkamienianie...........................................254 8.2 Ustawienie godziny....................................255 8.3 Automatyczne wyłączanie.........................255 8.4 Automatyczne włączanie...........................255 8.5 Ustawienie temperatury............................255 8.6 Oszczędność energetyczna.........................255 8.7 Ustawienie twardości wody.......................255 8.8 Ustawianie języka......................................256 8.9 Instalacja filtra...........................................256 8.10 Wyjmowanie filtra.....................................256 8.11 Wymiana filtra...........................................256 8.12 Wartości fabryczne (reset)..........................256 8.13 Funkcja statystyki.......................................256 9. PŁUKANIE.............................................. 256 10. PRZYGOTOWANIE KAWY.......................... 256 10.1 Wybór smaku kawy....................................256 10.2 Wybór ilości kawy w filiżance.....................256 10.3 Regulacja młynka do kawy........................257 10.4 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze.............................................257 10.5 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach.....................................................257 10.6 Przygotowanie kawy z kawy mielonej.......258 11. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH. 258 11.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko.........................................................258 11.2 Regulacja ilości pianki................................258 11.3 Przygotowanie kawy cappuccino...............258 11.4 Przygotowanie spienionego mleka (bez kawy) .................................................................259 11.5 Przygotowanie mleka bez pianki (bez kawy)... .................................................................259 12. CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA MLEKO PO KAŻDYM UŻYCIU..................................... 259 12.1 Jak zaprogramować ilości kawy i mleka w filiżance do kawy cappuccino lub mleka....259 13. PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY............ 259 13.1 Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody..........................................................259 14. CZYSZCZENIE.......................................... 260 14.1 Czyszczenie ekspresu..................................260 14.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu. 260 14.3 Czyszczenie pojemnika na fusy..................260 14.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny....................................................260 14.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy......260 14.6 Czyszczenie zbiornika na wodę..................261 14.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy......261 14.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej...........261 14.9 Czyszczenie automatu zaparzającego.........261 14.10Czyszczenie pojemnika na mleko...............261 14.11Czyszczenie rurki gorącej wody/pary..........262 15. ODKAMIENIANIE..................................... 262 16. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY...... 263 16.1 Pomiar twardości wody..............................263 16.2 Ustawienie twardości wody.......................263 17. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY.............................. 263 17.1 Montaż filtra..............................................263 17.2 Wymiana filtra...........................................264 17.3 Usunięcie filtra...........................................264 18. DANE TECHNICZNE.................................. 264 19. UTYLIZACJA............................................ 264 20. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU...................................... 265 21. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW............... 266
Strona: 2
251 1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA • Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użyt- kowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo. • Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. • Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru. • Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie. • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach re- kreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia. • Wrazieuszkodzeniawtyczkilubkablazasilającegozwrócićsięoichwymianęwyłącz- nie do SerwisuTechnicznego, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku. DOTYCZYWYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO: • Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacjileżącychwgestiiużytkownikachyba,żeukończyłyone8latisąnadzoro- wane.Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. • Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysło- wych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka. • Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. • W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demon- tażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania. Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się go- rące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).
Strona: 3
252 2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji Ważnymostrzeżeniomtowarzysząnastępującesymbole.Należy ich bezwzględnie przestrzegać. Niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym. Uwaga! Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia. RyzykoOparzenia! Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lek- kich lub poważnych oparzeń. Zwróćuwagę: Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i informacje. Niebezpieczeństwo! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczą- cych bezpieczeństwa: • Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami. • Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. • Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę. • Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić. • W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka. • W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do SerwisuTechnicznego. • Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie. Uwaga: Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele- menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci. RyzykoOparzenia! Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna. Uważaćnarozpryskującąsięwodęlubwytwarzanągorącąparę. Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filiżanki (A3), może być ona gorąca. 2.2 Prawidłowe użytkowanie Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania napojów. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaści- wego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. 2.3 Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przy- czyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Zwróćuwagę: Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekaza- nia urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniej- szą instrukcję obsługi. 3. WPROWADZENIE Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino. Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia. 3.1 Litery w nawiasach Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3). 3.2 Problemy i naprawy W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, sto- sując się do wskazówek z rozdziałów„20. Komunikaty pojawia- jące się na wyświetlaczu”i„21. Rozwiązywanie problemów”. Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku„Biuro obsługi klienta”. Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności napra- wy należy się zwrócić wyłącznie do SerwisuTechnicznego firmy De’Longhi.Adresyzostałypodanewkarciegwarancjizałączonej do urządzenia
Strona: 4
253 4. OPIS 4.1 Opis urządzenia (str. 3 - A ) A1. Panel sterowania A2. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy A3. Tacka na filiżanki A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej A6. Lejek do wsypywania kawy mielonej A7. Pojemnik na ziarna A8. Główny wyłącznik A9. Gniazdo łącznika kabla zasilającego A10. Zbiornik na wodę A11. Drzwiczki automatu zaparzającego A12. Automat zaparzający A13. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością) A14. Pojemnik na fusy A15. Zbiornik na skropliny A16. Podstawka na filiżanki A17. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny A18. Tacka na skropliny A19. Rurka gorącej wody i pary 4.2 Opis panelu sterowania (str. 2 - B ) Niektóreprzyciskipanelupełniąpodwójnąfunkcję:jestonawska- zanawnawiasach,wopisie. B1. Wyświetlacz: prowadzi użytkownika w trakcie używania ekspresu B2. Przycisk :abywłączyćlubwyłączyćekspres B3. Przycisk MENU umożliwiający wejście do MENU (po wej- ściudomenuprogramowania,pełnifunkcjęprzycisku„ESC”: wcisnąć w celu wyjścia z wybranej funkcji i powrócenia do menugłównego) B4. Przycisk do wytworzenia pary w celu przygotowania napoju mlecznego (Wchodząc do MENU programowania spełniafunkcjęprzycisku<:nacisnąć,abywrócićdotyłu) B5. Przycisk : aby wykonać płukanie (Wchodząc do MENUprogramowaniaspełniafunkcjęprzycisku>:nacisnąć abyprzejśćdoprzodu) B6. Przycisk : do przygotowania kawy z kawy mielo- nej. (Po wejściu do MENU: przycisk „OK”, służy do potwier- dzeniawybranejpozycji) B7. Przycisk wyboru aromatu : wcisnąć, aby wybrać smak kawy B8. Przycisk : przygotowanie 1 filiżanki„małej" kawy B9. Przycisk : przygotowanie 2 filiżanek„małej" kawy B10. Przycisk CAPPUCCINO: do przygotowania 1 filiżanki kawy cappuccino lub spienionego mleka B11. Przycisk : przygotowanie 1 filiżanki„dużej" kawy B12. Przycisk : przygotowanie 2 filiżanek„dużej" kawy 4.3 Opis akcesoriów (str. 2 - C ) C1. Pasek kontrolny C2. Miarka C3. Odkamieniacz C4. Filtr zmiękczający C5. Pędzelek C6. Dysza wody C7. Kabel zasilający 4.4 Opis pojemnika na mleko (str. 2 - D ) D1. Pokrętło regulacji pianki D2. Pokrywa pojemnika na mleko D3. Pojemnik na mleko D4. Rurka zanurzana w mleku D5. Dysza wytwarzania spienionego mleka (regulowana) 5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE 5.1 Kontrola urządzenia Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie uży- wać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do SerwisuTechnicznego firmy De’Longhi. 5.2 Montaż urządzenia Uwaga! Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następu- jących zasad dotyczących bezpieczeństwa: • Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między powierzch- niami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy. • Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalek. • Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamarznie. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym tempe- ratura może spaść poniżej temperatury zamarzania. • Kabel zasilający (C7) ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
Strona: 5
254 5.3 Podłączenie urządzenia Uwaga! Upewnićsię,czynapięciewsiecizasilającejodpowiadanapięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spo- dzie urządzenia. Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natęże- niu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie. W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtycz- ką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą. 5.4 Pierwsze włączenie urządzenia ZwróćUwagę: • Ekspres został sprawdzony przez producenta przy uży- ciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy. • Zalecasięjaknajszybszeustawienietwardościwodyzgod- nie z procedurą opisaną w rozdziale„16. Programowanie twardości wody”. 1. Włożyć łącznik kabla zasilającego (C7) do gniazda znajdu- jącego się z tyłu urządzenia (A9), podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej (rys. 1) i upewnić się, że wyłącznik głów- ny (A8), umieszczony z tyłu urządzenia, jest wciśnięty (rys. 2). Należy wybrać żądany język (języki zmieniając się co około 3 sekundy): 2. gdy pojawia się polski, przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund przycisk (B6 - rys. 3), dopóki na wyświe- tlaczu(B1)niepojawisiękomunikat:„POLSKI ustawiony”. Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podany- mi na wyświetlaczu urządzenia: 3. „NAPEŁNIJ ZBIORNIK": wyjąć zbiornik na wodę (A10), napełnić go zimną wodą do poziomu MAX (rys. 4A), po- nownie włożyć zbiornik na miejsce (rys. 4B). 4. „ZAMOCUJ DYSZĘ DOWODY”: Sprawdzić, czy dysza gorą- cej wody (C6) została założona na rurkę i ustawić pod nią pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 5). 5. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Gorąca woda, Potwierdzasz?”; 6. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić: urządzenie wytworzy wodę, a następnie automatycznie wyłączy się. W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania. ZwróćUwagę: • Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw lub 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu. 6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA ZwróćUwagę: Przed włączeniem urządzenia, należy się upewnić, czy główny wyłącznik (A8), umieszczony z tyłu, jest wciśnięty (rys. 2). Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu takiego cyklu. RyzykoOparzenia! Podczaspłukania,zotworówdozownikadokawy(A13)wypły- wa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na dole tacki na skropliny (A18). Należy uważać, by nie popa- rzyć się rozpryskującą się wodą. • Aby uzyskać dostęp, wcisnąć przycisk (B2) (rys. 6): na wyświetlaczu (B1) pojawi się komunikat„Podgrzewa- nie Proszę czekać”. Po zakończeniu podgrzewania, urządzenie pokaże następujący komunikat: „Płukanie”; w ten sposób, oprócz podgrzewania bojlera urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.Temperatura urządze- nia jest właściwa, jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komuni- kat„Gotowy do użytku”i wybrany smak kawy. 7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA Przy każdym wyłączeniu urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania, którego nie można przerwać. RyzykoOparzenia! Wczasiepłukaniazotworówdozownikadokawy(A13)wypły- wa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą. W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk (B2 - rys. 6). Urządzenie wykonuje płukanie a następnie wyłącza się (stand-by). Zwróćuwagę: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od sieci elektrycznej: • wyłączyć najpierw urządzenie, wciskając przycisk (rys. 6); • nacisnąć na główny wyłącznik (A8) (rys. 2). Uwaga! Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest włączone. 8. USTAWIENIA MENU 8.1 Odkamienianie Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się w rozdziale “15. Odkamienianie”.
Strona: 6
255 8.2 Ustawienie godziny W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu (B1), należy: 1. Wcisnąć przycisk MENU (B3), aby wejść do menu; 2. Wcisnąć przycisk (B4) lub (B5), dopóki na wy- świetlaczu (B1) nie pojawi się napis„Ustaw godzinę”; 3. Wcisnąć przycisk (B6); 4. Wcisnąć przycisk lub , aby zmienić godzinę; 5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić; 6. Wcisnąć przycisk lub , aby zmienić minuty; 7. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić. W ten sposób godzina jest ustawiona: wcisnąć przycisk MENU, aby wyjść z menu. 8.3 Automatyczne wyłączanie Można ustawić czas automatycznego wyłączania, aby urzą- dzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minut albo po 1, 2 lub 3 godzinach. 1. Wcisnąć przycisk MENU (B3), aby wejść do menu; 2. Wcisnąć przycisk (B4) lub (B5) dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Automat. wyłączanie”; 3. Wcisnąć przycisk (B6); 4. Wcisnąć przycisk lub , dopóki nie pojawi się żą- dany czas funkcjonowania (15 lub 30 minut, po 1, 2 lub 3 godzinach); 5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić. W ten sposób automatyczne wyłączanie jest ustawione: wcis- nąć przycisk MENU, aby wyjść z menu. 8.4 Automatyczne włączanie Można ustawić godzinę automatycznego włączania po to, aby urządzenie było gotowe do użycia o żądanej godzinie (na przy- kład rano) oraz aby szybko przygotować kawę. ZwróćUwagę: W celu uaktywnienia tej funkcji, godzina musi być ustawiona prawidłowo. 1. Wcisnąć przycisk MENU (B3), aby wejść do menu; 2. Wcisnąć przycisk (B4) lub (B5), dopóki na wy- świetlaczu(B1)niepojawisięnapis„Automat.włączanie”; 3. Wcisnąć przycisk (B6): na wyświetlaczu pojawi się napis„Włączyć?”; 4. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić; 5. Wcisnąć przycisk lub , aby wybrać godziny; 6. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić; 7. Wcisnąć przycisk lub , aby zmienić minuty; 8. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić; 9. Wcisnąć przycisk MENU, aby wyjść z menu. Po potwierdzeniu godziny, aktywacja automatycznego włączania jest wskazywana na wyświetlaczu symbolem znajdują- cym się obok godziny i pod hasłem Automat. włączanie. Aby dezaktywować funkcję: 1. Wybrać w menu funkcję automat. włączanie; 2. Wcisnąć przycisk : na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?”; 3. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić. Z wyświetlacza zniknie symbol . 8.5 Ustawienie temperatury Jeżeli chce się zmienić temperaturę (niska, średnia, wysoka, maksymalna) wody do przygotowania kawy, należy postępo- wać w następujący sposób: 1. Wcisnąć przycisk MENU (B3), aby wejść do menu; 2. Wcisnąć przycisk (B4) lub (B5), dopóki na wy- świetlaczu (B1) nie pojawi się napis„UstawTemperaturę”; 3. Wcisnąć przycisk (B6); 4. Wcisnąć przycisk lub , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądana temperatura (niska, średnia wysoka, maksymalna); 5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić. W ten sposób temperatura jest ustawiona: wcisnąć przycisk MENU, aby wyjść z menu. 8.6 Oszczędność energetyczna Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywami europejskimi. Aktywacjatrybuoszczędnościenergetycznejsygnalizowanajest gwiazdką, pod hasłem„Oszczędn. Energet.”. 1. Wcisnąć przycisk MENU (B3), aby wejść do menu; 2. Wcisnąć przycisk (B4) lub (B5), dopóki na wy- świetlaczu (B1) nie pojawi się napis„Oszczędn. Energet.”; 3. Wcisnąć przycisk (B6): na wyświetlaczu pojawi się napis„Włączyć?”lub„Wyłączyć?"; 4. Wcisnąć przycisk , aby wyłączyć lub włączyć tryb oszczędności energetycznej; Wcisnąć przycisk MENU, aby wyjść z menu. Gdy funkcja jest aktywna, po pewnym czasie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis„Oszczędn. Energet.”. Zwróćuwagę: W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku sekund na wytworzenie pierwszej kawy, ponieważ nagrzanie zajmuje więcej czasu. 8.7 Ustawienie twardości wody Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się w rozdziale„16. Programowanie twardości wody”.
Strona: 7
256 8.8 Ustawianie języka Aby zmienić język na wyświetlaczu należy: 1. Wcisnąć przycisk MENU (B3), aby wejść do menu; 2. Wcisnąć przycisk (B4) lub (B5), dopóki na wy- świetlaczu (B1) nie pojawi się napis„Ustaw język”; 3. Wcisnąć przycisk (B6); 4. Wcisnąć przycisk lub , dopóki żądany język nie pojawi się na wyświetlaczu; 5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić; Wtensposóbjęzykjestustawiony:wcisnąćprzycisk MENU,aby wyjść z menu. 8.9 Instalacja filtra Instrukcjedotyczącemontażufiltra(C4),znajdująsięwparagra- fie„17.1 Montaż filtra”. 8.10 Wyjmowanie filtra Instrukcje dotyczące wyjmowania filtra (C4), znajdują się w pa- ragrafie„17.3 Usunięcie filtra”. 8.11 Wymiana filtra Instrukcje dotyczące wymiany filtra (C4), znajdują się w para- grafie„17.2Wymiana filtra”. 8.12 Wartości fabryczne (reset) Dziękitejfunkcji,możnaprzywrócićwszystkieustawieniamenu i wszystkie zaprogramowane ilości do wartości fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje). 1. Wcisnąć przycisk MENU (B3), aby wejść do menu; 2. Wcisnąć przycisk (B4) lub (B5), dopóki na wy- świetlaczu (B1) nie pojawi się napis„Wartości Fabryczne”; 3. Wcisnąć przycisk (B6); 4. Na wyświetlaczu pojawi się napis„Potwierdzasz?” 5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić i wyjść. 8.13 Funkcja statystyki W tej funkcji są wyświetlane dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, należy: 1. Wcisnąć przycisk MENU (B3), aby wejść do menu; 2. Wcisnąć przycisk (B4) lub (B5), dopóki na wy- świetlaczu (B1) nie pojawi się napis„Statystyka”; 3. Wcisnąć przycisk (B6); 4. Wciskając przycisk lub można sprawdzić: - ile zostało wytworzonych kaw; - ile wykonano procesów odkamieniania; - ile wytworzono łącznie litrów wody; - ile razy został wymieniony filtr wody; - liczba napojów z mlekiem (CAPPUCCINO). 5. Dwukrotnie wcisnąć przycisk , aby wyjść z menu. 9. PŁUKANIE Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozow- nika kawy (A13) i z dyszy gorącej wody (C6), jeżeli założona, w celu umycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia. Pod dozownikiem kawy i pod dyszą gorącej wody ustawić po- jemnik o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 5). RyzykoOparzenia! Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. Abyuaktywnićtakąfunkcję,postępowaćwnastępującysposób: 1. Wcisnąć przycisk (B5); 2. Po kilku sekundach, najpierw z dozownika kawa a następ- niezdyszygorącejwody(jeżelizałożona),wypłyniegorąca woda,któraumyjeiwypukławewnętrznyobwódurządze- nia: Na wyświetlaczu (B1) pojawia się napis„PŁUKANIE”i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowy- wania kawy; 3. Aby przerwać funkcję, należy wcisnąć jakikolwiek przycisk lub poczekać na automatyczne wyłączenie. Zwróćuwagę: • Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem, po włączeniu zalecane jest przeprowadzenie 2-3 płukań; • Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fusy (A14) znajduje się woda. 10. PRZYGOTOWANIE KAWY 10.1 Wybór smaku kawy Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie kawy o nor- malnym smaku. Można wybrać jeden z poniższych smaków: Smak Bardzo łagodny Smak Łagodny Smak Normalny Smak Mocny Smak Bardzo Mocny Aby zmienić smak, kilkakrotnie wciskać przycisk (B7 -rys.7),dopókinawyświetlaczu(B1)niepojawisiętenżądany. 10.2 Wybór ilości kawy w filiżance Urządzenie jest fabrycznie ustawione na wytwarzanie następu- jących ilości kawy: - mała kawa, po wciśnięciu przycisku (B8) (≃40ml); - duża kawa, po wciśnięciu przycisku (B11) (≃120 ml); - dwie małe kawy, po wciśnięciu przycisku (B9); - dwie duże kawy, po wciśnięciu przycisku (B12).
Strona: 8
257 Jeżelichcesięzmienićilośćkawy(którąurządzenieautomatycz- nie wytwarza do filiżanki) należy: - wcisnąć i przytrzymać przycisk, dla którego chce się zmie- nićilość,dopókinawyświetlaczu(B1)niepojawisię „PRO- GRAM ILOŚCI”: puścić przycisk; - jaktylkoilośćkawywfiliżanceosiągnieżądanypoziompo- nownie wcisnąć ten sam przycisk, aby zapisać nową ilość. W tym momencie, po wciśnięciu tego przycisku, urządzenie za- pisze nowe ustawienia. 10.3 Regulacja młynka do kawy Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej począt- kowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy. Jeżeli jednak, po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wy- twarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy poprawić ustawienie przy pomocy pokrętła regulacji stopnia zmielenia kawy (A2- rys. 8). ZwróćUwagę: Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy. Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, przekręcić je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazó- wek zegara o jeden przeskok. Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami). Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska się żądanego rezultatu, konieczne będzie powtórzenie korekty, ob- racając pokrętło o jeden przeskok. 10.4 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się: • przed zaparzeniem kawy przeprowadzić płukanie wciska- jącprzycisk (B5):zdozownikakawy(A13),anastęp- nie z dyszy gorącej wody (C6 - jeżeli obecna) wypłynie gorąca woda nagrzewająca i czyszcząca cały wewnętrzny obwód urządzenia; sprawia to, że wytwarzana kawa jest bardziej gorąca; • ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody); • zwiększyć temperaturę kawy w menu programowania (patrz paragraf„8.5 Ustawienie temperatury”). 10.5 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach Uwaga! Nieużywaćkarmelizowanychlubkandyzowanychziarenkawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i go uszkodzić. 1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (A7) (rys. 9). 2. Pod otworami dozownika kawy (A13) należy ustawić: - 1 filiżankę, jeżeli chce się przygotować 1 kawę (rys. 10); - 2 filiżanki, jeżeli chce się przygotować 2 kawy (rys. 11); 3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filiżanki: w ten sposób uzyska się lepszą piankę (rys. 12); 4. Wcisnąć przycisk żądanej kawy: RISTRETTO LUNGO 5. Rozpoczyna się przygotowywanie i na wyświetlaczu (B1) pojawia się napis wybranej kawy. Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia. ZwróćUwagę: • Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania. • Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (przez 3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy. • Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, należy zapo- znaćsięzparagrafem„10.4Poradywceluuzyskaniakawy o wyższej temperaturze”. Uwaga! • Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „21. Rozwiązywanie problemów”. • Podczas użytkowania, na wyświetlaczu mogą się po- jawić komunikaty alarmowe, których znaczenie wska- zano w rozdziale „20. Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu”. 10.6 Przygotowanie kawy z kawy mielonej Uwaga! • Nigdy nie wsypywać ziaren kawy do lejka kawy mielonej (A6), gdyż może to spowodować uszkodzenie ekspresu. MALÁ DUŻA
Strona: 9
258 • Niewsypywaćkawymielonejdowyłączonegourządzenia, abynierozsypałasięwewnątrzoraz,abygoniezabrudziła. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu. • Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę (C2) kawy, w przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zap- chać lejek. ZwróćUwagę: Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy. 1. Upewnić się, że urządzenie jest włączone; 2. Wcisnąć przycisk (B6); 3. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 13); 4. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika kawy (A13); 5. Wcisnąć przycisk wytwarzania 1 filiżanki (B8 - lub B11 - ); 6. Rozpoczyna się przygotowanie. 11. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH Zwróćuwagę! Aby uniknąć słabo spienionego mleka lub piany z dużymi pę- cherzykami, zawsze czyścić pokrywę pojemnika na mleko (D2) i rurkę gorącej wody (A19) jak wskazano w rozdziale „12. Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu” i w paragrafach„15. Odkamienianie”i“14.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary”. 11.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko 1. Zdjąć pokrywę (D2) (rys. 14); 2. Napełnić pojemnik (D3) wystarczającą ilością mleka, nie przekraczającumieszczonegonanimwskaźnikaMAX(rys. 15). Należy pamiętać, że każda kreska z boku pojemnika odpowiada 100 ml mleka. Zwróćuwagę! • Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, należy użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C). • Jeżeli tryb„Oszczędn. Energet.”jest aktywny, wytwarzanie napoju może wymagać kilku sekund. 3. Upewnić się, że rurka zanurzana w mleku (D4) znajduje się na prawidłowym miejscu, na dole pokrywy pojemnika na mleko (rys. 16); 4. Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko; 5. Zdjąć dyszę gorącej wody (C6) z rurki; 6. Popychając do końca, zaczepić pojemnik na rurce (rys. 17); 7. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami do- zownika kawy i pod rurką do wytwarzania spienionego mleka (D5); wyregulować długość rurki wytwarzania mleka, w celu zbliżenia jej do filiżanki, pociągając na dół (rys. 18); 8. Śledzić wskazówki przedstawione dla każdej konkretnej funkcji. 11.2 Regulacja ilości pianki Przekręcając pokrętło regulacji pianki (D1) znajdujące się na pokrywie pojemnika na mleko (D2), wybiera się ilość pianki, którazostaniewytworzonapodczasprzygotowywanianapojów z mleka. Pozycja pokrętła Opis Zalecana do... Bez pianki caffelatte / gorące mleko (niespienione) Mało pianki lattemacchiato Max ilość pianki CAPPUCCINO / SPIENIONE MLEKO 11.3 Przygotowanie kawy cappuccino 1. Napełnić i zaczepić pojemnik na mleko (D), jak wskazano wcześniej; 2. Przekręcić pokrętło regulacji pianki (D1) znajdujące się na pokrywie pojemnika na mleko (D2), na pozycję żądanej ilości pianki; 3. WcisnąćprzyciskCAPPUCCINO(B10).Nawyświetlaczu(B1) pojawi się komunikat„CAPPUCCINO”pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania; 4. Po kilku sekundach z rurki wytwarzania mleka (D5) wy- płynie mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę. W przypadku napojów, które tego wymagają, po wytworze- niu mleka urządzenie automatycznie przygotuje kawę. Zwróćuwagę! • Jeżeli chce się przerwać trwające przygotowywanie, nale- ży dwukrotnie wcisnąć przycisk CAPPUCCINO. • zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość mleka lub kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać (przez 3 sekundy) przycisk CAPPUCCINO. • Niepozostawiaćnadługonaczyniazmlekiempozalodów- ką:imwyższajesttemperaturamleka(idealnato5°C),tym jakość pianki jest gorsza.
Strona: 10
259 11.4 Przygotowanie spienionego mleka (bez kawy) Postępować jak opisano w poprzednim paragrafie (“11.3 Przy- gotowanie kawy cappuccino”), wciskając dwukrotnie przycisk CAPPUCCINO (B10). Zwróćuwagę! Jeżeli chce się przerwać trwające przygotowywanie mleka, na- leży wcisnąć przycisk CAPPUCCINO. 11.5 Przygotowanie mleka bez pianki (bez kawy) Postępować jak opisano w poprzednim paragrafie, przekręcając pokrętło regulacji pianki (D1) na pozycję . 12. CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA MLEKO PO KAŻDYM UŻYCIU Uwaga!Ryzykooparzenia Podczas czyszczenia wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko (D), z rurki wytwarzania spienionego mleka (D5) wydo- bywasięgorącawodaipara. Należyuważać,byniepoparzyćsię rozpryskującą się wodą. Pokażdymprzygotowaniunapojuzmlekiemnależyprzeprowa- dzić czyszczenie, aby usunąć resztki mleka. Należy postępować następująco: 1. Pozostawić pojemnik na mleko w urządzeniu (nie jest ko- nieczne jego opróżnienie); 2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wytwarza- nia spienionego mleka; 3. Przekręcićpokrętłoregulacjipianki(D1)naCLEAN(rys.19): czynność jest wyświetlona na wyświetlaczu (B1) i zostaje przerwana automatycznie; 4. Ustawić pokrętło regulacji na jedną z pozycji stopnia regu- lacji piany; 5. Zdjąć pojemnik na mleko i wyczyścić gąbką (rys. 20) rurkę pary (A19); Zwróćuwagę! • Jeśli chce się przygotować kilka filiżanek napojów mlecz- nych, po przygotowaniu ostatniego napoju należy wyczy- ścić pojemnik na mleko. • Pojemnik może być przechowywany w lodówce. • W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, na- leży poczekać na nagrzanie się ekspresu. 12.1 Jak zaprogramować ilości kawy i mleka w filiżance do kawy cappuccino lub mleka Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie standardo- wej ilości. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności: 1. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika do kawy (A13) i pod rurką wytwarzania mleka (D5); 2. Przytrzymać przycisk CAPPUCCINO (B10), dopóki na wy- świetlaczu (B1) nie pojawi się napis „PROGRAM MLEKO, Program Ilości”; 3. Zwolnić przycisk. Ekspres rozpocznie wytwarzanie mleka; 4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk CAPPUCCINO; 5. Urządzenie przestanie wytwarzać mleko i po kilku sekun- dach rozpocznie wytwarzanie kawy: na wyświetlaczu po- jawia się napis„PROGRAM KAWY, Program Ilości”; 6. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom wcisnąć przycisk CAPPUCCINO. Wytwarzanie kawy zosta- nie przerwane. W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości mleka i kawy. 13. PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY Uwaga!Ryzykooparzenia. Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia beznadzoru.Dyszagorącejwody(C6)nagrzewasiępodczaswy- twarzania, dlatego też można ją chwycić wyłącznie za uchwyt. 1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody jest prawidłowo przymocowana; 2. Ustawić pojemnik pod dyszą gorącej wody (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć jej rozpryskiwania) (rys. 5); 3. Wcisnąć przycisk (B4) (rys. 21). Na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „GORĄCA WODA” i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy; 4. Urządzenie wytwarza 250 ml gorącej wody, a następnie automatycznie przerywa wytwarzanie. Aby ręcznie prze- rwaćwytwarzaniagorącejwodynacisnąćnaprzycisk . Zwróćuwagę! Jeżelitryb„Oszczędn.Energet.”jestaktywny,wytwarzaniegorą- cej wody może wymagać kilku sekund. 13.1 Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody Ekspres jest fabrycznie ustawiony na automatyczne wytwarza- nieokoło250mlgorącejwody.Jeżelichcesięzmienićtakąilość, należy wykonać następujące czynności: 1. Ustawić pojemnik pod dyszą gorącej wody (C6); 2. Przytrzymać przycisk (B4), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis “Gorąca Woda Program Ilości”; puścić przycisk ; 3. Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom po- nownie wcisnąć przycisk . W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nowej ilości.
Strona: 11
260 14. CZYSZCZENIE 14.1 Czyszczenie ekspresu Należy okresowo myć następujące części ekspresu: - wewnętrzny obwód; - pojemnik na fusy (A14); - tackę na skropliny (A18); - zbiornik na wodę (A10); - otwory dozownika kawy (A13); - rurkę gorącej wody/pary (A19); - lejek wsypywania kawy mielonej (A6); - automat zaparzający (A12), dostępny po otwarciu drzwi- czek serwisowych (A11). Uwaga! • Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czysz- czeniaautomatycznychekspresówfirmyDe’Longhiniejest konieczne stosowanie środków chemicznych. • Nie wolno myć w zmywarce do naczyń żadnego elementu ekspresu, z wyjątkiem dzbanka na mleko. • Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie. 14.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu Po okresach nieużytkowania trwających dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem zaleca się włączenie urządzenia i wykonanie: • 2-3 płukań za pomocą przycisku (B5); • wytworzenia gorącej wody, przez kilka sekund za pomocą przycisku (B4) z założoną dyszą gorącej wody (C6). ZwróćUwagę: Jest normalne, że po czyszczeniu, w pojemniku na fusy (A14) znajduje się woda. 14.3 Czyszczenie pojemnika na fusy Gdy na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis„OPRÓŻNIJ POJEM- NIK NA FUSY”, należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy (A14) nie zostanie wyczyszczony, poprzedni komunikat pozostanie na wyświetlaczu i ekspres nie może przygotować kawy. Aby przeprowadzić czyszczenie (z włączonym ekspresem): 1. Wyjąć tackę na skropliny (A18) (rys. 22), opróżnić ją i wyczyścić; 2. Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy po kawie usuwając wszystkie nagromadzone na dnie zanieczyszczenia; 3. Sprawdzić (czerwony) zbiornik na skropliny (A15), jeżeli jest pełen, opróżnić. Uwaga! Gdy wyjmuje się tackę na skropliny obowiązkowe jest każ- dorazowe opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany. 14.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny Uwaga! Jeżeli okresowo nie opróżni się tacki na skropliny (A18), woda może się z niej wylewać i przedostać do wnętrza lub z boku urządzenia. Może to uszkodzić urządzenie, blat na którym stoi lub otaczająca strefę.Tacka na skropliny jest wyposażona w (czerwony) pływakowy wskaźnik poziomu (A17) znajdującej się w niej wody (rys. 23). Zanim ten wskaźnik zacznie wystawać z podstawki na filiżanki (A16), należy opróżnić tackę na skropliny i wyczyścić ją. W celu wyjęcia tacki na skropliny: 1. Wyjąćtackęnaskroplinyipojemniknafusy(A14)(rys.22); 2. Opróżnićtackęnaskroplinyipojemniknafusy,anastępnie je umyć; 3. Sprawdzić czerwony zbiornik na skropliny (A15), jeżeli jest pełen, opróżnić; 4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy. 14.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy Niebezpieczeństwo! Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć urządzenie (patrz rozdział„7.Wyłączanie urzą- dzenia”) i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. 1. Okresowosprawdzić(razwmiesiącu)czywnętrzeurządze- nia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny - A18) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C5) i gąbki; 2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 24). 14.6 Czyszczenie zbiornika na wodę 1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu i zawsze po wy- mianie filtra zmiękczającego (C4 - gdy przewidziano) czy- ścić zbiornik na wodę (A10) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego; 2. Wyjąćfiltr(jeśliobecny)iprzepłukaćgopodbieżącąwodą; 3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć;
Strona: 12
261 4. (tylko w modelach z filtrem zmiękczającym). Wytworzyć około 100 ml gorącej wody w celu uaktywnienia filtra. 14.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy 1. Za pomocą gąbki lub szmatki czyścić otwory dozownika kawy (A13) (rys. 25A); 2. Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 25B). 14.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypywania kawy mielonej (A6) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osad z kawy przy pomocy pędzelka (C5). 14.9 Czyszczenie automatu zaparzającego Automat zaparzający (A12) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu. Uwaga! Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone. 1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz rozdział„7.Wyłączanie urządzenia”); 2. Wyjąć zbiornik wody (A10); 3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (A11) (rys. 26) znajdujące się na prawym boku; 4. Wcisnąć do środka dwa kolorowe przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający na zewnątrz (rys. 27); Uwaga! PRZEPŁUKAĆWYŁĄCZNIEWODĄ NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I NIE WKŁADAĆ DO ZMYWARKI Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczą- cych, ponieważ mogą go uszkodzić. 5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać pod kranem; 6. Zapomocąpędzelka(C5)wyczyścićewentualnepozostało- ści z kawy w miejscu zaczepienia automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki; 7. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zapa- rzający wkładając go do wspornika (rys. 28); następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszy się kliknięcia przymocowania; ZwróćUwagę: Jeżelizamocowanieautomatuzaparzającegosprawiatrudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarównaciskającnadwiedźwigniejakpokazanonarys.29. 8 Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz (rys. 30); 9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego; 10. Napełnić zbiornik wodą. 14.10 Czyszczenie pojemnika na mleko Czyścić pojemnik na mleko (D) po każdym przygotowaniu mleka, jak opisano poniżej: 1. Wyjąć pokrywę (D2); 2. Wyjąć rurkę wytwarzania mleka (D5) i rurkę zanurzaną w mleku (D4) (rys. 31); 3. Przekręcić w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wska- zówek zegara pokrętło regulacji pianki (D1) na pozycję „INSERT”(patrz rys. 31) i ściągnąć je, przesuwając w górę; 4. Starannie umyć wszystkie elementy w ciepłej wodzie z de- likatnym środkiem czyszczącym. Można je myć w zmywar- ce,wkładającjewyłączniedogórnegokoszazmywarki.Za- chować szczególną ostrożność, aby w nacięciu i w kanaliku pod pokrętłem (patrz rys. 32) nie zostały resztki po mleku: ewentualnie wyczyścić za pomocą wykałaczki; 32 33 5. Wypłukać wnętrze gniazda na pokrętło regulacji pianki pod bieżącą wodą (patrz rys. 33); 6. Sprawdzićrównież,czyrurkazanurzanawmlekuirurkado wytwarzania mleka nie są zatkane resztkami mleka; 7. Ponownie zamocować pokrętło tak, aby strzałka odpowia- dała napisowi„INSERT”, zamocować rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzaną w mleku; 8. Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko. 14.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary Za pomocą gąbki czyścić rurkę (A19) po każdym przygotowaniu mleka, usuwając resztki mleka znajdującego się na uszczelkach (patrz rys. 20). 15. ODKAMIENIANIE Ekspresnależyodkamienić,gdynawyświetlaczu(B1)pojawisię (migający) komunikat„PRZEPROWADŹ ODKAM.”.
Strona: 13
262 Uwaga! • Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamie- niacza (C3), znajdujące się na jego opakowaniu. • Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De’Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje. 1. Włączyć ekspres; 2. Wejść do menu wciskając przycisk MENU (B3); 3. Wcisnąć przycisk (B4) lub (B5), dopóki na wy- świetlaczu nie pojawi się napis„Odkamienianie"; 4. Wybrać wciskając przycisk lub (B6): na wyświetla- czu (B1) pojawi się napis„Odkamienianie Potwierdzasz?”; 5. Ponownie wcisnąć przycisk , aby uaktywnić funk- cję: na wyświetlaczu pojawi się napis „Wlej odkamie- niacz Potwierdzasz?” na zmianę z „OPRÓŻNIJ TACKĘ NA SKROPLINY”; 6. Wyjąć i opróżnić tackę na skropliny (A18) oraz pojemnik na fusy (A14), a następnie ponownie włożyć je do urządzenia; 7. Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A10) i wyjąć filtr zmiękczający (C4 - jeżeli obecny); 34 35 B A A B 1,8 l 8. Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz (C3), do wska- zanego na nim poziomu A (opakowanie 100 ml), zazna- czonym wewnątrz zbiornika; następnie dolać jeden litr wody do poziomu B (rys. 34); ponownie włożyć zbiornik na wodę; 9. Pod dyszą (C6) umieścić pojemnik o minimalnej pojemno- ści 1,8 litra (rys. 35); RyzykoOparzenia! Z dyszy wody wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z takim roztworem. 10. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wlanie roztwo- ru: na wyświetlaczu pojawia się napis„Odkamienianie w toku". Uruchamia się program odkamieniania e i roztwór odkamienianijący wypływa dyszy wody przeprowadzając szereg płukań z przerwami, usuwających resztki kamienia z urządzenia; Po upływie około 25 minut, urządzenie przerywa odkamienia- nieinawyświetlaczupojawiająsięzamiennienapisy„Płukanie” NAPEŁNIJZBIORNIK”.Urządzeniejestgotowenapłukanieczystą wodą; 11. Opróżnić pojemnik użyty do zebrania roztworu odkamieniającego; 12. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, wypłukać pod bieżą- cą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, i włożyć do ekspresu: na wyświetlaczu pojawi się komunikat„Płu- kanie Potwierdzasz?"; 13. Pod dyszą wody ustawić pojemnik zastosowany do zebra- nia odkamieniacza i wcisnąć przycisk , aby potwier- dzić: gorąca woda wypłynie z dyszy wody i na wyświetla- czu pojawi się napis„Płukanie”; 14. Kiedy zbiornik na wodę jest pusty, na wyświetlaczu poja- wia się komunikat„Płukanie NAPEŁNIJ ZBIORNIK”; 15. Opróżnić pojemnik użyty do zebrania wody z płukania; 16. Wyjąćzbiorniknawodę,włożyćponowniefiltr,jeżelizostał wcześniej zdjęty, napełnić zbiornik zimną wodą do pozio- mu MAX i włożyć do urządzenia: na wyświetlaczu pojawi się napis„Płukanie, Potwierdzasz?"; 17. Pod dyszą wody i dozownikiem kawy (A13) umieścić po- jemnik użyty do zebrania wody z płukania (rys. 35) i wcis- nąć przycisk , aby potwierdzić: gorąca woda wypły- nie najpierw z dyszy wody a następnie z dozownika kawy; 18. Na koniec na wyświetlaczu pojawi się napis „Odkam. za- kończone Potwierdzasz?”; 19. Wcisnąćprzycisk ,abypotwierdzić:nawyświetlaczu pojawi się napis„NAPEŁNIJ ZBIORNIK”; 20. NapełnićzbiornikzimnąwodądopoziomuMAX,następnie włożyć do urządzenia. Odkamienianie zostało zakończone. Zwróćuwagę! • Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawid- łowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie; • Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusy znajduje się woda. 16. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY Komunikat PRZEPROWADŹ ODKAM. wyświetlany jest po usta- lonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody. Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na pod-
Strona: 14
263 stawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regio- nów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania. 16.1 Pomiar twardości wody 1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody „TOTAL HARDNESS TEST” (C1), załączony do instrukcji w języku angielskim; 2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę; 3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraci- ki.W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpo- wiada jednemu poziomowi. 16.2 Ustawienie twardości wody 1. Wcisnąć przycisk MENU (B3), aby wejść do menu; 2. Wcisnąć przycisk (B4) lub (B5), dopóki na wy- świetlaczu (B1) nie pojawi się napis„TwardośćWody”; 3. Potwierdzić wybór wciskając przycisk (B6); 4. Wcisnąć przycisk lub w celu ustawienia pozio- mu odczytanego na pasku kontrolnym, (patrz rys. w po- przednim paragrafie); 5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie. W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe usta- wienie twardości wody: wcisnąć przycisk MENU, aby wyjść z menu. 17. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY Niektóre modele posiadają filtr zmiękczający (C4): jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanym serwisie firmy De’Longhi.W celu poprawnego użycia filtra nale- ży się zastosować do podanych poniżej instrukcji. 17.1 Montaż filtra 1. Wyjąć filtr (C4) z opakowania; 2. Obracać tarczę z datą (patrz rys. 36), dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia; 36 37 ZwróćUwagę: czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie. 3. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do ot- woru filtra, jak pokazano na rysunku, do momentu gdy woda nie zacznie wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę (rys. 37); 4. Wyjąć zbiornik (A10) z urządzenia i napełnić go wodą; 5. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie go zanurzyć na kilkanaście sekund, pochylając, aby umożliwić wyjście pęcherzyków powietrza (rys. 38); 38 39B 39A 6. Włożyć filtr na miejsce (rys. 39A) i docisnąć do końca; 7. Zamknąć zbiornik pokrywą (rys. 39B), a następnie ponow- nie włożyć go do urządzenia; W momencie, gdy wykonuje się montaż filtra, konieczne jest zaprogramowanie jego obecności. 8. Wcisnąć przycisk MENU (B3), aby wejść do menu; 9. Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (B4) lub (B5), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis„Instaluj filtr”; 10. Wcisnąć przycisk (B6); 11. Na wyświetlaczu pojawi się napis„Włączyć?”; woda słodka woda niezbyt twarda woda twarda woda bardzo twarda l l l l l l l l l l
Strona: 15
264 12. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór: na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA Potwierdzasz?”; 13. Pod dyszą gorącej wody (C6) ustawić pojemnik (o min. po- jemności 500 ml); 14. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór: urzą- dzenie rozpocznie wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis„Proszę czekać”; 15. Pozakończeniuwydawaniawody,urządzenieautomatycz- nie powraca na pozycję„Kawa gotowa”. Filtr został aktywowany i jest wskazany na wyświetlaczu gwiazdką,wmenupodhasłem„Instalujfiltr”;możnaprzystąpić do używania ekspresu. 17.2 Wymiana filtra Gdy na wyświetlaczu (B1) pojawia się napis„WYMIEŃ FILTR”lub poupływiedwóchmiesięcyodjegozałożenia(patrztarczadaty) lub,gdyurządzenieniebyłoużywaneprzez3tygodnie,koniecz- na jest wymiana filtra (C4): 1. Wyjąć zbiornik (A10) i zużyty filtr; 2. Wyjąć nowy filtr z opakowania i wykonać czynności z punktów 3-4-5-6 poprzedniego paragrafu; 3. Pod dyszą gorącej wody (C6) ustawić pojemnik (o min. po- jemności 500 ml); 4. Wcisnąć przycisk MENU (B3), aby wejść do menu; 5. Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (B4) lub (B5), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis„Wymień filtr”; 10. Wcisnąć przycisk (B6); 11. Na wyświetlaczu pojawi się napis„Potwierdzasz?”; 12. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór; 13. Na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA, Potwierdzasz?”; 14. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór: urzą- dzenie rozpocznie wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis„Proszę czekać”; 15. Pozakończeniuwydawaniawody,urządzenieautomatycz- nie powraca na pozycję„Kawa gotowa”. Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu. 17.3 Usunięcie filtra Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra (C4), konieczne jest jegowyjęcieizaprogramowanietakiegostanu.Należypostępo- wać następująco: 1. Wyjąć zbiornik (A10) i zużyty filtr; 2. Wcisnąć przycisk MENU (B3), aby wejść do menu; 3. Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (B4) lub (B5), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis„Wyjmij filtr”; 4. Wcisnąć przycisk (B6); 5. Na wyświetlaczu pojawi się napis„Potwierdzasz?”; 6. Wcisnąćprzycisk ,abypotwierdzićiprzyciskMENU, aby wyjść z menu. 18. DANE TECHNICZNE Napięcie: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Pobierana moc: 1450W Ciśnienie: 1,5 MPa (15 bar) Max pojemność zbiornika na wodę: 1,8 l Wymiary DłxGłxH 240x430x350 mm Długość kabla: 1750 mm Waga: 9,6 Kg Max pojemność pojemnika na ziarna: 250 g Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE: • Rozporządzenie Europejskie w sprawie trybu Czuwania 1275/2008 • Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z arty- kułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporzą- dzenia Komisji Europejskiej 1935/2004. 19. UTYLIZACJA Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi, należy je przekazać do wyspecjalizowa- nego punktu zbiórki odpadów.
Strona: 16
265 20. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU WYŚWIETLANY KOMUNIKAT MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE NAPEŁNIJ ZBIORNIK Niewystarczający poziom wody w zbiorniku (A10). Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo gozałożyćnaciskającmaksymalnie,dopókinie pojawi się odgłos mocowania (rys. 4). OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY Pojemnik na fusy po kawie (A14) jest pełny. Opróżnić pojemnik na fusy po kawie, tackę na skropliny (A18) i wykonać czyszczenie, następ- nie ponownie założyć. Ważne: gdy wyjmuje się tackę na skropliny, należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy (A14) nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przy- gotowywaniakolejnychkaw,pojemniknafusy wypełnisięnadmiernieiekspressięzablokuje. KAWA ZBYT DROBNO ZMIE- LONA,WYREGULUJ MŁYNEK Ziarnasązbytdrobnozmieloneidlategokawa wypływa zbyt wolno i nie do końca. Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić po- krętło regulacji stopnia zmielenia kawy (A2) (rys. 8) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, gdy trwa praca młynka. Jeżeli po zaparzeniu przy- najmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętła regulacji o kolejny przeskok (patrz par. „10.3 Regulacja młynka do kawy”). Jeżeli problem trwa, ustawić pokrętło pary na pozycji I i po- czekać na wypłynięcie wody z dyszy gorącej wody (C6). Jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający (C4) mogło nastąpić uwolnienie pęcherzy- ka powietrza w obwodzie, co zablokowało wytwarzanie. Założyć dyszę gorącej wody (C6) i wypuścić wodę, dopóki strumień nie będzie regularny. WŁÓŻ POJEMNIK NA FUSY Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany (A14). Wyjąćtackęnaskropliny(A18)iwłożyćpojem- nik na fusy. WSYP KAWĘ MIELONĄ Wybrano funkcję„kawa mielona”, ale nie wsy- pano kawy mielonej do lejka (A6). Wsypać mieloną kawę do lejka lub odznaczyć funkcję kawy mielonej. ODKAMIENIANIE Wskazuje, że konieczne jest odkamienianie urządzenia. Należy jak najszybciej wykonać pro- gram odkamieniania, opisany w roz. “15. Odkamienianie” ZMNIEJSZ. IL. KAWY Użyto zbyt dużo kawy. Wybrać lżejszy smak lub zmniejszyć ilość kawy mielonej. NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI Ziarna kawy skończyły się. Napełnić pojemnik ziarnami (A7). Lejek do mielonej kawy mielonej (A6) jest zatkany. Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka (C5), jak opisanowpar.„14.8Czyszczenielejkadokawy mielonej”.
Strona: 17
266 ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzają- cy (A12) nie został zamocowany. Zamocować automat zaparzający jak opi- sano w par. „14.9 Czyszczenie automatu zaparzającego”. WŁÓŻ ZBIORNIK Zbiornik (A10) jest nieprawidłowo włożony. Włożyć zbiornik dociskając go do końca. ALARM OGÓLNY Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne. Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w roz.„14. Czyszczenie”. Jeżeli po wyczyszczeniu ekspreswciążwyświetlakomunikat,należysię zwrócić do serwisu technicznego. WYMIEŃ FILTR Filtr zmiękczający (C4) jest zużyty. Wymienić lub usunąć go zgodnie z instrukcja- mi z roz.„17. Filtr zmiękczający”. POKRĘTŁO NA CLEAN Chwilę wcześniej przygotowano mleko i ko- nieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko. Ustawić pokrętło regulacji pianki (D1) na po- zycji CLEAN. ZAMOCUJ DYSZĘ DOWODY Dysza do wody (C6) nie została zamocowana lub jest nieprawidłowo zamocowana Zamocować dyszę wody do końca. PUSTY OBWÓDWODY, NAPEŁNIJ OBWÓDWODY nazmianęz GORĄCAWODA NACIŚNIJ OK Obwód hydrauliczny jest pusty. Wcisnąć OK, aby przelać dyszę (C6) wodą, do momentu regularnego wydawania. Jeżeli problem powtarza się sprawdzić, czy zbiornik (A10) na wodę jest prawidłowo założony. WŁÓŻ POJEMNIK NA MLEKO Pojemnik na mleko (D) nie został prawidłowo założony. Włożyć do końca pojemnik na mleko (rys. 17). 21. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości. Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z SerwisemTechnicznym. PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Kawa nie jest gorąca. Filiżanki nie zostały podgrzane. Podgrzać filiżanki pukając je gorącą wodą (NB: możnaużyćfunkcjigorącej wody). Wewnętrzne obwody ochłodziły się, ponieważ od ostatniego zaparzenia kawy upłynęły 2-3 minuty. Przed przygotowaniem kawy nagrzać we- wnętrzne obwody za pomocą funkcji płukania (patrz roz.„10. przygotowanie kawy”). Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska. Ustawić wyższą temperaturę kawy w menu. Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki. Kawa jest zbyt grubo zmielona. Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy (A2) o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunkuprzeciwnymdokierunkuruchuwska- zówek zegara, gdy młynek do kawy jest włą- czony (rys. 8). Przesuwać o jeden przeskok, aż doosiągnięciazadowalającegorezultatu.Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par.„10.3 Regulacja młynka do kawy”). Nieodpowiedni rodzaj kawy. Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Strona: 18
267 Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami. Kawa jest zbyt drobno zmielona. Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy (A2) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchem wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 8). Przesuwać o jeden przeskok, aż doosiągnięciazadowalającegorezultatu.Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par.„10.3 Regulacja młynka do kawy”). Kawa nie wypływa z jedne- go lub z obydwu otworów dozownika. Otwory dozownika kawy (A13) są zatkane. Oczyścić otwory wykałaczką. Mlekoniewypływazrurkiwy- twarzania mleka Pokrywa pojemnika na mleko (D2) jest brudna. Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. „15. Odkamienianie”. Duże pęcherzyki na mleku, wypływa ono z rurki rozpry- skując się lub też nie jest wy- starczająco spienione Mlekoniejestwystarczającozimnelubniejest półtłuste. Zaleca się stosowanie mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezado- walający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka. Pokrętło regulacji pianki (D1) jest źle ustawione. Wyregulować zgodnie ze wskazówkami z par. „11.2 Regulacja ilości pianki” Pokrywa(D2)ubpokrętłoregulacjipianki(D1) pojemnika na mleko są brudne. Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko i po- krętło, jak opisano w par.„15. Odkamienianie”. Rurka gorącej wody/pary (A19) jest brudna. Wyczyścić rurkę, jak opisano w par. “14.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary”. Urządzenie nie włącza się Nie włożono wtyczki do gniazdka. Włożyć wtyczkę do gniazdka (rys. 1). Główny wyłącznik (A8) nie został włączony. Nacisnąć na główny wyłącznik (rys. 2). Nie można wyjąć automatu zaparzającego Wyłączenieniezostałowykonaneprawidłowo. Wyłączyćzapomocąprzycisku (patrzroz. „7.Wyłączanie urządzenia”).

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Upewnij się, że opisujesz trudności z DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: DeLonghi
  • Produkt: Ekspresy do kawy
  • Model/nazwa: Magnifica S ECAM 22.110.SB
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Francuski, Szwedzki, Portugalski, Uniwersalny, Rumuński, Grecki, Chorwacki, Bułgarski, Francuski, Włoski, Niemiecki, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Turecki, Słoweński, Słowacki, Polski, Duński, Węgierski, Arabski, Kazach, Czech