Magnifica S ECAM 2... instrukcja
Instrukcja DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Podręcznik dla DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB w Polski. Ten podręcznik PDF ma 21 stron.

PDF 21 1.1mb
Instrukcja DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB
Poprzednia strona

Zobacz poniższy poradnik dla DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Upewnij się, że opisujesz trudności z DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Strona: 1
203 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ������������������������������������������������204 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ���������205 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji ����������������������205 Prawidłowe użytkowanie ������������������������������������������������������205 Instrukcja obsługi ������������������������������������������������������������������205 WPROWADZENIE �������������������������������������������������205 Litery w nawiasach ���������������������������������������������������������������205 Problemy i naprawy ��������������������������������������������������������������205 OPIS �������������������������������������������������������������������206 Opis urządzenia ��������������������������������������������������������������������206 Opis panelu sterowania ���������������������������������������������������������206 Opis akcesoriów ��������������������������������������������������������������������206 Opis lampek kontrolnych ������������������������������������������������������206 CZYNNOŚCI WSTĘPNE �������������������������������������������207 Kontrola urządzenia ��������������������������������������������������������������207 Montaż urządzenia ���������������������������������������������������������������207 Podłączenie urządzenia ���������������������������������������������������������207 WŁĄCZANIE URZĄDZENIA �������������������������������������207 WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA �����������������������������������208 AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE �������������������������������208 OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ����������������������������������������208 FILTR ZMIĘKCZAJĄCY WODĘ ���������������������������������208 Instalacja filtra ���������������������������������������������������������������������208 Wyjmowanie i wymiana filtru zmiękczającego wodę ������������209 PRZYGOTOWYWANIE KAWY ����������������������������������209 Wybór smaku kawy ��������������������������������������������������������������209 Wybór ilości kawy w filiżance �����������������������������������������������209 Ustawienie młynka do kawy �������������������������������������������������209 Ustawienie temperatury �������������������������������������������������������210 Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy ��������������������210 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach ���������������210 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej ������������������210 PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO ����������������������������211 Czyszczenie spieniacza mleka po jego użyciu ������������������������211 PODGRZEWANIE WODY ����������������������������������������211 CZYSZCZENIE �������������������������������������������������������211 Czyszczenie urządzenia ���������������������������������������������������������211 Czyszczenie pojemnika na zużytą kawę ��������������������������������212 Czyszczenie zbiorniczka na skropliny i zbiorniczka na kondensat �����������������������������������������������������������������������������212 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy ��������������������������������212 Czyszczenie zbiornika na wodę ���������������������������������������������212 Czyszczenie otworów dozownika do kawy ����������������������������212 Czyszczenie lejka do kawy mielonej ��������������������������������������212 Czyszczenie automatu zaparzającego �����������������������������������213 ODKAMIENIANIE ��������������������������������������������������213 PROGRAMOWANIE STOPNIA TWARDOŚCI WODY ����214 Pomiar twardości wody ���������������������������������������������������������214 Ustawienie twardości wody ��������������������������������������������������214 DANE TECHNICZNE �����������������������������������������������214 UTYLIZACJA ���������������������������������������������������������215 ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH ����������������������215 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ����������������������������216
Strona: 2
204 PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA • Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użyt- kowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo. • Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. • Procesów czyszczenia i konserwacji, leżących w gestii użytkownika, nie mogą wyko- nywać dzieci bez nadzoru. • Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie. • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nieprzewidzianoużytkowaniaw:pomieszczeniachpełniącychfunkcjękuchnidlaper- sonelusklepów,biuriinnychstrefpracy,wagroturystyce,hotelach,motelachiinnych strukturach rekreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia. • Wrazieuszkodzeniawtyczkilubkablazasilającegozwrócićsięoichwymianęwyłącz- nie do SerwisuTechnicznego, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku. DOTYCZYWYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO: • Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są świadomezwiązanegoztymryzyka.Dzieciomniewolnowykonywaćprocesówczysz- czenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. • Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysło- wych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka. • Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. • W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demon- tażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania. Powierzchnie,naktórychznajdujesiętakisymbolmogąstaćsięgorącepodczasużyt- kowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).
Strona: 3
205 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji Ważnymostrzeżeniomtowarzysząnastępującesymbole.Nale- ży ich bezwzględnie przestrzegać. Niebezpieczeństwo! Niezastosowanie się do ostrzeżenia może spowodować w następstwie porażenia prądem elektrycznym obrażenia ciała stwarzające zagrożenie dla życia. Uwaga! Niezastosowanie się do ostrzeżenia może być przyczyną obra- żeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. Ryzykooparzenia! Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może być przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń. Zwróćuwagę: Symbol ten podkreśla ważne dla użytkownika porady i infor- macje. Niebezpieczeństwo! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. • Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami. • Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. • Upewnić się, że używane gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę. • Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka, należy trzymać bezpośrednio za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za kabel, po- nieważ można go uszkodzić. • Wcelucałkowitegowyłączeniaurządzeniawyjąćwtyczkę z gniazdka. • W razie usterki, nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do SerwisuTechnicznego. • Przedprzystąpieniemdoczyszczeniaczęścizewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie. Uwaga: Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele- menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci. Ryzykooparzenia! Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania może powstawać para wodna. Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parę. Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filiżanki, może być ona bardzo gorąca. Prawidłowe użytkowanie Urządzenie przeznaczone jest do parzenia kawy i podgrzewa- nia napojów. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe i w związku z tymniebezpieczne.Producentnieponosiodpowiedzialnościza szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia.. Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przy- czyną obrażeń ciała lub uszkodzeń urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Zwróćuwagę: Należy starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym, należy im również oddać ni- niejszą instrukcję obsługi WPROWADZENIE Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino. Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia. Litery w nawiasach Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3). Problemy i naprawy Wprzypadkuproblemów,należyprzedewszystkimspróbować je rozwiązać, śledząc wskazówki zamieszczone w paragrafach “Znaczenie lampek kontrolnych”na str. 215 i “Rozwiązywanie problemów”na str. .  216. Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, na- leży się skontaktować z biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku„Gwarancja i SerwisTechniczny”. JeżeliWaszegokrajuniemanaliście,należyzadzwonićpodnu- mer podany na gwarancji.W przypadku konieczności naprawy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego firmy De’Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączo- nej do urządzenia.
Strona: 4
206 OPIS Opis urządzenia (str. 3 - A ) A1. Panel sterowania A2. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy A3. Tacka na filiżanki A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej A6. Lejek do wsypywania kawy mielonej A7. Pojemnik na ziarna kawy A8. Wyłącznik ogólny A9. Zbiornik na wodę A10. Drzwiczki automatu zaparzającego A11. Automat zaparzający A12. Dozownik do kawy (z regulowaną wysokością) A13. Pojemnik na fusy po kawie A14. Zbiorniczek na kondensat A15. Podstawa pod filiżanki A16. Wskaźnik poziomu wody w zbiorniczku na skropliny A17. Zbiorniczek na skropliny A18. Spieniacz do cappuccino A19. Pokrętło pary/gorącej wody Opis panelu sterowania (str. 2 - B ) B1. Lampki kontrolne B2. Przycisk : do włączenia lub wyłączenia urządzenia. B3. Przycisk : przygotowanie 1 filiżanki kawy espresso. B4. Przycisk : przygotowanie 2 filiżanek kawy espresso. B5. Przycisk : płukanie lub odkamienianie. B6. Pokrętło wyboru: obrócić, aby wybrać wymaganą ilość kawy, lub aby przygotować kawę z kawy mielonej. B7. Przycisk wytwarzanieparysłużącejdoprzygotowa- nia napojów mlecznych B8. Przycisk : przygotowanie 1 filiżanki kawy espresso. B9. Przycisk : przygotowanie 2 filiżanek kawy espresso. Opis akcesoriów (str. 2 - C ) C1. Miarka C2. Butelka odkamieniacza C3. Filtr zmiękczający wodę Opis lampek kontrolnych Lampka kontrolna miga: wskazuje, iż ekspres rozgrzewa się lub przeprowadzane jest płuka- nie. Wskazuje,iżurządzenienalewa1lub2filiżanki kawy espresso. Wskazuje,iżurządzenienalewa1lub2filiżanki kawy espresso. Lampka kontrolna świeci światłem ciągłym: wskazuje, iż wybrana została funkcja„pary”; lampka kontrolna miga: wskazuje, iż należy obrócić pokrętło pary. Wskazuje, iż na panelu sterowania wyświetla- ny jest alarm (zobacz rozdz.„Znaczenie lampek kontrolnych”na str. 215). Lampka kontrolna świeci światłem ciągłym: wskazuje brak pojemnika na fusy: należy go włożyć; Lampkakontrolnamiga:wskazuje,iżpojemnik na fusy jest pełny i należy go opróżnić. Lampka kontrolna świeci światłem ciągłym: wskazuje, iż zbiornik na wodę nie został wło- żony; lampkakontrolnamiga:wskazuje,iżwzbiorni- ku jest za mało wody. Lampka kontrolna miga: wskazuje, iż należy wykonać odkamienianie (zob. par. “odkamie- nianie”). lampka kontrolna świeci światłem ciągłym: wskazuje, iż urządzenie wykonuje odkamie- nianie. ECO Informuje, iż włączono funkcję „Oszczędzaj energię”.
Strona: 5
207 CZYNNOŚCI WSTĘPNE Kontrola urządzenia Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie używaćurządzeniawprzypadkuwykryciaewidentnychuszko- dzeń. Zwrócić się do SerwisuTechnicznego De’Longhi. Montaż urządzenia Uwaga! W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać nastę- pujących uwag dotyczących bezpieczeństwa: • Jeżeli woda w urządzeniu zamarznie, może je uszkodzić. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym tempe- ratura może spaść poniżej temperatury zamarzania. • Urządzenie wydziela ciepło odprowadzając je do otocze- nia. Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścia- nami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy. • Ewentualne przecieki wody do wewnątrz urządzenia mogą je uszkodzić. Nieustawiaćekspresuwpobliżukranówzwodąlubumy- walek. • Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszko- dzonyprzezostrekrawędzielubwskutekkontaktuzgorą- cymi powierzchniami (np. płyty elektryczne). Podłączenie urządzenia Uwaga! Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada na- pięciu podanemu na tabliczce z danymi, znajdującej się na spodzie urządzenia. Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i wyposa- żonego w odpowiednie uziemienie. W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtycz- ką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model. Pierwsze włączenie urządzenia ZwróćUwagę : • Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy. Gwarantuje- my, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy. • Zalecamyjaknajszybszeustawienieodpowiedniegostop- nia twardości wody wg procedury opisanej w paragrafie „Programowanie stopnia twardości wody”(str. 214). Postępować zgodnie ze wskazanymi instrukcjami: 1. Wyciągnąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą aż do linii MAX (rys. 1A) i umieścić w ekspresie (rys. 1B). 2. Pod spieniaczem mleka ustawić naczynie o pojemności minimalnej równej 100 ml (rys. 2). 3. Podłączyćurządzeniedosieciinacisnąćgłównywyłącznik (znajdujący się z tyłu urządzenia) do pozycji I (rys. 3). 4. Na panelu sterowania miga lampka kontrolna (rys. 4). 5. Ustawić pokrętło wytwarzania pary na “I” (rys. 5): urzą- dzenie nalewa wodę ze spieniacza mleka, a następnie się wyłącza. 6. Ponownie ustawić pokrętło pary na“O”. W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użyt- kowania. ZwróćUwagę : • Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat. • Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjo- nowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego, śledząc wskazówki przedstawione w paragrafie “FILTR ZMIĘKCZAJĄCY WODĘ” (str. 208). Jeżeli Wasz model nie posiada filtra w wyposażeniu, można go dostaćwAutoryzowanychCentrachSerwisowychDe’Lon- ghi. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA ZwróćUwagę : • Przedwłączeniemurządzenianależysprawdzić,czygłówny wyłącznikztyłuekspresujestustawionynaI(rys.3). • Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automa- tycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać.Urządzeniejestgotowedoużytkuwyłączniepo wykonaniu tych cykli. RyzykoOparzenia! W czasie płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do poniższego zbior- niczka na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą. • Aby włączyć urządzenie, należy wcisnąć przycisk (rys. 6): odpowiednia lampka kontrolna miga tak długo, jak długo urządzenie się rozgrzewa i wykonuje automatyczne płukanie (dzięki temu nie tylko rozgrzewa
Strona: 6
208 się automat zaparzający, ale gorąca woda jest również przepuszczana przez wewnętrzne przewody, które także się rozgrzewają). Kiedylampkakontrolna zgaśnieizaświecąsięodpowiednie lampki przycisków nalewania kawy, oznacza to, iż urządzenie osiągnęło odpowiednią temperaturę. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podczas każdego wyłączenia, urządzenie wykonuje automa- tyczne płukanie, którego nie można przerwać. RyzykoOparzenia! W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą. Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk (rys. 6). Urządzenie wykonuje płukanie, a następnie się wyłącza. ZwróćUwagę : Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy nacisnąć główny wyłącznik na pozycję 0 (rys. 3). Uwaga! Aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia, główny wyłącz- nik(widocznynarys.3)możnaprzełączyćdopozycjiOtylkopo wyłączeniu urządzenia przy pomocy przycisku . AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE Można zmienić ten okres czasu i ustawić wyłączenie urządze- nia po 15 lub 30 minutach lub po 1, 2 lub 3 godzinach. Aby zaprogramowaćautomatycznewyłączanie,należypostępować w następujący sposób: 1. WyłączyćekspresiustawićgłównywyłączniknaI(rys.3), następnie wcisnąć przycisk i trzymać wciśnięty aż do momentu, gdy na panelu sterowania zaświecą się lampki kontrolne. 2. Nacisnąć przycisk (po lewej stronie pokrętła) aż do momentu kompletnego włączenia się lampek kontro- lnych odpowiadających ilości godzin, po których urządze- nie musi się wyłączyć automatycznie: 15 minut ECO 30 minut ECO 1 godzina ECO 2 godziny ECO 3 godziny ECO 3. Nacisnąć przycisk (po prawej stronie pokrętła) w celu potwierdzenia dokonanego wyboru; lampki kontro- lne gasną. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii. Gdy funkcja jest aktywna, gwaran- tuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z obowiązującymi nor- matywami europejskimi. Świecąca zielona lampka kontrolna ECO (rys. 7) informuje o włączeniu trybu oszczędzającego energię. 1. Wyłączyć ekspres i przestawić główny wyłącznik na I (rys. 3), następnie wcisnąć przycisk i trzymać wciśnięty aż do momentu, gdy zaświeci się lampka kontrolna ECO (rys. 7). 2. Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk (po lewej stronie pokrętła): lampka kontrolna ECO miga. 3. Aby ponownie włączyć funkcję, należy znowu nacisnąć przycisk (po lewej stronie pokrętła): lampka kontrol- na ECO zaczyna świecić światłem stałym. 4. Wcelupotwierdzeniadokonanegowyborunacisnąćprzy- cisk (poprawejstroniepokrętła):lampkakontrolna ECO gaśnie. ZwróćUwagę : W trybie oszczędzania energii przygotowanie pierwszej kawy może się opóźnić o kilka sekund, ponieważ ekspres dłużej się rozgrzewa FILTR ZMIĘKCZAJĄCY WODĘ Niektóre modele zostały wyposażone w filtr zmiękczający wodę: Jeżeli Państwa model nie posiada takiego filtra, zaleca- my jego zakup w autoryzowanych punktach serwisu De’Long- hi. Uwaga: • Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed promieniami słonecznymi. • Po otwarciu opakowania filtr musi być niezwłocznie uży- ty. • Należy wyjąć filtr przed odkamienianiem ekspresu. Aby filtr był używany poprawnie, należy postępować według poniższych wskazówek: Instalacja filtra 1. Wyjąć filtr z opakowania, przepłukać go ok. 0,5 l wody bieżącej (rys. 8). 2. Przekręcić tarczę kalendarza w taki sposób, aby pokazały się kolejne 2 miesiące użytkowania (rys. 9). ZwróćUwagę: filtr nadaje się do użytkowa przez dwa miesiące, o ile urządze-
Strona: 7
209 nie jest używane regularnie, jeśli natomiast ekspres pozostaje nieużywany z założonym filtrem, jego czas przydatności do użytku wynosi maksymalnie 3 tygodnie. 3. Wyjąć zbiornik z ekspresu i napełnić go wodą (Rys. 1A). 4. Włożyć filtr do zbiornika z wodą i całkowicie go zanurzyć; przechylić filtr w taki sposób, aby wyszły z niego pęche- rzyki powietrza (Rys. 10). 5. Włożyć filtr do obsadki i wcisnąć do oporu (Rys. 11). 6. Zamknąć zbiornik pokrywą (Rys. 12) i włożyć zbiornik z powrotem do ekspresu. 7. Ustawić pod spieniaczem naczynie o minimalnej pojem- ności 100ml. 8. Przekręcić pokrętło pary do pozycji I – wylot gorącej wody. 9. Pozwolić, aby gorąca woda leciała przez kilka sekund, do- póki strumień wody nie stanie się równomierny, następ- nie przekręcić pokrętło z powrotem do pozycji 0. ZwróćUwagę: Może się zdarzyć, że jednokrotne wypuszczenie gorącej wody nie jest wystarczające do zainstalowania filtra i w czasie insta- lacji zaświecą się kontrolki. W takim przypadku należy powtórzyć instalację od punktu 8. Teraz filtr działa i można przystąpić do używania ekspresu. Wyjmowanie i wymiana filtru zmiękczającego wodę Po upływie dwóch miesięcy (sprawdź ustawienie kalendarza) lub - jeśli urządzenie nie jest używane - po 3 tygodniach, na- leży wyjąć filtr ze zbiornika i ewentualnie wymienić na nowy, powtarzając czynności opisane w poprzednim paragrafie. PRZYGOTOWYWANIE KAWY Wybór smaku kawy Odpowiednio ustawić pokrętło wyboru smaku kawy (B6): im bardziej przestawimy pokrętło w prawo, tym więcej ziaren kawy zostanie zmielonych i tym mocniejsza będzie przygoto- wana kawa. Pokrętło ustawione na MIN umożliwia uzyskanie wyjątkowo słabej kawy; pokrętło ustawione na MAX oznacza kawę bardzo mocną. ZwróćUwagę : • Przy pierwszym użyciu należy wykonać kilka prób i przy- gotować kilka kaw, co pomoże odpowiednio ustawić po- krętło. • Należy pamiętać, aby nie przekręcać pokrętła zbyt mocno w stronę MAX, gdyż kawa może wtedy wypływać bardzo wolno (kroplami) zwłaszcza wtedy, gdy przygotowujemy dwie filiżanki kawy jednocześnie. Wybór ilości kawy w filiżance Urządzenie ustawione jest fabrycznie na automatyczne wy- twarzanie następujących ilości kawy: - kawa espresso, jeżeli naciśniemy przycisk (≃40ml); - duża kawa, jeżeli naciśniemy przycisk (≃120ml); - dwie kawy espresso, jeżeli naciśniemy przycisk ; - dwie duże kawy, jeżeli naciśniemy przycisk . Jeżeli chcemy zmienić ilość kawy (jaką ekspres automatycznie napełni filiżankę), należy: - wcisnąć i trzymać wciśnięty przycisk, którego działanie chcemy przedłużyć, tak długo, jak długo miga odpowied- nia lampka kontrolna i ekspres rozpocznie nalewanie kawy: zwolnić przycisk; - jak tylko filiżanka zostanie napełniona odpowiednią ilo- ścią kawy, ponownie nacisnąć ten sam przycisk w celu zapisania w pamięci nowej ilości. W tym momencie ilość kawy w filiżance została zaprogramo- wana zgodnie z nowymi ustawieniami. Ustawienie młynka do kawy Młynka do kawy nie należy początkowo regulować, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie parzenie kawy. Jednakże gdyby po przygotowaniu kilku pierwszych filiżanek napoju kawa była zbyt słaba i z małą pianką, lub jeżeli byłaby nalewana zbyt wolno (kroplami), należy wyregulować stopień zmielenia przy pomocy odpowiedniego pokrętła (rys.13). ZwróćUwagę : Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy może być obracane wyłącznie podczas funkcjonowania młynka do kawy. Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub wcale, przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara o jeden przeskok. Natomiast, aby uzyskać mocniejszą kawę z większą pianką, obrócić o jeden przeskok w kierunku przeciw- nym do ruchu wskazówek zegara (nie więcej niż o jeden na raz, gdyż w przeciwnym wypadku może się zdarzyć, iż kawa będzie nalewana kroplami).
Strona: 8
210 Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska się żądanego rezultatu, konieczne jest powtórzenie korekty obra- cając pokrętło o jeden przeskok. Ustawienie temperatury Chcąc zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, po- stąpić, jak wskazano: 1. WyłączyćekspresiustawićgłównywyłączniknaI (rys.3), następniewcisnąćprzycisk itrzymaćwciśnię- tyażdomomentu,gdynapanelusterowaniazaświecąsię lampki kontrolne. 2. Nacisnąć przycisk aż do wybrania odpowied- niej temperatury: NISKA WYSOKA 3. Nacisnąć przycisk w celu potwierdzenia doko- nanego wyboru; lampki kontrolne gasną. Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, zaleca się: • Przed nalaniem kawy wykonać płukanie; w tym celu na- cisnąć przycisk co spowoduje wypłynięcie z do- zownika kawy gorącej wody, która rozgrzewa wewnętrz- ne obwody ekspresu, dzięki czemu zaparzona później kawa będzie bardziej gorąca; • rozgrzać filiżanki gorącą wodą (użyć funkcji gorącej wody). • ustawićwyższątemperaturękawy(patrzpar.„Ustawienie temperatury”). Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach Uwaga! Nie stosować karmelizowanych ani kandyzowanych ziaren kawy, gdyż mogłyby się przykleić do młynka i go uszkodzić. 1. Wsypać ziarna kawy do odpowiedniego zbiornika (rys. 14). 2. Pod otworem wylotowym dyszy kawy ustawić: - 1 filiżankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 15); - 2 filiżanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy (rys. 16). 3. Obniżyćdozownikkawy jaknajbliżejfiliżanek:wtenspo- sób otrzymamy lepszą piankę (rys. 17). 4. Wzależnościodtegoilefiliżaneknapojuijakąkawęchce- my uzyskać, nacisnąć odpowiedni przycisk: 5. Ekspres rozpoczyna przygotowywanie kawy, a na panelu sterowania świeci lampka kontrolna naciśniętego przyci- sku. Po przygotowaniu kawy urządzenie jest gotowe do ponowne- go użycia. ZwróćUwagę : • Podczas przygotowywania kawy strumień płynu można w każdej chwili zatrzymać naciskając jeden z przycisków nalewania. • Jeżeli po przygotowaniu kawy chcemy zwiększyć jej ilość wfiliżance,wystarczyprzytrzymaćwciśnięty(przedupły- wem 3 sekund) jeden z przycisków nalewania kawy. ZwróćUwagę : Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, należy zastosować się do wskazówek zawartych w paragrafie“Porady w celu uzyska- nia bardziej gorącej kawy”. Uwaga! • Jeżeli kawa jest nalewana po kropli lub jest słaba, z nie- wielką pianką, lub też zbyt zimna, należy zapoznać się z poradami przedstawionymi w rozdziale„Rozwiązywanie problemów”(str. 216). • Podczaspracyekspresunapanelusterowaniamogąświe- cićsięlampkikontrolne,którychznaczeniejestomówione w paragrafie„Znaczenie lampek kontrolnych”(str.215). Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej Uwaga! • Nigdy nie wsypywać kawy ziarnistej do lejka przeznaczo- nego dla kawy mielonej, gdyż może to uszkodzić ekspres. • Nigdy nie wsypywać kawy mielonej do wyłączonego urządzenia, aby nie dopuścić do jej rozsypania wewnątrz ekspresu i jego zabrudzenia.W takim wypadku, urządze- nie mogłoby zostać uszkodzone. • Nigdy nie wsypywać więcej niż 1 płaską miarkę. W przeciwnym wypadku wnętrze ekspresu może ulec zabrudzeniu, a lejek może się zatkać. 1 kawa espresso 1 duża kawa 2 duże kawy 2 kawy espresso
Strona: 9
211 waniem gorącego mleka. 8. Do przygotowanej wcześniej kawy dodać mleczną pianę. Kawa cappuccino jest gotowa: dosłodzić do smaku; moż- na również posypać pianę odrobiną kakao w proszku. Czyszczenie spieniacza mleka po jego użyciu Spieniacz mleka należy czyścić po każdym użyciu, aby nie do- puścić do odkładania się resztek mleka lub do jego zatkania. 1. Ustawić pod spieniaczem dowolne naczynie, ustawić po- krętło pary na I (rys. 5) i pozwolić, aby woda wypływała przez kilka sekund. Następnie ustawić pokrętło pary z powrotem na 0, aby zatrzymać strumień gorącej wody. 2. Odczekać kilka minut aż spieniacz ostygnie; następnie jedną ręką przytrzymać uchwyt rurki spieniacza, a drugą obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 21), ściągnąć na dół, aby ją zdjąć. 3. Ściągnąć również dyszę pary, pociągając ją na dół (rys. 22). 4. Sprawdzić, czy wszystkie otwory wskazane strzałką na rys.23sądrożne.Wraziepotrzebyudrożnićjeprzypomo- cy szpilki. 5. Przy pomocy gąbki i ciepłej wody dokładnie umyć ele- menty spieniacza. 6. Założyć dyszę a na nią spieniacz; należy go popchnąć do góry, obracając aż do zaskoczenia mechanizmu. PODGRZEWANIE WODY RyzykoOparzenia! Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącejwody.Dyszadogorącejwodyrozgrzewasiępodczasjej nalewania. Mechanizm nalewania gorącej wody należy więc chwytać wyłącznie za uchwyt. 1. Ustawić dowolny pojemnik pod spieniaczem mleka (jak najbliżej, aby nie dopuścić do rozpryskiwania). 2. Ustawić pokrętło pary na I: urządzenie nalewa gorącą wodę. 3. Aby przerwać, ustawić pokrętło pary na 0. ZwróćUwagę : Jeżeli tryb “Oszczędność Energii” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania. CZYSZCZENIE Czyszczenie urządzenia Należy czyścić regularnie następujące elementy ekspresu: - pojemnik na zużytą kawę (A13), - zbiorniczek na skropliny (A17) oraz zbiorniczek na kon- ZwróćUwagę : Jeżeli używamy kawy mielonej, możemy przygotować tylko jedną filiżankę kawy na raz. 1. Sprawdzić, czy urządzenie jest włączone. 2. Obrócić pokrętło wyboru smaku kawy w kierunku prze- ciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do końca, na po- zycję (rys. 18). 3. Sprawdzić, czy lejek jest drożny, po czym wsypać płaską miarkę kawy mielonej (rys. 19). 4. 4. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika kawy. 5. Nacisnąćprzyciskprzygotowania1kawy,zgodniezżycze- niem ( lub ). 6. Ekspres przygotowuje kawę. PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO RyzykoOparzenia! Podczas tych czynności ekspres wytwarza parę wodną: należy uważać, aby się nie oparzyć. 1. Aby przygotować cappuccino, należy zrobić kawę w dużej filiżance; 2. Do naczynia, najlepiej posiadającego ucho chroniące przed oparzeniem, wlać ok. 100 ml mleka na każde cap- puccino, które chcemy przygotować.Wybierając naczynie należy pamiętać, iż objętość mleka zwiększy się 2- lub 3-krotnie; ZwróćUwagę : Aby otrzymać gęstszą i obfitą piankę, należy stosować mleko całkowicie lub częściowo odtłuszczone, od razu po wyjęciu z lodówki (w temp. około 5° C). Aby nie dopuścić do sytuacji, gdy mleko jest słabo spienione lub ma duże pęcherzyki powietrza, należy zawsze czyścić spieniacz w sposóbopisanywparagrafie„Czyszczeniespieniaczamle- ka po jego użyciu”. 3. Nacisnąć przycisk : miga lampka kontrolna . 4. Zanurzyć spieniacz w naczyniu z mlekiem (rys. 20). 5. Po kilku sekundach, kiedy miga lampka kontrolna ustawić pokrętło pary na poz. I (rys. 5). Ze spieniacza wydostaje się para, dzięki której mleko nabiera kremowej konsystencji i zwiększa swoją objętość. 6. Aby uzyskać jeszcze bardziej kremową pianę, należy po- woliobracaćnaczyniezdołudogóry.(Nienależywypusz- czać pary dłużej niż 3 minuty bez przerwy). 7. Po uzyskaniu odpowiedniej piany, wyłączyć dyszę spie- niającą ustawiając pokrętło pary na 0. RyzykoOparzenia! Przed zabraniiem naczynia z mlekiem, należy wyłączyć parę, aby uniknąć oparzenia spowodowanego wypryski-
Strona: 10
212 densat (A14), - zbiornik na wodę (A9), - otwory wylotowe dyszy kawy (A12), - lejek do wsypywania kawy mielonej (A6), - wnętrze ekspresu (dostępne po otwarciu automatu zapa- rzającego (A10)), - automat zaparzający (A11). Uwaga! • Do czyszczenia ekspresu nie stosować rozpuszczalników, środków myjących zawierających substancje ścierne ani alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów De’Longhi nie jest konieczne korzystanie ze środków che- micznych.De’Longhizalecaśrodekodwapniającynabazie składników naturalnych i całkowicie biodegradowalny. • Żadna część urządzenia nie jest przeznaczona do mycia w zmywarce. • Nie usuwać osadów z kamienia ani z kawy przy pomocy metalowych przyrządów, ponieważ mogłyby one poryso- wać metalowe lub plastikowe powierzchnie. Czyszczenie pojemnika na zużytą kawę Jeżeli lampka kontrolna miga, należy opróżnić i wyczy- ścić zbiornik na fusy. Lampka miga tak długo, dopóki zbiornik na fusy nie zostanie wyczyszczony. W tym czasie nie można przygotowywać kawy. Aby przeprowadzić czyszczenie (maszyna jest włączona): • Wyjąćzbiorniczeknaskropliny(rys.24),opróżnićiwyczy- ścić. • Opróżnić i dokładnie wyczyścić zbiornik na fusy pamięta- jąc o usunięciu wszystkich resztek, które mogły opaść na dno. • Sprawdzić również czerwony zbiorniczek na kondensat i, jeżeli jest pełny, opróżnić go. Uwaga! Jeżeli wyciągamy zbiorniczek na skropliny, należy koniecznie opróżnićrównieżzbiorniknafusy,nawetjeżelijestwypełniony tylko częściowo. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na zużytą kawę napełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje. Czyszczenie zbiorniczka na skropliny i zbiorniczka na kondensat Uwaga! Jeżeli nie będziemy systematycznie opróżniać zbiorniczka na skropliny, woda może się przelać i przeciec do środka ekspresu lubwylaćsięobok.Możetospowodowaćuszkodzenieurządze- nia, płaszczyzny, na której jest ono postawione lub otoczenia. Zbiorniczek na skropliny wyposażony jest w czerwony wskaź- nik poziomu znajdującej się w nim wody (rys. 25). Zbiorniczek należy opróżnić i wyczyścić zanim ten wskaźnik zacznie wysta- wać ponad tackę, na której stawiane są filiżanki. W celu wyjęcia zbiorniczka na skropliny: 1. Wyjąć zbiorniczek na skropliny oraz pojemnik na zużytą kawę (rys. 24). 2. Opróżnićzbiorniczeknaskroplinyorazpojemniknazużytą kawę i wymyć je. 3. Sprawdzić zbiorniczek na kondensat i, jeżeli jest pełny, opróżnić go. 4. Założyć zbiorniczek na skropliny razem ze zbiornikiem na fusy z kawy. Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy Niebezpieczeństwoporażeniaprądemelektrycznym! Przed wykonaniem czynności czyszczenia wewnętrznych czę- ści, urządzenie musi być wyłączone (patrz „Wyłączanie urzą- dzenia”) i odłączone od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie. 1. Sprawdzać okresowo (mniej więcej raz na miesiąc) czy wnętrze ekspresu (dostępne po wyjęciu zbiorniczka na skropliny) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby usunąć osady z kawy przy pomocy gąbki. 2. Wszystkie resztki odessać przy pomocy odkurzacza (rys. 26). Czyszczenie zbiornika na wodę 1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego, gdy przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A16) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego. 2. Usunąć filtr (jeśli przewidziany) i przepłukać go pod bieżącą wodą. 3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie założyć. Czyszczenie otworów dozownika do kawy 1. Otwory dozownika do kawy należy czyścić przy pomocy gąbki lub ściereczki (rys. 27). 2. Sprawdzać,czyotworytesądrożne.Wraziepotrzebyusu- nąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 28). Czyszczenie lejka do kawy mielonej Sprawdzać okresowo (mniej więcej raz na miesiąc) czy lejek do wsypywania kawy mielonej jest drożny. W razie potrzeby usunąć osady z kawy.
Strona: 11
213 Czyszczenie automatu zaparzającego Automat zaparzający (A11) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu. Uwaga! Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jestwłączone 1. Sprawdzić,czyekspreszostałprawidłowowyłączony(zob. „Wyłączanie urządzenia”, str. 208). 2. Wyjąć zbiornik na wodę. 3. Otworzyć z prawej strony automat zaparzający (rys. 29). 4. Wcisnąć do wnętrza oba czerwone przyciski zwalniające mechanizm i jednocześnie wyciągnąć na zewnątrz auto- mat zaparzający (rys. 30). Uwaga! Czyścićautomatzaparzającybezużyciaśrodkówczyszczą- cych ponieważ mogą go uszkodzić. 5. Zanurzyć automat zaparzający na 5 minut w wodzie a następnie spłukać go pod bieżącą wodą. 6. Usunąć ewentualne osady z kawy z podstawy, na której opiera się automat. 7. Po zakończeniu czyszczenia założyć automat zaparzający na podstawę a następnie nacisnąć napis PUSH aż do mo- mentu, gdy będzie słyszalny dźwięk zaskoczenia mecha- nizmu. ZwróćUwagę : Jeżeli wystąpią trudności w zamocowaniu automatu zapa- rzającego, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając dwie dźwignie jak pokazano na rysunku. 8. Pozałożeniuautomatusprawdzić,czyobaczerwoneprzy- ciski wyskoczyły na zewnątrz. 9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego. 10. Włożyć zbiornik na wodę. ODKAMIENIANIE Jeżeli na panelu sterowania miga lampka kontrolna (rys. 31), należy wykonać procedurę odkamieniania ekspresu. Uwaga! Środek odkamieniający zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ważnych in- formacji producenta na temat bezpieczeństwa podanych na opakowaniu odkamieniacza oraz uwag dotyczących czynności podejmowanych w razie kontaktu ze skórą i oczami. ZwróćUwagę : Zaleca się korzystanie wyłącznie z odkamieniacza firmy De’Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak rów- nież nieregularnie wykonywane odkamienianie może spowo- dować usterki, których nie pokrywa gwarancja producenta. 1. Włączyć ekspres i poczekać, aż będzie gotowy do użytku. 2. Opróżnićzbiorniknawodę(A12)iwyjąćfiltrzmiękczający wodę, jeśli jest zamontowany. 3. Wypełnić zbiornik na wodę środkiem odwapniającym aż do poziomu A (odpowiada to opakowaniu o pojemności 100ml) wyznaczonego z tyłu zbiornika (rys. 32A); na- stępnie dodać wody (1l) aż do napełnienia zbiornika do poziomu B (rys. 32B). Pod spieniaczem mleka ustawić puste naczynie o pojem- ności minimum 1,5 l. 4. Poczekać,ażlampkikontrolnedyszykawyzaświecąświa- tłem stałym. Uwaga!Ryzykooparzenia Zespieniaczamlekawylewasięgorącawodazawierającakwa- sy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą. 5. Wcisnąć przycisk i trzymać wciśnięty przez co najmniej 5 sekund w celu potwierdzenia przygotowania roztworu i rozpoczęcia procesu odwapniania. Lampka kontrolnawewnątrzprzyciskuświeciświatłemstałym,in- formując o rozpoczęciu procesu odwapniania, natomiast lampka kontrolna miga, informując o konieczności przestawienia pokrętła pary na poz. I. 6. pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ze- gara na poz. I: roztwór środka odwapniającego zaczyna wypływać ze spieniacza mleka i wypełnia podstawione naczynie. P U S H
Strona: 12
214 Program odwapniający automatycznie wykonuje kilku- krotne płukanie z zachowaniem odstępów czasowych, podczas którego jest usuwany kamień. Między jednym płukaniem a kolejnym upływa kilka minut, w czasie któ- rych ekspres nie pracuje. Jest to zjawisko normalne. Po upływie około 30 minut zbiornik wody zostaje opróżniony a lampki kontrolne i zaczynają migać; należy wtedy obrócić pokrętło pary zgodnie z ruchem wskazówek zegara na pozycję 0. Teraz urządzenie jest przygotowane do spłukania zimną wodą. 7. Opróżnić naczynie, w którym zebrany został roztwór od- wapniającyiponowniepodstawićjepodspieniaczmleka. 8. Wyjąćzbiorniknawodę,opróżnićgo,opłukaćpodbieżącą wodą, napełnić czystą wodą i ponownie założyć; lampka kontrolna miga. 9. Przekręcićpokrętłoparywkierunkuprzeciwnymdoruchu wskazówek zegara na poz. I (rys. 5). Z dyszy zaczyna się wylewać gorąca woda. 10. Kiedy zbiornik na wodę zostanie całkowicie opróżniony, zaczyna migać lampka kontrolna . 11. Ustawić pokrętło na 0: lampka kontrolna ga- śnie Ponownie napełnić zbiornik na wodę. Ekspres jest gotowy do użytku. Zwróćuwagę! Jeżeli cykl odkamienia nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie. PROGRAMOWANIE STOPNIA TWARDOŚCI WODY Procedurę odkamieniania należy przeprowadzać w ustalonych odstępach czasowych, których długość zależy od ustawionego stopnia twardości wody. Ekspresustawionyjestfabryczniena4poziomtwardościwody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odka- mieniania. Pomiar twardości wody 1. Wyjąć z opakowania dołączonego do niniejszej instrukcji pasek testowy„TOTAL HARDNESSTEST”. 2. Zanurzyćgocałkowiciewszklancewodypobranejzkranu na około jedną sekundę. 3. Wyjąć pasek z wody i lekko otrząsnąć. Po upływie mniej więcej minuty na pasku pojawia się, w zależności od twardości wody, 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. Każdy kwadracik odpowiada jednemu poziomowi. Ustawienie twardości wody 1. Sprawdzić, czy ekspres jest wyłączony (ale podłączony do sieci elektrycznej i z wyłącznikiem głównym ustawionym na poz. I); 2. Wcisnąć przycisk i trzymać wciśnięty przez co najmniej 6 sekund: lampki kontrolne e zaczynają świecić jednocześnie; 3. Nacisnąć przycisk (z lewej strony pokrętła) i ustawić rzeczywisty stopień twardości wody (poziom odczytany z paska testowego). Poziom Poziom Poziom Poziom 1 2 3 4 4. Potwierdzić dokonany wybór, naciskając przycisk (z prawej strony pokrętła). Wtymmomencieekspresjestzaprogramowanynanoweusta- wienie twardości wody. DANE TECHNICZNE Napięcie: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Pobrana moc: 1450W Ciśnienie: 15 bar Max pojemność zbiornika na wodę: 1,8 litra Wymiary szer. x wys. głęb.: 238x340x430 mm Długość kabla: 1,15 m Waga: 9,1 Kg Max. pojemność zbiornika na ziarno kawy: 250 g Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrekty- wami CE: • Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE z późniejszymi zmia- nami; • Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z późniejszymi zmiana- mi;
Strona: 13
215 • Rozporządzenie Europejskie dotyczące trybu Czuwania 1275/2008; • Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Europejskiego 1935/2004. UTYLIZACJA Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE urządzenia nie można wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać do upoważnionego ośrodka segregacji odpa- dów. ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH WYŚWIETLONA LAMPKA MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE LAMPKA MIGA Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku. Napełnić zbiornik na wodę i prawidłowo go założyć, dociskając do końca aż do momentu usłyszenia dźwięku zaskoczenia mechanizmu. Zbiornik nie został poprawnie włożony. Założyć prawidłowo zbiornik dociskając go do końca. LAMPKA MIGA Pojemnik na zużytą kawę (A13) jest pełny. Opróżnić pojemnik na zużytą kawę , zbior- niczek na skropliny i wykonać czyszczenie, a następnie z powrotem je założyć. Ważne: wy- ciągajączbiorniczeknaskroplinyobowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy po kawie, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolej- nych kaw, pojemnik na zużytą kawę napełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje. Po oczyszczeniu, pojemnik na zużytą kawę nie został zamoco- wany. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i założyć pojemnik na fusy. LAMPKA MIGA Kawa zbyt drobno zmielona, a więc wypływa zbyt powoli i nie całkowicie. Powtórzyć wytwarzanie kawy i, w czasie pracy młynka, obrócić w prawo pokrętło regulowa- nia stopnia zmielenia kawy (rys. 10) o jeden przeskok w stronę numeru 7. Jeżeli po przygo- towaniu co najmniej 2 filiżanek kawa nadal jest nalewana zbyt wolno, powtórzyć korektę, przekręcając pokrętło regulacji o jeden prze- skok (zob. “Ustawienie młynka do kawy” na str. 209). Jeżeli problem się powtarza, ustawić pokrętło kawy na poz. I oraz przepuścić nieco wody przez spieniacz mleka.
Strona: 14
216 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania. Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z SerwisemTechnicznym. PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Kawa nie jest gorąca. Filiżanki nie zostały wcześniej nagrzane. Rozgrzać filiżanki, przepłukując je gorącą wodą (UWAGA: można wykorzystać funkcję gorącej wody) lub wykonać płukanie. Automat zaparzający ostygł, ponieważ od przygotowania ostatniej kawy upłynęło 2-3 minuty. Przed przygotowaniem kawy nacisnąć przycisk płukania i rozgrzać automat zaparzający. LAMPKA MIGA Wybrano funkcję „kawa mielona”, lecz kawa mielona nie została wsypana do lejka. Wsypać kawę mieloną do lejka lub wyłączyć funkcję kawy mielonej. LAMPKA MIGA Wskazuje, że konieczne jest odka- mienianie urządzenia. Jak najszybciej wykonać procedurę odkamie- niania opisaną w rozdz.„Odwapnianie”. LAMPKA MIGA Użyto zbyt dużo kawy. Wybrać opcję delikatnego smaku kawy lub zmniejszyć ilość kawy mielonej, a następnie ponownie przygotować kawę.. LAMPKA MIGA Ziarna kawy skończyły się. Napełnić pojemnik ziarnami kawy. Lejek do kawy mielonej jest niedrożny. Przy pomocy noża delikatnie oczyścić lejek zgodnie ze wskazówkami zawartymi w par. „Czyszczenie lejka do kawy mielonej”. LAMPKA MIGA Po wyczyszczeniu nie założono automatu zaparzającego. Założyć automat zaparzający zgodnie ze wskazówkami z paragrafu "Czyszczenie auto- matu zaparzającego". Wnętrze ekspresu jest bardzo za- brudzone Dokładnie wyczyścić urządzenie, jak opisano w rozdz. “czyszczenie”. Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla komu- nikat, należy się zwrócić do serwisu technicz- nego.
Strona: 15
217 Kawa nie jest mocna i zawiera mało pianki. Kawa jest zbyt grubo zmielona. Obrócić pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden przeskok w kierunku prze- ciwnym do ruchu wskazówek zegara. Należy to zrobić podczas pracy młynka (rys. 8). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Efekt jest widoczny tylko po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf “Ustawienie młynka do kawy”, str. 209). Kawa nie jest dobra. Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso. Kawa wypływa zbyt powoli lub kropla za kroplą. Kawa jest zbyt drobno zmielona. Obrócić pokrętło regulacji stopnia zmie- lenia kawy o jeden przeskok w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Należy to zrobić podczas pracy młynka (rys. 8). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Efekt jest widoczny tylko po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf “Ustawienie młynka do kawy”, str. 209). Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika. Otwory dozownika są zatkane. Otwory dozownika oczyścić wykałaczką. Na spienionym mleku są duże pęcherzyki Mlekoniejestwystarczającozimnelubniejest częściowo odtłuszczone. Stosować raczej mleko odtłuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka. Mleko nie jest spienione Automat do cappuccino jest brudny Wyczyścić urządzenie zgodnie ze wskazówka- mi zawartymi w paragrafie„Czyszczenie spie- niacza mleka po jego użyciu”(str. 211). Wytwarzanie pary zostaje przerwane Po upływie 3 minut specjalne zabezpieczenie przerywa wytwarzanie pary. Odczekać kilka minut po czym ponownie włączyć funkcję pary. Urządzenie nie włącza się Wtyczka nie została włożona do gniazdka. Włożyć wtyczkę do gniazdka. Wyłącznik główny (A8) nie został włączony. NacisnąćgłównywyłącznikdopozycjiI(rys.1).
Marka:
DeLonghi
Produkt:
Ekspresy do kawy
Model/nazwa:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski